32001R2424[1]

A Tanács 2424/2001/EK rendelete (2001. december 6.) a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) kifejlesztéséről

A TANÁCS 2424/2001/EK RENDELETE

(2001. december 6.)

a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) kifejlesztéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 66. cikkére,

tekintettel a Belga Királyság és a Svéd Királyság kezdeményezésére ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

(1)

A közös határokon az ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló 1990. évi egyezmény (a továbbiakban "1990. évi Schengeni Egyezmény") IV. címének rendelkezései értelmében létrehozott Schengeni Információs Rendszer az Európai Unió keretébe beillesztett schengeni vívmányok rendelkezései alkalmazásának alapvető eszköze.

(2)

A Schengeni Információs Rendszer jelenlegi formájában legfeljebb 18 részt vevő állam kiszolgálásához elegendő kapacitással rendelkezik. A rendszer jelenleg 13 tagállam és két másik állam (Izland és Norvégia) által használható, s a szándékok szerint a belátható jövőben az Egyesült Királyság és Írország számára is lehetővé válik a használata. A rendszert azonban nem úgy tervezték, hogy az Európai Unió bővítését követően kiszolgálja az Európai Unió megnövekedett számú tagállamát.

(3)

Ezen oknál fogva, valamint annak érdekében, hogy az érdekeltek fel tudják használni az informatika legújabb fejlesztési eredményeit, valamint új funkciók bevezetésének lehetővé tétele érdekében szükség van a Schengeni Információs Rendszer új, második generációjának (SIS II) kifejlesztésére, ahogyan azt a Végrehajtó Bizottság 1997. október 7-én hozott SCH/Com-ex (97) 24 határozata ( 3 ) már elismerte.

(4)

A SIS II kifejlesztésének költségeit a Tanács erre vonatkozó, 2001. május 29-i következtetéseivel összhangban az Európai Unió költségvetésére kell terhelni. Ez a rendelet a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) kifejlesztéséről szóló, 2001. december 6-i 2001/886/BI tanácsi határozattal ( 4 ) együtt képezi a szükséges jogalapot a SIS II kifejlesztéséhez szükséges előirányzatoknak az Unió költségvetésébe történő belefoglalásához és a költségvetés ezen részének végrehajtásához.

(5)

A jogalap két részből tevődik össze: az egyik ez a rendelet, az Európai Közösséget létrehozó szerződés 66. cikke alapján, a másik az Európai Unióról szóló szerződés 30. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontján, 31. cikkének a) és b) pontján és 34. cikke (2) bekezdésének c) pontján alapuló tanácsi határozat. Ennek az az oka, hogy az 1990. évi Schengeni Egyezmény 92. cikkének értelmében a Schengeni Információs Rendszernek lehetővé kell tennie a tagállamok által kijelölt hatóságok számára, hogy automatizált lekérdezési eljárás révén hozzáférhessenek a személyekre és tárgyakra vonatkozó figyelmeztető jelzésekhez a nemzeti jognak megfelelően végzett határellenőrzések és más, az országon belül végzett rendőrségi és vámellenőrzések céljából, illetve vízumok és tartózkodási engedélyek kiadása, valamint az idegenrendészeti jogszabályok alkalmazása céljából a személyek mozgására vonatkozó schengeni vívmányok rendelkezései alkalmazásának keretében.

(6)

Az a tény, hogy a SIS II kifejlesztésének az Unió költségvetéséből történő finanszírozásának jogalapja két különböző jogi aktusból tevődik össze, nem érinti azt az elvet, miszerint a Schengeni Információs Rendszer egy egységes, integrált információs rendszer, és annak is kell maradnia, és hogy a SIS II rendszert ilyen rendszerként kell fejleszteni.

(7)

Ez a rendelet nem érinti a szükséges, a SIS II működését és használatát részletesen szabályozó jogszabályok jövőbeni elfogadását, például többek között a rendszerbe bevihető adatok kategóriáinak leírását, az adatok bevitelének céljait és a bevitel kritériumait, a SIS-rekordok tartalmát, beleértve az adatok helyességéért viselt felelősséget meghatározó szabályokat és a figyelmeztető jelzések időtartamára, összekapcsolására és összeférhetőségére, a SIS-adatok elérésére és a személyes adatok védelmére és ellenőrzésére vonatkozó szabályokat is.

(8)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatnak ( 5 ) megfelelően kell elfogadni.

(9)

Ez a rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztése, amelyek az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról szóló, 1999. május 17-i 1999/437/EK tanácsi határozat ( 6 ) 1. cikkének G. pontjában, valamint a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2000. május 29-i 2000/365/EK tanácsi határozat ( 7 ) 8. cikkének (2) bekezdésében említett terület hatálya alá tartoznak.

(10)

Szükség van olyan megegyezésre, amely lehetővé teszi, hogy Izland és Norvégia képviselői bekapcsolódjanak a Bizottságot végrehajtási hatásköreinek gyakorlásában segítő bizottságok tevékenységébe. Egy ilyen megegyezést vettek fontolóra a Közösség, valamint Izland és Norvégia közötti levélváltásban, amelyet a fent említett társulási megállapodáshoz ( 8 ) csatoltak.

(11)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyv 3. cikkének megfelelően az Egyesült Királyság 2001. szeptember 6-án kelt levelében jelezte, hogy részt kíván venni ennek a rendeletnek az elfogadásában és alkalmazásában.

(12)

Ez a rendelet és Nagy-Britannia részvétele e rendelet elfogadásában és alkalmazásában nem érinti a 2000/365/EK tanácsi határozatban meghatározott szabályozást Nagy-Britannia részvételére vonatkozóan a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában.

(13)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkének megfelelően Dánia nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, ezért ez Dániát nem köti, és rá nem alkalmazható. Tekintettel arra a tényre, hogy ez a rendelet az Európai Közösséget létrehozó szerződés harmadik részének IV. címében megfogalmazott rendelkezéseknek megfelelően továbbfejleszti a schengeni vívmányokat, Dánia az említett jegyzőkönyv 5. cikkének megfelelően e jogszabály elfogadását követően hat hónapon belül határoz arról, átülteti-e azt nemzeti jogába vagy sem,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1990. évi Schengeni Egyezmény IV. címének rendelkezései értelmében létrehozott Schengeni Információs Rendszert egy új rendszernek, a Schengeni Információs Rendszer II-nek (SIS II) kell felváltania, amely lehetővé teszi, hogy új tagállamok integrálódjanak a rendszerbe.

2. cikk

A SIS II-t, amely egy egységes, integrált rendszer, az e rendeletben meghatározott eljárásoknak megfelelően a Bizottság fogja kifejleszteni.

A kifejlesztés magában foglalja a SIS II-höz történő csatlakozás technikai feltételeinek előkészítését, különösen az Európai Unióhoz 2004-ben csatlakozott tagállamok tekintetében.

3. cikk

A SIS II kifejlesztéséhez szükséges intézkedéseket az 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott irányítóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni, amennyiben azok nem a 4. cikkben felsorolt kérdéseket érintik.

4. cikk

Az 5. cikk (3) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell megtenni a SIS II kifejlesztéséhez szükséges, alább felsorolt kérdéseket érintő intézkedéseket:

a) a rendszer fizikai felépítésének megtervezése, beleértve kommunikációs hálózatát is;

b) a személyes adatok védelmét befolyásoló műszaki szempontok;

c) a tagállamok költségvetései szempontjából jelentős pénzügyi kihatásokkal, illetve a tagállamok nemzeti rendszerei számára jelentős műszaki kihatásokkal járó műszaki szempontok;

d) a biztonsági követelmények meghatározása.

4A. cikk

(1) A Bizottságnak a SIS II kifejlesztésre vonatkozó felelősségének sérelme nélkül a rendszer kifejlesztése alatt a SIS II központi egységét Strasbourgban (Franciaország), a biztonsági központi egységet pedig Sankt Johann in Pongauban (Ausztria) kell elhelyezni.

(2) Franciaország, illetve Ausztria biztosítja a megfelelő infrastruktúrát és eszközöket ahhoz, hogy a rendszer kifejlesztésének ideje alatt otthont adjon a SIS II központi egységének és biztonsági központi egységének.

(3) A (2) bekezdésben említett infrastruktúrát és eszközöket biztosító nemzeti hatóság a helyszín előkészítése és fenntartása, valamint a SIS II kifejlesztése alatti befogadásához szükséges egyéb szolgáltatások biztosítása céljából közösségi támogatásban részesülhet.

5. cikk

(1) A Bizottságot egy irányítóbizottság és egy szabályozási bizottság segíti.

(2) Ahol erre a bekezdésre hivatkoznak, az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdése szerinti időtartamot két hónapban határozzák meg.

(3) Ahol erre a bekezdésre hivatkoznak, az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdése szerinti időtartamot két hónapban határozzák meg.

(4) A bizottságok elfogadják saját eljárási szabályzatukat.

6. cikk

A Bizottság minden féléves időszak végén, első alkalommal a 2002. év második félévének végén jelentést nyújt be a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a SIS II kifejlesztéséről.

7. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet 2008. december 31-én hatályát veszti.

Ez a rendelet az Európai Közösséget létrehozó szerződésnek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL C 183., 2001.6.29., 12. o.

( 2 ) 2001. október 23-i vélemény (A Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 3 ) HL L 239., 2000.9.22., 442. o.

( 4 ) HL L 328., 2001.12.13., 1. o.

( 5 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 6 ) HL L 176., 1999.7.10., 31. o.

( 7 ) HL L 131., 2000.6.1., 43. o.

( 8 ) HL L 176., 1999.7.10., 53. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001R2424 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001R2424&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02001R2424-20061231 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02001R2424-20061231&locale=hu