32016R2230[1]

A Tanács (EU) 2016/2230 rendelete (2016. december 12.) a Kongói Demokratikus Köztársaság tekintetében a fegyverembargót megsértő személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1183/2005/EK rendelet módosításáról

A TANÁCS (EU) 2016/2230 RENDELETE

(2016. december 12.)

a Kongói Demokratikus Köztársaság tekintetében a fegyverembargót megsértő személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1183/2005/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/788/KKBP tanácsi határozat módosításáról szóló 2016. december 12-i (KKBP) 2016/2231 határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1) Az 1183/2005/EK tanácsi rendelet (2) végrehajtja a 2010/788/KKBP határozatot (3), és a Kongói Demokratikus Köztársaság tekintetében a fegyverembargót megsértő személyekkel szemben meghatározott egyes intézkedések bevezetéséről, többek között vagyoni eszközeik befagyasztásáról rendelkezik.

(2) A (KKBP) 2016/2231 határozat megállapítja az uniós autonóm jegyzékbe vételre vonatkozó kritériumokat.

(3) Ennélfogva, különösen a gazdasági szereplők által valamennyi tagállamban történő egységes alkalmazás biztosítása céljából a (KKBP) 2016/2231 határozat végrehajtásához uniós szintű szabályozás szükséges.

(4) Az 1183/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5) Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1183/2005/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"2. cikk

(1) Az I. vagy az Ia. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyhez, szervezethez vagy szervhez közvetlenül vagy közvetve vagy egy a nevükben vagy irányításuk szerint eljáró harmadik fél révén tartozó, tulajdonukat képező, általuk birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani.

(2) Semmilyen pénzeszközhöz vagy gazdasági erőforráshoz nem biztosítható - sem közvetlenül, sem közvetve - hozzáférés az I. vagy az Ia. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek számára, illetve azok javára."

2. A rendelet a következő cikkel egészül ki: "2b. cikk (1) Az Ia. melléklet tartalmazza a Tanács által a következő indokok bármelyike alapján jegyzékbe vett természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket: (2) Az Ia. melléklet tartalmazza a benne felsorolt személyek és szervezetek jegyzékbe vételének okait. (3) Az Ia. melléklet tartalmazza továbbá az érintett személyek vagy szervezetek azonosításához szükséges adatokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Természetes személyek esetében ilyen adat lehet a név - beleértve az álneveket is -, a születési hely és idő, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító igazolvány száma, a nem, a lakcím (amennyiben ismert), valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Szervezetek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely.";

a) akadályozzák a Kongói Demokratikus Köztársaságban tartandó választásokkal kapcsolatos helyzet konszenzusos és békés megoldását, többek között erőszakos cselekményekkel, elnyomással, illetve az erőszak szításával, vagy azáltal, hogy aláássák a jogállamiságot;

b) a Kongói Demokratikus Köztársaságban elkövetett olyan cselekményeket terveznek, irányítanak vagy követnek el, amelyek az emberi jogok súlyos megsértésének vagy az emberi jogokkal való visszaélésnek minősülnek;

c) kapcsolatban állnak az a) és a b) pontban említett természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel vagy szervekkel.

3. A 3. cikk helyébe a következő szöveg lép: "3. cikk (1) A 2. cikktől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, illetve egyes pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátását, annak megállapítása után, hogy az érintett pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások: amennyiben az engedély az I. mellékletben felsorolt valamely személyre, szervezetre vagy szervre vonatkozik, a fentiek megállapításáról és az engedélyezésre irányuló szándékáról az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot, és a szankcióbizottság ezen intézkedés tekintetében az értesítést követő négy munkanapon belül nem emelt kifogást. (2) A 2. cikktől eltérve, az illetékes hatóságok engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, illetve egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátását, annak megállapítása után, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy: (3) Az Ia. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv esetében az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) és (2) bekezdés szerint megadott bármely engedélyről.";

a) az I. vagy az Ia. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek valamint a természetes személyek eltartott családtagjai alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, bérleti díj vagy jelzálog, gyógyszerek és orvosi kezelések, adók, biztosítási díjak és közműdíjak költségeit;

b) kizárólag az észszerű szakértői díjak és a jogi szolgáltatások biztosításával kapcsolatos térítések kifizetésére szolgálnak; vagy

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos eszköztartási és megtartási díjainak, illetve szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak; és

a) amennyiben az engedély az I. mellékletben felsorolt valamely természetes vagy jogi személyre, szervezetre vagy szervre vonatkozik, a fentiek megállapítását a tagállam bejelentette a szankcióbizottságnak és azt a szankcióbizottság jóváhagyta; és

b) amennyiben az engedély az Ia. mellékletben felsorolt valamely természetes vagy jogi személyre, szervezetre vagy szervre vonatkozik, az érintett tagállam az engedély kiadása előtt legalább két héttel értesítette a többi tagállamot és a Bizottságot azon indokokról, amelyek alapján úgy ítéli meg, hogy egyedi engedélyt kell adni.

4. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép: "4. cikk (1) A 2. cikktől eltérve, az illetékes hatóságok engedélyezhetik bizonyos befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek: (2) Az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv esetében az (1) bekezdés a) pontjának i. alpontjában említett zálogjogról vagy ítéletről a tagállam értesíti a szankcióbizottságot. (3) Az Ia. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv esetében az érintett tagállam értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot az e cikk alapján kiadott bármely engedélyről."

a) a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

i. 2005. április 18-a előtt megállapított bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági zálogjog tárgyát képezik, vagy azokra az ezen időpont előtt hozott bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági ítélet vonatkozik, az Ia. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv esetében;

ii. az Ia. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv jegyzékbe vételének időpontja előtt hozott választott bírósági határozat tárgyát képezik, vagy az ezen időpont előtt vagy után az Unión belül hozott bírósági vagy közigazgatási határozat, vagy az érintett tagállamban végrehajtható bírósági határozat tárgyát képezik;

b) a pénzeszközök vagy a gazdasági erőforrások felhasználása kizárólag az ilyen jelzálog által fedezett, vagy az ilyen ítéletben érvényesnek elismert igények kielégítése érdekében történik, az ilyen igényekkel rendelkező személyek jogait szabályozó alkalmazandó törvények és rendeletek által megállapított korlátokon belül;

c) a zálogjog vagy ítélet nem az I. vagy az Ia. mellékletben felsorolt személy, szervezet vagy szerv javát szolgálja;

d) a zálogjog vagy ítélet elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

5. A rendelet a következő cikkel egészül ki:

"4b. cikk

(1) A 2. cikktől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételek mellett engedélyezhetik egyes, az Ia. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyhez, szervezethez vagy szervhez tartozó befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, illetőleg egyes, az Ia. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátását, miután megállapították, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felhasználása humanitárius célokból vagy a KDK-ból történő evakuáláshoz szükséges, az előbbibe beleértve a humanitárius segítségnyújtást és annak támogatását, így többek között az egészségügyi felszerelések és az élelmiszerek biztosítását, valamint a humanitárius dolgozók szállítását és a kapcsolódó segítségnyújtást.

(2) Az érintett tagállam az engedély megadását követő négy héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az e cikk alapján kiadott valamennyi engedélyről."

6. Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép: "5. cikk (1) A 2. cikk (2) bekezdése nem alkalmazható a befagyasztott számlák egyenlegének alábbi növekményeire: feltéve, hogy az ilyen kamat, egyéb hozamok és kifizetések befagyasztására a 2. cikk (1) bekezdésével összhangban kerül sor. (2) A 2. cikk (2) bekezdése nem akadályozza, hogy a pénzügyi intézmények vagy hitelintézetek a harmadik felek által az I. vagy az Ia. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számlájára átutalt pénzeszközöket a befagyasztott számlán jóváírják, feltéve, hogy az ilyen számlákon jelentkező növekmények befagyasztására sor kerül. A pénzügyi intézmény vagy hitelintézet az ilyen ügyletekről haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságokat.";

a) az említett számlákon keletkező kamat, vagy egyéb hozamok;

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket azelőtt kötöttek, vagy amelyek azon időpontot megelőzően merültek fel, amikor az említett számlák e rendelet hatálya alá kerültek;

c) az Unión belül hozott vagy az érintett tagállamban végrehajtható bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági határozat alapján az Ia. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére esedékes kifizetések;

7. A 6. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: "(1) A tájékoztatásról, a bizalmas kezelésről és a szakmai titoktartásról szóló alkalmazandó szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek kötelesek:

a) az állandó lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállamok illetékes hatóságai részére haladéktalanul megadni minden olyan információt, amely elősegítheti e rendelet betartását, például a 2. cikknek megfelelően befagyasztott számlákra és pénzösszegekre vonatkozóan, és ezt az információt közvetlenül vagy az említett illetékes hatóságokon keresztül továbbítani a Bizottságnak;

b) együttműködni az említett illetékes hatóságokkal az információ ellenőrzése során."

8. A 7a. cikk (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"a) az I. és az Ia. mellékletben felsorolt, jegyzékbe vett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek;";

9. A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"9. cikk

(1) Amennyiben a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság jegyzékbe vesz egy természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet, a Tanács ezt a természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet felveszi az I. mellékletbe.

(2) A Tanács összeállítja és módosítja az Ia. mellékletben foglalt, a természetes és jogi személyeket, szervezeteket és vagy szerveket tartalmazó jegyzéket.

(3) A Tanács döntését közli - beleértve a jegyzékbe vétel okait - az (1) és a (2) bekezdésben említett természetes vagy jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel -, amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben pedig értesítés közzététele útján -, lehetővé téve, hogy az érintett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv észrevételeket nyújtson be.

(4) Amennyiben észrevételt tesznek, vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanácsnak felül kell vizsgálnia döntését, és erről értesítenie kell az érintett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet.

(5) Amennyiben az ENSZ Biztonsági Tanácsa vagy a szankcióbizottság úgy dönt, hogy egy természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet töröl a jegyzékből, illetve módosítja a jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv azonosító adatait, a Tanács az I. mellékletet ennek megfelelően módosítja.

(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a tagállamok által szolgáltatott információk alapján módosítsa a II. mellékletet.";

10. Az 1183/2005/EK rendelet szövege az I. mellékletet követően az e rendelet mellékletében szereplő szöveggel egészül ki.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. december 12-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. MOGHERINI

(1) HL L 336 I., 12.12.2016., 7. o.

(2) A Tanács 1183/2005/EK rendelete (2005. július 18.) a Kongói Demokratikus Köztársaság tekintetében a fegyverembargót megsértő személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről (HL L 193., 2005.7.23., 1. o.).

(3) A Tanács 2010/788/KKBP határozata (2010. december 20.) a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2008/369/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről (HL L 336., 2010.12.21., 30. o.).

MELLÉKLET

"Ia. MELLÉKLET

A 2B. CIKKBEN EMLÍTETT SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK ÉS SZERVEK JEGYZÉKE

A. SZEMÉLYEK

NévAzonosító adatokA jegyzékbe vétel okaiA jegyzékbe vétel időpontja
1.Ilunga Kampetemás néven: Gaston Hughes Ilunga Kampete; más néven: Hugues Raston Ilunga Kampete.
Születési idő és hely: 1964.11.24., Lubumbashi, katonai személyazonosító igazolványának száma: 1-64-86-22311-29. KDK-beli állampolgár.
A köztársasági gárda (GR) parancsnokaként Ilunga Kampete-t a 2016 szeptemberében Kinshasában történtek kapcsán felelősség terheli a GR egységeinek helyszíni bevetéséért, valamint aránytalan erőszak alkalmazásáért és erőszakos elnyomásért. Következésképpen e minőségében Ilunga Kampete részt vett a KDK-ban elkövetett olyan cselekmények tervezésében, irányításában és elkövetésében, amelyek az emberi jogok súlyos megsértésének minősülnek.2016.12.12.
2.Gabriel Amisi Kumbamás néven: Gabriel Amisi Nkumba; más néven: „Tango Fort”; más néven: „Tango Four”.
Születési idő és hely: 1964.5.28., Malela, katonai személyazonosító igazolványának száma: 1-64-87-77512-30. KDK-beli állampolgár.
A kongói hadsereg (FARDC) 1. védelmi zónájának parancsnoka; a FARDC erői aránytalan erőszak alkalmazásában és erőszakos elnyomásban vettek részt 2016 szeptemberében Kinshasában. Következésképpen e minőségében Gabriel Amisi Kumba részt vett a KDK-ban elkövetett olyan cselekmények tervezésében, irányításában és elkövetésében, amelyek az emberi jogok súlyos megsértésének minősülnek.2016.12.12.
3.Ferdinand Ilunga LuyoyoSzületési idő és hely: 1973.3.8., Lubumbashi.
Útlevelének száma: OB0260335 (érvényes 2011.4.15.-től2016.4.14.-ig). KDK-beli állampolgár.
A kongói nemzeti rendőrség (PNC) Légion Nationale d'Intervention elnevezésű tömegoszlató testületének parancsnokaként Ferdinand Ilunga Luyoyo-t a 2016 szeptemberében Kinshasában történtek kapcsán felelősség terheli aránytalan erőszak alkalmazásáért és erőszakos elnyomásért. Következésképpen e minőségében Ferdinand Ilunga Luyoyo részt vett a KDK-ban elkövetett olyan cselekmények tervezésében, irányításában és elkövetésében, amelyek az emberi jogok súlyos megsértésének minősülnek.2016.12.12.
4.Celestin Kanyamamás néven: Kanyama Tshisiku Celestin; más néven: Kanyama Celestin Cishiku Antoine, más néven: Kanyama Cishiku Bilolo Célestin, más néven: Esprit de mort.
Születési idő és hely: 1960.10.4., Kananga. KDK-beli állampolgár Útlevelének száma: OB0637580 (érvényes 2014.5.20.-tól2019.5.19.-ig).
Schengeni vízumot kapott, melynek száma: 011518403, kiállításának időpontja: 2016.7.2.
Kinshasa rendőrparancsnokaként (PNC) Celestin Kanyama-t a 2016 szeptemberében Kinshasában történtek kapcsán felelősség terheli aránytalan erőszak alkalmazásáért és erőszakos elnyomásért. Következésképpen e minőségében Celestin Kanyama részt vett a KDK-ban elkövetett olyan cselekmények tervezésében, irányításában és elkövetésében, amelyek az emberi jogok súlyos megsértésének minősülnek.2016.12.12.
5.John Numbimás néven: John Numbi Banza Tambo; más néven: John Numbi Banza Ntambo; más néven: Tambo Numbi.
Születési idő és hely: 1962.8.16., Jadotville-Likasi-Kolwezi. KDK-beli állampolgár.
A kongói nemzeti rendőrség (PNC) volt főfelügyelője. John Numbi továbbra is befolyásos személyiség, aki többek között részt vett a KDK volt Katanga tartománya helyett létrehozott négy tartományban 2016 márciusában tartott helyhatósági választásokhoz kapcsolódóan folytatott erőszakos megfélemlítő kampányban, így felelősség terheli a Kongói Demokratikus Köztársaságban tartandó választásokkal kapcsolatos helyzet konszenzusos és békés megoldásának akadályozásáért.2016.12.12.
6.Roger Kibelisamás néven: Roger Kibelisa Ngambaswi.
KDK-beli állampolgár.
A nemzeti hírszerző szolgálat (ANR) belső igazgatójaként Roger Kibelisa részt vett az ANR tisztviselői által az ellenzék tagjaival szemben elkövetett megfélemlítő kampányban, így többek között önkényes letartóztatások és fogva tartás végrehajtásáért. Következésképpen Robert Kibelisa aláásta a jogállamiságot és akadályozta a Kongói Demokratikus Köztársaságban tartandó választásokkal kapcsolatos helyzet konszenzusos és békés megoldását.2016.12.12.
7.Delphin Kaimbimás néven: Delphin Kahimbi Kasagwe; más néven: Delphin Kayimbi Demba Kasangwe; más néven: Delphin Kahimbi Kasangwe; más néven: Delphin Kahimbi Demba Kasangwe; más néven: Delphin Kasagwe Kahimbi.
Születési idő és hely: 1969.1.15. (vagy 1969.7.15.), Kiniezire/Goma. KDK-beli állampolgár Diplomata útlevél száma: DB0006669 (érvényesség ideje: 2013.11.13. – 2018.11.12.).
A Nemzeti Operatív Központ részét képező katonai hírszerző testület (ex-DEMIAP) vezetője, és a 2016 szeptemberében Kinshasában történtek kapcsán a Nemzeti Operatív Központ működött közre az önkényes letartóztatások végrehajtásáért és erőszakos elnyomás alkalmazásáért felelős parancsnoki és ellenőrző struktúraként; felelős továbbá a megfélemlítésekben és önkényes letartóztatásokban részt vevő erőkért, így akadályozza a Kongói Demokratikus Köztársaságban tartandó választásokkal kapcsolatos helyzet konszenzusos és békés megoldását.2016.12.12.

B. SZERVEZETEK".

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32016R2230 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32016R2230&locale=hu

Tartalomjegyzék