31986L0174[1]

A Bizottság irányelve (1986. április 9.) a baromfitakarmány energiaértékére vonatkozó számítási módszer meghatározásáról

A Bizottság irányelve

(1986. április 9.)

a baromfitakarmány energiaértékére vonatkozó számítási módszer meghatározásáról

(86/174/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 82/957/EGK bizottsági irányelvvel [1] módosított, az összetett takarmány forgalmazásáról szóló, 1979. április 2-i 79/373/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 10. cikkére,

mivel a közösségi módszerek bevezetéséig a tagállamok a fent említett 79/373/EGK irányelv alapján nem írhatják elő vagy engedélyezhetik az összetett takarmány energiaértékének feltüntetését, kivéve ha területükön az ilyen adatok feltüntetését előírták vagy engedélyezték, és hivatalos számítási módszereket is alkalmaztak már a fent említett irányelv elfogadásának idején;

mivel a jelenlegi tudományos és műszaki ismeretek alapján a baromfitakarmány-keverékek energiaértékét ki lehet számítani egy egységes módszer segítségével minden tagállamban; mivel ezért ezt a módszert nem csak azokban a tagállamokban kell elfogadni és alkalmazni, melyek előírják vagy engedélyezik az energiaérték feltüntetését a baromfitakarmány-keverékek címkéjén, hanem azokban a tagállamokban is, amelyeknek várniuk kellett egy közösségi módszer elfogadására, mielőtt előírják vagy engedélyezik az ilyen adatok feltüntetését;

mivel az olyan esetekben, amikor az energiaértékre vonatkozó hivatalos megállapítások eredménye és az előállító által feltüntetett érték különbözik, indokolt egy tűréshatár engedélyezése, amely lehetővé teszi a takarmány mintavételezésére használt módszerből, az előállítási folyamatból fakadó eltéréseket vagy a vizsgálati különbségeket;

mivel az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Amennyiben a 79/373/EGK irányelv 5. cikke (4) és (6) bekezdésének rendelkezései alapján a baromfitakarmány-keverék energiaértékét feltüntetik, a tagállamok előírják, hogy a fent említett értéket az ezen irányelv mellékletében leírt módszerrel összhangban kell kiszámítani.

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 1987. június 30-ig hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1986. április 9-én.

a Bizottság részéről

Frans Andriessen

alelnök

[1] HL L 386., 1982.12.31., 42. o.

[2] HL L 86., 1979.4.6., 30. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A BAROMFITAKARMÁNY-KEVERÉKEK ENERGIAÉRTÉKÉNEK SZÁMÍTÁSI MÓDSZERE

1. Az energiaérték számításának és kifejezésének módszere

A baromfitakarmány-keverékek energiaértékét az alábbi képletnek megfelelően kell kiszámítani a takarmány bizonyos analitikai alkotóelemeinek százalékos aránya alapján. Ezt az értéket az összetett takarmány kilogrammonkénti, nitrogénnel korrigált, metabolizálható energiájával (ME) kell kifejezni, megajoule (MJ) mértékegységben:

ME (MJ/kg) = 0,1551 × nyersfehérje % + 0,3431 × zsír % + 0,1669 × keményítő % + 0,1301 × összes cukor % (szacharózban kifejezve)

2. A feltüntetett értékekre alkalmazandó tűréshatárok

Amennyiben a 12. cikkben előírt hatósági ellenőrzés eltérést (a takarmány megemelkedett vagy lecsökkent energiaértéke) mutat ki az ellenőrzés eredménye és a feltüntetett energiaérték között, az ME 0,4 MJ/kg-os tűréshatárát engedélyezik.

3. Az eredmény kifejezése

A fenti képlet alkalmazásával kapott eredményt egy tizedes jegyre kerekítve kell megadni.

4. A mintavétel és analitikai módszerek

Az összetett takarmány mintavételét és a számítási módszerben jelzett analitikai alkotóelemek tartalmának meghatározását a takarmányok hatósági ellenőrzésére szolgáló közösségi mintavételi és analitikai módszerekkel összhangban kell elvégezni.

A következőket kell alkalmazni:

- a nyerszsírtartalom meghatározására: a 84/4/EGK bizottsági irányelvvel [1] módosított B módszer,

- a keményítőtartalom meghatározására: a 72/199/EGK bizottsági irányelvben [2] meghatározott polarimetrikus módszer.

[1] HL L 15., 1984.1.18., 28. o.

[2] HL L 123., 1972.5.29., 6. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31986L0174 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31986L0174&locale=hu

Tartalomjegyzék