32013L0045[1]

A Bizottság 2013/45/EU végrehajtási irányelve ( 2013. augusztus 7. ) a 2002/55/EK és a 2008/72/EK tanácsi irányelveknek és a 2009/145/EK bizottsági irányelvnek a paradicsom botanikai nevének tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 2013/45/EU VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE

(2013. augusztus 7.)

a 2002/55/EK és a 2008/72/EK tanácsi irányelveknek és a 2009/145/EK bizottsági irányelvnek a paradicsom botanikai nevének tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a zöldségvetőmagok forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/55/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 2. cikke (2) bekezdésére, 44. cikke (2) bekezdésére, 45. cikkére és 48. cikke (1) bekezdésének b) pontjára,

tekintettel a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazásáról szóló, 2008. július 15-i 2008/72/EK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 1. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) Az újabb tudományos ismereteknek megfelelően a paradicsom botanikai neve tekintetében felülvizsgálták a Botanikai Nómenklatúra Nemzetközi Kódját (ICBN).

(2) Ezért a 2002/55/EK, a 2008/72/EK irányelveket és az egy adott helyen és régióban hagyományosan termesztett és génerózió által veszélyeztetett honos zöldségfajok és fajták, illetve a kereskedelmi növénytermesztési szempontból tényleges értékkel nem rendelkező, csupán bizonyos feltételek melletti termesztésre nemesített zöldségek fajtáinak elismerése, és ezen honos fajok és fajták vetőmagjának forgalmazása esetében alkalmazható eltérésekről szóló, 2009. november 26-i 2009/145/EK bizottsági irányelvet (3) az említett változásoknak megfelelően módosítani kell.

(3) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2002/55/EK irányelv módosítása

A 2002/55/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk (1) bekezdésének b) pontjában a "Lycopersicon esculentum Mill." kifejezés helyébe a "Solanum lycopersicum L." kifejezés lép.

2. A II. melléklet 3. pontjának a) alpontjában szereplő táblázatban a "Lycopersicon esculentum." kifejezés helyébe a "Solanum lycopersicum L." kifejezés lép.

3. A III. melléklet 2. pontjában szereplő táblázatban a "Lycopersicon esculentum." kifejezés helyébe a "Solanum lycopersicum L." kifejezés lép.

2. cikk

A 2008/72/EK irányelv módosítása

A 2008/72/EK irányelv II. mellékletének táblázatában a "Lycopersicon esculentum Mill." kifejezés helyébe a "Solanum lycopersicum L." kifejezés lép.

3. cikk

A 2009/145/EK irányelv módosítása

A 2009/145/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az I. melléklet táblázatában a "Lycopersicon esculentum Mill." kifejezés helyébe a "Solanum lycopersicum L." kifejezés lép.

2. A II. melléklet táblázatában a "Lycopersicon esculentum Mill." kifejezés helyébe a "Solanum lycopersicum L." kifejezés lép.

4. cikk

Átültetés

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2014. március 31-ig megfeleljenek A tagállamok haladéktalanul értesítik a Bizottságot e rendelkezések szövegéről.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

6. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2013. augusztus 7-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 193., 2002.7.20., 33. o.

(2) HL L 205., 2008.8.1., 28. o.

(3) HL L 312., 2009.11.27., 44. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32013L0045 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32013L0045&locale=hu