32009D0887[1]

2009/887/EK: A Bizottság határozata ( 2009. november 30.) a bifentrinnek a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2009) 9196. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. november 30.)

a bifentrinnek a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról

(az értesítés a C(2009) 9196. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2009/887/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésére,

mivel:

(1) A 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a tagállamok az irányelvről szóló értesítést követő 12 éves időszakon belül engedélyezhetik olyan növényvédő szerek forgalomba hozatalát, amelyek az irányelv I. mellékletében nem szereplő hatóanyagokat tartalmaznak, és amelyek az irányelvről szóló értesítés időpontja után két évvel már forgalomban voltak, miközben e hatóanyagokat munkaprogram keretében fokozatosan vizsgálják.

(2) A 451/2000/EK (2) és az 1490/2002/EK (3) bizottsági rendelet megállapítja a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram harmadik szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat, és létrehozza azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétel céljából értékelni kell. E jegyzék tartalmazza a bifentrint is.

(3) A bifentrin esetében a bejelentő által javasolt felhasználási kört illetően megtörtént az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatásoknak a 451/2000/EK és az 1490/2002/EK rendelet rendelkezései szerinti értékelése. Az említett rendeletek kijelölik továbbá a referens tagállamokat, melyek az 1490/2002/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdésével összhangban a releváns értékelő jelentéseket és ajánlásokat benyújtják az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósághoz (EFSA). A bifentrin esetében a referens tagállam Franciaország volt, amely 2005. december 15-én minden releváns információt benyújtott.

(4) Értékelő munkacsoportja keretében az EFSA, valamint a tagállamok az értékelő jelentést szakmai vizsgálatnak vetették alá, majd 2008. szeptember 30-án a bifentrin hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok értékelésének szakmai vizsgálatából levont EFSA-következtetés (4) formájában benyújtották a Bizottsághoz. A jelentést a Bizottság a tagállamokkal közösen az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében megvizsgálta, majd a bifentrinről szóló bizottsági vizsgálati jelentésként 2009. március 12-én véglegesítette.

(5) A hatóanyag értékelése során számos aggály merült fel. A bejelentő által a törvényes határidőn belül szolgáltatott adatok alapján nem lehetett megbecsülni, hogy egy olyan anyag (TFP-sav), amely a talaj minőségét jelentős mértékben gyengíti, milyen mértékben okozná a talajvíz esetleges szennyeződését. Aggályok merültek fel továbbá a fogyasztókat érintő kockázatok esetleges alábecsülése tekintetében is a csupán korlátozott számban rendelkezésre bocsátott szermaradvány-adatok és a bifentrint alkotó két izomer anyagcsere-mintájának hiányzó vizsgálata miatt. Ökotoxikológiai szempontból a vízi gerincesekre gyakorolt kockázata miatt a hatóanyag megfelelő használata nem lehetséges, és továbbra is bizonytalanság uralkodik a hatóanyag halakban tapasztalt bioakkumulációjának hatásait illetően. Ezenfelül súlyos kockázatokat állapítottak meg az emlősökre (hosszú távú kockázat és másodlagos mérgezés), a földigilisztákra (hosszú távú kockázat) és a nem célszervezetnek tekintett ízeltlábúakra nézve is, míg a nem célzott növények és a nem célzott talajlakó mikroorganizmusok esetében a kockázatot nem vizsgálták kielégítően. A törvényes határidőn belül rendelkezésre bocsátott információk alapján ezért nem lehetett azt a következtetést levonni, hogy a bifentrin megfelel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvétel kritériumainak.

(6) A Bizottság felkérte a bejelentőt, nyújtsa be a szakmai vizsgálat eredményeire vonatkozó észrevételeit, és jelezze, hogy kívánja-e továbbra is támogatni a hatóanyag felvételét. A bejelentő benyújtotta észrevételeit, amelyeket körültekintően megvizsgáltak. A fenti aggályokat azonban a bejelentő által felhozott érvek ellenére sem sikerült eloszlatni, és a benyújtott és az EFSA szakértői ülésein elemzett információk alapján végzett értékelések sem támasztották alá azt, hogy a javasolt felhasználási körülmények között a bifentrint tartalmazó növényvédő szerek általában megfelelnének a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában előírt követelményeknek.

(7) A bifentrin ebből következően nem vehető fel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

(8) Intézkedéseket kell hozni annak biztosítására, hogy a bifentrint tartalmazó növényvédő szerek engedélyeit meghatározott időn belül visszavonják, hogy meghosszabbításukra ne kerüljön sor, és hogy az ilyen termékekre ne adjanak ki új engedélyeket.

(9) A bifentrint tartalmazó növényvédő szerek meglévő készleteinek ártalmatlanítására, tárolására, forgalomba hozatalára és felhasználására a tagállamok által megszabható türelmi idő legfeljebb tizenkét hónap lehet, hogy a meglévő készleteket még egy vegetációs időszakban fel lehessen használni, ami biztosítja, hogy a bifentrint tartalmazó növényvédő szerek a mezőgazdasági termelők számára e határozat elfogadásától számított 18 hónapig elérhetők maradjanak.

(10) Ez a határozat nem korlátozza azt a jogot, hogy a 91/414/EGK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének rendelkezései és a 91/414/EGK tanácsi irányelv alkalmazására vonatkozó részletes szabályoknak az irányelv 8. cikke (2) bekezdésében említett munkaprogramban szereplő, de az irányelv I. mellékletébe fel nem vett hatóanyagok szokásos és gyorsított eljárással való értékelése tekintetében történő megállapításáról szóló, 2008. január 17-i 33/2008/EK bizottsági rendeletben (5) foglalt részletes végrehajtási szabályok szerint a bifentrinnek a fenti irányelv I. mellékletébe történő felvételére kérelmet lehessen benyújtani.

(11) Az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt az említett határozatban előírt intézkedésekről, a Bizottság ezért ennek megfelelően továbbította a Tanácsnak az intézkedésekre vonatkozó javaslatot. Mivel a Tanács a 91/414/EGK irányelv 19. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében meghatározott lejárati időn belül se nem fogadta el javasolt intézkedéseket, se nem nyilvánított ellenvéleményt velük kapcsolatban, a Bizottság elfogadja azokat,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A bifentrin hatóanyag nem vehető fel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

2. cikk

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy:

a) a bifentrint tartalmazó növényvédő szerek engedélyét 2010. május 30-ig visszavonják;

b) a bifentrint tartalmazó növényvédő szerekre e határozat kihirdetését követően ne adjanak ki engedélyeket, illetve a már meglévő engedélyeket ne újítsák meg.

3. cikk

A tagállamok által a 91/414/EGK irányelv 4. cikkének (6) bekezdése értelmében biztosított türelmi idő a lehető legrövidebb, és legkésőbb 2011. május 30-án lejár.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. november 30-án.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(2) HL L 55., 2000.2.29., 25. o.

(3) HL L 224., 2002.8.21., 23. o.

(4) Az EFSA 186. tudományos jelentése (2008), A bifentrin hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felméréséről szóló szakértői értékelésből levont következtetések (2008. szeptember 30-án véglegesítve).

(5) HL L 15., 2008.1.18., 5. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009D0887 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009D0887&locale=hu