Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32014D0880[1]

2014/880/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2014. november 26. ) a vasúti infrastruktúra nyilvántartásának közös előírásairól és a 2011/633/EU végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2014) 8784. számú dokumentummal történt) EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2014. november 26.)

a vasúti infrastruktúra nyilvántartásának közös előírásairól és a 2011/633/EU végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről

(az értesítés a C(2014) 8784. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2014/880/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2008. június 17-i 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 35. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A Bizottság a 2008/57/EK irányelv 35. cikke alapján elfogadta a 2011/633/EU végrehajtási határozatot (2).

(2) Az Európai Vasúti Ügynökség (a továbbiakban: Ügynökség) ajánlása alapján kiegészítő közös előírásokra van szükség annak érdekében, hogy a nyilvántartások adatai könnyen hozzáférhetőek legyenek. E nyilvántartásokat az Ügynökség által létrehozott és kezelt közös számítógépes felhasználói felületen történő megtekintés céljából hozzáférhetővé kell tenni. A tagállamoknak - az Ügynökség segítségével - együtt kell működniük annak érdekében, hogy a nyilvántartások működjenek, valamennyi adatot tartalmazzanak és egymással összekapcsolódjanak.

(3) A 2011/633/EU végrehajtási határozatot ezért hatályon kívül kell helyezni.

(4) Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2008/57/EK irányelv 29. cikke (1) bekezdése szerint létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) A 2008/57/EK irányelv 35. cikkében említett vasútiinfrastruktúra-nyilvántartásra vonatkozó közös előírásokat e határozat melléklete tartalmazza.

(2) A tagállamok infrastruktúra-nyilvántartásait az Ügynökség által létrehozott és kezelt közös számítógépes felhasználói felületen történő megtekintés céljából hozzáférhetővé kell tenni.

(3) A (2) bekezdésben említett közös felhasználói felület webalapú alkalmazás, mely megkönnyíti az infrastruktúra-nyilvántartások adataihoz való hozzáférést. A közös felhasználói felületnek legkésőbb a 8. cikkben említett alkalmazási időpontot követő 15 napon belül működnie kell.

2. cikk

(1) Az egyes tagállamok gondoskodnak arról, hogy infrastruktúra-nyilvántartásuk számítógépes legyen, és legkésőbb az alkalmazás időpontját követő nyolc hónapon belül teljesítse az 1. cikkben említett közös előírások követelményeit.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy infrastruktúra-nyilvántartásaik legkésőbb a közös felhasználói felület működésbe lépését követő nyolc hónapon belül kapcsolódjanak egymáshoz és a közös felhasználói felülethez.

3. cikk

Az Ügynökség legkésőbb az alkalmazás időpontját követő 15 napon belül az infrastruktúra-nyilvántartásra vonatkozó közös előírásokhoz kapcsolódóan alkalmazási útmutatót tesz közzé, és naprakészen tartja azt. Az alkalmazási útmutató - adott esetben - minden paraméterre vonatkozóan hivatkozást tartalmaz az átjárhatósági műszaki előírások (ÁME-k) megfelelő rendelkezéseire.

4. cikk

Amennyiben azt az ÁME-k kidolgozásában vagy az infrastruktúra-nyilvántartások végrehajtásában bekövetkezett haladás szükségessé teszi, az Ügynökség javaslatot tesz a közös előírások frissítésére.

5. cikk

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a (2)-(6) bekezdés értelmében összegyűjtsék a szükséges adatokat, és bevezessék azokat infrastruktúra-nyilvántartásukba. Gondoskodnak továbbá arról, hogy ezek az adatok megbízhatóak és naprakészek legyenek.

(2) A 913/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3)2013. január 1-jén hatályos változatának mellékletében meghatározott árufuvarozási folyosók infrastruktúrájával kapcsolatos adatokat legkésőbb az alkalmazás időpontját követő kilenc hónapon belül össze kell gyűjteni, és be kell vezetni az infrastruktúra-nyilvántartásba.

(3) A 2008/57/EK irányelv hatálybalépése után és az e határozat alkalmazási időpontjáig üzembe helyezett infrastruktúrákkal kapcsolatos, a (2) bekezdésben említett adatoktól eltérő adatokat legkésőbb ezen időpontot követő kilenc hónapon belül össze kell gyűjteni, és be kell vezetni a nemzeti infrastruktúra-nyilvántartásba.

(4) A 2008/57/EK irányelv hatálybalépése előtt üzembe helyezett infrastruktúrákkal kapcsolatos, a (2) bekezdésben említett adatoktól eltérő adatokat a 6. cikk (1) bekezdésében említett nemzeti végrehajtási tervvel összhangban legkésőbb 2017. március 16-ig össze kell gyűjteni, és be kell vezetni az infrastruktúra-nyilvántartásba.

(5) A 2008/57/EK irányelv hatálybalépése előtt üzembe helyezett, magántulajdonban lévő mellékvágányokkal kapcsolatos adatokat a 6. cikk (1) bekezdésében említett nemzeti végrehajtási tervvel összhangban legkésőbb 2019. március 16-ig össze kell gyűjteni, és be kell vezetni az infrastruktúra-nyilvántartásba.

(6) Az ÁME-k hatályán kívül eső hálózattal kapcsolatos adatokat a 6. cikk (1) bekezdésében említett nemzeti végrehajtási tervvel összhangban legkésőbb 2019. március 16-ig össze kell gyűjteni, és be kell vezetni az infrastruktúra-nyilvántartásba.

(7) Az e határozat hatálybalépése után üzembe helyezett infrastruktúrákkal kapcsolatos adatokat közvetlenül az infrastruktúrák üzembe helyezését és a közös felhasználói felület működésbe lépését követően össze kell gyűjteni, és be kell vezetni az infrastruktúra-nyilvántartásba.

6. cikk

(1) Az egyes tagállamok az 5. cikkben említett kötelezettségek végrehajtására szolgáló nemzeti végrehajtási tervet és ütemtervet dolgoznak ki. A tagállamok az 5. cikk rendelkezéseinek teljesítése érdekében értesítést küldenek a késedelmekről, illetve nehézségekről, és a Bizottság adott esetben meghosszabbítja az előirányzott határidőt. A nemzeti végrehajtási tervet legkésőbb az alkalmazás időpontját követő hat hónapon belül be kell nyújtani a Bizottsághoz.

(2) Az egyes tagállamok az infrastruktúra-nyilvántartásuk létrehozásáért és karbantartásáért felelős szervet neveznek ki, és erről legkésőbb az alkalmazás időpontját követő három hónapon belül értesítik a Bizottságot.

Ezek a szervek az értesítést követő három hónapon belül és a továbbiakban négyhavonta jelentést küldenek az Ügynökségnek az infrastruktúra-nyilvántartás alkalmazása terén elért eredményekről.

(3) Az Ügynökség koordinálja, nyomon követi és támogatja az infrastruktúra-nyilvántartások bevezetését. Az Ügynökség az infrastruktúra-nyilvántartások létrehozásáért és karbantartásáért felelős szervek képviselőiből csoportot hoz létre, és koordinálja a csoport munkáját. Az Ügynökség rendszeresen jelentést készít a Bizottságnak az e határozat végrehajtásának terén elért eredményekről.

7. cikk

A 2011/633/EU végrehajtási határozatot a 8. cikkben meghatározott alkalmazási időponttól hatályon kívül kell helyezni.

8. cikk

Ez a határozat 2015. január 1-jétől alkalmazandó.

9. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok és az Európai Vasúti Ügynökség a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2014. november 26-án.

a Bizottság részéről

Violeta BULC

a Bizottság tagja

(1) HL L 191., 2008.7.18., 1. o.

(2) A Bizottság 2011. szeptember 15-i 2011/633/EU végrehajtási határozata a vasúti infrastruktúra nyilvántartásának közös előírásairól (HL L 256., 2011.10.1., 1. o.).

(3) Az Európai Parlament és a Tanács 2010. szeptember 22-i 913/2010/EU rendelete a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról (HL L 276., 2010.10.20., 22. o.).

MELLÉKLET

1. BEVEZETÉS

1.1. Műszaki hatály

1.1.1. Ezen előírás az uniós vasúti rendszer következő alrendszereiről szóló adatokra vonatkozik:

a) az "infrastruktúra" strukturális alrendszer;

b) az "energiaellátás" strukturális alrendszer;

c) a pálya menti ellenőrző-irányító-jelző alrendszer.

1.1.2. Ezek az alrendszerek szerepelnek az alrendszereknek a 2008/57/EK irányelv II. melléklete 1. pontjában található jegyzékében.

1.2. Területi hatály

Ezen előírások területi hatálya a 2008/57/EK irányelv meghatározása értelmében az Európai Unió vasúti rendszerére terjed ki. Az előírások hatálya nem terjed ki a 2008/57/EK irányelv 1. cikkének (3) bekezdésében említett esetekre.

2. CÉLKITŰZÉS

2.1. Általános cél

A 2008/57/EK irányelv 35. cikkében előírt infrastruktúra-nyilvántartás legfőbb célja, hogy biztosítsa a hálózat jellemzőinek átláthatóságát. Az infrastruktúra-nyilvántartásban szereplő adatok tervezési célokat szolgálnak az új vonatok tervezéséhez, a vonatok és az útvonalak összeegyeztethetőségének az üzemeltetés megkezdése előtti értékelésének támogatásához, továbbá referencia-adatbázisként történő alkalmazáshoz. Az infrastruktúra-nyilvántartás ezért az alábbiakban leírt folyamatokat támogatja.

2.2. Jármű-alrendszerek megtervezése

Az infrastruktúra-nyilvántartás paramétereit a járművek rendeltetésszerű használatára érvényes infrastruktúra-jellemzők meghatározásához kell használni.

2.3. A helyhez kötött berendezések műszaki összeegyeztethetőségének biztosítása

2.3.1. A bejelentett szervezet ellenőrzi, hogy az alrendszerek megfelelnek-e az alkalmazandó ÁME(k)-nek. A kapcsolódási pontoknak az alrendszer szerinti hálózat műszaki összeegyeztethetősége szempontjából történő ellenőrzése az infrastruktúra-nyilvántartás lekérdezésével biztosítható.

2.3.2. Az egyes tagállamok által kijelölt szerv ellenőrzi az alrendszerek megfelelőségét, ha nemzeti szabályok alkalmazandók, és ezekben az esetekben az infrastruktúra-nyilvántartás lekérdezhető a kapcsolódási pontok műszaki összeegyeztethetőség szempontjából történő ellenőrzéséhez.

2.4. Az uniós vasúthálózat átjárhatósága terén elért haladás ellenőrzése

Az átjárható uniós hálózat fejlődésének rendszeres ellenőrzése érdekében biztosítani kell az átjárhatóság terén elért haladás átláthatóságát.

2.5. Az útvonallal való összeegyeztethetőség megállapítása vonattal kapcsolatos javasolt szolgáltatáshoz

2.5.1. Vonattal kapcsolatos javasolt szolgáltatás esetén az útvonallal való összeegyeztethetőséget azt megelőzően ellenőrzik, hogy a vasúttársaság a pályahálózat-működtetőtől hálózati hozzáférést igényelne. A vasúttársaságnak meg kell bizonyosodnia arról, hogy a tervezett útvonalon járműve használható.

2.5.2. A vasúttársaság a járműveket az üzembehelyezési engedély esetleges korlátozásainak és a működtetni tervezett vonat lehetséges útvonalának figyelembevételével választja ki:

a) a vonatban lévő összes járműnek meg kell felelnie az arra az útvonalra alkalmazható követelményeknek, amelyen a vonat közlekedni fog; valamint

b) a vonatnak mint járműszerelvénynek meg kell felelnie az adott útvonal műszaki korlátainak.

3. KÖZÖS ELEMEK

Az e mellékletben meghatározott elemek a tagállamok valamennyi infrastruktúra-nyilvántartásának közös elemei.

3.1. Fogalommeghatározások

Ezen előírások alkalmazásában:

a) "vonalszakasz": a vonal szomszédos szolgálati helyei között található rész, amely több vágányból is állhat;

b) "szolgálati hely": vonattal kapcsolatos szolgáltatások helye, ahol egy ilyen szolgáltatás kezdődhet, végződhet vagy útvonalat módosíthat, és ahol személyszállítási vagy árufuvarozási szolgáltatások nyújthatók; "szolgálati hely" továbbá a tagállamok vagy a pályahálózat-működtetők közötti, a határoknál lévő hely;

c) "fővágány": vonatközlekedésre használt bármely vágány; egy vonalon vagy pályacsatlakozás esetén a csak vonatközlekedésre használt megkerülő vágánykapcsolatok és összekötő vágányok nem kerülnek közzétételre;

d) "mellékvágány": egy szolgálati helyen belül a vonatközlekedésben nem használt vágány.

3.2. A vasúthálózat szerkezete az infrastruktúra-nyilvántartás céljára

3.2.1. Az infrastruktúra-nyilvántartás céljára minden tagállam vonalszakaszokra és szolgálati helyekre osztja fel vasúthálózatát.

3.2.2. Az "infrastruktúra", az "energiaellátás", és a pálya menti ellenőrző-irányító-jelző alrendszerhez kapcsolódó "vonalszakasz" tekintetében közzéteendő elemeket a "fővágány" infrastruktúra-elemhez rendelik hozzá.

3.2.3. Az infrastruktúra-alrendszerhez kapcsolódó "szolgálati hely" tekintetében közzéteendő elemeket a "fővágány" és a "mellékvágány" infrastruktúra-elemhez rendelik hozzá.

3.3. Elemek az infrastruktúra-nyilvántartás céljára

3.3.1. Az elemeket és az elemek formátumát a táblázatnak megfelelően kell közzétenni.

3.3.2. Az infrastruktúra-nyilvántartásra vonatkozó, a 3. cikkben említett alkalmazási útmutató meghatározza a táblázatban felsorolt, az alábbiak szerint megjelenített adatok konkrét formátumát és irányítási folyamatát:

a) egyetlen vagy többszörös választás előre meghatározott listáról;

b) karakterlánc vagy előre meghatározott karakterlánc; vagy

c) szögletes zárójelben feltüntetett szám.

3.3.3. Eltérő rendelkezés hiányában a táblázatban szereplő infrastruktúra-nyilvántartás valamennyi paramétere kötelező. A paraméterek szempontjából lényeges információkat a táblázat tartalmazza.

Táblázat

Elemek az infrastruktúra-nyilvántartás céljára

SZÖVEG HIÁNYZIK

4. A MAGAS SZINTŰ RENDSZER ÁTTEKINTÉSE

4.1. Infrastruktúra-nyilvántartási rendszer

Az infrastruktúra-nyilvántartási rendszer felépítését az ábra mutatja be.

Ábra

Infrastruktúra-nyilvántartási (RINF) rendszer

4.2. A közös felhasználói felület igazgatása

A közös felhasználói felület az Ügynökség által létrehozott, kezelt és karbantartott web alapú alkalmazás.

Az Ügynökség a nemzeti nyilvántartó szervek rendelkezésére bocsátja az infrastruktúra-nyilvántartások létrehozásához és a közös felhasználói felülethez csatlakoztatásukhoz felhasználandó alábbi adatállományokat és dokumentumokat:

- felhasználói kézikönyv,

- az adatállományok szerkezetének leírása az adatátvitelhez.

Az Ügynökség az egyes tagállamok infrastruktúra-nyilvántartásának a közös felhasználói felülethez való csatlakozásának módját, valamint a közös felhasználói felület által biztosított funkciókat és segédprogramokat ismertető alkalmazási útmutatót bocsát az infrastruktúra-nyilvántartás felhasználóinak rendelkezésére. Az útmutató szükség esetén frissítésre kerül.

4.3. A közös felhasználói felület minimálisan előírt funkciói

A közös felhasználói felület legalább az alábbi funkciókat biztosítja:

- felhasználókezelés: a közös felhasználói felület rendszergazdájának képesnek kell lennie a felhasználók hozzáférési jogosultságainak kezelésére,

- információellenőrzés: a közös felhasználói felület rendszergazdájának képesnek kell lennie arra, hogy a közös felhasználói felületen végzett valamennyi felhasználói tevékenység naplóit a felhasználók adott időtartamon belüli tevékenységeit tartalmazó lista formájában megtekintse,

- csatlakozás és hitelesítés: a közös felhasználói felület regisztrált felhasználóinak képesnek kell lenniük arra, hogy interneten keresztül csatlakozzanak a közös felhasználói felülethez, és a jogosultságaiknak megfelelően használják annak funkcióit,

- adott infrastruktúra-nyilvántartási jellemzőkkel rendelkező szolgálati helyeket és/vagy vonalszakaszokat tartalmazó infrastruktúra-nyilvántartási adatok lekérdezése,

- szolgálati hely vagy vonalszakasz kiválasztása és infrastruktúra-nyilvántartási adataik megtekintése: a közös felhasználói felület felhasználóinak a térképfelület segítségével képesnek kell lenniük a földrajzi terület meghatározására; a közös felhasználói felületen leszűrhetők a felhasználók által erre a területre vonatkozóan kért, rendelkezésre álló infrastruktúra-nyilvántartási adatok,

- térképfelület segítségével meghatározott területen vonalak és üzemelési pontok meghatározott csoportjára vonatkozó infrastruktúra-nyilvántartási információk megtekintése,

- az infrastruktúra-nyilvántartási elemek digitális térképen történő vizuális megjelenítése: a felhasználóknak a közös felhasználói felületen keresztül képesnek kell lenniük arra, hogy a térképen navigáljanak és a térképen ábrázolt elemet kiválasszanak, és kinyerjenek bármely releváns infrastruktúra-nyilvántartási információt,

- a nemzeti nyilvántartó szervek által megadott teljes infrastruktúra-nyilvántartási adatkészletek validálása, feltöltése és fogadása.

4.4. Működési üzemmód

Az infrastruktúra-nyilvántartási rendszer két fontos felületet biztosít a közös felhasználói felületen keresztül:

- az egyiket az egyes tagállamok infrastruktúra-nyilvántartásai használják teljes körű infrastruktúra-nyilvántartási adataik megadásához, illetve azok másolatának feltöltéséhez,

- a másikat a közös felhasználói felület felhasználói használják az infrastruktúra-nyilvántartási rendszerhez való csatlakozáshoz és a rendszer adatainak kinyeréséhez.

A közös felhasználói felület központi adatbázisába betáplálják az egyes tagállamok infrastruktúra-nyilvántartásában vezetett teljes infrastruktúra-nyilvántartási adatkészletek másolatát. A nemzeti nyilvántartó szervek felelősséget vállalnak különösen azért, hogy az e melléklet táblázata szerinti előírások alapján létrehozzák azokat az adatállományokat, amelyek tartalmazzák az infrastruktúra-nyilvántartásukban szereplő teljes infrastruktúra-nyilvántartási adatkészleteket. Infrastruktúra-nyilvántartásuk elemeit rendszeresen, legalább háromhavonta frissítik. Az egyik frissítés időpontja egybeesik a vasúthálózat-használati feltételek éves közzétételének időpontjával.

A nemzeti nyilvántartó szervek az e művelethez biztosított külön felületen keresztül töltik fel az adatállományokat a közös adatbázisba. Egy külön modul segíti a nemzeti nyilvántartó szervek által megadott adatok validálását és feltöltését.

A közös felhasználói felület központi adatbázisa módosítás nélkül nyilvánosan hozzáférhetővé teszi a nemzeti nyilvántartó szervek által megküldött adatokat.

A közös felhasználói felület alapfunkciója engedélyezi a felhasználók számára az infrastruktúra-nyilvántartási adatok lekérdezését és kinyerését.

A közös felhasználói felület a nemzeti nyilvántartó szervek által megküldött valamennyi adatról teljes időrendi nyilvántartást vezet. E nyilvántartásokat az adatok visszavonásának időpontjától számított két évig őrzik.

Az Ügynökség a közös felhasználói felület rendszergazdájaként kérésre hozzáférést biztosít a felhasználók számára.

A közös felhasználói felület felhasználói által kezdeményezett megkeresésekre 24 órán belül választ kell adni.

4.5. Elérhetőség

A közös felhasználói felület a hét minden napján, 02:00 GMT-21:00 GMT között elérhető, a téli és a nyári időszámítástól függően. A rendszer karbantartás idején minimális ideig nem elérhető.

Az Ügynökség rendes munkaidején kívüli meghibásodás esetén a szolgáltatás helyreállítását célzó intézkedések az Ügynökség következő munkanapján kezdődnek meg.

5. A KÖZÖS ELŐÍRÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ

A közös előírásokhoz kapcsolódó, az e határozat 3. cikkében említett alkalmazási útmutatót az Ügynökség a honlapján nyilvánosan hozzáférhetővé teszi. Az útmutató a következőket tartalmazza:

a) a 3.3. pontban és a táblázatban meghatározott elemek és az azokhoz kapcsolódó adatok. Az egyes mezők esetében legalább a formátum, a határérték, a paraméter alkalmazásának és kötelezőségének feltételei, a paraméterek értékeire vonatkozó vasúti műszaki szabályok, az ÁME-kre és más, az e határozat táblázatában meghatározott infrastruktúra-nyilvántartás elemeihez kapcsolódó műszaki adatokra való hivatkozások;

b) a fogalmak és paraméterek részletes meghatározása és leírása;

c) a hálózat infrastruktúra-nyilvántartás céljából történő modellezésére és az adatgyűjtésre vonatkozó rendelkezések bemutatása megfelelő magyarázatokkal és példákkal;

d) a tagállami infrastruktúra-nyilvántartásokból a közös felhasználói felülethez továbbított infrastruktúra-nyilvántartási adatok validálására és benyújtására irányuló eljárások.

Az alkalmazási útmutató kifejti az e határozat mellékletében említett, az infrastruktúra-nyilvántartási rendszer megfelelő fejlesztéséhez szükséges előírásokat.

(1) ERA/INF/10-2009/INT (2009. szeptember 28-i 0.1 számú változat), amely hozzáférhető az Európai Vasúti Ügynökség honlapján.

(2) A meglévő vasútvonalak és az átjárhatósági műszaki előírások alapvető paraméterei közötti megfelelés szintjének igazolására szolgáló eljárásról szóló 2011/622/EU bizottsági ajánlásban meghatározott, meglévő infrastruktúrára vonatkozó nyilatkozat.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014D0880 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014D0880&locale=hu

Tartalomjegyzék