Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

A Kúria Pfv.20011/2015/3. számú precedensképes határozata személyiségi jog megsértése tárgyában. [1959. évi IV. törvény (Ptk.) 75. §, 78. §] Bírók: Baka András, Kovács Zsuzsanna, Pataki Árpád

A határozat elvi tartalma:

A valótlan és sértő tartalmú tényállítások megismerésének lehetővé tétele, hozzáférés biztosítása akár internetes elérhetőség megadásával is a jogsértő közlés híresztelésének minősül, és ezzel önálló személyiségi jogi felelősséget alapoz meg. 1959. IV. Tv. 75. § (1), 1959. IV. Tv. 76. §, 1959. IV. Tv. 78. § (1), 1959. IV. Tv. 84. § (1), 1952. III. Tv. 164. § (1), 1952. III. Tv. 206. § (1),

***********

Pfv.IV.20.011/2015/3.szám

A Kúria a dr. Ulics Erika ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Muhi Erika ügyvéd által képviselt I. rendű, a II. rendű, a dr. Ammann Zsuzsa ügyvéd által képviselt IV. rendű, a dr. Pethő Márk ügyvéd által képviselt V. rendű, a dr. Győrfi Attila ügyvéd által képviselt VI. rendű és a Dr. Papp Gábor Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Sztanó Judit ügyvéd) által képviselt VIII. rendű alperesek ellen személyiségi jog megsértése miatt a Debreceni Törvényszék előtt 6.P.21.359/2013. számon indult és a Debreceni Ítélőtábla Pf.I.20.289/2014/7. számú jogerős ítéletével befejezett perében az V. rendű alperes által 32. sorszám alatt, illetve a VIII. rendű alperes által 36. sorszám alatt benyújtott felülvizsgálati kérelmek folytán - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

í t é l e t e t :

A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartja.

Kötelezi az V. és VIII. rendű alpereseket, hogy egyetemlegesen fizessenek meg a felperes részére 15.000 (tizenötezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget.

A le nem rótt 70.000 - 70.000 (hetvenezer - hetvenezer) forint felülvizsgálati eljárási illetéket az V. és VIII. rendű alperesek kötelesek az államnak külön felhívásra megtéríteni.

Ez ellen az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

A jogerős ítélet által megállapított tényállás szerint 2013. szeptember 5-én a Románia - Magyarország világbajnoki selejtezőre Bukarestbe utazó, egy szurkolói csoport tagjai külön kitérőt téve megálltak a .. általános iskola előtt, ahol erődemonstráció és félelemkeltés látszatával, zászlókat feltartva elénekelték a magyar és székely Himnuszt, miközben a roma etnikai kisebbségekre rasszista kifejezéseket tettek, mindezzel riadalmat okoztak a roma lakosság körében. Az esemény úgy ért véget, hogy egy pedagógus hívására a helyszínre érkező rendőrök a szurkolókat a buszra felszállították, majd rendőri felvezetéssel a busz elhagyta a községet.

Az I.r. alperes a .. roma kisebbségi önkormányzat vezetője volt 2013-ban. Ő 2013. szeptember 5-én egy szülő és egy iskolában tanuló gyermeke társaságában interjút adott a II.r. alperes képviseletében eljáró ..nak, aki az I.r. alperes hozzájárulásával az interjút rögzítette és a készített videofelvételt még aznap feltöltötte a youtube.com internetes honlapra. Az interjúban az I.r. alperes a "Bejött a .., bejött egy busszal" kifejezés használatával a szurkolói csoportot, mint a felpereshez köthető személyeket jelölte meg. Ezen videofelvétel alapján az V.r. alperes által fenntartott .. internetes hírportálon 2013. szeptember 6-án "Romániába tartó szurkolók álltak meg cigány diákokat fenyegetni" címmel a felperesre nem utaló tudósítás jelent meg, amely azonban - azzal együtt, hogy kifejezetten jelölte, hogy a riport youtube.com honlapon elérhető - klikkelési lehetőséggel a tudósításból a videofelvételt közvetlenül elérhetővé tett. A tudósítás alapján a VIII.r. alperes által fenntartott hvg.hu internetes hírportál lapszemleként ugyancsak 2013. szeptember 6-án "Video: Romákra támadtak a Bukarestbe induló szurkolók .." címmel jelentetett meg a felperesre ugyancsak nem utaló közleményt, amely klikkeléssel közvetlen átirányítást biztosított a .. honlapon megjelent előbbi tudósításhoz. 2013. szeptember 5-én a II.r. alperes által készített és utóbb a youtube.com internetes oldalra feltöltött videofelvétel hónapokig elérhető volt a youtube.com, a .. és a .. honlapokról.

2013. szeptember 7-én a VI.r. alperes által fenntartott .. internetes portál munkatársa riportot készített az I.r. alperessel, aki nyilatkozatában az "Megtámadták az iskolát, a .. megtámadta" és a ".., hozzáteszem, hogy .., biztos, hogy .. voltak" közlésekkel a szurkolói csoport tagjait ugyancsak a felpereshez köthető személyekként határozták meg. A riport kép- és hanganyagát a VI.r. alperes rögzítette és az aznap, a honlapon megjelent "Itt valaki már megint nem mond igazat" című tudósítás részeként közzétette. Ez a videofelvétel (2.sz. videó) 2013. szeptember 7. után a IV.r. alperes által fenntartott .. internetes honlap "Szurkolók gerjesztettek feszültséget .." című közleményében klikkeléssel közvetlenül elérhető volt. Ez a felvétel egy idő után már sem a IV., sem a VI.r. alperesnél nem volt elérhető.

A felperes módosított keresetében annak megállapítását kérte, hogy az I.r. alperes a videofelvételeken rögzített és nyilvánosságra hozott nyilatkozataiban a felperest érintő valótlan tényállításaival, a II., IV., V., VI. és VIII.r. alperesek pedig ezen tényállítások híresztelésével megsértették a jóhírnév védelméhez fűződő személyiségi jogát, mivel a csoport tagjait megalapozatlanul hozták kapcsolatba a felperessel, ezáltal a felperes társadalmi megítélését hátrányosan befolyásolták. Az V. és VIII.r. alperesek esetében kérte őket a sérelmes helyzet megszüntetésére kötelezni. A felperes kérte azt is, hogy a bíróság kötelezze az I., II., IV., VI. és VIII.r. alpereseket elégtétel adására, valamint egyetemlegesen nem vagyoni kártérítés címén 700.000 forint tőke és járulékai megfizetésére.

Valamennyi alperes a jogalap hiányára való hivatkozással kérte a kereset teljes elutasítását és a felperes perköltségben való marasztalását.

Az elsőfokú bíróság ítéletében megállapította, hogy az I.r. alperes megsértette a felperes jóhírnévhez fűződő személyiségi jogát azzal, hogy a 2013. szeptember 5-én a .. általános iskola előtt történt eseményeket valótlanul a felperesi párt tetteként, az abban résztvevő személyeket pedig valótlanul a felperesi párthoz tartozó személyekként tüntette fel a 2013. szeptember 5-én a II.r. alperesnek adott és utóbb a youtube.com internetes oldalra feltöltött, valamint a szeptember 7-én, a VI.r. alperesnek adott és utóbb a .. internetes hírportálra feltöltött nyilatkozataiban. Megállapította továbbá, hogy a II., IV., V., VI. és VIII.r. alperes ugyancsak megsértette a felperes jóhírnévhez fűződő személyiségi jogát azzal, hogy az I.r. alperes valótlan nyilatkozatát a II.r. alperes a youtube.com internetes oldalra való feltöltéssel, a IV.r. alperes a .. internetes oldalon, az V.r. alperes a .. internetes oldalon, a VI.r. alperes a .. internetes oldalon és a VIII.r. alperes a .. internetes oldalon való hozzáférhetővé tétellel híresztelték. Kötelezte az I. és II.r. alpereseket, hogy együttesen a youtube.com internetes oldalon, a IV.r. alperest, hogy a .. internetes oldalon, az V.r. alperest, hogy a .. internetes hírportálon, a VI.r. alperest, hogy a .. internetes hírportálon és a VIII.r. alperest, hogy a .. internetes hírportálon saját költségükön, 15 napon belül, 30 nap időtartamra jelentessék meg a nyilvánosság számára hozzáférhető módon az ítélet eddigi rendelkezéseit. Kötelezte az V.r. alperest, hogy 15 napon belül a .. internetes hírportál 2013. szeptember 6-án megjelent "Romániába tartó szurkolók álltak meg cigány diákokat fenyegetni" című cikkével az I.r. alperes youtube-ra feltöltött nyilatkozatának elérhetőségét szüntesse meg. Kötelezte az I.r. alperest, hogy fizessen meg 15 napon belül a felperesnek 100.000 forint nem vagyoni kártérítést és annak 2013. szeptember 7. napjától a kifizetés napjáig járó törvényes kamatát. Ezt meghaladóan a felperes keresetét az elsőfokú bíróság elutasította. A felperest 6.000 forint, az I., II., IV., VI. és VIII.r. alpereseket egyetemlegesen 36.000 forint le nem rótt eljárási illeték, az államnak külön felhívásra való megfizetésére kötelezte, egyebekben úgy rendelkezett, hogy a peres felek a perrel felmerült költségeiket maguk viselik. Az elsőfokú ítélet indokolása szerint az I.r. alperes mindkét videofelvételen rögzített és nyilvánosságra hozott nyilatkozataiban természetes személyek egy csoportja által elkövetett és garázdaként, félelemkeltőként, rasszistaként bemutatott cselekményét a felperesi politikai párt cselekményeként tüntette fel, amely alkalmas a felperes értékelésének negatív befolyásolására. Az ítélet indokolása szerint egy országos politikai párt megítélését a társadalom szemében hátrányosan érinti, ha az érintett pártot tőle független személyek garázda és rasszista cselekményével szoros összefüggésbe hozzák, mert ezáltal olyan látszat keletkezik, hogy az érintett cselekmények kifejezetten az adott politikai párt cselekményei lettek volna. Az elsőfokú bíróság álláspontja szerint ezt az okozati összefüggést a bizonyításra kötelezett alperesek igazolni nem tudták. Az elsőfokú bíróság szerint a felperesi pártot is megilleti az a jog, hogy kizárólag a maga által véghez vitt vagy szervezett cselekményeként, eseményekért kelljen felelősséget viselnie. Az elsőfokú ítélet szerint a párttól függetlenül, bármilyen motivációból végrehajtott cselekményektől a pártnak joga van elhatárolódni, az esetleges ideológiai átfedések, a demonstrálók tipikus megjelentési módja önmagában még nem indokolja azt, hogy a párttól független események a felperesi párt által megvalósított eseményként kerüljenek közzétételre. Az I.r. alperes erre nézve valótlan tényállítást tett és ezeket a valótlan és sértőnek minősített tényállításokat a további alperesek híresztelték. Az elsőfokú ítélet az alpereseket elégtétel adására is kötelezte oly módon, hogy az ítélet jogsértést megállapító részét kötelesek nyilvánosságra hozni, az V.r. alperest pedig kötelezte a tudósítás jogsértő mivoltától való megfosztására. Ebben a körben a VIII.r. alperessel szemben előterjesztett igényt azért nem találta alaposnak, mert az V.r. alperesnél a döntés végrehajtása automatikusan megszünteti a kérdéses anyagnak a VIII.r. alperes oldaláról való elérhetőségét.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!