32006D0340[1]

2006/340/EK: A Bizottság határozata ( 2006. május 8. ) a 2001/171/EK határozatnak a 94/62/EK irányelvben meghatározott nehézfémkoncentráció-szintekkel kapcsolatban az üvegcsomagolásra vonatkozó eltérés érvényességének meghosszabbítása érdekében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 1823. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. május 8.)

a 2001/171/EK határozatnak a 94/62/EK irányelvben meghatározott nehézfémkoncentráció-szintekkel kapcsolatban az üvegcsomagolásra vonatkozó eltérés érvényességének meghosszabbítása érdekében történő módosításáról

(az értesítés a C(2006) 1823. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/340/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 11. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2001. február 19-i 2001/171/EK bizottsági határozatban (2) előírt, a 94/62/EK irányelvben meghatározott nehézfémkoncentráció-szintekkel kapcsolatban az üvegcsomagolásra vonatkozó eltérés 2006. június 30-án hatályát veszti.

(2) A 94/62/EK irányelv 11. cikkének (1) bekezdésében előírt 100 ppm határérték teljes körű alkalmazása a Közösségen belül csak úgy érhető el, ha az üveg újrahasznosításának mértékét csökkentik, azonban az ilyen csökkentés környezetvédelmi szempontból nem kívánatos.

(3) A 2001/171/EK határozat érvényességét ezért hatályvesztési időpont megjelölése nélkül ki kell terjeszteni.

(4) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 94/62/EK irányelv 21. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2001/171/EK határozat 6. cikkét törölni kell.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. május 8-án.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja

(1) HL L 365., 1994.12.31., 10. o. A legutóbb a 2005/20/EK irányelvvel (HL L 70., 2005.3.16., 17. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 62., 2001.3.2., 20. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006D0340 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006D0340&locale=hu