31984R3220[1]

A Tanács 3220/84/EGK rendelete (1984. november 13.) a hasított sertések közösségi osztályozási rendszerének meghatározásáról

A TANÁCS 3220/84/EGK RENDELETE

(1984. november 13.)

a hasított sertések közösségi osztályozási rendszerének meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2966/80/EGK ( 1 ) rendelettel módosított, a sertéshús piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2759/75/EGK tanácsi rendeletre ( 2 ) és különösen annak 2. cikkére és 4. cikke (5) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel minden év augusztus elsejéig a közösségi osztályozási rendszer alapján rögzíteni kell a szabványos minőségű levágott sertések alapárát;

mivel ezért szükséges meghatározni a hasított sertések egységes osztályozásának általános szabályait, különösen annak érdekében, hogy a vágóhídra szállított sertések súlya és összetétele alapján a termelőknek tisztességes fizetést lehessen szavatolni; mivel ez az osztályozás azt is szolgálja, hogy a hasított sertések kereskedelme tekintetében a piacot áttekinthetőbbé tegye;

mivel a hasított sertés értékét különösen a színhúsnak a hasított sertés súlyához viszonyított aránya adja meg; mivel a színhústartalom meghatározása a hasított sertés súlyának, valamint a hátszalonna vastagságának objektív számbavételével, illetve a hasított sertés főbb részein az izmoltság szubjektív értékelésével helyes felmérést tesz lehetővé; mivel azonban az izmoltság megállapításában megjelenő szubjektív elem egyúttal tág határok között mozgó értékeléshez is vezethet; mivel ezért az egész Közösségben szükséges bevezetni a hasított sertés egy vagy több anatómiai részének objektív megmérése alapján a színhús arány közvetlen meghatározásának elvét, anélkül azonban, hogy a kereskedelmi érték meghatározása tekintetében további kritériumok alkalmazását kizárnánk;

mivel annak biztosítására, hogy a becslési eredmények egymással összehasonlíthatóak legyenek a hasított állat súlyát, színhústartalmát és előkészítését pontosan meg kell határozni;

mivel a Közösségen belül a sertéstermelésben tapasztalható eltérések miatt a hasított sertéseket a színhústartalom arányában öt különböző kereskedelmi osztályba kell sorolni, ahol minden osztály a színhústartalom 5 %-os tartományát fedi le; mivel a tagállamoknak ennek ellenére meg kell adni a lehetőséget, hogy a nagy színhústartalommal rendelkező sertésekre egy további osztályt hozzanak létre;

mivel annak biztosítására, hogy a színhús százalékos arányának megállapítására alkalmazott módszereket helyesen használják, ellenőrzési rendszert kell felállítani; mivel ezenkívül a piac áttekinthetőségét azzal is javítani kell, hogy a hasított sertéseket színhústartalmuknak megfelelően megjelölik;

mivel annak érdekében, hogy közös alapon lehessen a hasított sertés - a szabványos húsminőségre érvényes alapárral összehasonlítható - árfolyamát megállapítani, a közösségi osztályozást kell alkalmazni, különösen a 2759/75/EGK rendelet 4. cikkében említett hasított sertés átlagos árának megállapításakor;

mivel a fentebb említett módosításokra tekintettel az összes vonatkozó jogszabályt egységesíteni kell, és ennek megfelelően a hasított sertések közösségi osztályozási rendszerének meghatározásáról szóló, 1975. október 29-i 2760/75/EGK tanácsi rendeletet ( 3 ) hatályon kívül kell helyezni;

mivel azonban a vágóhidak eltérő szerkezete és gyakorlata miatt a hasított sertések új osztályozását nem lehetséges azonos időben bevezetni a Közösségen belül; mivel ezért néhány tagállamnak meg kell engedni, hogy a hasított sertések tekintetében egy átmeneti időszakban még a 2760/75/EGK rendeletben megállapított osztályozási rendszert alkalmazzák,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) Ez a rendelet meghatározza a nem tenyésztési célra használt sertések Közösségi osztályozási rendszerét.

(2) Az (1) bekezdésben említett minőségi osztályokat minden vágóhídnak az összes ott levágott sertés minősítésére alkalmaznia kell annak érdekében, hogy a termelők számára a vágóhídra szállított sertések súlya és összetétele alapján tisztességes fizetést lehessen szavatolni.

A tagállamok azonban dönthetnek úgy, hogy ezt a minősítési rendszert nem vezetik be kötelezően:

- olyan vágóhidakon, ahol egy legnagyobb megengedett levágható mennyiséget állapítanak meg; éves átlagban ez nem haladhatja meg a heti 200 sertést,

- olyan vágóhidakon, amelyek csak saját tenyésztelepeiken született és hizlalt sertéseket vágnak, és az összes így nyert hasított sertést fel is darabolják.

Ebben az esetben a tagállam döntéséről értesíti a Bizottságot, és megadja a közösségi osztályozási rendszer alkalmazása alól kivett valamennyi vágóhíd esetében az ott megengedett legnagyobb levágható mennyiséget.

2. cikk

(1) E rendelet alkalmazásában a "hasított sertés"; a levágott állat kivéreztetett és kizsigerelt testét jelenti, egészben, illetve a gerinc hosszanti középvonala mentén félbehasítva, nyelv, szőr, köröm, nemi szervek, háj, vese és rekeszizom nélkül.

A területükön levágott sertések tekintetében a tagállamok engedélyt kaphatnak rá, hogy a hasított sertések előkészítését másképpen végezzék el, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

- ha területükön a szokványos kereskedelmi gyakorlat az első albekezdésben meghatározott előkészítési módoktól eltér,

- ha műszaki követelmények azt indokolják,

- ha a hasított sertések bőrét egységes módon fejtik le.

(2) E rendelet alkalmazásában a súly az (1) bekezdés első albekezdésében leírt módon előkészített, hűtött, hasított sertésre vonatkozik.

A hasított sertést a vágást követően a lehető legrövidebb időn belül, legfeljebb az élő sertés leszúrását követő 45 percen belül le kell mérni. A hasított sertés hideg súlyát egy átváltási együtthatónak a kapott eredményre történő alkalmazásával kell kiszámítani.

Ha egy adott vágóhídon a 45 perces határidő általánosságban nem tartható be, a második albekezdésben hivatkozott átváltási együtthatót megfelelő módon ehhez kell igazítani.

(3) E rendelet alkalmazásában a hasított sertés színhústartalma:

- a vörös harántcsíkolt izomzat teljes súlya, feltéve, hogy ezt késsel el lehet választani, valamint

- a hasított sertés súlya közötti viszony.

A vörös harántcsíkolt izomzat teljes súlyát vagy a hasított sertés teljes boncolásával vagy annak részleges boncolásával lehet megkapni, illetve a teljes és részleges boncolás valamely kombinációjával, amely a 2759/75/EGK rendelet 24. cikkében szabályozott eljárás alapján elfogadott valamely bizonyított statisztikai módszeren alapszik.

A színhústartalmat engedélyezett osztályozási módszerekkel kell megbecsülni. Csak a hasított sertés egy vagy több anatómiai részén végzett fizikai méréseken alapuló, statisztikailag bizonyított értékelési módszert lehet engedélyezni. Az osztályozási módszerek engedélyezése az értékelés során kapott statisztikai hibákkal szembeni felső tűréshatárnak való megfeleléstől függ.

3. cikk

(1) A hasított sertések minősítését becsült színhúsarányuk alapján a méréskor kell elvégezni.

A saját területükön levágott sertésekkel kapcsolatosan a tagállamok a 2759/75/EGK rendelet 24. cikkében szabályozott eljárás szerint engedélyt kaphatnak a súlymérés előtti minősítésre.

A hasított sertés kereskedelmi értéke azonban nem határozható meg kizárólagosan a becsült színhústartalom alapján.

(2) A következő osztályozást kell alkalmazni:

A színhús aránya a hasított sertés súlyának százalékábanMinőségi osztály
55 vagy többE
legalább 50, de kevesebb, mint 55U
legalább 45, de kevesebb, mint 50R
legalább 40, de kevesebb, mint 45O
kevesebb, mint 40P

(3) Sertéshús-termelésük jellegzetességeire tekintettel a tagállamok a területükön levágott 60 % vagy annál több színhúst tartalmazó hasított sertésekre egy külön osztályt vezethetnek be, amelyet S betűvel kell megjelölni. Az ezt a lehetőséget igénybe vevő tagállamok erről értesítik a Bizottságot.

(4) Ennek a cikknek a rendelkezései nem zárják ki, hogy egy tagállam a területén levágott sertés húsának osztályozásához a súlyon és a becsült színhústartalmon kívül további értékelési szempontokat vegyen figyelembe.

4. cikk

(1) Közvetlenül az osztályozást követően a hasított sertéseket a 3. cikkben előírt osztályok szerinti elnevezés alapján, illetve becsült színhústartalmuknak megfelelően meg kell jelölni, feltéve hogy az utóbbi megjelölés lehetővé teszi a hasított sertéseknek a 3. cikk rendelkezései szerinti osztályba sorolását.

Az első albekezdés sérelme nélkül a hasított testen a hasított sertés súlyának adatai vagy egyéb szükségesnek tekintett adatok is megjelölhetők.

(2) Az (1) bekezdéstől való eltérés alapján a tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy a hasított sertések megjelölése nem szükséges, ha minden egyes hasított sertésről hivatalos feljegyzést állítanak ki, amely legalább a következőket tartalmazza:

- az állat azonosítása,

- meleg súlya, és

- becsült színhús tartalma.

Ezt a feljegyzést négy héten keresztül meg kell őrizni, és azt az ezzel az igazolási feladattal megbízott személynek, mint valódi eredetigazolást, az elkészítés napján hitelesítenie kell.

Annak érdekében azonban, hogy a hasított sertéseket darabolatlanul egy másik tagállamban is piacra lehessen vinni, azokat a 3. cikk szerint az adott osztálynak megfelelően, illetve színhústartalmukat kifejező százalékos jelöléssel meg kell jelölni.

(3) A 2. cikk (1) bekezdése második albekezdésének sérelme nélkül a súlymérés, osztályozás és megjelölés előtt semmilyen zsír-, izom- vagy egyéb szövetet nem szabad az állatból eltávolítani.

5. cikk

(1) E rendelet alkalmazásához, különösen pedig a 2. cikkhez kapcsolódó, valamint:

- a különböző előkészítési módszerek konvertálása a hasított szabványos sertés előkészítésére,

- a hasított sertés meleg súlyának hideg súlyra való átváltására, és

- a minősítési módszerek engedélyezésének feltételeire

vonatkozó részletes szabályozást a 2759/75/EGK rendelet 24. cikkében szabályozott eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(2) A 2. cikk (1) bekezdés második albekezdésében és a 2. cikk (3) bekezdés második albekezdésében említett engedélyeket a 2759/75/EGK rendelet 24. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően kell megadni.

6. cikk

A 2760/75/EGK rendelet hatályát veszti.

Azonban a tagállamok 1988. december 31-ig az e rendeletben meghatározott osztályozás helyett az első bekezdésben említett rendeletben meghatározott hasítottsertés-osztályozást is alkalmazhatják.

A Bizottság a 2759/75/EGK rendelet 24. cikkében szabályozott eljárásnak megfelelően meghatározza a volt Német Demokratikus Köztársaság területén 1992. december 31-ig levágott sertések árának megállapítására vonatkozó feltételeket.

7. cikk

Ez a rendelet 1985. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL L 307., 1980.11.18., 5. o.

( 2 ) HL L 282., 1975.11.1., 1. o.

( 3 ) HL L 282., 1975.11.1., 10. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31984R3220 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31984R3220&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01984R3220-19940701 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01984R3220-19940701&locale=hu