31998L0048[1]

A tanács és az európai parlament 98/48/EK irányelve (1998. július 20.) a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló 98/34/EK irányelv módosításáról

A tanács és az európai parlament 98/48/EK irányelve

(1998. július 20.)

a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló 98/34/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. és 213. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 189b. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3],

(1) mivel a belső piac zavartalan működésének előmozdítása érdekében a lehető legnagyobb mértékű átláthatóságra kell törekedni az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó jövőbeli nemzeti szabályok és előírások tekintetében, a 98/34/EK irányelv [4] módosítása révén;

(2) mivel a Szerződés 59. és 60. cikke értelmében vett szolgáltatások széles köre számára hasznosak lesznek az információs társadalom által távolról, elektronikus úton és a szolgáltatást igénybe vevő egyéni kérelmére nyújtott lehetőségek;

(3) mivel a belső piacot magában foglaló belső határok nélküli térség lehetővé teszi az ilyen szolgáltatásokat nyújtók számára, hogy versenyképességük növelése érdekében fejlesszék határokon átnyúló tevékenységüket, és így a polgárok számára új lehetőséget biztosít az információk határoktól független átadására és átvételére, a fogyasztók számára pedig az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés új formáira;

(4) mivel a 98/34/EK irányelv hatályának kiterjesztése nem gátolhatja, hogy a tagállamok figyelembe vegyék az információs társadalom megjelenésével járó különböző szociális, társadalmi és kulturális hatásokat; mivel különösen az ezen irányelvben meghatározott, az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó eljárási szabályok, kü lönösen audiovizuális területen, nem lehetnek hatással azon kultúrpolitikai intézkedésekre, amelyeket a tagállamok a közösségi joggal összhangban, nyelvi eltéréseik, sajátos nemzeti és regionális jellegzetességeik és kulturális örökségük figyelembevételével fogadhatnak el; mivel az információs társadalom fejlődésének minden körülmények között biztosítania kell, hogy az európai polgárok megfelelően hozzáférjenek a digitális környezetben biztosított európai kulturális örökséghez;

(5) mivel a 98/34/EK irányelvnek nem célja, hogy olyan alapvető jogokra vonatkozó nemzeti szabályokat érintsen, mint amilyenek a szólásszabadságra és még inkább a sajtószabadságra vonatkozó alkotmányos rendelkezések; mivel nem cél az sem, hogy az általános büntetőjogra vonatkozzék; továbbá, mivel nem vonatkozik a magánjog által szabályozott, hitelintézetek közötti megállapodásokra, különösen a hitelintézetek közötti fizetések teljesítésére vonatkozó megállapodásokra;

(6) mivel az Európai Tanács hangsúlyozta annak szükségességét, hogy közösségi szinten világos és állandó jogi keretet teremtsenek az információs társadalom fejlődésének előmozdítására; mivel a közösségi jog és különösen a belső piacra vonatkozó szabályok, beleértve mind a Szerződésben foglalt elveket, mind a másodlagos jogalkotást is, már tartalmazzák az alapvető jogi kereteket az ilyen szolgáltatások fejlesztéséhez;

(7) mivel lehetővé kell tenni a jelenleg alkalmazandó nemzeti szabályozások hozzáigazítását a mostani szolgáltatásokhoz úgy, hogy azok figyelembe vegyék az információs társadalom új szolgáltatásait is, egyfelől az általános érdekek jobb védelmének biztosítására, másfelől az ilyen rendelkezések és előírások egyszerűsítése érdekében ott, ahol alkalmazásuk nincs arányban az általuk kitűzött célokkal;

(8) mivel közösségi szintű összehangolás nélkül ez a várható nemzeti szintű szabályozási tevékenység korlátozásokat eredményezhet a szolgáltatások szabad áramlása és a letelepedési szabadság terén, amely pedig a belső piac újbóli felaprózódásához, túlszabályozáshoz és szabályozási következetlenségekhez vezethet;

(9) mivel amikor ilyen, teljes mértékben nemzetek feletti vonatkozású tevékenységekkel kapcsolatos kérdések merülnek fel, mint amilyenek ezen új típusú szolgáltatások, az információs társadalom fejlődésében rejlő általánosérdekű célok igazi és hatékony védelmének biztosítása érdekében közösségi szinten összehangolt megközelítésre van szükség;

(10) mivel a távközlési szolgáltatások esetében már létezik közösségi szintű harmonizáció, vagy egyes esetekben kölcsönös elismerésre vonatkozó megállapodások, és mivel a hatályos közösségi jog rendelkezik a műszaki fejlődést és az új típusú szolgáltatásnyújtást figyelembe vevő kiigazításokról, és ennek következtében a távközlési szolgáltatásokra vonatkozó nemzeti szabályozások többsége ezen irányelv szerint nem tartozik majd értesítési kötelezettség alá, miután azok a 98/34/EK irányelv 10. cikke (1) bekezdésében vagy 1. cikke 5. pontjában megállapított kivételek közé tartoznak majd; mivel azonban egyes, kifejezetten a közösségi jogalkotás hatálya alá nem tartozó témákra vonatkozó nemzeti rendelkezések hatással lehetnek az információs társadalom szolgáltatásainak szabad mozgására, így azokról e célból értesítést kell küldeni;

(11) mivel az információs társadalom egyéb, még kevéssé ismert területein azonban korai lenne a nemzeti szabályozást kiterjedt vagy kimerítő harmonizáció útján az anyagi jog közösségi szintjén összehangolni, tekintve, hogy az új típusú szolgáltatások formájáról és természetéről még nem sokat lehet tudni, valamint, hogy ezen a területen még nem folyik nemzeti szintű különös szabályozási tevékenység, és ebben a szakaszban a belső piac tekintetében az ilyen harmonizáció szükségessége és tartalma nem határozható meg;

(12) mivel ezért meg kell őrizni a belső piac zavartalan működését, és el kell hárítani a felaprózódás kockázatait, rendelkezve az új szabályozási tervezetek tekintetében az információszolgáltatási eljárásról, egyeztetések tartásáról és a közigazgatási együttműködésről; mivel az ilyen eljárás többek között azt is elő fogja mozdítani, hogy a Szerződés és különösen annak 52. és 59. cikke hatékony módon kerüljön alkalmazásra, és ahol szükséges, feltárja az általános érdekek közösségi szintű védelmének szükségességét; mivel továbbá a Szerződésnek egy ilyen információs folyamat által lehetővé tett jobb alkalmazása azt fogja eredményezni, hogy közösségi szabályozásra csak ott lesz szükség, ahol az a belső piac és az általános érdekű célok védelme tekintetében igazán szükséges és arányos; mivel végül egy ilyen eljárás lehetővé fogja tenni, hogy a vállalkozások hatékonyabban használhassák ki a belső piac előnyeit;

(13) mivel a 98/34/EK irányelv ugyanezen célokat követi és mivel az eljárás hatékony, mert ezen célok elérése szempontjából a legátfogóbb; mivel az irányelv megvalósítása során nyert tapasztalatok és a benne foglalt eljárások alkalmazhatók az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó jogszabály-tervezeteknél; mivel az irányelv által megállapított eljárás jól bevált a nemzeti hatóságok számára;

(14) mivel továbbá a Szerződés 7a. cikkének megfelelően a belső piac egy olyan belső határok nélküli térség, amelyben biztosított az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása, és mivel a 98/34/EK irányelv csak közigazgatási együttműködési eljárásról rendelkezik, az anyagi jogszabályok harmonizációjáról pedig nem rendelkezik;

(15) mivel ezért a 98/34/EK irányelv módosítása az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályozási tervezeteknél való felhasználás szempontjából a legmegfelelőbb megközelítés, tekintettel az említett szolgáltatások jogi kereteire, és a belső piac átláthatósága szükségességének való tényleges megfelelésre;

(16) mivel rendelkezni kell az értesítésről, különösképpen a jövőben valószínűleg felmerülő jogszabályok esetében; mivel a távolról, elektronikus úton és a szolgáltatást igénybe vevő egyéni kérelmére nyújtott szolgáltatások (az információs társadalom szolgáltatásai) - sokféleségükre és jövőbeni elterjedésükre tekintettel - valószínűleg sok új szabályt fognak szükségessé tenni és előidézni; mivel ennek megfelelően rendelkezni kell az ilyen szolgáltatásokra vonatkozó szabálytervezetekről történő értesítésről;

(17) mivel a fent leírt módon folytatható szolgáltatási tevékenység megkezdésére és végzésére vonatkozó különleges szabályokat így még akkor is közölni kell, ha azok általánosabb célú szabályozásokban szerepelnek; mivel azonban az olyan általános szabályokról, amelyek nem tartalmaznak az ilyen szolgáltatásokra irányuló kifejezett rendelkezést, nem kell értesítést küldeni;

(18) mivel a "szolgáltatási tevékenység megkezdésére és végzésére vonatkozó rendelkezések" az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó követelményeket megállapító olyan szabályokat jelentik, mint amilyenek a szolgáltatókra, a szolgáltatásokra és a szolgáltatást igénybe vevőkre, valamint az elektronikus úton, távolról és a szolgáltatást igénybe vevő egyéni kérelmére nyújtható gazdasági tevékenységre vonatkoznak; mivel például a szolgáltatók létrehozására vonatkozó szabályok, különösen azok, amelyek az engedélyezésre vagy a licencia- megállapodásokra vonatkoznak, ilyenformán szintén ide tartoznak; mivel a kifejezetten az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó rendelkezést ilyen szabálynak kell tekinteni akkor is, ha az egy általánosabb szabályozás része; mivel másrészről nem tartoznak ide a közvetlenül és egyénileg az egyes szolgáltatás-igénybevevőkre vonatkozó különleges intézkedések (mint például a távközlési engedélyek);

(19) mivel a Szerződés 60. cikke szerint, a Bíróság esetjogának értelmezésében, a "szolgáltatás" olyan szolgáltatást jelent, amelyet általában térítés ellenében nyújtanak; mivel ez az ismérv hiányzik azon tevékenységek esetében, amelyeket az állam kötelezettségei keretében, gazdasági megfontolások mellőzésével végez, különösen társadalmi, kulturális, oktatási és igazságügyi területen; mivel az ilyen tevékenységekkel kapcsolatos nemzeti rendelkezésekre a Szerződés 60. cikkében szereplő meghatározás nem vonatkozik, és ezért nem tartoznak ezen irányelv hatálya alá;

(20) mivel ezen irányelv nem érinti az Európai Parlament és a Tanács 97/36/EK irányelvével [5] vagy bármilyen jövőbeli módosítással módosított, a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, a televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 1989. október 3-i 89/552/EGK tanácsi irányelv [6] tárgyi hatályát;

(21) mivel ezen irányelv semmi esetre sem terjed ki a hatályban lévő vagy - amennyiben ezek már egyedi vizsgálatok tárgyát képezik - elfogadás alatt álló közösségi irányelvek tartalmának átültetését célzó nemzeti rendelkezések tervezeteire; mivel következésképpen nem terjed ki sem a 97/36/EK irányelvvel vagy bármilyen jövőbeli módosítással módosított 89/552/EGK irányelvet átültető nemzeti jogszabályokra, sem pedig a távközlési szolgáltatásokra vonatkozó általános és egyedi engedélyezések együttes keretszabályozásáról szóló, 1997. április 10-i 97/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet [7] átültető vagy azt követően elfogadó nemzeti szabályokra és előírásokra;

(22) mivel továbbá rendelkezni kell az olyan kivételes esetekről, amikor az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó nemzeti szabályozást azonnal el lehet fogadni és mivel ugyancsak fontos, hogy ez a lehetőség kizárólag komoly és előre nem látható körülményekkel kapcsolatos sürgős okokból legyen engedélyezhető, például olyan körülmények esetén, amelyekről korábban nem volt tudomás és amelyek eredete nem tulajdonítható az érintett tagállam hatóságai valamely intézkedésének, úgy, hogy az ezen irányelvben foglalt előzetes egyeztetés és közigazgatási együttműködés célkitűzése ne kerülhessen veszélybe;

(23) mivel a tagállamnak csak akkor van lehetősége valamely, a szolgáltatásokra vonatkozó jogszabály-tervezet elfogadását tizenkét hónappal - vagy a Tanács közös álláspontja esetén esetleg tizennyolc hónappal - elhalasztani, ha a jogszabálytervezet olyan tárgyra vonatkozik, amely a Bizottság által a Tanácshoz már benyújtott irányelv-, rendelet- vagy határozati javaslat körébe tartozik; mivel ezt a szünetelési kötelezettséget a Bizottság csak akkor alkalmazhatja az érintett tagállamra, ha a nemzeti jogszabály-tervezet olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek nem állnak teljesen összhangban a Bizottság által benyújtott javaslattal;

(24) mivel az információszolgáltatás rendjének meghatározása és az ezen irányelv által létrejövő közösségi szintű egyeztetések tartása előfeltétele a Közösség következetes és hatékony részvételének az információs társadalom nemzetközi viszonylatban végzett szolgáltatásainak szabályozási szempontjaival kapcsolatos ügyeket magában foglaló munkában;

(25) mivel a 98/34/EK irányelv működése szempontjából helyénvaló, hogy az annak 5. cikkében említett bizottság összeüljön a célból, hogy megvizsgálja az információs társadalom szolgáltatásaival kapcsolatos kérdéseket;

(26) mivel továbbá megjegyzendő, hogy ha valamely nemzeti intézkedést egy másik közösségi jogszabály alapján már a tervezeti szakaszban be kell jelenteni, az adott tagállam e jogszabály alapján egyetlen közleménnyel is megteheti ezt, jelezve, hogy a közlemény ezen irányelv alkalmazásában is közleménynek minősül;

(27) mivel a Bizottság szabályos időközönként vizsgálni fogja az információs társadalom új típusú szolgáltatásainak piacán bekövetkező fejlődést, különösen a távközlés, az információ-technológia és a média összefonódó keretében és, ha szükséges, kezdeményezni fogja a jogszabályok gyors kiigazítását az új szolgáltatások európai fejlesztésének ösztönzése céljából,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 98/34/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A cím helyébe a következő szöveg lép:

"Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról";

2. Az 1. cikk a következőképpen módosul:

a) a következő új ponttal egészül ki:

"2. "szolgáltatás"; az információs társadalom bármely szolgáltatása, azaz bármely, általában térítés ellenében, távolról, elektronikus úton és a szolgáltatást igénybe vevő egyéni kérelmére nyújtott szolgáltatás.

E meghatározás alkalmazásában:

- "távolról"; azt jelenti, hogy a szolgáltatást a felek egyidejű jelenléte nélkül nyújtják,

- "elektronikus úton"; azt jelenti, hogy a szolgáltatás kezdőpontjától való elküldése és célállomásán való fogadása adatok feldolgozására (beleértve a digitális tömörítést is) és tárolására szolgáló elektronikus berendezés útján történik, valamint annak elküldése, továbbítása és vétele teljes egészében vezetéken, rádión, optikai vagy egyéb elektromágneses eszköz útján történik,

- "a szolgáltatást igénybe vevő egyéni kérelmére"; azt jelenti, hogy az adatok továbbításával nyújtott szolgáltatás egyéni kérelemre történik.

Azoknak a szolgáltatásoknak a tájékoztató jegyzékét, amelyek nem tartoznak e meghatározás alá, az V. melléklet tartalmazza.

Ez az irányelv nem alkalmazható:

- rádiós műsorszórási szolgáltatásokra,

- azon televíziós műsorszórási szolgáltatásokra, amelyekre a 89/552/EGK irányelv [8] 1. cikkének a) pontja vonatkozik.";

b) a korábbi 2. és 3. pont számozása 3. illetve 4. pontra változik;

c) az alábbi új ponttal egészül ki:

"5. "szolgáltatásokra vonatkozó szabály"; a 2. pont értelmében vett szolgáltatási tevékenységek megkezdésére és végzésére vonatkozó általános jellegű követelmény, különösen a szolgáltatóra, a szolgáltatásokra és a szolgáltatást igénybe vevőre vonatkozó rendelkezések, ide nem értve az olyan szabályokat, amelyek nem kifejezetten az említett pontban meghatározott szolgáltatásokra vonatkoznak.

Ezen irányelv nem alkalmazható az azon kérdésekre vonatkozó szabályokra, amelyekre a 90/387/EGK irányelv [9] szerint meghatározott, a távközlési szolgáltatások területéhez tartozó közösségi jogszabályok vonatkoznak.

Ezen irányelv nem alkalmazható az azon kérdésekre vonatkozó szabályokra, amelyekre az ezen irányelv VI. mellékletében nem kizárólagos jelleggel felsorolt, a pénzügyi szolgáltatások területéhez tartozó közösségi jogszabályok vonatkoznak.

A 8. cikk (3) bekezdése kivételével ezen irányelv nem alkalmazandó a klíring vagy elszámolási funkciókat végző, a 93/22/EGK irányelv értelmében szabályozott piacok által vagy számára, illetőleg más piacok vagy szervek által vagy számára elfogadott szabályokra.

E meghatározás alkalmazásában:

- valamely szabályt kifejezetten az információs társadalom szolgáltatásaira irányulónak kell tekinteni, ha figyelembe véve az indokolását és a rendelkező részét, annak összes vagy néhány egyedi intézkedésének kifejezett célja és tárgya az ilyen szolgáltatások kifejezett és célzott módon történő szabályozása,

- valamely szabályt nem lehet kifejezetten az információs társadalom szolgáltatásaira irányulónak tekinteni, ha az ilyen szolgáltatásokat csak hallgatólagos vagy esetleges módon érinti.";

d) a korábbi 4-8. pont számozása 6-10. pontra változik;

e) a korábbi 9. pont számozása 11. pontra változik és helyébe a következő szöveg lép:

"11. "műszaki szabály"; műszaki leírások és más követelmények vagy szolgáltatásra vonatkozó szabályok, beleértve a vonatkozó közigazgatási rendelkezéseket is, amelyek betartása az értékesítés, a szolgáltatásnyújtás, valamely szolgáltató létrehozása vagy a valamely tagállamban vagy annak nagyobb részén történő használat esetén de jure vagy de facto kötelező, valamint a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezései, kivéve a 10. cikkben foglaltakat, amelyek megtiltják valamely termék gyártását, behozatalát, értékesítést vagy használatát, vagy valamely szolgáltatás nyújtását vagy használatát, illetve valamely szolgáltató létrehozását.

A de facto műszaki szabályok a következőket foglalják magukban:

- valamely tagállam törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezései, amelyek vagy a szolgáltatással kapcsolatos műszaki leírásokra vagy más követelményekre, illetve szabályokra vonatkoznak, vagy olyan szakmai vagy gyakorlati szabályzatokra, amelyek viszont a szolgáltatással kapcsolatos műszaki leírásokra vagy más követelményekre, illetve szabályokra vonatkoznak, és amelyek betartása feltételezi a fent említett törvények, rendeletek és közigazgatási rendelkezések által előírt kötelezettségeknek való megfelelést,

- önkéntes megállapodások, amelyeknél az egyik szerződő fél egy hatóság, amely a köz érdekében intézkedik, műszaki leírások vagy más követelmények, illetve szolgáltatásra vonatkozó szabályok teljesítéséről, kivéve a közbeszerzési ajánlati leírásokat,

- műszaki leírások vagy más követelmények, illetve szolgáltatásra vonatkozó szabályok, amelyek az ezeknek való megfelelés ösztönzése által termékek fogyasztására vagy szolgáltatások igénybevételére hatással bíró adó- vagy pénzügyi intézkedésekkel kapcsolatosak; ide nem értve a nemzeti társadalombiztosítási rendszerekkel kapcsolatos műszaki leírásokat vagy más követelményeket, illetve szolgáltatásra vonatkozó szabályokat.

Ez magában foglalja azokat a műszaki szabályokat, amelyeket a tagállamok által kijelölt hatóságok írtak elő, és amelyek a Bizottság által 1999. augusztus 5. (*) előtt az 5. cikkben említett bizottság keretében összeállítandó jegyzékben szerepelnek.

Ugyanezen eljárást kell alkalmazni e jegyzék módosítása esetén is";

f) a korábbi 10. pont számozása 12. pontra változik és az első albekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. "műszakiszabály-tervezet" a műszaki leírás vagy más követelmény, illetve a szolgáltatásra vonatkozó szabály szövege, beleértve a közigazgatási rendelkezéseket is, amelyet azzal a céllal fogalmaztak meg, hogy azt műszaki előírásként elfogadtassák, vagy amelyet végül elfogadnak, és a szöveg az előkészítés olyan fokán áll, amelyen még lényeges módosítások végezhetők;"

3. A 6. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

"A bizottságnak meghatározott összetételben kell összeülnie az információs társadalom szolgáltatásaival kapcsolatos kérdések megvizsgálására.";

b) a következő bekezdéssel egészül ki:

"(8) A szolgáltatásokra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban a Bizottság és az állandó bizottság tanácsot kérhet az ipar vagy a tudományos körök természetes vagy jogi személyeitől, és adott esetben az olyan képviseleti szervektől, amelyek alkalmasak arra, hogy szakvéleményt nyújtsanak a szolgáltatásokra vonatkozó szabálytervezetek szociális és társadalmi céljairól és következményeiről, és tanácsukat figyelembe lehet venni, ha annak kikérésére sor került.";

4. A 8. cikk (1) bekezdésének hatodik albekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"Tekintettel az 1. cikk (11) bekezdése második albekezdésének harmadik francia bekezdésében említett műszaki leírásokra vagy más követelményekre, illetve szolgáltatásokra vonatkozó szabályokra, a Bizottság vagy a tagállamok észrevételei vagy részletes véleményei csak azokra a szempontokra vonatkozhatnak, amelyek a kereskedelmet, vagy - a szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések tekintetében - a szolgáltatások szabad áramlását, illetve a szolgáltató vállalkozások letelepedési szabadságát gátolhatják, és nem vonatkozhatnak az intézkedés adó- vagy pénzügyi szempontjaira.";

5. A 9. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) és (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A tagállamoknak el kell halasztaniuk:

- négy hónappal az 1. cikk 11. pontja második albekezdésének második francia bekezdése értelmében vett önkéntes megállapodás formájában megjelenő műszaki szabálytervezet elfogadását,

- a (3), (4) és (5) bekezdés sérelme nélkül, hat hónappal minden egyéb műszaki szabálytervezet elfogadását (kivéve a szolgáltatásokra vonatkozó szabálytervezeteket),

attól az időponttól kezdődően, amikor a Bizottság kézhez vette a 8. cikk (1) bekezdésében említett közleményt, ha a Bizottság vagy egy másik tagállam ettől az időponttól számított három hónapon belül olyan részletes véleményt ad ki, amely szerint az előirányzott intézkedés akadályozhatja az áruk szabad mozgását a belső piacon;

- a (4) és (5) bekezdés sérelme nélkül, négy hónappal minden egyéb, szolgáltatásokra vonatkozó szabálytervezet elfogadását, attól az időponttól számítva, hogy a Bizottság kézhez vette a 8. cikk (1) bekezdésében említett közleményt, ha a Bizottság vagy egy másik tagállam ettől az időponttól számított három hónapon belül olyan részletes véleményt ad ki, amely szerint az előirányzott intézkedés akadályozhatja a szolgáltatások szabad mozgását vagy a szolgáltató vállalkozások letelepedésének szabadságát a belső piacon.

Tekintettel a szolgáltatásokra vonatkozó szabálytervezetekre, a Bizottság vagy a tagállamok részletes véleményei nem lehetnek hatással - különösen az audiovizuális szférában - azon kultúrpolitikai intézkedésekre, amelyeket a tagállamok a közösségi joggal összhangban, nyelvi eltéréseikre, sajátos nemzeti és regionális jellegzetességeikre és kulturális örökségükre tekintettel fogadhatnak el.

Az érintett tagállamnak be kell jelentenie a Bizottságnak, hogy milyen intézkedést javasol tenni az ilyen részletes véleményekkel kapcsolatban. A Bizottság erre észrevételt tesz.

Tekintettel a szolgáltatásokra vonatkozó szabályokra, az érintett tagállamnak adott esetben meg kell jelölnie annak okát, hogy miért nem lehet figyelembe venni a részletes véleményt.

(3) A szolgáltatásokra vonatkozó szabálytervezetek kivételével, a tagállamok tizenkét hónappal elhalasztják a műszaki szabálytervezet elfogadását attól az időponttól kezdődően, amikor a Bizottság kézhez vette a 8. cikk (1) bekezdésében említett közleményt, ha a Bizottság ettől az időponttól számított három hónapon belül bejelenti azon szándékát, hogy ebben a témában a Szerződés 189. cikkével összhangban irányelvre, rendeletre vagy határozatra kíván javaslatot előterjeszteni vagy elfogadni.";

b) a (7) bekezdés a következőképpen módosul:

"(7) Az (1)-(5) bekezdést nem lehet alkalmazni azokra az esetekre, amelyekben:

- sürgős okokból, melyeket a közegészségügy vagy közbiztonság védelmével, az állatvédelemmel vagy növényvédelemmel kapcsolatos komoly és előre nem látott körülmények idéztek elő, valamint a szolgáltatásokra vonatkozó szabályok esetében, közérdekből is, különösen a kisebbségek védelmében, a tagállam köteles igen rövid időn belül műszaki szabályokat kidolgozni annak érdekében, hogy elfogadtathassa és bevezethesse őket minden előzetes egyeztetés lehetősége nélkül, vagy

- sürgős okokból, melyeket a pénzügyi rendszer biztonságának és sértetlenségének védelmével, különösen a betétesek, a befektetők és a biztosítottak védelmével kapcsolatos komoly körülmények idéztek elő, a tagállam köteles haladéktalanul pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályokat elfogadni és bevezetni.

A 8. cikkben említett közleményben a tagállamnak meg kell jelölnie a megtett intézkedések sürgősségének okát. A Bizottságnak mielőbb közölnie kell a közleményre vonatkozó észrevételeit. Az eljárás helytelen alkalmazása eseteiben megfelelő lépéseket kell tennie. A Bizottságnak rendszeresen tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet.";

6. A 10. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés első és második francia bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"- eleget tesznek a kötelező erejű közösségi jogszabályoknak, amelyek műszaki leírások vagy szolgáltatásokra vonatkozó szabályok elfogadását eredményezik a Közösségben,

- teljesítik azon nemzetközi megállapodásokból származó kötelezettségeiket, amelyek közös műszaki leírások vagy szolgáltatásokra vonatkozó szabályok elfogadását eredményezik a Közösségben,";

b) az (1) bekezdés hatodik francia bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"- az 1. cikk 11. pontja szerinti műszaki előírás módosítására szorítkoznak, a Bizottság kérelmének megfelelően, a kereskedelmet, vagy - a szolgáltatásokra vonatkozó szabályok esetében - a szolgáltatások szabad mozgását, illetve a szolgáltató vállalkozások letelepedésének szabadságát gátló akadály elhárítását tartva szem előtt.";

c) a (3) és (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A 9. cikk (3)-(6) bekezdése nem alkalmazható az 1. cikk 11. pontja második albekezdésének második francia bekezdésében említett önkéntes megállapodásokra.

(4) A 9. cikk nem alkalmazható az 1. cikk 11. pontja második albekezdésének harmadik francia bekezdésében említett műszaki szabályokra és más követelményekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó szabályokra.";

7. Az irányelv az ezen irányelv V. és VI. mellékletével egészül ki.

2. cikk

(1) A tagállamok 1999. augusztus 5-ig hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

A 2. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében említett időponttól számított legkésőbb két éven belül a Bizottságnak be kell nyújtania az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz a 98/34/EK irányelv alkalmazásának kiértékelését, különösen az 1. cikk (2) bekezdésében említett szolgáltatások technológiai és piaci fejlődésének fényében. A 2. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében említett időponttól számított legkésőbb három éven belül, ha szükséges, a Bizottságnak javaslatot kell előterjesztenie az Európai Parlament és a Tanács elé a szóban forgó irányelv felülvizsgálatára.

Ebből a célból a Bizottságnak figyelembe kell vennie minden észrevételt, amelyet a tagállamok vele közölnek.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1998. július 20-án

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. M. Gil-robles

a Tanács részéről

az elnök

W. Molterer

[1] HL C 307., 1996.10.16., 11. o. ésHL C 65., 1998.2.28., 12. o.

[2] HL C 158., 1997.5.26, 1. o.

[3] Az Európai Parlament 1997. május 16-i véleménye (HL C 167., 1997.6.2., 238. o.), a Tanács 1998. Január 26-i közös álláspontja (HL C 62., 1998.2.26., 48. o.) és az Európai Parlament 1998. május 14-i határozata (HL C 167., 1998.6.1.). 1998. június 29-i tanácsi határozat.

[4] HL L 204., 1998.7.21., 37. o.

[5] HL L 202., 1997.7.30., 1. o.

[6] HL 298., 1989.10.17., 23. o.

[7] HL L 117., 1997.5.7., 15. o.

[8] HL L 298., 1989.10.17., 23. o. A legutóbb a 97/36/EK irányelvvel (HL L 202., 1997.07.30., 1. o.) módosított irányelv

[9] HL L 192., 1990.7.24., 1. o. A 97/51/EK irányelvvel (HL L 295., 1997.10.29., 23. o.) módosított irányelv

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

"

V. MELLÉKLET

Azoknak a szolgáltatásoknak a tájékoztató jegyzéke, amelyekre nem vonatkozik az 1. cikk (2) bekezdésének második albekezdése

1. Nem "távolról" nyújtott szolgáltatások

Azok a szolgáltatások, amelyeket a szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő fizikai jelenlétében nyújtanak, még ha ezek elektronikus eszközöket foglalnak is magukban

a) orvosi vizsgálatok vagy kezelés az orvos rendelőjében, elektronikus berendezés alkalmazásával, a beteg fizikai jelenlétében;

b) elektronikus katalógus megtekintése az üzletben, a vevő fizikai jelenlétében;

c) repülőjegy-foglalás utazási ügynökségnél számítógépes hálózat útján, az ügyfél fizikai jelenlétében;

d) játékteremben rendelkezésre bocsátott elektronikus játékok, a felhasználó fizikai jelenlétében.

2. Nem "elektronikus úton" nyújtott szolgáltatások

- anyagi tartalommal bíró szolgáltatások, még ha elektronikus eszközök útján nyújtják is őket:

a) készpénz- vagy jegykiadó automaták (bankjegyek, vasúti jegyek);

b) belépés fizetésköteles úthálózatokba, gépkocsi-parkolókba, stb. még akkor is, ha a bejáratnál/kijáratnál a belépést ellenőrző és/vagy a pontos fizetést biztosító elektronikus eszközök vannak elhelyezve,

- off-line szolgáltatások: CD ROM-ok vagy hajlékony lemezen tárolt szoftverek értékesítése,

- olyan szolgáltatások, amelyeket nem elektronikus feldolgozó/nyilvántartó rendszerek útján nyújtanak:

a) távbeszélő szolgáltatások;

b) telefax/telex szolgáltatások;

c) távbeszélő vagy telefax útján nyújtott szolgáltatások;

d) orvosi tanácsadás telefon/telefax útján;

e) jogi tanácsadás telefon/telefax útján;

f) direkt marketing telefon/telefax útján.

3. Nem "a szolgáltatást igénybe vevő egyéni kérelmére" nyújtott szolgáltatások

Egyéni kérelem nélkül, adatátvitel útján, korlátlan számú egyéni igénybevevő részére egyidejűleg nyújtott szolgáltatások (egy pontról több pontra történő átvitel):

a) a 89/552/EGK irányelv 1. cikkének a) pontja alá tartozó televíziós műsorszórási szolgáltatások (beleértve a near-video igény szerinti szolgáltatásokat is);

b) rádiós műsorszórási szolgáltatások;

c) (televízión leadott) teletext.

VI. MELLÉKLET

Az 1. cikk (5) bekezdésének harmadik albekezdése hatálya alá tartozó pénzügyi szolgáltatások tájékoztató jegyzéke

- Befektetési szolgáltatások

- Biztosítási és viszontbiztosítási műveletek

- Banki szolgáltatások

- Nyugdíjalapokkal kapcsolatos műveletek

- Határidős vagy opciós ügyletekkel kapcsolatos szolgáltatások

Ezek a szolgáltatások különösen a következőket foglalják magukban:

a) A 93/22/EGK irányelv [1] mellékletében említett befektetési szolgáltatások, kollektív befektetési vállalkozások szolgáltatásai;

b) A 89/646/EGK irányelv 9 mellékletében említett, kölcsönös elismerésen alapuló tevékenységek körébe tartozó szolgáltatások [2];

c) A következő irányelvekben említett biztosítási és viszontbiztosítási tevékenységekhez tartozó műveletek:

- 73/239/EGK irányelv [3] 1. cikke,

- 79/267/EGK irányelv [4] melléklete,

- 64/225/EGK irányelv [5],

- 92/49/EGK irányelv [6] és a 92/96/EGK irányelv [7].

"

[1] HL L 141., 1993.6.11., 27. o.

[2] HL L 386., 1989.12.30., 1. o. A legutóbb a 92/30/EGK irányelvvel módosított irányelv (HL L 110., 1992.4.28., 52. o.).

[3] HL L 228., 1973.8.16., 3. o. A legutóbb a 92/49/EGK irányelvvel módosított irányelv (HL L 228., 1992.8.11., 1. o.).

[4] HL L 63., 1979.3.13., 1. o. A legutóbb a 90/619/EGK irányelvvel módosított irányelv (HL L 330., 1990.11.29., 50. o.).

[5] HL 56., 1964.4.4., 878/64 o. Az 1973-as csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

[6] HL L 228., 1992.8.11., 1. o.

[7] HL L 360., 1992.12.9., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31998L0048 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998L0048&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék