32020L0876[1]

A Tanács (EU) 2020/876 irányelve (2020. június 24.) a 2011/16/EU irányelvnek az adózás területén az információk benyújtására és cseréjére vonatkozó egyes határidőknek a Covid19-világjárvány miatti sürgetően szükséges halasztása kezelésének érdekében történő módosításáról

A TANÁCS (EU) 2020/876 IRÁNYELVE

(2020. június 24.)

a 2011/16/EU irányelvnek az adózás területén az információk benyújtására és cseréjére vonatkozó egyes határidőknek a Covid19-világjárvány miatti sürgetően szükséges halasztása kezelésének érdekében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 113. és 115. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1) A Covid19-világjárvány által okozott súlyos népegészségügyi kockázatok és egyéb akadályok, valamint a tagállamok által a világjárvány megfékezése érdekében bevezetett korlátozó intézkedések jelentős zavart okoznak a vállalkozások és a tagállamok adóhatóságainak azon képességében, hogy teljesítsék a 2011/16/EU tanácsi irányelv (3) szerinti egyes kötelezettségeiket.

(2) Több tagállam és több, a 2011/16/EU irányelv alapján a tagállamok illetékes hatóságainak történő adatszolgáltatásra kötelezett személy kérte az említett irányelvben meghatározott egyes határidők elhalasztását. Az említett határidők az olyan pénzügyi számlákra vonatkozó automatikus információcserékkel kapcsolatosak, amelyeknek kedvezményezettjei egy másik tagállamban rendelkeznek adóügyi illetőséggel, valamint az olyan automatikus információcserékkel kapcsolatosak, amelyek a 2011/16/EU irányelv IV. mellékletében meghatározott ismertetőjegyek közül legalább egyet tartalmazó, adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló konstrukciókra (a továbbiakban: adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló konstrukciók) vonatkoznak.

(3) A Covid19-világjárvány által számos pénzügyi intézmény tevékenységeiben, valamint sok, az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló konstrukciók bejelentésére kötelezett személy tevékenységében okozott súlyos zavarok akadályozzák a 2011/16/EU irányelv szerinti adatszolgáltatási kötelezettségeik időben történő teljesítését. A pénzügyi intézményeknek jelenleg sürgős feladatokat kell ellátniuk a Covid19-világjárvánnyal összefüggésben.

(4) Ezen túlmenően a pénzügyi intézmények és az adatszolgáltatásra kötelezett személyek a munkával kapcsolatos számos zavarral szembesülnek, elsősorban a legtöbb tagállamban bevezetett karantén miatti távmunkakörülmények miatt. Ugyanígy a tagállamok adóhatóságainak adatgyűjtési és -kezelési kapacitása is csorbát szenved.

(5) Ez a helyzet sürgős és a lehetőségekhez mérten koordinált válaszintézkedést tesz szükségessé az Unióban. E célból lehetőséget kell adni a tagállamoknak arra, hogy elhalasszák az azon pénzügyi számlákra vonatkozó információcsere határidejét, amelyek kedvezményezettjei egy másik tagállamban rendelkeznek adóügyi illetőséggel, annak érdekében, hogy a tagállamok kiigazíthassák az ilyen információknak az adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézmények általi benyújtására vonatkozó nemzeti határidőiket. Továbbá lehetőséget kell adni a tagállamoknak arra is, hogy elhalasszák az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló konstrukciókra vonatkozó információk benyújtására és cseréjére vonatkozó határidőket is.

(6) A határidők elhalasztása kivételes helyzet kezelésére irányul, és nem zavarhatja meg a 2011/16/EU irányelvvel bevezetett struktúrát, illetve a 2011/16/EU irányelv működését. Következésképpen a halasztásnak korlátozott időtartamúnak kell lennie és a Covid19-világjárvány által az információk benyújtása és cseréje tekintetében okozott gyakorlati nehézségekkel arányosnak kell maradnia.

(7) Tekintettel a Covid19-világjárvány alakulásával kapcsolatos jelenlegi bizonytalanságra és arra, hogy az ezen irányelv elfogadását indokoló körülmények egy ideig még fennállhatnak, helyénvaló lehetőséget biztosítani a halasztás időtartamának további egy alkalommal történő opcionális meghosszabbítására. E meghosszabbításra kizárólag akkor kerülhet sor, ha az ebben az irányelvben meghatározott feltételek teljesülnek.

(8) Tekintettel arra, hogy a Covid19-világjárvány által okozott gazdasági zavarok jelentős hatással vannak a tagállamok adóhatóságainak költségvetésére, emberi erőforrásaira és működésére, a Tanácsot fel kell hatalmazni arra, hogy a Bizottság javaslata alapján, egyhangúlag meghosszabbítsa a halasztás időtartamát.

(9) A halasztás nem érintheti az adatszolgáltatásra és információcserére vonatkozó, a 2011/16/EU irányelv szerinti kötelezettség alapvető elemeit, és biztosítania kell azt, hogy az adatszolgáltatásból, illetve az információcseréből egyetlen olyan információ se maradjon ki, amelyre a halasztás időtartama alatt az adatszolgáltatási kötelezettség vonatkozik.

(10) Tekintettel a Covid19-világjárvány okozta rendkívüli körülmények által előidézett sürgősségre, az azzal összefüggő népegészségügyi válságra, valamint annak társadalmi és gazdasági következményeire, helyénvalónak tűnt kivételt biztosítani a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló, az Európai Unióról szóló szerződéshez, az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt 1. jegyzőkönyv 4. cikkében említett nyolchetes időszak alól.

(11) A 2011/16/EU irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(12) Tekintettel arra, hogy a tagállamoknak nagyon rövid időn belül kell eljárniuk azon határidők elhalasztása érdekében, amelyek a 2011/16/EU irányelv értelmében egyébként alkalmazandók lennének, ennek az irányelvnek sürgősen hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2011/16/EU irányelv a következő cikkekkel egészül ki:

"27a. cikk

A határidők opcionális halasztása a Covid19-világjárvány miatt

(1) Az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló konstrukciókra vonatkozó információk benyújtására a 8ab. cikk (12) bekezdésében meghatározott határidők ellenére a tagállamok meghozhatják az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy lehetővé tegyék az adótervezésben közreműködők és az érintett adózók számára, hogy 2021. február 28-ig nyújtsák be az azokra az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló konstrukciókra vonatkozó információkat, amelyek végrehajtásának első lépésére 2018. június 25. és 2020. június 30. között került sor.

(2) Ha egy tagállam meghozza az (1) bekezdésben meghatározott intézkedéseket, akkor meg kell hoznia a szükséges intézkedéseket az alábbiak lehetővé tétele céljából is:

a) a 8ab. cikk (18) bekezdésének ellenére az első adatszolgáltatásra 2021. április 30-ig kerüljön sor;

b) az információk benyújtására vonatkozó, a 8ab. cikk (1) és (7) bekezdésében említett 30 napos időtartam legkésőbb 2021. január 1-jén kezdődjön meg, amennyiben:

i. az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló konstrukció 2020. július 1. és 2020. december 31. között végrehajtás céljából elérhetővé válik, végrehajtásra kész, vagy végrehajtásának első lépésére sor kerül; vagy

ii. a 3. cikk 21. pontjának második bekezdésének értelmében vett, adótervezésben közreműködők 2020. július 1. és 2020. december 31. között, közvetlenül vagy más személyeken keresztül támogatást vagy segítséget nyújtanak, illetve tanácsot adnak;

c) piacképes konstrukciók esetében az adótervezésben közreműködő 2021. április 30-ig tegye meg a 8ab. cikk (2) bekezdése szerinti első rendszeres jelentést.

(3) A 8. cikk (6) bekezdésének b) pontjában előírt határidő ellenére a tagállamok meghozhatják az annak lehetővé tételéhez szükséges intézkedéseket, hogy a 8. cikk (3a) bekezdésében említett, a 2019. naptári évre vagy más megfelelő adatszolgáltatási időszakra vonatkozó információk közlésére a 2019. naptári év vagy a más megfelelő adatszolgáltatási időszak végét követő 12 hónapon belül kerüljön sor.

27b. cikk

A halasztás időtartamának meghosszabbítása

(1) A Tanács a Bizottság javaslata alapján, egyhangúlag végrehajtási határozatot fogadhat el a 27a. cikkben meghatározott határidő-halasztás időtartamának három hónappal történő meghosszabbításáról, feltéve hogy a Covid19-világjárvány által okozott komoly népegészségügyi kockázatok, akadályok és gazdasági zavarok továbbra is fennállnak és a tagállamok kijárási korlátozásokat alkalmaznak.

(2) A tanácsi végrehajtási határozatra irányuló javaslatot legkésőbb a vonatkozó határidő lejárta előtt egy hónappal kell benyújtani a Tanácsnak."

2. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2020. június 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. METELKO-ZGOMBIĆ

(1) 2020. június 19-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2) 2020. június 14-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3) A Tanács 2011/16/EU irányelve (2011. február 15.) az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről és a 77/799/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 64., 2011.3.11., 1. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32020L0876 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32020L0876&locale=hu