31989L0656[1]

A Tanács irányelve (1989. november 30.) a munkavállalók által a munkahelyen használt egyéni védőeszközök egészségvédelmi és biztonsági minimumkövetelményeiről (harmadik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikk (1) bekezdése értelmében)

A Tanács irányelve

(1989. november 30.)

a munkavállalók által a munkahelyen használt egyéni védőeszközök egészségvédelmi és biztonsági minimumkövetelményeiről (harmadik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikk (1) bekezdése értelmében)

(89/656/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 118a. cikkére,

tekintettel a Bizottságnak a munkahelyi biztonsági, higiéniai és egészségvédelmi tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően benyújtott javaslatára [1],

az Európai Parlamenttel együttműködve [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a Szerződés 118a. cikke előírja, hogy a Tanács irányelvek útján minimumkövetelményeket fogadjon el azért, hogy - különösen a munkakörnyezet tekintetében - javításokat ösztönözzön a munkavállalók munkahelyi biztonsága és egészsége védelmének magasabb szintű biztosítása érdekében;

mivel az említett cikk értelmében ezekben az irányelvekben kerülni kell az olyan közigazgatási, pénzügyi és jogi korlátozások előírását, amelyek gátolnák a kis- és középvállalkozások alapítását és fejlődését;

mivel a Bizottság a munkahelyi biztonsági, higiéniai, és egészségvédelmi programjáról szóló közleményében [4] előírja egy, a munka során alkalmazott egyéni védőeszközök használatáról szóló irányelv elfogadását;

mivel a munkahelyi biztonságról, higiéniáról, és egészségvédelemről szóló 1987. december 21-i állásfoglalásában [5] a Tanács tudomásul vette a Bizottságnak azt a szándékát, hogy a közeljövőben minimumkövetelményeket nyújt be a Tanácsnak a munkavállalók egészségvédelmének és biztonságának munkahelyi szervezéséről;

mivel a munkavállalók egészsége védelmének és biztonságának biztosításához elengedhetetlen azoknak a minimumkövetelményeknek a betartása, amelyek célja az egyéni védőeszközök használói számára az egészségvédelem és a biztonság magasabb szintjének biztosítása;

mivel ez az irányelv egyedi irányelv a munkavállalók munkahelyi egészségvédelmének és biztonságának javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv [6] 16. cikkének (1) bekezdése értelmében; mivel ily módon az említett irányelv rendelkezései teljes mértékben alkalmazandók az egyéni védőeszközök munkavállalók általi munkahelyi használatára az ebben az irányelvben foglalt szigorúbb, illetve különös rendelkezések sérelme nélkül;

mivel ez az irányelv gyakorlati lépést jelent a belső piac szociális dimenzióinak megvalósítása felé;

mivel a csoportos védőeszközök elsőbbséget élveznek az egyéni védőeszközökkel szemben; mivel a munkáltatónak gondoskodnia kell biztonsági berendezésekről és biztonsági intézkedéseket kell hoznia;

mivel az ebben az irányelvben megállapított követelmények nem tartalmazhatnak változtatásokat azokban az egyéni védőeszközökben, amelyek tervezése és gyártása megfelelt a Közösség munkahelyi egészségvédelemről és biztonságról szóló irányelveinek;

mivel rendelkezéseket kell hozni azokról a leírásokról, amelyeket a tagállamok az egyéni védőeszközök használatára vonatkozó általános szabályok megállapításakor használhatnak;

mivel a legutóbb az 1985-ös csatlakozási okmánnyal módosított 74/325/EGK határozat [7] értelmében a Bizottság konzultál a munkahelyi biztonsági, higiéniai és egészségvédelmi tanácsadó bizottsággal az e területre vonatkozó javaslatok kidolgozásáról,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. SZAKASZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

(1) Ez az irányelv, amely a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében a harmadik egyedi irányelv, megállapítja a munkavállalók által a munka során használt egyéni védőeszkö zökre vonatkozó minimumkövetelményeket.

(2) A 89/391/EGK irányelv rendelkezései teljes mértékben alkalmazandók az (1) bekezdésben említett terület egészére az ezen irányelvben foglalt szigorúbb, illetve különös rendelkezések sérelme nélkül.

2. cikk

Fogalommeghatározás

(1) Ezen irányelv alkalmazásában egyéni védőeszköz minden olyan eszköz, amelyet arra terveztek, hogy viselésével vagy használatával megvédje a munkavállalókat egy vagy több, a munkavégzés során biztonságukat vagy egészségüket fenyegető kockázattól, valamint minden olyan kiegészítő és segédeszköz, amelyeket e cél megvalósítására terveztek.

(2) Az (1) bekezdésben említett meghatározásból kizártak:

a) a szokásos munkaruhák és egyenruhák, amelyeket nem kifejezetten a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmére terveztek;

b) a mentőszolgálatok által használt felszerelések;

c) a fegyveres erők, a rendőrség és egyéb rendfenntartó szervek tagjai által viselt vagy használt egyéni védőeszközök;

d) a közúti közlekedési eszközökön használt egyéni védőeszközök;

e) a sportfelszerelések;

f) az önvédelmi vagy elrettentő eszközök;

g) a kockázatok és ártalmak felderítésére és jelzésére szolgáló hordozható eszközök.

3. cikk

Általános szabály

Egyéni védőeszköz akkor használható, ha a kockázatok a csoportos védelem technikai eszközeivel, illetve a munkaszervezés intézkedéseivel, módszereivel vagy eljárásaival nem kerülhetők el, vagy nem csökkenthetők eléggé.

II. SZAKASZ

A MUNKÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

4. cikk

Általános rendelkezések

(1) Az egyéni védőeszközöknek meg kell felelniük a Közösség tervezésre és gyártásra vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági rendelkezéseinek.

Minden egyéni védőeszköznek:

a) alkalmasnak kell lennie az adott kockázat elhárítására anélkül, hogy önmaga további kockázatot idézne elő;

b) meg kell felelnie a munkahelyi viszonyoknak;

c) figyelembe kell vennie az ergonómiai követelményeket és a munkavállaló egészségi állapotát;

d) a szükséges igazítások után megfelelően kell illeszkednie a viselőre.

(2) Amennyiben egy vagy több kockázat megléte szükségessé teszi, hogy egy munkavállaló egynél több egyéni védőeszközt viseljen, azoknak összeegyeztethetőnek kell lenniük, és továbbra is hatásosnak kell maradniuk a kérdéses kockázattal vagy kockázatokkal szemben.

(3) Az egyéni védőeszköz használatának feltételeit - különösen viselésének időtartamát - a kockázat súlyossága, a kockázatnak való kitettség gyakorisága, az egyes munkavállalók munkahelyének jellemzői és az egyéni védőeszköz teljesítménye alapján határozzák meg.

(4) Az egyéni védőeszközöket elvben egyéni használatra szánják.

Amennyiben a körülmények azt kívánják, hogy az egyéni védőeszközt egynél több személy használja, megfelelő intézkedéseket kell tenni annak biztosítására, hogy az ilyen használat ne okozzon egészségügyi vagy higiéniai problémát a különböző használóknak.

(5) Az egyéni védőeszköz minden egyes darabjáról az (1) és (2) bekezdés szerint megfelelő információt kell nyújtani, és az információhoz való hozzáférést lehetővé kell tenni a vállalkozásban, illetve a telephelyen.

(6) Az egyéni védőeszközt a munkáltató térítésmentesen bocsátja rendelkezésre, és a szükséges karbantartással, javítással és cserével biztosítja annak szabályos működését és a higiéniai követelményeket kielégítő állapotát.

A tagállamok azonban nemzeti gyakorlatuknak megfelelően előírhatják, hogy a munkavállaló kötelezhető egyes egyéni védőeszközök költségeihez való hozzájárulásra olyan esetekben, ha a védőeszköz használata nem csak a munkahelyre korlátozódik.

(7) A munkáltató először tájékoztatja a munkavállalót azokról a kockázatokról, amelyekkel szemben az egyéni védőeszköz viselése védelmet nyújt.

(8) A munkáltató gondoskodik a megfelelő oktatásról és - amennyiben szükséges - megszervezi az egyéni védőeszközök viselésének szemléltetését.

(9) Az egyéni védőeszközt csak a meghatározott célokra lehet felhasználni, a különleges és rendkívüli eseteket kivéve.

A védőeszközt az utasításoknak megfelelően kell használni.

Az utasításoknak a munkavállalók számára érthetőeknek kell lenniük.

5. cikk

Az egyéni védőeszköz értékelése

(1) Az egyéni védőeszköz kiválasztása előtt a munkáltatónak fel kell mérnie, hogy az alkalmazni kívánt egyéni védőeszköz megfelel-e a 4. cikk (1) és (2) bekezdése követelményeinek.

Az értékelés magában foglalja:

a) a más eszközökkel el nem hárítható kockázatok elemzését és értékelését;

b) azoknak a jellemzőknek a meghatározását, amelyekkel az egyéni védőeszköznek rendelkeznie kell annak érdekében, hogy hatásos legyen az a) pontban említett kockázatokkal szemben, figyelembe véve bármely olyan kockázatot, amelyet a védőeszköz maga okozhat;

c) a rendelkezésre álló egyéni védőeszközök jellemzőinek összehasonlítását a b) pontban előírt jellemzőkkel.

(2) Az (1) bekezdésben előírt értékelést felülvizsgálják, amenynyiben annak bármely elemében változás következik be.

6. cikk [8]

A használat szabályai

(1) A 3., 4., és 5. cikk sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, hogy figyelemmel a védőeszközök szabad mozgására vonatkozó közösségi jogszabályokra, kialakításra kerülnek az egyéni védőeszközök használatára vonatkozó általános szabályok, illetve az olyan esetekre és helyzetekre vonatkozó szabályok, amikor a munkáltatónak egyéni védőeszközt kell biztosítania.

Ezek a szabályok különösen azokat a körülményeket vagy veszélyhelyzeteket jelölik meg, amikor a csoportos védőeszközök elsőbbségének sérelme nélkül egyéni védőeszköz használata szükséges.

Az útmutatóul szolgáló I., II., és III. melléklet hasznos információkat tartalmaz az ilyen szabályok megállapításához.

(2) Amikor a tagállamok az (1) bekezdésben említett szabályokat alkalmazzák, figyelembe vesznek minden - a technológiai fejlesztések következtében a kockázatokban, a csoportos védőeszközökben és az egyéni védőeszközökben bekövetkezett - jelentős változást.

(3) A tagállamok konzultálnak a munkáltatói és a munkavállalói szervezetekkel az (1) és (2) bekezdésben említett szabályokról.

7. cikk

A munkavállalók tájékoztatása

A 89/391/EGK irányelv 10. cikkének sérelme nélkül a munkavállalók, illetve képviselőik tájékoztatást kapnak minden olyan intézkedésről, amelyet a munkahelyen egyéni védőeszközt használó munkavállalók egészségének védelme és biztonsága érdekében hoznak.

8. cikk

Konzultáció a munkavállalókkal és a munkavállalók részvétele

A munkavállalókkal, illetve képviselőikkel folytatott konzultációra, valamint a munkavállalók, illetve képviselőik részvételére az ezen irányelv, valamint annak mellékletei által érintett kérdésekben a 89/391/EGK irányelv 11. cikkének megfelelően kerül sor.

III. SZAKASZ

VEGYES RENDELKEZÉSEK

9. cikk

A mellékletek módosítása

A 89/391/EGK irányelv 17. cikkében megállapított eljárás szerint kell elfogadni az I., II. és III. mellékletnek

- az egyéni védőeszközök műszaki harmonizálásáról és szabványosításáról szóló irányelvek elfogadásából, illetve

- az egyéni védőeszközök területén végbemenő műszaki fejlődésből, illetve a nemzetközi szabályozások, előírások vagy ismeretek változásából

eredő, szigorúan technikai jellegű módosításait.

10. cikk

Záró rendelkezések

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1992. december 31-éig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azon rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadtak vagy fogadnak el.

(3) A tagállamok ötévente jelentést tesznek a Bizottságnak ezen irányelv rendelkezéseinek gyakorlati végrehajtásáról, jelezve a munkáltatók és a munkavállalók álláspontjait.

A Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet, a Tanácsot, a Gazdasági és Szociális Bizottságot és a munkahelyi biztonsági, higiéniai és egészségvédelmi tanácsadó bizottságot.

(4) A Bizottság az (1), (2), és (3) bekezdés figyelembevételével időszakonként jelentést tesz az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Gazdasági és Szociális Bizottságnak az irányelv végrehajtásáról.

11. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1989. november 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. P. Soisson

[1] HL C 161., 1988.6.20., 1. o.,HL C 115., 1989.5.8., 27. o. ésHL C 287., 1989.11.15., 11. o.

[2] HL C 12., 1989.1.16., 92. o. ésHL C 256., 1989.10.9., 61. o.

[3] HL C 318., 1988.12.12., 30. o.

[4] HL C 28., 1988.2.3., 3. o.

[5] HL C 28., 1988.2.3., 1. o.

[6] HL L 183., 1989.6.29. 1. o.

[7] HL L 185., 1974.7.9., 15. o.

[8] Lásd a Bizottság közleményét (HL C 328., 1989.12.30., 3. o.)

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

A KOCKÁZAT TÍPUSAINAK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK HASZNÁLATÁHOZ

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

NEM TELJES ÚTMUTATÓ LISTA AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖKRŐL

A FEJ VÉDELME

- Az iparban (bányában, építkezésen, egyéb iparban) használt védősisakok,

- A fejbőrt védő könnyű fejfedők (sapkák, sisakok, hajhálók - szemárnyékolóval vagy anélkül),

- Fejvédők (sisakok, sapkák, viharkalapok stb.; szövetből, vízhatlan szövetből stb.).

HALLÁSVÉDELEM

- Füldugók és hasonló eszközök,

- Teljesen hangszigetelő sisakok,

- Iparban használt védősisakokra illeszthető fülvédők,

- Hallásvédők, alacsony frekvenciás kommunikációs egységgel,

- Fülvédők duplex távbeszélő berendezéssel.

SZEM- ÉS ARCVÉDELEM

- Védőszemüveg,

- Szemvédő,

- Röntgen-, lézer-, ultraibolya, infravörös, illetve látható sugárzás elleni védőszemüvegek,

- Arcvédő maszkok,

- Hegesztő maszkok és sisakok (kézi maszkok, fejre vagy védősisakra illeszthető maszkok).

LÉGUTAK VÉDELME

- Porszűrők, gázszűrők és radioaktív port szűrő felszerelések,

- Szigetelő rendszerek levegőellátással,

- Légzőkészülékek levehető hegesztő maszkkal,

- Búvárfelszerelés,

- Búvárruhák.

KÉZ- ÉS KARVÉDELEM

- Kesztyűk, amelyek védenek:

- a gépektől (átszúrás, vágás, rezgés stb.),

- a vegyi anyagoktól,

- az elektromosságtól és a hőtől.

- Egyujjas kesztyűk,

- Ujjvédők,

- Könyökvédők,

- Csuklóvédők nehéz munkához,

- Ujjatlan kesztyűk,

- Védőkesztyűk.

LÁBFEJ- ÉS LÁBVÉDELEM

- Félcipők, bakancsok, rövid szárú csizmák, biztonsági csizmák,

- Gyorsan kifűzhető vagy kikapcsolható cipők,

- Lábujjvédővel kiegészített cipők,

- Hőálló talppal ellátott cipők és sárcipők,

- Hőálló cipők, csizmák és sárcsizmák,

- Ahidegtől védő cipők, csizmák és sárczizmák,

- Rezgésálló cipők, csizmák és sárcsizmák,

- Antisztatikus cipők, csizmák és sárcsizmák,

- Szigetelő cipők, csizmák és sárcsizmák,

- Védőcsizmák láncfűrész-kezelőknek,

- Fatalpú cipők,

- Térdvédő,

- A lábfej felső részét védő levehető védőeszközök,

- Lábszárvédők,

- Levehető talpak (hőálló, átszúrás-biztos vagy páramentes),

- Levehető szegek jégre, hóra vagy csúszós padlóra.

BŐRVÉDELEM

- Védőkrémek/kenőcsök.

TÖRZS-ÉS HASVÉDELEM

- Védőmellények, kabátok és kötények, amelyek a gépekkel szemben nyújtanak védelmet (átszúrás, vágás, olvadt fém fröccsenése stb.),

- Vegyi anyagoktól védő védőmellények, kabátok és kötények,

- Fűtött mellények,

- Mentőmellények,

- Röntgensugárzás elleni védőkötény,

- A törzset védő övek.

AZ EGÉSZ TEST VÉDELEME

- Esés elkerülésére tervezett felszerelések

- Esésgátló védőeszközök (teljes felszerelés minden szükséges kiegészítővel),

- Fékberendezések a mozgási energia elnyelésére (teljes felszerelés minden szükséges kiegészítővel),

- A testet tartó eszközök (biztonsági öv).

- Védőöltözet

- "Biztonsági" munkaruha (kétrészes és overall),

- A gépekkel (átszúrás, vágás stb.) szemben védelmet nyújtó ruházat,

- A vegyi anyagokkal szemben védelmet nyújtó öltözet,

- A kifröccsenő olvadt fémmel és az infravörös sugárzással szemben védelmet nyújtó öltözet,

- Hőálló öltözet,

- Ahidegtől védő öltözet,

- A radioaktív szennyeződés ellen védelmet nyújtó öltözet,

- Porálló öltözet,

- Gázbiztos öltözet,

- Fluoreszkáló jelzőöltözet, fényvisszaverő öltözet és kiegészítők (karszalagok, kesztyűk stb.),

- Védőtakarók.

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

NEM TELJES ÚTMUTATÓ LISTA AZOKRÓL A TEVÉKENYSÉGEKRŐL ÉS TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEKRŐL, AMELYEKEN AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK BIZTOSÍTÁSA SZÜKSÉGES LEHET

1. A FEJ VÉDELME (KOPONYAVÉDELEM)

Védősisakok

- Építési munkák, különösen állványokon, állványok alatt vagy azok mellett és a magasban végzett munkák, zsaluzás és annak lebontása, szerelési és berendezési munka, állványozási és bontási munka,

- Acélhidakon, acél épületszerkezeteken, oszlopokon, tornyokon, hidraulikus acélszerkezeteken, nagyolvasztóknál, acélművekben és hengerművekben, nagy tartályoknál, nagy átmérőjű csővezetékeken, kazántelepeken és erőművekben végzett munka,

- Aknákban, árkokban, tárnákban és alagutakban végzett munka,

- Föld- és kőmunkák,

- Munkavégzés földalatti munkahelyeken, kőbányákban, külszíni fejtéseken, kőszén készlet elszállításánál,

- Szegbelövő géppel végzett munka,

- Robbantóanyaggal végzett munkák,

- Liftek, emelő berendezések, daruk és szállítószalagok mellett végzett munka,

- Nagyolvasztóknál, közvetlen kohászati üzemekben, acél- és hengerművekben, kohókban, kovácsműhelyekben és öntödékben végzett munka, süllyesztékes kovácsolás,

- Ipari kemencéknél, tartályoknál, gépekkel, silóknál, bunkereknél és csővezetékeknél végzett munka,

- Hajóépítés,

- Vasúti rendező munka,

- Vágóhidak.

2. A LÁBFEJ VÉDELME

Biztonsági cipők átszúrásbiztos talppal

- Vázszerkezeti munka, alapozás és közúti munka,

- Állványozási munka,

- A vázszerkezet lebontása,

- Betonnal és előre gyártott elemekkel végzett munka, beleértve a zsaluzást és annak lebontását,

- Az építési vállalkozó telephelyén vagy raktárában végzett munka,

- Tetőzési munkák.

Biztonsági cipők átszúrásbiztos talp nélkül

- Acélhidakon, acél épületszerkezeteken, oszlopokon, tornyokon, lifteken, hidraulikus acélszerkezeteken, nagyolvasztóknál, acélművekben és hengerművekben, nagy tartályoknál, nagy átmérőjű csővezetékeken, darukon, kazántelepeken és erőművekben végzett munka,

- Kemenceépítés, fűtő és szellőző berendezések beszerelése, fémek szerelése,

- Átépítési és karbantartási munkák,

- Nagyolvasztóknál, közvetlen kohászati üzemekben, acél- és hengerművekben, kohókban, kovácsműhelyekben, préskovácsoló, melegsajtoló és dróthúzó üzemekben végzett munka,

- Kőbányákban, külszíni fejtéseken, kőszénkészlet elszállításánál végzett munka,

- Kőfejtés és megmunkálás,

- Síküveg és öblösüveg áruk gyártása, megmunkálása és feldolgozása,

- Öntőformákkal végzett munka a kerámiaiparban,

- Égetőkemencék bélelése a kerámiaiparban,

- Formázási munka a kerámia- és építőanyag-iparban,

- Szállítás és raktározás,

- Fagyasztott hústömbökkel és konzervdobozokkal végzett munka,

- Hajóépítés,

- Vasúti rendező munka.

Sarkas vagy telitalpas átszúrásbiztos talpú biztonsági cipők

- Tetőzési munkák.

Védőcipők szigetelt talppal

- Rendkívül magas vagy rendkívül alacsony hőmérsékletű anyagokkal és anyagokon végzett munka.

Könnyen levehető biztonsági cipők

- Ahol fennáll olvasztott anyagok áthatolásának veszélye.

3. A SZEM VAGY AZ ARC VÉDELME

Védőszemüvegek, arcvédő maszkok vagy ernyők

- Hegesztés, csiszolás, és szeparálás,

- Tömítés és vésés,

- Kőfejtés és megmunkálás,

- Szegbelövő géppel végzett munka,

- Munkavégzés törmelékeltávolító és-aprító gépekkel,

- Süllyesztékes kovácsolás,

- Törmelék eltávolítása és feldarabolása,

- Csiszolóanyagok szóródása,

- Savakkal, maró hatású oldatokkal, fertőtlenítő szerekkel és maró hatású tisztítószerekkel végzett munka,

- Folyékony spraykkel végzett munka,

- Olvasztott anyagokkal vagy azok közelében végzett munka,

- Sugárzó hő mellett végzett munka,

- Lézerrel végzett munka.

4. A LÉGZŐSZERVEK VÉDELME

Gázálarcok/légzőkészülékek

- Tartályokban, tiltott területeken és gáztüzelésű ipari kemencékben végzett munka, ahol gázok képződhetnek vagy nincs elég oxigén,

- Nagyolvasztó adagolójának közelében végzett munka,

- Gázkonverter és torokgázvezeték közelében végzett munka,

- Nyersvascsapolás közelében végzett munka, ahol nehézfémgőz képződhet,

- Kemencék és üstök bélelésével végzett munka, ahol por képződhet,

- Festékszórás ott, ahol a szellőzés nem kielégítő,

- Aknákban, szennyvízcsatornákban és egyéb olyan földalatti területen végzett munka, amely szennyvízzel áll kapcsolatban,

- Munkavégzés hűtőházakban, ahol fennáll annak veszélye, hogy a hűtőközeg elszivárog.

5. HALLÁSVÉDELEM

Fülvédők

- Fémprésekkel végzett munka;

- Pneumatikus fúrókalapáccsal végzett munka;

- A repülőterek földi személyzetének munkája;

- Cölöpverés;

- Fa- és textilipari munkák.

6. TEST-, KAR- ÉS KÉZVÉDELEM

Védőöltözet

- Savakkal és maró hatású oldatokkal, fertőtlenítő szerekkel és maró hatású tisztítószerekkel végzett munka,

- Magas hőmérsékletű anyagokkal, vagy azok közelében, illetve olyan helyen végzett munka, ahol hő hatása érezhető,

- Síküveg termékeken végzett munka,

- Sörétezés,

- Hűtőkamrákban végzett munka.

Tűzálló védőöltözet

- Hegesztés tiltott területeken.

Átszúrásbiztos kötények

- Csontozás és vágás,

- Kézi késsel végzett munka, amennyiben a kés a testre is irányul.

Bőrkötények

- Hegesztés,

- Kovácsolá,

- Öntés.

Alkarvédelem

- Csontozás és vágás.

Kesztyűk

- Hegesztés,

- Éles tárgyak kezelése, kivéve azokat a gépeket, ahol fennáll annak veszélye, hogy a kesztyűt elkapja a gép,

- Savakkal és maró hatású oldatokkal végzett védelem nélküli munka.

Lánckesztyűk

- Csontozás és vágás,

- Kézi késsel feldolgozáskor és vágóhídon végzett rendszeres vágási munka,

- Vágógépek késeinek cseréje.

7. AZ IDŐJÁRÁSNAK ELLENÁLLÓ ÖLTÖZET

- Szabadtéri munkavégzés esőben vagy hideg időben.

8. FÉNYVISSZAVERŐ ÖLTÖZET

- Olyan munka, ahol a munkavállalóknak jól láthatónak kell lenniük.

9. BIZTONSÁGI ÖVEK

- Állványon végzett munka,

- Előre gyártott elemek összeszerelése,

- Oszlopokon végzett munka.

10. BIZTONSÁGI HEVEDEREK

- Daru magasban mozgó vezetőfülkéjében végzett munka,

- Raktári anyagmozgató eszköz magasan mozgó fülkéjében végzett munka,

- Fúrótornyok magasan fekvő részein végzett munka,

- Aknákban és szennyvízcsatornákban végzett munka.

11. BŐRVÉDELEM

- Burkolóanyagok feldolgozása,

- Bőrcserzés.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31989L0656 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31989L0656&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére