31988L0490[1]

A Bizottság irányelve (1988. július 22.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő tizedik hozzáigazításáról

A Bizottság irányelve

(1988. július 22.)

a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő tizedik hozzáigazításáról

(88/490/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 79/831/EGK irányelvvel [1] módosított, a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 19. cikkére,

mivel a 67/548/EGK irányelv I. melléklete a veszélyes anyagokról egy listát tartalmaz, az egyes anyagok osztályozására és címkézésére vonatkozó különleges követelményekkel kiegészítve; mivel a veszélyes anyagok listájának vizsgálata azt mutatta, hogy a listát szükséges hozzáigazítani a jelenlegi tudományos és műszaki ismeretekhez;

mivel a 67/548/EGK irányelv VI. melléklete a veszélyes anyagok és készítmények osztályozására és címkézésére vonatkozó útmutatást tartalmaz; mivel a mellékletben egy, a biztonságos használatra utaló mondat (S-mondat) választásának követelményeit a francia szövegváltozatban helyesbíteni kell;

mivel az irányelv rendelkezései összhangban vannak a veszélyes anyagok és készítmények kereskedelme technikai akadályainak eltörléséről szóló irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 67/548/EGK irányelv a közvetkezőképpen módosul:

1. I. melléklet (veszélyes anyagok listája):

1.1. Az I. melléklet előszavában az E. megjegyzés a következő F. megjegyzéssel egészül ki:

"F. megjegyzés

Ezen anyagok stabilizátorokat tartalmazhatnak. Amennyiben a stabilizátorok megváltoztatják az anyagok I. mellékletben megadott veszélyes tulajdonságait, úgy az anyagok címkézését a veszélyes készítmények címkézési szabályainak megfelelően kell elvégezni."

1.2. A 67/548/EGK irányelv I. mellékletében az azonos EGK-számú anyagokra megadottak helyébe ezen irányelv I. mellékletének anyagjelölése, CAS-száma, osztályozása és címkézése lép.

1.3. A 67/548/EGK irányelv I. melléklete az ezen irányelv II. mellékletében felsorolt anyagokkal egészül ki.

2. VI. D. melléklet (útmutató a veszélyes anyagok és készítmények osztályozásához és címkézéséhez):

A francia szövegváltozatban a 4. fejezet (Biztonságos használatra utaló mondatok választása) S 16 (Tenir à l'écart de toute source d'ignition - ne pas fumer) alatt az "applicabilité" francia bekezdésben a "Substances et préparations susceptibles de réagir ou de se décomposer spontanément sous l'effet de la chaleur" mondat helyébe a "Liquides et gaz extrêmement inflammables ou facilement inflammables" mondat lép.

2. cikk

A tagállamok 1990. január 1-jéig elfogadják és kihirdetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Ezeket a rendelkezéseket legkésőbb 1990. július 1-jétől alkalmazzák.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1988. július 22-én.

a Bizottság részéről

Stanley Clinton Davis

a Bizottság tagja

[1] HL 196., 1967.8.16., 1. o.

[2] HL L 259., 1979.10.15., 10. o.

--------------------------------------------------

ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I

Lásd: A Bizottság 1993/72/EGK irányelve, HL L 258., 1993.10.16., 29. o.

Az I. melléklet szövegét lásd a HL L 258. A., 1993.10.16., 1. o.

--------------------------------------------------

ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II

Lásd: A Bizottság 1993/72/EGK irányelve, HL L 258., 1993.10.16., 29. o.

Az I. melléklet szövegét lásd a HL L 258. A., 1993.10.16., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31988L0490 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31988L0490&locale=hu