32004R2216[1]

A Bizottság 2216/2004/EK rendelete (2004. december 21.) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti kibocsátásforgalmi-jegyzékek egységesített és biztonságos rendszerérőlEGT vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 2216/2004/EK RENDELETE

(2004. december 21.)

a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti kibocsátásforgalmi-jegyzékek egységesített és biztonságos rendszeréről

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre, illetve a 96/61/EK tanácsi irányelvet ( 1 ) és különösen annak 19. cikke (3) bekezdését módosítva,

tekintettel az üvegházhatást okozó gázok Közösségen belüli kibocsátásának nyomon követését szolgáló rendszerről és a Kiotói Jegyzőkönyv végrehajtásáról szóló, 2004. február 11-i 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra ( 2 ) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdése első albekezdésének második mondatára,

(1)

Egy integrált közösségi kibocsátásiegység-forgalmi rendszerre van szükség, mely a Közösségnek és a tagállamainak a 280/2004/EK határozat 6. cikke alapján létrehozott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeiből áll, amelyek magukban foglalják a 2003/87/EK irányelv 6. cikke alapján létrehozott kibocsátásforgalmi-jegyzékeket és az ugyanezen irányelv 19. cikke alapján létrehozott kibocsátásforgalmi-jegyzékeket és 20. cikke alapján létrehozott közösségi független ügyleti jegyzőkönyvet, annak biztosítására, hogy a kibocsátási egységek kiadásánál, átruházásánál és törlésénél ne legyenek szabálytalanságok, és hogy az ügyletek megfeleljenek az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezményéből (UNFCCC) és a Kiotói Jegyzőkönyvből fakadó kötelezettségeknek.

(2)

A környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2003. január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel ( 3 ) és az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 19/CP.7 határozatával összhangban az egyes jelentéseket rendszeresen közzé kell tenni annak érdekében, hogy a nyilvánosság számára hozzáférhetők legyenek a kibocsátásforgalmi-jegyzékek integrált rendszerében lévő információk, melyekre egyes titoktartási követelmények vonatkoznak.

(3)

A személyek védelmére vonatkozó, a személyes adatok feldolgozásával és az ilyen adatok szabad mozgásával kapcsolatos közösségi jogszabályokat, különösen a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad mozgásáról szóló 95/46/EK irányelvet ( 4 ), az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelvet ( 5 ) és a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad mozgásáról szóló 45/2001/EK rendeletet ( 6 ) be kell tartani, amennyiben ezek az e rendelet szerint nyilvántartott és feldolgozott információkra vonatkoznak.

(4)

Minden egyes kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek tartalmaznia kell egy Részes Fél számlát, egy megszüntetési számlát, valamint az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 19/CP.7 határozata szerinti törlési és helyettesítési számlákat minden egyes kötelezettségvállalási időszakra vonatkozóan, és a 2003/87/EK irányelv 19. cikke szerint létrehozott kibocsátásforgalmi-jegyzékeknek tartalmazniuk kell az ennek az irányelvnek a követelményeinek végrehajtásához szükséges, az üzemeltetőkre és egyéb személyekre vonatkozó birtokosi számlákat. Valamennyi ilyen számlát az egységesített eljárásokkal kell létrehozni a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszer egységességének és a benne foglalt információk nyilvános hozzáférésének biztosítására.

(5)

A 280/2004/EK határozat 6. cikke a Közösség és tagállamai számára előírja a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti - az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott - kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációinak alkalmazását a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv létrehozására és működtetésére. E specifikációk alkalmazása és kidolgozása az integrált közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerrel kapcsolatosan lehetővé teszi a 2003/87/EK irányelv 19. cikke szerint létrehozott kibocsátásforgalmi-jegyzékek beillesztését a 280/2004/EK határozat 6. cikke alapján létrehozott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékekbe.

(6)

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv automatikus ellenőrzéseket fog végezni a közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerben a kibocsátási egységeket, hitelesített kibocsátásokat, számlákat és kiotói egységeket, az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv pedig automatikus ellenőrzéseket fog végezni a kiotói egységekre vonatkozó folyamatokat illetően annak biztosítására, hogy ne legyenek szabálytalanságok. Azokat a folyamatokat, amelyek megbuknak ezeken az ellenőrzéseken, le fogják állítani annak biztosítása érdekében, hogy a közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerben zajló ügyletek megfeleljenek 2003/87/EK irányelv követelményeinek, valamint UNFCCC és a Kiotói Jegyzőkönyv alapján kidolgozott követelményeknek.

(7)

A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerben zajló összes ügyletet az egységesített eljárásoknak megfelelően és - ahol szükséges - összehangolt időrendben kell végrehajtani, hogy biztosítani lehessen megfelelésüket a 2003/87/EK irányelv követelményeinek, valamint UNFCCC és a Kiotói Jegyzőkönyv alapján kidolgozott követelményeknek, továbbá e rendszer integritásának védelmére.

(8)

A hitelesítési és hozzáférési jogosultsági követelményeket illetően meg kell állapítani azokat a minimális biztonsági előírásokat és összehangolt követelményeket, amelyek az integrált közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerben lévő adatok biztonságának védelmét szolgálják.

(9)

A központi tisztviselőnek és minden egyes jegyzékkezelőnek biztosítania kell az integrált közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszer működési zavarainak minimumra korlátozását az összes szükséges lépés megtételével ahhoz, hogy biztosítva legyen a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv rendelkezésre állása azzal, hogy nagy teljesítményű rendszereket és eljárásokat biztosítanak az összes információ megőrzésére.

(10)

A közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerben a folyamatokra, üzemeltetőkre és személyekre vonatkozó összes nyilvántartást a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti - az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott - kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban meghatározott adatnaplózási előírásoknak megfelelően kell tárolni.

(11)

Az átlátható díjrendszer és birtokosok közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerben zajló egyedi ügyletek miatti díjjal-terhelésének tilalma elő fogja segíteni e rendszer integritásának biztosítását.

(12)

Ennek a rendeletnek az intézkedései összhangban vannak a 2003/87/EK irányelv 23. cikke (1) bekezdésében és a 280/2004/EK határozat 9. cikke (2) bekezdésében említett bizottság véleményével.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

A RENDELET TÁRGYA ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet általános rendelkezéseket, funkcionális és technikai specifikációkat, valamint karbantartási követelményeket állapít meg a közös adatelemeket egységesített adatbázisok formájában tartalmazó kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékekből álló egységesített és biztonságos jegyzékrendszerrel és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvvel kapcsolatosan. Ezenkívül gondoskodik a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv közötti hatékony kommunikációs rendszerről.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a 2003/87/EK irányelv 3. cikkében megállapított fogalommeghatározások érvényesek. Ugyancsak érvényesek a következő fogalommeghatározások:

a) "2005-2007 közötti időszak" a 2005. január 1-jétől 2007. december 31-ig tartó, a 2003/87/EK irányelv 11. cikke (1) bekezdésében említett időszakot jelenti;

b) "2008-2012 közötti időszak és az utána következő ötéves időszakok" a 2008. január 1-jétől 2012. december 31-ig tartó és a rákövetkező ötéves időszakokat jelenti, a 2003/87/EK irányelv 11. cikke (1) bekezdésében említettek szerint;

c) "számlabirtokos" a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerben számlával rendelkező személyt jelent;

d) "kibocsátható mennyiség" az üvegházhatású gázok a 280/2004/EK határozat 7. cikke alapján meghatározott kibocsátási szintjeinek megfelelően széndioxid-egyenérték tonnában kiszámított mennyiségét jelenti;

e) "kibocsátható mennyiségi egység (KME)": a 280/2004/EK határozat 7. cikkének (3) bekezdése alapján vagy a Kiotói Jegyzőkönyv valamely Részes Fele által kiadott egység;

f) "felhatalmazott képviselő" azt a természetes személyt jelenti, aki a 23. cikk alapján jogosultságot kapott a központi tisztviselő, valamely jegyzékkezelő, számlabirtokos vagy hitelesítő képviseletére;

g) "TFM-jegyzék" azt a tiszta fejlesztési mechanizmus jegyzéket jelenti, melyet a Kiotói Jegyzőkönyv 12. cikke valamint az UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv alapján elfogadott határozatok szerinti tiszta fejlesztési mechanizmus igazgatóság hozott létre, működtet és tart karban;

h) "központi tisztviselő" a Bizottság által a 2003/87/EK irányelv 20. cikke alapján a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv vezetésére és karbantartására kijelölt személyt jelenti;

i) "közösségi független ügyleti jegyzőkönyv" a 2003/87/EK irányelv 20. cikke (1) bekezdésében előírt és az 5. cikknek megfelelően létrehozott, működtetett és karbantartott, a kibocsátási egységek kiadásának, leadásának és törlésének nyilvántartására szolgáló független ügyleti jegyzőkönyvet jelenti;

j) "illetékes hatóság" a tagállamok által a 2003/87/EK irányelv 18. cikke alapján kijelölt hatóságot vagy hatóságokat jelenti;

k) "eltérés" a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv vagy az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv által észlelt olyan rendellenességet jelent, amely miatt a javasolt folyamat nem felel meg a 2003/87/EK irányelvben előírt és e rendeletben részletezett követelményeknek, valamint az UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti követelményeknek;

l) "vis maior kibocsátási egység" a 2003/87/EK irányelv 29. cikke alapján kiadott vis maior kibocsátási egységet jelenti;

m) "ellentmondás" a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv vagy az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv által észlelt olyan rendellenességet jelent, amelynél a kibocsátási egységekre, számlákra vagy kiotói egységekre vonatkozóan valamely jegyzék által az időszakos egyeztetési folyamat során szolgáltatott adat eltér valamelyik független ügyleti jegyzőkönyvben található adattól;

n) "kiotói egység" alatt KME, ETE, KCsE vagy IKCs értendő;

o) "folyamat" alatt a 32. cikkben említett folyamatok valamelyike értendő;

p) "kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék" a 2003/87/EK irányelv 19. cikke alapján létrehozott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket magában foglaló, a 280/2004/EK határozat 6. cikke alapján létrehozott, működtetett és karbantartott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket jelent. Külön rendelkezések vonatkoznak a 63a. cikk szerinti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékekre;

q) "jegyzékkezelő" azt a tagállam vagy a Bizottság által kijelölt illetékes hatóságot, személyt vagy személyeket jelenti, aki(k) a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működtetését és karbantartását végzi(k) a 2003/87/EK irányelv, a 280/2004/EK határozat és e rendelet követelményeivel összhangban;

r) "eltávolítási egység" (ETE) a Kiotói Jegyzőkönyv 3. cikke alapján kiadott egységet jelent;

s) "ideiglenes IKCs" (iIKCs) egy olyan TFM szerinti erdősítésre vagy újraerdősítésre kiadott IKCs, amely - az UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv alapján elfogadott határozatoktól függően - a kiadása után következő kötelezettségvállalási időszak végén jár le;

t) "hosszú távú IKCs" (htIKCS) egy olyan TFM szerinti erdősítésre és újraerdősítésre kiadott IKCs, amely - az UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv alapján elfogadott határozatoktól függően - azon TFM szerinti erdősítési vagy újraerdősítési projekt hitelezési időszakának a végén jár le, amelyre kiadták;

u) "harmadik országbeli jegyzék" a Kiotói Jegyzőkönyv B. mellékletében szereplő olyan ország által létrehozott, működtetett és karbantartott jegyzék, amely nem tagállam;

v) "ügylet" alatt a kibocsátási egységek kiadása, átruházása, megszerzése, leadása, törlése és helyettesítése, valamint KCsE-k, IKCs-k, KME-k és ETE-k kiadása, átruházása, megszerzése, törlése és megszüntetése, továbbá KCsE-k, IKCs-k és KME-k átvitele értendő;

w) "UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv" az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási Keretegyezményének titkársága által létrehozott, működtetett és karbantartott független ügyleti jegyzőkönyvet jelenti;

x) "hitelesítő" egy olyan szakértő, független, akkreditált hitelesítő szervet jelent, akinek feladata a hitelesítési eljárás végrehajtása és arról jelentés készítése, a tagállam által a 2003/87/EK irányelv V. melléklete alapján megállapított követelményeknek megfelelően;

y) "év" a nyugat-európai idő alapján vett naptári évet jelenti.

II. FEJEZET

KIBOCSÁTÁSIEGYSÉG-FORGALMI JEGYZÉKEK ÉS ÜGYLETI JEGYZŐKÖNYVEK

3. cikk

Kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek

(1) Az ezen rendelet hatálybalépését követő napra minden egyes tagállam és a Bizottság létrehoz egy-egy kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket egy egységesített elektronikus adatbázis formájában.

(2) Mindegyik kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek tartalmaznia kell az I. mellékletben megadott hardvert és szoftvert, elérhetőnek kell lennie interneten keresztül, és meg kell felelnie az e rendelet szerinti funkcionális és technikai specifikációknak.

(3) Mindegyik kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek az ezen rendelet hatálybalépését követő napra képesnek kell lennie a VIII. mellékletben szereplő hitelesített kibocsátásokkal és számlákkal kapcsolatos folyamatok, a X. mellékletben szereplő egyeztetési folyamatok és a XI. mellékletben szereplő összes adminisztrációs folyamat helyes végrehajtására.

Mindegyik kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek az ezen rendelet hatálybalépését követő napra képesnek kell lennie a XI. mellékletben szereplő kibocsátási egységekkel és kiotói egységekkel kapcsolatos összes folyamat helyes végrehajtására a 04-00, 06-00, 07-00 és 08-00 típusú folyamatok kivételével.

Mindegyik kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek 2005. március 31-re képesnek kell lennie a IX. mellékletben megállapított kibocsátási egységekkel és kiotói egységekkel kapcsolatos 04-00, 06-00, 07-00 és 08-00 típusú folyamatok helyes végrehajtására.

2008. február 1-jétől kezdődően minden kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek képesnek kell lennie a XIa. mellékletben előírt, a nemzetikiosztásiterv-táblák automatikus módosításával kapcsolatos folyamatok helyes végrehajtására.

4. cikk

Összevont kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek

Bármelyik tagállam létrehozhatja, működtetheti és karbantarthatja kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékét egy vagy több tagállammal vagy a Bizottsággal együttesen, összevont módon, feltéve hogy saját kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéke megkülönböztethető marad.

5. cikk

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv

(1) A közösségi független ügyleti jegyzőkönyvet egységesített elektronikus adatbázis formájában a Bizottságnak kell létrehoznia az ezen rendelet hatályba lépését követő napra.

(2) A közösségi független ügyleti jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az I. mellékletben megadott hardvert és szoftvert, elérhetőnek kell lenni interneten keresztül, és meg kell felelni az e rendelet szerinti funkcionális és technikai specifikációknak.

(3) A 2003/87/EK irányelv 20. cikke alapján kijelölt központi tisztviselő működteti és tartja karban a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvet e rendelet rendelkezéseivel összhangban.

(4) A központi tisztviselő a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerben lévő adatok épségének elősegítése érdekében gondoskodik a XI. mellékletben előírt adminisztratív folyamatok végrehajtásáról, továbbá annak érdekében, hogy a nemzetikiosztásiterv-táblák valóban a létesítményeknek kiadott és kiosztott kibocsátási egységek számát tartalmazzák, gondoskodik a XIa. mellékletben előírt, a nemzetikiosztásiterv-táblák automatikus módosításával kapcsolatos folyamatok végrehajtásáról.

(5) A központi tisztviselő csak akkor végez kibocsátási egységekkel, hitelesített kibocsátásadatokkal, a nemzetikiosztásiterv-táblák automatikus módosításával, számlákkal vagy kiotói egységekkel kapcsolatos folyamatokat, ha ez központi tisztviselői feladatának ellátásához szükséges.

(6) A közösségi független ügyleti jegyzőkönyvnek ezen rendelet hatálybalépését követő napra képesnek kell lennie a VIII. mellékletben és a IX. mellékletben szereplő kibocsátási egységekkel, hitelesített kibocsátásokkal, számlákkal vagy kiotói egységekkel kapcsolatos összes folyamatok helyes végrehajtására.

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyvnek az ezen rendelet hatálybalépését követő napra képesnek kell lennie a X. mellékletben szereplő egyeztetési folyamatok és a XI. mellékletben szereplő adminisztratív folyamatok helyes végrehajtására.

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyvnek 2008. február 1-jétől kezdődően képesnek kell lennie a XIa. mellékletben előírt, a nemzetikiosztásiterv-táblák automatikus módosításaival kapcsolatos valamennyi folyamat helyes végrehajtására.

6. cikk

A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat

(1) Az egyes kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolatot 2004. december 31-ére létre kell hozni.

A központi tisztviselő aktiválja a kommunikációs kapcsolatot a XIII. mellékletben szereplő tesztelési eljárások és a XIV. mellékletben szereplő inicializálási eljárások sikeres befejeződését követően és értesíti erről az érintett jegyzék-kezelőt.

(2) 2008. február 1-jétől a 7. cikkben előírt kommunikációs kapcsolat létrejöttéig a kibocsátási egységekkel, a hitelesített kibocsátásadatokkal, a nemzetikiosztásiterv-táblák automatikus módosításaival és a számlákkal kapcsolatos összes folyamatot a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvön keresztül történő adatcserével kell lebonyolítani.

(3) A Bizottság arra utasíthatja a központi tisztviselőt, hogy ideiglenesen függessze fel a valamely kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék által kezdeményezett, VIII. és IX. melléklet szerinti folyamatot, amennyiben a folyamat végrehajtása nem a 32-37. cikkel összhangban történik.

A Bizottság arra utasíthatja a központi tisztviselőt, hogy ideiglenesen függessze fel a kommunikációs kapcsolatot egy adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv között, vagy hogy függesszen fel egyes VIII. és IX. melléklet szerinti folyamatokat, vagy az összest, amennyiben az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működtetése és karbantartása nem felel meg e rendelet rendelkezéseinek.

(4) A központi tisztviselő korlátozott funkcionalitású kommunikációs kapcsolatot hozhat létre a CITL és valamely csatlakozásra váró ország kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéke között annak lehetővé tétele céljából, hogy ezek a jegyzékek a CITL-en keresztül kapcsolatot tartsanak fenn az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyvével, és rögzítsék a CITL-ben az üzemeltetők hitelesített kibocsátásadatait. Ezeknek a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeknek a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek valamennyi kötelező tesztelési és inicializálási eljárását sikeresen teljesíteniük kell.

7. cikk

A független ügyleti jegyzőkönyvek közötti kommunikációs kapcsolat

(1) A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyve közötti kommunikációs kapcsolat akkor tekinthető megvalósultnak, amikor az Éghajlat-változási Bizottsággal lefolytatott konzultációt követően a központi tisztviselő úgy dönt, hogy ezeket a rendszereket össze kell kapcsolni. A központi tisztviselő akkor hozza létre és tartja fenn ezt a kapcsolatot, amikor

a) valamennyi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék sikeresen lebonyolította az UNFCCC inicializálási eljárását;

b) a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyve képes a megfelelő funkcionalitás biztosítására és arra, hogy egymással kapcsolatot tartson fenn.

(2) Ha az (1) bekezdésben előírt feltételek nem teljesülnek, akkor a Bizottság - feltéve, hogy az Éghajlat-változási Bizottság tagjainak többsége ezt támogatja - jogosult utasítani a központi tisztviselőt e kapcsolat létrehozására és fenntartására.

(3) Az (1) bekezdésben előírt kapcsolat létrehozását követően a kibocsátási egységekkel, a hitelesített kibocsátásadatokkal, a számlákkal, a nemzetikiosztásiterv-táblák automatikus módosításaival és a kiotói egységekkel kapcsolatos összes folyamatot az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyvén keresztüli adatcserével kell a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv felé végezni.

(4) A Bizottság értékeli a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek, az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyve és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv összekapcsolására adódó, a (3) bekezdésben előírt módszertől különböző lehetőségeket, és erről jelentést tesz az Éghajlat-változási Bizottságnak. Megvizsgálja különösen, hogy van-e lehetőség arra, hogy a kibocsátási egységekkel és a kiotói egységekkel kapcsolatos összes folyamat a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvön keresztüli adatcserével történjék az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyve felé, és a hitelesített kibocsátásadatokkal, a számlákkal és a nemzetikiosztásiterv-táblák automatikus módosításaival kapcsolatos összes folyamat a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvön keresztüli adatcserével valósuljon meg.

(5) A (4) bekezdésben említett kommunikációs kapcsolat létesítése után hat hónappal a Bizottság áttekinti az UNFCCC részes feleinek konferenciája 24/CP.8. határozata alapján kidolgozott, a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékekre vonatkozó adatcsereszabványok funkcionális és műszaki előírásait, és amennyiben úgy találja, hogy azok megteremtik a lehetőséget a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek és az UNFCCC nemzetközi ügyleti jegyzőkönyve közötti kommunikációs kapcsolat közösségi független ügyleti jegyzőkönyv útján történő létrehozására, és ezzel lehetővé teszik a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek rendszerek felépítésének egyszerűsítését, haladéktalanul javaslatot tesz e rendelet módosítására a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek rendszerek felépítésének egyszerűsítése céljából.

(6) Az (1) és a (2) bekezdésben előírt döntéseket lehetőség szerint legalább végrehajtásuk előtt három hónappal kell elfogadni.

7a. cikk

Amennyiben az ügyleti jegyzőkönyvek közötti, a 7. cikkben említett kommunikációs kapcsolatot a 2008 és 2012. közötti időszakra szóló kibocsátási egységeknek a 2003/87/EK irányelv 11. cikkének megfelelő kiadása után hozzák létre, a jegyzékkezelők a kapcsolat létesítése után a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékükben lévő valamennyi kibocsátási egységet az UNFCCC nemzetközi ügyleti jegyzőkönyve által kibocsátható mennyiségként elismert, azonos mennyiségű kibocsátási egységre cserélik le.

8. cikk

Jegyzékkezelők

(1) Mindegyik tagállam és a Bizottság kijelöl egy-egy jegyzék-kezelőt a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék e rendelet rendelkezései szerinti működtetésére és karbantartására.

A tagállamok és a Bizottság biztosítják, hogy ne álljon fenn összeférhetetlenség a jegyzék-kezelő és a számlabirtokosok illetve a jegyzék-kezelő és a központi tisztviselő között.

(2) Minden egyes tagállam közli 2004. szeptember 1-jéig a Bizottsággal kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéke kezelőjének személyazonossági és kapcsolattartási adatait a XIV. mellékletben szereplő inicializálási eljárásokkal összhangban.

(3) Kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeik működtetésével és karbantartásával kapcsolatosan a Bizottság és a tagállamok megtartják végső felelősségüket és hatáskörüket.

(4) A Bizottság összehangolja e rendelet előírásainak végrehajtását az egyes tagállamok kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék kezelőivel és a központi tisztviselővel.

III. FEJEZET

A KIBOCSÁTÁSIEGYSÉG-FORGALMI JEGYZÉKEK TARTALMA

1. SZAKASZ

Jelentés és bizalmas kezelés

9. cikk

Adatszolgáltatás

(1) Minden egyes jegyzék-kezelő jegyzékének weboldalán keresztül átlátható és szervezett módon hozzáférhetővé teszi a XVI. mellékletben felsorolt adatokat a XVI. mellékletben megadott gyakorisággal és az ott megadott jelentés-fogadók számára. A jegyzék-kezelők a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben lévő további adatokat nem adhatják ki.

(2) A központi tisztviselő a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv weboldalán keresztül átlátható és szervezett módon hozzáférhetővé teszi a XVI. mellékletben felsorolt adatokat a XVI. mellékletben megadott gyakorisággal és az ott megadott jelentés-fogadók számára. A központi tisztviselő közösségi független ügyleti jegyzőkönyvben lévő további adatokat nem adhatja ki.

(3) Mindegyik weboldalon lehetővé kell tenni a XVI. mellékletben felsorolt jelentés-fogadók számára a keresők segítségével történő keresést.

(4) Az egyes jegyzék-kezelők felelősek a jegyzékükből származó és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv weboldalán keresztül rendelkezésre bocsátott adatokért.

(5) Sem a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv, sem a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek nem követelhetnek a kibocsátási egységekre vagy kiotói egységekre vonatkozó árinformációkat a számlabirtokosoktól.

10. cikk

Bizalmas kezelés

(1) Hacsak az uniós jog vagy e rendelettel összeegyeztethető és jogszerű cél elérésére törekvő, arányos nemzeti jogi rendelkezés másként nem rendelkezik, a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékekben és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvben található valamennyi adatot - beleértve a teljes számlaállományra és a végrehajtott ügyletek összességére vonatkozó adatokat, valamint az ügyletekben részt vevő vagy az ügyletek által másként érintett kibocsátási egységek egyedi egységazonosító kódját és kiotói egységek egységazonosító sorszámának egyedi számszerű értékét is - bizalmasan kell kezelni.

(2) A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékekben és a CITL-ben nyilvántartott adatok kiszolgáltathatók:

a) a tagállami bűnüldöző szerveknek és adóhatóságoknak;

b) az Európai Bizottság Európai Csalás Elleni Hivatalának;

c) az Európai Számvevőszéknek;

d) az Eurojustnak;

e) a 2003/6/EK irányelv 11. cikkében és a 2005/60/EK irányelv 37. cikkének (1) bekezdésében említett illetékes hatóságoknak;

f) a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nemzeti felügyeleti hatóságoknak;

g) a tagállami jegyzékkezelőknek és a 2003/87/EK irányelv 18. cikke szerinti illetékes hatóságoknak.

(2a) A (2) bekezdésben felsorolt személyeknek az ügyletekre vonatkozó adatok csak a központi tisztviselőhöz vagy valamely jegyzékkezelőhöz intézett kérésükre és csak abban az esetben szolgáltathatók ki, ha a kérést csaláshoz, adóigazgatási tevékenységhez vagy adójogi hatósági eljáráshoz, pénzmosáshoz, terrorizmus finanszírozásához vagy súlyos bűncselekményhez kapcsolódó kivizsgálási, nyomozati vagy felelősségrevonási célú tevékenységük indokolja és szükségessé teszi.

(2b) Az a személy, aki a (2a) bekezdés alapján adatok birtokába jut, köteles gondoskodni arról, hogy az adatokat csak a (2a) bekezdés szerinti kérésben megjelölt célra használja fel, és azok szándékosan vagy szándékolatlanul ne juthassanak olyan személyek birtokába, akik az adatfelhasználás szándékolt céljának megfelelő tevékenységben nem vesznek részt. Ez a rendelkezés nem zárja ki azt, hogy a szóban forgó személyek az adatokat a (2) bekezdésben felsorolt más személyeknek a (2a) bekezdés szerinti kérésben megjelölt célból átadják.

(2c) A központi tisztviselő a (2) bekezdésben felsorolt személyeknek - kérésükre - az ügyletekre vonatkozó anonim adatokhoz hozzáférést biztosíthat, ha a kérés célja az ügyletek esetleges gyanús mintáinak kimutatása. Az adatokhoz ilyen módon hozzáférő személyek az ügyletek gyanús mintáiról a (2) bekezdésben felsorolt többi személyt értesíthetik.

(2d) A jegyzékkezelők biztonságos eszközök révén a többi jegyzékkezelő rendelkezésére bocsátják azon személyek nevét és azonosító adatait, akik részére megtagadták a számlanyitást, valamint akik esetében megtagadták a felhatalmazott képviselőként vagy további felhatalmazott képviselőként való jóváhagyást.

(2e) A jegyzékkezelő dönthet úgy, hogy a nemzeti bűnüldöző szerveket értesíti minden olyan ügyletről, amely a jegyzékkezelő által megállapított értéket meghaladó mennyiségű egységre vonatkozik, továbbá értesíti minden olyan számláról, amely egy adott 24 órás időszakban egy, a jegyzékkezelő által megállapított értéknél nagyobb számú ügyletben vesz részt.

(2f) Az Europol részére a 2009/371/IB tanácsi határozat szerinti feladatainak ellátásához állandó adatolvasási jogosultság mellett hozzáférést kell biztosítani az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben és a CITL-ben tárolt adatokhoz. Az Europol köteles folyamatosan tájékoztatni a Bizottságot az adatok felhasználásáról.

(3) Az illetékes hatóságok és a jegyzékkezelők a kibocsátási egységekkel, a hitelesített kibocsátásadatokkal, a nemzetikiosztásiterv-táblák automatikus módosításaival, a számlákkal és a kiotói egységekkel kapcsolatosan csak olyan folyamatokat hajthatnak végre, amelyek illetékes hatósági vagy jegyzékkezelői feladatkörük ellátásához szükségesek.

2. SZAKASZ

Számlák

11. cikk

Számlák

(1) 2005. január 1-jétől kezdődően minden egyes kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek tartalmaznia kell legalább egy, a 12. cikknek megfelelően létrehozott Részes Fél számlát.

(2) 2005. január 1-jétől kezdődően minden tagállami kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek tartalmaznia kell egy üzemeltetői számlát a 15. cikk szerint létrehozott minden egyes létesítményre, és legalább minden személyre egy személyi számlát a 19. cikknek megfelelően.

(3) 2005. január 1-jétől kezdődően minden kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek tartalmaznia kell egy megszüntetési számlát és egy törlési számlát a 2005-2007, illetve egy törlési számlát a 2008-2012 közötti időszakra a 12. cikk szerint létrehozva.

(4) 2008. január 1-jétől és minden további öt éves időszak első évének január 1-jétől minden egyes kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek tartalmaznia kell egy megszüntetési számlát és az UNFCCC illetve a Kiotói Jegyzőkönyv alapján elfogadott vonatkozó határozatok által előírtak szerinti törlési és helyettesítési számlákat a 2008-2012 közötti időszakra és minden további öt éves időszakra, a 12. cikk szerint létrehozva.

(5) Más rendelkezés hiányában az összes számlának kibocsátási egységek és kiotói egységek tartására kell képesnek lenni.

(6) A személyi számla, a hitelesítői számla és a légijármű-üzemeltetői számla tulajdonosa a számla feletti tulajdonjogát másnak el nem adhatja, és arról le nem mondhat. Az üzemeltetői számla tulajdonosa a számla feletti tulajdonjogát csak az üzemeltetői számlához kapcsolódó létesítménnyel együtt adhatja el, és arról csak azzal együtt mondhat le.

3. SZAKASZ

Részes Fél számlák

12. cikk

A Részes Fél számlák létrehozása

(1) A tagállam és a Bizottság illetékes szerve kérelmet nyújtanak be jegyzék-kezelőikhez a 11. cikk (1), (3) és (4) bekezdésében említett számlák kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékükben történő létrehozására vonatkozólag.

A kérelmezőnek szolgáltatnia kell a jegyzék-kezelő számára az általa indokoltan igényelt információkat. Ezekbe az információkba beletartoznak a IV. mellékletben szereplő adatok.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem kézhezvételétől vagy a kibocsátásegység-forgalmi jegyzék és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat aktiválásától számított 10 napon belül - a későbbi időpont a mérvadó -, a jegyzék-kezelő létrehozza a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben a számlát a VIII. mellékletben meghatározott számla-létrehozási folyamatnak megfelelően.

(3) Az (1) bekezdésben említett kérelmező köteles 10 napon belül közölni a jegyzék-kezelővel az (1) bekezdés szerint neki szolgáltatott adatokban bekövetkezett bármilyen változást. A jegyzék-kezelő az értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül aktualizálja az adatokat a VIII. mellékletben meghatározott számla-aktualizálási folyamatnak megfelelően.

(4) A jegyzék-kezelő megkövetelheti az (1) bekezdésben említett kérelmezőtől, hogy egyezzen bele az V. mellékletben meghatározott ügyekre vonatkozó feltételek teljesítésébe.

13. cikk

A Részes Fél számlák lezárása

A tagállam és a Bizottság illetékes szerve által a Részes Fél számla lezárására benyújtott kérelem kézhezvételétől számított 10 napon belül a jegyzék-kezelő lezárja a számlát a VIII. mellékletben meghatározott számla-lezárási folyamattal.

14. cikk

Értesítés

A jegyzék-kezelő köteles haladéktalanul értesíteni Részesét a Részes Fél számlák létrehozásáról vagy aktualizálásáról és Részes Fél számláinak lezárásáról.

4. SZAKASZ

Üzemeltetői számlák

15. cikk

Üzemeltetői számlák létrehozása

(1) Legkésőbb 14 nappal azt követően, hogy hatályba lépett egy korábban ilyen engedéllyel nem rendelkező létesítmény üzemeltetője részére kiadott, az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó engedély, illetőleg hogy megtörtént a kibocsátásegység-forgalmi jegyzék és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat aktiválása - a későbbi időpont a mérvadó -, az illetékes hatóság, vagy ha az illetékes hatóság úgy rendelkezik, az üzemeltető köteles a III. mellékletben előírt adatokat a jegyzékkezelő rendelkezésére bocsátani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatok kézhezvételétől vagy a kibocsátásegység-forgalmi jegyzék és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat aktiválásától számított 10 napon belül - a későbbi időpont a mérvadó - a jegyzék-kezelő létrehoz egy üzemeltetői számlát a VIII. mellékletben meghatározott számla-létrehozási folyamatnak megfelelően.

(3) Az illetékes hatóság, vagy amennyiben az illetékes hatóság úgy kívánja, az üzemeltető köteles 10 napon belül közölni a jegyzék-kezelővel az (1) bekezdés szerint neki szolgáltatott adatokban bekövetkezett bármilyen változást. A jegyzék-kezelő az értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül aktualizálja az üzemeltető adatait a VIII. mellékletben meghatározott számla-aktualizálási folyamatnak megfelelően.

(4) A jegyzék-kezelő megkövetelheti az üzemeltetőktől, hogy egyezzenek bele az V. mellékletben meghatározott ügyekre vonatkozó feltételek teljesítésébe.

16. cikk

Kiotói egységek tartása üzemeltetői számlákon

Az üzemeltetői számlának képesnek kell lenni kiotói egységek tartására, amennyiben erre a tagállami vagy közösségi jogszabályok feljogosítják.

17. cikk

Az üzemeltetői számlák lezárása

(1) Az illetékes hatóság köteles 10 napon belül értesíteni a jegyzék-kezelőt, ha egy létesítménynek visszavonták az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó engedélyét vagy az leadásra került, s ennek eredményeképpen nem rendelkezik engedéllyel. A (2) bekezdés sérelme nélkül, a jegyzék-kezelő köteles az ilyen visszavonás vagy leadás által érintett összes üzemeltetői számlát lezárni a VIII. mellékletben meghatározott számla-lezárási folyamat szerint a visszavonás vagy leadás évét követő év június 30. napjával, ha az érintett létesítménynek a bejegyzési értéke megfelelőségi státusz tábla utolsó évében nulla vagy annál nagyobb. Ha az érintett létesítménynek a bejegyzési értéke a megfelelőségi státusz tábla utolsó évében nullánál kisebb, a jegyzék-kezelőnek azon a napon kell lezárnia a számlát, miután a bejegyzési érték nulla vagy annál nagyobb lett, vagy azon a napon, amikor az hatóság a számla lezárására utasította a jegyzék-kezelőt, nem lévén ésszerű kilátás arra, hogy a létesítmény üzemeltetője további kibocsátási egységeket ruházzon át.

(2) Amennyiben az üzemeltetői számlán, amelyet a jegyzék-kezelő az (1) bekezdésnek megfelelően le szándékozik zárni, pozitív egyenleg van, akkor a jegyzék-kezelő először felszólítja az üzemeltetőt, hogy adjon meg egy másik számlát a közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszeren belül, amelyre az ilyen kibocsátási egységek vagy kiotói egységek átruházhatók. Ha az üzemeltető nem válaszolt 60 napon belül a jegyzék-kezelő felszólítására, akkor a jegyzék-kezelőnek az egyenleget a Részes Fél számlára kell átruháznia.

(3) Ha az illetékes hatóság a jegyzékkezelőt arról értesítette, hogy visszavonta az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó engedélyét egy olyan létesítménynek, amely szerepel a 44. cikk értelmében benyújtott nemzetikiosztásiterv-táblában, vagy hogy a kérdéses létesítmény leadta ezt az engedélyét, a jegyzékkezelő a számla lezárását megelőzően javasolja a központi tisztviselőnek a nemzetikiosztásiterv-táblában a következő változások végrehajtását:

a) minden olyan kibocsátási egység törlését és nulla értékkel való helyettesítését, amelyet - a nemzetikiosztásiterv-tábla javasolt módosításának átvezetéséig - a létesítménynek nem osztottak ki;

b) ugyanennyi kibocsátási egység hozzáadását a nemzetikiosztásiterv-tábla azon részéhez, amely a meglévő létesítményeknek még nem kiosztott kibocsátási egységeket tartalmazza.

A javaslatot a XIa. mellékletben előírt folyamatokkal összhangban a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvhöz kell benyújtani, amelyet az automatikusan ellenőriz és végrehajt.

18. cikk

Értesítés

A jegyzék-kezelő köteles haladéktalanul értesíteni számlabirtokost üzemeltetői számláinak létrehozásáról, aktualizálásáról vagy bezárásáról.

5. SZAKASZ

Személyi számlák

19. cikk

A személyi számlák létrehozása

(1) A személyi számla iránti kérelmet az érintett kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék kezelőjéhez kell benyújtani.

A kérelmezőnek szolgáltatnia kell a jegyzék-kezelő számára az általa indokoltan igényelt információkat. Ezen információkba beletartoznak a IV. mellékletben szereplő adatok.

(2) A jegyzékkezelő az (1) bekezdés szerinti kérelem kézhezvételétől számítva tíz napon belül a VIII. mellékletben előírt számla-létrehozási folyamattal létrehozza kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékében a személyi számlát, vagy értesíti a számlanyitást kérő személyt arról, hogy a számlanyitást megtagadja.

(3) A kérelmező köteles tíz napon belül bejelenteni a jegyzékkezelőnek az (1) bekezdés alapján a jegyzékkezelőnek átadott adatokban bekövetkező bárminemű változást. A jegyzékkezelő a bejelentés kézhezvételétől számítva tíz napon belül a VIII. mellékletben előírt számlaaktualizálási folyamattal aktualizálja a személy adatait, vagy - a számlabirtokos értesítése mellett - megtagadja az aktualizálást.

(4) A jegyzék-kezelő megkövetelheti az (1) bekezdésben említett kérelmezőktől, hogy egyezzenek bele az V. mellékletben meghatározott ügyekre vonatkozó feltételek teljesítésébe.

(5) Ha a jegyzékkezelő a számlanyitást vagy a számlaadatok aktualizálását megtagadja, a számlanyitást igénylő személy e megtagadással szemben az illetékes hatóságnál kifogással élhet; a hatóság vagy kötelezi a jegyzékkezelőt a számla megnyitására, vagy - indokolással ellátott határozattal - megerősíti az elutasítást. A számlanyitás megtagadását megalapozhatja, ha a számlanyitást igénylő személlyel szemben kibocsátási egységekkel vagy kiotói egységekkel kapcsolatos csalással, pénzmosással, terrorizmus finanszírozásával vagy olyan más súlyos bűncselekménnyel összefüggésben vizsgálat van folyamatban, amelynek elkövetésében a számla eszközként felhasználható; a számlanyitás megtagadását megalapozhatja továbbá a nemzeti jogban előírt bármely más körülmény.

(6) A jegyzékkezelő megkövetelheti, hogy a számlanyitást igénylő európai uniós személyek állandó lakóhellyel rendelkezzenek vagy be legyenek jegyezve a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék szerinti tagállamban.

20. cikk

Kiotói egységek tartása személyi számlákon

A személyi számlának képesnek kell lennie kiotói egységek tartására, amennyiben erre a tagállami vagy közösségi jogszabályok feljogosítják.

21. cikk

A személyi számlák lezárása

(1) A személyi számla lezárására vonatkozó kérelem kézhezvételétől számított 10 napon belül a jegyzék-kezelő köteles lezárni a számlát a VIII. mellékletben meghatározott számlalezárási folyamat szerint.

(2) Ha a személyi számla egyenlege nulla és 12 hónapos időszak alatt nem regisztráltak semmilyen ügyletet, akkor a jegyzék-kezelő értesíti a számlabirtokost, hogy a személyi számla 60 napon belül lezárásra kerül, kivéve, ha a jegyzék-kezelő ezen időszakon belül megkapja a számlabirtokos személyi állomány fenntartására vonatkozó kérését. Ha a jegyzék-kezelő nem kap ilyen irányú kérést a számlabirtokostól, be kell zárnia a számlát a VIII. mellékletben meghatározott számla-lezárási eljárással.

21a. cikk

Számlák lezárása és felhatalmazott képviselők eltávolítása a tisztviselő kezdeményezésére

(1) Ha a 67. cikk alapján a személyi számlához való hozzáférés felfüggesztését megalapozó helyzet többszöri felszólítás ellenére ésszerű időn belül nem szűnik meg, akkor az illetékes hatóság utasíthatja a jegyzékkezelőt a felfüggesztéssel érintett számla lezárására.

(2) A számlabirtokos a számlájának az (1) bekezdés szerinti lezárásával szemben az illetékes hatóságnál harminc naptári napon belül kifogással élhet; a hatóság vagy kötelezi a jegyzékkezelőt a számla újbóli megnyitására, vagy - indokolással ellátott határozattal - megerősíti a lezárást.

(3) Ha azon a számlán, amelyet a jegyzékkezelőnek a 67. cikk szerinti felfüggesztést követően le kell zárnia, a kibocsátási egységek vagy a kiotói egységek pozitív egyenleget mutatnak, akkor a jegyzékkezelő első lépésként felszólítja a számlabirtokost egy olyan másik, ugyanazon jegyzékkezelő által kezelt számla megnevezésére, amelyre ezeket a kibocsátási egységeket vagy kiotói egységeket át kívánja vezettetni. Ha a számlabirtokos negyven munkanapon belül nem válaszol a jegyzékkezelő felszólítására, akkor a jegyzékkezelő a kibocsátási egységeket vagy kiotói egységeket a saját nemzeti kibocsátásiegység-nyilvántartási számlájára átvezetheti.

(4) Ha azon a számlán, amelyet a nemzeti tisztviselő a 67. cikk (1b) bekezdése alapján felfüggesztett, a kibocsátási egységek vagy a kiotói egységek pozitív egyenleget mutatnak, akkor az illetékes hatóság az (1) bekezdés alapján adott utasításában úgy rendelkezhet, hogy ezeket a kibocsátási egységeket vagy kiotói egységeket haladéktalanul át kell vezetni a megfelelő nemzeti kibocsátásiegység-nyilvántartási számlára és kiotói részesfél-számlára.

22. cikk

Értesítés

A jegyzék-kezelő köteles haladéktalanul értesíteni minden számlabirtokost személyi számlájának létrehozásáról, aktualizálásáról vagy lezárásáról.

23. cikk

Felhatalmazott képviselők

(1) Minden számlabirtokos kinevez egy elsődleges és egy másodlagos felhatalmazott képviselőt a 12., 15. és 19 cikk szerint létrehozott számláihoz. A jegyzék-kezelőhöz intézett, folyamatok elvégzésére irányuló kéréseket a felhatalmazott képviselőknek kell benyújtani a számlabirtokos nevében.

(2) A Bizottság és mindegyik tagállam lehetővé teheti a számlabirtokosoknak, hogy kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékében egy további felhatalmazott képviselőt nevezzen meg, akinek a beleegyezése szükséges az elsődleges és másodlagos felhatalmazott képviselő beleegyezése mellett a jegyzék-kezelőjükhöz intézett, a 49. cikk (1) bekezdése, valamint az 52., 53. és 62. cikk szerinti folyamatok végrehajtására irányuló kérelemhez.

(3) Minden hitelesítő kinevez legalább egy felhatalmazott képviselőt a létesítmények éves hitelesített kibocsátásainak a hitelesített kibocsátások táblába történő bejegyzésére illetve jóváhagyására az 51. cikk (1) bekezdésének megfelelően.

(4) Minden jegyzék-kezelő és a központi tisztviselő kinevez legalább egy felhatalmazott képviselőt kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeiknek és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvnek a kezelő/tisztviselő nevében történő működtetésére és karbantartására.

(5) Felhatalmazott képviselő csak 18 évesnél idősebb természetes személy lehet. Egy adott számla esetében a felhatalmazott képviselők és további felhatalmazott képviselők mindegyikének különböző személynek kell lennie, ugyanakkor azonban ugyanaz a személy több számla esetében is lehet felhatalmazott képviselő vagy további felhatalmazott képviselő. A jegyzékkezelő megkövetelheti, hogy minden üzemeltetői számla és személyi számla esetében legalább egy felhatalmazott képviselő állandó lakóhellyel rendelkezzék a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék szerinti tagállamban.

(6) A felhatalmazott képviselő vagy további felhatalmazott képviselő kinevezésekor a számlabirtokos köteles megadni a jegyzékkezelő által kért információkat. Ezeknek az információknak tartalmazniuk kell legalább a IVa. mellékletben előírt okiratokat és azonosító adatokat.

(7) A jegyzékkezelő értékeli a megadott információkat, és ha kielégítőnek találja őket, az információk beérkezése után húsz munkanapon belül jóváhagyja a felhatalmazott képviselőt, vagy értesíti a számlanyitást igénylő személyt arról, hogy a jóváhagyást megtagadja. Ha a kinevezett személy adatainak értékelése hosszabb időt igényel, a jegyzékkezelő - a számlabirtokos értesítésével - egy ízben legfeljebb további húsz munkanappal meghosszabbíthatja az értékelési eljárás határidejét.

(8) Ha a jegyzékkezelő a felhatalmazott képviselő vagy további felhatalmazott képviselő jóváhagyását megtagadja, a számlanyitást igénylő személy e megtagadással szemben az illetékes hatóságnál kifogással élhet; a hatóság vagy kötelezi a jegyzékkezelőt a jóváhagyás megadására, vagy - indokolással ellátott határozattal - megerősíti az elutasítást. A jóváhagyás megtagadását megalapozhatja, ha a felhatalmazott képviselőként vagy további felhatalmazott képviselőként kinevezett személlyel szemben kibocsátási egységekkel vagy kiotói egységekkel kapcsolatos csalással, pénzmosással, terrorizmus finanszírozásával vagy olyan más súlyos bűncselekménnyel összefüggésben vizsgálat van folyamatban, amelynek elkövetésében a számla eszközként felhasználható; a jóváhagyás megtagadását megalapozhatja továbbá a nemzeti jogban előírt bármely más körülmény.

(9) A felhatalmazott képviselő és a további felhatalmazott képviselő ebbéli jogállását másra át nem ruházhatja.

(10) A jegyzékkezelő a felhatalmazott képviselőt vagy további felhatalmazott képviselőt eltávolíthatja, ha úgy ítéli meg, hogy a felhatalmazott képviselő vagy további felhatalmazott képviselő jóváhagyását a (7) bekezdés alapján meg kellett volna tagadni, különösen pedig akkor, ha tudomására jut, hogy a felhatalmazott képviselő vagy további felhatalmazott képviselő kinevezésekor megadott okiratok és azonosító adatok hamisak vagy hibásak voltak. A számlabirtokos az eltávolítással szemben az illetékes hatóságnál kifogással élhet; a hatóság vagy kötelezi a jegyzékkezelőt a felhatalmazott képviselő vagy további felhatalmazott képviselő újbóli jóváhagyására, vagy - indokolással ellátott határozattal - megerősíti az eltávolítást. A felhatalmazott képviselő vagy további felhatalmazott képviselő eltávolítását megalapozhatja, ha az adott személyt kibocsátási egységekkel vagy kiotói egységekkel kapcsolatos csalás, pénzmosás, terrorizmus finanszírozása vagy olyan más súlyos bűncselekmény elkövetése miatt elítélték, amelynek elkövetésében a számla eszközként felhasználható; az eltávolítást megalapozhatja továbbá a nemzeti jogban előírt bármely más körülmény.

6. SZAKASZ

Táblák

24. cikk

Táblák

(1) 2005. január 1-jétől kezdődően minden tagállami kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek tartalmaznia kell egy hitelesített kibocsátások táblát, egy leadott kibocsátási egységek táblát és egy megfelelőségi státusz táblát.

Minden kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék tartalmazhat más célokra szolgáló további táblákat is.

(2) A közösségi független ügyleti jegyzőkönyvnek tagállamonként tartalmaznia kell egy nemzeti kiosztási terv táblát a 2005-2007 közötti időszakra, a 2008-2012 közötti időszakra és minden további öt éves időszakra.

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv tartalmazhat más célokra szolgáló további táblákat is.

(3) Az egyes tagállamok tábláinak a II. mellékletben meghatározott információkat kell tartalmazni. Az üzemeltetői számláknak és a személyi számláknak a XVI. mellékletben meghatározott információkat kell tartalmazni.

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyvben lévő nemzeti kiosztási terv táblának a XIV. mellékletben meghatározott információkat kell tartalmazni.

7. SZAKASZ

Kódok és azonosítók

25. cikk

Kódok

Minden kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek tartalmaznia kell a VII. mellékletben szereplő bemeneti kódokat és a XII. mellékletben szereplő válaszkódokat a folyamatok során kicserélt adatok helyes értelmezésének biztosítása érdekében.

26. cikk

Számlaazonosító kódok és alfanumerikus azonosítók

A számlák létrehozása előtt a jegyzék-kezelőnek minden egyes számlához hozzá kell rendelni egy egyedi azonosító kódot illetve a számlabirtokos által megadott alfanumerikus azonosítót a III. illetve IV. mellékletben megadott információk részeként. Egy számla létrehozása előtt a jegyzék-kezelőnek a számlabirtokoshoz is hozzá kell rendelni egy a VI. mellékletben szereplő elemekből álló egyedi számlabirtokos-azonosító kódot.

IV. FEJEZET

ELLENŐRZÉSEK ÉS FOLYAMATOK

1. SZAKASZ

Számlák zárolása

27. cikk

Az üzemeltetői számlák zárolása

(1) Amennyiben 2006-tól kezdődően az adott év április 1-jén valamely létesítmény előző évi éves hitelesített kibocsátásai nincsenek rögzítve a hitelesített kibocsátások táblába a VIII. mellékletben meghatározott hitelesített kibocsátások rögzítési folyamatának megfelelően, úgy a jegyzék-kezelő köteles zárolni minden kibocsátási egység átruházást az üzemeltetői számláról e létesítményt illetően.

(2) Amikor az (1) bekezdésben említett létesítmény (1) bekezdésben említett évre vonatkozó éves hitelesített kibocsátásai rögzítésre kerültek a hitelesített kibocsátások táblába, a jegyzék-kezelő feloldja a számla zárolását.

(3) A jegyzék-kezelő köteles haladéktalanul értesíteni az érintett számlabirtokost és az illetékes hatóságot az üzemeltetői számlák zárolásáról és annak feloldásáról.

(4) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a kibocsátási egység 52. cikk szerinti leadására, illetve 60. és 61. cikk szerinti törlésére és helyettesítésére.

2. SZAKASZ

Automatikus ellenőrzések és az adategyeztetési folyamat

28. cikk

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv által észlelt eltérések

(1) A központi tisztviselő gondoskodik arról, hogy a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv - az eltérések kiküszöbölése érdekében - a VIII., IX., XI. és XIa. mellékletben előírt automatikus ellenőrzések révén ellenőrizze a kibocsátási egységekkel, a hitelesített kibocsátásadatokkal, a számlákkal, a nemzetikiosztásiterv-táblák automatikus módosításaival és a kiotói egységekkel kapcsolatos összes folyamatot.

(2) Ha az (1) bekezdésben előírt automatikus ellenőrzés eltérést talál a VIII., IX., XI. és XIa. mellékletben előírt folyamatokban, a központi tisztviselő automatikus válasz megküldésével haladéktalanul értesíti az érintett jegyzékkezelőt vagy jegyzékkezelőket, akik a VIII., IX., XI. és XIa. mellékletben előírt válaszkódok segítségével megadják az eltérés pontos jellegét.

Amikor a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék kezelőjéhez ilyen, a VIII., IX. vagy XIa. mellékletben előírt folyamatra vonatkozó válaszkód érkezik, a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék kezelője megszakítja a folyamatot, és értesíti a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvet.

A központi tisztviselő a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvben lévő információkat nem frissíti.

Az érintett jegyzékkezelő vagy jegyzékkezelők a folyamat megszakításáról haladéktalanul tájékoztatják az érintett számlabirtokosokat.

29. cikk

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv által észlelt ellentmondások

(1) A központi tisztviselő biztosítja, hogy a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv szabályos időközönként elindítsa a X. mellékletben meghatározott adategyeztetési folyamatot. Ebből a célból a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv nyilvántartja a kibocsátási egységekkel, a számlákkal, a nemzetikiosztásiterv-táblák automatikus módosításaival és a kiotói egységekkel kapcsolatos összes folyamatot.

E folyamat segítségével a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv leellenőrzi, hogy az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben lévő számlák kiotói egység és kibocsátási egység állománya azonos-e a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvben szereplő nyilvántartásokkal.

(2) Ha az adategyeztetési folyamat során ellentmondás derült ki, a központi tisztviselő haladéktalanul tájékoztatja az érintett jegyzék-kezelőt vagy kezelőket. Ha az ellentmondás nem oldódik fel, a központi tisztviselő biztosítja, hogy a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv ne engedje semmilyen, az ellentmondás által érintett kiotói egységekkel, számlákkal vagy kiotói egységekkel kapcsolatos, VIII. melléklet és IX. melléklet szerinti folyamat további folytatását.

(3) A központi tisztviselő kérésére a jegyzékkezelő az általa kezelt kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben szereplő, a hitelesített kibocsátásadatokat tartalmazó táblázat egy példányát átadja a központi tisztviselőnek. A központi tisztviselő ellenőrzi, hogy a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben szereplő, a hitelesített kibocsátásadatokat tartalmazó táblázat tartalma megegyezik-e a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvben lévő adatokkal. Ha eltérést észlel, a központi tisztviselő erről haladéktalanul tájékoztatja a jegyzékkezelőt, és felszólítja, hogy a VIII. mellékletben a hitelesített kibocsátásadatok frissítésére előírt folyamatnak megfelelően szüntesse meg az eltérést.

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyvben a hitelesített kibocsátásadatok táblázatában bekövetkező valamennyi változást rögzíteni kell.

30. cikk

Az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv által észlelt eltérések és ellentmondások

(1) Ha az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv, egy automatikus ellenőrzést követően, arról tájékoztatja az érintett jegyzék-kezelőt vagy kezelőket, hogy eltérést észlelt egy folyamatnál, a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék kezelője megszakítja a folyamatot és tájékoztatja erről az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyvet. Az érintett jegyzék-kezelő vagy kezelők azonnal tájékoztatják az érintett számlabirtokosokat arról, hogy a folyamatot megszakították.

(2) Ha az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv ellentmondást észlelt, a központi tisztviselő biztosítja, hogy a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv ne engedje semmilyen, a VIII. melléklet és IX. melléklet szerinti olyan folyamat további folytatását, amely valamely olyan kiotói egységgel kapcsolatos, melyre vonatkozik a korábbi ellentmondás, ugyanakkor nem tárgya az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv automatikus ellenőrzéseinek.

31. cikk

Jegyzéki automatikus ellenőrzések

Az egyes folyamatok végrehajtása előtt és alatt a jegyzék-kezelő biztosítja, hogy a jegyzéken belül végrehajtásra kerüljenek a megfelelő automatikus ellenőrzések az eltérések észlelésére, hogy ezáltal a folyamatok még a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv vagy az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv által végzendő automatikus ellenőrzéseket megelőzően megszakadjanak.

3. SZAKASZ

A folyamatok végrehajtása és véglegessé válása

32. cikk

Folyamatok

Minden egyes folyamatnak követnie kell az adott folyamattípusra a VIII., IX., X., XI. és XIa. mellékletben előírt teljes üzenetváltás-sorozatot. Minden egyes folyamatnak meg kell felelnie az UNFCCC, illetve a Kiotói Jegyzőkönyv alapján kidolgozott webszolgáltatásokat leíró nyelvvel leírt formátumnak és informatikai követelményeknek.

33. cikk

Azonosító kódok

A jegyzékkezelő minden egyes, a VIII. melléklet és a XIa. melléklet szerinti folyamathoz egyedi korrelációazonosító kódot, és minden egyes, a IX. melléklet szerinti folyamathoz egyedi ügyletazonosító kódot rendel.

Ezeknek az azonosító kódoknak a VI. mellékletben előírt elemeket kell tartalmazniuk.

34. cikk

A számlákkal, a nemzetikiosztásiterv-táblák automatikus módosításaival és a hitelesített kibocsátásadatokkal kapcsolatos folyamatok véglegessé válása

Ha két független ügyleti jegyzőkönyv között kommunikációs kapcsolat áll fenn, és ha a számlákkal, a nemzetikiosztásiterv-táblák automatikus módosításaival és a hitelesített kibocsátásadatokkal kapcsolatos valamennyi folyamat az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyvén keresztüli adatcserével valósul meg, akkor ezek a folyamatok akkor válnak véglegessé, amikor mindkét független ügyleti jegyzőkönyv sikeresen értesítette a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket arról, hogy a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék által küldött javaslatban nem észlelt eltérést.

Az első bekezdésben leírtaktól eltérő minden más esetben a számlákkal, a nemzetikiosztásiterv-táblák automatikus módosításaival és a hitelesített kibocsátásadatokkal kapcsolatos valamennyi folyamat akkor válik véglegessé, amikor a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv értesítette a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket arról, hogy a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék által küldött javaslatban nem észlelt eltérést.

34a. cikk

Hibásan kezdeményezett véglegessé vált ügyletek manuális visszafordítása

(1) Ha a számlabirtokos vagy a számlabirtokos nevében eljáró jegyzékkezelő véletlenül vagy tévedésből az 52. cikk, az 53. cikk, az 58. cikk vagy a 62. cikk (2) bekezdése alapján ügyletet kezdeményezett, akkor - a számlabirtokos ügyletek kezdeményezésére feljogosított képviselője vagy képviselői által aláírt, az ügylet véglegesítésétől, vagy ha az későbbre esik, e rendelet hatálybalépésétől számítva öt munkanapon belül postára adott írásos kérelem útján - javasolhatja jegyzékkezelőjének az ügylet manuális visszafordítását. A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy az ügyletet véletlenül vagy tévedésből kezdeményezték.

(2) A jegyzékkezelő - az ügylet visszafordításáról hozott döntésétől számítva 30 naptári napon belül, de legkésőbb az ügylet véglegessé válásától, vagy ha az későbbre esik, e rendelet hatálybalépésétől számítva 60 naptári napon belül - értesítheti a központi tisztviselőt a kérelemről és arról a szándékáról, hogy az ügylet visszafordítása céljából konkrét manuális beavatkozást szándékozik végrehajtani az adatbázisban.

A központi tisztviselő a jegyzékkezelőtől a (2) bekezdés első albekezdése értelmében megkapott értesítés átvételétől számított 30 naptári napon belül végrehajtja a jegyzékkezelő által megjelölt manuális beavatkozást a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvben, amennyiben:

a) az értesítést a (2) bekezdés első albekezdésében előírt határidő lejárta előtt adták postára;

b) a javasolt manuális beavatkozás csak a véletlenül vagy tévedésből kezdeményezett ügylet hatásait fordítja vissza, és nem jár együtt olyan, későbbi időpontban kezdeményezett ügyletek visszafordításával, amelyek ugyanazokat a kibocsátási egységeket vagy kiotói egységeket érintik.

(2a) Ha a jegyzékkezelő a 46. cikk alapján véletlenül vagy tévedésből olyan kiosztást kezdeményezett, amelynek folytán olyan létesítmény részesült kiosztásban, amely a kiosztást megvalósító ügylet végrehajtásakor már nem üzemelt, az illetékes hatóság a (2) bekezdésben előírt határidőn belül jogosult kérni a központi tisztviselőtől az ügylet visszavonásához szükséges manuális beavatkozás végrehajtását.

(3) A jegyzékkezelő az 52. cikk és az 53. cikk alapján kezdeményezett ügyletet nem fordíthatja vissza, ha a visszafordítás következtében az üzemeltető a megelőző év tekintetében nem megfelelővé válna.

35. cikk

Kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeken belüli ügyletekkel kapcsolatos folyamatok véglegessé válása

A IX. mellékletben említett folyamatok, a külső átruházási folyamat kivételével, akkor lesznek véglegesek, amikor mindkét független ügyleti jegyzőkönyv sikeresen értesíti a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket arról, hogy nem észleltek semmilyen eltérést a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék által küldött javaslatban és a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék sikeres megerősítést küldött a két független ügyleti jegyzőkönyvnek arról, hogy nyilvántartásait a javaslatának megfelelően aktualizálta.

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat létrejöttét megelőzően azonban a IX. mellékletben említett folyamatok - a külső átruházási folyamat kivételével - akkor lesznek véglegesek, amikor a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv értesíti a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket arról, hogy nem észlelt semmilyen eltérést a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék által küldött javaslatban és a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék sikeres megerősítést küldött a két független ügyleti jegyzőkönyvnek arról, hogy nyilvántartásait a javaslatának megfelelően aktualizálta.

36. cikk

A külső átruházási folyamat véglegessé válása

A külső átruházási folyamat akkor válik véglegessé, amikor mindkét független ügyleti jegyzőkönyv értesíti a megszerző kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket, hogy nem észleltek semmilyen eltérést a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék által küldött javaslatban, a megszerző kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék pedig sikeres megerősítést küldött a két független ügyleti jegyzőkönyvnek arról, hogy nyilvántartásait a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék javaslatának megfelelően aktualizálta.

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat létrejöttét megelőzően azonban a külső átruházási folyamat akkor lesz végleges, amikor a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv értesíti a megszerző kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket arról, hogy nem észlelt semmilyen eltérést a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék által küldött javaslatban, a megszerző kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék pedig sikeres megerősítést küldött a két független ügyleti jegyzőkönyvnek arról, hogy nyilvántartásait a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék javaslatának megfelelően aktualizálta.

37. cikk

Az egyeztetési folyamat véglegessé válása

A X. mellékletben említett egyeztetési folyamat akkor válik véglegessé, amikor egy adott időpontra és dátumra vonatkozóan a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben lévő adatok és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvben lévő adatok közötti összes ellentmondás feloldásra került, és az egyeztetési folyamat sikeres újraindítása és befejeződése megtörtént az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket illetően.

V. FEJEZET

ÜGYLETEK

2. SZAKASZ

Kibocsátási egységek kiosztása és kiadása a 2008-2012 közötti és az azt követő öt éves időszakokra

44. cikk

Nemzeti kiosztási terv tábla a 2008-2012 időszakra és az ezt követő öt éves időszakokra

(1) 2007. január 1-jéig és minden ezt követő öt éves időszak kezdetét 12 hónappal megelőző január 1-jéig minden tagállam közli a Bizottsággal nemzeti kiosztási terv tábláját, a 2003/87/EK irányelv 11. cikke szerint hozott határozatnak megfelelően. Amennyiben a nemzeti kiosztási terv tábla azon a Bizottsággal közölt nemzeti kiosztási terven alapul, amelyet a nem dobtak vissza a 2003/87/EK irányelv 9. cikk (3) bekezdése szerint, illetve amelyhez a Bizottság javasolt módosításokat fogadott el, úgy a Bizottság utasítja a központi tisztviselőt, hogy vezesse be a nemzeti kiosztási terv táblát a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvbe a XIV. mellékletben meghatározott inicializálási eljárásoknak megfelelően.

(2) A tagállamok minden alkalommal értesítik a Bizottságot, ha helyesbítik nemzeti kiosztási tervüket, egyúttal megküldik a Bizottságnak nemzetikiosztásiterv-táblájuk megfelelő helyesbítését. Ha a tagállam által a Bizottságnak benyújtott nemzeti kiosztási tervet a Bizottság a 2003/87/EK irányelv 9. cikkének (3) bekezdése alapján nem utasította el, vagy ha a Bizottságnak benyújtott nemzeti kiosztási terven a Bizottság módosításokat hagyott jóvá, és a nemzetikiosztásiterv-tábla helyesbítése ezen a terven alapul és az adatok minőségének javulása miatt szükséges, akkor a Bizottság utasítja a központi tisztviselőt, hogy az adott helyesbítést vezesse be a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvben található nemzetikiosztásiterv-táblába.

Az új kibocsátókat érintő ilyen helyesbítéseket az e rendelet XIa. mellékletében előírt, a nemzetikiosztásiterv-táblák automatikus módosításaival kapcsolatos folyamat felhasználásával kell végrehajtani.

Az új kibocsátókat nem érintő ilyen helyesbítéseket az e rendelet XIV. mellékletében előírt inicializálási eljárások felhasználásával kell végrehajtani.

Minden más esetben a tagállam a nemzeti kiosztási terv helyesbítését bejelenti a Bizottságnak, és ha a Bizottság ezt a helyesbítést a 2003/87/EK irányelv 9. cikkének (3) bekezdésében előírt eljárással összhangban nem utasítja el, akkor a Bizottság utasítja a központi tisztviselőt, hogy a szóban forgó helyesbítést az e rendelet XIV. mellékletében előírt inicializálási eljárások felhasználásával vezesse be a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvben található nemzetikiosztásiterv-táblába.

(3) A jegyzék-kezelő a (2) bekezdés szerinti olyan helyesbítést követően, mely a kibocsátási egységek 45. cikk szerinti kiadása után történik és amely csökkenti a 45. cikk szerint a 2008-2012 közötti időszakra vagy az azt követő öt éves időszakokra kiadott kibocsátási egységek összes mennyiségét, átalakítja az illetékes hatóság által megadott számú kibocsátási egységet KME-kké eltávolítva a kibocsátásiegység-elemet az ilyen KME-k VI. mellékletben meghatározott elemekből álló egyedi egységazonosító-kódjából.

A helyesbítésnek a kibocsátási egységek IX. mellékletben meghatározott helyesbítési folyamatával összhangban kell történnie.

45. cikk

Kibocsátási egységek kiadása

Miután a nemzeti kiosztási terv tábla beírásra került a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvbe és - a 44. cikk (2) bekezdésétől függően - a 2008-2012 közötti időszak első évének február 28-áig és minden ezt követő ötéves időszak első évének február 28-áig, a jegyzék-kezelő kiadja a nemzeti kiosztási terv táblában szereplő kibocsátási egységek teljes mennyiségét a Részes Fél számlára úgy, hogy az adott birtokosi számlán lévő KME-k közül azonos darabszámút kibocsátási egységgé vált át.

Ez az átalakítás úgy történik, hogy minden ilyen KME a VI. mellékletben meghatározott elemekből álló egyedi egységazonosító-kódját kiegészítik a kibocsátásiegység-elemmel.

A kibocsátási egységek kiadása a 2008-2012 közötti időszakra és minden ezt követő ötéves időszakra a IX. mellékletben meghatározott (2008-2012 és további) kibocsátásiegység-kiadási folyamatnak megfelelően történik.

46. cikk

Kibocsátási egységek kiosztása

A 44. cikk (2) bekezdése és a 47. cikk sérelme nélkül, 2008. február 28-ig és ezt követően minden év február 28. napjáig a jegyzékkezelő a Részes Fél számláról az adott üzemeltető számlájára átvezeti a teljes kibocsátásiegység-mennyiség azon hányadát, amelyet valamely jegyzékkezelő az adott létesítménynek az adott évre vonatkozóan a nemzetikiosztásiterv-tábla vonatkozó rovatával összhangban, a 45. cikk alapján kiosztott.

Ha a tagállam nemzeti kiosztási terve az adott létesítményre vonatkozóan úgy irányozza elő, a jegyzékkezelő ezt a hányadot az adott év valamely későbbi napján is átvezetheti.

A kibocsátási egységeket a IX. mellékletben előírt kibocsátásiegység-kiosztási folyamat szerint kell kiosztani.

47. cikk

Kibocsátásiegység-leadás az illetékes hatóság utasítására

Amennyiben az illetékes hatóság a 2003/87/EK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése alapján erre utasítja, a jegyzék-kezelő leadja a 45. cikk szerinti teljes kibocsátásiegység-mennyiség azon hányadának egészét vagy egy részét, amely kiosztásra került az adott létesítménynek egy adott évre, bejegyezve a leadott egységek számát a leadott kibocsátási egység tábla azon rovatába, amely az adott létesítményre vonatkozik az adott évben. Ezek a leadott egységek a Részes Fél számlán maradnak.

A illetékes hatóság utasítására leadott kibocsátási egységek leadása a IX. mellékletben meghatározott kibocsátásiegység-kiosztási folyamatnak megfelelően történik.

48. cikk

Kibocsátási egységek kiosztása új kibocsátóknak

Az illetékes hatóság utasítására a jegyzékkezelő az új kibocsátó üzemeltetői számlájára átvezeti a teljes kibocsátásiegység-mennyiség azon, a Részes Fél üzemeltetői számláján található hányadát, amelyet valamely jegyzékkezelő az új kibocsátónak az adott évre vonatkozóan a nemzetikiosztásiterv-tábla rovatával összhangban, a 45. cikk alapján kiosztott.

A kibocsátási egységeket a IX. mellékletben előírt kibocsátásiegység-kiosztási folyamat szerint kell átvezetni.

48.a. cikk

Kibocsátási egységek kiosztása tagállam általi értékesítésüket követően

Ha az egyik tagállam birtokában lévő kibocsátási egységek értékesítését követően az illetékes hatóság ilyen értelmű utasítást ad, a jegyzékkezelő adott mennyiségű kibocsátási egységet a Részes Fél számláról átvezet a kibocsátási egységek vevőjének személyi számlájára vagy üzemeltetői számlájára.

A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéken belüli átvezetéseket a IX. mellékletben előírt "belső átruházás" folyamattal kell végrehajtani. A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek közötti átvezetéseket a IX. mellékletben előírt "külső átruházás (2008-2012 közt és tovább)" folyamattal kell végrehajtani.

3. SZAKASZ

Átruházások és megfelelőség

49. cikk

Kibocsátási egységek és kiotói egységek számlabirtokosok által történő átruházása

(1) Bármilyen a 11. cikk (1) és (2) bekezdésében említett birtokosi számlák közötti átruházást a jegyzék-kezelő:

a) saját kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékén belül, a számlabirtokos kérése szerint, a IX. mellékletben meghatározott belső átruházási folyamatnak megfelelően;

c) kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek között, a számlabirtokos kérése szerint, a 2008-2012 közötti időszakra és az utána következő ötéves időszakokra kiadott kibocsátási egységeket és kiotói egységeket illetően a IX. mellékletben meghatározott (2008-2012 és tovább) külső átruházási folyamatnak megfelelően.

hajtja végre.

(2) Kibocsátási egységeket egy kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben szereplő számláról csak egy harmadik országbeli jegyzékben szereplő vagy a TFM-jegyzékben szereplő számlára szabad átruházni, illetve csak egy harmadik országbeli jegyzékben szereplő vagy a TFM-jegyzékben szereplő számláról szabad egy kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben szereplő számlának megszereznie, amennyiben megállapodást kötöttek a 2003/87/EK irányelv 25. cikkének (1) bekezdése szerint és az ilyen átruházások összhangban vannak a Bizottság által a 2003/87/EK irányelv 25. cikk (2) bekezdése szerint készített megállapodásnak a kibocsátási egység kölcsönös elismeréséről szóló bármely rendelkezésével.

50. cikk

Megfelelőség és kötelezettségvállalási időszaki tartalék

(1) Ha az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyve és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv között e rendelet 7. cikkével összhangban létrejött a kommunikációs kapcsolat, akkor az egyes tagállamok a 280/2004/EK határozat 7. cikke (1) bekezdésében előírt jelentés benyújtásától számítva 16 hónapig nem ruházhatnak át és nem szerezhetnek meg KCSE-ket, illetve KME-ket, kivéve akkor, ha az UNFCCC titkársága értesítette az adott tagállamot, hogy megfelelőségi eljárás megindítására nem kerül sor.

A 280/2004/EK határozat 8. cikkének értelmében, ha az UNFCCC titkársága arról értesít egy tagállamot, hogy nem felel meg a követelményeknek, hogy KCsE-ket illetve KME-ket ruházhasson át vagy szerezhessen meg, illetve IKCs-ket használhasson fel, a tagállam illetékes szerve értesíti a jegyzék-kezelőt, hogy ne indítson ilyen megfelelőséget igénylő ügyleteket.

(2) 2008. január 1-jétől kezdődően ha egy tagállamban a Részes Fél számlákon, az üzemeltetői számlákon, a személyi számlákon és a megszüntetési számlákon lévő, az adott ötéves időszakra érvényes KCSE-k, IKCS-k, KME-k és ETE-k összesített állománya a kötelezettségvállalási időszakra előírt tartalék - amelyet a tagállam által kibocsátható mennyiség 90 %-aként, vagy ha az kisebb, az utoljára felmért készlet ötszörösének 100 %-aként kell számítani - 1 %-kal megnövelt értéke alá csökken, a központi tisztviselő értesíti az adott tagállamot.

4. SZAKASZ

Hitelesített kibocsátások

51. cikk

Létesítmények hitelesített kibocsátásadatai

(1) Minden hitelesítő, beleértve a hitelesítőként eljáró illetékes hatóságokat is, amikor egy létesítmény előző évi kibocsátásadatait tartalmazó üzemeltetői jelentés hitelesítése során a 2003/87/EK irányelv V. melléklete értelmében a tagállam által megállapított részletes követelmények alapján a jelentést kielégítőnek találta, az adott létesítmény adott évi éves hitelesített kibocsátásadatát - az e rendelet VIII. mellékletében a hitelesített kibocsátásadatok frissítésére előírt folyamatnak megfelelően - bejegyzi a hitelesített kibocsátásadatok táblájának az adott létesítményhez rendelt, adott évre vonatkozó rovatába, illetve jóváhagyja ezt a bejegyzést.

(2) A jegyzékkezelő megtilthatja a létesítmény éves hitelesített kibocsátásadatának bejegyzését mindaddig, amíg az illetékes hatóság meg nem kapja az üzemeltetők által a 2003/87/EK irányelv 14. cikkének (3) értelmében az adott létesítményre vonatkozóan benyújtott, a hitelesített kibocsátásadatokat tartalmazó jelentést, és lehetővé nem teszi a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék számára az éves hitelesített kibocsátásadatok fogadását.

(3) Az illetékes hatóság utasíthatja a jegyzékkezelőt, hogy - a 2003/87/EK irányelv V. melléklete értelmében a tagállam által megállapított részletes követelményeknek való megfelelés biztosítása érdekében - egy korábbi év vonatkozásában helyesbítse valamely létesítmény adott évi hitelesített kibocsátásadatait úgy, hogy - az e rendelet VIII. mellékletében a hitelesített kibocsátásadatok frissítésére előírt folyamatnak megfelelően - az adott létesítmény adott évre vonatkozó helyesbített éves hitelesített kibocsátásait bejegyzi a hitelesített kibocsátásadatok táblájának az adott létesítményhez rendelt, adott évre vonatkozó rovatába.

(4) Ha az illetékes hatóság a jegyzékkezelőt egy korábbi év vonatkozásában valamely létesítmény adott évi hitelesített kibocsátásadatainak helyesbítésére akkor utasítja, amikor az ezen korábbi év kibocsátásaival azonos kibocsátásiegység-mennyiség leadására a 2003/87/EK irányelv 6. cikkének (2) bekezdésében előírt határidő már lejárt, akkor a központi tisztviselő csak abban az esetben engedélyezi ezt a helyesbítést, ha tájékoztatást kapott az illetékes hatóság arra vonatkozó döntéséről, hogy a hitelesített kibocsátásadatok helyesbítésének eredményeként a létesítménynek hogyan módosult a megfelelőségi státusa.

5. SZAKASZ

Kibocsátási egységek leadása

52. cikk

Kibocsátási egységek leadása

Az üzemeltetők úgy adják le a kibocsátási egységeket, hogy felkérik - illetve, ha a tagállam rendelkezései ezt előírják, kötelező felkérniük - a jegyzék-kezelőt, hogy:

a) a megadott évre vonatkozó megadott számú kibocsátási egységet az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék érintett üzemeltetői számlájáról ruházza át annak Részes Fél számlájára;

b) jegyezze be az átruházott kibocsátási egységek számát a leadott kibocsátási egység táblának az adott létesítmény adott évre vonatkozó rovatába.

Az átruházás és a bejegyzés a IX. mellékletben meghatározott kibocsátásiegység-leadási folyamatnak megfelelően történik.

53. cikk

Az IKCs-k és KCsE-k felhasználása

Az IKCs-k és KCsE-k üzemeltető részéről történő felhasználása a 2003/87/EK irányelv 11. cikke a. pontjával összhangban egy létesítmény vonatkozásában úgy történik, hogy az üzemeltető felkéri a jegyzék-kezelőt, hogy:

a) ruházza át a megadott évre vonatkozó megadott számú IKCs-t vagy KCsE-t az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék érintett üzemeltetői számlájáról annak Részes Fél számlájára;

b) jegyezze be az átruházott IKCs-k és KCsE-k számát a leadott kibocsátási egység táblának az adott létesítmény adott évre vonatkozó rovatába.

A jegyzékkezelő az IKCS-k vagy KCSE-k leadására vonatkozó kéréseket legfeljebb a tagállami jogszabály értelmében az egyes létesítményeknek kiosztható egységek meghatározott százaléka erejéig fogadja el. A CITL-nek vissza kell utasítania az IKCS-k vagy KCSE-k leadására vonatkozó kérést, ha az túllépi a tagállamban leadandó IKCS-k vagy KCSE-k legnagyobb megengedett mennyiségét, vagy ha annak eredményeképpen olyan IKCS-k vagy KCSE-k kerülnének leadásra, amelyeket a 2003/87/EK irányelv 11a. cikke értelmében tilos leadni.

Az átruházás és a bejegyzés a IX. mellékletben meghatározott kibocsátásiegység-leadási folyamatnak megfelelően történik.

Az egyszer már leadott IKCS vagy KCSE ismételten nem adható le, és az Európai Unió kibocsátáskereskedelmi rendszere keretében nem vezethető át másik üzemeltetői vagy személyi számlára.

A leadott IKCS-k és KCSE-k csak megszüntetési számlára vezethetők át.

55. cikk

A megfelelőségi státus értékének meghatározása

Amikor a leadott kibocsátási egységek táblájának vagy a hitelesített kibocsátásadatok táblájának valamely létesítményre vonatkozó rovatába adatot jegyez be, a jegyzékkezelő meghatározza:

a) a megfelelőségi státus 2005., 2006. és 2007. évre vonatkozó értékét az adott létesítményre és minden évre vonatkozólag úgy, hogy kiszámítja a 2005-2007-es időszakra az 52., 53. és 54. cikk értelmében leadott kibocsátási egységek mennyiségének összegét, és ebből levonja a tárgyévet és az azt megelőző négy évet magában foglaló ötéves időszak hitelesített kibocsátásadatainak összegét;

b) a megfelelőségi státus 2008. évre és az azt követő évekre vonatkozó értékét az adott létesítményre és minden évre vonatkozólag úgy, hogy kiszámítja az aktuális időszakra az 52., 53. és 54. cikk értelmében leadott kibocsátási egységek mennyiségének összegét, és ebből levonja a 2008. évtől a tárgyévvel bezárólag tartó időszak hitelesített kibocsátásadatainak összegét, majd hozzáad egy korrekciós tagot.

A b) pontban említett korrekciós tag értéke nulla, ha a 2007-es érték nagyobb volt nullánál, de megtartja 2007-es értékét, ha a 2007-es érték nulla vagy annál kisebb.

56. cikk

Bejegyzések a megfelelőségi státusz táblába

(1) A jegyzékkezelő minden évre vonatkozólag bejegyzi a létesítmény 55. cikk szerint kiszámított megfelelőségi státusz számadatát megfelelőségi státusz táblának az adott létesítményre vonatkozó rovatába.

(2) 2006. május 1-jén és azt követően minden év május 1-jén a jegyzék-kezelő közli a megfelelőségi státusz táblát az illetékes hatósággal. Emellett a jegyzék-kezelő a megfelelőségi státusz tábla korábbi évi bejegyzéseinek minden változását közli az illetékes hatósággal.

57. cikk

Bejegyzések a hitelesített kibocsátásadatok táblájába

Ha 2006. május 1-jén, illetve azt követően minden év május 1. napján egy adott létesítményre valamely korábbi évre vonatkozólag a hitelesített kibocsátásadatok táblájában nem szerepel hitelesített kibocsátásadat, akkor a hitelesített kibocsátásadatok táblájába nem szabad olyan, a 2003/87/EK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése alapján meghatározott helyettesítő kibocsátásadatot bejegyezni, amelynek kiszámítása nem a 2003/87/EK irányelv V. melléklete értelmében a tagállam által megállapított részletes követelményeknek a lehető legmegfelelőbben történt.

6. SZAKASZ

Törlés és megszüntetés

59. cikk

A 2008-2012 közti időszakra és az azt követő időszakokra vonatkozóan leadott kibocsátási egységek törlése és megszüntetése

(1) 2009. június 30-ig és azt követően minden év június 30. napjáig a jegyzékkezelő törli a 2008-2012 közti időszakra és az azt követő ötéves időszakokra vonatkozóan leadott kibocsátási egységeket oly módon, hogy:

a) az adott ötéves időszakra kiadott és a Részes Fél számlán lévő annyi kibocsátási egységet, amennyi az 52. cikk szerint leadott azon kibocsátási egységek teljes számával egyenlő, amelyek a leadott kibocsátási egységek táblájába az adott időszak első éve január 1. napjától a következő év május 31. napjáig, illetve a következő évek esetében a megelőző év június 1. napjától a következő év május 31. napjáig bejegyzésre kerültek, átalakítja KME-kké oly módon, hogy - a IX. mellékletben előírt "leadott kibocsátási egységek átalakítása megszüntetés céljából (2008-2012 közt és tovább)" folyamattal - ezen KME-knek a VI. mellékletben előírt elemekből álló egyedi egységazonosító kódjából eltávolítja a kibocsátásiegység-elemet; és

b) az illetékes hatóság által megadott típusú kiotói egységekből - a 2003/87/EK irányelv 11a. cikkének (3) bekezdése szerinti projektekből származó IKCS-k kivételével, a IX. mellékletben előírt "leadott kibocsátási egységek megszüntetése (2008-2012 közt és tovább)" folyamattal - a Részes Fél számláról az adott időszakhoz tartozó megszüntetési számlára átvezet annyit, amennyi az 52. és az 53. cikk szerint leadott azon kibocsátási egységek teljes számával egyenlő, amelyek a leadott kibocsátási egységek táblájába az adott időszak első éve január 1. napjától a következő év május 31. napjáig, illetve a következő évek esetében a megelőző év június 1. napjától a következő év május 31. napjáig bejegyzésre kerültek.

(2) 2013. június 30. után, illetve ezt követően minden egyes ötéves időszakot követő év június 30. napja után a jegyzékkezelő az üzemeltetőknek még ki nem osztott kibocsátási egységeket KME-kké történő átalakítással megszüntetheti úgy, hogy - a IX. mellékletben előírt "ki nem osztott kibocsátási egységek átalakítása megszüntetés céljából (2008-2012 közt és tovább)" folyamattal - ezen KME-knek a VI. mellékletben előírt elemekből álló egyedi egységazonosító kódjából eltávolítja a kibocsátásiegység-elemet, majd a IX. mellékletben előírt "ki nem osztott kibocsátási egységek megszüntetése (2008-2012 közt és tovább)" folyamattal ezeket a KME-ket átvezeti a Részes Fél számláról az adott időszakhoz tartozó megszüntetési számlára.

8. SZAKASZ

Önkéntes törlés és megszüntetés

62. cikk

Kiotói egységek önkéntes törlése

(1) A jegyzék-kezelő végrehajtja a számlabirtokosnak a 2003/87/EK irányelv 12. cikk (4) bekezdésén alapuló kérését, miszerint önkéntesen törölni kíván kibocsátási egységeket vagy kiotói egységeket bármelyik számlájáról. A kibocsátási egységeke illetve kiotói egységek törlése a (2) és (3) bekezdéseknek megfelelően történik.

(3) A 2008-2012 közötti időszakra és az utána következő ötéves időszakokra kiadott kibocsátási egységek és kiotói egységek esetén a jegyzék-kezelő a számlabirtokos által megadott számú kibocsátási vagy kiotói egységet annak számlájáról átruházza a 2008-2012 közötti időszakra és az utána következő ötéves időszakokra szóló megfelelő törlési számlára a IX. mellékletben meghatározott (2008-2012 és tovább) kibocsátásiegység-törlési folyamatnak megfelelően.

(4) A törlési számlákon lévő kibocsátási és kiotói egységeket nem lehet átruházni a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerben található semmilyen más számlára, sem a TFM-jegyzékben vagy harmadik országbeli jegyzékben lévő számlára.

63. cikk

Kiotói egységek megszüntetése

(1) A tagállam illetékes szervének utasítására a jegyzékkezelő a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékében - a IX. mellékletben előírt "kiotói egységek megszüntetése (2008-2012 közt és tovább)" folyamattal - a szerv által megadott mennyiségű és típusú, az 59. cikk alapján még meg nem szüntetett kiotói egységet a Részes Fél számláról átvezet a megfelelő megszüntetési számlára.

(2) Az üzemeltetők illetve személyek nem ruházhatnak át kibocsátási egységeket üzemeltetői illetve személyi számlájukról a megszüntetési számlára.

(3) A megszüntetési számlán lévő kiotói egységeket nem lehet átruházni a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerben található semmilyen más számlára, sem a TFM-jegyzékben vagy harmadik országbeli jegyzékben lévő számlára.

VA. FEJEZET

A KME-kkel nem rendelkező tagállamok kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékének működtetése

63a. cikk

A KME-kkel nem rendelkező tagállamok kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékének működtetése

(1) Azok a tagállamok, amelyek nem tudnak kiadni KME-ket, és ennek nem az az oka, hogy nem jogosultak KCSE-k és KME-k átruházására és megszerzésére, ugyanakkor azonban az UNFCCC-hez fűzött Kiotói Jegyzőkönyv 11/CMP.1. határozatának rendelkezéseivel összhangban IKCS-ket használnak, a közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékkel konszolidált módon hozzák létre, működtetik és tartják karban kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéküket. A 3. cikk (3) bekezdése, a 4. cikk, a 6. cikk (1) bekezdése, a 11. cikk (1), (3) és (4) bekezdése, a 30. cikk (1) bekezdése, a 34. cikk, a 35. cikk, a 36. cikk, a 44. cikk (3) bekezdése, a 45. cikk, a 49. cikk (1) bekezdése, az 59. cikk, a 60. cikk, a 61. cikk és a 65. cikk ezekre a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékekre nem alkalmazandó.

(2) 2008. január 1-jétől az (1) bekezdés szerint működtetett kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeknek alkalmasnak kell lenniük a VIII., IX., X., XI. és XIa. melléklet szerint őket érintő folyamatok végrehajtására.

63b. cikk

A 63a. cikk szerint működtetett kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat

A 63a. cikk szerint működtetett kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvvel a közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék által létesített kommunikációs kapcsolaton keresztül tartják a kapcsolatot.

A központi tisztviselő a XIII. mellékletben előírt tesztelési eljárások és a XIV. mellékletben előírt inicializálási eljárások sikeres elvégzését követően aktiválja a kommunikációs kapcsolatot, és erről értesíti a közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék kezelőjét.

63c. cikk

A 63a. cikk szerint működtetett kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek. Az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyve által észlelt eltérések és ellentmondások

AZ UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyve tájékoztatja a 63a. cikk szerint működtetett kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket minden olyan eltérésről, amelyet a szóban forgó kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék által a közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék kezelőjén keresztül kezdeményezett folyamat keretében észlelt.

A 63a. cikk szerint működtetett kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék leállítja a folyamatot, és erről a közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék kezelője tájékoztatja az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyvét. A 63a. cikk szerint működtetett kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék kezelője és az esetleg érintett többi jegyzékkezelő a folyamat leállításáról haladéktalanul tájékoztatja az érintett számlabirtokosokat.

63d. cikk

A 63a. cikk szerint működtetett kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek. A számlákkal, a hitelesített kibocsátásadatokkal és a nemzetikiosztásiterv-táblák automatikus módosításaival kapcsolatos folyamatok véglegessé válása

Ha két független ügyleti jegyzőkönyv között kommunikációs kapcsolat áll fenn, és a számlákkal, a hitelesített kibocsátásadatokkal és a nemzetikiosztásiterv-táblák automatikus módosításaival kapcsolatos folyamatok az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyvén keresztül valósulnak meg, akkor ezek a folyamatok akkor válnak véglegessé, amikor mindkét független ügyleti jegyzőkönyv sikeresen értesítette a közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket arról, hogy a 63a. cikk szerint működtetett kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék által küldött javaslatban nem észlelt eltérést.

Az első bekezdésben leírtaktól eltérő minden más esetben a VIII. és a XIa. mellékletben előírt valamennyi folyamat akkor válik véglegessé, amikor a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv sikeresen értesítette a közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket arról, hogy a 63a. cikk szerint működtetett kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék által küldött javaslatban nem észlelt eltérést.

63e. cikk

A 63a. cikk szerint működtetett kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek. A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeken belüli ügyletekkel kapcsolatos folyamatok véglegessé válása

A IX. mellékletben előírt folyamatok - a külső átruházási folyamat kivételével - akkor válnak véglegessé, amikor mindkét független ügyleti jegyzőkönyv sikeresen értesítette a közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket arról, hogy a 63a. cikk szerint működtetett kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék által küldött javaslatban nem észlelt eltérést, és a közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék sikeres megerősítést küldött mindkét független ügyleti jegyzőkönyvnek arról, hogy a 63a. cikk szerint működtetett kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék a javaslatának megfelelően frissítette tartalmát.

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyve közötti kommunikációs kapcsolat létrejöttét megelőzően azonban a IX. mellékletben előírt folyamatok - a külső átruházási folyamat kivételével - akkor válnak véglegessé, amikor a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv értesítette a közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket arról, hogy a 63a. cikk szerint működtetett kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék által küldött javaslatban nem észlelt eltérést, és a közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék sikeres megerősítést küldött a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvnek arról, hogy a 63a. cikk szerint működtetett kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék a saját javaslatának megfelelően frissítette tartalmát.

63f. cikk

63a. cikk szerint működtetett kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek. A külső átruházási folyamat véglegessé válása

A 63a. cikk szerint működtetett kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket érintő külső átruházási folyamat akkor válik véglegessé, amikor mindkét független ügyleti jegyzőkönyv értesítette a megszerző kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket (vagy a közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket, ha a megszerző kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék a 63a. cikk szerint működtetett kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék), hogy a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék által küldött javaslatban (vagy a közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék által küldött javaslatban, ha a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék a 63a. cikk szerint működtetett kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék) nem észlelt eltérést, és a megszerző kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék (vagy a közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék, ha a megszerző kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék a 63a. cikk szerint működtetett kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék) sikeres megerősítést küldött a két független ügyleti jegyzőkönyvnek arról, hogy a megszerző kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék javaslatának megfelelően frissítette tartalmát.

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyve közötti kommunikációs kapcsolat létrejöttét megelőzően azonban a 63a. cikk szerint működtetett kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket érintő külső átruházási folyamat akkor válik véglegessé, amikor a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv értesítette a megszerző kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket (vagy a közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket, ha a megszerző kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék a 63a. cikk szerint működtetett kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék) arról, hogy a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék által küldött javaslatban (vagy a közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék által küldött javaslatban, ha a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék a 63a. cikk szerint működtetett kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék) nem észlelt eltérést, és a megszerző kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék (vagy a közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék, ha a megszerző kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék a 63a. cikk szerint működtetett kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék) sikeres megerősítést küldött a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvnek arról, hogy a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék javaslatának megfelelően frissítette tartalmát.

63g. cikk

A 63a. cikk szerint működtetett kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek. Hitelesítés

A 63a. cikk szerint működtetett kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek hitelesítése az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyvnél az UNFCCC titkársága vagy az általa kijelölt szerv által kiadott digitális tanúsítványok felhasználásával, a közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéken keresztül történik.

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyve közötti kapcsolat létrehozásáig azonban a 63a. cikk szerint működtetett kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeket a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvnél kell hitelesíteni a közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéken keresztül, a XV. melléklet szerinti digitális tanúsítványok, felhasználónevek és jelszavak segítségével. A digitális tanúsítványok tekintetében a tanúsító hatóság feladatait, valamint a felhasználónevek és a jelszavak kiosztását a Bizottság vagy az általa kijelölt testület végzi.

63h. cikk

Speciális rendelkezések a 63a. cikk szerint működtetett kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek kezelőinek egyes kötelezettségeiről

A 63a. cikk szerint működtetett kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek kezelői tekintetében a 71. cikkben és a 72. cikk (2) és (3) bekezdésében előírt kötelezettségek a közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék kezelőjét terhelik.

63i. cikk

A 63a. cikk szerint működtetett kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek: számlák

(1) A 63a. cikk szerint működtetett kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeknek legalább két, a 12. cikkel összhangban létesített részesfélszámlát kell tartalmazniuk.

(2) Az egyik részesfélszámla az összesítő letéti számla nevet viseli. Csak az összesítő letéti számlán lehet nyilvántartani az 1-es kezdeti egységtípusú kibocsátási egységeket.

(3) A 63a. cikk szerint működtetett kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékekben vezetett üzemeltetői és személyi számláknak képeseknek kell lenniük 1-es kezdeti egységtípusú kibocsátási egységek, 0-s kezdeti egységtípusú és 4-es kiegészítő egységtípusú kibocsátási egységek nyilvántartására, illetve amennyiben tagállami vagy közösségi jogszabályok azt engedélyezik, IKCS-k vagy KCSE-k nyilvántartására. E számlák tulajdonosai nem kezdeményezhetnek az 1-es kezdeti egységtípusú kibocsátási egységeket érintő ügyleteket, a 0-s kezdeti egységtípusú és 4-es kiegészítő egységtípusú kibocsátási egységgé való átalakításuk kivételével, illetve nem kezdeményezhetik azok külső átvezetését a nem a 63a. cikk szerint működtetett kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékekbe.

63j. cikk

A 63a. cikk szerint működtetett kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek. A 2008-2012 közti időszakra és az azt követő ötéves időszakokra vonatkozó nemzetikiosztásiterv-tábla

A 42. cikk (2) bekezdése szerint a nemzetikiosztásiterv-táblán végrehajtott olyan helyesbítést követően, amely a kibocsátási egységek 45. cikk szerinti kiadása után történik és amely a 45. cikk szerint a 2008-2012 közti időszakra vagy az azt követő ötéves időszakokra kiadott kibocsátási egységek összmennyiségét csökkenti, a 63a. cikk szerint működtetett kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék az illetékes hatóságok által meghatározott számú kibocsátási egységet a 11. cikk (2) bekezdése és a 63i. cikk szerinti, kibocsátási egységeket tartalmazó birtokosi számlákról átvezet a közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék adott időszakhoz tartozó törlési számlájára.

63k. cikk

A 63a. cikk szerint működtetett kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek. Kibocsátási egységek kiadása

Miután a nemzetikiosztásiterv-tábla bevitele a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvbe megtörtént, a 63a. cikk szerint működtetett kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék kezelője a 44. cikk (2) bekezdésében előírt feltétellel a 2008-2012 közti időszak első éve február 28. napjáig, majd minden ezt követő ötéves időszak első éve február 28. napjáig a nemzetikiosztásiterv-táblában előírt teljes kibocsátásiegység-mennyiséget kiadja a Részes Fél számlának.

A kibocsátási egységek kiadásakor a jegyzékkezelő minden egyes kibocsátási egységhez hozzárendel egy olyan, a VI. mellékletben előírt elemekből álló egyedi egységazonosító kódot, amelyben a kezdeti egységtípus értéke 0, a kiegészítő egységtípus értéke 4.

A kibocsátási egységeket a IX. mellékletben előírt "kibocsátási egységek kiadása (a 63a. cikk szerinti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék)" folyamattal kell kiadni.

63l. cikk

A 63a. cikk szerint működtetett kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek. Kibocsátási egységek átruházása a 63a. cikk szerint működtetett és más kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek üzemeltetői számlái között

(1) A 63a. cikk szerint működtetett kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek minden átvezetést a 0-s kezdeti egységtípusú és 4-es kiegészítő egységtípusú kibocsátási egységeket érintő, az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéken belüli, vagy két, a 63a. cikk szerint működtetett kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben vezetett nyilvántartási számla között a számlatulajdonos kérésének megfelelően, a IX. mellékletben leírt belső átvezetési folyamat alkalmazásával végeznek.

(2) A 63a. cikk szerint működtetett kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek a 0-s kezdeti egységtípusú és 4-es kiegészítő egységtípusú kibocsátási egységeket érintő, nem a 63a. cikk szerint működtetett kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek között nem végeznek átvezetést.

(3) A 63a. cikk szerint működtetett kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek minden átvezetést az 1-es kezdeti egységtípusú kibocsátási egységeket érintő, az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéken belüli nyilvántartási számlára vagy a 63a. cikk szerint működtetett más kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékbe a számlatulajdonos kérésének megfelelően, a IX. mellékletben leírt külső átvezetési folyamat alkalmazásával végeznek.

(4) A 63a. cikk szerint működtetett kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek nem végeznek átvezetést az 1-es kezdeti egységtípusú kibocsátási egységeket érintő kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéken belül, vagy a 63a. cikk szerint működtetett kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben vezetett más nyilvántartási számlára, az 1-es kezdeti egységtípusú kibocsátási egységeknek a 0-s kezdeti egységtípusú és 4-es kiegészítő egységtípusú egységgé való átalakítása közbeni átvezetések kivételével.

63la. cikk

Az egységek átváltása

(1) A 63a. cikk szerint működtetett kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék kezelője végrehajtja a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékében tartott, 1-es kezdeti egységtípusú kibocsátási egységek 0-s kezdeti egységtípusú és 4-es kiegészítő egységtípusú kibocsátási egységgé való átalakítását a számlatulajdonos kérésének megfelelően, a kibocsátási egységek 4-es kiegészítő egységtípussá való átalakítási folyamata alkalmazásával:

a) átvezetve az átalakítandó kibocsátási egységeket a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék összesítő letéti számlájára; és

b) ugyanolyan mennyiségű 0-s kezdeti egységtípusú és 4-es kiegészítő egységtípusú kibocsátási egységet bocsátva ki arra a számlára, amelyről az átalakított kibocsátási egységeket átvezették.

(2) Amennyiben a 63a. cikk szerint működtetett kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék kezelője a számlatulajdonostól olyan kérést kap, hogy a 0-s kezdeti egységtípusú és 4-es kiegészítő egységtípusú kibocsátási egységet alakítsa át 1-es kezdeti egységtípusú kibocsátási egységgé, a jegyzékkezelő ellenőrzi, hogy az átalakítani kért mennyiség legfeljebb az összesítő letéti számla egyenlege-e. Ha az átalakítani kért mennyiség az összesítő letéti számla egyenlegénél nagyobb, a jegyzékkezelő visszautasítja az ügylet végrehajtását. Eltérő esetben a jegyzékkezelő végrehajtja az ügyletet a számlatulajdonos kérésének megfelelően, a kibocsátási egységek 0-s kezdeti egységtípussá való átalakítási folyamata alkalmazásával:

a) átvezetve az átalakítani kért kibocsátási egységeket a törlési számlára; és

b) átvezetve ugyanolyan mennyiségű 1-s kezdeti egységtípusú kibocsátási egységet arra a számlára, amelyről az átalakítandó kibocsátási egységeket átvezették.

(3) A közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék kezelője átalakíthat KME-ket 1-es kezdeti egységtípusú kibocsátási egységgé, és az ilyen átalakított kibocsátási egységeket átvezeti az összesítő letéti számlára. A 2008 és 2012 közötti időszak és az azt követő időszakok végét követő év június 30-a után az összesítő letéti számlán maradó kibocsátási egységeket át kell vezetni a közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékbe.

(4) A központi tisztviselő a 63a. cikk szerint működtetett kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek kezelőinek rendelkezésére bocsátja az ilyen kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek és az ügyleti jegyzőkönyvek között az (1) és (2) bekezdésben említett átalakításhoz tekintetében zajló adatcseréhez szükséges adatcsere-formátumot.

63m. cikk

A 63a. cikk szerint működtetett kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek. Törlés az 58. vagy a 62. cikk alapján

Az 58. cikkel összhangban végrehajtott törlés vagy megszüntetés, valamint a 62. cikkel összhangban végrehajtott önkéntes törlés során a 63a. cikk szerint működtetett kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék kezelője a törlést úgy hajtja végre, hogy a kibocsátási egységeket az 58., illetve a 62. cikkben előírt módon átvezeti a közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék törlési, illetve megszüntetési számlájára.

63n. cikk

A 63a. cikk szerint működtetett kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek. A 2008-2012 közti időszakra és az azt követő időszakokra vonatkozóan leadott kibocsátási egységek és IKCS-k törlése és megszüntetése

(1) 2009. június 30-án és azt követően minden év június 30. napján a 63a. cikk szerint működtetett kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék kezelője bizonyos számú, az 52. és az 53. cikk értelmében a Részes Fél számlán lévő kibocsátási egységet és IKCS-t töröl.

A törlendő kibocsátási egységek és IKCS-k száma egyenlő azon leadott kibocsátási egységek teljes számával, amelyek a leadott kibocsátási egységek táblájába a vonatkozó időszak első éve január 1. napjától a következő év május 31. napjáig, illetve az előző év június 1. napjától a rákövetkező év május 31. napjáig bejegyzésre kerültek.

(2) A törlés során a jegyzékkezelő a kibocsátási egységeket és az IKCS-ket - a 2003/87/EK irányelv 11a. cikkének (3) bekezdése szerinti projektekből származó IKCS-k kivételével - a IX. mellékletben előírt "megszüntetés (a 63a. cikk szerinti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék)" folyamattal átvezeti a Részes Fél számláról a közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék adott időszakhoz tartozó megszüntetési számlájára.

63p. cikk

A 63a. cikk szerint működtetett kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek. A 2008-2012 közti időszakra és az azt követő időszakokra kiadott kibocsátási egységek törlése és helyettesítése

(1) 2013. május 1-jén és minden további ötéves időszak első éve május 1. napján a 63a. cikk szerint működtetett kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek kezelője a IX. mellékletben előírt kibocsátásiegység-törlési, illetve helyettesítési folyamattal, a következő szabályok szerint bizonyos számú, az általa kezelt kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben szereplő kibocsátási egységet töröl, majd helyettesít:

a) az előző ötéves időszakra kiadott kibocsátási egységek száma és az 52. cikk alapján az előző év május 31. napja óta leadott kibocsátási egységek száma közötti különbséggel egyenlő számú kibocsátási egységet átvezet a 11. cikk (2) bekezdése és a 63i. cikk szerinti birtokosi számlákról a közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék adott időszakhoz tartozó törlési számlájára;

b) az aktuális időszakra 4-es kiegészítő egységtípussal ugyanennyi helyettesítési egységet kiad a Részes Fél számlára, és valamennyi ilyen kibocsátási egységhez a VI. mellékletben előírt elemekből álló egyedi egységazonosító kódot rendel;

c) a b) pont alapján az aktuális időszakra kiadott kibocsátási egységekből az a) pont szerinti számlákról átvezetett kibocsátási egységek számával megegyező számú kibocsátási egységet a Részes Fél számláról átvezet azokra az üzemeltetői és személyi számlákra, amelyekről az a) pont alapján korábban kibocsátási egységeket vezetett át.

VI. FEJEZET

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK, HITELESÍTÉSI ÉS HOZZÁFÉRÉSI JOGOSULTSÁGOK

64. cikk

Biztonsági előírások

(1) Minden kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek meg kell felelni a XV. mellékletben meghatározott biztonsági feltételeknek.

(2) A közösségi független ügyleti jegyzőkönyvnek meg kell felelni a XV. mellékletben meghatározott biztonsági feltételek.

65. cikk

Hitelesítés

A tagállamok és a Közösség az UNFCCC titkársága, vagy az általa kijelölt szerv által kiadott digitális igazolást használják kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeik és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvnek az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyvnél történő bejelentkezési hitelesítésére.

Azonban 2005. január 1-jétől mindaddig, amíg nem jött létre a kommunikációs kapcsolat a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv között, az egyes kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv azonosságának hitelesítése a XV. mellékletben megadott digitális igazolások, felhasználónevek és jelszavak segítségével történik. A Bizottság vagy az általa kijelölt testület jár el igazoló hatóságként valamennyi digitális igazolást illetően, és osztja ki a felhasználóneveket és jelszavakat.

66. cikk

Hozzáférés a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékekhez

(1) A felhatalmazott képviselő egy kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéken belül csak azokhoz a számlákhoz férhet hozzá, amelyekhez való hozzáféréshez fel van jogosítva, illetve olyan folyamatok megindítását kérheti, amelyek kérésére a 23. cikk alapján fel van jogosítva. A hozzáférés vagy a kérések az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék weboldalának biztonságos területén történnek.

A jegyzék-kezelő minden felhatalmazott képviselőnek kiad egy felhasználónevet és jelszót azoknak a számláknak és folyamatoknak az engedélyezett hozzáférési szintjével, amelyekhez jogosultsága van. A jegyzék-kezelők belátásuktól függően további biztonsági követelményeket alkalmazhatnak, amennyiben azok összeegyeztethetők e rendelet rendelkezéseivel.

(2) A jegyzék-kezelő joggal feltételezheti, hogy egy felhasználó, aki megfelelő felhasználónévvel és jelszóval lépett be, az adott felhasználónév és jelszó alatt regisztrált felhatalmazott képviselő, mindaddig, amíg a felhatalmazott képviselő azt nem közli a jegyzék-kezelővel, hogy jelszavának biztonságossága megkérdőjeleződött és jelszócserét kér. A jegyzék-kezelő azonnal kiadja a csere-jelszót.

(3) A jegyzék-kezelő biztosítja, hogy a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék weboldalának biztonságos területe bármely számítógépről bármely széles körben használatos internetes böngészővel elérhető legyen. A felhatalmazott képviselők és a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék weboldalának biztonságos területe közötti kommunikációt a XV. mellékletben szereplő biztonsági előírásoknak megfelelően kódolni kell.

(4) A jegyzék-kezelő megteszi a szükséges lépéseket annak biztosítására, hogy ne történhessék engedély nélküli hozzáférés a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék weboldalának biztonságos területéhez.

67. cikk

Számlákhoz való hozzáférés felfüggesztése

(1) A központi tisztviselő és minden egyes jegyzékkezelő felfüggesztheti egy felhatalmazott képviselő olyan számlákhoz vagy folyamatokhoz szolgáló jelszavát, melyekhez különben hozzáférhetne, ha a felhatalmazott képviselő megtette az alábbiakat, vagy az adott kezelőnek alapos oka van azt feltételezni, hogy a felhatalmazott képviselő:

a) megkísérelte a hozzáférést olyan számlákhoz vagy folyamatokhoz, melyekre nincs feljogosítva;

b) ismételten megpróbálkozott egy számlához vagy folyamathoz hozzáférni nem-megfelelő felhasználónév és jelszó segítségével; vagy

c) megkísérelte vagy megkísérli a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék vagy a jegyzékrendszer biztonságát aláásni.

(1a) A tisztviselő a következő feltételek valamelyikének fennállása esetén felfüggesztheti a felhatalmazott képviselőknek és további felhatalmazott képviselőknek egy adott számlához való hozzáférését:

a) a számlabirtokos örökös nélkül meghalt vagy jogi személyként megszűnt létezni;

b) a számlabirtokos elmulasztotta a díjfizetést; vagy

c) a számlabirtokos megszegte a számlabirtoklás feltételeit; vagy

d) a számlabirtokos nem adta beleegyezését a feltételek módosításához;

e) a számlabirtokos nem támasztotta alá bizonyítékokkal a számlaadatok változását;

f) a számlabirtokos megszegte a számlához tartozó felhatalmazott képviselők minimális számára vonatkozó szabályt;

g) a számlabirtokos megszegte a tagállam által támasztott azon követelményt, hogy legalább egy felhatalmazott képviselőnek állandó lakóhellyel kell rendelkeznie a számlakezelő tagállamában;

h) a számlabirtokos megszegte a tagállam által támasztott azon követelményt, hogy a számlabirtokosnak állandó lakóhellyel kell rendelkeznie vagy bejegyezve kell lennie a számlakezelő tagállamában.

(1b) A jegyzékkezelő felfüggesztheti a személyi számlához való hozzáférést, ha úgy ítéli meg, hogy a számlanyitást a 19. cikk (2) bekezdése alapján meg kellett volna tagadni. A számlabirtokos a felfüggesztéssel szemben az illetékes hatóságnál harminc naptári napon belül kifogással élhet; a hatóság vagy kötelezi a jegyzékkezelőt a számlához való hozzáférés helyreállítására, vagy - indokolással ellátott határozattal - megerősíti a felfüggesztést.

(1c) A tisztviselőt az (1a) bekezdés alapján történő felfüggesztésre az illetékes hatóság, illetve - az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben vezetett számlák vonatkozásában - a központi tisztviselő is utasíthatja.

(2) Amennyiben a hozzáférés valamely üzemeltetői számlához az (1) bekezdés vagy a 69. cikk alapján felfüggesztésre került, akkor 2006-tól kezdődően minden év április 28. és április 30. között - a számlabirtokos kérésére és azt követően, hogy felhatalmazott képviselője kellő bizonyítékok segítségével igazolta személyazonosságát - a jegyzék-kezelő leadja kibocsátási egységek számát és felhasználja a számlabirtokos által megadott IKCs-k és KCsE-k számát az 52. és az 53. cikkben és a IX. mellékletben meghatározott kibocsátásiegység-leadási folyamatnak megfelelően.

VII. FEJEZET

INFORMÁCIÓK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA ÉS MEGBÍZHATÓSÁGA

68. cikk

A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv rendelkezésre állása és megbízhatósága

A központi tisztviselő és minden jegyzék-kezelő megteszi az ésszerű lépéseket annak biztosítására, hogy:

a) a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék a számlabirtokos általi hozzáférésre a hét 7 napján, napi 24 órában rendelkezésre álljon, továbbá, hogy a kibocsátásegység-forgalmi jegyzék és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat a hét 7 napján, napi 24 órában fennálljon, biztonsági másolat hardvert és szoftvert biztosítva az elsődleges hardver és szoftver működésében fellépő hibák esetére;

b) a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv azonnal válaszoljon a számlabirtokosok kéréseire.

A központi tisztviselő és a jegyzék-kezelők biztosítják, hogy a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv nagy teljesítményű rendszereket és eljárásokat tartalmazzon az adatok megőrzésére és az adatok és műveletek azonnali visszaállítására károsodás esetében.

A központi tisztviselő és a jegyzék-kezelők minimális szinten tartja a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv üzemszüneteit.

69. cikk

A Bizottság utasíthatja a központi tisztviselőt a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvhöz való hozzáférés felfüggesztésére, és a jegyzékkezelő felfüggesztheti az általa kezelt kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékhez való hozzáférést, ha alapos gyanúját észleli annak, hogy a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv vagy az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék biztonságának megsértése nyomán vagy a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvvel vagy az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékkel összefüggő súlyos biztonsági kockázat fennállása miatt veszélybe került a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv, az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék vagy a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek rendszerének integritása, beleértve a 68. cikk szerinti tartalékeszközök integritását is.

70. cikk

Értesítés a hozzáférés-felfüggesztésről

(1) Ha a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv biztonságának megsértése vagy a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvvel összefüggő biztonsági kockázat fennállása a hozzáférés felfüggesztését eredményezheti, a központi tisztviselő azonnal értesíti a jegyzékkezelőket a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeket fenyegető esetleges veszélyekről.

(2) Ha egy kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék biztonságának megsértése vagy egy kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékkel összefüggő biztonsági kockázat fennállása a hozzáférés felfüggesztését eredményezheti, az érintett jegyzékkezelő azonnal értesíti a központi tisztviselőt, aki azonnal értesíti a többi jegyzékkezelőt a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeket fenyegető esetleges veszélyekről.

(3) Ha egy jegyzék-kezelő úgy látja, hogy fel kell függeszteni a hozzáférést akár a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék számláihoz, akár egyéb műveleteihez, akkor az összes érintett számlabirtokosnak és hitelesítőnek, a központi tisztviselőnek és a többi jegyzék-kezelőnek előzetes értesítést küld a felfüggesztésről, valamilyen ésszerűen megvalósítható módon.

(4) Ha központi tisztviselő úgy látja, hogy fel kell függeszteni a hozzáférést a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv műveleteihez, akkor az összes jegyzék-kezelőnek előzetes értesítést küld a felfüggesztésről, valamilyen ésszerűen megvalósítható módon.

(5) A (3) és (4) bekezdésben említett értesítések tartalmazzák a felfüggesztés várható időtartamát és jól láthatóan kiírásra kerülnek a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék weboldalának nyilvános területén vagy a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv weboldalának nyilvános területén.

70a. cikk

A kibocsátási egységekhez vagy a kiotói egységekhez való hozzáférés felfüggesztése csalárd ügylet gyanúja esetén

(1) A jegyzékkezelő a következő esetekben és feltételek szerint saját kezdeményezésére vagy az illetékes hatóság kérésére felfüggesztheti az általa kezelt uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben található kibocsátási egységekhez vagy kiotói egységekhez való hozzáférést:

a) legfeljebb két hétre akkor, ha annak gyanúját észleli, hogy a kibocsátási egységek vagy kiotói egységek csalást, pénzmosást, terrorizmus finanszírozását vagy más súlyos bűncselekményt megvalósító ügyletben vettek részt; vagy

b) jogszerű cél elérésére törekvő nemzeti jogi rendelkezések alapján, azokkal összhangban.

(2) A jegyzékkezelő a felfüggesztésről haladéktalanul tájékoztatja a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bűnüldöző hatóságot.

(3) A nemzeti jog alapján és azzal összhangban a jegyzékkezelő tagállamában működő bármely nemzeti bűnüldöző hatóság jogosult a jegyzékkezelőt felfüggesztésre utasítani.

71. cikk

Az egyes kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv tesztelési területe

(1) Minden jegyzék-kezelő létrehoz egy tesztelési területet, amelyen belül a jegyzék új változatait vagy kiadásait lehet tesztelni a XIII. mellékletben meghatározott tesztelési eljárásokkal annak biztosítására, hogy:

a) a jegyzékek új változatainak vagy kiadásainak tesztelési eljárásai anélkül legyenek elvégezhetők, hogy a számlabirtokosok számára csökkenne azon jegyzék új változatainak vagy kiadásainak elérhetősége, amelynek kommunikációs kapcsolata van a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvvel vagy az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyvvel; és

b) egy jegyzék új változata vagy kiadása és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv vagy az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat a számlabirtokosok minimális zavarása mellett jöjjön létre és lépjen működésbe.

(2) A központi tisztviselő létrehoz egy tesztelési területet az (1) bekezdésben említett tesztelési eljárások lehetővé tételére.

(3) A jegyzék-kezelők és a központi tisztviselő biztosítják, hogy tesztelési területük hardverje és szoftverje olyan módon működjék, amely jellemző a 68. cikkben említett elsődleges hardver és szoftver teljesítőképességére.

72. cikk

Változások kezelése

(1) A központi tisztviselő koordinálja a jegyzék-kezelőkel és az UNFCCC titkárságával e rendelet minden olyan módosításának előkészítését és végrehajtását, amely változtatásokat eredményez a jegyzékrendszer funkcionális és technikai specifikációiban ezen változtatások végrehajtását megelőzően. E koordinálást követően a központi tisztviselő meghatározza, hogy a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerek adatcsereszabványaira vonatkozó funkcionális és műszaki előírások egyes új verzióit a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszereknek és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvnek mely időponttól kezdve kell alkalmazniuk.

(2) Ha a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket új verzióval vagy kiadással kell felváltani, akkor az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék új verziója vagy kiadása és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv, illetve az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyve közötti kommunikációs kapcsolatot csak akkor szabad létrehozni és aktiválni, ha a jegyzékkezelők és a központi tisztviselő előbb sikeresen elvégezték a XIII. mellékletben előírt tesztelési eljárásokat.

(2a) A központi tisztviselő rendszeresen értekezletre hívja össze a jegyzékkezelőket, amelyen egyeztetik a változások és a nem várt események kezelésével összefüggő kérdéseket és eljárásokat, valamint a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek működtetésével és az e rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyéb technikai természetű kérdéseket.

(3) Minden jegyzék-kezelő folyamatosan nyomon követi jegyzékének rendelkezésre állását, megbízhatóságát és hatékonyságát egy olyan teljesítményszint biztosítása érdekében, amely megfelel e rendelet követelményeinek. Ha e nyomon követés vagy a kommunikációs kapcsolat 6. cikk (3) bekezdése alapján történt felfüggesztésének eredményeképpen a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék új változata vagy kiadása válik szükségessé, akkor minden jegyzék-kezelőnek először sikeresen el kell végeznie a XIII. mellékletben meghatározott tesztelési eljárásokat, mielőtt az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék új változata vagy kiadása és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv illetve az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat létrehozásra és aktiválásra kerülne.

VIII. FEJEZET

NYILVÁNTARTÁSOK ÉS DÍJAK

73. cikk

Nyilvántartások

(1) A központi tisztviselő és a jegyzékkezelők a III., IV., VIII., IX., X., XI. és XIa. mellékletben előírt, folyamatokkal és számlabirtokosokkal kapcsolatos adatokat 15 évig, vagy ha az később következik be, az ezekkel összefüggő végrehajtási kérdések teljes megoldásáig tárolják.

(2) A nyilvántartásokat az UNFCCC illetve a Kiotói Jegyzőkönyv alapján kidolgozott adatnaplózási szabványok szerint kell tárolni.

74. cikk

Díjak

A jegyzék-kezelők által a számlabirtokosokra terhelt díjaknak méltányosnak kell lenni és azokat egyértelműen meg kell jeleníteni az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék weboldalának nyilvános területén. A jegyzék-kezelők a Közösségen belüli számlabirtokosok telephelye alapján nem szabhatnak meg eltérő díjakat.

Jegyzék-kezelők nem terhelhetik meg díjjal a számlabirtokosokat a 49. cikk, az 52-54. cikk és az 58-63 cikk szerinti kibocsátásiegység-ügyletek miatt.

IX. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

75. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv hardver- és szoftverkövetelményei

Architektúrakövetelmények

1.

Minden kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv architektúrájának tartalmaznia kell az alábbi hardvert és szoftvert:

a) webszerver;

b) alkalmazás-szerver;

c) adatbázis-szerver, mely külön gépre van installálva, nem a webszerverhez és az alkalmazás-szerverhez használatosra;

d) tűzfalak.

Kommunikációs követelmények

2.

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyve közötti kommunikációs kapcsolat létrejöttéig:

a) az idő nyilvántartását a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvben és az egyes kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékekben a greenwichi középidőhöz (GMT) kell szinkronizálni;

b) a kibocsátási egységekkel, a hitelesített kibocsátásadatokkal, a nemzetikiosztásiterv-táblák automatikus módosításaival és a számlákkal kapcsolatos összes folyamatot XML nyelven (bővíthető jelölőnyelven) írt adatcserével kell lebonyolítani 1.1-es verziójú HTTP protokollt (hipertext-átviteli protokollt) alkalmazó 1.1-es verziójú SOAP protokoll (egyszerű objektumelérési protokoll) segítségével (kódolt stílusú távoli eljáráshívás (RPC)).

3.

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyve közötti kommunikációs kapcsolat létrejötte után:

a) az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyvében, a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvben és az egyes kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékekben az időnyilvántartás szinkronizálásáról; valamint

b) a kibocsátási egységekkel és a kiotói egységekkel kapcsolatos összes folyamat lebonyolítására szolgáló adatcseréről

az UNFCCC részes feleinek konferenciája 24/CP.8. határozata alapján kidolgozott, a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerek adatcsereszabványaira vonatkozó funkcionális és műszaki előírásokban előírt hardver- és szoftverkövetelmények felhasználásával kell gondoskodni.

Ha a hitelesített kibocsátásadatokkal, a számlákkal és a nemzetikiosztásiterv-táblák automatikus módosításaival kapcsolatos folyamatok az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyvén keresztüli adatcserével valósulnak meg a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv felé, akkor az adatcseréről az UNFCCC részes feleinek konferenciája 24/CP.8. határozata alapján kidolgozott, a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerek adatcsereszabványaira vonatkozó funkcionális és műszaki előírásokban előírt hardver- és szoftverkövetelmények felhasználásával kell gondoskodni.

Ha a hitelesített kibocsátásadatokkal, a számlákkal és a nemzetikiosztásiterv-táblák automatikus módosításaival kapcsolatos folyamatok a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvön keresztüli adatcserével valósulnak meg, akkor ezt az adatcserét a 2.b) pontnak megfelelően kell lebonyolítani.

II. MELLÉKLET

A tagállami jegyzékekben szerepeltetendő táblák

1. Minden tagállami kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek képesnek kell lenni az alábbi adatok táblázatba foglalására, amely a hitelesített kibocsátások táblát fogja képezni:

a) Évek: külön cellákban, 2005-től kezdődően növekvő sorrendben.

b) Létesítmény-azonosító kód: a VI. mellékletben meghatározott elemekből álló külön cellákban és növekvő sorrendben.

c) Hitelesített kibocsátások: egy adott létesítményre és adott évre vonatkozó hitelesített kibocsátásokat az adott évet az adott létesítmény-azonosító kódjával összekapcsoló cellába kell bejegyezni.

2. Minden tagállami kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek képesnek kell lenni az alábbi adatok táblázatba foglalására, amely leadott kibocsátási egységek táblát fogja képezni:

a) Évek: külön cellákban, 2005-től kezdődően növekvő sorrendben.

b) Létesítmény-azonosító kód: a VI. mellékletben meghatározott elemekből álló külön cellákban és növekvő sorrendben.

c) Leadott kibocsátási egységek: Az 52., 53. és 54. cikk szerint leadott kibocsátási egységek számát egy adott évre egy adott létesítményre vonatkozóan az adott évet az adott létesítmény-azonosító kódjával összekapcsoló három cellába kell bejegyezni.

3. Minden tagállami kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek képesnek kell lenni az alábbi adatok táblázatba foglalására, amely a megfelelőségi státusz táblát fogja képezni:

a) Évek: külön cellákban, 2005-től kezdődően növekvő sorrendben.

b) Létesítmény-azonosító kód: a VI. mellékletben meghatározott elemekből álló külön cellákban és növekvő sorrendben.

c) Megfelelőségi státusz: a megfelelőségi státuszt egy adott évre egy adott létesítményre vonatkozóan az adott évet az adott létesítmény-azonosító kódjával összekapcsoló cellába kell bejegyezni. A megfelelőségi státusz az 55. cikknek megfelelően kell kiszámítani.

III. MELLÉKLET

Az egyes üzemeltetői számlákra vonatkozó, a jegyzék-kezelőnek szolgáltatandó adatok

1. A 2007/589/EK határozat I. mellékletének 14.1. szakaszában felsorolt, a létesítményt azonosító információk 1-3.1., 3.4-4.5. és 6. pontja. Az üzemeltető nevének meg kell egyeznie azon természetes vagy jogi személy nevével, aki az adott üvegházhatásúgáz-kibocsátási engedély birtokosa. A létesítmény nevének meg kell egyeznie az adott üvegházhatásúgáz-kibocsátási engedélyben feltüntetett névvel.

2. Az illetékes hatóság által megadott, a VI. mellékletben meghatározott elemekből álló engedélyazonosító-kód.

3. A VI. mellékletben meghatározott elemekből álló létesítményazonosító-kód.

4. Az üzemeltető által a számlához megadott alfanumerikus azonosító, melynek egyedinek kell lenni a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéken belül.

5. Az üzemeltetői számla elsődleges felhatalmazott képviselőjének az adott számlához az üzemeltető által megadott név, cím, irányítószám, ország, telefonszám, faxszám és e-mail-cím adatai.

6. Az üzemeltetői számla másodlagos felhatalmazott képviselőjének az adott számlához az üzemeltető által megadott név, cím, irányítószám, ország, telefonszám, faxszám és e-mail-cím adatai.

7. Az üzemeltetői számla további felhatalmazott képviselőinek az adott számlához az üzemeltető által megadott név, cím, irányítószám, ország, telefonszám, faxszám és e-mail-cím adatai.

8. Az üzemeltetői számla felhatalmazott képviselőinek személyazonosságát igazoló dokumentum.

IV. MELLÉKLET

A személyi számlákra vonatkozóan a jegyzékkezelőnek szolgáltatandó adatok

1. A IV-I. táblázatban felsorolt adatok. (A számlaazonosítónak és az alfanumerikus azonosítónak a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéken belül egyedinek kell lennie.)

IV-I. táblázat

1A számla azonosítója (a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék állapítja meg)
2Számlatípus
3Kötelezettségvállalási időszak
4A számlabirtokos azonosítója (a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék állapítja meg)
5A számlabirtokos neve
6A számla azonosítója (a számlabirtokos választja)
7A számlabirtokos címe: ország
8A számlabirtokos címe: régió vagy állam
9A számlabirtokos címe: település
10A számlabirtokos címe: postai irányítószám
11A számlabirtokos címe: utca
12A számlabirtokos címe: házszám
13A számlabirtokos címe: cégjegyzékszám vagy személyi igazolvány száma
14A számlabirtokos címe: telefonszám (1)
15A számlabirtokos címe: telefonszám (2)
16A számlabirtokos címe: e-mail cím
17Születés dátuma (természetes személy esetén)
18Születési hely (természetes személy esetén)
19Közösségi adószám (országkóddal együtt)

2. Annak igazolása, hogy a számlanyitást igénylő személy rendelkezik az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában megnyitott bankszámlával.

3. Okirati bizonyíték a számlanyitást igénylő természetes személy személyazonosságának ellenőrzéséhez, a következő okmányok valamelyikének másolata formájában:

a) az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállama által kiadott személyi igazolvány;

b) útlevél.

4. Okirati bizonyíték a természetes személy számlabirtokos állandó lakcímének ellenőrzéséhez, a következő okmányok valamelyikének másolata formájában:

a) a 3. pont alapján benyújtott személyazonosító okmány, ha tartalmazza az állandó lakcímet;

b) hatóság által kiállított, az állandó lakcímet tartalmazó más személyazonosító okmány;

c) ha az állandó lakóhely szerinti ország nem ad ki olyan személyazonosító okmányt, amely tartalmazza az állandó lakcímet, akkor a települési hatóság nyilatkozata az adott személy állandó lakóhelyéről;

d) bármely más olyan okirat, amelyet az adott személy állandó lakcímének igazolására a számlakezelő tagállamában szokásosan elfogadnak.

5. A következő okiratok, ha a számlanyitást jogi személy igényli:

a) a jogi személy létesítő okiratainak másolata és a jogi személy bejegyzését igazoló dokumentum másolata;

b) a bankszámlára vonatkozó adatok;

c) a héa céljára történő adóhatósági bejegyzést igazoló okirat;

d) a jogi személynek a 2005/60/EK irányelv értelmében vett tényleges tulajdonosára vonatkozó információk;

e) az igazgatók jegyzéke;

f) az éves beszámoló vagy a legutóbbi olyan pénzügyi kimutatások, amelyeket könyvvizsgáló hitelesített; ha könyvvizsgáló által hitelesített pénzügyi kimutatások nem állnak rendelkezésre, a pénzügyi kimutatásoknak az adóhatóság vagy a pénzügyi igazgató bélyegzőjével ellátott másolata.

6. Okirati bizonyíték a jogi személy székhelyének ellenőrzéséhez, ha ez az 5. pont alapján benyújtott okirat alapján nem lehetséges egyértelműen.

7. A számlanyitást igénylő természetes személyre, jogi személy esetén a jogi személy igazgatóira vonatkozóan a bűnügyi nyilvántartásban szereplő adatok.

8. Az e melléklet alapján okirati bizonyítékként másolatban szolgáltatott okiratok valódiságát közjegyzőnek vagy más, a nemzeti tisztviselő által meghatározott személynek igazolnia kell. A másolatot kérő tagállamon kívül kiadott okiratok esetében a másolatot hitelesíttetni kell. Az igazolás vagy hitelesítés időpontja legfeljebb három hónappal előzheti meg az igénylés időpontját.

9. A számlakezelő megkövetelheti, hogy a benyújtott okiratokhoz a benyújtó mellékelje a számlakezelő által megadott nyelven készült hiteles fordításukat. A számlakezelő az e melléklet alapján szolgáltatandó okirati bizonyítékokat papíralapú okiratok helyett elektronikus mechanizmusok útján is ellenőrizheti.

IVa. MELLÉKLET

A felhatalmazott képviselőkre és a további felhatalmazott képviselőkre vonatkozóan a jegyzékkezelőnek szolgáltatandó adatok

IVa-I. táblázat: A felhatalmazott képviselő adatai

1Személyazonosító szám
2A felhatalmazott képviselő típusa
3Keresztnév
4Családi név
5Névelőtét
6Munkaköri beosztás
7Cím: ország
8Cím: régió vagy állam
9Cím: település
10Cím: postai irányítószám
11Cím: utca
12Cím: házszám
13Telefonszám (1)
14Telefonszám (2)
15E-mail cím
16Születés dátuma
17Születési hely
18Választott nyelv
19Titoktartás szintje
20A felhatalmazott képviselő jogai

1. A IVa-I. táblázatban felsorolt adatok.

2. A számlabirtokos aláírt nyilatkozata arról, hogy az adott személyt felhatalmazott képviselőnek vagy további felhatalmazott képviselőnek kívánja kinevezni.

3. Okirati bizonyíték az adott személy személyazonosságának ellenőrzéséhez, a következő okmányok valamelyikének másolata formájában:

a) az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállama által kiadott személyi igazolvány;

b) útlevél.

4. Okirati bizonyíték az adott személy állandó lakcímének ellenőrzéséhez, a következő okmányok valamelyikének másolata formájában:

a) a 3. pont alapján benyújtott személyazonosító okmány, ha tartalmazza az állandó lakcímet;

b) hatóság által kiállított, az állandó lakcímet tartalmazó más személyazonosító okmány;

c) ha az állandó lakóhely szerinti ország nem ad ki olyan személyazonosító okmányt, amely tartalmazza az állandó lakcímet, akkor a települési hatóság nyilatkozata az adott személy állandó lakóhelyéről;

d) bármely más olyan okirat, amelyet az adott személy állandó lakcímének igazolására a számlakezelő tagállamában szokásosan elfogadnak.

5. Az e melléklet alapján okirati bizonyítékként másolatban szolgáltatott okiratok valódiságát közjegyzőnek vagy más, a nemzeti tisztviselő által meghatározott személynek igazolnia kell. A másolatot kérő tagállamon kívül kiadott okiratok esetében a másolatot hitelesíttetni kell. Az igazolás vagy hitelesítés időpontja legfeljebb három hónappal előzheti meg az igénylés időpontját.

6. A számlakezelő megkövetelheti, hogy a benyújtott okiratokhoz a benyújtó mellékelje a számlakezelő által megadott nyelven készült hiteles fordításukat.

7. A számlakezelő az e melléklet alapján szolgáltatandó okirati bizonyítékokat papíralapú okiratok helyett elektronikus mechanizmusok útján is ellenőrizheti.

V. MELLÉKLET

Alapvető feltételek

Az alapvető feltételek felépítése és hatóköre

1.

A számlabirtokosok és jegyzék-kezelők közötti viszony.

A számlabirtokos és a felhatalmazott képviselő kötelezettségei

2.

A számlabirtokos és a felhatalmazott képviselő kötelezettségei a biztonság, a felhasználónevek és jelszavak, valamint a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék weboldalához való hozzáférés tekintetében.

3.

A számlabirtokos és a felhatalmazott képviselő kötelezettsége, hogy adatokat szolgáltasson a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék weboldalára és biztosítsa, hogy a szolgáltatott adatok pontosak.

4.

A számlabirtokos és a felhatalmazott képviselő kötelezettsége hogy eleget tegyen a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékweboldal használatára vonatkozó feltételeknek.

A jegyzék-kezelő kötelezettségei

5.

A jegyzék-kezelő kötelezettsége, hogy végrehajtsa a számlabirtokos utasításait.

6.

A jegyzék-kezelő kötelezettsége, hogy bejegyezze a számlabirtokos adatait.

7.

A jegyzék-kezelő kötelezettsége, hogy a számlát e rendelet rendelkezéseivel összhangban létrehozza, aktualizálja illetve lezárja.

Folyamati eljárások

8.

A folyamat-véglegesítési és megerősítési rendelkezések.

Fizetés

9.

Számlák létrehozásáért és karbantartásáért felszámított kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék díjak feltételei.

A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék weboldal működtetése

10.

Rendelkezések a jegyzék-kezelő jogát illetően, hogy változtatásokat végezzen a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék weboldalon.

11.

A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék weboldal használatának feltételei.

Garanciák és mentesítések

12.

Az adatok pontossága.

13.

Folyamat-indítási jogosultság.

Ezen alapvető feltételek módosítása az e rendeletben vagy a nemzeti jogszabályokban bekövetkezett változások követése céljából

Biztonság és reagálás a biztonság-sértésekre

Vitás kérdések rendezése

14.

A számlabirtokosok közötti vitákra vonatkozó rendelkezések.

Felelősség

15.

A jegyzék-kezelő felelősségének korlátja.

16.

A számlabirtokos felelősségének korlátja.

Harmadik személyek jogai

Képviselet, értesítések és alkalmazandó jog

VI. MELLÉKLET

Az azonosító kódok fogalom-meghatározásai

Bevezetés

1.

Ez a melléklet az alábbi azonosító kódok elemeit ismerteti:

a) egységazonosító-kód;

b) számlaazonosító-kód;

c) engedélyazonosító-kód;

d) számlabirtokos-azonosító kód;

e) létesítmény-azonosító kód;

f) korreláció-azonosító kód;

g) ügylet-azonosító kód;

h) egyeztetés-azonosító kód;

i) projektazonosító kód.

Az ISO3166 kódok verzióját a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti - az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott - kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban kell meghatározni.

Az azonosító kódok megjelenítése és bemutatása

2.

Az ebben a mellékletben meghatározott azonosító kódok megjelenítése és bemutatása céljából az azonosító kódok minden egyes elemét kötőjellel "-" és szóközök nélkül kell megjeleníteni. A számértékeknél nem szabad vezető nullákat megjeleníteni. Az azonosító kód elemei nem tartalmazhatják az elválasztó kötőjelet.

Egységazonosító-kód

3.

A VI-1. táblázat részletezi az egységazonosító-kód elemeit. Minden kiotói egységhez és kibocsátási egységhez egy egységazonosító-kódot kell hozzárendelni. Az egységazonosító-kódokat a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek generálják és azoknak az egész jegyzékrendszerben egyedieknek kell lenni.

4.

Egy egységekből álló sorozatot egység-blokként kell továbbítani, amelyet a kezdő és a záró blokk-azonosító határoz meg. Minden egyes egység-blokk azonos, egyedi azonosító elemük kivételével. Az egység-blokk egységeinek egyedi azonosító elemeit folyamatosan kell sorszámozni. Amennyiben egy egységgel vagy egység-blokkal valamilyen ügyletet kell végrehajtani, nyomon kell követni, nyilvántartásba kell venni, vagy egyéb módon jellemezni kell, akkor a jegyzékek vagy az ügyleti jegyzőkönyvek több egység-blokkot hozhatnak létre egyetlen egység-blokkból. Egyetlen egység továbbításánál a kezdő és a záró blokk-azonosító megegyezik.

5. Több egység-blokk esetén nem lehet átfedés ezek azonosító elemét illetően. Egy üzeneten belüli több egység-blokk esetén ezeknek kezdő azonosítójuk növekvő sorrendjében kell megjelenniük az üzenetben. VI-1. táblázat: Egységazonosító-kód Elem Megjelenítési sorrend Az alábbi egységtípusokhoz szükséges azonosító Adattípus Hossz Tartomány vagy kódok Származási jegyzék 1 KME, ETE, IKCs, KCsE A 3 ISO3166 (kétbetűs kód), "EU" a közösségi jegyzék esetén Egységtípus 2 KME, ETE, IKCs, KCsE N 2 0 = nem kiotói egység 1 = KME 2 = ETE 3 = KCsE, KME-ből átalakított 4 = KCsE, ETE-ből átalakított 5 = IKCs (nem htIKCS ill. tIKCs) 6 = tIKCs 7 = htIKCS Kiegészítő egységtípus 3 KME, ETE, IKCs, KCsE N 2 kiotói egységeknél üres 1 = A 2008-2012 közötti időszakra és az azt következő ötéves időszakokra kiadott kibocsátási egység 2 = A 2005-2007 közötti időszakra kiadott kibocsátási egység 3 = Vis maior kibocsátási egység 4 = KME-kkel nem rendelkező tagállam által a 2008-2012. közötti időszakra és az azt következő ötéves időszakokra kiadott kibocsátási egység Soros egység-blokk kezdete 4 KME, ETE, IKCs, KCsE N 15 Jegyzék által hozzárendelt 1-től 999 999 999 999 999-ig terjedő egyedi számértékek Soros egység-blokk vége 5 KME, ETE, IKCs, KCsE N 15 Jegyzék által hozzárendelt 1-től 999 999 999 999 999-ig terjedő egyedi számértékek Eredeti kötelezettségvállalási időszak 6 KME, ETE, IKCs, KCsE N 2 0 = 2005-2007 1 = 2008-2012 ... 99 Alkalmazható kötelezettségvállalási időszak 7 KME, IKCs, KCsE N 2 0 = 2005-2007 1 = 2008-2012 ... 99 LULUCF tevékenység 8 ETE, IKCs, KCsE N 3 1 = Erdősítés és újraerdősítés 2 = Erdőirtás 3 = Erdőgazdálkodás 4 = Szántóföldi gazdálkodás 5 = Legeltetés 6 = Rekultiváció Projektazonosító 9 IKCs, KCsE N 7 A projekthez rendelt egyedi numerikus érték Útvonal 10 KCsE N 2 1 vagy 2 Lejárati dátum 11 htIKCS, tIKCs Dátum Lejárati dátum htIKCS-k vagy tIKCs-k esetén

6. VI-2. táblázat az érvényes kezdeti egységtípus - kiegészítő egységtípus kombinációkat sorolja fel. A kibocsátási egységeknek rendelkezniük kell kiegészítő egységtípussal függetlenül attól, hogy mely időszakra kerültek kiadásra és, hogy KME-ből vagy más kiotói egységből kerültek-e átalakításra. Olyan KME-k vagy más kiotói egységek, melyek nem kerültek átalakításra kibocsátási egységgé, nem rendelkezhetnek kiegészítő egységtípussal. KME-knek e rendelet rendelkezései szerint kibocsátási egységgé történő átalakítása esetén a kiegészítő egységtípust 1-re kell állítani. Kibocsátási egység KME-vé alakítása esetén nincs kiegészítő egységtípus. VI-2. táblázat: Érvényes kezdeti egységtípus - Kiegészítő egységtípus Kezdeti egységtípus Kiegészítő egységtípus Leírás 1 [nem alkalmazható] KME 2 [nem alkalmazható] ETE 3 [nem alkalmazható] KCsE, KME-ből átalakított 4 [nem alkalmazható] KCsE, ETE-ből átalakított 5 [nem alkalmazható] IKCs (nem tIKCs vagy htIKCS) 6 [nem alkalmazható] tIKCs 7 [nem alkalmazható] htIKCS 1 1 A 2008-2012 időszakra és az azt követő ötéves időszakokra kiadott és KME-ből átalakított kibocsátási egység 0 2 A 2005-2007 közötti időszakra kiadott, nem KME-ből vagy kiotói egységből átalakított kibocsátási egység 0 3 Vis maior kibocsátási egység 0 4 KME-kkel nem rendelkező tagállam által a 2008-2012 közti időszakra és az azt következő ötéves időszakokra kiadott olyan kibocsátási egység, amely nem KME-ből vagy más kiotói egységből került átalakításra.

Számlaazonosító-kód

7.

A VI-3. táblázat a számlaazonosító-kód elemeit részletezi. Minden számlához hozzá kell rendelni egy számlaazonosító-kódot. A számlaazonosító-kódokat a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek generálják és azoknak az egész jegyzékrendszerben egyedieknek kell lenni. A korábban lezárt számlák számlaazonosító-kódjait nem szabad újra felhasználni.

8. Egy üzemeltetőiszámla-azonosító kódnak egyetlen létesítményhez kell kapcsolódnia. Egy létesítménynek egyetlen üzemeltetőiszámla-azonosító kódhoz kell kapcsolódnia. A 11. cikk (1) és (2) bekezdésében említett birtokosi számlák nem rendelkezhetnek alkalmazható kötelezettségvállalási időszakkal, függetlenül a számlatípustól. VI-3. táblázat: Számlaazonosító-kód Elem Megjelenítési sorrend Adattípus Hossz Tartomány vagy kódok Származási jegyzék 1 A 3 ISO3166 (kétbetűs kód), "CDM" a TFM-jegyzék, "EU" a közösségi jegyzék esetén Számlatípus 2 N 3 100 = Részes Fél számla 120 = üzemeltetői számla 121 = személyi számla A többi számlatípus a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti - az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott - kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban meghatározottaknak megfelelően Számlaazonosító 3 N 15 Jegyzék által hozzárendelt 1-től 999 999 999 999 999-ig terjedő egyedi számértékek A központi tisztviselő ezeken az értékeken belül külön tartományt állapít meg a közösségi kibocsátásiegység-forgalmi rendszer és a közösségi kibocsátásiegység-forgalmi rendszerrel konszolidáltan működő egyes kibocsátásiegység-forgalmi rendszerek számára Alkalmazható kötelezettségvállalási időszak 4 N 2 0 birtokosi számlák esetén 0-99 megszüntetési és törlési számlák esetén

8a.

A jegyzékkezelő legkésőbb 2010. január 1-jéig meghatározza a számlaazonosító utolsó két számjegyét egy egyedi számlaszám-érvényesítési érték formájában, amely a számlaazonosító megelőző számjegyeiből logikai úton képzett szám.

Engedélyazonosító-kód

9.

Az VI-4. táblázat az engedélyazonosító-kód elemeit részletezi. Minden engedélyhez egy engedélyazonosító-kódot kell hozzárendelni. Az engedélyazonosító-kódokat az illetékes hatóság generálja és azoknak egyedieknek kell lenni az egész jegyzékrendszerben.

10. Az engedélyazonosító-kód egyetlen üzemeltetőhöz van hozzárendelve. Egy üzemeltetőhöz legalább egy engedélyazonosító-kódot hozzá kell rendelni. Egy engedélyazonosító-kódnak legalább egy létesítményhez hozzárendelve kell lennie. Egy létesítménynek bármely adott időpontban csak egyetlen engedélyazonosító-kódja lehet. VI-4. táblázat: Engedélyazonosító-kód Elem Megjelenítési sorrend Adattípus Hossz Tartomány vagy kódok Származási jegyzék 1 A 3 ISO3166 (kétbetűs kód), "EU" a közösségi jegyzék esetén Engedély-azonosító 2 A 50 ([0-9] [A-Z] ["-"]) +

Számlabirtokos-azonosító kód

11. Az VI-5. táblázat a számlabirtokos-azonosító kód elemeit részletezi. Minden egyes számlabirtokoshoz hozzá kell rendelni egy számlabirtokos-azonosító kódot. A számlabirtokos-azonosító kódokat a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek generálják és azoknak az egész jegyzékrendszerben egyedieknek kell lenni. A számlabirtokos-azonosító kódokat nem szabad más számlabirtokosnál újrafelhasználni és teljes létük alatt változatlanul az adott számlabirtokosra kell vonatkozniuk. VI-5. táblázat: Számlabirtokos-azonosító kód Elem Megjelenítési sorrend Adattípus Hossz Tartomány vagy kódok Származási jegyzék 1 A 3 ISO3166 (kétbetűs kód), "EU" a közösségi jegyzék esetén Számlabirtokos-azonosító 2 A 50 ([0-9] [A-Z]) +

Létesítmény-azonosító kód

12.

Az VI-6. táblázat a létesítmény-azonosító kód elemeit részletezi. Minden egyes létesítményhez hozzá kell rendelni egy létesítmény-azonosító kódot. A létesítmény-azonosító kódokat a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek generálják és azoknak az egész jegyzékrendszerben egyedieknek kell lenni. A létesítmény azonosító egy 1-től kezdődően monoton növekvő sorrendben kiadott egész szám. A létesítmény azonosítók között nem lehetnek kihagyások. Az "n" létesítmény azonosító generálásakor ezért az 1-től n-1-ig tartó tartományba eső összes azonosítónak már generálva kell lenni. A létesítmény-azonosító kódokat nem szabad újrafelhasználni más létesítményhez és fennállásuk alatt nem változtathatók meg egy adott létesítményre vonatkozóan.

13. Egy létesítmény-azonosító kód csak egyetlen létesítményhez lehet hozzárendelve. Egy adott létesítményhez egyetlen létesítmény-azonosító kódot kell hozzárendelni. VI-6. táblázat: Létesítmény-azonosító kód Elem Megjelenítési sorrend Adattípus Hossz Tartomány vagy kódok Származási jegyzék 1 A 3 ISO3166 (kétbetűs kód), "EU" a közösségi jegyzék esetén Létesítmény azonosító 2 N 15 Jegyzék által hozzárendelt 1-től 999 999 999 999 999-ig terjedő egyedi számértékek

Korreláció-azonosító kód

14. A VI-7. táblázat részletesen ismerteti a korrelációazonosító kód elemeit. A VIII. és a XIa. melléklet szerinti minden folyamathoz korrelációazonosító kódot kell rendelni. A korrelációazonosító kódot a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek generálják, és az egész jegyzékrendszerben egyedinek kell lennie. A korrelációazonosító kódokat nem szabad ismételten felhasználni. A korábban megszakított vagy visszavont, számlával vagy hitelesített kibocsátásadatokkal kapcsolatos folyamat újbóli megindítása esetén a folyamathoz új egyedi korrelációazonosító kódot kell rendelni. VI-7. táblázat: Korreláció-azonosító kód Elem Megjelenítési sorrend Adattípus Hossz Tartomány vagy kódok Származási jegyzék 1 A 3 ISO3166 (kétbetűs kód), "EU" a közösségi jegyzék esetén Korreláció-azonosító 2 N 15 Jegyzék által hozzárendelt 1-től 999 999 999 999 999-ig terjedő egyedi számértékek

Ügylet-azonosító kód

15.

A IX. melléklet szerinti minden folyamathoz egy ügylet-azonosító kódot kell hozzárendelni. Az ügylet-azonosító kódokat a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek generálják és azoknak az egész jegyzékrendszerben egyedieknek kell lenni. Az ügylet-azonosító kódokat nem szabad újrafelhasználni. Egy korábban megszakított ügylettel kapcsolatos folyamat újra-benyújtása esetén ehhez egy új, egyedi ügylet-azonosító kódot kell hozzárendelni.

16.

Az ügylet-azonosító kódok elemei a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti - az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott - kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban vannak meghatározva.

Egyeztetés-azonosító kód

17.

A X. melléklet szerinti minden folyamathoz egy egyeztetés-azonosító kódot kell hozzárendelni. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat létrejöttét megelőzően, a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv generálja az egyeztetés-azonosító kódot, amikor egy adott dátumra és időpontra egyeztetési adatokat kér a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékektől. A kapcsolat létrejötte után a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek az egyeztetés-azonosító kódot az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyvtől kapják. Az egyeztetés-azonosító kódnak egyedinek kell lenni a teljes jegyzékrendszerben, és az egy adott dátumra és időpontra vonatkozó egyeztetési folyamat összes fázisa során váltott üzeneteknél ugyanazt az egyeztetés-azonosító kódot kell használni.

18.

Az egyeztetés-azonosító kódok elemei a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti - az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott - kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban vannak megadva.

Projektazonosító kód

19.

Minden projekthez hozzá kell rendelni egy projektazonosító kódot. A projektazonosító kódokat IKCs-k esetén a TFM igazgatósága és a Részes Fél illetékes szerve illetve KCsE-k esetén az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 16/CP.7 határozatának megfelelően a 6. cikk felügyelő bizottság generálja, és azoknak egyedinek kell lenni a teljes jegyzékrendszerben.

20.

A projektazonosító kódok elemei a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti - az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott - kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban vannak meghatározva.

VII. MELLÉKLET

Inputkódok listája

Bevezetés

1.

Ez a melléklet meghatározza a kódokat az összes elemhez és kódtámogató táblázathoz. Az ISO3166 kódok verziója a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti - az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott - kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban meghatározottaknak felel meg.

EU-specifikus kódok

2. Mezőnév: tevékenységtípus Mező leírás: Numerikus kód, mely a létesítmény tevékenységi típusát jelzi Kód Leírás 1 Tüzelőberendezések 20 MW-ot meghaladó névleges bemenő hőteljesítménnyel 2 Ásványolaj-finomítók 3 Kokszolókemencék 4 Fémérc (beleértve a szulfid ércet) pörkölő és szinterező létesítmények 5 Vas vagy acél előállítására szolgáló létesítmények (elsődleges vagy másodlagos olvasztás), beleértve a folyamatos öntést is 6 Cement-klinkernek forgókemencében vagy mésznek forgókemencében vagy egyéb égetőkemencékben történő gyártására szolgáló létesítmények 7 Üveg gyártására szolgáló létesítmények, beleértve az üvegszálat is 8 Kerámiatermékek, különösen tetőcserép, tégla, tűzálló-tégla, kőagyag vagy porcelán, égetéses előállítására szolgáló létesítmények 9 Ipari üzemek (a) papírpép fából és más szálas anyagból történő (b) papír és karton előállítására 99 A 2003/87/EK irányelv 24. cikke alapján felvett egyéb tevékenység

3. Mezőnév: Kapcsolattípus Mező-leírás: Egy számla és egy személy vagy üzemeltető közötti kapcsolat típusát jelző numerikus kód Kód Leírás 1 Számlabirtokos 2 A számlabirtokos elsődleges felhatalmazott képviselője 3 A számlabirtokos másodlagos felhatalmazott képviselője 4 A számlabirtokos további felhatalmazott képviselője 5 A hitelesítő felhatalmazott képviselője 6 Létesítményi kapcsolattartó személy

4. Mezőnév: Folyamattípus Mező-leírás: Folyamat típusát jelző numerikus kód Kód Leírás 01-00 KME-k és ETE-k kiadása 02-00 KME-k és ETE-k átalakítása KCsE-kké 03-00 Külső átruházás (2008-2012 és tovább) 04-00 Törlés (2008-2012 és tovább) 06-00 tIKCs-k és htIKCS-k törlése és helyettesítése 07-00 2008-2012 közötti időszakra és az utána következő ötéves időszakokra kiadott kiotói egység és kibocsátási egységek átvitele 08-00 tIKCs-k és l IKCs-k lejárati dátumának változása 10-00 Belső átruházás 01-51 Kibocsátási egység kiadás (2005-2007) 10-52 Kibocsátási egység kiadás (2008-2012 és tovább) 10-53 Kibocsátási egység kiosztás 01-54 Vis maior kibocsátási egység kibocsátás 10-55 Kibocsátási egységek helyesbítése 03-21 Külső átruházás (2005-2007) 10-01 Kibocsátási egység törlés (2005-2007) 10-02 Kibocsátási egység leadás 04-03 Megszüntetés (2005-2007) 10-41 Törlés és helyettesítés 10-61 Leadott kibocsátási egységek átalakítása megszüntetés céljából (2008-2012 közt és tovább) 10-62 Ki nem osztott kibocsátási egységek átalakítása megszüntetés céljából (2008-2012 közt és tovább) 05-00 Kiotói egységek megszüntetése (2008-2012 közt és tovább) 05-01 Leadott kibocsátási egységek megszüntetése (2008-2012 közt és tovább) 05-02 Ki nem osztott kibocsátási egységek megszüntetése (2008-2012 közt és tovább) 01-22 Kibocsátási egységek kiadása (a 63a. cikk szerinti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék) 03-00 Külső átruházás (a 63a. cikk szerinti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék és más kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék között) 10-22 Átvezetés két, a 63a. cikk szerinti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék között 05-22 Megszüntetés (a 63a. cikk szerinti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék)

5. Mezőnév: Kiegészítő egységtípus Mező-leírás: Egységek kiegészítő típusát jelző numerikus kód Kód Leírás 0 Nincs kiegészítő egységtípus 1 A 2008-2012 időszakra és az azt követő ötéves időszakokra kiadott kibocsátási egység, KME-ből átalakítva 2 A 2005-2007 közötti időszakra kiadott kibocsátási egység, nem KME-ből vagy más kiotói egységből átalakítva 3 Vis maior kibocsátási egység 4 KME-kkel nem rendelkező tagállam által a 2008-2012 közti időszakra és az azt következő ötéves időszakokra kiadott olyan kibocsátási egység, amely nem KME-ből vagy más kiotói egységből került átalakításra.

6. Mezőnév: Akciókód Mező-leírás: Az akciót jelző kód a számlaaktualizálási folyamatban Kód Leírás 1 Emberek hozzáadása a számlához vagy létesítményhez 2 Emberek aktualizálása 3 Emberek törlése

UNFCCC kódok

7.

Az UNFCCC kódok a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti - az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott - kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban vannak megadva.

VIII. MELLÉKLET

Számlákkal és hitelesített kibocsátásokkal kapcsolatos válaszkódos folyamatok

Követelmények minden folyamat esetén

1.

A számlákkal és hitelesített kibocsátásokkal kapcsolatos folyamatokra az alábbi üzenet-sorrend vonatkozik:

a) a számla felhatalmazott képviselője kérést nyújt be az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék kezelőjéhez;

b) a jegyzék-kezelő egy a VI. mellékletben meghatározott elemekből álló egyedi korreláció-azonosító kódot rendel hozzá a kérelemhez;

c) ha ezeket a folyamatokat az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyvén keresztüli adatcserével kell a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv felé végezni, akkor a jegyzékkezelő az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyvének számlakezelési webszolgáltatásán meghívja a megfelelő műveletet. Minden más esetben a jegyzékkezelő a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv számlakezelési webszolgáltatásán meghívja a megfelelő műveletet;

d) a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv érvényesíti a kérést azzal, hogy meghívja a megfelelő érvényesítési funkciót a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvben;

e) ha a kérés érvényesítése és ezzel elfogadása sikeresen megtörtént, a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv a kérésnek megfelelően módosítja a benne lévő adatot;

f) a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv meghívja a "Számla.Műv.Ell.Eredm.Fogadás" műveletet annak a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek a számlakezelési webszolgálatán, amelyik a kérést küldte, értesítve a jegyzéket arról, hogy a kérés érvényesítése és ezzel elfogadása sikeresen megtörtént-e, avagy eltérést találtak a kérésben és ezért visszautasították;

g) ha a kérést sikeresen érvényesítették és ezzel elfogadták, akkor a jegyzék-kezelő, aki a kérést küldte, az érvényesített kérésnek megfelelően módosítja a jegyzékben lévő adatot; különben, ha a kérésben eltérést találtak és ezért visszautasították, akkor a jegyzék-kezelő, aki a kérést küldte, nem módosítja a visszautasított kérésnek megfelelően a jegyzékben lévő adatot.

VIII-1. táblázat: Számlát vagy hitelesített kibocsátásokat érintő folyamatokra vonatkozó üzenetsorozat ábrázolása

2.

Ha a szóban forgó folyamatokat a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvön keresztüli adatcserével kell az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyve felé végezni, akkor a kérést küldő jegyzékkezelőnek az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyvétől 60 másodpercen belül visszaigazolást kell kapnia a kérés átvételéről, majd a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvtől 24 órán belül értesítést kell kapnia az érvényesítésről. Minden más esetben a kérést küldő jegyzékkezelőnek a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvtől 60 másodpercen belül visszaigazolást kell kapnia a kérés átvételéről, majd a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvtől 24 órán belül értesítést kell kapnia az érvényesítésről.

3.

A folyamat státusza az üzenetsorozat folyamán az alábbi lesz:

VIII-2. táblázat: Számlát vagy hitelesített kibocsátásokat érintő folyamatokra vonatkozó státusz-diagram

4. Az üzenetsorozat folyamán felhasznált összetevők és funkciók a VIII-3-VIII-18. táblázatokban láthatók. A nyilvános funkciókat a megadottak szerint kell végrehajtani. A titkos funkciók csak tájékoztatási célra szolgálnak. Az összes funkció bemenő adatai úgy vannak strukturálva, hogy illeszkedjenek a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti - az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott - kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsereszabványok funkcionális és technikai specifikációiban megadott formátum- és információs követelményekhez, webszolgáltatásokat leíró nyelv segítségével leírva. A csillag "(*)" jel annak jelzésére szolgál, hogy egy adott elem többször is megjelenhet bemenő paraméterként. VIII-3. táblázat: Számlával vagy hitelesített kibocsátásokkal kapcsolatos folyamatokra vonatkozó összetevők és funkciók Összetevő Funkció Hatókör Számla kezelése webszolgáltatás SzámlaLétrehoz() Nyilvános SzámlaAktualizál() Nyilvános SzámlaLezár() Nyilvános Hitel.Kibocs.Aktualizál() Nyilvános Számla.Műv.Ell.Eredm.Fogadás() Nyilvános Számlakezelés SzámlaLétrehozÉrvényesítés() Titkos SzámlaLétrehoz() Titkos SzámlaAktualizálÉrvényesítés() Titkos SzámlaAktualizál() Titkos SzámlaLezárÉrvényesítés() Titkos SzámlaLezár() Titkos Hitel.Kibocs.Aktual.Érvényesítés() Titkos Hitel.Kibocs.Aktualizál() Titkos Adat-érvényesítés ÜzenetHitelesítés() Titkos VerzióEllenőrzés() Titkos AdatFormátumEllenőrzések() Titkos VIII-4. táblázat: A számla kezelése webszolgáltatás összetevő Cél Ennek az összetevőnek a célja a számlákra és hitelesített kibocsátásokra vonatkozó webszolgáltatási kérések kezelése. A webszolgáltatásban megjelenő funkciók SzámlaLétrehoz() Kezeli a számlalétrehozási kéréseket SzámlaAktualizál() Kezeli a számla-aktualizálási kéréseket SzámlaLezár() Kezeli a számla-lezárási kéréseket Hitel.Kibocs.Aktualizál() Kezeli a hitelesített kibocsátások aktualizálására vonatkozó kéréseket Számla.Műv.Ell.Eredm.Fogadás() Fogadja egy számlaművelet (létrehozás, aktualizálás, ...) ellenőrzési eredményét ( "elfogadva" vagy "visszautasítva" Egyéb funkciók Nincs Szerepek Közösségi független ügyleti jegyzőkönyv (minden funkció) és kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék (csak a Számla.Műv.Ell.Eredm.Fogadás funkció esetén) VIII-5. táblázat: Számla kezelése webszolgáltatás. SzámlaLétrehoz() funkció Cél Ez a funkció egy számla-létrehozási kérelmet fogad. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv hitelesíti a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket (Származási jegyzék) az ÜzenetHitelesítés() funkció meghívásával és leellenőrzi a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék verzióját a VerzióEllenőrzés() funkció meghívásával. Ha a hitelesítési és verzió-ellenőrzések pozitívak, akkor a rendszer "1"-es eredmény-azonosítót küld vissza egyéb válaszkód nélkül, a kérést beírja egy fájlba a FájlbaÍrás() funkció meghívásával, és a kérést sorba állítja. Ha a hitelesítési vagy verzió-ellenőrzések negatívak, a rendszer "0"-s eredmény-azonosítót küld vissza a hiba okát jelző egyetlen válaszkóddal együtt. Ha a személy (személyek) nem természetes személy, akkor a nevét be kell tenni a Vezetéknév paraméterbe. A "SzemélyAzonosító" a VI. mellékletben meghatározott elemekből álló számlabirtokos-azonosító kódot jelenti. Az "AzonosítóAJegyzékben" a számlának a számlabirtokos által a III. és IV. melléklet alapján megadott alfanumerikus azonosítóját jelenti. Bemenő paraméterek Küldi Kötelező Kapja Kötelező Korreláció-ID Kötelező Főverzió Kötelező Alverzió Kötelező Számla (*) Kötelező SzámlaTípus Kötelező SzámlaAzonosító Kötelező AzonosítóAJegyzékben Kötelező KötelezettségvállalásiIdőszak Választható Létesítmény Választható LétesítményAzonosító Kötelező EngedélyAzonosító Kötelező Név Kötelező FőtevékenységTípus Kötelező Ország Kötelező Irányítószám Kötelező Város Kötelező 1.Cím Kötelező 2.Cím Választható Anyavállalat Választható Leányvállalat Választható EPER-Azonosító Választható Szélesség Választható Hosszúság Választható Kapcsolattartók (lásd Emberek) Kötelező Emberek (*) Kötelező KapcsolatKód Kötelező SzemélyAzonosító Kötelező Keresztnév Választható Vezetéknév Kötelező Ország Kötelező Irányítószám Kötelező Város Kötelező 1.Cím Kötelező 2.Cím Választható 1.Telefonszám Kötelező 2.Telefonszám Kötelező Faxszám Választható Email Kötelező Kimenő paraméterek EredményAzonosító Kötelező VálaszKód Választható Felhasználások - ÜzenetHitelesítés - FájlbaÍrás - VerzióEllenőrzés Felhasználó Nincs (meghívása webszolgáltatásként történik). VIII-6. táblázat: Számla kezelése webszolgáltatás. SzámlaAktualizál() funkció Cél Ez a funkció egy számla-aktualizálási kérést fogad. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv hitelesíti a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket (Származási jegyzék) az ÜzenetHitelesítés() funkció meghívásával és leellenőrzi a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék verzióját a VerzióEllenőrzés() funkció meghívásával. Ha a hitelesítési és verzió-ellenőrzések pozitívak, akkor a rendszer "1"-es eredmény-azonosítót küld vissza egyéb válaszkód nélkül, a kérést beírja egy fájlba a FájlbaÍrás() funkció meghívásával, és a kérést sorba állítja. Ha a hitelesítési vagy verzió-ellenőrzések negatívak, a rendszer "0"-s eredmény-azonosítót küld vissza a hiba okát jelző egyetlen válaszkóddal együtt. Ha a személy (személyek) nem természetes személy, akkor a nevét be kell tenni a Vezetéknév paraméterbe A "SzemélyAzonosító" a VI. mellékletben meghatározott elemekből álló számlabirtokos-azonosító kódot jelenti. Az "AzonosítóAJegyzékben" a számlának a számlabirtokos által a III. és IV. melléklet alapján megadott alfanumerikus azonosítóját jelenti. Bemenő paraméterek Küldi Kötelező Kapja Kötelező Korreláció-ID Kötelező Főverzió Kötelező Alverzió Kötelező Számla (*) Kötelező SzámlaAzonosító Kötelező AzonosítóAJegyzékben Választható Létesítmény Választható EngedélyAzonosító Választható Név Választható FőtevékenységTípus Választható Ország Választható Irányítószám Választható Város Választható 1.Cím Választható 2.Cím Választható Anyavállalat Választható Leányvállalat Választható EPER-Azonosító Választható Szélesség Választható Hosszúság Választható Kapcsolattartók (lásd Emberek) Választható Emberek (*) Választható Akció Kötelező KapcsolatKód Kötelező SzemélyAzonosító Kötelező Keresztnév Választható Vezetéknév Választható Ország Választható Irányítószám Választható Város Választható 1.Cím Választható 2.Cím Választható 1.Telefonszám Választható 2.Telefonszám Választható Faxszám Választható Email Választható Kimenő paraméterek EredményAzonosító Kötelező VálaszKód Választható Felhasználások - ÜzenetHitelesítés - FájlbaÍrás - VerzióEllenőrzés Felhasználó Nincs (meghívása webszolgáltatásként történik). VIII-7. táblázat: Számla kezelése webszolgáltatás. SzámlaLezár() funkció Cél Ez a funkció egy számla-lezárási kérést fogad. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv hitelesíti a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket (Származási jegyzék) az ÜzenetHitelesítés() funkció meghívásával és leellenőrzi a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék verzióját a VerzióEllenőrzés() funkció meghívásával. Ha a hitelesítési és verzió-ellenőrzések pozitívak, akkor a rendszer "1"-es eredmény-azonosítót küld vissza egyéb válaszkód nélkül, a kérést beírja egy fájlba a FájlbaÍrás() funkció meghívásával, és a kérést sorba állítja. Ha a hitelesítési vagy verzió-ellenőrzések negatívak, a rendszer "0"-s eredmény-azonosítót küld vissza a hiba okát jelző egyetlen válaszkóddal együtt. Bemenő paraméterek Küldi Kötelező Kapja Kötelező Korreláció-ID Kötelező Főverzió Kötelező Alverzió Kötelező Számla (*) Kötelező SzámlaAzonosító Kötelező Kimenő paraméterek EredményAzonosító Kötelező VálaszKód Választható Felhasználások - ÜzenetHitelesítés - FájlbaÍrás - VerzióEllenőrzés Felhasználó Nincs (meghívása webszolgáltatásként történik). VIII-8. táblázat: Számla kezelése webszolgáltatás. Hitel.Kibocs.Aktualizál() funkció Cél Ez a funkció egy hitelesített kibocsátások aktualizálási kérést fogad. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv hitelesíti a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket (Származási jegyzék) az ÜzenetHitelesítés() funkció meghívásával és leellenőrzi a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék verzióját a VerzióEllenőrzés() funkció meghívásával. Ha a hitelesítési és verzió-ellenőrzések pozitívak, akkor a rendszer "1"-es eredmény-azonosítót küld vissza egyéb válaszkód nélkül, a kérést beírja egy fájlba a FájlbaÍrás() funkció meghívásával, és a kérést sorba állítja. Ha a hitelesítési vagy verzió-ellenőrzések negatívak, a rendszer "0"-s eredmény-azonosítót küld vissza a hiba okát jelző egyetlen válaszkóddal együtt. Bemenő paraméterek Küldi Kötelező Kapja Kötelező Korreláció-ID Kötelező Főverzió Kötelező Alverzió Kötelező HitelesítettKibocsátások (*) Kötelező Év Kötelező Létesítmények (*) Kötelező LétesítményAzonosító Kötelező HitelesítettKibocsátások Kötelező Kimenő paraméterek EredményAzonosító Kötelező VálaszKód Választható Felhasználások - ÜzenetHitelesítés - FájlbaÍrás - VerzióEllenőrzés Felhasználó Nincs (meghívása webszolgáltatásként történik). VIII-9. táblázat: Számla kezelése webszolgáltatás. Számla.Műv.Ell.Eredm.Fogadás() funkció Cél Ez a funkció egy számlakezelési művelet eredményét fogadja. A kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék (származási jegyzék) az ÜzenetHitelesítés() funkció meghívásával hitelesíti az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyvét (vagy a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvet, ha a VIII. mellékletben előírt folyamatokat a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvön keresztüli adatcserével kell elvégezni), majd a VerzióEllenőrzés() funkció meghívásával ellenőrzi az ügyleti jegyzőkönyv verziószámát. Ha a hitelesítési és verzió-ellenőrzések pozitívak, akkor a rendszer "1"-es eredmény-azonosítót küld vissza egyéb válaszkód nélkül, a kérést beírja egy fájlba a FájlbaÍrás() funkció meghívásával, és a kérést sorba állítja. Ha a hitelesítési vagy verzió-ellenőrzések negatívak, a rendszer "0"-s eredmény-azonosítót küld vissza a hiba okát jelző egyetlen válaszkóddal együtt. A válaszkód-listán kódpárok (a számla- vagy a létesítmény-azonosítók a hozzájuk tartozó válaszkóddal) vannak, ha az eredmény bármely egyéb hiba okán "0". Bemenő paraméterek Küldi Kötelező Kapja Kötelező Korreláció-ID Kötelező Főverzió Kötelező Alverzió Kötelező EllenőrzésEredmény Kötelező VálaszLista Választható Kimenő paraméterek EredményAzonosító Kötelező VálaszKód Választható Felhasználások - ÜzenetHitelesítés - FájlbaÍrás - VerzióEllenőrzés Felhasználó Nincs (meghívása webszolgáltatásként történik). VIII-10. táblázat: A számlakezelés összetevő Cél Ennek az összetevőnek az a célja, hogy érvényesítési és aktualizálási funkciókat biztosítson a számlák és hitelesített kibocsátások kezeléséhez. A webszolgáltatásban megjelenő funkciók Nincs. Egyéb funkciók SzámlaLétrehozÉrvényesítés() Érvényesít egy számla-létrehozást SzámlaAktualizálÉrvényesítés() Érvényesít egy számla-aktualizálást SzámlaLezárÉrvényesítés() Érvényesít egy számla-lezárást Hitel.Kibocs.Aktual. Érvényesítés() Érvényesít egy hitelesített kibocsátások aktualizálást SzámlaLétrehoz() Létrehoz számlákat SzámlaAktualizál() Aktualizál számlákat SzámlaLezár() Lezár számlákat Hitel.Kibocs.Aktualizál() Aktualizál létesítményekre vonatkozó hitelesített kibocsátásokat Szerepek Ügyleti jegyzőkönyv (összes funkció), kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék (csak tájékoztatásra). VIII-11. táblázat: Számla kezelése. SzámlaLétrehozÉrvényesítés() funkció Cél Ez a funkció egy számla-létrehozási kérelmet érvényesít. Amennyiben az érvényesítési ellenőrzés sikertelen, a válaszkód lista kiegészül a számlaazonosítóval és a válaszkóddal. Bemenő paraméterek Küldi Kötelező Kapja Kötelező Korreláció-ID Kötelező Főverzió Kötelező Alverzió Kötelező Számla (*) Kötelező SzámlaTípus Kötelező SzámlaAzonosító Kötelező AzonosítóAJegyzékben Kötelező KötelezettségvállalásiIdőszak Választható Létesítmény Választható LétesítményAzonosító Kötelező EngedélyAzonosító Kötelező Név Kötelező FőtevékenységTípus Kötelező Ország Kötelező Irányítószám Kötelező Város Kötelező 1.Cím Kötelező 2.Cím Választható Anyavállalat Választható Leányvállalat Választható EPER-Azonosító Választható Szélesség Választható Hosszúság Választható Kapcsolattartók (lásd Emberek) Kötelező Emberek (*) Kötelező KapcsolatKód Kötelező SzemélyAzonosító Kötelező Keresztnév Választható Vezetéknév Kötelező Ország Kötelező Irányítószám Kötelező Város Kötelező 1.Cím Kötelező 2.Cím Választható 1.Telefonszám Kötelező 2.Telefonszám Választható Faxszám Választható Email Választható Kimenő paraméterek EredményAzonosító Kötelező VálaszLista Választható Üzenetek 7101-7110; 7122-7160; 7162 VIII-12. táblázat: Számla kezelése. SzámlaLétrehoz() funkció Cél Ez a funkció számlákat hoz létre. Minden számla esetében: Létrehozza a számlát és annak adatait. Létrehozza az összes embert, ha azok még nem léteztek, azok adataival együtt, s azokat a számlához kapcsolja. Aktualizálja a már létező és a számlához kapcsolódó ember(ek) összes adatát. Létrehozza a létesítményt és a létesítmény adatait, ha a számlához létesítmény kapcsolódik. Létrehozza a létesítményhez kapcsolódó összes embert (kapcsolattartó), ha azok még nem léteztek. Aktualizálja a már létező és a létesítményhez kapcsolódó ember(ek) összes adatát. Bemenő paraméterek Küldi Kötelező Kapja Kötelező Korreláció-ID Kötelező Főverzió Kötelező Alverzió Kötelező Számla (*) Kötelező SzámlaTípus Kötelező SzámlaAzonosító Kötelező AzonosítóAJegyzékben Kötelező KötelezettségvállalásiIdőszak Választható Létesítmény Választható LétesítményAzonosító Kötelező EngedélyAzonosító Kötelező EngedélyDátum Kötelező Név Kötelező FőtevékenységTípus Kötelező Ország Kötelező Irányítószám Kötelező Város Kötelező 1.Cím Kötelező 2.Cím Választható Anyavállalat Választható Leányvállalat Választható EPER-Azonosító Választható Szélesség Választható Hosszúság Választható Kapcsolattartók (lásd Emberek) Kötelező Emberek (*) Kötelező KapcsolatKód Kötelező SzemélyAzonosító Kötelező Keresztnév Választható Vezetéknév Kötelező Ország Kötelező Irányítószám Kötelező Város Kötelező 1.Cím Kötelező 2.Cím Választható 1.Telefonszám Kötelező 2.Telefonszám Választható Faxszám Választható Email Választható Kimenő paraméterek EredményAzonosító Kötelező Felhasználások Nincs. Felhasználó Nincs (meghívása webszolgáltatásként történik). VIII-13. táblázat: Számlakezelés. SzámlaAktualizálÉrvényesítés() funkció Cél Ez a funkció egy számla-aktualizálási kérést érvényesít. Amennyiben az érvényesítési ellenőrzés sikertelen, a válaszkódlista kiegészül a számlaazonosítóval és a válaszkóddal. Bemenő paraméterek Küldi Kötelező Kapja Kötelező Korreláció-ID Kötelező Főverzió Kötelező Alverzió Kötelező Számla (*) Kötelező SzámlaAzonosító Kötelező AzonosítóAJegyzékben Választható Létesítmény Választható EngedélyAzonosító Választható EngedélyDátum Választható Név Választható FőtevékenységTípus Választható Ország Választható Irányítószám Választható Város Választható 1.Cím Választható 2.Cím Választható Anyavállalat Választható Leányvállalat Választható EPER-Azonosító Választható Szélesség Választható Hosszúság Választható Kapcsolattartók (lásd Emberek) Választható Emberek (*) Választható Akció Kötelező KapcsolatKód Kötelező SzemélyAzonosító Kötelező Keresztnév Választható Vezetéknév Választható Ország Választható Irányítószám Választható Város Választható 1.Cím Választható 2.Cím Választható 1.Telefonszám Választható 2.Telefonszám Választható Faxszám Választható Email Választható Kimenő paraméterek EredményAzonosító Kötelező VálaszLista Választható Üzenetek 7102-7107; 7111-7113; 7120; 7122; 7124; 7126-7158. VIII-14. táblázat: Számla kezelése. SzámlaAktualizál() funkció Cél Ez a funkció egy adott számla adatait aktualizálja. Ha az akció = "Hozzáad": Minden kapcsolatnál hozzáadandó: Ha az ember(ek) létezett (léteztek), aktualizáld adatai(ka)t, ha szükséges. Ha az ember(ek) nem létezett (léteztek), hozd létre az ember(eke)t és kapcsold hozzá a számlához. Ha az akció = "Aktualizál": Minden aktualizálandó és számlához kapcsolódó embernél aktualizáld azok adatait. Ha az akció = "Töröl": Távolítsd el az ember(ek) és a számla közötti kapcsolatot (például egy további felhatalmazott képviselő eltávolítása). Ha a számlához létesítmény kapcsolódik, aktualizáld a létesítmény adatait, ha szükséges. Aktualizáld a létesítményhez kapcsolódó ember(ek) adatait, ha ilyen adatokat nyújtanak be (ugyanezen "Hozzáad", "Aktualizál" és "Töröl" akcióknak a segítségével). Bemenő paraméterek Küldi Kötelező Kapja Kötelező Korreláció-ID Kötelező Főverzió Kötelező Alverzió Kötelező Számla (*) Kötelező SzámlaTípus Kötelező SzámlaAzonosító Kötelező AzonosítóAJegyzékben Kötelező Létesítmény Választható LétesítményAzonosító Kötelező EngedélyAzonosító Kötelező EngedélyDátum Kötelező Név Kötelező FőtevékenységTípus Kötelező Ország Kötelező Irányítószám Kötelező Város Kötelező 1.Cím Kötelező 2.Cím Választható Anyavállalat Választható Leányvállalat Választható EPER-Azonosító Választható Szélesség Választható Hosszúság Választható Kapcsolattartók (lásd Emberek) Kötelező Emberek (*) Kötelező KapcsolatKód Kötelező SzemélyAzonosító Kötelező Keresztnév Választható Vezetéknév Kötelező Ország Kötelező Irányítószám Kötelező Város Kötelező 1.Cím Kötelező 2.Cím Választható 1.Telefonszám Választható 2.Telefonszám Választható Faxszám Választható Email Választható Kimenő paraméterek EredményAzonosító Kötelező Felhasználások Nem alkalmazható. Felhasználó Nincs (meghívása webszolgáltatásként történik). VIII-15. táblázat: Számla kezelése. SzámlaLezárÉrvényesítés() funkció Cél Ez a funkció egy számlalezárási műveletet érvényesít. Amennyiben az érvényesítési ellenőrzés sikertelen, a válaszkód lista kiegészül a számlaazonosítóval és a válaszkóddal. Bemenő paraméterek Küldi Kötelező Kapja Kötelező Korreláció-ID Kötelező Főverzió Kötelező Alverzió Kötelező Számla (*) Kötelező Cél SzámlaAzonosító Kötelező Kimenő paraméterek EredményAzonosító Kötelező VálaszLista Választható Üzenetek 7111; 7114-7115; 7117; 7153-7156; 7158; 7161. VIII-16. táblázat: Számla kezelése. SzámlaLezár() funkció Cél Ez a funkció egy vagy több számlát zár le azzal, hogy a lezárandó számla(k) érvényességének záró dátumát az éppen aktuális dátumra állítja át. Bemenő paraméterek Jegyzék Kötelező Korreláció-ID Kötelező Főverzió Kötelező Alverzió Kötelező Számla (*) Kötelező SzámlaAzonosító Kötelező Kimenő paraméterek EredményAzonosító Kötelező VIII-17. táblázat: Számla kezelése. Hitel.Kibocs.Aktual.Érvényesítés() funkció Cél Ez a funkció hitelesített kibocsátásokat aktualizál. Amennyiben egy érvényesítési ellenőrzés sikertelen, a válaszkód lista kiegészül a számlaazonosítóval és a válaszkóddal. Bemenő paraméterek Küldi Kötelező Kapja Kötelező Korreláció-ID Kötelező Főverzió Kötelező Alverzió Kötelező HitelesítettKibocsátások (*) Kötelező Év Kötelező Létesítmények (*) Kötelező LétesítményAzonosító Kötelező HitelesítettKibocsátások Kötelező Kimenő paraméterek EredményAzonosító Kötelező VálaszLista Választható Üzenetek 7118-7119; 7152-7156; 7159; 7525. VIII-18. táblázat: Számla kezelése. Hitel.Kibocs.Aktualizál funkció Cél Aktualizálja a hitelesített kibocsátásokat az év és a meghatározott létesítmény vonatkozásában. Bemenő paraméterek Küldi Kötelező Kapja Kötelező Korreláció-ID Kötelező Főverzió Kötelező HitelesítettKibocsátások (*) Kötelező Év Kötelező Létesítmények (*) Kötelező LétesítményAzonosító Kötelező HitelesítettKibocsátások Kötelező Kimenő paraméterek EredményAzonosító Kötelező

Előzetes ellenőrzések minden egyes folyamatot illetően

5.

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv leellenőrzi a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék státuszát minden egyes számlára vagy hitelesített kibocsátásra vonatkozó folyamat esetén. Ha a kibocsátásegység-forgalmi jegyzék és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat nem jött létre, vagy a 6. cikk (3) bekezdése alapján felfüggesztésre került a kért, számlákat vagy hitelesített kibocsátásokat érintő folyamatot illetően, azt vissza kell utasítani és 7005-ös válaszkód-listát kell visszaküldeni.

6.

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv a számlákkal vagy a hitelesített kibocsátásadatokkal kapcsolatos folyamatra verziószám-ellenőrző és hitelesítési ellenőrzéseket, valamint üzenet-életképességi ellenőrzéseket végez, és eltérés észlelése esetén visszaküldi a XII-1. táblázatban előírt, a 7900-7999 tartományon belüli megfelelő válaszkódot. Ezek az ellenőrzések egyenértékűek az UNFCCC részes feleinek konferenciája 24/CP.8. határozata alapján kidolgozott, a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerek adatcsereszabványaira vonatkozó funkcionális és műszaki előírásokban előírt válaszkódokhoz kapcsolódó ellenőrzésekkel; ezeket a válaszkódokat a XII-1. táblázat 7900-7999 tartományra vonatkozó részében a második oszlop tartalmazza. Ha az említett adatcsereszabványok szerint végzett, a XII-1. táblázatban a 7900-7999 tartományon belül található válaszkódoknak megfelelő ellenőrzéssel egyenértékű ellenőrzésbe vagy ennek az ellenőrzésnek az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyve általi végrehajtását az ITL-kezelő megváltoztatja, a központi tisztviselő letiltja az egyenértékű ellenőrzést.

7.

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv adatépségi ellenőrzéseket végez minden számlát vagy hitelesített kibocsátásokat érintő folyamatra, és a 7122-7159 tartományba eső válaszkódokat küld vissza, ha eltérést észlelt.

Másodlagos ellenőrzések minden folyamatot illetően

8. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv másodlagos ellenőrzéseket hajt végre minden olyan számlát vagy hitelesített kibocsátásokat érintő folyamatra, amely már átment az összes elsődleges ellenőrzésen. A másodlagos ellenőrzések és az eltérés észlelése esetén visszaküldött kapcsolódó válaszkódok a VIII-19. táblázatban vannak megadva. VIII-19. táblázat: Másodlagos ellenőrzések Folyamat-leírás Közösségi független ügyleti jegyzőkönyv válaszkódok Számla létrehozás 7101-7110 tartomány 7160 Számla aktualizálás 7102-7105 tartomány 7107-7108 tartomány 7111 7113 7120 7160 Számla lezárás 7111 7114-7115 tartomány 7117 Hitelesített kibocsátások aktualizálása 7118-7119 tartomány

IX. MELLÉKLET

Ügyletekkel kapcsolatos folyamatok válaszkódokkal

Folyamat-típusok

1.

Minden ügylettel kapcsolatos folyamathoz hozzá kell rendelni egy folyamattípust, amely egy indítási folyamattípusból és egy kiegészítő folyamattípusból tevődik össze. Az indítási folyamattípus a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti - az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott - kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban meghatározottaknak megfelelően írja le a kategóriát. A kiegészítő folyamattípus ennek a rendeletnek a 2003/87/EK irányelv alapján kidolgozott rendelkezéseiben meghatározottaknak megfelelően írja le a kategóriát. A folyamattípusok a IX-1. táblázatban vannak megadva.

Folyamatokra vonatkozó követelmények

2.

Az ügylettel kapcsolatos folyamatok üzenetsorozata, az ügylet státusza valamint az ügyletben érintett kiotói vagy kibocsátási egységek üzenetsorozat alatti státusza, továbbá az üzenetsorozat folyamán felhasznált összetevők és funkciók a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti - az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott - kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban vannak meghatározva.

Előzetes ellenőrzések minden egyes folyamatot illetően

3.

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyvnek le kell ellenőriznie a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék státuszát minden egyes ügylettel kapcsolatos folyamatnál. Ha a kibocsátásegység-forgalmi jegyzék és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat nem jött létre, vagy a 6. cikk (3) bekezdése alapján felfüggesztésre került a kért folyamatot illetően, azt vissza kell utasítani és 7005-ös vagy 7006-os válaszkód-listát kell visszaküldeni.

4.

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv a következő típusú előzetes ellenőrzéseket minden ügylettel kapcsolatos folyamatra végrehajtja:

a) kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék verziószám-ellenőrzése és hitelesítési ellenőrzése;

b) üzenet-életképességi ellenőrzések;

c) adatépség-ellenőrzések;

d) általános ügyletellenőrzések; és

e) üzenetsorozat-ellenőrzések.

Eltérés észlelése esetén a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv visszaküldi a XII-1. táblázatban előírt, a 7900-7999 tartományon belüli megfelelő válaszkódokat. Ezek az ellenőrzések egyenértékűek az UNFCCC részes feleinek konferenciája 24/CP.8. határozata alapján kidolgozott, a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerek adatcsereszabványaira vonatkozó funkcionális és műszaki előírásokban előírt válaszkódokhoz kapcsolódó ellenőrzésekkel; ezeket a válaszkódokat a XII-1. táblázat 7900-7999 tartományra vonatkozó részében a második oszlop tartalmazza. Ha valamely, az említett adatcsereszabványok szerint végzett ellenőrzés egyenértékű valamely, a XII-1. táblázatban a 7900-7999 tartományon belül található válaszkódoknak megfelelő ellenőrzéssel, és az ellenőrzésnek az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyve általi végrehajtását az ITL-kezelő megváltoztatja, a központi tisztviselő letiltja az egyenértékű ellenőrzést.

Másodlagos és harmadlagos ellenőrzések minden egyes folyamatot illetően

5.

Olyan, ügylettel kapcsolatos folyamat esetén, amely már átment az összes előzetes ellenőrzésen, a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv végrehajtja az alábbi másodlagos ellenőrzéseket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy:

a) a kiotói illetve kibocsátási egységek ott vannak-e az átruházó számlán (eltérés esetén a visszaküldött válaszkód: 7027);

b) az átruházó számla létezik-e a megadott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben (eltérés esetén a visszaküldött válaszkód: 7021);

c) a megszerző számla létezik-e a megadott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben (eltérés esetén a visszaküldött válaszkód: 7020);

d) a két számla ugyanabban a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben létezik-e belső átruházás esetén (eltérés esetén a visszaküldött válaszkód: 7022);

e) a két számla különböző kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben létezik-e külső átruházás esetén (eltérés esetén a visszaküldött válaszkód: 7023);

f) az átruházó számla nincs-e zárolva a 27. cikk alapján (eltérés esetén a visszaküldött válaszkód: 7025);

g) a vis maior kibocsátási egységeket nem ruházzák át (eltérés esetén a visszaküldött válaszkód: 7024).

6. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv harmadlagos ellenőrzéseket hajt végre minden olyan, ügylettel kapcsolatos folyamat esetén, amely már átment az összes előzetes ellenőrzésen. A harmadlagos ellenőrzések és az eltérés észlelése esetén visszaküldött kapcsolódó válaszkódok a IX-1. táblázatban vannak megadva. IX-1. táblázat: Harmadlagos ellenőrzések Folyamatleírás Folyamat-típus Közösségi független ügyleti jegyzőkönyv válaszkódok KME-k és ETE-k kiadása 01-00 [nem alkalmazható] KME-k és ETE-k átalakítása KCsE-vé 02-00 7218 Külső átruházás (2008-2012 és tovább) 03-00 7301-7302 tartomány 7304 7221-7222 tartomány Törlés (2008-2012 és tovább) 04-00 [nem alkalmazható] tIKCs-k és htIKCS-k törlése és helyettesítése 06-00 [nem alkalmazható] 2008-2012 közötti időszakra és az utána következő ötéves időszakokra kiadott kiotói és kibocsátási egységek átvitele 07-00 [nem alkalmazható] tIKCs-k és htIKCS-k lejárati dátumának megváltoztatása 08-00 [nem alkalmazható] Belső átruházás 10-00 7304 7406-7407 tartomány Kibocsátási egység kiadás (2005-2007) 01-51 7201-7203 tartomány 7219 Kibocsátási egység kiadás (2008-2012 és tovább) 10-52 7201-7203 tartomány 7205 7219 Kibocsátási egység kiosztás 10-53 7202 7203 7206-7208 tartomány 7214 7216 7304 7360 Vis maior kibocsátási egység kiadás 01-54 7202 7210-7211 tartomány 7215 7217 7220 Kibocsátási egységek helyesbítése 10-55 7212-7213 tartomány Külső átruházás (2005-2007) 03-21 7302 7304-7305 tartomány 7406-7407 tartomány 7221-7222 tartomány Kibocsátási egység törlés (2005-2007) 10-01 7212 7305 Kibocsátási egység leadás 10-02 7202 7304 7353-7356 tartomány Megszüntetés (2005-2007) 04-03 7209 7305 7357 7360-7362 tartomány Törlés és helyettesítés 10-41 (2005-2007) 7205 7212 7219 7360 7402 7404 7406-7407 tartomány (2008-2012 és tovább) 7202 7205 7219 7360 7401-7402 tartomány 7404-7407 tartomány (a 63a. cikk szerinti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek) 7219 7223-7224 tartomány 7360 7402 7404 7406 7407-7408 tartomány 7202 Leadott kibocsátási egységek átalakítása megszüntetés céljából (2008-2012 közt és tovább) 10-61 7358 Ki nem osztott kibocsátási egységek átalakítása megszüntetés céljából (2008-2012 közt és tovább) 10-62 7364, 7366 Kiotói egységek megszüntetése (2008-2012 közt és tovább) 05-00 7360 7365 Leadott kibocsátási egységek átalakítása megszüntetése (2008-2012 közt és tovább) 05-01 7359-7361 tartomány 7365 Ki nem osztott kibocsátási egységek megszüntetése (2008-2012 közt és tovább) 05-02 7360, 7361 7363-7365 tartomány Kibocsátási egységek kiadása (a 63a. cikk szerinti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék) 01-22 7201-7203 tartomány 7219 7224 Megszüntetés (a 63a. cikk szerinti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék) 05-22 7227-7228 tartomány 7357 7360-7362 tartomány Átvezetés két, a 63a. cikk szerinti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék között 10-22 7302, 7304 7406-7407 tartomány 7224 7228

X. MELLÉKLET

Egyeztetési folyamat válaszkódokkal

Követelmények a folyamatra vonatkozóan

1.

Ha a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyve között nincs kommunikációs kapcsolat, a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek kötelesek válaszolni a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvnek egy adott időpontra és dátumra vonatkozó, a következő információk megadására irányuló valamennyi kérésére:

a) az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben lévő minden egyes számlatípusba tartozó kibocsátási egységek összes száma;

b) az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben lévő minden egyes számlatípusba tartozó bármely kibocsátási egység egységazonosító-kódja;

c) az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben lévő minden egyes számlatípusba tartozó bármely kibocsátási egység teljes ügyleti és auditálási jegyzőkönyve;

d) az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék minden egyes számláján lévő kibocsátási egységek összes száma;

e) az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék minden egyes számláján lévő kibocsátási egységek egységazonosító-kódjai; és

f) az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék bármely számláján lévő minden egyes kibocsátási egység teljes ügyleti és auditálási jegyzőkönyve.

2.

Ha a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyve között létrejött a kommunikációs kapcsolat, a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek kötelesek válaszolni az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyvének egy adott időpontra és dátumra vonatkozó, a következő információk megadására vonatkozó irányuló kérésére:

a) az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben lévő minden egyes számlatípusba tartozó kibocsátási egységek, KME-k, ETE-k, KCsE-k, IKCs-k (nem tIKCs-k vagy htIKCS-k), htIKCS-k és tIKCs-k összes száma;

b) az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben lévő minden egyes számlatípusba tartozó bármely kibocsátási egység, KME, ETE, KCsE, IKCs (nem tIKCs vagy htIKCS), htIKCS és tIKCs egységazonosító-kódja; és

c) az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben lévő minden egyes számlatípusba tartozó bármely kibocsátási egység, KME, ETE, KCsE, IKCs (nem tIKCs vagy htIKCS), htIKCS és tIKCs teljes ügyleti és auditálási jegyzőkönyve.

3.

Ha a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyve között létrejött a kommunikációs kapcsolat, a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek kötelesek válaszolni a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv nevében az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyve által tett, valamint a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv által tett, egy adott időpontra és dátumra vonatkozó, a következő információk megadására irányuló valamennyi kérésre:

a) az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék minden egyes számláján lévő kibocsátási egységek, KME-k, ETE-k, KCsE-k, IKCs-k (nem tIKCs-k vagy htIKCS-k), htIKCS-k és tIKCs-k összes száma;

b) az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék minden egyes számláján lévő bármely kibocsátási egység, KME, ETE, KCsE, IKCs (nem tIKCs vagy htIKCS), htIKCS és tIKCs egységazonosító-kódja; és

c) az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék minden egyes számláján lévő bármely kibocsátási egység, KME, ETE, KCsE, IKCs (nem tIKCs vagy htIKCS), htIKCS és tIKCs teljes ügyleti és auditálási jegyzőkönyve.

4.

Az egyeztetési folyamat üzenetsorozata, az egyeztetési folyamat státusza valamint az egyeztetésben érintett kiotói vagy kibocsátási egységek üzenetsorozat alatti státusza, továbbá az üzenetsorozat folyamán felhasznált összetevők és funkciók a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti - az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott - kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban vannak meghatározva.

Előzetes ellenőrzések a folyamatot illetően

5.

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv leellenőrzi a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék státuszát az egyeztetési folyamat során. Ha a kibocsátásegység-forgalmi jegyzék és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat nem jött létre, vagy a 6. cikk (3) bekezdése alapján felfüggesztésre került, az egyeztetési folyamatot illetően, a folyamatot vissza kell utasítani és 7005-ös válaszkódot kell visszaküldeni.

6.

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv az egyeztetési folyamat során verziószám-ellenőrző és hitelesítési ellenőrzéseket, üzenet-életképességi ellenőrzéseket és adatépség-ellenőrzéseket végez, és eltérés észlelése esetén visszaküldi a XII-1. táblázatban előírt, a 7900-7999 tartományon belüli megfelelő válaszkódokat. Ezek az ellenőrzések egyenértékűek az UNFCCC részes feleinek konferenciája 24/CP.8. határozata alapján kidolgozott, a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerek adatcsereszabványaira vonatkozó funkcionális és műszaki előírásokban előírt válaszkódokhoz kapcsolódó ellenőrzésekkel; ezeket a válaszkódokat a XII-1. táblázat 7900-7999 tartományra vonatkozó részében a második oszlop tartalmazza. Ha valamely, az említett adatcsereszabványok szerint végzett ellenőrzés egyenértékű valamely, a XII-1. táblázatban a 7900-7999 tartományon belül található válaszkódoknak megfelelő ellenőrzéssel, és az ellenőrzésnek az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyve általi végrehajtását az ITL-kezelő megváltoztatja, a központi tisztviselő letiltja az egyenértékű ellenőrzést.

Másodlagos ellenőrzések a folyamatot illetően

7. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv másodlagos ellenőrzéseket hajt végre az egyeztetési folyamat során, miután az előzetes ellenőrzések sikeresen lezajlottak. A másodlagos ellenőrzések és az ellentmondás észlelése esetén visszaküldött kapcsolódó válaszkódok a VIII-19. táblázatban vannak megadva. X-1. táblázat: Másodlagos ellenőrzések Folyamat-leírás Közösségi független ügyleti jegyzőkönyv válaszkódok Egyeztetés 7501-7524 tartomány

Kézi beavatkozás

8.

Ha egy kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben lévő adat módosításra került egy megindított, de a 34., 35. vagy 36. cikk alapján nem véglegesített folyamatra való válaszként, akkor a központi tisztviselő utasítja az adott jegyzék kezelőjét, hogy fordítsa vissza a folyamatot, visszaállítva az adatot annak eredeti állapotába.

Ha egy kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben lévő adat módosítására nem került sor egy megindított, de a 34., 35. vagy 36. cikk alapján nem véglegesített folyamatra való válaszként, akkor a központi tisztviselő utasítja az adott jegyzék kezelőjét, hogy véglegesítse a folyamatot az adat megfelelő módosításával.

9.

Amennyiben az egyeztetési folyamat ellentmondást fedez fel, a központi tisztviselő konzultál az érintett jegyzék-kezelővel vagy kezelőkkel az ellentmondás eredetének meghatározása céljából. A központi tisztviselő ezután, ha szükséges, vagy módosítja a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvben lévő adatot, vagy pedig felkéri az érintett jegyzék-kezelőt vagy kezelőket, hogy végezzenek kézi helyreigazításokat a jegyzékükben lévő adatokon.

XI. MELLÉKLET

Adminisztratív folyamatok válaszkódokkal

Adminisztratív folyamatok

1.

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv az alábbi adminisztratív folyamatokat biztosítja:

a)

Ügylet-takarítás : minden olyan, a IX. melléklet szerinti ügyletet törölni kell, amelyet megindítottak, de 24 órán belül nem befejezték be, nem vetettek véget neki, vagy nem törölték. Az ügylet-takarítás óránként történik.

b)

Kinnlevő egységek : azonosítani kell minden olyan kibocsátási egységet, amely 2008. május 1-jén vagy azt követően, továbbá minden következő ötéves időszak első évének május 1-jén vagy azt követően még nem került törlésre a 60. vagy 61. cikk alapján.

c)

Folyamat-státusz : a jegyzék-kezelő lekérdezheti egy olyan IX. melléklet szerinti folyamat státuszát, melyet ő indított el.

d)

Időszinkronizálás : felszólításra minden jegyzék-kezelőnek közölnie kell kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékének rendszeridejét, hogy a jegyzékek és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv rendszeridői közötti egyezőséget le lehessen ellenőrizni és szinkronizálni lehessen. A jegyzékkezelő, felszólításra, köteles jegyzékének rendszeridejét megváltoztatni az idő-szinkronizálás biztosítása érdekében.

2.

Ha a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyve között létrejött a kommunikációs kapcsolat, és a kibocsátási egységekkel, a hitelesített kibocsátásadatokkal, a számlákkal, a nemzetikiosztásiterv-táblák automatikus módosításaival és a kiotói egységekkel kapcsolatos folyamatokat az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyvén keresztüli adatcserével kell a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv felé végezni, akkor a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv csak az 1.b) pontban előírt adminisztratív folyamatot biztosítja.

3.

Minden egyes kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek képesnek kell lenni az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv által előírt, a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti - az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott - kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban meghatározott további adminisztratív folyamatok helyes végrehajtására.

Követelmények minden folyamatra

4.

Az adminisztratív folyamatokra vonatkozó üzenetsorozat, és az üzenetsorozat folyamán felhasznált összetevők és funkciók a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti - az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott - kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban vannak meghatározva.

Az egyes folyamatokra vonatkozó ellenőrzések

5.

Ha a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv - a 2. bekezdésben említett időszak során - az 1. bekezdés a) pontja szerinti eltérést észlel, a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti - az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott - kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban meghatározottaknak megfelelő válaszkódokat küld vissza.

6.

Ha a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv az 1. bekezdés b) pontja szerinti eltérést észlel, a 7601-es válaszkódot küldi vissza.

7.

A 2. bekezdésben említett időszak során, ha valamely 1. bekezdés c) pont szerinti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéktől egy IX. mellékletben említett folyamatra vonatkozó üzenet jön, a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv az alábbi ellenőrzéseket hajtja végre:

a) Kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék státusz: Ha a kibocsátásegység-forgalmi jegyzék és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat nem jött létre, vagy a 6. cikk (3) bekezdése alapján felfüggesztésre került a kért folyamatot illetően, az üzenetet vissza kell utasítani és 7005-ös válaszkódot kell visszaküldeni.

b) Jegyzék-verzió és jegyzék-hitelesítés, üzenet életképesség és adatépség: ha a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv eltérést észlel, az üzenetet vissza kell utasítani és a szerinti - az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott - kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban meghatározottak szerinti megfelelő válaszkódokat kell visszaküldeni.

8.

A 2. bekezdésben említett időszak során, ha valamely 1. bekezdés d) pont szerinti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéktől egy IX. mellékletben említett folyamatra vonatkozó üzenet jön, a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv az alábbi ellenőrzéseket hajtja végre:

a) Kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék státusz: Ha a kibocsátásegység-forgalmi jegyzék és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat nem jött létre, vagy a 6. cikk (3) bekezdése alapján felfüggesztésre került a kért folyamatot illetően, az üzenetet vissza kell utasítani és 7005-ös válaszkódot kell visszaküldeni.

b) Jegyzék-verzió és jegyzék-hitelesítés, üzenet életképesség és adatépség: ha a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv eltérést észlel, az üzenetet vissza kell utasítani és a szerinti - az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott - kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban meghatározottak szerinti megfelelő válaszkódokat kell visszaküldeni.

XIa. MELLÉKLET

A nemzetikiosztásiterv-táblák automatikus módosításaival kapcsolatos folyamatok

1.

A 17. cikk (3) bekezdésével és a 44. cikk (2) bekezdésével összhangban a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek javasolhatják a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvnek, hogy az az e mellékletben ismertetett folyamattal ellenőrizze a nemzetikiosztásiterv-táblát, és automatikus módosításokat hajtson végre rajta.

2.

A nemzetikiosztásiterv-táblák automatikus módosításaival kapcsolatos folyamatokat az alábbi üzenetsorozat révén kell megvalósítani:

a) a jegyzékkezelő kezdeményezi a nemzetikiosztásiterv-tábla automatikus módosításának folyamatát azzal, hogy kéréséhez hozzárendel egy, a VI. mellékletben előírt elemekből álló egyedi korrelációazonosító kódot;

b) a jegyzékkezelő a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvön belül a nemzetikiosztásiterv-táblák automatikus módosításait végző webszolgáltatásban meghívja a megfelelő műveletet;

c) a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv érvényesíti a kérést azzal, hogy a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvben meghívja a megfelelő érvényesítő funkciót;

d) ha a kérés érvényesítése és ezzel elfogadása sikeresen megtörtént, a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv a kérésnek megfelelően módosítja a kérdéses adatot;

e) a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv a kérést küldő kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéken belül a nemzetikiosztásiterv-táblák automatikus módosításait végző webszolgáltatásban meghívja az "NKTKezelésEredményFogadás" műveletet, ezáltal értesíti a jegyzéket vagy arról, hogy a kérés érvényesítése és ezzel elfogadása sikeresen megtörtént, vagy arról, hogy a kérés elutasításra került, mert eltérést tartalmazott;

f) ha megtörtént a kérés sikeres érvényesítése és ezzel elfogadása, akkor a kérést küldő jegyzékkezelő az érvényesített kérésnek megfelelően módosítja a jegyzékben lévő adatokat; ha pedig a kérés eltérést tartalmazott és ezért elutasításra került, akkor a kérést küldő jegyzékkezelő a jegyzékben lévő adatokat nem módosítja a visszautasított kérésnek megfelelően.

3.

Ha a nemzetikiosztásiterv-táblák automatikus módosítási folyamatait az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyvén keresztül kell lefolytatni, akkor a kérést küldő jegyzékkezelőnek az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyvétől 60 másodpercen belül visszaigazolást kell kapnia a kérés átvételéről, majd a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvtől 24 órán belül értesítést kell kapnia az érvényesítésről. Minden más esetben a kérést küldő jegyzékkezelőnek a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvtől 60 másodpercen belül visszaigazolást kell kapnia a kérés átvételéről, majd a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvtől 24 órán belül értesítést kell kapnia az érvényesítésről.

4. Az üzenetsorozatban alkalmazandó összetevőket és funkciókat a XIa-1-XIa-6. táblázat adja meg. Az egyes funkciók bemenő paraméterei olyan szerkezetűek, hogy - az UNFCCC részes feleinek konferenciája 24/CP.8. határozata alapján kidolgozott, a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerek adatcsereszabványaira vonatkozó funkcionális és műszaki előírásokkal összhangban - megfeleljenek a webszolgáltatásokat leíró nyelv által a formátumra és az információtartalomra vonatkozóan támasztott követelményeknek. Csillaggal "(*)" jeleztük, hogy az adott elem többször is megadható bemenő paraméterként. XIa-1. táblázat: A nemzetikiosztásiterv-táblák (NKT-táblák) automatikus módosításaival kapcsolatos folyamatok összetevői és funkciói Összetevő Funkció Hatókör NKTTáblaKezelésWebszolgáltatás ÚKLétesítményHozzáadásaNKThez() Nyilvános NKTKiosztásNöveléseÚKLétesítménynek() Nyilvános NKTKiosztásEltávolításaBezáróLétesítménytől() Nyilvános NKTKiosztásTartalékNövelése Nyilvános NKTKiosztásTartalékEltávolítása Nyilvános XIa-2. táblázat: Az NKTTáblaKezelésWebszolgáltatás összetevő Cél Ez az összetevő a nemzetikiosztásiterv-táblák automatikus módosításaira vonatkozóan a webszolgáltatásoktól érkező kéréseket kezeli. A webszolgáltatásban megjelenő funkciók ÚKLétesítményHozzáadásaNKThez() Kezeli az új kibocsátónak minősülő létesítményeknek a nemzetikiosztásiterv-táblához történő hozzáadására irányuló kéréseket. NKTKiosztásNöveléseÚKLétesítménynek() Kezeli a nemzetikiosztásiterv-táblában új kibocsátóként szereplő létesítmények részére kiosztott kibocsátási egységek mennyiségének növelésére irányuló kéréseket. NKTKiosztásEltávolításaBezáróLétesítménytől() Kezeli a nemzetikiosztásiterv-táblában szereplő bezáró létesítményeknek kiosztott kibocsátási egységek eltávolítására irányuló kérdéseket. NKTKiosztásTartalékNövelése() Kezeli a nemzetikiosztásiterv-táblában a tartaléknak a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék által visszapótlás révén megszerzett kibocsátási egységek révén történő növelésre vonatkozó kéréseket. NKTKiosztásTartalékEltávolítása() Kezeli a nemzetikiosztásiterv-táblában a tartalékból a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék által visszapótlás révén megszerzett kibocsátási egységek révén történő eltávolításra vonatkozó kéréseket. Egyéb funkciók Nem alkalmazandó. Szerepek Közösségi független ügyleti jegyzőkönyv (minden funkció) és kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék (csak az NKTKezelésEredményFogadás funkció esetén) XIa-3. táblázat: Az NKTTáblaKezelésWebszolgáltatás.ÚKLétesítményHozzáadásaNKThez() funkció Cél Ez a funkció az új kibocsátónak minősülő új létesítménynek a nemzetikiosztásiterv-táblához való hozzáadására irányuló kéréseket fogadja. A folyó évet megelőző évekre kiosztott kibocsátási egységek értéke nulla lesz. Ha az új kibocsátónak minősülő új létesítménynek nem osztanak ki kibocsátási egységeket, akkor a kibocsátási egységek mennyiségének értéke nulla lesz. Ha az új kibocsátónak minősülő új létesítménynek osztanak ki kibocsátási egységeket, a tartalékot azonos mennyiséggel csökkenteni kell. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv az ÜzenetHitelesítés() funkció meghívásával hitelesíti a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket (származási jegyzék), majd a VerzióEllenőrzés() funkció meghívásával ellenőrzi a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék verziószámát. Ha a hitelesítési ellenőrzés és a verziószám-ellenőrzés pozitív, akkor a funkció "1"-es eredményazonosítót küld vissza egyéb válaszkód nélkül, a kérés tartalmát a FájlbaÍrás() funkció meghívásával beírja egy fájlba, a kérést magát pedig elhelyezi a várakozási sorban. Ha a hitelesítési ellenőrzés vagy a verziószám-ellenőrzés negatív, akkor a rendszer "0"-s eredményazonosítót küld vissza, továbbá visszaküld egy, a hiba okát jelző válaszkódot is. Az "EngedélyAzonosító" az engedélyt azonosító kódot jelenti, amely a VI. mellékletben előírt elemekből áll. Bemenő paraméterek Küldi Kötelező Kapja Kötelező Korreláció-ID Kötelező Főverzió Kötelező Alverzió Kötelező KezdeményezőJegyzék Kötelező KötelezettségvállalásiIdőszak Kötelező TartalékÚjÉrtéke Kötelező Létesítmény (*) Kötelező EngedélyAzonosító Kötelező LétesítményAzonosító Kötelező Kiosztás (*) Kötelező KötelezettségvállalásMelyikÉve Kötelező KibocsátásiEgységekMennyisége Kötelező Kimenő paraméterek EredményAzonosító Kötelező Válaszkód Választható Felhasználások - ÜzenetHitelesítés - FájlbaÍrás - VerzióEllenőrzés Felhasználó Nincs (meghívása webszolgáltatásként történik). XIa-4. táblázat: Az NKTTáblaKezelésWebszolgáltatás.NKTKiosztásNöveléseÚKLétesítménynek() funkció Cél Ez a funkció a nemzetikiosztásiterv-táblában már létező, új kibocsátónak minősülő létesítmény részére kiosztott kibocsátási egységek mennyiségének növelésére irányuló kéréseket fogadja. A folyó évet megelőző évekre kiosztott kibocsátási egységek mennyisége nem módosul. A tartalék ugyanannyival csökken, amennyi kibocsátási egységet a folyamat kioszt. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv az ÜzenetHitelesítés() funkció meghívásával hitelesíti a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket (származási jegyzék), majd a VerzióEllenőrzés() funkció meghívásával ellenőrzi a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék verziószámát. Ha a hitelesítési ellenőrzés és a verziószám-ellenőrzés pozitív, akkor a funkció "1"-es eredményazonosítót küld vissza egyéb válaszkód nélkül, a kérés tartalmát a FájlbaÍrás() funkció meghívásával beírja egy fájlba, a kérést magát pedig elhelyezi a várakozási sorban. Ha a hitelesítési ellenőrzés vagy a verziószám-ellenőrzés negatív, akkor a funkció "0"-s eredményazonosítót küld vissza, továbbá visszaküld egy, a hiba okát jelző válaszkódot is. Bemenő paraméterek Küldi Kötelező Kapja Kötelező Korreláció-ID Kötelező Főverzió Kötelező Alverzió Kötelező KezdeményezőJegyzék Kötelező KötelezettségvállalásiIdőszak Kötelező TartalékÚjÉrtéke Kötelező Létesítmény (*) Kötelező LétesítményAzonosító Kötelező Kiosztás (*) Kötelező KötelezettségvállalásMelyikÉve Kötelező KibocsátásiEgységekMennyisége Kötelező Kimenő paraméterek EredményAzonosító Kötelező Válaszkód Választható Felhasználások - ÜzenetHitelesítés - FájbaÍrás - VerzióEllenőrzés Felhasználó Nincs (meghívása webszolgáltatásként történik). XIa-5. táblázat: Az NKTTáblaKezelésWebszolgáltatás.NKTKiosztásEltávolításaBezáróLétesítménytől() funkció Cél Ez a funkció meglévő létesítményeknek a nemzetikiosztásiterv-táblából való eltávolítására irányuló kéréseket fogad. A még ki nem osztott kibocsátási egységeket törli, és a tartalék ugyanennyi kibocsátási egységgel megnő. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv az ÜzenetHitelesítés() funkció meghívásával hitelesíti a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket (származási jegyzék), majd a VerzióEllenőrzés() funkció meghívásával ellenőrzi a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék verziószámát. Ha a hitelesítési ellenőrzés és a verziószám-ellenőrzés pozitív, akkor a funkció "1"-es eredményazonosítót küld vissza egyéb válaszkód nélkül, a kérés tartalmát a FájlbaÍrás() funkció meghívásával beírja egy fájlba, a kérést magát pedig elhelyezi a várakozási sorban. Ha a hitelesítési ellenőrzés vagy a verziószám-ellenőrzés negatív, akkor a rendszer "0"-s eredményazonosítót küld vissza, továbbá visszaküld egy, a hiba okát jelző válaszkódot is. Bemenő paraméterek Küldi Kötelező Kapja Kötelező Korreláció-ID Kötelező Főverzió Kötelező Alverzió Kötelező KezdeményezőJegyzék Kötelező KötelezettségvállalásiIdőszak Kötelező TartalékÚjÉrtéke Kötelező Létesítmény (*) Kötelező LétesítményAzonosító Kötelező Kimenő paraméterek EredményAzonosító Kötelező Válaszkód Választható Felhasználások - ÜzenetHitelesítés - FájbaÍrás - VerzióEllenőrzés Felhasználó Nincs (meghívása webszolgáltatásként történik). XIa-6. táblázat: Az NKTTáblaKezelésWebszolgáltatás.NKTKezelésEredményFogadás() funkció Cél Ez a funkció a nemzeti kiosztási terv kezelési műveleteinek eredményét fogadja. A kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék (származási jegyzék) az ÜzenetHitelesítés() funkció meghívásával hitelesíti az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyvét (vagy a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvet, ha a VIII. mellékletben előírt folyamatokat az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyvén keresztül kell lebonyolítani a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv felé), majd a VerzióEllenőrzés() funkció meghívásával ellenőrzi az ügyleti jegyzőkönyv verziószámát. Ha a hitelesítési ellenőrzés és a verziószám-ellenőrzés pozitív, akkor a funkció "1"-es eredményazonosítót küld vissza egyéb válaszkód nélkül, a kérés tartalmát a FájlbaÍrás() funkció meghívásával beírja egy fájlba, a kérést magát pedig elhelyezi a várakozási sorban. Ha a hitelesítési ellenőrzés vagy a verziószám-ellenőrzés negatív, akkor a rendszer "0"-s eredményazonosítót küld vissza, továbbá visszaküld egy, a hiba okát jelző válaszkódot is. Ha az eredmény bármely más hiba miatt "0", akkor a funkció a válaszkódlistát adatpárokkal (válaszkóddal és esetleg egy létesítményazonosítókat tartalmazó listával) tölti fel. Bemenő paraméterek Küldi Kötelező Kapja Kötelező Korreláció-ID Kötelező Főverzió Kötelező Alverzió Kötelező Eredmény Kötelező Válaszlista Választható Kimenő paraméterek EredményAzonosító Kötelező Válaszkód Választható Felhasználások - ÜzenetHitelesítés - FájbaÍrás - VerzióEllenőrzés Felhasználó Nincs (meghívása webszolgáltatásként történik). XIa-6A. táblázat: Az NKTTáblaKezelésWebszolgáltatás.NKTKiosztásiTartalékEmelése() funkció Cél Ez a funkció a nemzetikiosztásiterv-táblában a tartalék növelésére irányuló kéréseket fogad. A tartalék ugyanannyival emelkedik, mint amennyi a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék által visszapótlással megszerzett kibocsátási egységek mennyisége. A CITL az ÜzenetHitelesítés() funkció meghívásával hitelesíti a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket (származási jegyzék), majd a VerzióEllenőrzés() funkció meghívásával ellenőrzi a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék verziószámát. Ha a hitelesítési ellenőrzés és a verziószám-ellenőrzés pozitív, akkor a funkció "1"-es eredményazonosítót küld vissza egyéb válaszkód nélkül, a kérés tartalmát a FájlbaÍrás() funkció meghívásával beírja egy fájlba, a kérést magát pedig elhelyezi a várakozási sorban. Ha a hitelesítési ellenőrzés vagy a verziószám-ellenőrzés negatív, akkor a rendszer "0"-s eredményazonosítót küld vissza, továbbá visszaküld egy, a hiba okát jelző válaszkódot is. Bemenő paraméterek Küldi Kötelező Kapja Kötelező Korreláció-ID Kötelező Főverzió Kötelező Alverzió Kötelező KezdeményezőJegyzék Kötelező KötelezettségvállalásiIdőszak Kötelező TartalékÚjÉrtéke Kötelező Kimenő paraméterek EredményAzonosító Kötelező Válaszkód Választható Felhasználások - ÜzenetHitelesítés - FájlbaÍrás - VerzióEllenőrzés Felhasználó Nincs (meghívása webszolgáltatásként történik). XIa-6B. táblázat: Az NKTTáblaKezelésWebszolgáltatásNKTKiosztásTartalékEltávolítása() funkció Cél Ez a funkció a nemzetikiosztásiterv-táblában a tartalékból a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék által visszapótlás révén megszerzett kibocsátási egységek révén történő eltávolításra vonatkozó kéréseket fogadja. A CITL az ÜzenetHitelesítés() funkció meghívásával hitelesíti a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket (származási jegyzék), majd a VerzióEllenőrzés() funkció meghívásával ellenőrzi a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék verziószámát. Ha a hitelesítési ellenőrzés és a verziószám-ellenőrzés pozitív, akkor a funkció "1"-es eredményazonosítót küld vissza egyéb válaszkód nélkül, a kérés tartalmát a FájlbaÍrás() funkció meghívásával beírja egy fájlba, a kérést magát pedig elhelyezi a várakozási sorban. Ha a hitelesítési ellenőrzés vagy a verziószám-ellenőrzés negatív, akkor a rendszer "0"-s eredményazonosítót küld vissza, továbbá visszaküld egy, a hiba okát jelző válaszkódot is. Bemenő paraméterek Küldi Kötelező Kapja Kötelező Korreláció-ID Kötelező Főverzió Kötelező Alverzió Kötelező KezdeményezőJegyzék Kötelező KötelezettségvállalásiIdőszak Kötelező TartalékÚjÉrtéke Kötelező Kimenő paraméterek EredményAzonosító Kötelező Válaszkód Választható Felhasználások - ÜzenetHitelesítés - FájlbaÍrás - VerzióEllenőrzés Felhasználó Nincs (meghívása webszolgáltatásként történik). XIa-7. táblázat: Az NKT-táblák változásaival kapcsolatos folyamatok Folyamat leírása A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv szerinti válaszkódok NKTTáblaKezelésWebszolgáltatás.ÚKLétesítményHozzáadásaNKThez 7005, 7122, 7125, 7153, 7154, 7155, 7156, 7159, 7215, 7451, 7452, 7700, 7701, 7702, 7703, 7704 NKTTáblaKezelésWebszolgáltatás.NKTKiosztásNöveléseÚKLétesítménynek 7005, 7153, 7154, 7155, 7156, 7159, 7207, 7451, 7452, 7700, 7701, 7702, 7703, 7705 NKTTáblaKezelésWebszolgáltatás.NKTKiosztásEltávolításaBezáróLétesítménytől 7005, 7153, 7154, 7155, 7156, 7159, 7207, 7451, 7700, 7706 NKTKiosztásTartalékEmelése 7005, 7122, 7153, 7154, 7155, 7156, 7700, 7702 7453 NKTKiosztásTartalékEltávolítása 7005, 7122, 7153, 7154, 7155, 7156, 7700, 7702 7454

5.

Amikor valamennyi ellenőrzés sikeresen befejeződött, a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv a saját adatbázisában automatikusan végrehajtja a nemzetikiosztásiterv-tábla változtatásait, és erről tájékoztatja a jegyzékkezelőt és a központi tisztviselőt.

XII. MELLÉKLET

Válaszkódok listája valamennyi folyamatra vonatkozólag

1.

A VIII-XIa. mellékletben előírt esetekben a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv az egyes folyamatok részeként válaszkódokat küld vissza. Minden válaszkód egy, a 7000-7999 tartományba eső egész szám. Az egyes válaszkódok jelentését a XII-1. táblázat tartalmazza.

2. Minden jegyzék-kezelőnek biztosítania kell, hogy az egyes válaszkódok jelentése megmaradjon, amikor valamely XVI. melléklet szerinti folyamattal kapcsolatosan információ jelenik meg a folyamatot megindító felhatalmazott képviselő számára. XII-1. táblázat: Közösségi független ügyleti jegyzőkönyv válaszkódok Válaszkód Leírás Egyenértékű válaszkód az adatcsereszabványok szerint 7005 A kezdeményező (vagy átruházó) kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék pillanatnyi státusza nem engedi meg, hogy ez a folyamat végbemenjen. 7006 A megszerző kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék pillanatnyi státusza nem engedi meg, hogy ez a folyamat végbemenjen. 7020 A megadott számlaazonosító-kód nem létezik a megszerző kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben. 7021 A megadott számlaazonosító-kód nem létezik az átruházó kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben. 7022 Az átruházó és a megszerző számlának ugyanabban a jegyzékben kell lennie minden ügyletnél, kivéve a külső átruházásokat. 7023 Az átruházó számlának és a megszerző számlának eltérő kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben kell szerepelni külső átruházások esetén. 7024 A vis maior kibocsátási egységek nem átruházhatók a Részes Fél számláról, kivéve ha azt az 58. cikkel összhangban szüntetik meg vagy törlik. 7025 Az átruházó számla zárolva van az adott számláról történő minden kibocsátásiegység-átruházást illetően, kivéve az 52., 53., 60. és 61. cikk szerinti leadási, valamint törlés és helyettesítési folyamat kivételével. 7027 A soros blokk egy vagy több egysége nem található az átruházó számlán. 7101 Ez a számla már korábban létrehozásra került. 7102 Egy adott számlának egy és csakis egy számlabirtokosa lehet. 7103 Egy adott számlának egy és csakis egy elsődleges felhatalmazott képviselője lehet. 7104 Egy adott számlának egy és csakis egy másodlagos felhatalmazott képviselője lehet. 7105 Egy létesítménynek egy és csakis egy kapcsolattartó személye lehet. 7106 Az ehhez a számlához hozzákapcsolt létesítmény már hozzá van kapcsolva egy másik számlához. 7107 A számla felhatalmazott képviselőinek külön személyeknek kell lenni. 7108 A számlához megadott alfanumerikus azonosító már meg van adva egy másik számlához. 7109 A létrehozás alatt álló számlatípushoz nem a helyes kötelezettségvállalási időszakot adott meg. 7110 Egy üzemeltetői számlánál csak egy és csakis egy létesítmény kapcsolható az adott számlához. 7111 A megadott számla nem létezik, ezért azt nem lehet aktualizálni vagy lezárni. 7113 Személyi számláknál nem lehet a számlabirtokost megváltoztatni. 7114 A megadott számla már le van zárva, ezért azt nem lehet lezárni. 7115 A megadott számlán még vannak egységek, ezért azt nem lehet lezárni. 7117 A megadott számlához kapcsolódó létesítmény nem egyező, ezért a számlát nem lehet lezárni. 7118 A megadott létesítmény nem létezik, ezért nem lehet az erre a létesítményre vonatkozó hitelesített kibocsátások táblát aktualizálni. 7119 A megadott év egy jövőbeni év, ezért nem lehet az adott évre vonatkozó hitelesített kibocsátások táblát aktualizálni. 7120 A személyek és számlával való kapcsolataik nem léteznek, ezért ezt a kapcsolatot nem lehet aktualizálni. 7122 A korreláció-azonosító érvénytelen formátumú vagy számtartományon kívül eső. 7124 A számla alfanumerikus azonosítója érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső. 7125 Az engedély-azonosító érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső. 7126 A létesítmény neve érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső. 7127 A létesítmény főtevékenysége érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső. 7128 A létesítmény országa érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső. 7129 A létesítmény irányítószáma érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső. 7130 A létesítmény városa érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső. 7131 A létesítmény 1. címe érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső. 7132 A létesítmény 2. címe érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső. 7133 A létesítmény anyavállalata érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső. 7134 A létesítmény leányvállalata érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső. 7135 A létesítmény EPER-azonosítója érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső. 7136 A létesítmény hosszúsági fok adata érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső. 7137 A létesítmény szélességi fok adata érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső. 7138 A személy kapcsolati kód érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső. 7139 A személyi azonosító érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső. 7140 A személy keresztneve érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső. 7141 A személy vezetékneve érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső. 7142 A személy országa érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső. 7143 A személy irányítószáma érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső. 7144 A személy városa érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső. 7145 A személy 1. címe érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső. 7146 A személy 2. címe érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső. 7147 A személy 1. telefonszáma érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső. 7148 A személy 2. telefonszáma érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső. 7150 A személy e-mail érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső. 7151 A személy akció érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső. 7152 A létesítmény hitelesített kibocsátása érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső. 7153 A Küldi elem érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső. 7154 A Kapja elem érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső. 7155 A főverzió érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső. 7156 Az alverzió érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső. 7157 A számlatípus érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső. 7158 A számlaazonosító érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső. 7159 A létesítmény-azonosító érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső. 7160 Személyi számlához kapcsolódóan nem szerepelhet kapcsolattartó személy és annak adatai, vagy létesítmény és annak (a 2004/156/EK bizottsági határozat I. mellékletének 11.1 szakaszában felsorolt) adatai. 7161 Az üzemeltetői számlához tartozó létesítmény a nemzetikiosztásiterv-tábla szerint nem "bezárt" létesítmény, ezért a számla nem zárható le. 7162 Az üzemeltetői számlához tartozó létesítményhez nem tartozik bejegyzés a nemzetikiosztásiterv-táblában, ezért a számla nem nyitható meg. 7201 Az üzemeltetői számlához tartozó létesítmény a nemzetikiosztásiterv-tábla szerint nem "bezárt" létesítmény, ezért a számla nem zárható le. 7202 A megszerző számla nem Részes Fél számla. 7203 A nemzeti kiosztási terv táblát nem nyújtották be a Bizottsághoz, ezért a megadott időszakra nem lehetséges kibocsátási egységek kiadása illetve kiosztása. 7205 A kibocsátási egységgé átalakítani kért egységeknek olyan KME-knek kell lenni, amelyeket ugyanarra a kötelezettségvállalási időszakra adtak ki, mint amelyikre a kibocsátási egységeket adták ki. 7206 A megadott megszerző számla nem az az üzemeltetői számla, amelyik a megadott létesítményhez kapcsolódik. 7207 A létesítmény nem létezik a nemzeti kiosztási terv táblában. 7208 A megadott év nem szerepel a nemzeti kiosztási terv táblában. 7209 A megszerző számla nem a 2005-2007 közötti időszakra vonatkozó megszüntetési számla. 7210 Vis maior kibocsátási egységeket csak 2008. június 30-át megelőzően lehet kiadni. 7211 A kiadni kért vis maior kibocsátási egységek mennyisége meghaladja a Bizottság által a kötelezettségvállalási időszakra jóváhagyott mennyiséget. 7212 A megszerző számla nem egy 2005-2007 közötti időszakhoz tartozó törlési számla. 7213 A kibocsátási egységek számában történő csökkenés meghaladja a nemzeti kiosztási terv Bizottság által jóváhagyott helyesbítését. 7214 Az átruházott kibocsátási egységek száma nem egyezik meg pontosan a nemzeti kiosztási tervben a megadott létesítményre és adott évre előirányzott számmal. 7215 A létesítmény nem létezik. 7216 A megadott létesítmény és adott év vonatkozásában a nemzeti kiosztási tervben előirányzott számú kibocsátási egység átruházása már megtörtént. 7217 A megadott év nem része a 2005-2007 időszaknak. 7218 A megadott KME-k kibocsátási egységek, ezért nem lehet ezeket a KME-ket átalakítani KCsE-kké. 7219 A kiadni kért egységek nem rendelkeznek helyes kibocsátásiegység-azonosító kóddal, ezért a kiadás nem lehetséges. 7220 A kiadni kért egységek nem rendelkeznek helyes vis maior kibocsátásiegység-azonosító kóddal, ezért a kiadás nem lehetséges. 7221 A megszerző vagy az átruházó számla valószínűleg nem a 63a. cikk szerinti kibocsátásiegység-forgalmi rendszerben van. 7222 Az átruházandó kibocsátási egységek kiegészítő egységtípusa valószínűleg nem 4-es. 7223 A megszerző számlának az adott időszakhoz tartozó törlési számlának kell lennie. 7224 A kiadandó kibocsátási egységeknek 4-es kiegészítő egységtípusúaknak kell lenniük. 7225 A 63a. cikk szerinti kibocsátásiegység-forgalmi rendszerben lévő két Részes Fél számla ügylet előtti és ügylet utáni összesített egyenlegének meg kell egyeznie. 7226 Az 1-es, 2-es és 3-as kiegészítő egységtípusú kibocsátási egységek tárolására alkalmas Részes Fél számla egyenlegének legalább akkorának kell lennie, amennyit a 63a. cikk szerinti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékről át kell vezetni. 7227 A megszerző számlának az adott időszakhoz tartozó megszüntetési számlának kell lennie. 7228 A kibocsátási egységeknek a jelenlegi időszakra kibocsátott kibocsátási egységeknek kell lenniük. 7301 Figyelmeztetés: az UNFCCC részes feleinek konferenciája 18/CP.7. határozata alapján kiszámított összesített egyenleg csak 1%-kal haladja meg a kötelezettségvállalási időszakra előírt tartalékot. 7302 Az átruházó jegyzék és a megszerző jegyzék között nincs kölcsönös elismerési megállapodás, amely lehetővé tenné a kibocsátási egységek átruházását. 7304 A jelenlegi időszak első évében április 30-a után az előző időszakra kiadott kibocsátási egységeket csak az adott időszakra vonatkozó törlési számlára vagy megszüntetési számlára lehet átruházni. 7305 A kibocsátási egységek nem a 2005-2007 közötti időszakra kiadottak. 7353 A 2005-2007 időszakra kiadott kibocsátási egységeket nem lehet leadni a 2008-2012 időszakra és az azt követő öt éves időszakokra. 7354 Az átruházó számla nem üzemeltetői számla. 7355 A jelenlegi időszakra kiadott kibocsátási egységeket nem lehet leadni az előző időszakra. 7356 Az egységek nem alkalmasak az 53. cikk szerinti leadásra. 7357 A megszüntetési számlára átruházni kért kibocsátási egységek és vis maior kibocsátási egységek száma nem egyenlő az 52. és 54. cikk alapján leadott kibocsátási egységek számával. 7358 A kibocsátási egységekből átalakítani kért KME-k száma nem egyenlő az 52. cikk alapján leadott kibocsátási egységek számával. 7359 A megszüntetési számlára átruházni kért egységek száma nem egyenlő az 52. és 54. cikk alapján leadott kibocsátási egységek számával. 7360 Az átruházó számla (számlák) nem Részes Fél számla (számlák). 7361 Az egységek nem alkalmasa megszüntetésre az 58. és 59. cikk alapján. 7362 A törlési számlára átruházni kért IKCs-k száma nem egyenlő az 53. cikk alapján leadott kibocsátási egységek számával. 7363 A megszüntetendő KME-k mennyisége nem egyezik meg a "ki nem osztott kibocsátási egységek átalakítása megszüntetés céljából" folyamattal átalakított kibocsátási egységek mennyiségével. 7364 Az ügylet kezdeményezése nem a kérdéses ötéves időszak utolsó évét követő év június 30. napja után történt. 7365 A megszüntetendő egységek kibocsátási egységek, ezért nem szüntethetők meg. 7366 Az átalakítandó mennyiség nem haladhatja meg a kiadott, de ki nem osztott kibocsátási egységek számát. 7401 A kibocsátási egységekké átalakítani kért KME-k száma nem egyenlő a törölt kibocsátási egységek számával. 7402 A helyettesítés előtt törölni kért egység típusa nem az előző időszakra kiadott kibocsátási egység. 7404 A törölt kibocsátási egységek száma nem egyenlő a 60. cikk a) és 61. cikk b) pontja alapján törlendő kibocsátási egységek számával. 7405 Az átruházó számláról törölt kibocsátási egységek mennyisége nem egyenlő az erre a számlára vissza-ruházott kibocsátási egységek mennyiségével. 7406 Az átruházó számlá(k)nak a 11. cikk (1) és (2) bekezdésében említett számlának kell lenni. 7407 A megszerző számlá(k)nak a 11. cikk (1) és (2) bekezdésében említett számlának kell lenni. 7408 A törölt kibocsátási egységek számának meg kell egyeznie a 63o. cikk alapján törlendő kibocsátási egységek számával. 7451 Az aktualizált nemzeti kiosztási tervben és a hatályos nemzeti kiosztási tervben szereplő kibocsátási egységek összmennyiségének meg kell egyeznie. 7452 Az új kibocsátóknak kiosztott mennyiség nem lehet nagyobb annál a mennyiségnél, amellyel a tartalék csökken. 7453 A tartalékhoz hozzáadott kibocsátásiegység-mennyiségnek pozitívnak kell lennie 7454 A tartalékból eltávolított kibocsátásiegység-mennyiség nem haladhatja meg a visszapótlás révén szerzett kibocsátásiegység-mennyiségek teljes összegét 7501 Ellentmondás van a jegyzék és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv (KFÜJ) között az üzemeltetői számla egység blokkokban. 7502 Ellentmondás van a jegyzék és a KFÜJ között a személyi számla egység blokkokban. 7503 Tájékoztatás: nincs ellentmondás a jegyzék és a KFÜJ között az üzemeltetői számla egység blokkokban. 7504 Tájékoztatás: nincs ellentmondás a jegyzék és a KFÜJ között a személyi számla egység blokkokban. 7505 Ellentmondás van a jegyzék és a KFÜJ között az üzemeltetői számla egység blokkok összegében. 7506 Ellentmondás van a jegyzék és a KFÜJ között a személyi számla egység blokkok összegében. 7507 Tájékoztatás: nincs ellentmondás a jegyzék és a KFÜJ között az üzemeltetői számla egység blokkok összegében. 7508 Tájékoztatás: nincs ellentmondás a jegyzék és a KFÜJ között a személyi számla egység blokkok összegében. 7509 Ellentmondás van a jegyzék és a KFÜJ között a Részes Fél számla egység blokkokban. 7510 Ellentmondás van a jegyzék és a KFÜJ között a megszüntetési számla egység blokkokban. 7511 Ellentmondás van a jegyzék és a KFÜJ között a törlési számla egység blokkokban. 7512 Tájékoztatás: nincs ellentmondás a jegyzék és a KFÜJ között a Részes Fél számla egység blokkokban. 7513 Tájékoztatás: nincs ellentmondás a jegyzék és a KFÜJ között a megszüntetési számla egység blokkokban. 7514 Tájékoztatás: nincs ellentmondás a jegyzék és a KFÜJ között a törlési számla egység blokkokban. 7515 Ellentmondás van a jegyzék és a KFÜJ között a Részes Fél számla egység blokkok összegében. 7516 Ellentmondás van a jegyzék és a KFÜJ között a megszüntetési számla egység blokkok összegében. 7517 Ellentmondás van a jegyzék és a KFÜJ között a törlési számla egység blokkok összegében. 7518 Tájékoztatás: nincs ellentmondás a jegyzék és a KFÜJ között a Részes Fél számla egység blokkok összegében. 7519 Tájékoztatás: nincs ellentmondás a jegyzék és a KFÜJ között a megszüntetési számla egység blokkok összegében. 7520 Tájékoztatás: nincs ellentmondás a jegyzék és a KFÜJ között a törlési számla egység blokkok összegében. 7521 Ellentmondás van a jegyzék és a KFÜJ között a helyettesítési számla egység blokkokban. 7522 Tájékoztatás: nincs ellentmondás a jegyzék és a KFÜJ között a helyettesítési számla egység blokkokban. 7523 Ellentmondás van a jegyzék és a KFÜJ között a helyettesítési számla egység blokkok összegében. 7524 Tájékoztatás: nincs ellentmondás a jegyzék és a KFÜJ között a helyettesítési számla egység blokkok összegében. 7525 Az X. évre vonatkozó hitelesített kibocsátásadat nem helyesbíthető az X + 1. év április 30. napja után, kivéve akkor, ha az illetékes hatóság értesítette a központi tisztviselőt azon létesítmény új megfelelőségi státusáról, amelynek a hitelesített kibocsátásadatát helyesbítették. 7601 Emlékeztető: az előző időszakra kiadott kibocsátási egységek megadott egység blokkjai még nem kerültek törlésre a 60. és 61. cikk alapján. 7700 A kötelezettségvállalási időszak kódja nem az előírt tartományba esik. 7701 Minden évre el kell végezni kiosztást. 7702 Az új tartalék nem lehet negatív. 7703 Az egyes létesítmények részére az egyes évekre kiosztandó kibocsátásiegység-mennyiségnek legalább nullának kell lennie. 7704 Az engedélyazonosítónak léteznie kell, és kapcsolódnia kell a létesítményazonosítóhoz. 7705 Az egy adott létesítménynek az aktualizált nemzeti kiosztási tervben egy adott évre kiosztott kibocsátási egységek mennyiségének legalább akkorának kell lennie, mint a hatályos nemzeti kiosztási tervben szereplő ugyanezen mennyiség. 7706 A létesítmények nemzetikiosztásiterv-táblából törölt kibocsátásiegység-mennyiségének azonosnak kell lennie a tartalék megnövekedésével. 7901 A kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek szerepelnie kell a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék táblázatában. 1501 7902 A kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék státusának lehetővé kell tennie ügyleti javaslatok tételét. (A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv (KFÜJ) nyilvántartja az egyes kibocsátásiegység-forgalmi rendszerek aktuális státusát. Ebben az esetben a KFÜJ-nek el kell ismernie, hogy a kibocsátásiegység-forgalmi rendszer teljes mértékben működőképes.) 1503 7903 A megszerző kibocsátásiegység-forgalmi rendszer státusának lehetővé kell tennie ügyletek elfogadását. (A KFÜJ nyilvántartja az egyes kibocsátásiegység-forgalmi rendszerek aktuális státusát. Ebben az esetben a KFÜJ-nek el kell ismernie, hogy a kibocsátásiegység-forgalmi rendszer teljes mértékben működőképes.) 1504 7904 A kibocsátásiegység-forgalmi rendszer státusának lehetővé kell tennie egyeztetési műveletek végzését. (A KFÜJ nyilvántartja az egyes kibocsátásiegység-forgalmi rendszerek aktuális státusát. Ebben az esetben a KFÜJ-nek el kell ismernie, hogy a kibocsátásiegység-forgalmi rendszer rendelkezésre áll egyeztetésre.) 1510 7905 Az ügyletazonosító kódnak egy érvényes kibocsátásiegységforgalmirendszer-kódból és ezt követő számértékekből kell állnia. 2001 7906 Az ügyletazonosító kódnak érvényesnek kell lennie. 2002 7907 A kiegészítő ügylet típuskódjának érvényesnek kell lennie. 2003 7908 Az ügylet státuskódjának érvényesnek kell lennie. 2004 7909 A számlatípuskódnak érvényesnek kell lennie. 2006 7910 A kezdeményező számla azonosítójának nullánál nagyobbnak kell lennie. 2007 7911 A megszerző számla azonosítójának nullánál nagyobbnak kell lennie. 2008 7912 Valamennyi egységblokk származási jegyzékének érvényesnek kell lennie. 2010 7913 Az egységtípuskódnak érvényesnek kell lennie. 2011 7914 A kiegészítő egységtípuskódnak érvényesnek kell lennie. 2012 7915 Léteznie kell soros egységblokk-kezdetnek és soros egységblokkvégnek. 2013 7916 A soros egységblokkvégnek nagyobbnak vagy egyenlőnek kell lennie a soros egységblokk-kezdettel. 2014 7917 Az ETE-knek, az ETE-kből létrehozott KCSE-knek, az iIKCS-knek és a htIKCS-knek érvényes LULUCF-tevékenységkóddal kell rendelkezniük. 2015 7918 A KME-k, a KME-kből létrehozott KCSE-k és az IKCS-k nem rendelkezhetnek érvényes LULUCF-tevékenységkóddal. 2016 7919 Az KCSE-knek, az IKCS-knek, az iIKCS-knek és a htIKCS-knek érvényes projektazonosítóval kell rendelkezniük. 2017 7920 A KME-k és az ETE-k nem rendelkezhetnek projektazonosítóval. 2018 7921 A KCSE-knek érvényes "útvonalkóddal" kell rendelkezniük. 2019 7922 A KME-k, az ETE-k, az IKCs-k, az iIKCs-k és a htIKCs-k nem rendelkezhetnek útvonalkóddal. 2020 7923 A KME-knek, az ETE-knek, a KCSE-knek és az IKCS-knak nem lehet lejárati idejük. 2022 7924 A javasolt ügyletek ügyletazonosítója nem lehet a KFÜJ-ben már szereplő ügyletazonosító. 3001 7925 A folyamatban lévő ügyletek ügyletazonosítójának már szerepelnie kell a KFÜJ-ben. 3002 7926 Egyszer már befejezett ügyletek nem fejezhetők be ismét. 3003 7927 Előzőleg elutasított ügyletek nem fejezhetők be. 3004 7928 Azok az ügyletek, amelyek előzőleg KFÜJ-eltérést mutattak, nem fejezhetők be. 3005 7930 Előzőleg megszakított ügyletek nem fejezhetők be. 3007 7931 Előzőleg törölt ügyletek nem fejezhetők be. 3008 7932 Előzőleg elfogadott külső ügyletek nem szakíthatók meg. 3009 7933 Az Elfogadott és az Elutasított ügyletstátus nem külső ügyletekre nem érvényes. 3010 7934 A kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéktől származó ügyletstátusnak Javasolt, Befejezett vagy Megszakított státust kell jeleznie. 3011 7935 A megszerző kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéktől származó, külső átruházásra vonatkozó ügyletstátusnak Elutasított vagy Elfogadott státust kell jeleznie. 3012 7936 Az alkalmazandó kötelezettségvállalási időszaknak a jelenlegi vagy a következő kötelezettségvállalási időszaknak kell lennie (beleértve azok "true-up" időszakát is). 4001 7937 Az ügyletben azonosított egységeknek már létezniük kell a KFÜJ-ben. 4002 7938 Az ügyletben azonosított egységeket a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek már tartalmaznia kell. 4003 7939 Valamennyi egységblokk valamennyi attribútumának összhangban kell lennie a KFÜJ-egységblokkok attribútumaival, kivéve akkor, ha a folyamatban lévő ügylet megváltoztatja az attribútumokat. 4004 7940 Az ügylet valamennyi egységblokkjának egyetlen alkalmazandó kötelezettségvállalási időszakra kell vonatkoznia. 4005 7941 A külső átruházások kivételével az ügyletek kezdeményező és megszerző kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékének azonosnak kell lennie. 4006 7942 Külső átruházások esetében a kezdeményező és a megszerző kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek eltérőnek kell lennie. 4007 7943 Az ügyletben azonosított egységek nem tartalmazhatnak a KFÜJ-vel való egyeztetés során megállapított ellentmondást. 4008 7945 Az ügyletben azonosított egységek nem vehetnek részt másik ügyletben. 4010 7946 Törölt egységek nem lehetnek további ügyletek tárgyai. 4011 7947 Az ügyletre vonatkozó javaslatoknak legalább egy egységblokkot tartalmazniuk kell. 4012 7948 Egy ügylet egy egységtípusnál többet nem adhat ki. 5004 7949 Az eredeti kötelezettségvállalási időszaknak az ügylet által kiadott valamennyi egységre azonosnak kell lennie. 5005 7950 Az alkalmazandó kötelezettségvállalási időszaknak az ügylet által kiadott valamennyi egységre azonosnak kell lennie az eredeti kötelezettségvállalási időszakkal. 5006 7951 Nemzeti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéken belül nem valósulhat meg törlés a túlzott kiadás miatti törlések számlája felé. 5152 7952 A törlési ügylet megszerzési számlájának törlési számlának kell lennie. 5153 7953 Törlési ügyletekben meg kell adni a megszerző számlák számlaazonosítóját 5154 7954 A törlendő egységblokkok alkalmazandó kötelezettségvállalási időszakának azonosnak kell lennie a törlési számláéval. 5155 7955 Az egységek megszüntetését kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek nemzeti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek vagy a közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek kell lennie. 5251 7956 A megszüntetési ügylet megszerző számlájának megszüntetési számlának kell lennie. 5252 7957 Megszüntetési ügyletekben meg kell adni a megszerző számlák számlaazonosítóját. 5253 7958 A megszüntetendő egységblokkok alkalmazandó kötelezettségvállalásának azonosnak kell lennie a megszüntetési számla alkalmazandó kötelezettségvállalásával. 5254 7959 Az egységek átvitelét kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek nemzeti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek kell lennie. 5301 7960 Az átviteli ügylet kezdeményező számlájának birtokosi számlának kell lennie. 5302 7961 Egységek csak a következő kötelezettségvállalási időszakra vihetők át. 5303 7962 Az egyeztetésazonosítónak nagyobbnak kell lennie nullánál. 6201 7963 Az egyeztetésazonosítónak érvényes kibocsátásiegységforgalmijegyzék-kódból és az azt követő numerikus értékekből kell állnia. 6202 7964 Az egyeztetésstátus értékének 1 és 11 között kell lennie. 6203 7965 Az egyeztetés időbélyegének 2004. október 1. és az aktuális dátum plusz 30 nap között kell lennie. 6204 7966 A számlatípusnak érvényesnek kell lennie. 6205 7969 Az egyeztetésazonosítónak szerepelnie kell az egyeztetésnapló-táblában. 6301 7970 A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék által küldött egyeztetésstátusnak érvényesnek kell lennie. 6302 7971 A bejövő egyeztetésstátusnak azonosnak kell lennie a KFÜJ által rögzített egyeztetésstátusszal. 6303 7972 A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék egyeztetési időbélyege szerinti dátumnak és időpontnak igazodnia kell a KFÜJ egyeztetési időbélyege szerinti dátumhoz és időponthoz. 6304

XIII. MELLÉKLET

Tesztelési eljárások

1.

A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv az alábbi tesztelési fázisokat végzi el:

a) Egység tesztek: egyedi összetevők ellenőrző vizsgálata specifikációikhoz képest.

b) Integrációs tesztek: összetevő-csoportok, a komplett rendszer alkotó részeinek ellenőrző vizsgálata specifikációikhoz képest.

c) Rendszertesztek: a rendszer, mint egész vizsgálata, specifikációihoz képest.

d) Terhelési tesztek: a rendszert működési csúcsterheléseknek teszik ki, amelyek a rendszerrel szemben a felhasználói által támasztott várható igényeket tükrözik.

e) Biztonsági tesztelés: a rendszer esetleges biztonsági gyengeségeinek a feltárására.

2.

A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek 1. bekezdés szerinti tesztelési fázisainak részeként végzett egyedi tesztjeit egy előre meghatározott tesztelési terv szerint kell végezni és az eredményeket dokumentálni kell. Ezt a dokumentációt kérésre a központi tisztviselő rendelkezésére kell bocsátani. Az 1. bekezdés szerinti tesztelési fázisok során a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeknél észlelt hiányosságokkal még az előtt kell foglalkozni, mielőtt az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv közötti adatcsere tesztelését megkezdenék.

3.

A központi tisztviselő a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékektől az alábbi tesztelési fázisok végrehajtását követeli meg:

a) Hitelesítési tesztek: a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék képességnek tesztelése a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv azonosítására, és fordítva.

b) Idő-szinkronizálási tesztek: a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék képességének tesztelése, hogy megállapítsa saját rendszeridejét és azt meg tudja változtatni úgy, hogy megegyezzen a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv rendszeridejével.

c) Adatformátum tesztek: annak tesztelése, hogy a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék képes üzeneteket generálni a megfelelő folyamat státusznak, fázisnak és formátumnak megfelelően a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti - az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott - kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban meghatározottak szerint.

d) Programozási kód és adatbázis műveleti tesztek: annak tesztelése, hogy a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék képes olyan üzenetek feldolgozására, amelyek megfelelnek a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti - az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott - kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban meghatározott formátumnak.

e) Integrált folyamattesztelés: annak tesztelése, hogy a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék képes-e végrehajtani az összes folyamatot, beleértve a VIII-XI. és a XIa. mellékletben előírt összes státust és fázist, és a X. mellékletnek megfelelően lehetővé teszi-e a kézi beavatkozást az adatbázisba.

f) Adat jegyzőkönyvi tesztek: a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék képességének tesztelése a 73. cikk (2) bekezdés szerinti nyilvántartások létrehozására és karbantartására.

4.

A központi tisztviselő köteles megkövetelni a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékektől annak demonstrálását, hogy a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék adatbázisa tartalmazza a VII. mellékletben előírt bemenő kódokat, valamint a VIII-XI. és a XIa. mellékletben előírt válaszkódokat, és a folyamatokkal összefüggésben ezek értelmezése és használata helyesen történik.

5.

A 3. paragrafusban meghatározott tesztelési fázisoknak a kibocsátás tesztelési területe és a közösség független tranzakciós naplójának tesztelési területe között kell megtörténni, amely tesztelési területek a 71. cikk szerint lettek létrehozva.

6.

A 3. bekezdésben meghatározott tesztelési fázisok részeként végrehajtott egyedi tesztek változhatnak az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék által használt szoftvernek és hardvernek megfelelően.

7.

A 3. bekezdésben meghatározott tesztelési fázisok részeként végrehajtott egyedi teszteket egy előre meghatározott tesztelési terv szerint kell végezni és az eredményeket dokumentálni kell. Ezt a dokumentációt kérésre a központi tisztviselő rendelkezésére kell bocsátani. A 3. bekezdés szerinti tesztelési fázisok során a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeknél észlelt hiányosságokkal még az előtt kell foglalkozni, mielőtt az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat létrejött. A jegyzék-kezelőnek a 3. bekezdésben meghatározott tesztelési fázisok sikeres befejezésével kell demonstrálnia, hogy az ilyen hiányosságokat kiküszöbölése megtörtént.

XIV. MELLÉKLET

Inicializálási eljárások

1.

Legkésőbb 2004. szeptember 1-jéig minden tagállam közli a Bizottsággal az alábbi adatokat:

a) Kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéke kezelőjének név, cím, irányítószám, ország, telefonszám, faxszám és e-mail-cím adatai.

b) A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék fizikai helyének ország, város és egyéb cím-adatai.

c) A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék biztonsági területének és nyilvános területének egységes erőforráshely meghatározóját (URL) és portját/portjait, valamint a tesztelési terület URL-jét és portját/portjait.

d) A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék által használt elsődleges és háttér szoftver és hardver leírása, továbbá a 68. cikk szerinti tesztelési területet támogató szoftver és hardver leírása.

e) Az adatok biztonságos megőrzésére szolgáló rendszerek és eljárások leírása, beleértve, hogy milyen gyakran történik az adatbázis biztonsági másolása, és hogy milyen rendszerek és eljárások szolgálnak az adatok és műveletek azonnali helyreállítására a 68. cikk szerinti károsodás bekövetkezése esetén.

f) A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék - a XV. melléklet szerinti általános biztonsági követelmények alapján elkészített - biztonsági tervének leírása.

g) A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék 72. cikk szerinti változás-kezelésre vonatkozó rendszerének és eljárásainak leírása.

h) A központi tisztviselő által a XV. melléklet szerinti digitális igazolásokhoz kért adatok.

Bármely későbbi változást azonnal közölni kell a Bizottsággal.

2.

A 2005-2007 időszakra minden tagállam közli a Bizottsággal a kiadandó vis maior kibocsátási egységek számát azt követően, hogy megkapta a Bizottságtól a 2003/87/EK irányelv 29. cikke szerinti felhatalmazást az ilyen kibocsátási egységek kiadására.

3.

A 2008-2012 időszakot és minden azt követő öt éves időszakot megelőzően minden tagállam közli a Bizottsággal az alábbi adatokat:

a) A KCsE-k és IKCs-k összes száma, amelyeket a kezelők az egyes időszakokra felhasználhatnak a 2003/87/EK irányelv 11. cikkének (1) bekezdése alapján.

b) A kötelezettségvállalási időszaki tartalék, amely az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 18/CP.7 határozatának értelmében a tagállam kibocsátható mennyiségének 90 %-a, vagy utolsó felülvizsgált nyilvántartása ötszörösének 100 %-a, a kettő közül az alacsonyabb érték a mérvadó. Bármely későbbi változást azonnal közölni kell a Bizottsággal.

4.

A nemzeti kiosztási terveket az 5. és a 7. cikkben meghatározott formátumoknak megfelelően kell benyújtani.

5.

A nemzetikiosztásiterv-tábla Bizottsághoz történő benyújtására szolgáló formátum a következő:

a) a kiadott kibocsátási egységek teljes száma: az arra időszakra kiadásra kerülő kibocsátási egységek teljes száma egyetlen rovatban, amelyre a nemzeti kiosztási terv vonatkozik;

b) a piacra lépőknek ki nem osztott kibocsátási egységek teljes száma (tartalék): azon (kiadott vagy megvett) kibocsátási egységek teljes száma egyetlen rovatban, amelyeket az új belépők részére, illetve és árverezésre különítettek el arra időszakra, amelyre a nemzeti kiosztási terv vonatkozik;

c) évek: minden egyes olyan év, amelyre a nemzeti kiosztási terv vonatkozik, növekvő sorrendben, külön-külön rovatban;

d) létesítményazonosító kód: növekvő sorrendben, külön-külön rovatban. A felsorolt létesítmények közé tartoznak a 2003/87/EK irányelv 24. cikkébe egyoldalúan felvett létesítmények, és nem tartoznak közéjük a 2003/87/EK irányelv 27. cikke értelmében átmenetileg kizárt intézmények;

e) kiosztott kibocsátási egységek: a meghatározott évre meghatározott létesítménynek kiosztandó kibocsátási egységek az adott létesítményazonosító kódot az adott évvel összekapcsolódó rovatban kerülnek feltüntetésre.

6.

Az 5. bekezdés d) pontjában felsorolt létesítményekbe beletartoznak a 2003/87/EK irányelv 24. cikke szerint egyoldalúan felvett létesítmények, és nem tartoznak bele a 2003/87/EK irányelv 27. cikke szerint átmenetileg kizárt létesítmények.

7. A nemzetikiosztásiterv-tábla Bizottsághoz történő benyújtására szolgáló XML-séma a következő: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xs:schema targetNamespace="urn:KyotoProtocol:RegistrySystem:CITL:1.0:0.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="urn:KyotoProtocol:RegistrySystem:CITL:1.0:0.0" elementFormDefault="qualified"> <xs:simpleType name="ISO3166MemberStatesType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="AT"/> <xs:enumeration value="BE"/> <xs:enumeration value="BG"/> <xs:enumeration value="CY"/> <xs:enumeration value="CZ"/> <xs:enumeration value="DE"/> <xs:enumeration value="DK"/> <xs:enumeration value="EE"/> <xs:enumeration value="ES"/> <xs:enumeration value="FI"/> <xs:enumeration value="FR"/> <xs:enumeration value="GB"/> <xs:enumeration value="GR"/> <xs:enumeration value="HU"/> <xs:enumeration value="IE"/> <xs:enumeration value="IT"/> <xs:enumeration value="LT"/> <xs:enumeration value="LU"/> <xs:enumeration value="LV"/> <xs:enumeration value="MT"/> <xs:enumeration value="NL"/> <xs:enumeration value="PL"/> <xs:enumeration value="PT"/> <xs:enumeration value="RO"/> <xs:enumeration value="SE"/> <xs:enumeration value="SI"/> <xs:enumeration value="SK"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="AmountOfAllowancesType"> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="999999999999999"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:group name="YearAllocation"> <xs:sequence> <xs:element name="yearInCommitmentPeriod"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="2005"/> <xs:maxInclusive value="2058"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="allocation" type="AmountOfAllowancesType"/> </xs:sequence> </xs:group> <xs:simpleType name="ActionType"> <xs:annotation> <xs:documentation>The action to be undertaken for the installation For each action, all year of a commitment period need to be given </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="A"/> <xs:enumeration value="U"/> <xs:enumeration value="D"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:complexType name="InstallationType"> <xs:sequence> <xs:element name="action" type="ActionType"/> <xs:element name="installationIdentifier"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="999999999999999"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="permitIdentifier"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="50"/> <xs:pattern value="[A-Z0-9\-]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:group ref="YearAllocation" minOccurs="3" maxOccurs="5"/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:simpleType name="CommitmentPeriodType"> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:element name="nap"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="originatingRegistry" type="ISO3166MemberStatesType"/> <xs:element name="commitmentPeriod" type="CommitmentPeriodType"/> <xs:element name="installation" type="InstallationType" maxOccurs="unbounded"> <xs:unique name="yearAllocationConstraint"> <xs:selector xpath="yearInCommitmentPeriod"/> <xs:field xpath="."/> </xs:unique> </xs:element> <xs:element name="reserve" type="AmountOfAllowancesType"/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:unique name="installationIdentifierConstraint"> <xs:selector xpath="installation"/> <xs:field xpath="installationIdentifier"/> </xs:unique> </xs:element> </xs:schema>.

A

=

Add the installation to the NAP

U

=

Update the allocations for the installation in the NAP

D

=

Delete the installation from the NAP

8.

A Kiotói Jegyzőkönyv szerinti - az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott - kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban meghatározott inicializálási eljárások részeként a Bizottság közli az UNFCCC titkárságával az egyes kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek törlési számláinak, megszüntetési számláinak és helyettesítési számláinak számlaazonosító-kódjait.

XV. MELLÉKLET

Biztonsági előírások

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az egyes kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek közötti kommunikációs kapcsolat

1.

Ha a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyve között nincs kommunikációs kapcsolat, a kibocsátási egységekkel, a nemzetikiosztásiterv-táblák automatikus módosításaival, a hitelesített kibocsátásadatokkal és a számlákkal kapcsolatos valamennyi folyamatot az alábbi tulajdonságokkal rendelkező kommunikációs kapcsolat révén kell végezni:

a) A biztonságos átvitelt az SSL biztonsági átviteli protokoll használatával, legalább 128 bites titkosítással kell elérni.

b) A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek azonosságát digitális igazolásokkal kell hitelesíteni a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvtől származó kéréseknél. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv azonosságát digitális igazolásokkal kell hitelesíteni minden egyes kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéktől származó kérésnél. A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek azonosságát felhasználónév és jelszó segítségével kell hitelesíteni minden egyes jegyzéktől érkező kérés esetében. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv azonosságát felhasználónév és jelszó segítségével kell hitelesíteni minden egyes a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvtől érkező kérés esetében. A digitális igazolásokat az igazoló hatóságnak kell érvényesként bejegyezni. A digitális igazolások, valamint a felhasználónevek és jelszavak tárolására biztonságos rendszereket kell használni és a hozzáférést korlátozni kell. A felhasználónevek és jelszavak minimális hossza 10 karakter lehet, és meg kell feleljenek a hipertext átviteli protokoll (HTTP) alapvető hitelesítési sémának (http://www.ietf.org/rfc/rfc2617.txt).

2.

Ha a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyve között létrejött a kommunikációs kapcsolat, a kibocsátási egységekkel, a nemzetikiosztásiterv-táblák automatikus módosításaival, a hitelesített kibocsátásadatokkal, a számlákkal és a kiotói egységekkel kapcsolatos valamennyi folyamatot az UNFCCC részes feleinek konferenciája 24/CP.8. határozata alapján kidolgozott, a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerek adatcsereszabványaira vonatkozó funkcionális és műszaki előírásokban előírt tulajdonságokkal rendelkező kommunikációs kapcsolat révén kell végezni.

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és annak felhatalmazott képviselői közötti, valamint az egyes kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek és az adott jegyzék összes felhatalmazott képviselője közötti kommunikációs kapcsolat

3.

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és annak felhatalmazott képviselői valamint egy adott jegyzék és olyan számlabirtokosi felhatalmazott képviselők, hitelesítők és a jegyzékkezelő közötti kommunikációs kapcsolatnak, amennyiben a felhatalmazott képviselők a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvet vagy az adott jegyzéket kiszolgáló hálózaton kívüli hálózattól kapnak hozzáférési lehetőséget, az alábbi tulajdonságokkal kell rendelkeznie:

a) A biztonságos átvitelt az SSL biztonsági átviteli protokoll használatával, legalább 128 bites titkosítással kell elérni.

b) Minden egyes felhatalmazott képviselő azonosságát olyan felhasználónevek és jelszavak használatával kell hitelesíteni, amelyek a jegyzék által érvényesként vannak bejegyezve.

4.

A rendszernek, amely felhasználóneveket és jelszavakat ad ki a felhatalmazott képviselőknek a 3. bekezdés b) az alábbi tulajdonságokkal kell rendelkeznie:

a) Minden felhatalmazott képviselőnek bármely időpontban rendelkezni kell egy egyedi felhasználónévvel és egy egyedi jelszóval.

b) A jegyzék-kezelő egy listát vezet az összes felhatalmazott képviselőről, aki hozzáférést kapott a jegyzékhez, és azok adott jegyzéken belüli hozzáférési jogairól.

c) A központi tisztviselő felhatalmazott képviselőinek számát a minimumon kell tartani, és hozzáférési jogokat kizárólag az elvégzendő feladatokhoz szükséges mértékben szabad kiadni.

d) A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv vagy kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék szoftverének és hardverének beszerzésekor esetleg kapott, központi tisztviselői vagy jegyzék-kezelői hozzáférési jogokat biztosító alapértelmezésű jelszavakat a telepítés után azonnal meg kell változtatni.

e) A felhatalmazott képviselők kötelesek a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv biztonságos területéhez történő első hozzáféréskor kapott ideiglenes jelszavukat megváltoztatni, ezt követően pedig legalább kéthavonta meg kell változtatniuk jelszavukat.

f) A jelszókezelő rendszernek nyilvántartást kell vezetni a felhatalmazott képviselők korábbi jelszavairól, és meg kell akadályoznia az előző tíz jelszó újrafelhasználását az adott felhatalmazott képviselőnél. A jelszavaknak legalább 8 karakter hosszúnak kell lenni, és számok és betűk keverékéből kell állni.

g) A jelszavakat nem szabad megjeleníteni a számítógép képernyőjén, amikor a felhatalmazott képviselők beírják, és a jelszófájlok nem lehetnek közvetlenül megtekinthetők a központi tisztviselő vagy jegyzék-kezelő felhatalmazott képviselői által.

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és a nagy nyilvánosság, valamint az egyes kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek és a nagy nyilvánosság közötti kommunikációs kapcsolat

5.

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv weboldalának nyilvános területe és a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek nyilvános weboldala nem követel meg hitelesítést a nagy nyilvánosságot képviselő felhasználóitól.

6.

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv weboldalának nyilvános területe és a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék weboldalának nyilvános területe a nagy nyilvánosságot képviselő felhasználóinak nem enged közvetlen hozzáférést a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv adatbázisából vagy az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék adatbázisából származó adatokhoz. A XVI. melléklet szerinti nyilvános hozzáférésű adatokhoz egy külön adatbázison keresztül lehet hozzáférni.

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyvre és minden kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékre vonatkozó általános biztonsági követelmények

7.

Az alábbi általános biztonsági követelmények érvényesek a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvre és minden egyes kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékre:

a) A közösségi független ügyleti jegyzőkönyvet és minden egyes kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket egy tűzfallal kell védeni az internettől, és úgy kell konfigurálni, hogy minél korlátozottabb legyen a forgalom az internet felől és felé.

b) A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és minden kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek rendszeres vírusellenőrzéseket kell végezni a hálózatukban lévő csomópontokon, munkaállomásokon és szervereken. A vírusellenes szoftvereket rendszeresen frissíteni kell.

c) A közösségi független ügyleti jegyzőkönyvnek és minden kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek biztosítani kell az összes csomópont-, munkaállomás- és szerverszoftver helyes konfigurálását és rutinszerű frissítését, amikor biztonsági és funkcionális frissítések érkeznek.

d) Szükség esetén a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és minden kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék kiegészítő követelményeket alkalmaz annak biztosítására, hogy a jegyzékrendszer képes legyen válaszolni az új biztonsági fenyegetésekre.

XVI. MELLÉKLET

A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék-kezelők és a központi tisztviselő jelentéstételi követelményei

A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv nyilvánosan rendelkezésre álló adatai

1.

A központi tisztviselő a közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerre vonatkozó, a 2-4c. pont szerinti adatokat a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv internetes honlapjának nyilvános területén az alábbi időütemezéssel összhangban megjeleníti és frissíti; az egyes jegyzékkezelők az általuk kezelt kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékre vonatkozó, a 2-4b. pont szerinti adatokat a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék internetes honlapjának nyilvános területén az alábbi időütemezéssel összhangban megjelenítik és frissítik.

2.

Az alábbi, számlákra vonatkozó adatokat a számla jegyzékben történt létrehozását követő héten kell megjeleníteni és heti rendszerességgel aktualizálni:

a) a számlabirtokos neve, címe (a település megjelölését, a postai irányítószámot és az ország megjelölését is beleértve), telefonszáma és e-mail címe;

b) alfanumerikus azonosító: az egyes számlákhoz hozzárendelt, a számlabirtokos által megadott azonosító;

c) a számlabirtokos által a számlához rendelt elsődleges és másodlagos felhatalmazott képviselők neve, címe (a település megjelölését, a postai irányítószámot és az ország megjelölését is beleértve), telefonszáma, faxszáma és e-mail-címe, amennyiben a számlabirtokos írásban kérte a jegyzékkezelőt ezen adatok teljes vagy részleges megjelenítésére.

3.

Az egyes üzemeltetői számlákra vonatkozóan az alábbi kiegészítő adatokat kell a számla jegyzékben történt létrehozását követő héten megjeleníteni és heti rendszerességgel aktualizálni:

a) A 2004/156/EK határozat I. mellékletének 11.1 szakaszában felsoroltak közül az 1-4.1., 4.4-5.5. és 7. (1. tevékenység) pont szerinti létesítmény-azonosító adatok;

b) engedélyazonosító-kód: az üzemeltetői számlához kapcsolódó létesítményhez hozzárendelt, a VI. mellékletben meghatározott elemekből álló kód;

c) létesítmény-azonosító kód: az üzemeltetői számlához kapcsolódó létesítményhez hozzárendelt, a VI. mellékletben meghatározott elemekből álló kód;

d) a nemzetikiosztásiterv-táblában szereplő vagy új kibocsátónak minősülő, az üzemeltetői számlához tartozó létesítmény részére a 2003/87/EK irányelv 11. cikke alapján kiosztott kibocsátási egységek és esetleges vis maior kibocsátási egységek, valamint e kiosztások esetleges helyesbítései;

e) az üvegházhatásúgáz-kibocsátási engedély hatálybalépésének napja és a számlanyitás napja.

4. Az egyes üzemeltetői számlákra vonatkozóan az alábbi kiegészítő adatokat kell a 2005-től kezdődő éveket illetően az alább megadott dátumoknak megfelelően megjeleníteni: a) az üzemeltetői számlához tartozó létesítmény X-edik évi hitelesített kibocsátásadatát és annak helyesbítéseit, az (X+1)-edik év április 1-jétől fogva, vagy ha április 1. hétvégére vagy ünnepnapra esik, az április 1. utáni első munkanaptól fogva; b) az X-edik évre vonatkozóan az 52. és az 53. cikk alapján leadott egységeket, KCSE-k és IKCS-k esetében az egységazonosító kód megjelölésével, az (X+1)-edik év május 1-jétől fogva; c) azt a szimbólumot, amely megmutatja, hogy az üzemeltetői számlához tartozó létesítmény - a 2003/87/EK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének e) pontjával összhangban - az X. évre vonatkozóan leadta-e vagy sem a szükséges számú kibocsátási egységet az X + 1. év április 30. napjáig, valamint a hitelesített kibocsátásadatok helyesbítése alapján a létesítmény státusában ezt követően - e rendelet 51. cikkének (4) bekezdésével összhangban - bekövetkezett változásokat az X + 1. év május 15. napjától kezdődően kell megjeleníteni. A létesítmény megfelelőségi státusától és a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működési státusától függően a következő szimbólumokat és szöveges üzeneteket kell megjeleníteni: XVI-1. táblázat: Megfelelőségi üzenetek Az X. évre vonatkozó, az X + 1. év április 30. napján érvényes megfelelőségi státus az 55. cikk szerint Szimbólum Szöveges üzenet Megjelenítendő a KFÜJ-ben és a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékekben Az 52., 53. és 54. cikk alapján az adott időszakra leadott összes kibocsátási egység ≥ hitelesített kibocsátásadat az adott időszakban a folyó évig A "A létesítmény április 30-ig a hitelesített kibocsátásadatnál nagyobb vagy azzal azonos számú kibocsátási egységet és kiotói egységet adott le." Az 52., 53. és 54. cikk alapján az adott időszakra leadott összes kibocsátási egység < hitelesített kibocsátásadat az adott időszakban a folyó évig B "A létesítmény április 30-ig a hitelesített kibocsátásadatnál kisebb számú kibocsátási egységet és kiotói egységet adott le." C "A hitelesített kibocsátásadat bevitele április 30-ig nem történt meg." Az adott időszakban a folyó évig érvényes hitelesített kibocsátásadatot az 51. cikk alapján helyesbítették. D "A hitelesített kibocsátásadatot az illetékes hatóság az X. év április 30. napja után helyesbítette. A tagállam illetékes hatóságának döntése értelmében a létesítmény az X. évre nem megfelelőnek minősül." Az adott időszakban a folyó évig érvényes hitelesített kibocsátásadatot az 51. cikk alapján helyesbítették. E "A hitelesített kibocsátásadatot az illetékes hatóság az X. év április 30. napja után helyesbítette. A tagállam illetékes hatóságának döntése értelmében a létesítmény az X. évre megfelelőnek minősül." X "A hitelesített kibocsátásadat bevitelére és/vagy a leadásra április 30-ig nem volt lehetőség, mert a tagállam kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékében a 6. cikk (3) bekezdéssel összhangban a kibocsátásiegység-leadási folyamatot és/vagy a hitelesített kibocsátásadatok aktualizálási folyamatát felfüggesztették." d) azt a szimbólumot, amely jelzi, hogy a létesítmény számláját a 27. cikk (1) bekezdése alapján zárolva van-e, az X + 1. év március 31. napjától kell megjeleníteni.

4a.

A következő általános információkat kell feltüntetni, és változás esetén 7 munkanapon belül frissíteni:

a) az egyes tagállamok nemzetikiosztásiterv-tábláját, amely a létesítményeknek kiosztott és a későbbi kiosztás vagy értékesítés céljára tartalékolt mennyiségeket tartalmazza, a nemzetikiosztásiterv-tábla helyesbítésekor kell megjeleníteni és aktualizálni, és minden alkalommal egyértelműen jelezni kell a helyesbítés helyét;

b) az egyes kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékekben lévő nyilvántartási számlák létesítési és éves fenntartási díja. Ezen adatok frissítéséről a jegyzékkezelő a díjváltozást követően 15 munkanapon belül tájékoztatja a központi tisztviselőt;

c) azon kiotói egységek fajtái, amelyek a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékükben vezetett üzemeltetői számlákon és személyes számlákon tarthatók.

4b.

Az egyes kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékekben lévő birtokosi számlák megnyitási és éves fenntartási díját folyamatosan kell megjeleníteni. Ezen adatok frissítéséről a jegyzékkezelő a díjváltozást követően 15 napon belül tájékoztatja a központi tisztviselőt.

4c.

az összes leadott kibocsátási egység, IKCS és KCSE egységazonosító kódját tartalmazó listát, melyet 24 óránként frissíteni kell. Az IKCS-k és a KCSE-k esetében meg kell jeleníteni a projekt nevét, a származási országot és a projekt azonosítóját is.

A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek nyilvánosan rendelkezésre álló adatai

5.

Az egyes jegyzék-kezelők a jegyzékükben lévő 6-10. bekezdés szerinti adatokat az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék weboldalának nyilvános területén a megadott időbeli rendszerességgel megjelenítik és aktualizálják.

6.

A Kiotói Jegyzőkönyv 6. cikke alapján megvalósított projekttevékenységek - amelyekkel szemben a tagállam KCsE-ket adott ki - projektazonosítóira vonatkozó alábbi adatokat a kiadás megtörténte utáni héten kell megjeleníteni:

a) a projekt neve: a projekt egyedi neve;

b) a projekt helye: az a tagállam és város vagy régió, ahol a projekt zajlik;

c) a KCsE-kiadás évei: azok az évek, amelyekben KCsE-ket adtak ki a Kiotói Jegyzőkönyv 6. cikke alapján megvalósított projekttevékenység folytán;

d) jelentések: a projekttel kapcsolatos nyilvánosan rendelkezésre álló dokumentáció - beleértve javaslatok, nyomon követés, KCsE-k hitelesítése és kiadása - letölthető elektronikus változatai, a Kiotói Jegyzőkönyv Részes Feleinek találkozójául szolgáló UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája -/CMP.1 [6. cikk] határozatában foglalt titkossági rendelkezésektől függően;

e) a Bizottság 2006/780/EK ( 7 ) határozatával összhangban összeállított "tartalékokra vonatkozó táblázatot".

7.

Az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékre a 2005 utáni évekre vonatkozó alábbi birtokosi és ügyleti adatokat, a VI. mellékletben meghatározott elemekből álló egységazonosító-kóddal azonosítva, az alább megadott dátumoknak megfelelően megjeleníteni:

a) Az egyes (személyi, üzemeltetői, Részes Fél, törlési, helyettesítési illetve megszüntetési) számlákon az X. év január 1-jén lévő KCsE-k, IKCs-k, KME-k és ETE-k összes számát az X+5. év január 15-étől kezdődően kell megjeleníteni;

b) az X. évben a 280/2004/EK határozat 7. cikke szerint kibocsátható mennyiség alapján kiadott KME-k összes számát az X+1. év január 15-étől kezdődően kell megjeleníteni;

c) az X. évben a Kiotói Jegyzőkönyv 6. cikk szerint megvalósított projekttevékenység alapján kiadott KCsE-k összes számát az X+1. év január 15-étől kezdődően kell megjeleníteni;

d) az X. évben más kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékektől megszerzett KCsE-k, IKCs-k, KME-k és ETE-k összes számát, valamint az átruházó számlák és jegyzékek azonosítását az X+5. év január 15-étől kezdődően kell megjeleníteni;

e) az X. évben a Kiotói Jegyzőkönyv 3. cikk (3) és (4) bekezdése szerinti tevékenységek alapján kiadott ETE-k összes számát az X+1. év január 15-étől kezdődően kell megjeleníteni;

f) az X. évben más kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeknek átruházott KCsE-k, IKCs-k, KME-k és ETE-k összes számát, valamint az átruházó számlák és jegyzékek azonosítását az X+5. év január 15-étől kezdődően kell megjeleníteni;

g) az X. évben a Kiotói Jegyzőkönyv 3. cikk (3) és (4) bekezdése szerinti tevékenységek alapján törölt KCsE-k, IKCs-k, KME-k és ETE-k összes számát az X+1. év január 15-étől kezdődően kell megjeleníteni;

h) az X. évben azt követően törölt KCsE-k, IKCs-k, KME-k és ETE-k összes számát, hogy a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti megfelelőségi bizottság megállapítása szerint a tagállam nem felel meg a Kiotói Jegyzőkönyv 3. cikk (1) bekezdése szerinti kötelezettségvállalásának, az X+1. év január 15-étől kezdődően kell megjeleníteni;

i) az X. évben törölt egyéb KCsE-k, IKCs-k, KME-k és ETE-k vagy kibocsátási egységek összes számát, továbbá a hivatkozást arra a cikkre, amelynek alapján ezeket a kiotói illetve kibocsátási egységeket e rendelet szerint törölték, az X+1. év január 15-étől kezdődően kell megjeleníteni;

j) az X. évben megszüntetett KCsE-k, IKCs-k, KME-k, ETE-k és kibocsátási egységek összes számát az X+1. év január 15-étől kezdődően kell megjeleníteni;

k) az X. évben az előző kötelezettségvállalási időszakról átvitt KCsE-k, IKCs-k, KME-k összes számát az X+1. év január 15-étől kezdődően kell megjeleníteni;

l) az előző kötelezettségvállalási időszakba tartozó, az X. évben törölt vagy helyettesített kibocsátási egységek összes számát az X. év május 15. napjától kezdődően kell megjeleníteni;

m) az X. év december 31-én az egyes (személyi, üzemeltetői, Részes Fél, törlési, helyettesítési illetve megszüntetési) számlákon lévő KCsE-k, IKCs-k, KME-k és ETE-k állományát az X+5. év január 15-étől kezdődően kell megjeleníteni.

8.

A tagállam által KCsE-k, IKCs-k, KME-k és/vagy ETE-k birtoklására felhatalmazott személyek listáját, a tagállam felelőssége mellett, az ilyen felhatalmazások megadását követő héten kell megjeleníteni és heti rendszerességgel kell aktualizálni.

9.

Az IKCs-k és KCsE-k összes számát, amelyeket az üzemeltetők az egyes időszakokra a 2003/87/EK irányelv 11. cikk (1) bekezdése alapján felhasználhatnak, a 2003/87/EK irányelv 30. cikk (3) bekezdésével összhangban kell megjeleníteni.

10.

A kötelezettségvállalási időszaki tartalékot, amely az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 18/CP.7 határozatának értelmében a tagállam kibocsátható mennyiségének 90 %-a, vagy utolsó felülvizsgált nyilvántartása ötszörösének 100 %-a, a kettő közül az alacsonyabb érték a mérvadó, továbbá a kiotói egységek azon számát, amellyel a tagállam ezt meghaladja, és ezért teljesíti kötelezettségvállalási időszaki tartalékát, kívánságra meg kell jeleníteni.

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv nyilvánosan rendelkezésre álló adatai

11.

A központi tisztviselő a jegyzékrendszerre vonatkozó 12. bekezdés szerinti adatokat a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv weboldalának nyilvános területén a megadott időütemezésnek megfelelően megjeleníti és aktualizálja.

12.

Az X. évre szólóan a jegyzékrendszerrel kapcsolatos befejezett ügyletekre vonatkozó alábbi adatokat az X+5. év január 15-étől kezdődően kell megjeleníteni:

a) az átruházó számla számlaazonosító-kódja: a számlához hozzárendelt, a VI. mellékletben meghatározott elemekből álló kód;

b) a megszerző számla számlaazonosító-kódja: a számlához hozzárendelt, a VI. mellékletben meghatározott elemekből álló kód;

c) az átruházó számla birtokosának neve: a számla birtokosa (személy, üzemeltető, Bizottság, tagállam);

d) a megszerző számla birtokosának neve: a számla birtokosa (személy, üzemeltető, Bizottság, tagállam);

e) az ügyletben érintett kibocsátási illetve kiotói egységek, a VI. mellékletben meghatározott elemekből álló egységazonosító-kóddal azonosítva;

f) ügylet-azonosító kód: az ügylethez hozzárendelt, a VI. mellékletben meghatározott elemekből álló kód;

g) dátum és időpont (greenwichi idővel megadva), amikor az ügylet befejeződött;

h) a folyamat típusa: egy, a VII. mellékletben meghatározott elemekből álló folyamat kategóriába való sorolása.

12a.

A CITL-nek saját nyilvános internetes honlapján minden év április 30-án meg kell jelenítenie a következő általános adatokat:

- azon leadott kibocsátási egységek százalékos arányát tagállamonkénti bontásban, amelyek leadása az előző naptári évben arról a számláról történt, amelyre eredetileg kiosztották őket,

- az előző naptári évre bevitt hitelesített kibocsátásadatok összegét az azt megelőző évre bevitt hitelesített kibocsátásadatok összegének százalékában, tagállamonkénti bontásban,

- az egyes tagállamok által kezelt számlák százalékos arányát az előző naptári évben kibocsátási egységekre és kiotói egységekre vonatkozóan teljesített átruházási ügyletek számában és volumenében,

- az egyes tagállamok által kezelt számlák százalékos arányát az előző naptári évben kibocsátási egységekre és kiotói egységekre vonatkozóan különböző tagállamok által kezelt számlák között teljesített átruházási ügyletek számában és volumenében.

A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek számlabirtokosok számára rendelkezésre bocsátandó adatai

13.

Az egyes jegyzék-kezelők a jegyzékükben lévő 14. bekezdés szerinti adatokat az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék weboldalának nyilvános területén a megadott időbeli rendszerességgel megjelenítik és aktualizálják.

14.

Az egyes - a VI. mellékletben meghatározott elemekből álló egységazonosító-kóddal azonosított - számlák alábbi elemeit a számlabirtokos kérésére meg kell jeleníteni, de kizárólag az adott számlabirtokos számára:

a) a kibocsátási egységek vagy kiotói egységek pillanatnyi állománya;

b) az adott számlabirtokos által kezdeményezett javasolt ügyletek, részletezve minden egyes ügyletre a 12. bekezdés a)-f) pontjai szerinti elemeket, az ügylet javasolásának dátumát és időpontját (greenwichi idővel megadva), az adott javasolt ügylet pillanatnyi státuszát és a IX. melléklet szerint végzett ellenőrzéseket követően kapott esetleges válaszkódokat;

c) a befejezett ügyletek révén az adott számla által megszerzett kibocsátási egységek illetve kiotói egységek listája, részletezve minden egyes ügyletre a 12. bekezdés a)-g) pontjai szerinti elemeket;

d) a befejezett ügyletek révén az adott számláról átruházott kibocsátási egységek illetve kiotói egységek listája, részletezve minden egyes ügyletre a 12. bekezdés a)-g) pontjai szerinti elemeket.

( 1 ) HL L 275., 2003.10.25., 32. o.

( 2 ) HL L 49., 2004.2.19. 1. o.

( 3 ) HL L 41., 2003.2.14., 26. o.

( 4 ) HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

( 5 ) HL L 201., 2002.7.31., 37. o.

( 6 ) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

( 7 ) HL L 316., 2006.11.16., 12. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004R2216 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004R2216&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02004R2216-20111130 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02004R2216-20111130&locale=hu

Tartalomjegyzék