32018D0927[1]

A Bizottság (EU) 2018/927 végrehajtási határozata (2018. június 27.) az (EU) 2015/789 végrehajtási határozatnak a Xylella fastidiosa (Wells et al.) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedések tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2018) 3972. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/927 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2018. június 27.)

az (EU) 2015/789 végrehajtási határozatnak a Xylella fastidiosa (Wells et al.) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedések tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2018) 3972. számú dokumentummal történt)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (3) bekezdésének negyedik mondatára,

mivel:

(1) Az (EU) 2015/789 bizottsági végrehajtási határozat (2) 4 cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdése elavult, mert a 7. cikk (1) bekezdése szerinti minden visszaszorítási terület jelenleg az említett határozat II. mellékletében szerepel.

(2) Az olasz hatóságok 2018. március 12-én jelentették, hogy az olaszországi Apulia déli részén a Xylella fastidiosa(Wells et al.) (a továbbiakban: meghatározott szervezet) megjelenését észlelték a pufferzóna különböző területein, különösen nagy számban pedig a pufferzónával szomszédos fertőzött terület peremének 20 km széles sávjában. A fertőzések magas száma alapján megállapítást nyert, hogy a meghatározott szervezet felszámolása már nem lehetséges a jelenlegi pufferzóna keretein belül. Ezenkívül a meghatározott szervezet által megfertőződött növények eltávolításakor bekövetkezett jelentős késedelmekből adódóan magas az Apulia régió északi része felé való terjedés kockázata, mivel a jelenlegi visszaszorítási területek és a pufferzónák már nem töltik be a szerepüket.

(3) E fejlemények fényében az érintett terület bizonyos részein felszámolási intézkedések helyett indokolt annak a körülhatárolt területnek a kiterjesztése, amelyre a visszaszorítási intézkedések vonatkoznak. Tekintettel arra, hogy a rovarvektorok kora tavasszal kezdődő rajzási időszakának beálltával megnőtt annak a kockázata, hogy a meghatározott szervezet továbbterjed az Unió területének fennmaradó részére, indokolt a körülhatárolt terület haladéktalan kiterjesztése. Ezért a fertőzöttnek minősített területet ki kell terjeszteni Brindisi és Taranto megyéinek azon településeire, ahol a meghatározott szervezet megjelenését észlelték. Emellett ez Bari megye egy részére is vonatkozik, ahol valószínű, hogy a szervezet már megjelent és elterjedt.

(4) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az (EU) 2015/789 bizottsági végrehajtási határozat a következőképpen módosul:

1. A 4. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdését el kell hagyni;

2. A II. melléklet A. része e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2018. június 27-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2) A Bizottság (EU) 2015/789 végrehajtási határozata (2015. május 18.) a Xylella fastidiosa (Wells et al.) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedésekről (HL L 125., 2015.5.21., 36. o.).

MELLÉKLET

Az (EU) 2015/789 végrehajtási határozat II. melléklete A. részének helyébe a következő szöveg lép:

"A. RÉSZ

Fertőzött területek Olaszországban

Olaszország fertőzött területe a következőket foglalja magában:

1. Lecce megye

2. Brindisi megye

3. Taranto megyében található települések:

Avetrana

Carosino

Crispiano

Faggiano

Fragagnano

Grottaglie

Leporano

Lizzano

Manduria

Martina Franca

Maruggio

Monteiasi

Montemesola

Monteparano

Pulsano

Roccaforzata

San Giorgio Ionico

San Marzano di San Giuseppe

Sava

Statte

Taranto

Torricella

4. Bari megyében található települések:

Locorotondo"

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32018D0927 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32018D0927&locale=hu

Tartalomjegyzék