32017D2180[1]

A Bizottság (EU) 2017/2180 végrehajtási határozata (2017. november 16.) a tagállamoknak a 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől a Kanadából származó vagy ott feldolgozott kőrisfa tekintetében való eltérés engedélyezése céljából adott felhatalmazásról szóló (EU) 2016/412 végrehajtási határozat időbeli hatályának meghosszabbításáról (az értesítés a C(2017) 7488. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2180 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2017. november 16.)

a tagállamoknak a 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől a Kanadából származó vagy ott feldolgozott kőrisfa tekintetében való eltérés engedélyezése céljából adott felhatalmazásról szóló (EU) 2016/412 végrehajtási határozat időbeli hatályának meghosszabbításáról

(az értesítés a C(2017) 7488. számú dokumentummal történt)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésének első francia bekezdésére,

mivel:

(1) A Bizottság (EU) 2016/412 végrehajtási határozata (2) lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a 2000/29/EK irányelv 5. cikkének (1) bekezdésétől eltérve és az említett irányelv IV. melléklete A. része I. szakaszának 2.3. pontjával összefüggésben, bizonyos feltételek mellett engedélyezzék a Kanadából származó kőrisfa (Fraxinus L.) Unióba történő behozatalát.

(2) Tekintettel arra, hogy a korábbi engedélyt indokoló körülmények jelenleg is fennállnak, és nem áll rendelkezésre az egyedi feltételek felülvizsgálatára okot adó új információ, az engedélyt meg kell hosszabbítani.

(3) Az (EU) 2016/412 végrehajtási határozat alkalmazása során szerzett tapasztalatok alapján helyénvaló az engedély érvényességi idejének egy évvel történő meghosszabbítása.

(4) Az (EU) 2016/412 végrehajtási határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az (EU) 2016/412 végrehajtási határozat 5. cikkében a "2017. december 31-én" szöveg helyébe a "2018. december 31-én" szöveg lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2017. november 16-án.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2) A Bizottság (EU) 2016/412 végrehajtási határozata (2016. március 17.) a tagállamoknak a 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől a Kanadából származó vagy ott feldolgozott kőrisfa tekintetében való eltérés engedélyezése céljából adott felhatalmazásról (HL L 74., 2016.3.19., 41. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32017D2180 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32017D2180&locale=hu