32019R1397[1]

A Bizottság (EU) 2019/1397 végrehajtási rendelete (2019. augusztus 6.) a tengerészeti felszerelésekre vonatkozó tervezési, gyártási és teljesítménykövetelményekről és vizsgálati előírásokról, valamint az (EU) 2018/773 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg.)

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1397 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. augusztus 6.)

a tengerészeti felszerelésekre vonatkozó tervezési, gyártási és teljesítménykövetelményekről és vizsgálati előírásokról, valamint az (EU) 2018/773 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tengerészeti felszerelésekről és a 96/98/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. július 23-i 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 35. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A Bizottság felhatalmazást kapott arra, hogy végrehajtási jogi aktusok révén meghatározza a 2014/90/EU irányelv alkalmazási körébe tartozó tengerészeti felszerelésekre vonatkozó tervezési, gyártási és teljesítménykövetelményeket, illetve vizsgálati előírásokat, valamint azt, hogy mely időponttól kezdődően kell alkalmazni ezeket a vizsgálati előírásokat. A szóban forgó követelményeket és vizsgálati előírásokat a 2014/90/EU irányelvben említett nemzetközi jogi eszközök írják elő.

(2) A legújabb változások figyelembevétele érdekében célszerű rendszeresen aktualizálni az alkalmazandó nemzetközi jogi eszközök listáját. Annak érdekében, hogy a 2014/90/EU irányelv alkalmazási körébe tartozó termékek jegyzéke teljeskörű legyen, az (EU) 2018/773 bizottsági végrehajtási rendeletet (2) helyénvaló hatályon kívül helyezni.

(3) A 2014/90/EU irányelv szerinti összehangolt uniós követelmények hatálya alá újonnan bekerülő felszereléseket indokolt új tételként egyértelműen felsorolni e rendelet mellékletének 1. oszlopában.

(4) Helyénvaló és arányos továbbra is lehetővé tenni az egy adott tagállamban az e rendelet hatálybalépése előtt hatályos, típusjóváhagyásra vonatkozó nemzeti követelményeknek megfelelő új tételek észszerű hosszúságú átmeneti időszakra történő forgalomba hozatalát, valamint uniós hajók fedélzetén való elhelyezését.

(5) A 2014/90/EU irányelv összehangolt, gyors és egyszerű végrehajtásának elősegítése érdekében az említett irányelv értelmében elfogadott végrehajtási jogi aktusoknak végrehajtási rendeletek formáját kell ölteniük.

(6) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2014/90/EU irányelvben említett nemzetközi jogi eszközökben előírt tervezési, gyártási és teljesítménykövetelményeket és vizsgálati előírásokat a tengerészeti felszereléseknek a mellékletben felsorolt minden egyes tételére alkalmazni kell.

2. cikk

Az (EU) 2018/773 végrehajtási rendelet hatályát veszti.

3. cikk

(1) Az e rendelet mellékletének 1. oszlopában "az (EU) 2017/306 végrehajtási rendelet által beillesztett új tétel" megjelöléssel felsorolt azon tengerészeti felszerelések, amelyek megfelelnek a 2017. március 16. előtt egy adott tagállamban hatályos, típusjóváhagyásra vonatkozó nemzeti követelményeknek, 2020. március 16-ig továbbra is forgalomba hozhatók és elhelyezhetők az uniós hajók fedélzetén.

(2) A melléklet 1. oszlopában "az (EU) 2018/773 végrehajtási rendelet által beillesztett új tétel" megjelöléssel felsorolt azon tengerészeti felszerelések, amelyek megfelelnek a 2018. június 19. előtt egy adott tagállamban hatályos, típusjóváhagyásra vonatkozó nemzeti követelményeknek, 2021. június 19-ig továbbra is forgalomba hozhatók és elhelyezhetők az uniós hajók fedélzetén.

(3) A melléklet 1. oszlopában "az (EU) 2019/1397 végrehajtási rendelet által beillesztett új tétel" megjelöléssel felsorolt azon tengerészeti felszerelések, amelyek megfelelnek a 2019. október 3. előtt egy adott tagállamban hatályos, típusjóváhagyásra vonatkozó nemzeti követelményeknek, 2022. október 3-ig továbbra is forgalomba hozhatók és elhelyezhetők az uniós hajók fedélzetén.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. augusztus 6-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 257., 2014.8.28., 146. o.

(2) A Bizottság (EU) 2018/773 végrehajtási rendelete (2018. május 15.) a tengerészeti felszerelésekre vonatkozó tervezési, gyártási és teljesítménykövetelményekről és vizsgálati előírásokról, valamint az (EU) 2017/306 bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 133., 2018.5.30., 1. o.).

MELLÉKLET

Általános megjegyzés: a SOLAS-előírásokon a módosított, az "Életbiztonság a tengeren" tárgyú nemzetközi egyezmény rendelkezései értendők.

Betűszavak és rövidítések

A.1.: az IMO-n kívüli szabványdokumentumokra vonatkozó 1. módosítás

A.2.: az IMO-n kívüli szabványdokumentumokra vonatkozó 2. módosítás

AC: az IMO-n kívüli szabványdokumentumokra vonatkozó módosító helyesbítés

CAT: az IEC 62388 (2007) 1.3. szakaszában meghatározott radarberendezésre vonatkozó kategória

Circ.: körlevél

COLREG: tengeren való összeütközések megelőzésére vonatkozó nemzetközi szabályok

COMSAR: az IMO rádiókommunikációval, felkutatással és mentéssel foglalkozó albizottsága

EN: európai szabvány

ETSI: Európai Távközlési Szabványügyi Intézet

FSS: tűzbiztonsági rendszerek nemzetközi szabályzata

FTP: tűzállósági vizsgálatok alkalmazásának nemzetközi szabályzata

HSC: nagy sebességű vízi járművekre vonatkozó szabályzat

IBC: vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi szabályzat

ICAO: Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet

IEC: Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság

IGC: a cseppfolyósított gázokat ömlesztve szállító hajók építésére és felszerelésére vonatkozó nemzetközi szabályzat

IMO: Nemzetközi Tengerészeti Szervezet

ISO: Nemzetközi Szabványügyi Szervezet

ITU: Nemzetközi Távközlési Unió

LSA: életmentő eszköz

MARPOL: a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény

MED: a tengerészeti felszerelésekről szóló irányelv

MEPC: Tengerikörnyezet-védelmi Bizottság

MSC: Tengerészeti Biztonsági Bizottság

NOx: nitrogén-oxidok

O2/HC-rendszerek: oxigén/szénhidrogén-ellátó rendszerek

SOLAS: "Életbiztonság a tengeren" tárgyú nemzetközi egyezmény

SOx: kén-oxidok

Reg.: előírás

Res.: határozat

Az e melléklet egészére vonatkozó megjegyzések

a) Általában: az e mellékletben kifejezetten megemlített vizsgálati előírások mellett a típusvizsgálat (típusjóváhagyás) megköveteli a nemzetközi egyezmények alkalmazandó követelményeinek, valamint az IMO vonatkozó határozatainak és körleveleinek való megfelelést. E megfelelésre a 2014/90/EU irányelvben a megfelelőségértékelési modulok utalnak.

b) 3. oszlop: Ahol két különböző, "vagy" kötőszóval elválasztott vizsgálati előírás szerepel, ott mindkettő eleget tesz a vizsgálattal szemben támasztott követelményeknek, így megfelel valamennyi IMO teljesítési normának; ezért csupán az egyik vizsgálata is elegendő az alkalmazandó nemzetközi dokumentumok követelményeinek való megfelelés igazolására. Ugyanakkor ott, ahol egyéb elválasztó elemek (pl. vesszők) szerepelnek, valamennyi felsorolt hivatkozás által jelzett vizsgálat alkalmazandó.

c) 6. oszlop: A hajógyártásra vonatkozó időkeretek figyelembevétele érdekében az adott tengerészeti felszerelések jellemzőitől függően "a fedélzeten való elhelyezés" következő (a dátum után zárójelben feltüntetett) jelentései alkalmazandók:

I.: a felszerelések funkcionális pozícióban való első elhelyezése valamely uniós hajó fedélzetén;

II.: a felszerelések funkcionális pozícióban való első elhelyezése vagy funkcionális pozícióban való elrendezése valamely uniós hajó fedélzetén;

III.: a felszereléseknek a hajógyárba történő szállítására a funkcionális pozícióban való első elhelyezést megelőző 30 hónapon belül kerül sor.

d) Ha egy tengerészeti felszereléshez (pl. MED/3.12) két sor tartozik, a második (alsó) sor tartalmazza a nemzetközi okmányoknak az első (felső) sorban megadottakkal kapcsolatos új követelményeit.

e) A d) pontban említett esetekben és ha az 5. és 6. oszlopban nincs megadva dátum, ez arra utal, hogy nem történt változás a vizsgálati előírásokban, és hogy az érintett tengerészeti felszerelés az alsó (második) sorban feltüntetett követelményeknek felel meg.

f) Ha egy tengerészeti felszereléshez (pl. MED/3.51a) több mint két sor tartozik, a legalsó sor tartalmazza a nemzetközi okmányoknak a felső sorokban megadottakkal kapcsolatos új követelményeit.

1. Életmentő eszközök

2. oszlop: az IMO MSC/980. körlevelét kell alkalmazni, kivéve, amikor azt a 2. oszlopban említett különös utasítások felülírják.

SZÖVEG HIÁNYZIK

2. Tengerszennyezés megelőzése

SZÖVEG HIÁNYZIK

3. Tűzvédelmi berendezés

SZÖVEG HIÁNYZIK

4. Navigációs berendezések

SZÖVEG HIÁNYZIK

5. Rádió-hírközlési berendezések

Megjegyzések az 5. szakaszhoz: Rádió-hírközlési berendezések

3. oszlop: Ha az IMO MSC/862. körlevélben és a termékvizsgálati előírásokban foglalt követelmények ellentétesek egymással, akkor az IMO MSC/862. körlevél követelményeit kell alkalmazni.

3. oszlop: Ha az IEC 60945 szabvány 5. és 6. táblázatában és a felsorolt egyéb szabványokban (pl. ETSI-szabványokban) foglalt feltételek, követelmények és vizsgálatok ellentétesek egymással, akkor az IEC 60945 szabványban foglalt feltételeket, követelményeket és vizsgálatokat kell alkalmazni.

SZÖVEG HIÁNYZIK

6. A COLREG 72-ben előírt berendezések

SZÖVEG HIÁNYZIK

7. Egyéb biztonsági berendezések

SZÖVEG HIÁNYZIK

8. A SOLAS II-1. fejezetében előírt berendezések

SZÖVEG HIÁNYZIK

9. Felszerelések, amelyek tekintetében a MED-tanúsításra vonatkozó követelmények nem teljesek

Megjegyzés a 9. szakaszhoz:

A MED-tanúsításra vonatkozó követelmények akkor tekinthetők hiánytalannak, ha

IMO-rendelkezések

- a típusjóváhagyásra

- a felszerelésszállítási követelményekre és

- a vizsgálati előírásokra

vonatkozóan rendelkezésre állnak és megfelelőek.

1. Életmentő eszközök

SorszámMegnevezés
MED/9/1.1Radarreflektor mentőtutajokhoz
MED/9/1.2Vízbe merülésre alkalmas ruházat anyagai
MED/9/1.3Felúszást elősegítő vízre bocsátó berendezések túlélési járművekhez
MED/9/1.5Hangosbemondó és általános vészjelző rendszer (tűzjelző készülékként való használata esetén az A.1/3.53 alkalmazandó)

2. Tengerszennyezés megelőzése

SorszámMegnevezés
MED/9/2.3A NOx-kibocsátás csökkentésére egyéb egyenértékű módszereket alkalmazó berendezések
MED/9/2.4A SOx-kibocsátás csökkentésére egyéb technológiai megoldások alkalmazó berendezések
MED/9/2.5A NOx műszaki előírás 2008 közvetlen mérési és ellenőrzési módszerétől eltérő mérési módszert alkalmazó fedélzeti NOx-elemző készülékek

3. Tűzvédelmi berendezés

SorszámMegnevezés
MED/9/3.8Elektromos biztonsági lámpa
MED/9/3.9Vegyi hatásnak ellenálló védőöltözet
MED/9/3.13Zártrendszerű túlnyomásos légzőkészülék (nagy sebességű vízi jármű)
MED/9/3.21Festéktároló kamrák és gyúlékony folyadékokat tároló kamrák tűzoltó rendszereinek részei
MED/9/3.24Hordozható, habbal oltó készülékek
MED/9/3.26Gázhalmazállapotú-tüzelőanyag rendszerek (részei) háztartási célra
MED/9/3.27Beépített, gázzal (CO2) oltó tűzoltó rendszerek részei
MED/9/3.31Vízpermetező kézikészülék
MED/9/3.33Tűzoltótömlők 52 mm feletti átmérővel

4. Navigációs berendezések

SorszámMegnevezés
MED/9/4.11Kombinált GPS/GLONASS berendezés
MED/9/4.20Útvonal-ellenőrző rendszer nagy sebességű vízi járművekhez
MED/9/4.33Útvonal-ellenőrző rendszer (a hajó menetsebességéhez igazodva működik a 30 csomó feletti tartományban)
MED/9/4.37Elektromos dőlésmérő

5. Rádió-hírközlési berendezések

SorszámMegnevezés
MED/9/5.8Légiforgalmi URH adó-vevő készülék

6. A COLREG 72-ben előírt berendezések

SorszámMegnevezés
MED/9/6.2Hangjelző berendezések
MED/9/6.4Egészségügyi távszolgáltatással (TMAS) hang- és adatkommunikációt biztosító rádiórendszer
MED/9/6.5A hajó fara felé irányított hangjelző rendszer kíséret és sürgősségi manőverek jelzésére

7. Egyéb biztonsági berendezések

SorszámMegnevezés
MED/9/7.1Rakodóberendezés
MED/9/7.2Ömlesztettáru-szállító hajók vízszintérzékelői

8. A SOLAS II-1. fejezetében előírt berendezések

SorszámMegnevezés
MED/9/8.1Generátorcsoport hideg időjárási körülmények között történő indítására szolgáló berendezések

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32019R1397 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32019R1397&locale=hu

Tartalomjegyzék