32015D0789[1]

A Bizottság (EU) 2015/789 végrehajtási határozata (2015. május 18.) a Xylella fastidiosa (Wells et al.) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedésekről (az értesítés a C(2015) 3415. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/789 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2015. május 18.)

a Xylella fastidiosa (Wells et al.) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedésekről

(az értesítés a C(2015) 3415. számú dokumentummal történt)

1. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában:

a)

"meghatározott szervezet" : a Xylella fastidiosa (Wells et al.) bármely alfaja;

b)

"gazdanövények" : a vetőmagok kivételével minden olyan ültetésre szánt növény, amely "az Unió területén a Xylella fastidiosa fajra fogékony gazdanövények" bizottsági adatbázisban felsorolt nemzetségek vagy fajok valamelyikébe tartozik, és amelyről megállapítást nyert, hogy az Unió területén fogékony a meghatározott szervezet okozta fertőzésre, vagy amelyről megállapítást nyert, hogy - amennyiben valamely tagállam a 4. cikk (1) bekezdésének második albekezdése értelmében a meghatározott szervezetnek csak egy vagy több alfaja vonatkozásában határolt körül egy adott területet - fogékony a meghatározott szervezet említett alfajára vagy alfajaira;

c)

"meghatározott növények" : gazdanövények és minden olyan, ültetésre szánt növény, a vetőmagok kivételével, amely az I. mellékletben felsorolt nemzetségek vagy fajok valamelyikébe tartozik;

d)

"vállalkozó" :

minden olyan személy, aki a növényekkel kapcsolatos alábbi tevékenységek közül egyet vagy többet hivatásszerűen végez:

i. ültetés;

ii. nemesítés;

iii. előállítás, ideértve a termesztést, szaporítást és fenntartást;

iv. az Unió területére való behozatal, az azon belüli szállítás, valamint az onnan való kiszállítás;

v. forgalmazás.

2. cikk

A meghatározott szervezet kimutatása vagy feltételezett jelenléte

(1) Mindenki, aki azt gyanítja, vagy tudomást szerez arról, hogy a meghatározott szervezet jelen van, köteles azonnal értesíteni a felelős hivatalos szervet, és annak rendelkezésére bocsátani minden vonatkozó információt a meghatározott szervezet tényleges vagy feltételezett jelenlétéről.

(2) A felelős hivatalos szerv azonnal rögzíti ezt az információt.

(3) Amennyiben a felelős hivatalos szervet a meghatározott szervezet tényleges vagy feltételezett jelenlétéről tájékoztatták, minden szükséges intézkedést megtesz a tényleges vagy feltételezett jelenlét megerősítése érdekében.

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy minden olyan személyt, akinek olyan növények vannak az ellenőrzése alatt, amelyek a meghatározott szervezettel fertőzöttek lehetnek, azonnal tájékoztassanak a meghatározott szervezet tényleges vagy feltételezett jelenlétéről, a lehetséges következményekről és kockázatokról, és a meghozandó intézkedésekről.

3. cikk

A tagállamok területén a meghatározott szervezet kimutatására végzett felmérések és a szervezet azonosítása

(1) A tagállamok éves felméréseket végeznek a területükön a meghatározott szervezet meghatározott növényeken való jelenlétének kimutatása érdekében.

A felméréseket vagy a felelős hivatalos szerv, vagy a felelős hivatalos szerv hatósági felügyelete mellett egy másik szerv végzi. A felmérések vizuális vizsgálatból, valamint a meghatározott szervezettel való fertőzöttség gyanúja esetén mintavételből és laboratóriumi vizsgálatokból állnak. A felméréseket megalapozott tudományos és szakmai elvek alapján, az éven belül olyan megfelelő időpontokban kell elvégezni, amikor vizuális vizsgálattal, mintavétellel és laboratóriumi vizsgálattal ki lehet mutatni a meghatározott szervezetet. A felmérések figyelembe veszik a rendelkezésre álló tudományos és szakmai adatokat, a meghatározott szervezet és vektorai biológiai jellemzőit, a meghatározott növények jelenlétét és biológiai jellemzőit, valamint a meghatározott szervezet jelenlétére vonatkozó minden egyéb releváns információt. Emellett figyelembe veszik a Xylella fastidiosa felmérésére vonatkozó, a Bizottság honlapján ( 1 ) közzétett szakmai iránymutatásokat.

(2) A meghatározott szervezet jelenlétét a körülhatárolt területeken kívül egy molekuláris vizsgálattal kell szűrni, és pozitív eredmény esetén a nemzetközi szabványoknak megfelelő legalább még egy pozitív molekuláris vizsgálattal kell azonosítani. Az említett vizsgálatoknak szerepelniük kell a meghatározott szervezet és annak alfajai kimutatására használható vizsgálatok Bizottság által vezetett adatbázisában, és a teszteknek a genom különböző részeire kell irányulniuk.

A meghatározott szervezet jelenlétét a körülhatárolt területeken egy laboratóriumi vizsgálattal kell szűrni, és pozitív eredmény esetén legalább egy, a nemzetközi szabványoknak megfelelő pozitív molekuláris vizsgálattal kell azonosítani. Az említett vizsgálatoknak szerepelniük kell a meghatározott szervezet és annak alfajai kimutatására használható vizsgálatok Bizottság által vezetett adatbázisában.

(3) A Bizottság gondozza és naprakészen tartja a (2) bekezdésben említett adatbázist, amelyhez nyilvános hozzáférést biztosít.

Az adatbázisban a vizsgálatok két kategóriában jelennek meg attól függően, hogy a körülhatárolt területeken vagy azokon kívül használandók a meghatározott szervezet és annak alfajai azonosítására.

3a. cikk

Vészhelyzeti tervek

(1) 2016. december 31-ig minden tagállam kidolgoz egy olyan tervet (a továbbiakban: vészhelyzeti terv), amely meghatározza, hogy a 4-6a. és a 9-13a. cikknek megfelelően milyen lépéseket kell végrehajtani az adott tagállam területén, amennyiben megerősítést nyer a meghatározott szervezet jelenléte vagy annak gyanúja.

(2) A vészhelyzeti tervnek az alábbiakat is meg kell határoznia:

a) az említett lépések végrehajtásába bevont testületek és az egyetlen hatóság szerepe és feladatkörei;

b) kifejezetten a meghatározott szervezet vizsgálatára alkalmasnak minősített egy vagy több laboratórium;

c) a bevont testületek, az egyetlen hatóság, az érintett hivatásos szereplők és a lakosság közötti kommunikációra vonatkozó szabályok;

d) a szemrevételezési, mintavételi és laboratóriumi vizsgálati módszereket leíró jegyzőkönyvek;

e) az említett lépések végrehajtásába bevont testületek személyi állományának képzésére vonatkozó szabályok;

f) a rendelkezésre bocsátandó minimális erőforrások és a további erőforrások rendelkezésére bocsátására vonatkozó eljárások arra az esetre, ha megállapítást nyer a meghatározott szervezet jelenléte, vagy felmerül annak gyanúja.

(3) A tagállamok szükség szerint értékelik és felülvizsgálják vészhelyzeti tervüket.

(4) A tagállamok kérésre ismertetik vészhelyzeti tervüket a Bizottsággal, és arról internetes közzététel útján tájékoztatják az érintett vállalkozókat.

4. cikk

A körülhatárolt területek kialakítása

(1) Ha kimutatják a meghatározott szervezet jelenlétét, az érintett tagállam a (2) bekezdésnek megfelelően haladéktalanul körülhatárol egy területet (a továbbiakban: körülhatárolt terület).

Az első albekezdéstől eltérve, amennyiben a meghatározott szervezet egy konkrét alfajának jelenléte nyer megerősítést, az érintett tagállam körülhatárolhat egy területet kizárólag az adott alfaj tekintetében.

Amennyiben a meghatározott szervezet egynél több alfajának jelenlétét mutatják ki, az érintett tagállam a meghatározott szervezet és annak valamennyi lehetséges alfaja tekintetében jelöl ki körülhatárolt területet.

Ha egy alfaj jelenlétének megállapítása folyamatban van, az érintett tagállam a meghatározott szervezet és annak valamennyi lehetséges alfaja tekintetében jelöl ki körülhatárolt területet.

A jelen lévő alfajokat a 3. cikk (2) bekezdésében említett laboratóriumi vizsgálatokkal kell azonosítani.

(2) A körülhatárolt terület egy fertőzött területből és egy pufferzónából áll.

A fertőzött terület magában foglal minden olyan növényt, amelyekről kimutatták, hogy a meghatározott szervezettel fertőzöttek, a meghatározott szervezet általi lehetséges fertőzés tüneteit mutató összes növényt, valamint minden olyan egyéb növényt, amelyek a fertőzött növények közvetlen közelében találhatók, azokkal megegyező termesztési forrásból - ha az ismeretes - vagy fertőzött növényekből származnak, és ezért valószínű, hogy a meghatározott szervezettel fertőzöttek.

A pufferzóna legalább 5 km szélességű a fertőzött terület körül. A pufferzóna szélessége nem kevesebb, mint 1 km-re csökkenthető, ha nagy fokú bizonyosságot nyert, hogy a meghatározott szervezet az első észlelése óta nem terjedt tovább, és az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

a) a fertőzöttnek talált növény körüli 100 méteres körzetből minden gazdanövényt azonnal eltávolítottak, egészségi állapotuktól függetlenül;

b) a fertőzött területen a felszámolási intézkedések elvégzése óta nem találtak a meghatározott szervezettel fertőzött másik növényt olyan hatósági laboratóriumi vizsgálatok alapján, amelyeket az év folyamán legalább egy alkalommal végeztek a Xylella fastidiosa felmérésére vonatkozó, a Bizottság honlapján közzétett szakmai iránymutatások figyelembevételével. E vizsgálatok alapját olyan mintavételi program képzi, amely 99 %-os biztonsággal kimutatja a fertőzött növények 1 %-os vagy afölötti arányát, és a mintavétel a tüneteket mutató és az azok közelében található, tünetmentes növényekre irányul;

c) a fertőzött terület körüli legalább 5 km szélességű sávban felmérést végeztek, és ennek alapján a meghatározott szervezet nem található meg e sávban. E felmérést a fertőzött területet legalább 1 kilométeres szélességben övező területen 100 m × 100 m-es négyzetrács alapján, a pufferzónában ettől távolabb pedig 1 km × 1 km-es négyzetrács alapján kell végezni. A tagállam a négyzetrács minden mezőjében elvégzi a meghatározott növények vizuális vizsgálatát, valamint mintákat vesz a tüneteket mutató és az azok közelében található tünetmentes növényekből, és laboratóriumi módszerrel megvizsgálja azokat;

d) a fertőzött területen a vektor repülési időszakában két alkalommal végzett, nemzetközi szabványoknak megfelelő laboratóriumi vizsgálatok alapján a felszámolási intézkedések elvégzése óta nem találtak a meghatározott szervezetet hordozó vektort, és e vizsgálatok arra a következtetésre jutottak, hogy a meghatározott szervezet természetes terjedése kizárt.

A pufferzóna szélességének csökkentésekor az érintett tagállam haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot e csökkentés indokairól.

A 7. cikk (1) bekezdésében említett visszaszorítási intézkedések hatálya alá tartozó fertőzött területek körüli pufferzóna azonban legalább 10 km szélességű.

A zónák pontos határai megalapozott tudományos elveken, a meghatározott szervezet és vektorai biológiai jellemzőin, a fertőzöttség mértékén, a vektorok jelenlétén és a meghatározott növényeknek az érintett területen való megoszlásán alapulnak.

(3) Amennyiben a meghatározott szervezet jelenlétének tényét a pufferzónában is megerősítik, a fertőzött terület és a pufferzóna körülhatárolását ennek megfelelően azonnal felül kell vizsgálni és meg kell változtatni.

(4) A tagállamok gondozzák és naprakészen tartják a területükön létesített körülhatárolt területek jegyzékét, továbbá e jegyzéket és annak frissítéseit közzéteszik. A jegyzéket és annak frissítéseit a 2014/917/EU bizottsági végrehajtási határozatnak ( 2 ) megfelelően bocsátják a Bizottság rendelkezésére.

A tagállamok bejelentései alapján a Bizottság naprakészen tartja és közzéteszi a körülhatárolt területek jegyzékét.

(5) Amennyiben a meghatározott szervezetet egy körülhatárolt területen a 3. cikkben említett felmérések és a 6. cikk (7) bekezdésében említett nyomon követés alapján öt évig nem mutatják ki, a körülhatárolás megszüntethető. Erről az érintett tagállam értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot.

Az első albekezdéstől eltérve, ha egy tagállam a (2) bekezdés negyedik albekezdésének megfelelően nem kevesebb, mint 1 km szélességűre csökkentett egy pufferzónát, a létrehozásától számított 12 hónap után megszüntetheti a terület körülhatárolását, ha mindkét alábbi feltétel teljesül:

a) a (2) bekezdés negyedik albekezdésében előírt intézkedések alapján nagy fokú bizonyossággal megállapítható, hogy a meghatározott szervezet első észlelése elszigetelt eset volt, és az a körülhatárolt területen nem terjedt tovább;

b) a körülhatárolás megszüntetéséhez a lehető legközelebbi időpontban a körülhatárolt területen hatósági laboratóriumi vizsgálatokat végeztek a Xylella fastidiosa felmérésére vonatkozó, a Bizottság honlapján közzétett szakmai iránymutatások figyelembevételével egy olyan mintavételi módszer alapján, amely nemzetközi szabványokkal összhangban 99 %-os megbízhatósággal képes kimutatni a fertőzött növények 1 %-os vagy annál nagyobb arányú jelenlétét, és e mintavétel a tüneteket mutató és az azok közelében található, tünetmentes növényekre irányul.

Amennyiben a második albekezdésnek megfelelően megszüntetik egy terület körülhatárolását, az ott található meghatározott növényeken a következő két évben intenzív felméréseket kell végezni. Ezt a felmérést egy olyan mintavételi módszer alapján kell végezni, amely nemzetközi szabványokkal összhangban és a meghatározott szervezet közvetlen környezetben való terjedésével kapcsolatos megalapozott tudományos és szakmai elvek alapján 99 %-os megbízhatósággal képes kimutatni a fertőzött növények 1 %-os vagy annál nagyobb arányú jelenlétét, és e mintavétel a tüneteket mutató és az azok közelében található, tünetmentes növényekre irányul.

A körülhatárolásnak a létrehozásától számított 12 hónap elteltével való megszüntetésekor az érintett tagállam haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot e megszüntetés indokairól.

(6) Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok az alábbi összes feltétel együttes teljesülése estén határozhatnak úgy, hogy nem alakítanak ki azonnal körülhatárolt területet:

a) bizonyítékok támasztják alá, hogy a meghatározott szervezet a közelmúltban került a területre azon növényekkel együtt, amelyeken kimutatták, vagy hogy a meghatározott szervezet jelenlétét annak vektoraitól fizikailag védett területen mutatták ki;

b) arra utaló jel van, hogy ezek a növények már a területre érkezésük előtt megfertőződtek;

c) a nemzetközileg validált vizsgálati módszerekkel elvégzett vizsgálatok a szóban forgó növények közelében nem mutatták ki a meghatározott szervezetet hordozó vektorokat.

(7) A (6) bekezdésben említett esetben a tagállamok:

a) legalább két éven keresztül évente felmérést végeznek annak meghatározására, hogy más növények is megfertőződtek-e azokon a növényeken kívül, amelyeken elsőként mutatták ki a meghatározott szervezet jelenlétét;

b) a szóban forgó felmérés alapján meghatározzák, hogy szükség van-e körülhatárolt terület kialakítására;

c) tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot arról, hogy mely indoklás alapján nem alakítanak ki körülhatárolt területet, valamint az a) pontban említett felmérés eredményeiről, amint azok hozzáférhetővé válnak.

5. cikk

A gazdanövények ültetésére vonatkozó tilalom a fertőzött területeken

(1) A fertőzött területeken tilos gazdanövényeket ültetni, kivéve azokon a helyszíneken, amelyek fizikailag védettek a meghatározott szervezetnek a vektorai által való behurcolásával szemben.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve egy érintett tagállam engedélyezheti gazdanövények ültetését a II. mellékletben felsorolt fertőzött területeken, ha azokon alkalmazzák a 7. cikkben előírt visszaszorítási intézkedéseket, de kivéve a 7. cikk (7) bekezdésének c) pontjában említett 20 km-es körzetben. Az erre vonatkozó engedélyek megadásakor a tagállamok előnyben részesítik a meghatározott szervezettel szemben toleránsnak vagy ellenállónak bizonyult fajtákhoz tartozó gazdanövényeket.

6. cikk

Felszámolási intézkedések

(1) Az a tagállam, amely a 4. cikkben említett körülhatárolt területet alakított ki, a szóban forgó területen meghozza a (2)-(11) bekezdésben meghatározott intézkedéseket.

(2) Az érintett tagállam az azon növények 100 m-es körzetén belül, amelyeket megvizsgáltak, és amelyekről megállapították, hogy a meghatározott szervezet által fertőzöttek, azonnal eltávolítja a következőket:

a) a gazdanövényeket, azok egészségi állapotától függetlenül;

b) azon növényeket, amelyekről köztudott, hogy a meghatározott szervezettel fertőzöttek;

c) azon növényeket, amelyek a szóban forgó szervezet általi lehetséges fertőzés tüneteit mutatják, vagy feltételezhetően fertőzöttek a szóban forgó szervezet által.

(2a) A (2) bekezdés a) pontjától eltérve a tagállamok dönthetnek úgy, hogy egyes, hivatalosan történelmi értékűvé nyilvánított gazdanövényeket nem kell eltávolítani, ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

a) a szóban forgó gazdanövényekből mintát vettek, a mintákat megvizsgálták a 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően, és megállapítást nyert, hogy a gazdanövények a meghatározott szervezettel nem fertőzöttek;

b) az egyes gazdanövényeket vagy az érintett területet fizikailag megfelelően izolálták a vektoroktól oly módon, hogy e növények ne játszhassanak szerepet a meghatározott szervezet terjedésében;

c) megfelelő mezőgazdasági gyakorlatokat alkalmaztak a meghatározott szervezet és vektorai kezelésére.

Ilyen eltérés engedélyezése előtt a tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az a) pontban említett mintavétel és vizsgálat eredményeiről, a b) és a c) pontnak megfelelően hozandó intézkedésekről, ezek indokairól és az egyes gazdanövények elhelyezkedéséről. A Bizottság közzéteszi az ilyen eltérés hatálya alá tartozó gazdanövények jegyzékét és elhelyezkedését.

E növények mindegyikét hatóságilag meg kell vizsgálni a vektor repülési időszakában, egyrészt a meghatározott szervezet által okozott tünetek tekintetében, másrést a fizikai izoláció megfelelőségének ellenőrzése érdekében. Tünetek észlelése esetén a növényt a meghatározott szervezet jelenlétének kimutatására alkalmas mintavételnek és vizsgálatnak kell alávetni.

(3) Az érintett tagállam mintát vesz minden egyes fertőzött növény 100 m-es körzetén belül található meghatározott növényekből, és megvizsgálja azokat az ISPM 31 számú, a növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabvány ( 3 ) szerint.

(4) Az érintett tagállam a (2) bekezdésben említett növények eltávolítása előtt megfelelő növény-egészségügyi kezeléseket végez a meghatározott szervezet vektorai ellen, azokon a növényeken, amelyek e vektorok gazdanövényei lehetnek. A szóban forgó kezelések adott esetben a növények eltávolítását is jelenthetik.

(5) Az érintett tagállam helyben vagy a fertőzött területen belül erre a célra kijelölt közeli helyszínen oly módon semmisíti meg a (2) bekezdésben említett növényeket és növényrészeket, hogy a meghatározott szervezet biztosan ne terjedhessen tovább.

(6) Az érintett tagállam elvégzi a megfelelő vizsgálatokat a fertőzés eredetének megállapítása érdekében. Nyomon követi az adott fertőzéssel kapcsolatba hozható meghatározott növényeket, beleértve azokat is, amelyeket még a körülhatárolt terület kialakítása előtt elszállítottak. E vizsgálatok eredményeit közölni kell azokkal a tagállamokkal, amelyekből az érintett növények származnak, azokkal a tagállamokkal, amelyeken az érintett növényeket keresztülszállították, valamint azokkal a tagállamokkal, amelyekbe az érintett növényeket szállították.

(7) Az érintett tagállam a Xylella fastidiosa felmérésére vonatkozó, a Bizottság honlapján közzétett szakmai iránymutatásoknak megfelelő éves felmérések végzésével nyomon követi a meghatározott szervezet jelenlétét. A tagállam elvégzi a meghatározott növények vizuális vizsgálatát, valamint mintát vesz a tüneteket mutató növényekből és az azok közelében található tünetmentes növényekből, és laboratóriumi módszerrel megvizsgálja azokat a 3. cikk (1) és (2) bekezdésében szereplő vonatkozó előírásoknak megfelelően.

A pufferzónákban a felmérést a fertőzött területet legalább 1 kilométeres szélességben övező területen 100 m × 100 m-es négyzetrács alapján, ettől távolabb pedig 1 km × 1 km-es négyzetrács alapján kell végezni. Az érintett tagállam a négyzetrács minden mezőjében elvégzi a meghatározott növények vizuális vizsgálatát, valamint mintákat vesz a tüneteket mutató és az azok közelében található tünetmentes növényekből, és laboratóriumi módszerrel megvizsgálja azokat.

(8) Az érintett tagállam tájékoztatja a közvéleményt a meghatározott szervezet jelentette veszélyről, valamint a szervezet Unióba történő behurcolásának és az Unión belüli elterjedésének megakadályozása érdekében elfogadott intézkedésekről. Közúti jelzéseket telepít az érintett körülhatárolt terület határainak jelölésére.

(9) Az érintett tagállam szükség esetén intézkedéseket hoz bármely olyan sajátosság vagy komplikáció kezelésére, amelyről ésszerűen feltételezhető, hogy megakadályozza, gátolja vagy késlelteti a felszámolást, különös tekintettel az összes fertőzött vagy fertőzésgyanús növény megközelítésére és megfelelő megsemmisítésére vonatkozó intézkedésekre, függetlenül a növények előfordulási helyétől és attól, hogy köz- vagy magántulajdonban vannak-e, illetve az értük felelős személytől vagy szervtől.

(10) Az érintett tagállam az ISPM 14. számú szabványban ( 4 ) foglalt elveknek megfelelő, integrált megközelítést alkalmazva meghoz minden olyan egyéb intézkedést, amely az ISPM 9. számú szabványnak ( 5 ) megfelelően hozzájárulhat a meghatározott szervezet felszámolásához.

(11) Az érintett tagállam megfelelő mezőgazdasági gyakorlatot alkalmaz a meghatározott szervezet és vektorainak kezelésére.

7. cikk

Visszaszorítási intézkedések

(1) A 6. cikktől eltérve az érintett tagállam felelős hivatalos szerve kizárólag a II. mellékletben felsorolt fertőzött területek kapcsán dönthet úgy, hogy a (2)-(7) bekezdésben meghatározott visszaszorítási intézkedéseket alkalmazza (a továbbiakban: visszaszorítási terület).

(2) Az érintett tagállam eltávolít minden olyan növényt, amelyről a (7) bekezdés szerinti hatósági felmérések alapján megállapítást nyert, hogy a meghatározott szervezettel fertőzött.

Az eltávolításra a meghatározott szervezet jelenlétének hatósági kimutatását követően azonnal sort kell keríteni.

Minden szükséges óvintézkedést meg kell tenni annak megakadályozása érdekében, hogy az eltávolítás alatt és után terjedhessen a meghatározott szervezet.

(3) Az érintett tagállam a (2) bekezdésben említett azon növények 100 m-es körzetén belül, amelyekről megállapították, hogy a meghatározott szervezet által fertőzöttek, az ISPM 31 számú, a növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabvány szerint mintát vesz a gazdanövényekből, és laboratóriumi módszerrel megvizsgálja azokat. A vizsgálatot rendszeres időközönként, de legalább évente kétszer végzik el.

(4) Az érintett tagállam a (2) bekezdésben említett növények eltávolítása előtt megfelelő növény-egészségügyi kezeléseket alkalmaz a meghatározott szervezet vektorai és azon növények ellen, amelyek e vektorok gazdanövényei lehetnek. A szóban forgó kezelések adott esetben a növények eltávolítását is jelenthetik.

(5) Az érintett tagállam helyben vagy az visszaszorítási területen belül erre a célra kijelölt közeli helyszínen oly módon semmisíti meg a (2) bekezdésben említett növényeket és növényrészeket, hogy a meghatározott szervezet biztosan ne terjedhessen tovább.

(6) Az érintett tagállam megfelelő mezőgazdasági gyakorlatot alkalmaz a meghatározott szervezet és vektorainak kezelésére.

(7) Az érintett tagállam a Xylella fastidiosa felmérésére vonatkozó, a Bizottság honlapján közzétett szakmai iránymutatásoknak megfelelő éves felmérések végzésével legalább az alábbi helyeken nyomon követi a meghatározott szervezet jelenlétét:

a) a 9. cikk (2) bekezdésében említett helyszínek közelében;

b) a meghatározott kulturális, társadalmi vagy tudományos értékkel rendelkező növények elhelyezkedése közelében;

c) a II. mellékletben felsorolt fertőzött területeken és az azok egyéb uniós területekkel alkotott határaitól mért legalább 20 km-es körzetben.

A felméréseket 100 m × 100 m-es négyzetrács alapján kell végezni. A négyzetrács egyes mezőiben az érintett tagállam elvégzi a meghatározott növények vizuális vizsgálatát, valamint mintát vesz a tüneteket mutató növényekből és az azok közelében található tünetmentes növényekből, és laboratóriumi módszerrel megvizsgálja azokat a 3. cikk (1) és (2) bekezdésében szereplő előírásoknak megfelelően.

Az érintett tagállam haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot a meghatározott szervezet jelenlétének kimutatásáról a c) pontban említett területeken.

Az első albekezdés c) pontja nem alkalmazandó azon szigetekre, amelyek teljes egésze visszaszorítási területnek minősül, és amelyek több mint 10 km-re találhatók a legközelebbi uniós szárazföldi ponttól.

9. cikk

A meghatározott növények Unión belüli szállítása

(1) Ez a cikk csak az alábbiaktól eltérő meghatározott növényekre alkalmazandó:

a) teljes termesztési ciklusukban in vitro, steril környezetben nevelt növények; vagy

b) a meghatározott növények III. mellékletben felsorolt fajtáihoz tartozó növények.

Az életciklusuk legalább egy részében a 4. cikknek megfelelően kialakított körülhatárolt területen termesztett meghatározott növényeknek a körülhatárolt területekről való kiszállítása, valamint a fertőzött területekről a megfelelő pufferzónákba való átszállítása tilos.

(2) Az (1) bekezdésétől eltérve sor kerülhet ilyen szállításra, ha a meghatározott növényeket olyan helyszínen termesztették, amely esetében valamennyi alábbi feltétel teljesül:

a) a helyszínt a 92/90/EGK bizottsági irányelvnek ( 6 ) megfelelően nyilvántartásba vették;

b) a helyszínt a felelős hivatalos szerv a növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabvány értemében a meghatározott szervezettől és annak vektoraitól mentesnek nyilvánította;

c) fizikailag védett a meghatározott szervezetnek a vektorai által való behurcolásával szemben;

d) annak 100 méteres körzetét évente két alkalommal hatóságilag megvizsgálták, és onnan a meghatározott szervezettel fertőzöttnek talált vagy a fertőzés tüneteit mutató valamennyi növényt haladéktalanul eltávolították, miután megfelelő növényegészségügyi kezeléseket alkalmaztak a meghatározott szervezet vektorai ellen;

e) ahol az év megfelelő szakaszaiban a meghatározott szervezet vektoraitól való mentesség fenntartását szolgáló növényegészségügyi kezeléseket végeztek, adott esetben növények eltávolítását is ideértve;

f) a d) pontban említett területtel együtt évente legalább két alkalommal a Xylella fastidiosa felmérésére vonatkozó, a Bizottság honlapján közzétett szakmai iránymutatásoknak megfelelő hatósági ellenőrzésnek vetik alá;

g) a meghatározott növények termesztésének teljes ideje alatt sem a meghatározott szervezet tüneteit, sem a vektorait nem figyelték meg a helyszínen, illetve amennyiben gyanús tüneteket észleltek, az elvégzett laboratóriumi vizsgálatok megerősítették, hogy a meghatározott szervezet nincs jelen;

h) a meghatározott növények termesztésének teljes ideje alatt nem figyelték meg a meghatározott szervezet tüneteit a d) pontban említett övezetben, illetve amennyiben gyanús tüneteket észleltek, laboratóriumi vizsgálatokat végeztek, amelyek megerősítették, hogy a meghatározott szervezet nincs jelen.

(3) A meghatározott növények valamennyi fajából minden egyes helyszínen vett reprezentatív mintákon évente laboratóriumi vizsgálatot végeznek a legmegfelelőbb időpontban, és a nemzetközileg validált vizsgálati módszerekkel elvégzett vizsgálatok megerősítették, hogy a meghatározott szervezet nincs jelen.

(4) A meghatározott növény tételein a szállítás idejéhez a lehető legközelebbi időpontban hatósági vizuális vizsgálatot, mintavételt és nemzetközileg validált vizsgálati módszerekkel molekuláris vizsgálatot végeztek az ISPM 31 számú szabvánnyal összhangban olyan mintavételi módszert alkalmazva, amely a fertőzött növények 1 %-os vagy annál nagyobb arányú jelenlétét 99 %-os megbízhatósággal képes kimutatni, és kifejezetten a meghatározott szervezet feltételezett tüneteit mutató növényekre irányul.

(4a) Az (1)-(4) bekezdéstől eltérve a vetőmagok kivételével a Vitis fajokhoz tartozó, vegetatív nyugalmi állapotban lévő, ültetésre szánt növények Unión belüli szállítására, a körülhatárolt területeken belüli szállítására vagy a körülhatárolt területekről való kiszállítására csak akkor kerülhet sor, ha teljesül mindkét alábbi feltétel:

a) a növényeket a 92/90/EGK irányelvnek megfelelően nyilvántartásba vett helyszínen termesztették;

b) a növények az illetékes hivatalos szerv által külön e célból engedélyezett és felügyelt kezelőüzemben a szállítás idejéhez a lehető legközelebbi időpontban megfelelő hőkezelésen estek át, amelynek során a vegetatív nyugalmi állapotban lévő növényeket a vonatkozó EPPO-szabványnak ( 7 ) megfelelően 45 percig 50 °C-ra felmelegített vízben áztatják.

(5) A szállítást megelőzően a meghatározott növény tételein a meghatározott szervezet vektorai elleni növény-egészségügyi kezeléseket végeztek.

(6) A meghatározott növényeket zárt tartályokban vagy csomagolásban szállítják a körülhatárolt területen keresztül vagy az ilyen területen belül, kizárva ezáltal a meghatározott szervezet vagy vektorai általi fertőzés bekövetkezését.

(7) Az életciklusuk legalább egy részében körülhatárolt területen nevelt meghatározott növények az Unió területére, illetve azon belül csak a 92/105/EGK bizottsági irányelvnek ( 8 ) megfelelően kiállított és kiadott növényútlevél kíséretében szállíthatók.

(8) A körülhatárolt területeken soha nem nevelt gazdanövények csak az alábbi feltételek teljesülése esetén szállíthatók az Unión belül:

a) olyan területen nevelték őket, amelyet évente hatósági szemlének, és tünetek észlelése esetén a Xylella fastidiosa felmérésére vonatkozó, a Bizottság honlapján közzétett szakmai iránymutatásoknak megfelelő mintavételnek, majd a nemzetközi szabványoknak megfelelő, a meghatározott szervezet kimutatására szolgáló laboratóriumi vizsgálatnak vetettek alá;

b) a növényeket a 92/105/EGK bizottsági irányelvnek megfelelően kiállított és kiadott növényútlevél kíséri.

Azonban a Coffea, Lavandula dentata L., a Nerium oleander L., az Olea europaea L., a Polygala myrtifolia L. és a Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb ültetésre szánt példányai (a magok kivételével) csak akkor szállíthatók az Unión belül, ha a Xylella fastidiosa felmérésére vonatkozó, a Bizottság honlapján közzétett szakmai iránymutatásoknak megfelelő éves hatósági szemlének és mintavételnek alávetett területről származnak, továbbá a mintákon sor került a meghatározott szervezet kimutatására alkalmas, a nemzetközi szabványoknak megfelelő laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére, és e vizsgálatok kizárták a meghatározott szervezet jelenlétét, a követett mintavételi módszer pedig 99 %-os megbízhatósággal képes kimutatni a fertőzött növények 5 %-os vagy annál nagyobb arányú jelenlétét. A 3. cikk (2) bekezdésének első albekezdésétől eltérve a meghatározott szervezet jelenlétét egy laboratóriumi vizsgálattal kell szűrni, és pozitív eredmény esetén a nemzetközi szabványoknak megfelelő legalább egy pozitív molekuláris vizsgálattal kell azonosítani. Az említett vizsgálatoknak szerepelniük kell a meghatározott szervezet és annak alfajai kimutatására használható vizsgálatok Bizottság által vezetett adatbázisában. A mintavétel a tüneteket mutató és az azok közelében található, tünetmentes növényekre irányul.

A 2000/29/EK irányelv V. melléklete A. részének sérelme nélkül nem szükséges növényútlevél az e bekezdésben említett gazdanövények olyan személyeknek történő szállításához, akik szakmájukon, üzleti tevékenységükön vagy foglalkozásukon kívül eső célból járnak el, és a szóban forgó növényeket saját használatra szerzik be.

(9) A (8) bekezdés sérelme nélkül a Juglans regia L., az Olea europaea L., a Prunus amygdalus Batsch, a P. amygdalus × P. persica, a P. armeniaca L., a P. avium (L.) L., a P. cerasus L., a P. domestica L., a P. domestica × P. salicina, a P. dulcis (Mill.) D.A. Webb, a P. persica (L.) Batsch és a P. salicina Lindley fajokhoz tartozó, a 2014/98/EU bizottsági végrehajtási irányelv ( 9 ) 1. cikkének 3. pontjában meghatározott azon prebázis anyanövények és a 2008/90/EK tanácsi irányelv ( 10 ) 2. cikkének 5. pontjában meghatározott azon prebázis szaporítóanyagok, amelyeket a körülhatárolt területeken kívül neveltek, és amelyek életük legalább egy részét rovarmentes létesítményeken kívül töltötték, csak a 92/105/EGK irányelvnek megfelelően kiállított és kiadott növényútlevél kíséretében és az alábbi feltételek teljesülése esetén szállíthatók az Unión belül:

a) az (EU) 2017/167 bizottsági végrehajtási határozat ( 11 ) szerinti engedély hatálya alá tartoznak;

b) a szállítást megelőző lehető legközelebbi időpontban vizuális vizsgálatnak, mintavételnek és a meghatározott szervezet kimutatására alkalmas molekuláris vizsgálatnak vetették alá nemzetközi szabványoknak megfelelően.

A 2000/29/EK irányelv V. melléklete A. részének sérelme nélkül nem szükséges növényútlevél az e bekezdésben említett prebázis anyanövények és prebázis szaporítóanyagok olyan személyeknek történő szállításához, akik szakmájukon, üzleti tevékenységükön vagy foglalkozásukon kívül eső célból járnak el, és a szóban forgó növényeket saját használatra szerzik be.

9a. cikk

Az in vitro termesztett meghatározott növények Unión belüli szállítása

(1) A teljes termesztési ciklusukban in vitro és életciklusuk legalább egy részében a 4. cikknek megfelelően kialakított körülhatárolt területen termesztett meghatározott növények csak abban az esetben szállíthatók ki a körülhatárolt területekről, illetve szállíthatók át a fertőzött területekről a megfelelő pufferzónákba, ha teljesülnek a (2)-(5) bekezdésben foglalt feltételek.

(2) Az (1) bekezdésben említett meghatározott növényeket olyan helyszínen termesztették, amely esetében valamennyi alábbi feltétel teljesül:

a) a helyszínt a 92/90/EGK irányelvnek megfelelően nyilvántartásba vették;

b) a helyszínt a felelős hivatalos szerv a növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványok értelmében a meghatározott szervezettől és annak vektoraitól mentesnek nyilvánította;

c) fizikailag védett a meghatározott szervezetnek a vektorai által való behurcolásával szemben;

d) a helyszínen évente legalább kettő, megfelelő időben elvégzett hatósági ellenőrzést végeznek;

e) a meghatározott növények termesztésének teljes ideje alatt sem a meghatározott szervezet tüneteit, sem a vektorait nem figyelték meg a helyszínen, illetve amennyiben gyanús tüneteket észleltek, az elvégzett laboratóriumi vizsgálatok megerősítették, hogy a meghatározott szervezet nincs jelen.

(3) Az (1) bekezdésben említett meghatározott növényeket átlátszó tartályokban, steril körülmények között termesztették, és megfelelnek az alábbi feltételek egyikének:

a) magból termesztették;

b) olyan anyanövényből steril körülmények között szaporított növény, amely teljes életciklusát az Unió egy, a meghatározott szervezettől mentes területén töltötte, és amelyet megvizsgáltak, és megállapították, hogy a meghatározott szervezettől mentes;

c) olyan anyanövényből steril körülmények között szaporított növény, amelyet a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő helyszínen termesztettek, és amelyet megvizsgáltak, és megállapították, hogy a meghatározott szervezettől mentes.

(4) Az (1) bekezdésben említett meghatározott növényeket steril körülmények között, átlátszó tartályban kell szállítani, amivel megakadályozható, hogy a növény a vektorai által a meghatározott szervezettel megfertőződjön.

(5) A növények a 92/105/EGK bizottsági irányelvnek megfelelően kiállított és kiadott növényútlevéllel szállíthatók.

10. cikk

Nyomonkövethetőség

(1) Azok a vállalkozók, amelyek olyan meghatározott növényeket forgalmaznak, amelyeket legalább életciklusuk egy részében körülhatárolt területen termesztettek, vagy amelyeket ilyen területen átszállítottak, nyilvántartást vezetnek minden egyes leszállított tételről, valamint az azt fogadó vállalkozóról.

(2) Azok a vállalkozók, amelyek olyan meghatározott növényeket fogadnak, amelyeket legalább életciklusuk egy részében egy körülhatárolt területen termesztettek, vagy amelyeket ilyen területen átszállítottak, nyilvántartást vezetnek minden egyes fogadott tételről, valamint az azt szállító vállalkozóról.

(2a) Az (1) és a (2) bekezdést alkalmazni kell a Coffea, Lavandula dentata L., a Nerium oleander L., az Olea europaea L., a Polygala myrtifolia L. és a Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb ültetésre szánt olyan forgalmazott példányaira is, amelyeket sosem neveltek körülhatárolt területen.

(3) A vállalkozók az (1), a (2) és a (2a) bekezdésben említett nyilvántartásokat három évig őrzik meg attól a naptól számítva, amelyen az érintett tételt ők vagy nekik leszállították.

(4) Az (1) és a (2) bekezdésben említett vállalkozók haladéktalanul tájékoztatják a tagállamuk megfelelő felelős hivatalos szervét minden egyes általuk szállított vagy fogadott tételről. A tájékoztatás tartalmazza az érintett tétel származását, feladóját, címzettjét, rendeltetési helyét, növényútlevelének egyedi sorozat-, hét- vagy tételszámát, megnevezését és mennyiségét.

(5) A (4) bekezdés értelmében tájékoztatásban részesülő felelős hivatalos szerv haladéktalanul értesíti a rendeltetési hely szerinti felelős hivatalos szervet az érintett tételről.

(6) A tagállamok kérésre a Bizottság rendelkezésére bocsátják a (4) bekezdésben említett információkat.

11. cikk

A meghatározott növények szállításainak hatósági ellenőrzése

(1) A tagállamok rendszeresen hatósági ellenőrzést végeznek a körülhatárolt területről kiszállított vagy egy fertőzött területről pufferzónába átszállított, meghatározott növényeken.

Ilyen ellenőrzéseket legalább a következő pontokon kell végezni:

a) azok a pontok, amelyeken a meghatározott növényeket a fertőzött területekről átszállítják a pufferzónákba;

b) azok a pontok, amelyeken a meghatározott növényeket a pufferzónákból átszállítják a nem körülhatárolt területekre;

c) a meghatározott növények rendeltetési helye a pufferzónában;

d) a rendeltetési hely a nem körülhatárolt területeken.

(2) Az (1) bekezdésben említett ellenőrzések a meghatározott növények okmány- és azonosság-ellenőrzését foglalják magukban.

Az (1) bekezdésben említett ellenőrzéseket attól függetlenül el kell végezni, hogy a meghatározott növények hol találhatók, kinek a tulajdonában vannak és mely személy vagy szervezet felelős értük.

(3) A (2) bekezdésben említett ellenőrzések gyakorisága attól függ, hogy mekkora a kockázata annak, hogy a növények hordozzák a meghatározott szervezetet vagy annak ismert vagy potenciális vektorait, figyelembe véve a tételek származását, a növények fogékonyságának mértékét, valamint azt, hogy a szállításért felelős vállalkozó megfelel-e e határozatnak és bármely más olyan intézkedésnek, amelyet a meghatározott szervezet visszaszorítására vagy felszámolására hoztak.

12. cikk

Az engedélyezett helyszínek jegyzéke

A tagállamok létrehozzák és naprakészen tartják a 9. cikk (2) bekezdésével összhangban engedélyezett helyszínek jegyzékét.

A tagállamok a szóban forgó jegyzéket benyújtják a Bizottságnak.

A Bizottság a tagállamoktól kapott információk alapján létrehozza és naprakészen tartja a tagállamok által engedélyezett összes helyszín jegyzékét.

A Bizottság valamennyi tagállamnak továbbítja a szóban forgó jegyzéket.

13. cikk

A 9. cikknek való megfelelés hiánya esetén alkalmazandó intézkedések

Amennyiben a 11. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzések azt mutatják, hogy a 9. cikkben megállapított feltételek nem teljesülnek, az említett ellenőrzéseket végrehajtó tagállam helyben vagy egy közeli helyszínen haladéktalanul megsemmisíti a nem megfelelő növényt. Ennek során a tagállam minden szükséges óvintézkedést megtesz annak elkerülése érdekében, hogy az eltávolítás alatt és után elterjedjenek a szóban forgó növény által hordozott meghatározott szervezet vagy annak vektorai.

13a. cikk

Tájékoztatási kampányok

A tagállamok tájékoztatják a lakosságot, az utazókat, valamint a hivatásos és nemzetközi fuvarozókat, ha az Unió területén fennáll a meghatározott szervezet megjelenésének veszélye. Ezt a tájékoztatást célzott figyelemfelhívó kampányok formájában nyilvánosan elérhetővé teszik az illetékes hivatalos szervek honlapjain vagy az e szervek által kijelölt honlapokon.

14. cikk

Jelentés az intézkedésekről

A tagállamok minden év december 31-ig értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot a következőkről:

a) jelentés a 3., a 4., a 6., a 7., a 8. és a 11. cikk értelmében hozott intézkedésekről, valamint ezen intézkedések eredményeiről;

b) terv a következő évben a 3., a 4., a 6., a 7., a 8. és a 11. cikk értelmében meghozandó intézkedésekről, beleértve minden egyes intézkedés ütemezés szerinti időtartamát.

Abban az esetben, ha az érintett tagállam úgy dönt, hogy a 7. cikk szerint visszaszorítási intézkedéseket alkalmaz, haladéktalanul közli a Bizottsággal a visszaszorítási intézkedések alkalmazásának okait, valamint a meghozott vagy meghozni szándékozott intézkedéseket.

Amennyiben az adott növény-egészségügyi kockázat alakulása indokolttá teszi, a tagállamok kiigazítják a vonatkozó intézkedéseket, és ennek megfelelően aktualizálják a b) pontban említett tervet. A terv frissítéséről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot.

15. cikk

A Costa Ricából és a Hondurasból származó, ültetésre szánt, vetőmagtól eltérő Coffea növények behozatalára vonatkozó tilalom

A Costa Ricából és a Hondurasból származó, ültetésre szánt, vetőmagtól eltérő Coffea növényeknek az Unió területére való behozatala tilos.

Az olyan, Costa Ricából vagy Hondurasból származó, ültetésre szánt, vetőmagtól eltérő Coffea növényeket, amelyeket e határozat alkalmazása előtt hoztak be az Unióba, a vállalkozók csak az után szállíthatják az Unión belül, miután tájékoztatták a felelős hivatalos szervet.

16. cikk

A meghatározott növények Unióba való behozatala olyan harmadik országból, amelyben a meghatározott szervezet nincs jelen

Az olyan harmadik országból származó, meghatározott növények, amelyben a meghatározott szervezet nincs jelen, csak akkor hozhatók be az Unióba, ha teljesülnek a következő feltételek:

a) az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szervezete írásbeli nyilatkozatot tesz a Bizottságnak arról, hogy a meghatározott szervezet nincs jelen az országban;

b) a meghatározott növényeket a 2000/29/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ii. pontjában említett növény-egészségügyi bizonyítvány kíséri, amelynek a "Kiegészítő nyilatkozat" rovatában fel van tüntetve, hogy a meghatározott szervezet nincs jelen az országban;

c) az Unióba történő behozatalukkor a felelős hivatalos szerv a 18. cikk (2) bekezdésének megfelelően megvizsgálta a meghatározott növényeket, és sem a meghatározott szervezet jelenlétét, sem annak tüneteit nem állapította meg.

A Coffea, Lavandula dentata L., a Nerium oleander L., az Olea europaea L., a Polygala myrtifolia L. és a Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb ültetésre szánt növényei (a vetőmagok kivételével) csak akkor hozhatók be az Unióba, ha a meghatározott szervezet kimutatására alkalmas, a nemzetközi szabványoknak megfelelő, megfelelő időpontokban végzett mintavételt és laboratóriumi vizsgálatot magukban foglaló éves hatósági ellenőrzésnek alávetett területekről származnak, és e vizsgálatok kizárták a meghatározott szervezet jelenlétét, a követett mintavételi módszer pedig 99 %-os megbízhatósággal képes kimutatni a fertőzött növények 5 %-os vagy annál nagyobb arányú jelenlétét, és e mintavétel a tüneteket mutató és az azok közelében található, tünetmentes növényekre irányul.

17. cikk

A meghatározott növények Unióba való behozatala olyan harmadik országból, amelyben tudvalevőleg jelen van a meghatározott szervezet

(1) Az olyan harmadik országból származó meghatározott növények, amelyben a meghatározott szervezet köztudottan jelen van, csak akkor hozhatók be az Unióba, ha teljesülnek a következő feltételek:

a) a meghatározott növényeket a 2000/29/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ii. pontjában említett növény-egészségügyi bizonyítvány kíséri;

b) a meghatározott növények megfelelnek a (2) bekezdésnek vagy a (3) és a (4) bekezdésnek;

c) az Unióba történő behozatalukkor a felelős hivatalos szerv a 18. cikknek megfelelően megvizsgálta a meghatározott növényeket, és sem a meghatározott szervezet jelenlétét, sem annak tüneteit nem állapította meg.

(2) Amennyiben a meghatározott növények az érintett nemzeti növényvédelmi szervezet által a növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványoknak megfelelően kialakított, a meghatározott szervezettől mentes területről származnak, teljesülniük kell a következő feltételeknek:

a) az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szervezete írásban közölte a Bizottsággal a szóban forgó terület nevét;

b) a szóban forgó terület neve van feltüntetve a növény-egészségügyi bizonyítvány "származási hely" rovatában.

(3) Amennyiben a teljes termesztési ciklusukban in vitro termesztett meghatározott növényektől eltérő meghatározott növények olyan területről származnak, amelyen tudvalevőleg jelen van a meghatározott szervezet, a növény-egészségügyi bizonyítvány "Kiegészítő nyilatkozat" rovatában fel van tüntetve a következő:

a) a meghatározott növényeket egy vagy több, a (4) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő helyszínen termesztették;

b) az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szervezete írásban közölte a Bizottsággal a szóban forgó helyszínek jegyzékét, beleértve azok országon belüli helyét;

c) a helyszínen és a (4) bekezdés c) pontjában említett körzetében növény-egészségügyi kezeléseket végeznek a meghatározott szervezet vektorai ellen;

d) a meghatározott növények valamennyi fajából minden egyes helyszínen vett reprezentatív mintákon évente vizsgálatot végeznek a legmegfelelőbb időpontban, és a nemzetközileg validált vizsgálati módszerekkel elvégzett vizsgálatok megerősítették, hogy a meghatározott szervezet nincs jelen;

e) a meghatározott növényeket zárt tartályokban vagy csomagolásban szállították, kizárva ezáltal a meghatározott szervezet vagy annak ismert vektorai általi fertőzés bekövetkezését;

f) a meghatározott növény tételein az export idejéhez a lehető legközelebbi időpontban hatósági vizuális vizsgálatot, mintavételt és nemzetközileg validált vizsgálati módszerekkel molekuláris vizsgálatot végeztek - amely megerősítette, hogy a meghatározott szervezet nincs jelen - olyan mintavételi módszert alkalmazva, amely a fertőzött növények 1 %-os vagy annál nagyobb arányú jelenlétét 99 %-os megbízhatósággal képes kimutatni, és kifejezetten a meghatározott szervezet feltételezett tüneteit mutató növényekre irányul;

g) közvetlenül az exportot megelőzően a meghatározott növény tételein a meghatározott szervezet ismert vektorai elleni növény-egészségügyi kezeléseket végeztek.

Ezenkívül az (1) bekezdés a) pontjában említett növény-egészségügyi bizonyítvány "Származási hely" rovatában az a) pontban említett helyszín azonosítója van feltüntetve.

(3a) Amennyiben a teljes termesztési ciklusukban in vitro termesztett meghatározott növények olyan területről származnak, amelyen tudvalevőleg jelen van a meghatározott szervezet, a növény-egészségügyi bizonyítvány "Kiegészítő nyilatkozat" rovatában fel van tüntetve a következő:

a) a meghatározott növényeket egy vagy több, a (4a) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő helyszínen termesztették;

b) az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szervezete írásban közölte a Bizottsággal a szóban forgó helyszínek jegyzékét, beleértve azok országon belüli elhelyezkedését;

c) a meghatározott növényeket steril körülmények között, átlátszó tartályban szállították, amivel megakadályozható, hogy a növény a vektorai által a meghatározott szervezettel megfertőződjön;

d) a meghatározott növények teljesítik a következő feltételek valamelyikét:

i. magból termesztették;

ii. olyan anyanövényből steril körülmények között szaporított növény, amely teljes életciklusát a meghatározott szervezettől mentes területen töltötte, és amelyet megvizsgáltak, és megállapították, hogy a meghatározott szervezettől mentes;

iii. olyan anyanövényből steril körülmények között szaporított növény, amelyet a (4) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő helyszínen termesztettek, és amelyet megvizsgáltak, és megállapították, hogy a meghatározott szervezettől mentes.

Az (1) bekezdés a) pontjában említett növény-egészségügyi bizonyítvány "Származási hely" rovatában az e bekezdés a) pontjában említett helyszín van feltüntetve.

(4) A (3) bekezdés a) pontjában említett helyszín megfelel a következő feltételeknek:

a) a nemzeti növényvédelmi szervezet a helyszínt a növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványoknak megfelelően a meghatározott szervezettől és annak vektoraitól mentes helyszínként engedélyezte;

b) fizikailag védett a meghatározott szervezetnek a vektorai által való behurcolásával szemben;

c) annak 100 méteres körzetét évente két alkalommal hatóságilag megvizsgálták, és onnan a fertőzöttnek talált vagy a fertőzés tüneteit mutató növényeket haladéktalanul eltávolították, miután megfelelő növényegészségügyi kezeléseket alkalmaztak a meghatározott szervezet vektorai ellen;

d) ahol az év megfelelő szakaszaiban a meghatározott szervezet vektoraitól való mentesség fenntartását szolgáló növényegészségügyi kezeléseket végeztek, adott esetben növények eltávolítását is ideértve;

e) a c) pontban említett területtel együtt a vektor repülési időszakában évente legalább két hatósági ellenőrzésnek vetik alá;

f) a meghatározott növények előállításának teljes ideje alatt sem a meghatározott szervezet tüneteit, sem a vektorait nem figyelték meg a helyszínen, illetve amennyiben gyanús tüneteket észleltek, laboratóriumi vizsgálatokat végeztek, amelyek megerősítették, hogy a meghatározott szervezet nincs jelen;

g) a meghatározott növények előállításának teljes ideje alatt nem figyelték meg a meghatározott szervezet tüneteit a c) pontban említett övezetben, illetve amennyiben gyanús tüneteket észleltek, laboratóriumi vizsgálatokat végeztek, amelyek megerősítették, hogy a meghatározott szervezet nincs jelen.

(4a) A (3a) bekezdés a) pontjában említett helyszín megfelel az alábbi feltételek mindegyikének:

a) a nemzeti növényvédelmi szervezet a helyszínt a növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványoknak megfelelően a meghatározott szervezettől és annak vektoraitól mentesnek nyilvánította;

b) fizikailag védett a meghatározott szervezetnek a vektorai által való behurcolásával szemben;

c) a helyszínen évente legalább kettő, megfelelő időben elvégzett hatósági ellenőrzést végeznek;

d) a meghatározott növények előállításának teljes ideje alatt sem a meghatározott szervezet tüneteit, sem a vektorait nem figyelték meg a helyszínen, illetve amennyiben gyanús tüneteket észleltek, laboratóriumi vizsgálatokat végeztek, amelyek megerősítették, hogy a meghatározott szervezet nincs jelen.

18. cikk

Hatósági ellenőrzések az Unióba való behozatalkor

(1) Az Unióba harmadik országból behozott meghatározott növények valamennyi szállítmányán hatóság ellenőrzést kell végezni az Unióba való beléptetés helyén vagy a 2004/103/EK bizottsági irányelv ( 12 ) 1. cikkének megfelelően létesített rendeltetési helyen, a (2) vagy a (3) bekezdés, valamint a (4) bekezdés szerint.

(2) Abban az esetben, ha a meghatározott növények olyan harmadik országból származnak, amelyben a meghatározott szervezet nincs jelen, vagy a 17. cikk (2) bekezdésében említett területről származnak, a felelős hivatalos szerv a következő ellenőrzéseket végzi el:

a) vizuális vizsgálat; valamint

b) a meghatározott szervezet feltételezett jelenléte esetén mintavétel a meghatározott növények tételéből és a minta laboratóriumi vizsgálata annak megerősítése érdekében, hogy a meghatározott szervezet vagy annak tünetei nincsenek jelen.

(3) Abban az esetben, ha a meghatározott növények olyan területről származnak, amelyben a meghatározott szervezet tudvalevőleg jelen van, a felelős hivatalos szerv a következő ellenőrzéseket végzi el:

a) vizuális vizsgálat; valamint

b) mintavétel a meghatározott növények tételéből és a minta laboratóriumi vizsgálata annak megerősítése érdekében, hogy a meghatározott szervezet vagy annak tünetei nincsenek jelen.

(4) A (2) bekezdés b) pontjában és a (3) bekezdés b) pontjában említett mintáknak olyan méretűnek kell lenniük, hogy azok alapján a fertőzött növények 1 %-os vagy annál nagyobb arányú jelenlétét 99 %-os megbízhatósággal ki lehessen mutatni, figyelembe véve az ISPM 31. számú szabványt.

Az első albekezdés nem alkalmazandó a teljes termesztési ciklusukban in vitro termesztett és átlátszó tartályokban, steril körülmények között szállított meghatározott növényekre.

19. cikk

Megfelelés

A tagállamok hatályon kívül helyezik vagy módosítják a meghatározott szervezet behurcolása és elterjedése elleni védelem érdekében elfogadott intézkedéseiket, hogy megfeleljenek e határozat rendelkezéseinek. Ezekről az intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

20. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2014/497/EU végrehajtási határozat hatályát veszti.

21. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

A meghatározott szervezet európai és nem európai izolátumaira közismerten fogékony növények jegyzéke ("meghatározott növények")

Acacia dealbata Link

Acacia longifolia (Andrews) Willd.

Acacia saligna (Labill.) H. L. Wendl.

Acer

Aesculus

Agrostis gigantea Roth

Albizia julibrissin Durazz.

Alnus rhombifolia Nutt.

Alternanthera tenella Colla

Amaranthus blitoides S. Watson

Ambrosia

Ampelopsis arborea (L.) Koehne

Ampelopsis cordata Michx.

Anthyllis hermanniae L.

Artemisia arborescens L.

Artemisia douglasiana Hook.

Artemisia vulgaris var. heterophylla (H.M. Hall & Clements) Jepson

Asparagus acutifolius L.

Avena fatua L.

Baccharis halimifolia L.

Baccharis pilularis DC.

Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.)

Bidens pilosa L.

Brachiaria decumbens (Stapf)

Brachiaria plantaginea (Link) Hitchc.

Brassica

Bromus diandrus Roth

Calicotome villosa (Poiret) Link

Callicarpa americana L.

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

Carex

Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch

Cassia tora (L.) Roxb.

Catharanthus

Celastrus orbiculata Thunb.

Celtis occidentalis L.

Cenchrus echinatus L.

Cercis canadensis L.

Cercis occidentalis Torr.

Cercis siliquastrum L.

Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene

Chenopodium album L.

Chenopodium quinoa Willd.

Chionanthus

Chitalpa tashkentensis T. S. Elias & Wisura

Cistus creticus L.

Cistus monspeliensis L.

Cistus salviifolius L.

Citrus

Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash

Coffea

Commelina benghalensis L.

Conium maculatum L.

Convolvulus arvensis L.

Conyza canadensis (L.) Cronquist

Coprosma repens A. Rich.

Cornus florida L.

Coronilla valentina L.

Coronopus didymus (L.) Sm.

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Cyperus eragrostis Lam.

Cyperus esculentus L.

Cytisus scoparius (L.) Link

Cytisus villosus Pourr.

Datura wrightii Regel

Digitaria horizontalis Willd.

Digitaria insularis (L.) Ekman

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

Disphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants

Dodonaea viscosa Jacq.

Duranta erecta L.

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.

Encelia farinosa A. Gray ex Torr.

Eremophila maculata F. Muell.

Erigeron bonariensis L.

Erigeron sumatrensis Retz.

Eriochloa contracta Hitchc.

Erodium

Erysimum

Escallonia montevidensis Link & Otto

Eucalyptus camaldulensis Dehnh.

Eucalyptus globulus Labill.

Eugenia myrtifolia Sims

Euphorbia hirta L.

Euphorbia terracina L.

Fagopyrum esculentum Moench

Fagus crenata Blume

Ficus carica L.

Fragaria vesca L.

Fraxinus

Fuchsia magellanica Lam.

Genista corsica (Loisel.) DC.

Genista ephedroides DC.

Genista monspessulana (L.) L. A. S. Johnson

Genista x spachiana (más néven: Cytisus racemosus Broom)

Geranium dissectum L.

Ginkgo biloba L.

Gleditsia triacanthos L.

Grevillea juniperina L.

Hebe

Hedera helix L.

Helianthus annuus L.

Helichrysum italicum (Roth) G. Don

Heliotropium europaeum L.

Hemerocallis

Heteromeles arbutifolia (Lindl.) M. Roem.

Hibiscus schizopetalus (Masters) J.D. Hooker

Hibiscus syriacus L.

Hordeum murinum L.

Hydrangea paniculata Siebold

Ilex vomitoria Sol. ex Aiton

Ipomoea purpurea (L.) Roth

Iva annua L.

Jacaranda mimosifolia D. Don

Juglans

Juniperus ashei J. Buchholz

Koelreuteria bipinnata Franch.

Lactuca serriola L.

Lagerstroemia indica L.

Laurus nobilis L.

Lavandula × allardi (syn. Lavandula × heterophylla)

Lavandula angustifolia Mill.

Lavandula dentata L.

Lavandula × intermedia

Lavandula stoechas L.

Ligustrum lucidum L.

Lippia nodiflora (L.) Greene

Liquidambar styraciflua L.

Liriodendron tulipifera L.

Lolium perenne L.

Lonicera japonica (L.) Thunb.

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet

Lupinus aridorum McFarlin ex Beckner

Lupinus villosus Willd.

Magnolia grandiflora L.

Malva

Marrubium vulgare L.

Medicago polymorpha L.

Medicago sativa L.

Melilotus

Melissa officinalis L.

Metrosideros

Modiola caroliniana (L.) G. Don

Montia linearis (Hook.) Greene

Morus

Myoporum insulare R. Br.

Myrtus communis L.

Nandina domestica Murray

Neptunia lutea (Leavenw.) Benth.

Nerium oleander L.

Nicotiana glauca Graham

Olea europaea L.

Origanum majorana L.

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.

Paspalum dilatatum Poir.

Pelargonium

Persea americana Mill.

Phagnalon saxatile (L.) Cass.

Phillyrea latifolia L.

Phoenix reclinata Jacq.

Phoenix roebelenii O'Brien

Pinus taeda L.

Pistacia vera L.

Plantago lanceolata L.

Platanus

Pluchea odorata (L.) Cass.

Poa annua L.

Polygala myrtifolia L.

Polygala x grandiflora nana

Polygonum arenastrum Boreau

Polygonum lapathifolium (L.) Delarbre

Polygonum persicaria Gray

Populus fremontii S. Watson

Portulaca

Prunus

Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai

Quercus

Ranunculus repens L.

Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.

Rhamnus alaternus L.

Rhus

Rosa californica Cham. & Schldl.

Rosa canina L.

Rosa x floribunda

Rosmarinus officinalis L.

Rubus

Rumex crispus L.

Salix

Salsola tragus L.

Salvia apiana Jeps.

Salvia mellifera Greene

Sambucus

Sapindus saponaria L.

Schinus molle L.

Senecio vulgaris L.

Setaria magna Griseb.

Silybum marianum (L.) Gaertn.

Simmondsia chinensis (Link) C. K. Schneid.

Sisymbrium irio L.

Solanum americanum Mill.

Solanum elaeagnifolium Cav.

Solanum lycopersicum L.

Solanum melongena L.

Solidago fistulosa Mill.

Solidago virgaurea L.

Sonchus

Sorghum

Spartium junceum L.

Spermacoce latifolia Aubl.

Stellaria media (L.) Vill.

Streptocarpus

Tillandsia usneoides (L.) L.

Toxicodendron diversilobum (Torr. & A. Gray) Greene

Trifolium repens L.

Ulmus

Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt.

Urtica dioica L.

Urtica urens L.

Vaccinium

Verbena litoralis Kunth

Veronica

Vicia faba L.

Vicia sativa L.

Vinca

Vitis

Westringia fruticosa (Willd.) Druce

Westringia glabra L.

Xanthium spinosum L.

Xanthium strumarium L.

II. MELLÉKLET

A 4. cikk (2) bekezdésében említett fertőzött területek, amelyek a 7. cikk (1) bekezdése értelmében visszaszorítási területek

A. RÉSZ

Fertőzött területek Olaszországban

Olaszország fertőzött területe a következőket foglalja magában:

1. Lecce megye

2. Brindisi megye

3. Taranto megyében található települések:

Avetrana

Carosino

Crispiano

Faggiano

Fragagnano

Grottaglie

Leporano

Lizzano

Manduria

Martina Franca

Maruggio

Monteiasi

Montemesola

Monteparano

Pulsano

Roccaforzata

San Giorgio Ionico

San Marzano di San Giuseppe

Sava

Statte

Taranto

Torricella

4. Bari megyében található települések:

Locorotondo

B. RÉSZ

Fertőzött területek Franciaországban

Franciaország fertőzött területe a következőket foglalja magában:

Korzika régió

C. RÉSZ

Fertőzött területek Spanyolországban

Spanyolország fertőzött területe a következőket foglalja magában:

Baleári-szigetek autonóm közösség

III. MELLÉKLET

A meghatározott növények azon fajtái, amelyek nem fogékonyak a meghatározott szervezet alfajainak megjelölt törzsére, a 9. cikk első albekezdésének b) pontja szerint

FajtákFajA meghatározott szervezet alfaja
Cabernet SauvignonVitis vinifera L.Xylella fastidiosa subsp. pauca ST 53
NegroamaroVitis vinifera L.Xylella fastidiosa subsp. pauca ST 53
PrimitivoVitis vinifera L.Xylella fastidiosa subsp. pauca ST 53

( 1 ) Guidelines for the survey of Xylella fastidiosa (Wells et al.) in the Union territory (Iránymutatás a Xylella fastidiosa (Wells et al.) jelenlétének felméréséhez az Unió területén) http://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/ph_biosec_legis_guidelines_xylella-survey.pdf

( 2 ) A Bizottság 2014/917/EU végrehajtási határozata (2014. december 15.) a károsítók jelenlétének, valamint a tagállamok által hozott vagy tervezett intézkedéseknek a bejelentése tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 360., 2014.12.17., 59. o.).

( 3 ) A szállítmányokból való mintavétel módszerei - ISPM 31. számú referenciaszabvány, a Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény Titkársága, Róma. Megjelent 2008-ban.

( 4 ) Integrált intézkedések alkalmazása a kártevők elleni kockázatkezelésre vonatkozó, rendszeralapú megközelítésben - ISPM 14. számú referenciaszabvány, a Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény Titkársága, Róma. Közzétéve 2014. január 8-án.

( 5 ) Iránymutatás kártevő-felszámolási programokhoz - ISPM 9. számú referenciaszabvány, a Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény Titkársága, Róma. Közzétéve 2011. december 15-én.

( 6 ) A Bizottság 1992. november 3-i 92/90/EGK irányelve a növények, növényi termékek, illetve egyéb áruk termelői és importőrei kötelezettségeinek, valamint nyilvántartásba vételük részleteinek megállapításáról (HL L 344., 1992.11.26., 38. o.).

( 7 ) Európai és Földközi-tenger melléki Növényvédelmi Szervezet (EPPO), 2012. Hot water treatment of grapevine to control Grapevine flavescence dorée phytoplasma. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin, 42(3), 490-492.

( 8 ) A Bizottság 92/105/EGK irányelve (1992. december 3.) egyes növények, növényi termékek, illetve egyéb áruk Közösségen belüli mozgásához használandó növényútlevelek bizonyos mértékű egységesítésének megállapításáról, valamint az ilyen növényútlevelek kibocsátásával kapcsolatos részletes eljárások, továbbá azok pótlásával kapcsolatos részletes eljárások és feltételek megállapításáról (HL L 4., 1993.1.8., 22. o.).

( 9 ) A Bizottság 2014/98/EU végrehajtási irányelve (2014. október 15.) a 2008/90/EK tanácsi irányelvnek az ugyanazon irányelv I. mellékletében említett gyümölcstermő növénynemzetségekre és növényfajokra vonatkozó különleges követelmények, a szállítók által teljesítendő különleges követelmények és a hivatalos vizsgálatokra vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 298., 2014.10.16., 22. o.).

( 10 ) A Tanács 2008/90/EK irányelve (2008. szeptember 29.) a gyümölcstermő növények szaporítóanyagai, illetve a gyümölcstermesztésre szánt gyümölcstermő növények forgalmazásáról (HL L 267., 2008.10.8., 8. o.).

( 11 ) A Bizottság (EU) 2017/167 végrehajtási határozata (2017. január 30.) a 2008/90/EK tanácsi irányelv I. mellékletében szereplő, nem rovarmentes környezetben, szabadföldön termesztett egyes gyümölcstermő növényfajokhoz tartozó prebázis anyanövények és szaporítóanyagok tanúsításának ideiglenes engedélyezése tekintetében Belgiumnak, a Cseh Köztársaságnak, Franciaországnak és Spanyolországnak biztosított ideiglenes felhatalmazásról (HL L 27., 2017.2.1., 143. o.).

( 12 ) A Bizottság 2004. október 7-i 2004/103/EK irányelve a 2000/29/EK tanácsi irányelv V. melléklete B. részében felsorolt növények, növényi termékek és egyéb áruk azonosítási és növény-egészségügyi ellenőrzéséről, amelyet a Közösségbe való beléptetés helyétől eltérő vagy ahhoz közeli helyszínen is le lehet folytatni, valamint az ezen vizsgálatokra jellemző körülmények meghatározásáról (HL L 313., 2004.10.12., 16. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32015D0789 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32015D0789&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02015D0789-20180629 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02015D0789-20180629&locale=hu

Tartalomjegyzék