31980L1100[1]

A Tanács irányelve (1980. november 11.) a 80/215/EGK irányelvnek a sertések hólyagos betegsége és a klasszikus sertéspestis tekintetében történő módosításáról

A Tanács irányelve

(1980. november 11.)

a 80/215/EGK irányelvnek a sertések hólyagos betegsége és a klasszikus sertéspestis tekintetében történő módosításáról

(80/1100/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. és 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a 80/215/EGK irányelv [4] meghatározta a Közösségen belüli kereskedelemre szánt húsipari termékek által teljesítendő állat-egészségügyi követelményeket;

mivel a sertések hólyagos betegségének Közösségen belüli előfordulása veszélyt jelent a Közösség sertésállományára; mivel ennek megfelelően lépéseket kell tenni annak biztosítása érdekében, hogy a betegség ne terjedjen tovább bizonyos sertéshústermékekkel folytatott kereskedelem során;

mivel a klasszikus sertéspestisnek a Közösség egyes részein tapasztalt tartós jelenléte veszélyt jelent a betegségtől mentes tagállamok sertésállományára; mivel az ilyen tagállamokat fel kell hatalmazni arra, hogy ameddig a klasszikus sertéspestist fel nem számolják ott, ahol az még előfordul, kiegészítő intézkedéseket vezessenek be a kereskedelem során történő fertőződés megakadályozása érdekében,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 80/215/EGK irányelv 1980. november 1-jétől kezdődően a következőképpen módosul:

a) a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában a ii. alpont eleje a következő szöveggel egészül ki: "feltéve továbbá, hogy a szóban forgó betegség nem sertések hólyagos betegsége";

b) a 7. cikk (1) bekezdésének a) pontja a "klasszikus sertéspestis" és a "vagy tescheni betegség" szöveg között a "sertések hólyagos betegsége" szöveggel egészül ki;

c) a 10. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. cikk

A sertéspestist illetően azon tagállamok, amelyek igénybe vették a 80/215/EGK irányelvben megállapított felhatalmazást és amelyek hivatalosan mentesek a klasszikus sertéspestistől, nem tagadhatják meg azon húsipari termékek területükre történő behozatalát, amelyek - bár nem mentek keresztül a 4. cikk (1) bekezdésében említett kezelési formák egyikén sem - egészben vagy részben olyan friss sertéshúsból készültek, amely vagy megfelel a 72/461/EGK irányelv 13. cikkében megállapított követelményeknek, vagy olyan sertésből származik, amelyet levágása előtt legalább három hónappal beoltottak sertéspestis ellen."

2. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1981. július 1. előtt megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Addig az időpontig, amíg a tagállamok meg nem felelnek ezen irányelvnek, de legkésőbb 1981. július 1-jéig, Dánia, Írország és az Egyesült Királyság jogosult a sertéshústermékek területükre történő behozatala során a sertéspestissel szembeni védekezésre vonatkozó nemzeti szabályainak - a Szerződés általános rendelkezéseinek való megfelelésre is figyelemmel történő - fenntartására.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1980. november 11-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. Ney

[1] HL C 130., 1980.5.31., 9. o.

[2] HL C 175., 1980.7.14., 79. o.

[3] HL C 300., 1980.11.18., 20. o.

[4] HL L 47., 1980.2.21., 4. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31980L1100 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31980L1100&locale=hu