32002D0192[1]

A Tanács határozata (2002. február 28.) Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről

A Tanács határozata

(2002. február 28.)

Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről

(2002/192/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a schengeni vívmányoknak az Európai Unió keretébe való beillesztéséről szóló jegyzőkönyv 4. cikkére (a továbbiakban "Schengeni Jegyzőkönyv"),

tekintettel Írország kormányának 2000. június 16-i és 2001. november 1-jei levelében a Tanács elnökéhez intézett azon kérésére, hogy a schengeni vívmányok egyes, az említett levelekben felsorolt rendelkezéseinek alkalmazásában részt vehessen,

tekintettel a Bizottságnak a kéréssel kapcsolatos, 2000. szeptember 14-i véleményére,

mivel:

(1) Amint azt az Amszterdami Szerződéssel az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyvben, valamint az Európai Közösséget létrehozó szerződés 14. cikke egyes vonatkozásainak az Egyesült Királyságra és Írországra történő alkalmazásáról szóló jegyzőkönyvben elismerték, Írországnak különleges a helyzete az Európai Közösséget létrehozó szerződés harmadik része IV. címének hatálya alá tartozó kérdéseket illetően.

(2) A schengeni vívmányokat olyan összefüggő egészként tervezték meg és működtetik, amelyet a személyeknek a közös határokon történő ellenőrzése megszüntetésének elvét elfogadó valamennyi államnak teljes körűen el kell fogadnia, és alkalmaznia kell.

(3) A Schengeni Jegyzőkönyv Írország említett különleges helyzete következtében biztosítja Írország számára a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételének lehetőségét.

(4) Írország vállalja az 1990. évi Schengeni Egyezmény e határozatban felsorolt cikkeiből eredő tagállami kötelezettségeket.

(5) Tekintettel Írország fent említett különleges helyzetére, e határozat alapján Írországra nem alkalmazhatók az 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló 1990. évi egyezmény (a továbbiakban "Schengeni Egyezmény") határokra vonatkozó rendelkezései.

(6) A Schengeni Egyezmény 26. és 27. cikke által szabályozott fontos kérdéseket figyelembe véve Írország az e határozatban említett, fenti cikkeken alapuló intézkedésekkel együtt alkalmazni fogja ezeket a cikkeket.

(7) Írország kérte, hogy - a Schengeni Egyezmény 96. cikkében említett figyelmeztető jelzésekkel kapcsolatos rendelkezések, valamint az ezen figyelmeztető jelzésekre vonatkozó egyéb rendelkezések kivételével - alkalmazhassa a schengeni vívmányoknak a Schengeni Információs Rendszer (a továbbiakban "SIS") létrehozására és működésére vonatkozó rendelkezéseinek összességét.

(8) A Tanács azt a nézetet képviseli, hogy Írországnak a schengeni vívmányok bármely részleges alkalmazása esetén figyelembe kell vennie azon területek összetartozását, amelyek e vívmányok összességét alkotják.

(9) A Tanács ezért elismeri Írország jogát arra, hogy a Schengeni Jegyzőkönyv 4. cikkének megfelelően a részleges alkalmazás lehetőségét kérje, ugyanakkor rámutat arra, hogy meg kell vizsgálni a SIS létrehozásával és működésével kapcsolatos rendelkezések Írország által történő alkalmazásának hatását a schengeni vívmányok egyéb vonatkozó rendelkezéseinek az értelmezésére és a pénzügyi következményeket.

(10) Az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, az egyrészről Írország, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, másrészről az Izlandi Köztársaság, valamint a Norvég Királyság közötti jogok és kötelezettségek a schengeni vívmányoknak a fenti államokra vonatkozó területeinek meghatározásáról kötött megállapodás [1] 2. cikkének (1) bekezdésében megállapított eljárást betartották,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Írország a schengeni vívmányok következő rendelkezéseinek alkalmazásában vesz részt:

a) a Schengeni Egyezmény, az ahhoz tartozó záróokmány és együttes nyilatkozatok rendelkezéseinek tekintetében:

i. a 26. és 27. cikk;

a 39. cikk;

a 44. cikk;

a 46. és 47. cikk, a 47. cikk (2) bekezdésének c) pontja kivételével;

a 48-51. cikk;

az 52. és 53. cikk;

az 54-58. cikk;

az 59. cikk;

a 61-66. cikk;

a 67-69. cikk;

a 71., 72. és 73. cikk;

a 75. és 76. cikk;

a 126-130. cikk, amennyiben olyan rendelkezésekhez kapcsolódnak, amelyek Írországra ezen albekezdés alapján alkalmazásra kerülnek;

a záróokmány 3. együttes nyilatkozata a 71. cikk (2) bekezdése tekintetében;

ii. a Schengeni Információs Rendszerre vonatkozó következő rendelkezések, amennyiben azok nem kapcsolódnak a 96. cikkhez:

a 92. cikk;

a 93-95. cikk;

a 97-100. cikk;

a 101. cikk, annak (2) bekezdése kivételével;

a 102-108. cikk;

a 109-111. cikk az írországi SIS nemzeti részében tárolt személyes adatok tekintetében;

a 112. és 113. cikk;

a 114. cikk az írországi SIS nemzeti részében tárolt személyes adatok tekintetében;

a 115-118. cikk;

iii. a Schengeni Információs Rendszerre vonatkozó egyéb rendelkezések:

a 119. cikk;

b) a Schengeni Egyezmény csatlakozási megállapodásai, az azokhoz tartozó záróokmányok és együttes nyilatkozatok rendelkezéseinek tekintetében:

i. az Olasz Köztársaság 1990. november 27-én aláírt csatlakozási megállapodásának 4. cikke;

ii. a Spanyol Királyság 1991. június 25-én aláírt csatlakozási megállapodásának 4. cikke, valamint a záróokmány III. részének 2. nyilatkozata;

iii. a Portugál Köztársaság 1991. június 25-én aláírt csatlakozási megállapodásának 4., 5. és 6. cikke;

iv. a Görög Köztársaság 1992. november 6-án aláírt csatlakozási megállapodásának 3., 4., és 5. cikke, valamint a záróokmány III. részének 2. nyilatkozata;

v. az Osztrák Köztársaság 1995. április 28-án aláírt csatlakozási megállapodásának 4. cikke;

vi. a Dán Királyság 1996. december 19-én aláírt csatlakozási megállapodásának 4. és 6. cikke, valamint a záróokmány II. részének 3. együttes nyilatkozata;

vii. a Finn Köztársaság 1996. december 19-én aláírt csatlakozási megállapodásának 4. és 5. cikke, valamint a záróokmány II. részének 3. együttes nyilatkozata;

viii. a Svéd Királyság 1996. december 19-én aláírt csatlakozási megállapodásának 4. és 5. cikke, valamint a záróokmány II. részének 3. együttes nyilatkozata;

c) a Schengeni Megállapodással létrehozott Végrehajtó Bizottság következő határozatai rendelkezéseinek tekintetében, amennyiben azok azon rendelkezésekhez kapcsolódnak, amelyek Írországra az a) pont alapján alkalmazásra kerülnek:

i. SCH/Com-ex (93) 14 (az igazságügyi hatóságok közötti, a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemre vonatkozó gyakorlati együttműködés javítása);

SCH/Com-ex (94) 28 rev (a kábítószerek, illetve pszichotróp anyagok magával viteléhez a 75. cikkben előírt igazolás);

SCH/Com-ex (98) 26 def (a Schengeni Végrehajtási Egyezmény állandó bizottságának létrehozása), írországi szakértőknek az illetékes tanácsi munkacsoport égisze alatt végzett megbízatásokban való részvételének módozatait részletező belső szabályozásra is figyelemmel;

SCH/Com-ex (98) 51 rev 3 (megkeresés esetén határokon átnyúló rendőrségi együttműködés a bűncselekmények megelőzése és nyomozása terén);

SCH/Com-ex (98) 52 (a határokon átnyúló rendőrségi együttműködésről szóló kézikönyv);

SCH/Com-ex (99) 1 rev 2 (schengeni normák a kábítószerek terén);

SCH/Com-ex (99) 6 (távközlés);

SCH/Com-ex (99) 8 rev 2 (az informátorok díjazása);

SCH/Com-ex (99) 11 rev 2 (a közúti közlekedési szabályok megsértésével kapcsolatos eljárásokban történő együttműködésről szóló megállapodás);

SCH/Com-ex (99) 18 (a bűncselekmények megelőzése és nyomozása terén a rendőrségi együttműködés javítása);

ii. SCH/Com-ex (97) 2 rev 2 (a SIS II előtanulmányára vonatkozó pályázat elbírálása);

SCH/Com-ex (97) 18 (Norvégia és Izland hozzájárulása a CCIS létesítési és működési költségeihez);

SCH/Com-ex (97) 24 (a SIS fejlesztése);

SCH/Com-ex (97) 35 (CCIS pénzügyi szabályzat);

SCH/Com-ex (98) 11 (CCIS 15/18 kapcsolódási ponttal);

SCH/Com-ex (99) 5 (Sirene kézikönyv);

d) a Schengeni Egyezménnyel létrehozott Végrehajtó Bizottság következő nyilatkozatainak rendelkezései tekintetében, amennyiben azok olyan rendelkezésekhez kapcsolódnak, amelyek alkalmazásában Írország az a) pont alapján részt vesz:

i. SCH/Com-ex (96) decl 6 rev 2 (a kiadatásról szóló nyilatkozat);

ii. SCH/Com-ex (97) decl 13 rev 2 (a kiskorúak jogellenes elvitele);

SCH/Com-ex (99) decl 2 rev (a SIS szerkezete).

2. cikk

(1) A Schengeni Egyezmény 65. cikkének (2) bekezdése rendelkezéseiben említett illetékes minisztérium az Igazság-, Egyenlőség- és Jogi Reformügyi Minisztérium.

(2) Írország a Tanács következő jogi aktusait fogja alkalmazni:

a) a közös határokon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 40. cikke (4) és (5) bekezdésének, 41. cikke (7) bekezdésének, valamint 65. cikke (2) bekezdésének módosítására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló, 2000. szeptember 28-i 2000/586/BI határozat [2], amennyiben ez a határozat az 1990. évi egyezmény 65. cikke (2) bekezdésével kapcsolatos;

b) a harmadik országok állampolgárainak kitoloncolásáról szóló határozatok kölcsönös elismeréséről szóló, 2001. május 28-i 2001/40/EK irányelv [3];

c) az 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 26. cikke rendelkezéseinek kiegészítéséről szóló, 2001. június 28-i 2001/51/EK irányelv [4].

3. cikk

A Schengeni Egyezmény 115. cikke alapján létrehozott közös ellenőrző hatóságon belül az Írország nemzeti ellenőrző hatóságát képviselő küldöttség nem jogosult részt venni a közös ellenőrző hatóságon belüli, a schengeni vívmányok rendelkezéseinek alkalmazására vonatkozó vagy a schengeni vívmányok továbbfejlesztésével kapcsolatos olyan szavazási eljárásokban, amelyek alkalmazásában Írország nem vesz részt.

4. cikk

(1) A 6. cikk (3) bekezdésének sérelme nélkül a Tanács határoz az 1. cikkben említett rendelkezések hatálybaléptetéséről Írország és azon tagállamok, valamint egyéb államok között, amelyek között ezek a rendelkezések már hatályba léptek, amint e rendelkezések végrehajtásának előfeltételeit a fenti tagállamok és más államok mindegyikében teljesítették. A Tanács úgy határozhat, hogy a különböző rendelkezések hatálybaléptetésére az érintett szabályozási területenként különböző időpontokat állapít meg.

(2) Mielőtt az 1. cikkben említett rendelkezéseket az (1) bekezdésnek megfelelően hatályba léptetik, az 1. cikk a) pontjának ii. és iii. alpontjában, c) pontjának ii. alpontjában és d) pontjának ii. alpontjában említett rendelkezéseknek Írország által történő alkalmazását illetően a Tanács határoz a részletes jogi és technikai szabályokról, beleértve az adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseket is.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti határozatokat a Schengeni Jegyzőkönyv 1. cikkében említett tagjainak és Írország kormánya képviselőjének egyhangú döntésével a Tanács hozza meg. E cikk alapján az Egyesült Királyság kormánya ugyancsak részt vesz a Tanács határozatainak meghozatalában.

5. cikk

(1) Írországra a Tanács alábbi jogi aktusai kötelezőek:

a) a Tanács főtitkára által az igazgatási egység és a Sirene hálózat II. szakaszának Help Desk szervere telepítésére és működtetésére vonatkozóan a saját nevében, de az egyes tagállamok megbízásából megkötött szerződések kezelésének költségvetési szempontjaira irányadó pénzügyi szabályzat létrehozásáról szóló, 1999. május 3-i 1999/323/EK határozat [5] és annak esetleges módosításai;

b) a Tanács főtitkárhelyettese által a schengeni környezet kommunikációs infrastruktúrájának (Sisnet) létesítésére és működtetésére vonatkozóan saját nevében, de az egyes tagállamok megbízásából megkötött szerződések kezelésének költségvetési szempontjaira irányadó pénzügyi szabályzat létrehozásáról szóló, 2000. március 27-i 2000/265/EK határozat [6] és annak esetleges módosításai;

c) a schengeni vívmányok Dániában, Finnországban és Svédországban, valamint Izlandon és Norvégiában történő alkalmazásáról szóló, 2000. december 1-jei 2000/777/EK határozat [7];

d) a második generációs Schengeni Információs Rendszer (SIS II) kifejlesztéséről szóló, 2001. december 6-i 2001/2424/EK rendelet [8];

e) a második generációs Schengeni Információs Rendszer (SIS II) kifejlesztéséről szóló, 2001. december 6-i 2001/886/BI határozat [9].

(2) Írország viseli a SIS működésében való részleges részvételéből adódó technikai műveletek során felmerülő valamennyi költséget.

6. cikk

(1) Ezt a határozatot az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Ez a határozat 2002. április 1-jén lép hatályba.

(2) E határozat elfogadásának időpontjától Írországot visszavonhatatlanul úgy tekintik, hogy az a Schengeni Jegyzőkönyv 5. cikke alapján értesítette a Tanács elnökét arról, hogy részt kíván venni minden olyan javaslatban és kezdeményezésben, amely az 1. cikkben említett schengeni vívmányokon alapul.

(3) Az 1. cikkben említett schengeni vívmányokon alapuló azon intézkedések, melyeket a 4. cikk (1) bekezdésében említett tanácsi határozat elfogadása előtt fogadtak el, beleértve a 2. cikk (2) bekezdésének a)-c) pontjában említett intézkedéseket is, Írországra vonatkozóan abban időpontban, illetve időpontokban lépnek hatályba, amikor a Tanács a 4. cikk alapján úgy határoz, hogy Írországra vonatkozóan hatályba lépteti az 1. cikkben említett vívmányokat, hacsak maga az intézkedés nem határoz meg későbbi időpontot.

Kelt Brüsszelben, 2002. február 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

A. Acebes Paniagua

[1] HL L 15., 2000.1.20., 2. o.

[2] HL L 248., 2000.10.3., 1. o.

[3] HL L 149., 2001.6.2., 34. o.

[4] HL L 187., 2001.7.10., 45. o.

[5] HL L 123., 1999.5.15., 51. o.

[6] HL L 85., 2000.4.6., 12. o. A határozatot legutóbb a 2000/664/EK határozat (HL L 278., 2000.10.31., 24. o.) módosította.

[7] HL L 309., 2000.12.9., 24. o.

[8] HL L 328., 2001.12.13., 4. o.

[9] HL L 328., 2001.12.13., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002D0192 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002D0192&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.