31991L0339[1]

A Tanács irányelve (1991. június 18.) az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 76/769/EGK irányelv tizenegyedik módosításáról

A Tanács irányelve

(1991. június 18.)

az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 76/769/EGK irányelv tizenegyedik módosításáról

(91/339/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

az Európai Parlamenttel együttműködve [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a belső piac fokozatos kiépítése érdekében 1992. december 31-ig intézkedéseket szükséges elfogadni; mivel a belső piac olyan belső határok nélküli térség, amelyben biztosított az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása;

mivel a legutóbb a 91/338/EGK irányelvvel [4] módosított, 76/769/EGK irányelv [5], a 85/467/EGK irányelv [6] által módosított változatában szigorú korlátozásokat vezet be a PCB-k és a PCT-k forgalomba hozatalára és felhasználására azoknak az emberre és a környezetre vonatkozó veszélyei miatt;

mivel több helyettesítő anyagot fejlesztettek ki a PCB-k helyett; mivel e helyettesítő anyagok egy része, bár kevésbé veszélyes az emberre és a környezetre, mint a PCB-k és a PCT-k, mégis potenciális veszélyt jelentenek az emberre és a környezetre;

mivel emiatt szükséges ezeknek a helyettesítő anyagoknak a forgalomba hozatalát és a felhasználását korlátozni;

mivel az Ugilec 141 kereskedelmi nevű anyag 1981 óta van forgalomban; mivel ezt az anyagot, illetve az ezt az anyagot tartalmazó készítményeket jelenleg is használják dielektromos folyadékként kondenzátorokban és transzformátorokban, továbbá hidraulikus folyadékként szénbányákban; mivel ez az anyag elismerten kevésbé veszélyes az emberre és a környezetre, mint a PCB-k, amelyek helyettesítésére szánták;

mivel mindazonáltal ez az anyag ökotoxicitása, perzisztenciája és bioakkumulációs képessége miatt továbbra is nagy kockázatot jelent a környezetre; mivel ezt az anyagot hidraulikus folyadékként alkalmazó bányák környezetében jelentős környezetszennyezést tapasztaltak; mivel amennyiben az Ugilec-et tartalmazó berendezés égni kezd, akkor erősen toxikus anyagok keletkezhetnek; mivel az Ugilec 141 végleges ártalmatlanítása különleges eljárásokat igényel;

mivel az Ugilec 121 vagy az Ugilec 21 kereskedelmi nevű anyagot új anyagként, 1984. március 15-én jelentették be, összhangban a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EKG irányelv hatodik alkalommal történő módosításáról szóló 1979. szeptember 18-i 79/831/EGK tanácsi irányelvvel [7], ezért a Közösségen belül forgalomba hozható; mivel ez az anyag az Ugilec 141-hez hasonló tulajdonságokkal rendelkezik, ahhoz hasonlóan viselkedik és hasonló felhasználásra szánták; mivel ezt követően a gyártó az Ugilec 121-t, illetve az Ugilec 21-et önként visszavonta a piacról; mivel korlátozó intézkedéseket kell hozni annak biztosítása érdekében, hogy az említett anyagot tartalmazó készítmények és termékek a jövőben ne kerülhessenek forgalomba;

mivel a DBBT kereskedelmi nevű anyagot a 79/831/EGK irányelvvel összhangban új anyagként 1988. február 16-án jelentették be, és ezért a Közösségen belül forgalomba hozható; mivel ezt az anyagot önmagában vagy készítmények formájában szénbányászati hidraulikus folyadékként történő felhasználásra szánták; mivel időközben az egyik tagállam által megadott átmeneti hivatalos engedélye lejárt; mivel az ilyen használat várhatóan jelentős környezetszennyezést okozhat; mivel ez az anyag ökotoxicitása, perzisztenciája és bioakkumulációs képessége miatt továbbra is nagy kockázatot jelent a környezetre; mivel korlátozó intézkedéseket szükséges bevezetni, mielőtt ezt az anyagot a Közösség piacán forgalomba hozzák;

mivel rendelkezésre állnak e három anyag további alkalmazását feleslegessé tevő hatékony helyettesítők, illetve alternatív megközelítések;

mivel egyes tagállamok által elfogadott, a fent említett anyagok, továbbá ezeket az anyagokat tartalmazó készítmények és termékek felhasználására és forgalomba hozatalára vonatkozó korlátozások közvetlenül hatnak a belső piac kialakítására és működésére; mivel ezért szükséges a tagállamok jogszabályainak közelítése e téren, következésképpen a 76/769/EGK irányelv I. mellékletét módosítani szükséges,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 76/769/EGK irányelv I. melléklete a következő pontokkal egészül ki:

"25.Monometil-tetraklórdifenil-metán,kereskedelmi neve: Ugilec 141CAS szám 76253-60-6 | 1994. június 18-tól tilos ezen anyagnak, továbbá ezt az anyagot tartalmazó készítményeknek és termékeknek a forgalomba hozatala. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a következőkre: 1.1994. június 18-án már működő berendezés és gép esetén, az ilyen berendezés és gép ártalmatlanításáig.A tagállamok azonban 1994. június 18-tól egészségi és környezetvédelmi okok alapján saját területükön ártalmatlanítása előtt is megtilthatják az ilyen berendezés vagy gép működését;2.1994. június 18-án már működő berendezés és gép karbantartása esetén.1994. június 18-tól tilos ezen anyagnak, ezt az anyagot tartalmazó készítményeknek és termékeknek, továbbá ezt az anyagot tartalmazó berendezéseknek/gépeknek használt anyagként történő forgalomba hozatala. |

26.Monometil-diklórdifenil-metánKereskedelmi neve: Ugilec 121, Ugilec 121CAS szám nem ismert | Tilos ezen anyagnak, ezt az anyagot tartalmazó készítményeknek és termékeknek a forgalomba hozatala és felhasználása. |

27.Monometil-dibrómdifenil-metán,kereskedelmi neve: DBBTCAS szám 99688-47-8 | Tilos ezen anyagnak, ezt az anyagot tartalmazó készítményeknek és termékeknek a forgalomba hozatala és felhasználása." |

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1992. június 18-tól megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) Amikor a tagállamok elfogadják az (1) bekezdésben említett intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1991. június 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

G. Wohlfart

[1] HL C 24., 1990.2.1., 20. o.

[2] HL C 284., 1990.11.12., 84. o. és HL C 129., 1991.5.20.

[3] HL C 168., 1990.7.10., 1. o.

[4] Lásd. ennek a Hivatalos Lapnak az 59. oldalát.

[5] HL L 262., 1976.9.27., 201. o.

[6] HL L 269., 1985.10.11., 56. o.

[7] HL L 259., 1979.10.15., 10. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31991L0339 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31991L0339&locale=hu