31982L0400[1]

A Tanács irányelve (1982. június 14.) a 77/391/EGK irányelv módosításáról és a szarvasmarha-brucellózis, -tuberkulózis és-leukózis felszámolására irányuló kiegészítő közösségi intézkedés bevezetéséről

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1982. június 14.)

a 77/391/EGK irányelv módosításáról és a szarvasmarha-brucellózis, -tuberkulózis és -leukózis felszámolására irányuló kiegészítő közösségi intézkedés bevezetéséről

(82/400/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. és 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel a legutóbb a 81/476/EGK irányelvvel ( 4 ) módosított, a szarvasmarha-brucellózis, -tuberkulózis és -leukózis felszámolására irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről szóló, 1977. május 17-i 77/391/EGK tanácsi irányelv ( 5 ) az intézkedések időtartamát három évben korlátozta;

mivel a kapott eredmények, valamint a tagállamok által benyújtott programok kielégítő előrehaladásának ismeretében egy kiegészítő kétéves intézkedés megszervezésére és finanszírozásának előírására van szükség a kitűzött célok elérésének érdekében;

mivel a szarvasmarhák brucellózisa, tuberkulózisa és enzootikus leukózisa gyorsított felszámolására irányuló nemzeti tervekre vonatkozó közösségi szempontok létrehozásáról szóló, 1977. december 13-i 78/52/EGK tanácsi irányelv ( 6 ) 29. cikkének (3) bekezdése előírta, hogy az eredeti megállapodás szerinti hároméves időszak kezdő időpontját a Bizottság határozza meg a nemzeti terveket jóváhagyó határozatában; mivel ennek megfelelően a tagállamok eredeti tervei Olaszország és Görögország kivételével az egyes tagállamokban 1981 folyamán eltérő időpontokban lejárnak; mivel az új intézkedéssel kapcsolatos technikai és pénzügyi alkalmazkodáshoz elegendő időt kell hagyni, az 1981 folyamán teljesítendő tervek eredeti lejárati dátumát egységesen 1981. december 31-ig kell meghosszabbítani;

mivel az eredeti tervekben az adott betegségek járványtani fejleményei következtében szükségessé vált és a meghozott intézkedések sikeres befejezését célzó változtatások lehetővé tétele érdekében a tagállamoknak új terveket kell készíteniük; mivel az új tervek végrehajtási idejének hosszát úgy kell kiszámítani, hogy valamennyi esetben a teljes rendszer - vagyis az eredeti terv és az új terv - együttes időtartama ne haladja meg az öt évet,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 77/391/EGK irányelv 6. cikke a következő bekezdéssel egészül ki:

"(3) Azon tagállamok esetében azonban, amelyek hároméves terve 1981-ben lejár, a hároméves időszak 1981. december 31-ig meghosszabbodik."

2. cikk

(1) A szarvasmarhák brucellózisa, tuberkulózisa és enzootikus leukózisa felszámolásának befejezése érdekében ezennel közösségi intézkedést vezetnek be.

(2) A kiegészítő intézkedés időtartamát úgy kell meghatározni, hogy a 77/391/EGK irányelvben bevezetett intézkedés teljes tartama a kiegészítő intézkedéssel együttesen öt év legyen.

(3) A Közösség pénzügyi hozzájárulást nyújt a kiegészítő intézkedés végrehajtásához.

3. cikk

(1) A tagállamok a 77/391/EGK irányelv 2., 3. és 4. cikkével és a 78/52/EGK irányelvben megállapított szempontokkal összhangban új, gyorsított mentesítési terveket készítenek olyan módon, hogy biztosítsák a folyamatosságot az eredeti tervük szerint foganatosított bármely intézkedéssel, figyelembe véve az elért eredményeket és az esetleg szükségessé vált kiigazításokat.

(2) Az új terveket legkésőbb két hónappal ezen irányelv kihirdetését követően kell megküldeni a Bizottság számára Belgium, Dánia, Németország, Franciaország, Írország és az Egyesült Királyság esetében, és 1983. január 1-jéig Olaszország és Görögország esetében.

4. cikk

(1) A Bizottság megvizsgálja a részére a 3. cikk (2) bekezdésével összhangban megküldött új terveket annak meghatározása céljából, hogy összhangban állnak-e a 77/391/EGK irányelv, a 78/52/EGK irányelv és ezen irányelv előírásaival és ezen irányelvek célkitűzéseit kellően figyelembe véve teljesülnek-e a Közösség pénzügyi részvételének feltételei.

(2) A tervek kézhezvételétől számított két hónapon belül a Bizottság benyújt egy határozattervezetet az Állat-egészségügyi Állandó Bizottságnak (a továbbiakban: "a bizottság"). A bizottság a véleményét a 8. cikkben megállapított eljárással összhangban nyilvánítja ki.

(3) A tagállamok a Bizottság jóváhagyó határozatában rögzített időpontokban életbe léptetik a 3. cikkben említett és a (2) bekezdéssel összhangban jóváhagyott új gyorsított mentesítési tervek átültetéséhez szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket.

5. cikk

(1) A 3. cikkben említett tervek szerint elfogadott intézkedésekkel kapcsolatban a tagállamoknál felmerült költségek után a (3) bekezdésben és a 2. cikkben meghatározott korlátok között lehet közösségi támogatást igényelni.

(2) A Közösség a tagállamoknak a 77/391/EGK irányelv I. fejezetében említett rendelkezések értelmében 72,5 ECU-t fizet minden levágott tehénért és 36,25 ECU-t minden levágott más szarvasmarhaféléért.

(3) A Közösség költségvetésében az agrárszektor kiadási fejezetét terhelő támogatás becsült összege az (1) bekezdésben említett intézkedések időtartamára 35 millió ECU.

(4) A tagállamok által elfogadott intézkedések csak akkor jogosultak a Közösség pénzügyi támogatására, ha az azokat érintő rendelkezéseket a 4. cikkben foglaltak szerint hagyták jóvá.

6. cikk

(1) Az ezen intézkedés közösségi finanszírozásával kapcsolatos bizottsági határozatokra a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 1970. április 21-i 729/70/EGK tanácsi rendelet ( 7 ) 7. cikkének (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) A kifizetések iránti kérelmeknek a tagállamban az év folyamán elvégzett vágásokra kell vonatkozniuk és azokat a következő év július 1-jéig kell benyújtani.

(3) E cikk végrehajtásának részletes szabályait a 729/70/EGK rendelet 13. cikkében meghatározott eljárással összhangban fogadják el.

7. cikk

(1) A tervek alkalmazásának állatorvosi ellenőrzését a 77/391/EGK irányelv 10. cikkével összhangban végzik.

(2) Amennyiben az összes mentesítési tervet végrehajtották, a Bizottság az elért eredményekről általános jelentést nyújt be a Tanácshoz, szükség esetén a nemzeti megelőző intézkedések további harmonizálására tett javaslattal együtt.

7a. cikk

A 129/78/EGK rendeletet és a 729/70/EGK rendelet 8. és 9. cikkét a megfelelő változtatásokkal kell alkalmazni.

8. cikk

(1) Amennyiben az e cikkben meghatározott eljárást kell alkalmazni, a bizottságot elnöke saját kezdeményezésére vagy a tagállamok képviselőinek kérésére hívja össze.

(2) A bizottságon belül a tagállamok szavazatait a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően súlyozzák. Az elnök nem szavazhat.

(3) A Bizottság képviselője benyújtja az elfogadásra javasolt intézkedések tervezetét. A Bizottság a tervezetre vonatkozó véleményét az elnök által a tárgy sürgősségére tekintettel megállapított határidőn belül alakítja ki. A véleményt 54 szavazatos többséggel kell elfogadni.

(4) Ha az intézkedések összhangban vannak a bizottság véleményével, a Bizottság elfogadja, és azonnal végrehajtja azokat. Ha azok nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy nem nyilvánítottak véleményt, akkor a Bizottság haladéktalanul javaslatot nyújt be a Tanácsnak az elfogadandó intézkedésekről. A Tanács minősített többséggel fogadja el az intézkedéseket.

Ha a javaslatok Tanács elé terjesztését követő három hónapon belül a Tanács semmilyen intézkedést nem fogadott el, a Bizottság elfogadja, és azonnal alkalmazza a javasolt intézkedéseket, kivéve azt az esetet, ha a Tanács egyszerű többséggel ezen intézkedések ellen szavazott.

9. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

( 1 ) HL C 289., 1981.11.11., 4. o.

( 2 ) HL C 40., 1982.2.15., 26. o.

( 3 ) HL C 112., 1982.5.3., 8. o.

( 4 ) HL L 186., 1981.7.8., 20. o.

( 5 ) HL L 145., 1977.6.13., 44. o.

( 6 ) HL L 15., 1978.1.19., 34. o.

( 7 ) HL L 94., 1970.4.28., 13. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31982L0400 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31982L0400&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01982L0400-19860101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01982L0400-19860101&locale=hu