Tippek

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

32017R0306[1]

A Bizottság (EU) 2017/306 végrehajtási rendelete (2017. február 6.) a tengerészeti felszerelésekre vonatkozó tervezési, gyártási és teljesítménykövetelmények, valamint vizsgálati előírások meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg. )

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/306 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. február 6.)

a tengerészeti felszerelésekre vonatkozó tervezési, gyártási és teljesítménykövetelmények, valamint vizsgálati előírások meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tengerészeti felszerelésekről és a 96/98/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. július 23-i 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 35. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2014/90/EU irányelv összehangolt, gyors és egyszerű végrehajtásának elősegítése érdekében az említett irányelv értelmében elfogadott végrehajtási jogi aktusoknak bizottsági rendeletek formáját kell ölteniük.

(2) A 2014/90/EU irányelv előírja, hogy a Bizottság határozza meg a nemzetközi jogi eszközökben előírt tervezési, gyártási és teljesítménykövetelményeket és vizsgálati előírásokat, valamint azt, hogy mely időponttól kezdődően kell alkalmazni ezeket a követelményeket és vizsgálati előírásokat.

(3) A 2014/90/EU irányelv és a végrehajtási jogi aktusai részét képező összehangolt követelmények alá újonnan felkerülő felszereléseket egyértelműen új tételként kell felsorolni e rendelet mellékletének 1. oszlopában.

(4) Helyénvaló és arányos lehetővé tenni az egy adott tagállamban az e rendelet hatálybalépése előtt hatályos típusjóváhagyásra vonatkozó nemzeti követelményeknek megfelelő új tételek átmeneti időszakra történő forgalomba hozatalát, valamint uniós hajók fedélzetén való elhelyezését.

(5) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A nemzetközi jogi eszközökben előírt tervezési, gyártási és teljesítménykövetelményeket és vizsgálati előírásokat a tengerészeti felszereléseknek az e rendelet mellékletében felsorolt minden egyes tételére alkalmazni kell.

2. cikk

Az e rendelet mellékletének 1. oszlopában új tételként felsorolt azon felszerelések, amelyek megfelelnek a 2017. március 16. megelőzően egy adott tagállamban hatályos típusjóváhagyásra vonatkozó nemzeti követelményeknek, 2020. március 16-ig továbbra is forgalomba hozhatók és elhelyezhetők az uniós hajók fedélzetén.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. február 6-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 257., 2014.8.28., 146. o.

MELLÉKLET

Általános megjegyzés: A SOLAS-előírásokon a módosított, az "Életbiztonság a tengeren" tárgyú nemzetközi egyezmény rendelkezései értendők.

Általános megjegyzés: Egyes tételeknél ugyanazon megnevezés alatt néhány lehetséges termékvariáns szerepel a 3. oszlopban. A termékvariánsok egymástól függetlenül kezelendők; ezeket szaggatott vonal választja el egymástól. Tanúsítási célra csak az adott esetnek megfelelő variáns választandó ki (példa: MED/3.3).

Betűszavak és rövidítések

A.1.- az IMO-n kívüli szabványdokumentumokra vonatkozó 1. módosítás

A.2.- az IMO-n kívüli szabványdokumentumokra vonatkozó 2. módosítás

AC- az IMO-n kívüli szabványdokumentumokra vonatkozó módosító helyesbítés

CAT- az IEC 62388 (2007) 1.3. szakaszában meghatározott radarberendezésre vonatkozó kategória

Circ.- körlevél

COLREG- tengeren való összeütközések megelőzésére vonatkozó nemzetközi szabályok

COMSAR- az IMO rádiókommunikációval, felkutatással és mentéssel foglalkozó albizottsága

EN- európai szabvány

ETSI- Európai Távközlési Szabványügyi Intézet

FSS- tűzbiztonsági rendszerek nemzetközi szabályzata

FTP- tűzállósági vizsgálatok alkalmazásának nemzetközi szabályzata

HSC- nagy sebességű vízi járművekre vonatkozó szabályzat

IBC- vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi szabályzat

ICAO- Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet

IEC- Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság

IGC- a cseppfolyósított gázokat ömlesztve szállító hajók építésére és felszerelésére vonatkozó nemzetközi szabályzat

IMO- Nemzetközi Tengerészeti Szervezet

ISO- Nemzetközi Szabványügyi Szervezet

ITU- Nemzetközi Távközlési Unió

LSA- életmentő eszköz

MARPOL- a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény

MED- a tengerészeti felszerelésekről szóló irányelv

MEPC- Tengerikörnyezet-védelmi Bizottság

MSC- Tengerészeti Biztonsági Bizottság

NOx - nitrogén-oxidok

O2/HC rendszerek- oxigén/szénhidrogén-ellátó rendszerek

SOLAS- "Életbiztonság a tengeren" tárgyú nemzetközi egyezmény

SOx - kén-oxidok

Reg.- előírás

Res.- határozat

Az e melléklet egészére vonatkozó megjegyzések

a) Általában: az e mellékletben kifejezetten megemlített tesztelési követelmények mellett a típusvizsgálat (típusjóváhagyás) megköveteli a nemzetközi egyezmények alkalmazandó követelményeinek, valamint az IMO vonatkozó határozatainak és körleveleinek való megfelelést. E megfelelésre a 2014/90/EU irányelvben a megfelelőségértékelési modulok utalnak.

b) 3. oszlop: ahol két különböző, "vagy" kötőszóval elválasztott tesztelési előírás szerepel, ott mindkettő eleget tesz a vizsgálattal szemben támasztott követelményeknek, így megfelel valamennyi IMO teljesítési normának. Ezért csupán az egyikre vonatkozó tesztelés is elegendő az alkalmazandó nemzetközi dokumentumok követelményeinek való megfelelés igazolására. Ugyanakkor ott, ahol egyéb elválasztó elemek (vesszők) szerepelnek, valamennyi felsorolt hivatkozás által jelzett tesztelés alkalmazandó.

c) 6. oszlop: A hajógyártásra vonatkozó időkeretek figyelembevétele érdekében az adott tengerészeti felszerelések jellemzőitől függően a fedélzeten való elhelyezés következő (a dátum után zárójelben feltüntetett) értelmezései alkalmazandók:

I: A felszereléseknek a 2014/90/EU irányelv 2. cikke szerint meghatározott uniós hajó fedélzetén funkcionális pozícióban való első elhelyezése.

II. A felszereléseknek valamely uniós hajó fedélzetén funkcionális pozícióban való első elhelyezése vagy elrendezése.

III. A felszereléseknek a hajógyárba történő szállítására a funkcionális pozícióban való első elhelyezést megelőző 30 hónapon belül kerül sor.

d) Az ebben a mellékletben meghatározott követelmények nem érintik a nemzetközi egyezményekben előírt felszerelésszállítási követelményeket.

e) Ha egy tengerészeti felszereléshez (pl. MED/1/1.2c) két sor tartozik, a második (alsó) sor tartalmazza a nemzetközi okmányoknak az első (felső) sorban megadottakkal kapcsolatos új követelményeit.

f) Ilyen esetekben és ha az 5. és 6. oszlopban nincs megadva dátum, ez arra utal, hogy nem történt változás a tesztelési követelményekben, és hogy az érintett tengerészeti felszerelés az alsó (második) sorban feltüntetett követelményeknek felel meg.

1. Életmentő eszközök

2. oszlop: az IMO MSC/980. körlevelét kell alkalmazni, kivéve, amikor azt a 2. oszlopban említett különös utasítások felülírják.

SZÖVEG HIÁNYZIK

2. Tengerszennyezés megelőzése

SZÖVEG HIÁNYZIK

3. Tűzvédelmi berendezés

SZÖVEG HIÁNYZIK

4. Navigációs berendezések

Megjegyzések a 4. szakaszhoz: Navigációs berendezések.

2. oszlop: Minden navigációs berendezés esetében az A.1021(26) határozatot ("Riasztóberendezésekre és kijelzőkre vonatkozó szabályzat, 2009"), illetve az MSC.302(87) határozatot ("Hídi riasztáskezelő rendszerre vonatkozó teljesítési normák elfogadása") kell figyelembe venni (alkalmazhatóság szerint).

SZÖVEG HIÁNYZIK

5. Rádió-hírközlési berendezések

Megjegyzések az 5. szakaszhoz: Rádió-hírközlési berendezések.

3. oszlop: Ha az IMO MSC/862. körlevél követelményei és a termék tesztelési követelményei ellentétesek egymással, akkor az IMO MSC/862. körlevél követelményeit kell alkalmazni.

SZÖVEG HIÁNYZIK

6. A COLREG 72-ben előírt berendezések

SZÖVEG HIÁNYZIK

7. Ömlesztettáru-szállító hajó biztonsági berendezései

E fejezetben jelenleg nem szerepelnek tételek.

8. A SOLAS II-1. fejezetében előírt berendezések.

SZÖVEG HIÁNYZIK

9. Felszerelések, amelyek tekintetében a MED- tanúsításra vonatkozó követelmények nem teljesek

Megjegyzés a 9. szakaszhoz:

1. A MED- tanúsításra vonatkozó követelmények akkor tekinthetők hiánytalannak, ha rendelkezésre állnak és megfelelőek.

- a típusjóváhagyásra,

- a felszerelésszállítási követelményekre és

- tesztelési követelményekre

- vonatkozó IMO-rendelkezések

1. Életmentő eszközök

SorszámMegnevezés
MED/9/1.1Radarreflektor mentőtutajokhoz
MED/9/1.2Vízbe merülésre alkalmas ruházat anyagai
MED/9/1.3Felúszást elősegítő vízre bocsátó berendezések túlélési járművekhez
MED/9/1.5Hangosbemondó és általános vészjelző rendszer (tűzjelző készülékként való használata esetén az A.1/3.53 alkalmazandó)

2. Tengerszennyezés megelőzése

SorszámMegnevezés
MED/9/2.3A NOx-kibocsátás csökkentésére egyéb egyenértékű módszereket alkalmazó berendezések
MED/9/2.4A SOx-kibocsátás csökkentésére egyéb technológiai megoldások alkalmazó berendezések
MED/9/2.5A NOx műszaki előírás 2008 közvetlen mérési és ellenőrzési módszerétől eltérő mérési módszert alkalmazó fedélzeti NOx-elemző készülékek

3. Tűzvédelmi berendezés

SorszámMegnevezés
MED/9/3.8Elektromos biztonsági lámpa
MED/9/3.9Vegyi hatásnak ellenálló védőöltözet
MED/9/3.13Zártrendszerű túlnyomásos légzőkészülék (nagy sebességű vízi jármű)
MED/9/3.21Festéktároló kamrák és gyúlékony folyadékokat tároló kamrák tűzoltó rendszereinek részei
MED/9/3.24Hordozható, habbal oltó készülékek
MED/9/3.26Gázhalmazállapotú-tüzelőanyag rendszerek (részei) háztartási célra
MED/9/3.27Beépített, gázzal (CO2) oltó tűzoltó rendszerek részei
MED/9/3.31Vízpermetező kézikészülék
MED/9/3.33Tűzoltótömlők 52 mm feletti átmérővel

4. Navigációs berendezések

SorszámMegnevezés
MED/9/4.11Kombinált GPS/GLONASS berendezés
MED/9/4.16Hajóhíd teljes felszerelése
MED/9/4.19Mágneses tájoló nagy sebességű vízi járművekhez
MED/9/4.20Útvonalellenőrző rendszer nagy sebességű vízi járművekhez
MED/9/4.24Tolóerő-kijelző
MED/9/4.25Oldalirányú tolóerő-, hajócsavar-állásszög- és üzemmódkijelző
MED/9/4.30Hajóhíd teljes felszerelése
MED/9/4.33Útvonalellenőrző rendszer (a hajó menetsebességéhez igazodva működik a 30 csomó feletti tartományban)
MED/9/4.34Nagy hatótávolságú azonosító és nyomonkövető (LRIT) berendezés
MED/9/4.37Elektromos dőlésmérő
MED/9/4.38Loran-C berendezés
MED/9/4.39Chayka berendezés

5. Rádió-hírközlési berendezések

SorszámMegnevezés
MED/9/5.1URH EPIRB
MED/9/5.2Tartalék energiaforrás rádióberendezésekhez
MED/9/5.4Vészjelző kapcsolótábla
MED/9/5.5Vészjelző vagy riasztó-kapcsolótábla
MED/9/5.6Hosszúhullámú EPIRB (INMARSAT)
MED/9/5.7A hajó védelmi riasztórendszere
MED/9/5.8Légiforgalmi URH adó-vevő készülék

6. A COLREG 72-ben előírt berendezések

SorszámMegnevezés
MED/9/6.2Hangjelző berendezések

7. Ömlesztettáru-szállító hajó biztonsági berendezései

SorszámMegnevezés
MED/9/7.1Rakodóberendezés
MED/9/7.2Ömlesztettáru-szállító hajók vízszintérzékelői

8. A SOLAS II-1. fejezetében előírt berendezések

SorszámMegnevezés
MED/9/8.1.Generátorcsoport hideg időjárási körülmények között történő indítására szolgáló berendezések

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32017R0306 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32017R0306&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék