32012D0697[1]

2012/697/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2012. november 8. ) a Pomacea (Perry) alnem Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedésekről (az értesítés a C(2012) 7803. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2012. november 8.)

a Pomacea (Perry) alnem Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedésekről

(az értesítés a C(2012) 7803. számú dokumentummal történt)

(2012/697/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (3) bekezdésének harmadik mondatára,

mivel:

(1) Spanyolország arról értesítette a Bizottságot, hogy a Pomacea insularum jelen van az említett tagállam egyik régiójában.

(2) A Bizottság értékelése, valamint a Spanyolország által készített, kártevőkre vonatkozó kockázatelemzés és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság tudományos szakvéleménye (2) és nyilatkozata (3) alapján úgy tűnik, hogy a Pomacea (Perry) alnem ártalmas hatással van a vízi növényekre. A különböző fajok rendszertani meghatározásának nehézsége miatt, valamint mivel nem zártható ki, hogy valamennyi faj ártalmas lehet, szükséges a Pomacea (Perry) alnem szabályozása. Az említett alnem a 2000/29/EK irányelvnek sem az I., sem a II. mellékletében nem szerepel.

(3) A meghatározott szervezet mezőkre/szántóföldekre és vízfolyásokra történő átterjedésének kockázata és az említett szervezet általi fenyegetettség hatékony leküzdésére szolgáló kevésbé korlátozó intézkedések hiánya miatt meg kell tiltani az említett alnem Unióba történő behozatalát és Unión belüli elterjedését.

(4) Intézkedéseket kell előírni az olyan ültetésre szánt növények Unióba történő behozatalára és Unión belüli szállítására vonatkozóan is, kivéve a magvakat, amelyek csak vízben vagy vízzel rendszeresen elárasztott talajban tudnak fejlődni.

(5) A Pomacea (Perry) alnem jelenlétére irányuló felméréseket kell végezni azokon a területeken, ahol a meghatározott szervezet valószínűsíthetően előfordul, az eredményről pedig értesítést kell kiadni.

(6) Az érintett szervezetek felszámolása érdekében, valamint jelenlétének folyamatos ellenőrzése biztosítása céljából a tagállamoknak körülhatárolt területeket kell kijelölniük abban az esetben, ha a Pomacea (Perry) alnem jelenléte megállapítást nyer a mezőkön/szántóföldeken és vízfolyásokban.

(7) A tagállamoknak az e határozatnak való megfelelés érdekében szükség esetén módosítaniuk kell jogszabályaikat.

(8) E határozatot 2015. február 28-ig felülvizsgálják.

(9) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növényegészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Pomacea (Perry) alnemre vonatkozó tilalmak

A Pomacea (Perry) alnem, a továbbiakban: "meghatározott szervezet" Unióba történő behurcolása, illetve az Unión belüli elterjesztése tilos.

2. cikk

Az olyan ültetésre szánt növények behozatala, kivéve a magvakat, amelyek csak vízben vagy vízzel rendszeresen elárasztott talajban tudnak fejlődni

A harmadik országokból származó, ültetésre szánt növények, kivéve a magvakat, amelyek csak vízben vagy vízzel rendszeresen elárasztott talajban tudnak fejlődni, (a továbbiakban: "meghatározott növények") csak azzal a feltétellel hozhatók be az Unióba, ha eleget tesznek az I. melléklet 1. szakaszának 1. pontjában meghatározott követelményeknek.

Az Unióba történő belépésükkor az illetékes hivatalos szerv az I. melléklet 1. szakaszának 2. pontja szerint megvizsgálja a meghatározott növényeket.

3. cikk

A meghatározott növények Unión belüli szállítása

Az 5. cikknek megfelelően körülhatárolt területekről származó meghatározott növények csak abban az esetben szállíthatók az Unión belül, ha eleget tesznek az I. melléklet 2. szakaszában meghatározott feltételeknek.

4. cikk

Felmérések és értesítések a meghatározott szervezetről

(1) A tagállamok területükön éves felméréseket végeznek a meghatározott szervezeteknek a rizsnövényeken és adott esetben más meghatározott, mezőkön/szántóföldeken és vízfolyásokban élő növényeken való jelenlétének megállapítása érdekében.

A tagállamok minden év december 31-ig értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot az említett felmérések eredményeiről.

(2) Ha a meghatározott szervezet mezőkön/szántóföldeken vagy vízfolyásokban való jelenléte megállapítást nyer vagy feltételezhető, haladéktalanul értesíteni kell az illetékes hivatalos szerveket.

5. cikk

Körülhatárolt területek, az azokat érintő szükséges intézkedések, figyelemfelhívó programok és értesítés

(1) Amennyiben a 4. cikk (1) bekezdésében említett felmérések eredményei vagy más bizonyíték alapján egy tagállam megerősíti a meghatározott szervezet jelenlétét területén található mezőkön/szántóföldeken vagy vízfolyásokban, ahol annak jelenléte eddig ismeretlen volt, az adott tagállam késedelem nélkül a II. melléklet 1. szakaszának megfelelően a fertőzött körzetből és egy pufferzónából álló, körülhatárolt területet hoz létre, vagy adott esetben módosítja azt.

Minden szükséges intézkedést meg kell tennie a meghatározott szervezet felszámolására a körülhatárolt területen. Ezek az intézkedések a II. melléklet 2. szakaszában meghatározott intézkedéseket is magukban foglalják.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésnek megfelelően körülhatárolt területet kell kijelölni, a tagállamnak adott esetben figyelemfelhívó programot kell készítenie vagy módosítania azt.

(3) Amennyiben egy körülhatárolt területen a 4. cikk (1) bekezdésében említett felmérések alapján a meghatározott szervezetet jelenlétét négy egymást követő év során nem mutatják ki, az érintett tagállam megerősíti, hogy az adott szervezet már nincs jelen az említett területen és a terület körülhatárolása megszűnik.

(4) Amennyiben egy tagállam az (1), (2) és (3) bekezdés szerint intézkedéseket hoz, a Bizottságnak értesítésben haladéktalanul megküldi az elhatárolt területek jegyzékét, a területek határaira vonatkozó adatokat, beleértve az azok elhelyezkedését mutató térképeket, valamint az adott elhatárolt területekre vonatkozóan meghozott intézkedéseket.

6. cikk

Megfelelés

A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot az e határozatnak való megfelelés érdekében hozott intézkedésekről.

7. cikk

Felülvizsgálat

E határozatot 2015. február 28-ig felülvizsgálják.

8. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2012. november 8-án.

a Bizottság részéről

Maroš ŠEFČOVIČ

alelnök

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2) EFSA Journal 2012;10(1):2552.

(3) EFSA Journal 2012;10(4):2645.

I. MELLÉKLET

MEGHATÁROZOTT NÖVÉNYEK BEHOZATALA ÉS SZÁLLÍTÁSA

1. szakasz

Az Unióba történő behozatalra vonatkozó egyedi követelmények

1. A 2000/29/EK irányelv rendelkezéseinek sérelme nélkül a harmadik országokból származó meghatározott szervezeteket az említett irányelv 13. cikke (1) bekezdése ii. pontja első albekezdésében említetteknek megfelelően növény-egészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie, mely a "Kiegészítő nyilatkozat" rovatban tartalmazza azt, hogy a meghatározott növény közvetlenül az említett harmadik ország elhagyását megelőzően a meghatározott szervezettől mentesnek bizonyult.

2. Az 1. pontnak megfelelően az Unióba behozott meghatározott növényeket a beléptetési helyen vagy a 2004/103/EK bizottsági irányelvnek (1) megfelelően létesített célállomáson meg kell vizsgálni annak megerősítése érdekében, hogy azok megfelelnek az 1. pontban előírt követelményeknek.

2. szakasz

A szállítás feltételei

A Unión belüli körülhatárolt területekről származó meghatározott növények csak abban az esetben szállíthatók az Unión belüli nem körülhatárolt területekre, ha a 92/105/EGK bizottsági irányelvnek (2) megfelelően kitöltött és kiadott növényútlevél kíséri őket.

(1) HL L 313., 2004.10.12., 16. o.

(2) HL L 4., 1993.1.8., 22. o.

II. MELLÉKLET

KÖRÜLHATÁROLT TERÜLETEK ÉS AZ AZOKAT ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSEK AZ 5. CIKK RENDELKEZÉSEINEK MEGFELELŐEN

1. szakasz

Körülhatárolt területek kialakítása és módósítása

1. Az 5. cikkben említett körülhatárolt területek megfelelnek a 2. és 3. pontnak.

2. A fertőzött körzet magában foglalja azokat a helyeket, ahol a meghatározott szervezet jelenléte megállapítást nyert.

Amennyiben egy megművelt terület valamely része a fertőzött körzetbe esik, akkor az említett terület maradék része is a fertőzött körzetbe tartozik.

3. A fertőzött körzet körül fel kell állítani egy legalább 500 méter sugarú körben elhelyezkedő pufferzónát. Az említett pufferzóna azonban csak vízfolyásokat és friss vízzel rendszeresen elárasztott területeket foglal magában.

Amennyiben a fertőzött körzet a vízfolyás egy részét magában foglalja, a pufferzónának magában kell foglalnia az említett vízfolyást legalább 1 000 m hosszúságban a folyásiránnyal megegyező és legalább 500 m hosszú hosszúságban a folyásiránnyal szembeni szakaszon attól a helytől számítva, ahol a meghatározott szervezet jelenlétét megállapították.

4. Amennyiben több pufferzóna fedi egymást, olyan körülhatárolt területet kell kialakítani, amely magában foglalja az érintett körülhatárolt területeket és a köztük fekvő területeket is. Egyéb indokolt esetben a tagállamok több körülhatárolt területet és a köztük fekvő területeket magában foglaló körülhatárolt területet is kijelölhetnek.

5. A fertőzött körzet és a pufferzóna kialakításakor a tagállamok megalapozott tudományos alapelvek figyelembevételével szem előtt tartják a következőket: a meghatározott szervezet biológiai jellemzőit, a fertőzöttség mértékét, a meghatározott növények megoszlását, a meghatározott szervezet megjelenésére utaló bizonyítékot, valamint a meghatározott szervezet természetes terjedésre való képességét.

6. Amennyiben a meghatározott szervezet pufferzónán belüli jelenléte megállapítást nyer, a fertőzött körzet és a pufferzóna körülhatárolását ennek megfelelően módosítani kell.

2. szakasz

Körülhatárolt területeket érintő intézkedések az 5. cikk (1) bekezdése második albekezdése rendelkezéseinek megfelelően

A tagállamok által a körülhatárolt területeket illetően hozott felszámolási intézkedések magukban foglalják a következőket:

a) a meghatározott szervezet eltávolítása és megsemmisítése;

b) a meghatározott szervezet jelenlétének intenzív figyelemmel kísérése évente két alkalommal történő, különösen a pufferzónákra összpontosító ellenőrzésekkel;

c) a tagállamok előírásokat léptetnek életbe minden olyan használt mezőgazdasági és akvakultúragépre, amely érintkezésbe léphet a meghatározott szervezettel, és amely képes lehet terjeszteni azt.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32012D0697 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32012D0697&locale=hu

Tartalomjegyzék