31992L0105[1]

A Bizottság 92/105/EGK irányelve (1992. december 3.) egyes növények, növényi termékek, illetve egyéb áruk Közösségen belüli mozgásához használandó növényútlevelek bizonyos mértékű egységesítésének megállapításáról, valamint az ilyen növényútlevelek kibocsátásával kapcsolatos részletes eljárások, továbbá azok pótlásával kapcsolatos részletes eljárások és feltételek megállapításáról

A BIZOTTSÁG 92/105/EGK

(1992. december 3.)

egyes növények, növényi termékek, illetve egyéb áruk Közösségen belüli mozgásához használandó növényútlevelek bizonyos mértékű egységesítésének megállapításáról, valamint az ilyen növényútlevelek kibocsátásával kapcsolatos részletes eljárások, továbbá azok pótlásával kapcsolatos részletes eljárások és feltételek megállapításáról

1. cikk

(1) A tagállamok gondoskodnak a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek való megfelelésről azokban az esetekben, amikor a illetékes hivatalos szerv ezen irányelv 2. és 3. cikke rendelkezéseinek megfelelően elkészít egy, a 77/93/EGK tanácsi irányelv 2. cikk (1) bekezdése f) pontjának első albekezdésében meghatározott növényútlevelet.

(2) Az alábbi feltételeknek kell megfelelni:

a) a növényútlevél egy hivatalos címkéből és a mellékletben megkívánt információt tartalmazó kísérőokmányból áll. A címke korábban nem került felhasználásra és alkalmas anyagból készült. A hivatalos öntapadós címkék használata engedélyezett. "Kísérőokmány" minden olyan dokumentum, amelyet általában kereskedelmi célra használnak. Erre az okmányra nincs szükség, ha a mellékletben megkívánt információ szerepel a címkén;

b) a megkívánt információt lehetőség szerint nyomtatott formában, a Közösség legalább egy hivatalos nyelvén kell feltüntetni;

c) a 2000/29/EK tanácsi irányelv ( 1 ) IV. melléklete A. része II. szakaszának 18.1. pontjában felsoroltak szerinti, ültetésre szánt Solanum tuberosum L. gumók esetében a 2002/56/EK tanácsi irányelv ( 2 ) III. mellékletében meghatározott hivatalos címke használható a növényútlevél helyett, amennyiben a címke tartalmaz a 2000/29/EK irányelv 6. cikke (4) bekezdésében említett követelmények teljesülésére vonatkozó bizonyítékot (2005. december 31. után e címkén az "EK-növényútlevél" kifejezést kell feltüntetni); az ültetésre szánt Solanum tuberosum L. gumók védett övezetbe való behozatalát és mozgását szabályozó előírásoknak való megfelelést vagy a címkén, vagy bármely más kereskedelmi okmányon fel kell tüntetni;

d) a 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. része II. szakaszának 26. pontjában felsoroltak szerinti Helianthus annuus L. vetőmagok esetében a 2002/57/EK tanácsi irányelv ( 3 ) IV. mellékletében meghatározott hivatalos címke használható a növényútlevél helyett, amennyiben a címke tartalmaz a 2000/29/EK irányelv 6. cikke (4) bekezdésében említett követelmények teljesülésére vonatkozó bizonyítékot (2005. augusztus 31. után e címkén az "EK-növényútlevél" kifejezést kell feltüntetni);

e) a 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. része II. szakaszának 27. és 29. pontjában felsorolt Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. és Phaseolus L. vetőmagok esetében a 2002/55/EK tanácsi irányelv ( 4 ) IV. mellékletének A. részében meghatározott hivatalos címke használható a növényútlevél helyett, amennyiben a címke tartalmaz a 2000/29/EK irányelv 6. cikke (4) bekezdésében említett követelmények teljesülésére vonatkozó bizonyítékot (2005. augusztus 31. után e címkén az "EK-növényútlevél" kifejezést kell feltüntetni);

f) a 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. része II. szakaszának 28.1. és 28.2. pontjában felsorolt Medicago sativa L. vetőmagok esetében a 66/401/EGK tanácsi irányelv ( 5 ) IV. mellékletének A. részében meghatározott hivatalos címke használható a növényútlevél helyett, amennyiben a címke a 2000/29/EK irányelv 6. cikke (4) bekezdésében említett követelmények teljesülésére vonatkozó bizonyítékot (2005. augusztus 31. után e címkén az "EK-növényútlevél" kifejezést kell feltüntetni).

(3) A tagállamok megkövetelik, hogy amikor a növényútlevél a címkéből és a kísérőokmányból áll:

a) a címke legalább a melléklet 1-5. pontjában meghatározott adatokat tartalmazza;

b) a kísérőokmány legalább a melléklet 1-10. pontjában meghatározott adatokat tartalmazza.

(4) A mellékletben felsoroltakon kívüli bármely adat, amely a 91/682/EGK ( 6 ), 92/33/EGK5 ( 7 ) vagy 92/34/EGK ( 8 ) tanácsi irányelv szerint a címkézés szempontjából jelentőséggel bír, megadható a kísérőokmányban, de világosan el kell különíteni a mellékletben megkívánt adatoktól.

2. cikk

(1) A növényútlevél előállítása, nyomtatása és tárolása során a tagállamok gondoskodnak a (2) bekezdésben meghatározott feltételek teljesüléséről.

(2) A növényútlevelet közvetlenül 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott illetékes hivatalos szerv vagy - annak ellen- őrzése alatt - a 77/93/EGK irányelv 6. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdésében meghatározott előállító vagy 10. cikke (3) bekezdésének második francia bekezdésében meghatározott személy, vagy 12. cikke (6) bekezdésének második albekezdésében meghatározott importőr állítja elő, nyomtatja, illetve tárolja.

3. cikk

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a (2) bekezdésben meghatározott feltételek teljesüljenek, amikor a növényútlevelet kiállítják és csatolják a növényekhez, növényi termékekhez vagy más árukhoz, azok csomagolásához, vagy az azokat szállító járműhöz.

A kiállításba beletartozik az útlevél elkészítése, különösen az adatok kitöltése, valamint azon lépések, melyek szükségesek ahhoz, hogy a növényútlevélhez a kérelmező hozzájusson.

(2) A 77/93/EGK irányelvben előírt követelmények sérelme nélkül az (1) bekezdés alkalmazásában az 1. cikk (1) bekezdésében említett illetékes hivatalos szervek:

a) gondoskodnak arról, hogy a 2. cikk (2) bekezdésében említett előállító, személy vagy importőr a növényútlevél kiállítását vagy pótlását nála kérelmezze;

b) adott esetben a 77/93/EGK irányelv 6. cikkének (1), (2) és (3) bekezdésében meghatározott és 6. cikke (4) bekezdésének megfelelően végrehajtott vizsgálatok vagy az említett irányelv 10. cikkének (3) bekezdésében vagy 12. cikkének (6) bekezdésében meghatározott követelmények alapján meghatározzák a növényekre, növényi termékekre vagy más árukra alkalmazandó korlátozásokat, és ennek megfelelően a növényútlevél területi hatályát, valamint meghatározzák az említett növényútlevél pótlását és a kitöltendő adatokat.

Ha a 2. cikk (2) bekezdésében említett előállító, személy vagy importőr a hivatkozott irányelv 2. cikke (1) bekezdésének h) pontjában meghatározott védett övezetbe szándékozik növényt, növényi terméket vagy más árut szállítani, ahová nem rendelkezik érvényes növény-egészségügyi bizonyítvánnyal, az illetékes hivatalos szervek megteszik a szükséges lépéseket, és megállapítják, hogy a termék alkalmas-e az adott védett övezetbe való belépésre. Az említett illetékes hivatalos szervek gondoskodnak arról, hogy a 2. cikk (2) bekezdésében említett előállító, személy vagy importőr a kiszállítást megelőzően időben tájékoztassa őket fenti szándékáról, és azzal egy időben folyamodjon a megfelelő növényútlevélért;

c) gondoskodnak arról, hogy az adatokat, amennyiben az útlevél előre nyomtatott, teljes egészében nyomtatott betűkkel, minden egyéb esetben nyomtatott betűkkel vagy teljes egészében írógéppel töltsék ki. A növények vagy növényi termékek botanikai nevét latin betűkkel kell feltüntetni; igazolatlan módosítások vagy törlések érvénytelenítik a növényútlevelet;

d) gondoskodnak arról, hogy ha a növényt, növényi terméket vagy más árut egy vagy több különösen védett övezetre megfelelőnek találták, a védett övezetre vonatkozó kódot feltüntessék a növényútlevélen a "ZP" (zona protecta) megkülönböztető jelzéssel, amely azt jelzi, hogy a növény, növényi termék vagy más áru alkalmas a védett övezetbe való belépésre;

e) gondoskodnak arról, hogy ha egy növényútlevelet a Közösségen kívülről származó növény, növényi termék vagy más áru számára adnak ki, a növényútlevelet a származási ország vagy, adott esetben, az útlevélen szereplő küldő ország feltüntetésével használják;

f) gondoskodnak arról, hogy ha egy növényútlevelet pótolni kell, az 1. cikk (1) bekezdésében említett növényútlevelet használják; az eredetileg nyilvántartásba vett előállító vagy importőr kódját feltüntessék az említett növényútlevélen az "RP" ("replacement passport") megkülönböztető jelzéssel, ami azt jelzi, hogy az említett növényútlevél egy másik növényútlevél pótlása;

g) attól függően, hogy hol tárolják az említett növényútlevelet, leszállítják az említett növényútlevelet, vagy felhatalmazzák a 2. cikk (2) bekezdésében említett előállítót, személyt vagy importőrt, hogy ennek megfelelően használja;

h) gondoskodnak arról, hogy az említett növényútlevél címke részét a 2. cikk (2) bekezdésében említett előállító, személy vagy importőr felelősségére úgy csatolják a növényekhez, növényi termékekhez vagy más árukhoz, azok csomagolásához vagy az azokat szállító járműhöz, hogy ne lehessen azokat újra felhasználni.

5. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek a 91/683/EGK tanácsi irányelv ( 9 ) 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott időpontban megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(3) A tagállamok haladéktalanul közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadtak el. A Bizottság tájékoztatja erről a többi tagállamot.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

SZÜKSÉGES ADATOK

1.

"EK-növényútlevél" (a 2006. január 1-jéig tartó átmeneti időszakban használható az "EGK-növényútlevél" kifejezés).

2.

Az EK-tagállam kódjának feltüntetése.

3.

Az illetékes hivatalos szerv neve, illetve a szerv megkülönböztető kódja.

4.

Nyilvántartási szám.

5.

Egyedi sorozatszám, a kibocsátás hetének száma vagy tételszám.

6.

Növénytani megnevezés.

7.

Mennyiség.

8.

A megkülönböztető "ZP" jelzés az útlevél területi hatályához és adott esetben azon védett övezetek neve, melyekre a termék engedélyezett

9.

A megkülönböztető "RP" jelzés pótolt növényútlevél esetén és adott esetben az eredetileg nyilvántartásba vett előállító vagy importőr kódja.

10.

Harmadik országból származó termékek esetén a származási vagy feladási ország neve.

( 1 ) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

( 2 ) HL L 193., 2002.7.20., 60. o.

( 3 ) HL L 193., 2002.7.20., 74. o.

( 4 ) HL L 193., 2002.7.20., 33. o.

( 5 ) HL L 125., 1966.7.11., 2298/66. o.

( 6 ) HL L 376., 1991.12.31., 21. o..

( 7 ) HL L 157., 1992.6.10., 1. o..

( 8 ) HL L 157., 1992.6.10., 10. o..

( 9 ) HL L 376., 1991.12.31., 29. o..

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31992L0105 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31992L0105&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01992L0105-20050323 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01992L0105-20050323&locale=hu

Tartalomjegyzék