1043/2001. (IV. 20.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye között 1998. december 9-én aláírt megállapodás közzétételéről

A Kormány

1. e határozat mellékleteként közzéteszi a Magyar Köztársaság Kormánya és a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye között 1998. december 9-én aláírt megállapodást;

2. felhívja az érintett minisztereket, hogy a megállapodásban foglaltak végrehajtásáról gondoskodjanak.

Felelős: érintett miniszterek

Határidő: folyamatos

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Melléklet az 1043/2001. (IV. 20.) Korm. határozathoz

Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Budai Szerb

Ortodox Egyházmegye között

Preambulum

A Budai Szerb Ortodox Egyházmegye több mint 300 éve gazdagítja Magyarország anyagi és szellemi kultúráját, több évszázados munkája során a magyarországi szerbség életében, kultúrájában, kiemelten az oktatásban meghatározó szerepet játszott, amely munkát a második világháború utáni államosítások ellehetetlenítették.

A Budai Szerb Ortodox Egyházmegye tulajdonában lévő templomok, az Egyházművészeti Múzeum, ingatlanok, a feldolgozás alatt álló levéltári anyag a magyarországi kultúra és különösen a művészetek jelentós szegmensét jelentik.

Figyelembe véve a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye történelmi szerepét, azon erkölcsi kötelezettségeket, amelyek teljesítését a társadalom a hívők közössége elvár, a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye törekszik olyan közfeladatok ellátására mint a templomok, egyházi épületek felújításának elvégzése, európai színvonalú közösségi oktatási intézmény, a Tekelianum megszervezése, valamint az iskolai hittanoktatás rendszerének kiépítése a közoktatásban.

A Budai Szerb Ortodox Egyházmegye újra azt a szerepet kívánja betölteni, amely lehetőséget biztosít a magyarországi szerb közösség formálására, erkölcsi irányítására, meghatározva a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye történelmi szerepét és helyét a mai magyar társadalomban.

A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Kormány) másfelől a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye (a továbbiakban: Egyház) között (a továbbiakban együtt: Felek) az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. §-a alapján a következőkben állapodnak meg:

1. Az Egyház a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Etv.) előírásainak figyelembevételével összeállította azon volt ingatlanai jegyzékét, amelyeket természetben nem igényel. A jegyzékben feltüntetett ingatlanok értéke igazságügyi szakértő által meghatározásra került. A jegyzékben a következő ingatlanok szerepelnek

- Budapest, Tabáni Székesegyház
(6209 hrsz.)
820 millió Ft
- Székesfehérvár, Szent Imre
(Oskola) u. 1. (275 hrsz.)
28 millió Ft
mindösszesen848 millió Ft

értékben.

2. A Kormány az 1. pontban említett jegyzéket és a szakértő által megállapított értéket elfogadja.

3. A Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott értéket járadék forrásává alakítják, amely az Egyház hitéleti és közcélú tevékenységének finanszírozására használható fel. A járadék mértéke az 1997. évi CXXIV. törvény 3. §-a szerint 848 millió Ft 4,5%-a (1998-ban 38,160 millió Ft), 1998. és 2001. évek között, a 2001. évtől pedig 5%-a, amely összeget a Kormány 1999. január 1-jétől mindösszesen 44,91 millió Ft-ra egészít ki.

4. A hivatkozott törvényi előírás figyelembevételével az előzőekben meghatározott járadék összegét évente - a forint átlagos leértékelésének az állami költségvetés éves tervezésekor számított ütemének megfelelő mértékben - növelni és az állami költségvetés végrehajtásáról szóló törvény elfogadását követően a tényleges leértékelés mértékének megfelelően módosítani kell.

5. A járadékot negyedévenként, az adott negyedév első hónapjának 10. napjáig kell rendelkezésre bocsátani, a szükséges korrekciót pedig egy összegben kell rendezni az állami költségvetés végrehajtásáról szóló törvény elfogadását követő hónap utolsó napjáig.

6. A járadék folyósítása az Egyház jogutód nélküli megszűnéséig tart.

7. Az Egyház az Etv.-n alapuló - a hivatkozott törvény 2. § (5) bekezdése alapján rendezendő - ingatlanigényeiért járó kártalanítást a jelen Megállapodásban foglaltak teljesítésével kielégítettnek tekinti.

8. Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodás a járadék alapjául szolgáló ingatlanok értékén túlmenően meghatározott, járadék kiegészítéséről szóló rendelkezései az 1997. évi CXXIV. törvény vonatkozó előírásainak értelemszerű módosításával egyidejűleg lépnek hatályba. A Kormány kötelezettséget vállal arra, hogy e módosításokat kezdeményezi a Magyar Köztársaság Országgyűlésénél. A Megállapodás egyéb részei az aláírást követően hatályosak és végrehajthatóak.

A Magyar Köztársaság

Kormánya nevében

A Budai Szerb Ortodox

Egyházmegye nevében