32004R2216[1]

A Bizottság 2216/2004/EK rendelete (2004. december 21.) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti kibocsátásforgalmi-jegyzékek egységesített és biztonságos rendszerérőlEGT vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 2216/2004/EK RENDELETE

(2004. december 21.)

a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti kibocsátásforgalmi-jegyzékek egységesített és biztonságos rendszeréről

(EGT vonatkozású szöveg)

TARTALOMJEGYZÉK

I. fejezet A rendelet tárgya és fogalommeghatározások

II. fejezet Kibocsátásforgalmi-jegyzékek és ügyleti jegyzőkönyvek

III. fejezet A kibocsátásforgalmi-jegyzékek tartalma

1. Szakasz Adatszolgáltatás és bizalmas kezelés

2. Szakasz Számlák

3. Szakasz Részes FÉL számlák

4. Szakasz Üzemeltetői számlák

5. Szakasz Személyi számlák

6. Szakasz Táblák

7. Szakasz Kódok és azonosítók

IV. fejezet Ellenőrzések és folyamatok

1. Szakasz Számlák zárolása

2. Szakasz Automatikus ellenőrzések és az adategyeztetési folyamat

3. Szakasz Folyamatok végrehajtása és véglegesítése

V. fejezet Ügyletek

1. Szakasz Kibocsátási egységek kiosztása és kiadása A 2005-2007 közötti időszakra

2. Szakasz Kibocsátási egységek kiosztása és kiadása A 2008-2012 közötti és az azt követő ötéves időszakokra

3. Szakasz Átruházások és jogosultság

4. Szakasz Hitelesített kibocsátások

5. Szakasz Kibocsátási egységek leadása

6. Szakasz Törlés és megszüntetés

7. Szakasz Törlés és helyettesítés

8. Szakasz Önkéntes törlés és megszüntetés

VI. fejezet Biztonsági előírások, hitelesítési és hozzáférési jogosultságok

VII. fejezet Az információk rendelkezésre állása és megbízhatósága

VIII. fejezet Nyilvántartások és díjak

IX. fejezet Záró rendelkezések

I. Melléklet

II. Melléklet

III. Melléklet

IV. Melléklet

V. Melléklet

VI. Melléklet

VI-1. táblázat: Egységazonosító-kód

VI-2. táblázat: Érvényes kezdeti egységtípus - Kiegészítő egységtípus

VI-3. táblázat: Számlaazonosító-kód

VI-4. táblázat: Engedélyazonosító-kód

VI-5. táblázat: Számlabirtokos-azonosító kód

VI-6. táblázat: Létesítményazonosító kód

VI-7. táblázat: Korrelációazonosító kód

VII. Melléklet

VIII. Melléklet

VIII-1. táblázat: Számlát vagy hitelesített kibocsátásokat érintő folyamatokra vonatkozó üzenetsorozat ábrázolása

VIII-2. táblázat: Számlát vagy hitelesített kibocsátásokat érintő folyamatokra vonatkozó státusz-diagram

VIII-3. táblázat: Számlákat és hitelesített kibocsátásokat érintő folyamatok összetevői és funkciói

VIII-4. táblázat: A számla kezelése webszolgáltatás összetevő

VIII-5. táblázat: Számla kezelése webszolgáltatás. SzámlaLétrehoz() funkció

VIII-6. táblázat: Számla kezelése webszolgáltatás. SzámlaAktualizál() funkció

VIII-7. táblázat: Számla kezelése webszolgáltatás. SzámlaLezár() funkció

VIII-8. táblázat: Számla kezelése webszolgáltatás. Hitel.Kibocs.Aktualizál() funkció

VIII-9. táblázat: Számla kezelése webszolgáltatás. Számla.Műv.Ell.Eredm.Fogadás() funkció

VIII-10. táblázat: A számlakezelés összetevő

VIII-11. táblázat: Számla kezelése. SzámlaLétrehozÉrvényesítés() funkció

VIII-12. táblázat: Számla kezelése. SzámlaLétrehoz() funkció

VIII-13. táblázat: Számlakezelés. SzámlaAktualizálÉrvényesítés() funkció

VIII-14. táblázat: Számla kezelése. SzámlaAktualizál() funkció

VIII-15. táblázat: Számla kezelése. SzámlaLezárÉrvényesítés() funkció

VIII-16. táblázat: Számla kezelése. SzámlaLezár()

VIII-17. táblázat: Számla kezelése. Hitel.Kibocs.Aktual. Érvényesítés()

VIII-18. táblázat: Számla kezelése. Hitel.Kibocs.Aktualizál

VIII-19. táblázat: Másodlagos ellenőrzések

IX. Melléklet

IX-1. táblázat: Harmadlagos ellenőrzések

X. Melléklet

X-1. táblázat: Másodlagos ellenőrzések

XI. Melléklet

XII. Melléklet

XII-1. táblázat: Közösségi független ügyleti jegyzőkönyv válaszkódok

XIII. Melléklet

XIV. Melléklet

XV. Melléklet

XVI. Melléklet

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre, illetve a 96/61/EK tanácsi irányelvet (1) és különösen annak 19. cikke (3) bekezdését módosítva,

tekintettel az üvegházhatást okozó gázok Közösségen belüli kibocsátásának nyomon követését szolgáló rendszerről és a Kiotói Jegyzőkönyv végrehajtásáról szóló, 2004. február 11-i 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra (2) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdése első albekezdésének második mondatára,

mivel:

(1) Egy integrált közösségi kibocsátásiegység-forgalmi rendszerre van szükség, mely a Közösségnek és a tagállamainak a 280/2004/EK határozat 6. cikke alapján létrehozott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeiből áll, amelyek magukban foglalják a 2003/87/EK irányelv 6. cikke alapján létrehozott kibocsátásforgalmi-jegyzékeket és az ugyanezen irányelv 19. cikke alapján létrehozott kibocsátásforgalmi-jegyzékeket és 20. cikke alapján létrehozott közösségi független ügyleti jegyzőkönyvet, annak biztosítására, hogy a kibocsátási egységek kiadásánál, átruházásánál és törlésénél ne legyenek szabálytalanságok, és hogy az ügyletek megfeleljenek az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezményéből (UNFCCC) és a Kiotói Jegyzőkönyvből fakadó kötelezettségeknek.

(2) A környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2003. január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (3) és az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 19/CP.7 határozatával összhangban az egyes jelentéseket rendszeresen közzé kell tenni annak érdekében, hogy a nyilvánosság számára hozzáférhetők legyenek a kibocsátásforgalmi-jegyzékek integrált rendszerében lévő információk, melyekre egyes titoktartási követelmények vonatkoznak.

(3) A személyek védelmére vonatkozó, a személyes adatok feldolgozásával és az ilyen adatok szabad mozgásával kapcsolatos közösségi jogszabályokat, különösen a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad mozgásáról szóló 95/46/EK irányelvet (4), az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelvet (5) és a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad mozgásáról szóló 45/2001/EK rendeletet (6) be kell tartani, amennyiben ezek az e rendelet szerint nyilvántartott és feldolgozott információkra vonatkoznak.

(4) Minden egyes kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek tartalmaznia kell egy Részes Fél számlát, egy megszüntetési számlát, valamint az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 19/CP.7 határozata szerinti törlési és helyettesítési számlákat minden egyes kötelezettségvállalási időszakra vonatkozóan, és a 2003/87/EK irányelv 19. cikke szerint létrehozott kibocsátásforgalmi-jegyzékeknek tartalmazniuk kell az ennek az irányelvnek a követelményeinek végrehajtásához szükséges, az üzemeltetőkre és egyéb személyekre vonatkozó birtokosi számlákat. Valamennyi ilyen számlát az egységesített eljárásokkal kell létrehozni a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszer egységességének és a benne foglalt információk nyilvános hozzáférésének biztosítására.

(5) A 280/2004/EK határozat 6. cikke a Közösség és tagállamai számára előírja a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti - az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott - kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációinak alkalmazását a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv létrehozására és működtetésére. E specifikációk alkalmazása és kidolgozása az integrált közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerrel kapcsolatosan lehetővé teszi a 2003/87/EK irányelv 19. cikke szerint létrehozott kibocsátásforgalmi-jegyzékek beillesztését a 280/2004/EK határozat 6. cikke alapján létrehozott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékekbe.

(6) A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv automatikus ellenőrzéseket fog végezni a közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerben a kibocsátási egységeket, hitelesített kibocsátásokat, számlákat és kiotói egységeket, az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv pedig automatikus ellenőrzéseket fog végezni a kiotói egységekre vonatkozó folyamatokat illetően annak biztosítására, hogy ne legyenek szabálytalanságok. Azokat a folyamatokat, amelyek megbuknak ezeken az ellenőrzéseken, le fogják állítani annak biztosítása érdekében, hogy a közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerben zajló ügyletek megfeleljenek 2003/87/EK irányelv követelményeinek, valamint UNFCCC és a Kiotói Jegyzőkönyv alapján kidolgozott követelményeknek.

(7) A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerben zajló összes ügyletet az egységesített eljárásoknak megfelelően és - ahol szükséges - összehangolt időrendben kell végrehajtani, hogy biztosítani lehessen megfelelésüket a 2003/87/EK irányelv követelményeinek, valamint UNFCCC és a Kiotói Jegyzőkönyv alapján kidolgozott követelményeknek, továbbá e rendszer integritásának védelmére.

(8) A hitelesítési és hozzáférési jogosultsági követelményeket illetően meg kell állapítani azokat a minimális biztonsági előírásokat és összehangolt követelményeket, amelyek az integrált közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerben lévő adatok biztonságának védelmét szolgálják.

(9) A központi tisztviselőnek és minden egyes jegyzékkezelőnek biztosítania kell az integrált közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszer működési zavarainak minimumra korlátozását az összes szükséges lépés megtételével ahhoz, hogy biztosítva legyen a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv rendelkezésre állása azzal, hogy nagy teljesítményű rendszereket és eljárásokat biztosítanak az összes információ megőrzésére.

(10) A közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerben a folyamatokra, üzemeltetőkre és személyekre vonatkozó összes nyilvántartást a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti - az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott - kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban meghatározott adatnaplózási előírásoknak megfelelően kell tárolni.

(11) Az átlátható díjrendszer és birtokosok közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerben zajló egyedi ügyletek miatti díjjal-terhelésének tilalma elő fogja segíteni e rendszer integritásának biztosítását.

(12) Ennek a rendeletnek az intézkedései összhangban vannak a 2003/87/EK irányelv 23. cikke (1) bekezdésében és a 280/2004/EK határozat 9. cikke (2) bekezdésében említett bizottság véleményével.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

A RENDELET TÁRGYA ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet általános rendelkezéseket, funkcionális és technikai specifikációkat, valamint karbantartási követelményeket állapít meg a közös adatelemeket egységesített adatbázisok formájában tartalmazó kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékekből álló egységesített és biztonságos jegyzékrendszerrel és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvvel kapcsolatosan. Ezenkívül gondoskodik a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv közötti hatékony kommunikációs rendszerről.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a 2003/87/EK irányelv 3. cikkében megállapított fogalommeghatározások érvényesek. Ugyancsak érvényesek a következő fogalommeghatározások:

a) "2005-2007 közötti időszak" a 2005. január 1-jétől 2007. december 31-ig tartó, a 2003/87/EK irányelv 11. cikke (1) bekezdésében említett időszakot jelenti;

b) "2008-2012 közötti időszak és az utána következő ötéves időszakok" a 2008. január 1-jétől 2012. december 31-ig tartó és a rákövetkező ötéves időszakokat jelenti, a 2003/87/EK irányelv 11. cikke (1) bekezdésében említettek szerint;

c) "számlabirtokos" a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerben számlával rendelkező személyt jelent;

d) "kibocsátható mennyiség" az üvegházhatású gázok a 280/2004/EK határozat 7. cikke alapján meghatározott kibocsátási szintjeinek megfelelően széndioxid-egyenérték tonnában kiszámított mennyiségét jelenti;

e) "kibocsátható mennyiségi egység" (KME) a 280/2004/EK határozat 7. cikkének (3) bekezdése alapján kiadott egységet jelenti;

f) "felhatalmazott képviselő" azt a természetes személyt jelenti, aki a 23. cikk alapján jogosultságot kapott a központi tisztviselő, valamely jegyzékkezelő, számlabirtokos vagy hitelesítő képviseletére;

g) "TFM-jegyzék" azt a tiszta fejlesztési mechanizmus jegyzéket jelenti, melyet a Kiotói Jegyzőkönyv 12. cikke valamint az UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv alapján elfogadott határozatok szerinti tiszta fejlesztési mechanizmus igazgatóság hozott létre, működtet és tart karban;

h) "központi tisztviselő" a Bizottság által a 2003/87/EK irányelv 20. cikke alapján a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv vezetésére és karbantartására kijelölt személyt jelenti;

i) "közösségi független ügyleti jegyzőkönyv" a 2003/87/EK irányelv 20. cikke (1) bekezdésében előírt és az 5. cikknek megfelelően létrehozott, működtetett és karbantartott, a kibocsátási egységek kiadásának, leadásának és törlésének nyilvántartására szolgáló független ügyleti jegyzőkönyvet jelenti;

j) "illetékes hatóság" a tagállamok által a 2003/87/EK irányelv 18. cikke alapján kijelölt hatóságot vagy hatóságokat jelenti;

k) "eltérés" a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv vagy az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv által észlelt olyan rendellenességet jelent, amely miatt a javasolt folyamat nem felel meg a 2003/87/EK irányelvben előírt és e rendeletben részletezett követelményeknek, valamint az UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti követelményeknek;

l) "vis maior kibocsátási egység" a 2003/87/EK irányelv 29. cikke alapján kiadott vis maior kibocsátási egységet jelenti;

m) "ellentmondás" a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv vagy az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv által észlelt olyan rendellenességet jelent, amelynél a kibocsátási egységekre, számlákra vagy kiotói egységekre vonatkozóan valamely jegyzék által az időszakos egyeztetési folyamat során szolgáltatott adat eltér valamelyik független ügyleti jegyzőkönyvben található adattól;

n) "kiotói egység" alatt KME, ETE, KCsE vagy IKCs értendő;

o) "folyamat" alatt a 32. cikkben említett folyamatok valamelyike értendő;

p) "kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék" a 2003/87/EK irányelv 19. cikke alapján létrehozott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket magában foglaló, a 280/2004/EK határozat 6. cikke alapján létrehozott, működtetett és karbantartott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket jelent;

q) "jegyzékkezelő" azt a tagállam vagy a Bizottság által kijelölt illetékes hatóságot, személyt vagy személyeket jelenti, aki(k) a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működtetését és karbantartását végzi(k) a 2003/87/EK irányelv, a 280/2004/EK határozat és e rendelet követelményeivel összhangban;

r) "eltávolítási egység" (ETE) a Kiotói Jegyzőkönyv 3. cikke alapján kiadott egységet jelent;

s) "ideiglenes IKCs" (iIKCs) egy olyan TFM szerinti erdősítésre vagy újraerdősítésre kiadott IKCs, amely - az UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv alapján elfogadott határozatoktól függően - a kiadása után következő kötelezettségvállalási időszak végén jár le;

t) "hosszú távú IKCs" (htIKCS) egy olyan TFM szerinti erdősítésre és újraerdősítésre kiadott IKCs, amely - az UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv alapján elfogadott határozatoktól függően - azon TFM szerinti erdősítési vagy újraerdősítési projekt hitelezési időszakának a végén jár le, amelyre kiadták;

u) "harmadik országbeli jegyzék" a Kiotói Jegyzőkönyv B. mellékletében szereplő olyan ország által létrehozott, működtetett és karbantartott jegyzék, amely nem tagállam;

v) "ügylet" alatt a kibocsátási egységek kiadása, átruházása, megszerzése, leadása, törlése és helyettesítése, valamint KCsE-k, IKCs-k, KME-k és ETE-k kiadása, átruházása, megszerzése, törlése és megszüntetése, továbbá KCsE-k, IKCs-k és KME-k átvitele értendő;

w) "UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv" az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási Keretegyezményének titkársága által létrehozott, működtetett és karbantartott független ügyleti jegyzőkönyvet jelenti;

x) "hitelesítő" egy olyan szakértő, független, akkreditált hitelesítő szervet jelent, akinek feladata a hitelesítési eljárás végrehajtása és arról jelentés készítése, a tagállam által a 2003/87/EK irányelv V. melléklete alapján megállapított követelményeknek megfelelően;

y) "év" a nyugat-európai idő alapján vett naptári évet jelenti.

II. FEJEZET

KIBOCSÁTÁSIEGYSÉG-FORGALMI JEGYZÉKEK ÉS ÜGYLETI JEGYZŐKÖNYVEK

3. cikk

Kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek

(1) Az ezen rendelet hatálybalépését követő napra minden egyes tagállam és a Bizottság létrehoz egy-egy kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket egy egységesített elektronikus adatbázis formájában.

(2) Mindegyik kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek tartalmaznia kell az I. mellékletben megadott hardvert és szoftvert, elérhetőnek kell lennie interneten keresztül, és meg kell felelnie az e rendelet szerinti funkcionális és technikai specifikációknak.

(3) Mindegyik kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek az ezen rendelet hatálybalépését követő napra képesnek kell lennie a VIII. mellékletben szereplő hitelesített kibocsátásokkal és számlákkal kapcsolatos folyamatok, a X. mellékletben szereplő egyeztetési folyamatok és a XI. mellékletben szereplő összes adminisztrációs folyamat helyes végrehajtására.

Mindegyik kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek az ezen rendelet hatálybalépését követő napra képesnek kell lennie a XI. mellékletben szereplő kibocsátási egységekkel és kiotói egységekkel kapcsolatos összes folyamat helyes végrehajtására a 04-00, 06-00, 07-00 és 08-00 típusú folyamatok kivételével.

Mindegyik kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek 2005. március 31-re képesnek kell lennie a IX. mellékletben megállapított kibocsátási egységekkel és kiotói egységekkel kapcsolatos 04-00, 06-00, 07-00 és 08-00 típusú folyamatok helyes végrehajtására.

4. cikk

Összevont kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek

Bármelyik tagállam létrehozhatja, működtetheti és karbantarthatja kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékét egy vagy több tagállammal vagy a Bizottsággal együttesen, összevont módon, feltéve hogy saját kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéke megkülönböztethető marad.

5. cikk

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv

(1) A közösségi független ügyleti jegyzőkönyvet egységesített elektronikus adatbázis formájában a Bizottságnak kell létrehoznia az ezen rendelet hatályba lépését követő napra.

(2) A közösségi független ügyleti jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az I. mellékletben megadott hardvert és szoftvert, elérhetőnek kell lenni interneten keresztül, és meg kell felelni az e rendelet szerinti funkcionális és technikai specifikációknak.

(3) A 2003/87/EK irányelv 20. cikke alapján kijelölt központi tisztviselő működteti és tartja karban a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvet e rendelet rendelkezéseivel összhangban.

(4) A központi tisztviselő biztosítja a XI. mellékletben szereplő adminisztratív folyamatokat az adatok közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszeren belüli épségének elősegítése érdekében.

(5) A központi tisztviselő csak akkor végez kibocsátási egységekkel, hitelesített kibocsátásokkal, számlákkal vagy kiotói egységekkel kapcsolatos folyamatokat, ha ez központi tisztviselői feladatának ellátásához szükséges.

(6) A közösségi független ügyleti jegyzőkönyvnek ezen rendelet hatálybalépését követő napra képesnek kell lennie a VIII. mellékletben és a IX. mellékletben szereplő kibocsátási egységekkel, hitelesített kibocsátásokkal, számlákkal vagy kiotói egységekkel kapcsolatos összes folyamatok helyes végrehajtására.

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyvnek az ezen rendelet hatálybalépését követő napra képesnek kell lennie a X. mellékletben szereplő egyeztetési folyamatok és a XI. mellékletben szereplő adminisztratív folyamatok helyes végrehajtására.

6. cikk

A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat

(1) Az egyes kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolatot 2004. december 31-ére létre kell hozni.

A központi tisztviselő aktiválja a kommunikációs kapcsolatot a XIII. mellékletben szereplő tesztelési eljárások és a XIV. mellékletben szereplő inicializálási eljárások sikeres befejeződését követően és értesíti erről az érintett jegyzék-kezelőt.

(2) 2005. január 1-jétől mindaddig, amíg a 7. cikkben említett kommunikációs kapcsolat létre nem jött, a kibocsátási egységekkel, hitelesített kibocsátásokkal és számlákkal kapcsolatos összes folyamatot a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvön keresztül történő adatcserével kell lebonyolítani.

(3) A Bizottság arra utasíthatja a központi tisztviselőt, hogy ideiglenesen függessze fel a valamely kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék által kezdeményezett, VIII. és IX. melléklet szerinti folyamatot, amennyiben a folyamat végrehajtása nem a 32-37. cikkel összhangban történik.

A Bizottság arra utasíthatja a központi tisztviselőt, hogy ideiglenesen függessze fel a kommunikációs kapcsolatot egy adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv között, vagy hogy függesszen fel egyes VIII. és IX. melléklet szerinti folyamatokat, vagy az összest, amennyiben az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működtetése és karbantartása nem felel meg e rendelet rendelkezéseinek.

7. cikk

A független ügyleti jegyzőkönyvek közötti kommunikációs kapcsolat

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolatot közvetlenül az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv létrejötte után létre kell hozni.

Miután létrejött ez a kapcsolat, a kibocsátási egységekkel, hitelesített kibocsátásokkal, számlákkal és kiotói egységekkel kapcsolatos összes folyamatot az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyvön keresztüli adatcserével kell a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv felé végezni.

8. cikk

Jegyzékkezelők

(1) Mindegyik tagállam és a Bizottság kijelöl egy-egy jegyzék-kezelőt a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék e rendelet rendelkezései szerinti működtetésére és karbantartására.

A tagállamok és a Bizottság biztosítják, hogy ne álljon fenn összeférhetetlenség a jegyzék-kezelő és a számlabirtokosok illetve a jegyzék-kezelő és a központi tisztviselő között.

(2) Minden egyes tagállam közli 2004. szeptember 1-jéig a Bizottsággal kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéke kezelőjének személyazonossági és kapcsolattartási adatait a XIV. mellékletben szereplő inicializálási eljárásokkal összhangban.

(3) Kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeik működtetésével és karbantartásával kapcsolatosan a Bizottság és a tagállamok megtartják végső felelősségüket és hatáskörüket.

(4) A Bizottság összehangolja e rendelet előírásainak végrehajtását az egyes tagállamok kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék kezelőivel és a központi tisztviselővel.

III. FEJEZET

A KIBOCSÁTÁSIEGYSÉG-FORGALMI JEGYZÉKEK TARTALMA

1. SZAKASZ

Jelentés és bizalmas kezelés

9. cikk

Adatszolgáltatás

(1) Minden egyes jegyzék-kezelő jegyzékének weboldalán keresztül átlátható és szervezett módon hozzáférhetővé teszi a XVI. mellékletben felsorolt adatokat a XVI. mellékletben megadott gyakorisággal és az ott megadott jelentés-fogadók számára. A jegyzék-kezelők a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben lévő további adatokat nem adhatják ki.

(2) A központi tisztviselő a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv weboldalán keresztül átlátható és szervezett módon hozzáférhetővé teszi a XVI. mellékletben felsorolt adatokat a XVI. mellékletben megadott gyakorisággal és az ott megadott jelentés-fogadók számára. A központi tisztviselő közösségi független ügyleti jegyzőkönyvben lévő további adatokat nem adhatja ki.

(3) Mindegyik weboldalon lehetővé kell tenni a XVI. mellékletben felsorolt jelentés-fogadók számára a keresők segítségével történő keresést.

(4) Az egyes jegyzék-kezelők felelősek a jegyzékükből származó és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv weboldalán keresztül rendelkezésre bocsátott adatokért.

(5) Sem a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv, sem a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek nem követelhetnek a kibocsátási egységekre vagy kiotói egységekre vonatkozó árinformációkat a számlabirtokosoktól.

10. cikk

Bizalmas kezelés

(1) A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékekben és közösségi független ügyleti jegyzőkönyvben lévő összes adat, beleértve az összes számla- és ügylet-állományt, bizalmasan kezelendő minden olyan felhasználás szempontjából, mely kívül esik az e rendelet, a 2003/87/EK irányelv vagy a nemzeti jogszabályok előírásainak végrehajtásán.

(2) A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékekben lévő adatokat tilos az adott számlabirtokos előzetes hozzájárulása nélkül felhasználni, kivéve a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek e rendelet rendelkezéseinek megfelelő működtetésére és karbantartására.

(3) Az egyes illetékes hatóságok és jegyzék-kezelők a kibocsátási egységekkel, hitelesített kibocsátásokkal, számlákkal vagy kiotói egységekkel kapcsolatosan csak olyan folyamatokat hajthatnak végre, amelyek illetékes hatósági vagy jegyzék-kezelői funkciójuk ellátásához szükségesek.

2. SZAKASZ

Számlák

11. cikk

Számlák

(1) 2005. január 1-jétől kezdődően minden egyes kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek tartalmaznia kell legalább egy, a 12. cikknek megfelelően létrehozott Részes Fél számlát.

(2) 2005. január 1-jétől kezdődően minden tagállami kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek tartalmaznia kell egy üzemeltetői számlát a 15. cikk szerint létrehozott minden egyes létesítményre, és minden egyes kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek tartalmaznia kell legalább egy személyi számlát a 19. cikknek megfelelően létrehozott személyekre.

(3) 2005. január 1-jétől kezdődően minden kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek tartalmaznia kell egy megszüntetési számlát és egy törlési számlát a 2005-2007, illetve egy törlési számlát a 2008-2012 közötti időszakra a 12. cikk szerint létrehozva.

(4) 2008. január 1-jétől és minden további öt éves időszak első évének január 1-jétől minden egyes kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek tartalmaznia kell egy megszüntetési számlát és az UNFCCC illetve a Kiotói Jegyzőkönyv alapján elfogadott vonatkozó határozatok által előírtak szerinti törlési és helyettesítési számlákat a 2008-2012 közötti időszakra és minden további öt éves időszakra, a 12. cikk szerint létrehozva.

(5) Más rendelkezés hiányában az összes számlának kibocsátási egységek és kiotói egységek tartására kell képesnek lenni.

3. SZAKASZ

Részes Fél számlák

12. cikk

A Részes Fél számlák létrehozása

(1) A tagállam és a Bizottság illetékes szerve kérelmet nyújtanak be jegyzék-kezelőikhez a 11. cikk (1), (3) és (4) bekezdésében említett számlák kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékükben történő létrehozására vonatkozólag.

A kérelmezőnek szolgáltatnia kell a jegyzék-kezelő számára az általa indokoltan igényelt információkat. Ezekbe az információkba beletartoznak a IV. mellékletben szereplő adatok.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem kézhezvételétől vagy a kibocsátásegység-forgalmi jegyzék és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat aktiválásától számított 10 napon belül - a későbbi időpont a mérvadó -, a jegyzék-kezelő létrehozza a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben a számlát a VIII. mellékletben meghatározott számla-létrehozási folyamatnak megfelelően.

(3) Az (1) bekezdésben említett kérelmező köteles 10 napon belül közölni a jegyzék-kezelővel az (1) bekezdés szerint neki szolgáltatott adatokban bekövetkezett bármilyen változást. A jegyzék-kezelő az értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül aktualizálja az adatokat a VIII. mellékletben meghatározott számla-aktualizálási folyamatnak megfelelően.

(4) A jegyzék-kezelő megkövetelheti az (1) bekezdésben említett kérelmezőtől, hogy egyezzen bele az V. mellékletben meghatározott ügyekre vonatkozó feltételek teljesítésébe.

13. cikk

A Részes Fél számlák lezárása

A tagállam és a Bizottság illetékes szerve által a Részes Fél számla lezárására benyújtott kérelem kézhezvételétől számított 10 napon belül a jegyzék-kezelő lezárja a számlát a VIII. mellékletben meghatározott számla-lezárási folyamattal.

14. cikk

Értesítés

A jegyzék-kezelő köteles haladéktalanul értesíteni Részesét a Részes Fél számlák létrehozásáról vagy aktualizálásáról és Részes Fél számláinak lezárásáról.

4. SZAKASZ

Üzemeltetői számlák

15. cikk

Üzemeltetői számlák létrehozása

(1) 14 napon belül azt követően, hogy egy, korábban ilyen engedéllyel nem rendelkező létesítménynek az üzemeltetője részére kiadtak egy üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó engedélyt, vagy hogy megtörtént a kibocsátásegység-forgalmi jegyzék és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat aktiválása - a későbbi időpont a mérvadó -, az illetékes hatóságnak, vagy amennyiben az illetékes hatóság úgy kívánja, az üzemeltetőnek szolgáltatnia kell a III. mellékletben meghatározott adatokat a kibocsátásegység-forgalmi jegyzék kezelője felé.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatok kézhezvételétől vagy a kibocsátásegység-forgalmi jegyzék és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat aktiválásától számított 10 napon belül - a későbbi időpont a mérvadó - a jegyzék-kezelő létrehoz egy üzemeltetői számlát a VIII. mellékletben meghatározott számla-létrehozási folyamatnak megfelelően.

(3) Az illetékes hatóság, vagy amennyiben az illetékes hatóság úgy kívánja, az üzemeltető köteles 10 napon belül közölni a jegyzék-kezelővel az (1) bekezdés szerint neki szolgáltatott adatokban bekövetkezett bármilyen változást. A jegyzék-kezelő az értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül aktualizálja az üzemeltető adatait a VIII. mellékletben meghatározott számla-aktualizálási folyamatnak megfelelően.

(4) A jegyzék-kezelő megkövetelheti az üzemeltetőktől, hogy egyezzenek bele az V. mellékletben meghatározott ügyekre vonatkozó feltételek teljesítésébe.

16. cikk

Kiotói egységek tartása üzemeltetői számlákon

Az üzemeltetői számlának képesnek kell lenni kiotói egységek tartására, amennyiben erre a tagállami vagy közösségi jogszabályok feljogosítják.

17. cikk

Az üzemeltetői számlák lezárása

(1) Az illetékes hatóság köteles 10 napon belül értesíteni a jegyzék-kezelőt, ha egy létesítménynek visszavonták az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó engedélyét vagy az leadásra került, s ennek eredményeképpen nem rendelkezik engedéllyel. A (2) bekezdés sérelme nélkül, a jegyzék-kezelő köteles az ilyen visszavonás vagy leadás által érintett összes üzemeltetői számlát lezárni a VIII. mellékletben meghatározott számla-lezárási folyamat szerint a visszavonás vagy leadás évét követő év június 30. napjával, ha az érintett létesítménynek a bejegyzési értéke megfelelőségi státusz tábla utolsó évében nulla vagy annál nagyobb. Ha az érintett létesítménynek a bejegyzési értéke a megfelelőségi státusz tábla utolsó évében nullánál kisebb, a jegyzék-kezelőnek azon a napon kell lezárnia a számlát, miután a bejegyzési érték nulla vagy annál nagyobb lett, vagy azon a napon, amikor az hatóság a számla lezárására utasította a jegyzék-kezelőt, nem lévén ésszerű kilátás arra, hogy a létesítmény üzemeltetője további kibocsátási egységeket ruházzon át.

(2) Amennyiben az üzemeltetői számlán, amelyet a jegyzék-kezelő az (1) bekezdésnek megfelelően le szándékozik zárni, pozitív egyenleg van, akkor a jegyzék-kezelő először felszólítja az üzemeltetőt, hogy adjon meg egy másik számlát a közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszeren belül, amelyre az ilyen kibocsátási egységek vagy kiotói egységek átruházhatók. Ha az üzemeltető nem válaszolt 60 napon belül a jegyzék-kezelő felszólítására, akkor a jegyzék-kezelőnek az egyenleget a Részes Fél számlára kell átruháznia.

18. cikk

Értesítés

A jegyzék-kezelő köteles haladéktalanul értesíteni számlabirtokost üzemeltetői számláinak létrehozásáról, aktualizálásáról vagy bezárásáról.

5. SZAKASZ

Személyi számlák

19. cikk

A személyi számlák létrehozása

(1) A személyi számla iránti kérelmet az érintett kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék kezelőjéhez kell benyújtani.

A kérelmezőnek szolgáltatnia kell a jegyzék-kezelő számára az általa indokoltan igényelt információkat. Ezen információkba beletartoznak a IV. mellékletben szereplő adatok.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem kézhezvételétől vagy a kibocsátásegység-forgalmi jegyzék és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat aktiválásától számított 10 napon belül - a későbbi időpont a mérvadó - a jegyzék-kezelő létrehozza kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékében a személyi számlát a VIII. mellékletben meghatározott számla-létrehozási folyamatnak megfelelően.

A jegyzék-kezelő kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékében legfeljebb 99 személyi számlát hozhat létre bármely személy nevében.

(3) A kérelmező köteles 10 napon belül közölni a jegyzék-kezelővel az (1) bekezdés szerint neki szolgáltatott adatokban bekövetkezett bármilyen változást. A jegyzék-kezelő az értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül aktualizálja az adatokat a VIII. mellékletben meghatározott számla-aktualizálási folyamatnak megfelelően.

(4) A jegyzék-kezelő megkövetelheti az (1) bekezdésben említett kérelmezőktől, hogy egyezzenek bele az V. mellékletben meghatározott ügyekre vonatkozó feltételek teljesítésébe.

20. cikk

Kiotói egységek tartása személyi számlákon

A személyi számlának képesnek kell lennie kiotói egységek tartására, amennyiben erre a tagállami vagy közösségi jogszabályok feljogosítják.

21. cikk

A személyi számlák lezárása

(1) A személyi számla lezárására vonatkozó kérelem kézhezvételétől számított 10 napon belül a jegyzék-kezelő köteles lezárni a számlát a VIII. mellékletben meghatározott számlalezárási folyamat szerint.

(2) Ha a személyi számla egyenlege nulla és 12 hónapos időszak alatt nem regisztráltak semmilyen ügyletet, akkor a jegyzék-kezelő értesíti a számlabirtokost, hogy a személyi számla 60 napon belül lezárásra kerül, kivéve, ha a jegyzék-kezelő ezen időszakon belül megkapja a számlabirtokos személyi állomány fenntartására vonatkozó kérését. Ha a jegyzék-kezelő nem kap ilyen irányú kérést a számlabirtokostól, be kell zárnia a számlát a VIII. mellékletben meghatározott számla-lezárási eljárással.

22. cikk

Értesítés

A jegyzék-kezelő köteles haladéktalanul értesíteni minden számlabirtokost személyi számlájának létrehozásáról, aktualizálásáról vagy lezárásáról.

23. cikk

Felhatalmazott képviselők

(1) Minden számlabirtokos kinevez egy elsődleges és egy másodlagos felhatalmazott képviselőt a 12., 15. és 19 cikk szerint létrehozott számláihoz. A jegyzék-kezelőhöz intézett, folyamatok elvégzésére irányuló kéréseket a felhatalmazott képviselőknek kell benyújtani a számlabirtokos nevében.

(2) A Bizottság és mindegyik tagállam lehetővé teheti a számlabirtokosoknak, hogy kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékében egy további felhatalmazott képviselőt nevezzen meg, akinek a beleegyezése szükséges az elsődleges és másodlagos felhatalmazott képviselő beleegyezése mellett a jegyzék-kezelőjükhöz intézett, a 49. cikk (1) bekezdése, valamint az 52., 53. és 62. cikk szerinti folyamatok végrehajtására irányuló kérelemhez.

(3) Minden hitelesítő kinevez legalább egy felhatalmazott képviselőt a létesítmények éves hitelesített kibocsátásainak a hitelesített kibocsátások táblába történő bejegyzésére illetve jóváhagyására az 51. cikk (1) bekezdésének megfelelően.

(4) Minden jegyzék-kezelő és a központi tisztviselő kinevez legalább egy felhatalmazott képviselőt kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeiknek és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvnek a kezelő/tisztviselő nevében történő működtetésére és karbantartására.

6. SZAKASZ

Táblák

24. cikk

Táblák

(1) 2005. január 1-jétől kezdődően minden tagállami kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek tartalmaznia kell egy hitelesített kibocsátások táblát, egy leadott kibocsátási egységek táblát és egy megfelelőségi státusz táblát.

Minden kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék tartalmazhat más célokra szolgáló további táblákat is.

(2) A közösségi független ügyleti jegyzőkönyvnek tagállamonként tartalmaznia kell egy nemzeti kiosztási terv táblát a 2005-2007 közötti időszakra, a 2008-2012 közötti időszakra és minden további öt éves időszakra.

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv tartalmazhat más célokra szolgáló további táblákat is.

(3) Az egyes tagállamok tábláinak a II. mellékletben meghatározott információkat kell tartalmazni. Az üzemeltetői számláknak és a személyi számláknak a XVI. mellékletben meghatározott információkat kell tartalmazni.

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyvben lévő nemzeti kiosztási terv táblának a XIV. mellékletben meghatározott információkat kell tartalmazni.

7. SZAKASZ

Kódok és azonosítók

25. cikk

Kódok

Minden kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek tartalmaznia kell a VII. mellékletben szereplő bemeneti kódokat és a XII. mellékletben szereplő válaszkódokat a folyamatok során kicserélt adatok helyes értelmezésének biztosítása érdekében.

26. cikk

Számlaazonosító kódok és alfanumerikus azonosítók

A számlák létrehozása előtt a jegyzék-kezelőnek minden egyes számlához hozzá kell rendelni egy egyedi azonosító kódot illetve a számlabirtokos által megadott alfanumerikus azonosítót a III. illetve IV. mellékletben megadott információk részeként. Egy számla létrehozása előtt a jegyzék-kezelőnek a számlabirtokoshoz is hozzá kell rendelni egy a VI. mellékletben szereplő elemekből álló egyedi számlabirtokos-azonosító kódot.

IV. FEJEZET

ELLENŐRZÉSEK ÉS FOLYAMATOK

1. SZAKASZ

Számlák zárolása

27. cikk

Az üzemeltetői számlák zárolása

(1) Amennyiben 2006-tól kezdődően az adott év április 1-jén valamely létesítmény előző évi éves hitelesített kibocsátásai nincsenek rögzítve a hitelesített kibocsátások táblába a VIII. mellékletben meghatározott hitelesített kibocsátások rögzítési folyamatának megfelelően, úgy a jegyzék-kezelő köteles zárolni minden kibocsátási egység átruházást az üzemeltetői számláról e létesítményt illetően.

(2) Amikor az (1) bekezdésben említett létesítmény (1) bekezdésben említett évre vonatkozó éves hitelesített kibocsátásai rögzítésre kerültek a hitelesített kibocsátások táblába, a jegyzék-kezelő feloldja a számla zárolását.

(3) A jegyzék-kezelő köteles haladéktalanul értesíteni az érintett számlabirtokost és az illetékes hatóságot az üzemeltetői számlák zárolásáról és annak feloldásáról.

(4) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a kibocsátási egység 52. cikk szerinti leadására, illetve 60. és 61. cikk szerinti törlésére és helyettesítésére.

2. SZAKASZ

Automatikus ellenőrzések és az adategyeztetési folyamat

28. cikk

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv által észlelt eltérések

(1) A központi tisztviselő biztosítja, hogy a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv elvégezze a VIII. mellékletben, a IX. mellékletben és a XI. mellékletben meghatározott automatikus ellenőrzéseket a kibocsátási egységekkel, hitelesített kibocsátásokkal, számlákkal és kiotói egységekkel kapcsolatos összes folyamatra annak biztosítására, hogy ne legyenek eltérések.

(2) Ha az (1) bekezdésben említett automatikus ellenőrzéseket eltérést találnak a VIII. melléklet, IX. melléklet és XI. melléklet szerinti folyamatoknál, a központi tisztviselő haladéktalanul tájékoztatja az érintett jegyzék-kezelőt vagy kezelőket egy automatikus válasz megküldésével, mely a VIII. mellékletben, a IX. melléklet és a XI. mellékletben meghatározott válaszkódok segítségével megadja az eltérés pontos jellegét. A kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék kezelője, amikor megkap egy ilyen VIII. vagy IX. melléklet szerinti folyamatra vonatkozó válaszkódot, megszakítja a folyamatot és értesíti a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvet. A központi tisztviselő pedig nem aktualizálja a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvben lévő információt. Az érintett jegyzék-kezelő vagy kezelők azonnal tájékoztatják az érintett számlabirtokosokat arról, hogy a folyamatot megszakították.

29. cikk

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv által észlelt ellentmondások

(1) A központi tisztviselő biztosítja, hogy a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv szabályos időközönként elindítsa a X. mellékletben meghatározott adategyeztetési folyamatot. E célból a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv nyilvántartja a kibocsátási egységekkel, számlákkal és kiotói egységekkel kapcsolatos összes folyamatot.

E folyamat segítségével a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv leellenőrzi, hogy az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben lévő számlák kiotói egység és kibocsátási egység állománya azonos-e a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvben szereplő nyilvántartásokkal.

(2) Ha az adategyeztetési folyamat során ellentmondás derült ki, a központi tisztviselő haladéktalanul tájékoztatja az érintett jegyzék-kezelőt vagy kezelőket. Ha az ellentmondás nem oldódik fel, a központi tisztviselő biztosítja, hogy a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv ne engedje semmilyen, az ellentmondás által érintett kiotói egységekkel, számlákkal vagy kiotói egységekkel kapcsolatos, VIII. melléklet és IX. melléklet szerinti folyamat további folytatását.

30. cikk

Az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv által észlelt eltérések és ellentmondások

(1) Ha az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv, egy automatikus ellenőrzést követően, arról tájékoztatja az érintett jegyzék-kezelőt vagy kezelőket, hogy eltérést észlelt egy folyamatnál, a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék kezelője megszakítja a folyamatot és tájékoztatja erről az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyvet. Az érintett jegyzék-kezelő vagy kezelők azonnal tájékoztatják az érintett számlabirtokosokat arról, hogy a folyamatot megszakították.

(2) Ha az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv ellentmondást észlelt, a központi tisztviselő biztosítja, hogy a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv ne engedje semmilyen, a VIII. melléklet és IX. melléklet szerinti olyan folyamat további folytatását, amely valamely olyan kiotói egységgel kapcsolatos, melyre vonatkozik a korábbi ellentmondás, ugyanakkor nem tárgya az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv automatikus ellenőrzéseinek.

31. cikk

Jegyzéki automatikus ellenőrzések

Az egyes folyamatok végrehajtása előtt és alatt a jegyzék-kezelő biztosítja, hogy a jegyzéken belül végrehajtásra kerüljenek a megfelelő automatikus ellenőrzések az eltérések észlelésére, hogy ezáltal a folyamatok még a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv vagy az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv által végzendő automatikus ellenőrzéseket megelőzően megszakadjanak.

3. SZAKASZ

A folyamatok végrehajtása és véglegessé válása

32. cikk

Folyamatok

Minden egyes folyamatnak követnie kell az adott folyamattípusra a VIII. mellékletben, a IX. mellékletben, a X. mellékletben és a XI. mellékletben meghatározott üzenetváltások teljes sorozatát. Minden egyes folyamatnak meg kell felelnie az UNFCCC illetve a Kiotói Jegyzőkönyv alapján kidolgozott webszolgáltatásokat leíró nyelvvel leírt formátumnak és informatikai követelményeknek.

33. cikk

Azonosító kódok

A jegyzék-kezelő minden egyes a VIII. mellékletben említett folyamathoz egy egyedi korreláció-azonosító kódot és minden egyes a IX. mellékletben említett folyamathoz egy egyedi ügylet-azonosító kódot rendel hozzá. Az ilyen azonosító kódoknak a VI. mellékletben említett elemeket kell tartalmazni.

34. cikk

A számlákkal és a hitelesített kibocsátásokkal kapcsolatos folyamatok véglegessé válása

A VIII. mellékletben említett folyamatok akkor lesznek véglegesek, amikor mindkét független ügyleti jegyzőkönyv sikeresen értesíti a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket arról, hogy nem észleltek semmilyen eltérést a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék által küldött javaslatban.

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat létrejöttét megelőzően azonban a VIII. mellékletben említett folyamatok akkor lesznek véglegesek, amikor a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv értesíti a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket arról, hogy nem észlelt semmilyen eltérést a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék által küldött javaslatban.

35. cikk

Kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeken belüli ügyletekkel kapcsolatos folyamatok véglegessé válása

A IX. mellékletben említett folyamatok, a külső átruházási folyamat kivételével, akkor lesznek véglegesek, amikor mindkét független ügyleti jegyzőkönyv sikeresen értesíti a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket arról, hogy nem észleltek semmilyen eltérést a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék által küldött javaslatban és a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék sikeres megerősítést küldött a két független ügyleti jegyzőkönyvnek arról, hogy nyilvántartásait a javaslatának megfelelően aktualizálta.

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat létrejöttét megelőzően azonban a IX. mellékletben említett folyamatok - a külső átruházási folyamat kivételével - akkor lesznek véglegesek, amikor a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv értesíti a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket arról, hogy nem észlelt semmilyen eltérést a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék által küldött javaslatban és a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék sikeres megerősítést küldött a két független ügyleti jegyzőkönyvnek arról, hogy nyilvántartásait a javaslatának megfelelően aktualizálta.

36. cikk

A külső átruházási folyamat véglegessé válása

A külső átruházási folyamat akkor válik véglegessé, amikor mindkét független ügyleti jegyzőkönyv értesíti a megszerző kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket, hogy nem észleltek semmilyen eltérést a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék által küldött javaslatban, a megszerző kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék pedig sikeres megerősítést küldött a két független ügyleti jegyzőkönyvnek arról, hogy nyilvántartásait a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék javaslatának megfelelően aktualizálta.

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat létrejöttét megelőzően azonban a külső átruházási folyamat akkor lesz végleges, amikor a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv értesíti a megszerző kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket arról, hogy nem észlelt semmilyen eltérést a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék által küldött javaslatban, a megszerző kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék pedig sikeres megerősítést küldött a két független ügyleti jegyzőkönyvnek arról, hogy nyilvántartásait a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék javaslatának megfelelően aktualizálta.

37. cikk

Az egyeztetési folyamat véglegessé válása

A X. mellékletben említett egyeztetési folyamat akkor válik véglegessé, amikor egy adott időpontra és dátumra vonatkozóan a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben lévő adatok és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvben lévő adatok közötti összes ellentmondás feloldásra került, és az egyeztetési folyamat sikeres újraindítása és befejeződése megtörtént az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket illetően.

V. FEJEZET

ÜGYLETEK

1. SZAKASZ

Kibocsátási egységek kiosztása és kiadása a 2005-2007 közötti időszakra

38. cikk

Nemzeti kiosztási terv tábla a 2005-2007 közötti időszakra

(1) 2004. október 1-jéig minden tagállam közli a Bizottsággal nemzeti kiosztási terv tábláját, a 2003/87/EK irányelv 11. cikke szerinti határozatnak megfelelően. Amennyiben a nemzeti kiosztási terv tábla azon a Bizottsággal közölt nemzeti kiosztási terven alapul, amelyet a nem dobtak vissza a 2003/87/EK irányelv 9. cikk (3) bekezdése szerint, illetve amelyhez a Bizottság javasolt módosításokat fogadott el, úgy a Bizottság utasítja a központi tisztviselőt, hogy vezesse be a nemzeti kiosztási terv táblát a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvbe a XIV. mellékletben meghatározott inicializálási eljárásoknak megfelelően.

(2) A tagállamok értesítik a Bizottságot a nemzeti kiosztási tervükön eszközölt bármely helyesbítésről, nemzeti kiosztási terv táblájuk megfelelő helyesbítéseivel együtt. Amennyiben a nemzeti kiosztási terv tábla helyesbítése azon a Bizottsággal közölt nemzeti kiosztási terven alapul, amelyet a nem dobtak vissza a 2003/87/EK irányelv 9. cikk (3) bekezdése szerint, illetve amelyhez a Bizottság javasolt módosításokat fogadott el, továbbá az adott helyesbítés összhangban van az adott nemzeti kiosztási tervben meghatározott metodikákkal illetve adatjavítások eredménye, úgy a Bizottság utasítja a központi tisztviselőt, hogy jegyezze be a megfelelő helyesbítést közösségi független ügyleti jegyzőkönyvben lévő nemzeti kiosztási terv táblába a XIV. mellékletben meghatározott inicializálási eljárásoknak megfelelően. Minden egyéb esetben a tagállamnak közölnie kell nemzeti kiosztási tervének helyesbítését a Bizottsággal, és ha a Bizottság nem dobja vissza ezt a helyesbítést a 2003/87/EK irányelv 9. cikkének (3) bekezdése szerinti eljárással összhangban, akkor a Bizottság utasítja a központi tisztviselőt, hogy jegyezze be a megfelelő helyesbítést közösségi független ügyleti jegyzőkönyvben lévő nemzeti kiosztási terv táblába a XIV. mellékletben meghatározott inicializálási eljárásoknak megfelelően.

(3) A jegyzék-kezelő a (2) bekezdés szerinti olyan helyesbítést követően, mely a kibocsátási egységek 39. cikk szerinti kiadása után történik és amely csökkenti a 39. cikk szerint a 2005-2007 közötti időszakra kiadott kibocsátási egységek összes mennyiségét, átruházza az illetékes hatóság által megadott számú kibocsátási egységet azokról 11. cikk (1) és (2) bekezdésben említett birtokosi számlákról, ahol a kibocsátási egységek vannak, a 2005-2007 közötti időszakhoz tartozó törlési számlára.

A helyesbítésnek a kibocsátási egységek IX. mellékletben meghatározott helyesbítési folyamatával összhangban kell történnie.

39. cikk

Kibocsátási egységek kiadása

Miután a nemzeti kiosztási terv tábla beírásra került a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvbe és - a 38. cikk (2) bekezdéstől függően - 2005. február 28-áig, a jegyzék-kezelő kiadja a nemzeti kiosztási terv táblában szereplő kibocsátási egységek teljes mennyiségét a Részes Fél számlára.

Az ilyen kibocsátási egység-kiadásnál a jegyzék-kezelő egy a VI. mellékletben meghatározott elemekből álló egyedi egységazonosító-kódot rendel hozzá minden egyes kibocsátási egységhez.

A kibocsátási egységeket a IX. mellékletben meghatározott (2005-2007-es) kibocsátásiegység-kiadási folyamatnak megfelelően kell kiadni.

40. cikk

Kibocsátási egységek kiosztása üzemeltetőknek

A 38. cikk (2) bekezdés és a 41. cikk sérelme nélkül, a jegyzék-kezelő 2005. február 28-ával, ezt követően a 2005-2007 közötti időszakban pedig minden év február 28-ával, átruházza a Részes Fél számláról az adott üzemeltetői számlára a 39. cikk szerinti teljes kibocsátási egység mennyiség azon hányadát, amely kiosztásra került az adott létesítménynek az adott évre a nemzeti kiosztási terv tábla vonatkozó szakaszával összhangban.

Amennyiben ez a tagállam nemzeti kiosztási tervében az adott létesítményre ez elő van irányozva, a jegyzék-kezelő átruházhatja ezt a hányadot minden év valamely későbbi időpontjában.

A kibocsátási egységeket a IX. mellékletben meghatározott kibocsátásiegység-kiosztási folyamatnak megfelelően kell kiosztani.

41. cikk

Kibocsátásiegység-leadás az illetékes hatóság utasítására

Amennyiben az illetékes hatóság a 2003/87/EK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése alapján erre utasítja, a jegyzék-kezelő leadja a 39. cikk szerinti teljes kibocsátási egység mennyiség azon hányadának egészét vagy egy részét, amely kiosztásra került az adott létesítménynek egy adott évre, bejegyezve a leadott egységek számát a leadott kibocsátási egység tábla azon rovatába, amely az adott létesítményre vonatkozik az adott évben. Ezek a leadott egységek a Részes Fél számlán maradnak.

A illetékes hatóság utasítására leadott kibocsátási egységeket a IX. mellékletben meghatározott kibocsátásiegység-kiosztási folyamatnak megfelelően kell leadni.

42. cikk

Kibocsátásiegység-kiosztás új kibocsátóknak

Amennyiben az illetékes hatóság erre utasítja, a jegyzék-kezelő átruházza a 39. cikk szerinti teljes kibocsátási egység mennyiség azon hányadát, mely a Részes Fél számlán maradt, egy új kibocsátó üzemeltetői számlájára.

A kibocsátási egységeket a IX. mellékletben meghatározott belső átruházási folyamatnak megfelelően kell átruházni.

43. cikk

Vis maior kibocsátási egységek kiadása

(1) Amennyiben az illetékes hatóság erre utasítja, a jegyzék-kezelő a Részes Fél számlára a 2003/87/EK irányelv 29. cikke alapján a Bizottság által a 2005-2007 közötti időszakra engedélyezett számú kibocsátási egységet ad ki.

A vis maior kibocsátási egységeket a IX. mellékletben meghatározott vis maior kibocsátásiegység-kiadási folyamatnak megfelelően kell kiadni.

(2) A jegyzék-kezelő bejegyzi a kiadott vis maior kibocsátási egységek darabszámát a leadott egység tábla azon rovataiba, amelyek azon létesítményekhez és évekhez tartoznak, amelyekre az engedélyt megadták.

(3) Vis maior kibocsátási egységek kiadásakor a jegyzék-kezelő egy a VI. mellékletben meghatározott elemekből álló egyedi egységazonosító-kódot rendel hozzá minden egyes ilyen vis maior kibocsátási egységhez.

2. SZAKASZ

Kibocsátási egységek kiosztása és kiadása a 2008-2012 közötti és az azt követő öt éves időszakokra

44. cikk

Nemzeti kiosztási terv tábla a 2008-2012 időszakra és az ezt követő öt éves időszakokra

(1) 2007. január 1-jéig és minden ezt követő öt éves időszak kezdetét 12 hónappal megelőző január 1-jéig minden tagállam közli a Bizottsággal nemzeti kiosztási terv tábláját, a 2003/87/EK irányelv 11. cikke szerint hozott határozatnak megfelelően. Amennyiben a nemzeti kiosztási terv tábla azon a Bizottsággal közölt nemzeti kiosztási terven alapul, amelyet a nem dobtak vissza a 2003/87/EK irányelv 9. cikk (3) bekezdése szerint, illetve amelyhez a Bizottság javasolt módosításokat fogadott el, úgy a Bizottság utasítja a központi tisztviselőt, hogy vezesse be a nemzeti kiosztási terv táblát a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvbe a XIV. mellékletben meghatározott inicializálási eljárásoknak megfelelően.

(2) A tagállamok értesítik a Bizottságot a nemzeti kiosztási tervükön eszközölt bármely helyesbítésről, nemzeti kiosztási terv táblájuk megfelelő helyesbítéseivel együtt. Amennyiben a nemzeti kiosztási terv tábla helyesbítése azon a Bizottsággal közölt nemzeti kiosztási terven alapul, amelyet a nem dobtak vissza a 2003/87/EK irányelv 9. cikk (3) bekezdése szerint, illetve amelyhez a Bizottság javasolt módosításokat fogadott el, és ez a helyesbítés adatjavításokból származik, úgy a Bizottság utasítja a központi tisztviselőt, hogy jegyezze be a megfelelő helyesbítést közösségi független ügyleti jegyzőkönyvben lévő nemzeti kiosztási terv táblába a XIV. mellékletben meghatározott inicializálási eljárásoknak megfelelően. Minden egyéb esetben a tagállamnak közölnie kell nemzeti kiosztási tervének helyesbítését a Bizottsággal, és ha a Bizottság nem dobja vissza ezt a helyesbítést a 2003/87/EK irányelv 9. cikkének (3) bekezdése szerinti eljárással összhangban, akkor a Bizottság utasítja a központi tisztviselőt, hogy jegyezze be a megfelelő helyesbítést közösségi független ügyleti jegyzőkönyvben lévő nemzeti kiosztási terv táblába a XIV. mellékletben meghatározott inicializálási eljárásoknak megfelelően.

(3) A jegyzék-kezelő a (2) bekezdés szerinti olyan helyesbítést követően, mely a kibocsátási egységek 45. cikk szerinti kiadása után történik és amely csökkenti a 45. cikk szerint a 2008-2012 közötti időszakra vagy az azt követő öt éves időszakokra kiadott kibocsátási egységek összes mennyiségét, átalakítja az illetékes hatóság által megadott számú kibocsátási egységet KME-kké eltávolítva a kibocsátásiegység-elemet az ilyen KME-k VI. mellékletben meghatározott elemekből álló egyedi egységazonosító-kódjából.

A helyesbítésnek a kibocsátási egységek IX. mellékletben meghatározott helyesbítési folyamatával összhangban kell történnie.

45. cikk

Kibocsátási egységek kiadása

Miután a nemzeti kiosztási terv tábla beírásra került a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvbe és - a 44. cikk (2) bekezdésétől függően - a 2008-2012 közötti időszak első évének február 28-áig és minden ezt követő ötéves időszak első évének február 28-áig, a jegyzék-kezelő kiadja a nemzeti kiosztási terv táblában szereplő kibocsátási egységek teljes mennyiségét a Részes Fél számlára úgy, hogy az adott birtokosi számlán lévő KME-k közül azonos darabszámút kibocsátási egységgé vált át.

Ez az átalakítás úgy történik, hogy minden ilyen KME a VI. mellékletben meghatározott elemekből álló egyedi egységazonosító-kódját kiegészítik a kibocsátásiegység-elemmel.

A kibocsátási egységek kiadása a 2008-2012 közötti időszakra és minden ezt követő ötéves időszakra a IX. mellékletben meghatározott (2008-2012 és további) kibocsátásiegység-kiadási folyamatnak megfelelően történik.

46. cikk

Kibocsátási egységek kiosztása üzemeltetőknek

A 44. cikk (2) bekezdése és a 47. cikk sérelme nélkül, 2008. február 28-ig és ezt követően minden év február 28-ig, a jegyzék-kezelő átruházza a Részes Fél számláról az adott üzemeltetői számlára a 45. cikk szerinti teljes kibocsátási egység mennyiség azon hányadát, amely kiosztásra került az adott létesítménynek az adott évre a nemzeti kiosztási terv tábla vonatkozó rovatával összhangban.

Amennyiben ez a tagállam nemzeti kiosztási tervében az adott létesítményre elő van irányozva, a jegyzék-kezelő átruházhatja ezt a hányadot minden év valamely későbbi időpontjában.

A kibocsátási egységeket a IX. mellékletben meghatározott kibocsátásiegység-kiosztási folyamatnak megfelelően kell kiosztani.

47. cikk

Kibocsátásiegység-leadás az illetékes hatóság utasítására

Amennyiben az illetékes hatóság a 2003/87/EK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése alapján erre utasítja, a jegyzék-kezelő leadja a 45. cikk szerinti teljes kibocsátásiegység-mennyiség azon hányadának egészét vagy egy részét, amely kiosztásra került az adott létesítménynek egy adott évre, bejegyezve a leadott egységek számát a leadott kibocsátási egység tábla azon rovatába, amely az adott létesítményre vonatkozik az adott évben. Ezek a leadott egységek a Részes Fél számlán maradnak.

A illetékes hatóság utasítására leadott kibocsátási egységek leadása a IX. mellékletben meghatározott kibocsátásiegység-kiosztási folyamatnak megfelelően történik.

48. cikk

Kibocsátásiegység-kiosztás új kibocsátóknak

Amennyiben az illetékes hatóság erre utasítja, a jegyzék-kezelő átruházza a 45. cikk szerinti teljes kibocsátásiegység-mennyiség azon hányadát, mely a Részes Fél számlán maradt, egy új kibocsátó üzemeltetői számlájára.

A kibocsátási egységeket a IX. mellékletben meghatározott belső átruházási folyamatnak megfelelően kell átruházni.

3. SZAKASZ

Átruházások és megfelelőség

49. cikk

Kibocsátási egységek és kiotói egységek számlabirtokosok által történő átruházása

(1) Bármilyen a 11. cikk (1) és (2) bekezdésében említett birtokosi számlák közötti átruházást a jegyzék-kezelő:

a) saját kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékén belül, a számlabirtokos kérése szerint, a IX. mellékletben meghatározott belső átruházási folyamatnak megfelelően;

b) kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek között, a számlabirtokos kérése szerint, a 2005-2007 közötti időszakra kiadott kibocsátási egységeket illetően a IX. mellékletben meghatározott (2005-2007-es) külső átruházási folyamatnak megfelelően; és

c) kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek között, a számlabirtokos kérése szerint, a 2008-2012 közötti időszakra és az utána következő ötéves időszakokra kiadott kibocsátási egységeket és kiotói egységeket illetően a IX. mellékletben meghatározott (2008-2012 és tovább) külső átruházási folyamatnak megfelelően.

hajtja végre.

(2) Kibocsátási egységeket egy kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben szereplő számláról csak egy harmadik országbeli jegyzékben szereplő vagy a TFM-jegyzékben szereplő számlára szabad átruházni, illetve csak egy harmadik országbeli jegyzékben szereplő vagy a TFM-jegyzékben szereplő számláról szabad egy kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben szereplő számlának megszereznie, amennyiben megállapodást kötöttek a 2003/87/EK irányelv 25. cikkének (1) bekezdése szerint és az ilyen átruházások összhangban vannak a Bizottság által a 2003/87/EK irányelv 25. cikk (2) bekezdése szerint készített megállapodásnak a kibocsátási egység kölcsönös elismeréséről szóló bármely rendelkezésével.

50. cikk

Megfelelőség és kötelezettségvállalási időszaki tartalék

(1) Egy tagállam addig nem ruházhat át vagy szerezhet meg KCsE-ket illetve KME-ket, illetve nem használhat fel IKCs-ket, amíg nem telt el 16 hónap a jelentésének a 280/2004/EK határozat 7. cikke (1) bekezdésének megfelelő benyújtásától számítva, kivéve, ha az UNFCCC titkársága értesítette az adott tagállamot, hogy a megfelelőségi eljárások nem fognak megkezdődni.

A 280/2004/EK határozat 8. cikkének értelmében, ha az UNFCCC titkársága arról értesít egy tagállamot, hogy nem felel meg a követelményeknek, hogy KCsE-ket illetve KME-ket ruházhasson át vagy szerezhessen meg, illetve IKCs-ket használhasson fel, a tagállam illetékes szerve értesíti a jegyzék-kezelőt, hogy ne indítson ilyen megfelelőséget igénylő ügyleteket.

(2) Amikor - 2008. január 1-jétől kezdődően - egy tagállamban a Részes Fél számlák, üzemeltetői számlák, személyi számlák és megszüntetési számlák adott öt éves időszakra érvényes KCsE-, IKCs-, KME- és ETE-állományai megközelítik a kötelezettségvállalási időszaki tartalék - a tagállam kibocsátható mennyiségének 90 %-a, vagy utolsó felülvizsgált nyilvántartása ötszörösének 100 %-a, a kettő közül az alacsonyabb érték a mérvadó - megszegését, a Bizottság értesíti az adott tagállamot.

4. SZAKASZ

Hitelesített kibocsátások

51. cikk

Létesítmények hitelesített kibocsátásai

(1) A hitelesítő, amikor egy létesítmény előző évi kibocsátásairól szóló üzemeltetői jelentés hitelesítése során a 2003/87/EK irányelv V. melléklete értelmében a tagállam által megállapított részletes követelmények alapján a jelentést kielégítőnek találta, az adott létesítmény adott évi éves hitelesített kibocsátásait bejegyzi illetve jóváhagyja a hitelesített kibocsátások táblának az adott létesítmény adott évre vonatkozó rovatába a VIII. melléklet szerint meghatározott, a hitelesített kibocsátásra vonatkozó aktualizálási folyamatnak megfelelően.

(2) Az illetékes hatóság utasíthatja a jegyzék-kezelőt, hogy egy korábbi évre helyesbítse valamely létesítmény adott évi hitelesített kibocsátásait a 2003/87/EK irányelv V. melléklete értelmében a tagállam által megállapított részletes követelményeknek való megfelelőség biztosítása érdekében úgy, hogy az adott létesítmény adott évre vonatkozó helyesbített éves hitelesített kibocsátásait jegyzi be a hitelesített kibocsátások táblának az adott létesítmény adott évre vonatkozó rovatába a VIII. melléklet szerint meghatározott, a hitelesített kibocsátásra vonatkozó aktualizálási folyamatnak megfelelően.

5. SZAKASZ

Kibocsátási egységek leadása

52. cikk

Kibocsátási egységek leadása

Az üzemeltetők úgy adják le a kibocsátási egységeket, hogy felkérik - illetve, ha a tagállam rendelkezései ezt előírják, kötelező felkérniük - a jegyzék-kezelőt, hogy:

a) a megadott évre vonatkozó megadott számú kibocsátási egységet az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék érintett üzemeltetői számlájáról ruházza át annak Részes Fél számlájára;

b) jegyezze be az átruházott kibocsátási egységek számát a leadott kibocsátási egység táblának az adott létesítmény adott évre vonatkozó rovatába.

Az átruházás és a bejegyzés a IX. mellékletben meghatározott kibocsátásiegység-leadási folyamatnak megfelelően történik.

53. cikk

Az IKCs-k és KCsE-k felhasználása

Az IKCs-k és KCsE-k üzemeltető részéről történő felhasználása a 2003/87/EK irányelv 11. cikke a. pontjával összhangban egy létesítmény vonatkozásában úgy történik, hogy az üzemeltető felkéri a jegyzék-kezelőt, hogy:

a) ruházza át a megadott évre vonatkozó megadott számú IKCs-t vagy KCsE-t az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék érintett üzemeltetői számlájáról annak Részes Fél számlájára;

b) jegyezze be az átruházott IKCs-k és KCsE-k számát a leadott kibocsátási egység táblának az adott létesítmény adott évre vonatkozó rovatába.

2008. január 1-jétől kezdődően a jegyzék-kezelő IKCs-k és KCsE-k felhasználására vonatkozó kérelmeket csak az adott kezelő tagállama által annak nemzeti kiosztási tervében az adott időszakra és az egyes létesítményekre meghatározott százalékos kiosztási mértékig fogad el.

Az átruházás és a bejegyzés a IX. mellékletben meghatározott kibocsátásiegység-leadási folyamatnak megfelelően történik.

54. cikk

Vis maior kibocsátási egységek leadása

A vis maior kibocsátási egységek 43. cikkel összhangban történő kiadása képezi ezen vis maior kibocsátási egységek leadását.

55. cikk

Megfelelőségi státusz számadatok

Amikor bejegyzést végez a leadott kibocsátásiegység-táblának vagy a hitelesített kibocsátások táblának egy létesítményre vonatkozó rovatába, a jegyzék-kezelő:

a) a 2005., 2006. és 2007. év folyamán meghatározza a megfelelőségi státusz számadatot az adott létesítményre és minden évre vonatkozólag, úgy, hogy kiszámítja a 2005. évtől kezdődően a tárgyévig bezárólag a leadott kibocsátási egységek összegét és levonja ebből a 2005. évtől kezdődően a tárgyévig bezárólag a hitelesített kibocsátások összegét;

b) a 2008. év és az azt követő évek folyamán meghatározza a megfelelőségi státusz számadatot az adott létesítményre és minden évre vonatkozólag, úgy, hogy kiszámítja a 2008. évtől kezdődően a tárgyévig bezárólag a leadott kibocsátási egységek összegét és levonja ebből a 2008. évtől kezdődően a tárgyévig bezárólag a hitelesített kibocsátások összegét, és hozzáad egy helyesbítő tényezőt. A helyesbítő tényező értéke nulla, ha a 2007-es számadat nagyobb nullánál, de megmarad 2007-es számadatként, ha a 2007-es számadat nulla vagy nullánál kisebb.

56. cikk

Bejegyzések a megfelelőségi státusz táblába

(1) A jegyzékkezelő minden évre vonatkozólag bejegyzi a létesítmény 55. cikk szerint kiszámított megfelelőségi státusz számadatát megfelelőségi státusz táblának az adott létesítményre vonatkozó rovatába.

(2) 2006. május 1-jén és azt követően minden év május 1-jén a jegyzék-kezelő közli a megfelelőségi státusz táblát az illetékes hatósággal. Emellett a jegyzék-kezelő a megfelelőségi státusz tábla korábbi évi bejegyzéseinek minden változását közli az illetékes hatósággal.

57. cikk

Bejegyzések a hitelesített kibocsátások táblába

Amennyiben 2006. május 1-jén és azt követően minden év május 1-jén egy adott létesítményre egy korábbi évre vonatkozólag nincsen bejegyezve semmilyen hitelesített kibocsátás a hitelesített kibocsátások táblába, úgy nem szabad semmilyen olyan a 2003/87/EK irányelv 16. cikk (1) bekezdése alapján meghatározott helyettesítő kibocsátási számadatot bejegyezni a hitelesített kibocsátások táblába, amelynek kiszámítása nem a 2003/87/EK irányelv V. melléklete értelmében a tagállam által megállapított részletes követelményeknek megfelelően történt.

6. SZAKASZ

Törlés és megszüntetés

58. cikk

A 2005-2007 közötti időszakra szóló leadott és vis maior kibocsátási egységek törlése és megszüntetése

2006., 2007. és 2008. június 30-án a jegyzék-kezelő törli az 52., 53. és 54. cikk alapján a Részes Fél számlán lévő kibocsátási egységek, IKCs-k és vis maior kibocsátási egységek bizonyos számát. A kibocsátási egységek, IKCs-k és vis maior kibocsátási egységek törlendő száma egyenlő a 2005. január 1. és 2006. június 30. közötti, a 2006. június 30., a 2007. június 30. közötti, valamint a 2007. június 30. és 2008. június 30. közötti időszakokra vonatkozólag a leadott kibocsátásiegység-táblába bejegyzett leadott kibocsátási egységek teljes számával.

A törlés úgy történik, hogy a IKCs-ket - a 2003/87/EK irányelv 11. cikke a. pontjának (3) bekezdésében említett projektekből származó IKCs-k kivételével - átruházzák a Részes Fél számláról a 2008-2012 időszakra szóló törlési számlára, a kibocsátási egységeket és vis maior kibocsátási egységeket pedig a Részes Fél számláról a 2005-2007 közötti időszakra szóló megszüntetési számlára, a IX. mellékletben meghatározott (2005-2007-es) megszüntetési folyamatnak megfelelően.

59. cikk

A 2008-2012-es időszakra és az azt követő időszakokra szóló leadott kibocsátási egységek törlése és megszüntetése

2009. június 30-án és azt követően minden év június 30-án, a jegyzék-kezelő törli a 2008-2012 időszakra és az ezt követő öt éves időszakokra leadott kibocsátási egységeket, a IX. mellékletben meghatározott (2008-2012 és további) megszüntetési eljárásnak megfelelően, úgy, hogy:

a) az adott ötéves időszakra kiadott és a Részes Fél számlán lévő annyi kibocsátási egységet, amennyi az 52. cikk szerint leadott kibocsátási egységek azon teljes számával egyenlő, amelyek a leadott kibocsátásiegység-táblába 2008. január 1-je óta 2009. június 30-ig és az előző év június 30-ától a rákövetkező évek június 30-áig bejegyzésre kerültek, KME-kké alakítja át eltávolítva az ilyen KME VI. mellékletben meghatározott elemekből álló egyedi egységazonosító-kódjából a kibocsátásiegység-elemet; és

b) az illetékes hatóság által megadott típusú kiotói egységekből - a 2003/87/EK irányelv 11 cikke a. pontjának (3) bekezdésében említett projektekből származó IKCs-k kivételével - annyit ruház át a Részes Fél számláról az adott időszakra vonatkozó megszüntetési számlára, amennyi az 52. és 53. cikk szerint leadott kibocsátási egységek azon teljes számával egyenlő, amelyek a leadott kibocsátásiegység-táblába 2008. január 1-jeóta 2009. június 30-ig és az előző év június 30-ától a rákövetkező évek június 30-áig bejegyzésre kerültek.

7. SZAKASZ

Törlés és helyettesítés

60. cikk

A 2005-2007 közötti időszakra kiadott kibocsátási egységek törlése és helyettesítése

2008. május 1-jén minden jegyzék-kezelő törli, és ha az illetékes hatóság erre utasítja, helyettesíti a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékében szereplő kibocsátási egységeket a IX. mellékletben meghatározott kibocsátásiegység-törlési és -helyettesítési folyamatnak megfelelően úgy, hogy:

a) a 2005-2007 közötti időszakra kiadott kibocsátási egységek száma és az 52. és 54. cikk szerint az előző év június 30-a óta leadott kibocsátási egységek száma közötti különbséggel egyenlő számú kibocsátási egységet ruház át a 11. cikk (1) és (2) bekezdésében említett birtokosi számlákról a 2005-2007 közötti időszakhoz tartozó törlési számlára;

b) ha az illetékes hatóság erre utasítja, az illetékes hatóság által megadott számú helyettesítési egységet ad ki megegyező számú 2008-2012 időszakra szóló, a Részes Fél számlán lévő KME-nek kibocsátási egységgé történő átalakításával, kibocsátásiegység-elemmel egészítve ki az ilyen KME-k VI. mellékletben meghatározott elemekből álló egységazonosító kódját;

c) a b) pontban említett ilyen helyettesítő egységeket ruház át a Részes Fél számláról az illetékes hatóság által megadott olyan üzemeltetői és személyi számlákra, amelyekről az a) pont szerint kibocsátásiegység-átruházás történt.

61. cikk

A 2008-2012 és az azt követő időszakokra kiadott kibocsátási egységek törlése és helyettesítése

2013. május 1-jén és minden következő öt éves időszak első évének május 1-jén minden jegyzék-kezelő törli és helyettesíti a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékében szereplő kibocsátási egységeket a IX. mellékletben meghatározott kibocsátásiegység-törlési és helyettesítési folyamatnak megfelelően úgy, hogy:

a) az előző öt éves időszakra kiadott összes kibocsátási egységet átruházza üzemeltetői és személyi számláikról a Részes Fél számlára;

b) az előző öt éves időszakra kiadott kibocsátási egységek száma és az 52. cikk alapján az előző év június 30-a óta leadott kibocsátási egységek száma közötti különbséggel egyenlő számú kibocsátási egységet KME-kké alakítja át, eltávolítva az ilyen KME-k VI. mellékletben meghatározott elemekből álló egyedi egységazonosító-kódjából a kibocsátásiegység-elemet;

c) ugyanennyi helyettesítési egységet ad ki az aktuális időszakra szóló, a Részes Fél számlán lévő KME-nek kibocsátási egységgé történő átalakításával, kibocsátásiegység-elemmel egészítve ki az ilyen KME-k VI. mellékletben meghatározott elemekből álló egységazonosító kódját;

d) a c) pont szerint az aktuális időszakra szólóan kiadott kibocsátási egységekből az a) pont szerinti számlákról átruházott kibocsátásiegység-számmal megegyező számú kibocsátási egységet ruház át a Részes Fél számláról azokra az üzemeltetői és személyi számlákra, amelyekről kibocsátási egységeket ruháztak át az a) pont szerint.

8. SZAKASZ

Önkéntes törlés és megszüntetés

62. cikk

Kiotói egységek önkéntes törlése

(1) A jegyzék-kezelő végrehajtja a számlabirtokosnak a 2003/87/EK irányelv 12. cikk (4) bekezdésén alapuló kérését, miszerint önkéntesen törölni kíván kibocsátási egységeket vagy kiotói egységeket bármelyik számlájáról. A kibocsátási egységeke illetve kiotói egységek törlése a (2) és (3) bekezdéseknek megfelelően történik.

(2) A 2005-2007 közötti időszakra kiadott kibocsátási egységek esetén a jegyzék-kezelő a számlabirtokos által megadott számú kibocsátási egységet annak számlájáról átruházza a 2005-2007 közötti időszakhoz tartozó törlési számlára a IX. mellékletben meghatározott (2005-2007-es) kibocsátásiegység-törlési folyamatnak megfelelően.

(3) A 2008-2012 közötti időszakra és az utána következő ötéves időszakokra kiadott kibocsátási egységek és kiotói egységek esetén a jegyzék-kezelő a számlabirtokos által megadott számú kibocsátási vagy kiotói egységet annak számlájáról átruházza a 2008-2012 közötti időszakra és az utána következő ötéves időszakokra szóló megfelelő törlési számlára a IX. mellékletben meghatározott (2008-2012 és tovább) kibocsátásiegység-törlési folyamatnak megfelelően.

(4) A törlési számlákon lévő kibocsátási és kiotói egységeket nem lehet átruházni a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerben található semmilyen más számlára, sem a TFM-jegyzékben vagy harmadik országbeli jegyzékben lévő számlára.

63. cikk

Kiotói egységek megszüntetése

(1) A tagállam illetékes szervének utasítására a jegyzék-kezelő a szerv által megadott mennyiségű és típusú - az 59. cikk alapján még meg nem szüntetett - kiotói egységet ruház át kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékében a Részes Fél számláról a megfelelő megszüntetési számlára a IX. mellékletben meghatározott (2008-2012 és tovább) megszüntetési folyamatnak megfelelően.

(2) Az üzemeltetők illetve személyek nem ruházhatnak át kibocsátási egységeket üzemeltetői illetve személyi számlájukról a megszüntetési számlára.

(3) A megszüntetési számlán lévő kiotói egységeket nem lehet átruházni a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerben található semmilyen más számlára, sem a TFM-jegyzékben vagy harmadik országbeli jegyzékben lévő számlára.

VI. FEJEZET

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK, HITELESÍTÉSI ÉS HOZZÁFÉRÉSI JOGOSULTSÁGOK

64. cikk

Biztonsági előírások

(1) Minden kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek meg kell felelni a XV. mellékletben meghatározott biztonsági feltételeknek.

(2) A közösségi független ügyleti jegyzőkönyvnek meg kell felelni a XV. mellékletben meghatározott biztonsági feltételek.

65. cikk

Hitelesítés

A tagállamok és a Közösség az UNFCCC titkársága, vagy az általa kijelölt szerv által kiadott digitális igazolást használják kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeik és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvnek az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyvnél történő bejelentkezési hitelesítésére.

Azonban 2005. január 1-jétől mindaddig, amíg nem jött létre a kommunikációs kapcsolat a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv között, az egyes kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv azonosságának hitelesítése a XV. mellékletben megadott digitális igazolások, felhasználónevek és jelszavak segítségével történik. A Bizottság vagy az általa kijelölt testület jár el igazoló hatóságként valamennyi digitális igazolást illetően, és osztja ki a felhasználóneveket és jelszavakat.

66. cikk

Hozzáférés a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékekhez

(1) A felhatalmazott képviselő egy kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéken belül csak azokhoz a számlákhoz férhet hozzá, amelyekhez való hozzáféréshez fel van jogosítva, illetve olyan folyamatok megindítását kérheti, amelyek kérésére a 23. cikk alapján fel van jogosítva. A hozzáférés vagy a kérések az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék weboldalának biztonságos területén történnek.

A jegyzék-kezelő minden felhatalmazott képviselőnek kiad egy felhasználónevet és jelszót azoknak a számláknak és folyamatoknak az engedélyezett hozzáférési szintjével, amelyekhez jogosultsága van. A jegyzék-kezelők belátásuktól függően további biztonsági követelményeket alkalmazhatnak, amennyiben azok összeegyeztethetők e rendelet rendelkezéseivel.

(2) A jegyzék-kezelő joggal feltételezheti, hogy egy felhasználó, aki megfelelő felhasználónévvel és jelszóval lépett be, az adott felhasználónév és jelszó alatt regisztrált felhatalmazott képviselő, mindaddig, amíg a felhatalmazott képviselő azt nem közli a jegyzék-kezelővel, hogy jelszavának biztonságossága megkérdőjeleződött és jelszócserét kér. A jegyzék-kezelő azonnal kiadja a csere-jelszót.

(3) A jegyzék-kezelő biztosítja, hogy a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék weboldalának biztonságos területe bármely számítógépről bármely széles körben használatos internetes böngészővel elérhető legyen. A felhatalmazott képviselők és a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék weboldalának biztonságos területe közötti kommunikációt a XV. mellékletben szereplő biztonsági előírásoknak megfelelően kódolni kell.

(4) A jegyzék-kezelő megteszi a szükséges lépéseket annak biztosítására, hogy ne történhessék engedély nélküli hozzáférés a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék weboldalának biztonságos területéhez.

67. cikk

Számlákhoz való hozzáférés felfüggesztése

(1) A központi tisztviselő és minden egyes jegyzékkezelő felfüggesztheti egy felhatalmazott képviselő olyan számlákhoz vagy folyamatokhoz szolgáló jelszavát, melyekhez különben hozzáférhetne, ha a felhatalmazott képviselő megtette az alábbiakat, vagy az adott kezelőnek alapos oka van azt feltételezni, hogy a felhatalmazott képviselő:

a) megkísérelte a hozzáférést olyan számlákhoz vagy folyamatokhoz, melyekre nincs feljogosítva;

b) ismételten megpróbálkozott egy számlához vagy folyamathoz hozzáférni nem-megfelelő felhasználónév és jelszó segítségével; vagy

c) megkísérelte vagy megkísérli a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék vagy a jegyzékrendszer biztonságát aláásni.

(2) Amennyiben a hozzáférés valamely üzemeltetői számlához az (1) bekezdés vagy a 69. cikk alapján felfüggesztésre került, akkor 2006-tól kezdődően minden év április 28. és április 30. között - a számlabirtokos kérésére és azt követően, hogy felhatalmazott képviselője kellő bizonyítékok segítségével igazolta személyazonosságát - a jegyzék-kezelő leadja kibocsátási egységek számát és felhasználja a számlabirtokos által megadott IKCs-k és KCsE-k számát az 52. és az 53. cikkben és a IX. mellékletben meghatározott kibocsátásiegység-leadási folyamatnak megfelelően.

VII. FEJEZET

INFORMÁCIÓK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA ÉS MEGBÍZHATÓSÁGA

68. cikk

A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv rendelkezésre állása és megbízhatósága

A központi tisztviselő és minden jegyzék-kezelő megteszi az ésszerű lépéseket annak biztosítására, hogy:

a) a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék a számlabirtokos általi hozzáférésre a hét 7 napján, napi 24 órában rendelkezésre álljon, továbbá, hogy a kibocsátásegység-forgalmi jegyzék és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat a hét 7 napján, napi 24 órában fennálljon, biztonsági másolat hardvert és szoftvert biztosítva az elsődleges hardver és szoftver működésében fellépő hibák esetére;

b) a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv azonnal válaszoljon a számlabirtokosok kéréseire.

A központi tisztviselő és a jegyzék-kezelők biztosítják, hogy a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv nagy teljesítményű rendszereket és eljárásokat tartalmazzon az adatok megőrzésére és az adatok és műveletek azonnali visszaállítására károsodás esetében.

A központi tisztviselő és a jegyzék-kezelők minimális szinten tartja a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv üzemszüneteit.

69. cikk

Hozzáférés felfüggesztése

A központi tisztviselő felfüggesztheti a hozzáférést a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvhöz, a jegyzék-kezelő pedig felfüggesztheti a hozzáférést kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékéhez, a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv vagy valamely jegyzék biztonságának olyan megsértése esetén, mely a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv vagy a jegyzék vagy a jegyzékrendszer épségét fenyegeti és a 68. cikk szerinti biztonsági másolati eszközök hasonlóan fenyegetve vannak.

70. cikk

Értesítés a hozzáférés-felfüggesztésről

(1) A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv biztonságának olyan megsértése esetén, amely a hozzáférés felfüggesztéséhez vezethet, a központi tisztviselő azonnal értesíti a jegyzék-kezelőket a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeket fenyegető veszélyekről.

(2) Egy kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék biztonságának olyan megsértése esetén, amely a hozzáférés felfüggesztéséhez vezethet, az érintett jegyzék-kezelő azonnal értesíti a központi tisztviselőt, aki aztán azonnal tájékoztatja a többi jegyzék-kezelőt a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeket fenyegető veszélyekről.

(3) Ha egy jegyzék-kezelő úgy látja, hogy fel kell függeszteni a hozzáférést akár a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék számláihoz, akár egyéb műveleteihez, akkor az összes érintett számlabirtokosnak és hitelesítőnek, a központi tisztviselőnek és a többi jegyzék-kezelőnek előzetes értesítést küld a felfüggesztésről, valamilyen ésszerűen megvalósítható módon.

(4) Ha központi tisztviselő úgy látja, hogy fel kell függeszteni a hozzáférést a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv műveleteihez, akkor az összes jegyzék-kezelőnek előzetes értesítést küld a felfüggesztésről, valamilyen ésszerűen megvalósítható módon.

(5) A (3) és (4) bekezdésben említett értesítések tartalmazzák a felfüggesztés várható időtartamát és jól láthatóan kiírásra kerülnek a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék weboldalának nyilvános területén vagy a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv weboldalának nyilvános területén.

71. cikk

Az egyes kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv tesztelési területe

(1) Minden jegyzék-kezelő létrehoz egy tesztelési területet, amelyen belül a jegyzék új változatait vagy kiadásait lehet tesztelni a XIII. mellékletben meghatározott tesztelési eljárásokkal annak biztosítására, hogy:

a) a jegyzékek új változatainak vagy kiadásainak tesztelési eljárásai anélkül legyenek elvégezhetők, hogy a számlabirtokosok számára csökkenne azon jegyzék új változatainak vagy kiadásainak elérhetősége, amelynek kommunikációs kapcsolata van a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvvel vagy az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyvvel; és

b) egy jegyzék új változata vagy kiadása és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv vagy az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat a számlabirtokosok minimális zavarása mellett jöjjön létre és lépjen működésbe.

(2) A központi tisztviselő létrehoz egy tesztelési területet az (1) bekezdésben említett tesztelési eljárások lehetővé tételére.

(3) A jegyzék-kezelők és a központi tisztviselő biztosítják, hogy tesztelési területük hardverje és szoftverje olyan módon működjék, amely jellemző a 68. cikkben említett elsődleges hardver és szoftver teljesítőképességére.

72. cikk

Változások kezelése

(1) A központi tisztviselő koordinálja a jegyzék-kezelőkel és az UNFCCC titkárságával e rendelet minden olyan módosításának előkészítését és végrehajtását, amely változtatásokat eredményez a jegyzékrendszer funkcionális és technikai specifikációiban ezen változtatások végrehajtását megelőzően.

(2) Amennyiben ezeknek a módosításoknak az eredményeképpen a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék új változata vagy kiadása válik szükségessé, akkor minden jegyzék-kezelőnek először sikeresen el kell végeznie a XIII. mellékletben meghatározott tesztelési eljárásokat, mielőtt az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék új változata vagy kiadása és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv illetve az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat létrehozásra és aktiválásra kerülne.

(3) Minden jegyzék-kezelő folyamatosan nyomon követi jegyzékének rendelkezésre állását, megbízhatóságát és hatékonyságát egy olyan teljesítményszint biztosítása érdekében, amely megfelel e rendelet követelményeinek. Ha e nyomon követés vagy a kommunikációs kapcsolat 6. cikk (3) bekezdése alapján történt felfüggesztésének eredményeképpen a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék új változata vagy kiadása válik szükségessé, akkor minden jegyzék-kezelőnek először sikeresen el kell végeznie a XIII. mellékletben meghatározott tesztelési eljárásokat, mielőtt az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék új változata vagy kiadása és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv illetve az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat létrehozásra és aktiválásra kerülne.

VIII. FEJEZET

NYILVÁNTARTÁSOK ÉS DÍJAK

73. cikk

Nyilvántartások

(1) A központi tisztviselő és minden jegyzék-kezelő a III. mellékletben, a IV. mellékletben, a VIII. mellékletben, a IX. mellékletben, a X. mellékletben és a XI. mellékletben meghatározott folyamatokkal és számlabirtokosokkal kapcsolatos nyilvántartásokat 15 évig vagy addig tárolja, amíg az ezekkel kapcsolatos összes végrehajtási kérdés meg nem oldódott, azzal, hogy a kettő közül a későbbi időpont a mérvadó.

(2) A nyilvántartásokat az UNFCCC illetve a Kiotói Jegyzőkönyv alapján kidolgozott adatnaplózási szabványok szerint kell tárolni.

74. cikk

Díjak

A jegyzék-kezelők által a számlabirtokosokra terhelt díjaknak méltányosnak kell lenni és azokat egyértelműen meg kell jeleníteni az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék weboldalának nyilvános területén. A jegyzék-kezelők a Közösségen belüli számlabirtokosok telephelye alapján nem szabhatnak meg eltérő díjakat.

Jegyzék-kezelők nem terhelhetik meg díjjal a számlabirtokosokat a 49. cikk, az 52-54. cikk és az 58-63 cikk szerinti kibocsátásiegység-ügyletek miatt.

IX. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

75. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 21. -én.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja

(1) HL L 275., 2003.10.25., 32. o.

(2) HL L 49., 2004.2.19. 1. o.

(3) HL L 41., 2003.2.14., 26. o.

(4) HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

(5) HL L 201., 2002. 7.31., 37. o.

(6) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

I. MELLÉKLET

A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv hardver- és szoftverkövetelményei

Architektúrakövetelmények

1. Minden kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv architektúrájának tartalmaznia kell az alábbi hardvert és szoftvert:

a) webszerver;

b) alkalmazás-szerver;

c) adatbázis-szerver, mely külön gépre van installálva, nem a webszerverhez és az alkalmazás-szerverhez használatosra;

d) tűzfalak.

Kommunikációs követelmények

2. 2005. január 1-jétől addig, amíg létre nem jött a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat:

a) az idő nyilvántartását a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvben és az egyes kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékekben greenwichi időhöz (GMT) kell szinkronizálni;

b) a kibocsátási egységekkel, hitelesített kibocsátásokkal és számlákkal kapcsolatos összes folyamatot XML nyelven (bővíthető jelölőnyelven) írt adatcserével kell lebonyolítani HTTP Version 1.1 protokollt (hipertext átviteli protokollt) használó SOAP Version 1.1 protokoll (egyszerű objektum-elérési protokoll) segítségével (kódolt stílusú RPC (távoli eljáráshívás)).

3. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat létrejötte után:

a) az idő nyilvántartását az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyvben, a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvben és az egyes kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékekben szinkronizálni kell, és

b) a kibocsátási egységekkel, hitelesített kibocsátásokkal, számlákkal és kiotói egységekkel kapcsolatos összes folyamatot az adatcserével kell végezni,

a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti - az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott - kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban meghatározott hardver és szoftver követelmények figyelembe vételével.

II. MELLÉKLET

A tagállami jegyzékekben szerepeltetendő táblák

1. Minden tagállami kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek képesnek kell lenni az alábbi adatok táblázatba foglalására, amely a hitelesített kibocsátások táblát fogja képezni:

a) Évek: külön cellákban, 2005-től kezdődően növekvő sorrendben.

b) Létesítmény-azonosító kód: a VI. mellékletben meghatározott elemekből álló külön cellákban és növekvő sorrendben.

c) Hitelesített kibocsátások: egy adott létesítményre és adott évre vonatkozó hitelesített kibocsátásokat az adott évet az adott létesítmény-azonosító kódjával összekapcsoló cellába kell bejegyezni.

2. Minden tagállami kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek képesnek kell lenni az alábbi adatok táblázatba foglalására, amely leadott kibocsátási egységek táblát fogja képezni:

a) Évek: külön cellákban, 2005-től kezdődően növekvő sorrendben.

b) Létesítmény-azonosító kód: a VI. mellékletben meghatározott elemekből álló külön cellákban és növekvő sorrendben.

c) Leadott kibocsátási egységek: Az 52., 53. és 54. cikk szerint leadott kibocsátási egységek számát egy adott évre egy adott létesítményre vonatkozóan az adott évet az adott létesítmény-azonosító kódjával összekapcsoló három cellába kell bejegyezni.

3. Minden tagállami kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek képesnek kell lenni az alábbi adatok táblázatba foglalására, amely a megfelelőségi státusz táblát fogja képezni:

a) Évek: külön cellákban, 2005-től kezdődően növekvő sorrendben.

b) Létesítmény-azonosító kód: a VI. mellékletben meghatározott elemekből álló külön cellákban és növekvő sorrendben.

c) Megfelelőségi státusz: a megfelelőségi státuszt egy adott évre egy adott létesítményre vonatkozóan az adott évet az adott létesítmény-azonosító kódjával összekapcsoló cellába kell bejegyezni. A megfelelőségi státusz az 55. cikknek megfelelően kell kiszámítani.

III. MELLÉKLET

Az egyes üzemeltetői számlákra vonatkozó, a jegyzék-kezelőnek szolgáltatandó adatok

1. A 2004/156/EK határozat I. mellékletének 11.1. szakaszában felsoroltak közül az 1-4.1, 4.4-5.5 és 7. (1. tevékenység) pont szerinti létesítmény-azonosító adatok.

2. Az illetékes hatóság által megadott, a VI. mellékletben meghatározott elemekből álló engedélyazonosító-kód.

3. A VI. mellékletben meghatározott elemekből álló létesítményazonosító-kód.

4. Az üzemeltető által a számlához megadott alfanumerikus azonosító, melynek egyedinek kell lenni a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéken belül.

5. Az üzemeltetői számla elsődleges felhatalmazott képviselőjének az adott számlához az üzemeltető által megadott név, cím, irányítószám, ország, telefonszám, faxszám és e-mail-cím adatai.

6. Az üzemeltetői számla másodlagos felhatalmazott képviselőjének az adott számlához az üzemeltető által megadott név, cím, irányítószám, ország, telefonszám, faxszám és e-mail-cím adatai.

7. Az üzemeltetői számla további felhatalmazott képviselőinek az adott számlához az üzemeltető által megadott név, cím, irányítószám, ország, telefonszám, faxszám és e-mail-cím adatai.

8. Az üzemeltetői számla felhatalmazott képviselőinek személyazonosságát igazoló dokumentum.

IV. MELLÉKLET

A jegyzék-kezelőknek szolgáltatandó, a 11. cikk (1), (3) és (4) bekezdésében említett számlákkal és a személyi számlákkal kapcsolatos adatok

1. A személyi számla megnyitását kérő személy név, cím, irányítószám, ország, telefonszám, faxszám és e-mail-cím adatai.

2. A személyi számla megnyitását kérő személy azonosságát igazoló dokumentum.

3. A tagállam, a Bizottság vagy a számlabirtokos személy által a számlához megadott alfanumerikus azonosító, melynek egyedinek kell lenni a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéken belül.

4. A számla elsődleges felhatalmazott képviselőjének a tagállam, a Bizottság vagy a számlabirtokos személy által megadott név, cím, irányítószám, ország, telefonszám, faxszám és e-mail-cím adatai.

5. A számla másodlagos felhatalmazott képviselőjének a tagállam, a Bizottság vagy a számlabirtokos személy által megadott név, cím, irányítószám, ország, telefonszám, faxszám és e-mail-cím adatai.

6. A számla esetleges további felhatalmazott képviselőinek a tagállam, a Bizottság vagy a számlabirtokos személy által megadott név, cím, irányítószám, ország, telefonszám, faxszám és e-mail-cím adatai.

7. A számla felhatalmazott képviselőinek személyazonosságát igazoló dokumentum.

V. MELLÉKLET

Alapvető feltételek

Az alapvető feltételek felépítése és hatóköre

1. A számlabirtokosok és jegyzék-kezelők közötti viszony.

A számlabirtokos és a felhatalmazott képviselő kötelezettségei

2. A számlabirtokos és a felhatalmazott képviselő kötelezettségei a biztonság, a felhasználónevek és jelszavak, valamint a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék weboldalához való hozzáférés tekintetében.

3. A számlabirtokos és a felhatalmazott képviselő kötelezettsége, hogy adatokat szolgáltasson a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék weboldalára és biztosítsa, hogy a szolgáltatott adatok pontosak.

4. A számlabirtokos és a felhatalmazott képviselő kötelezettsége hogy eleget tegyen a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékweboldal használatára vonatkozó feltételeknek.

A jegyzék-kezelő kötelezettségei

5. A jegyzék-kezelő kötelezettsége, hogy végrehajtsa a számlabirtokos utasításait.

6. A jegyzék-kezelő kötelezettsége, hogy bejegyezze a számlabirtokos adatait.

7. A jegyzék-kezelő kötelezettsége, hogy a számlát e rendelet rendelkezéseivel összhangban létrehozza, aktualizálja illetve lezárja.

Folyamati eljárások

8. A folyamat-véglegesítési és megerősítési rendelkezések.

Fizetés

9. Számlák létrehozásáért és karbantartásáért felszámított kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék díjak feltételei.

A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék weboldal működtetése

10. Rendelkezések a jegyzék-kezelő jogát illetően, hogy változtatásokat végezzen a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék weboldalon.

11. A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék weboldal használatának feltételei.

Garanciák és mentesítések

12. Az adatok pontossága.

13. Folyamat-indítási jogosultság.

Ezen alapvető feltételek módosítása az e rendeletben vagy a nemzeti jogszabályokban bekövetkezett változások követése céljából

Biztonság és reagálás a biztonság-sértésekre

Vitás kérdések rendezése

14. A számlabirtokosok közötti vitákra vonatkozó rendelkezések.

Felelősség

15. A jegyzék-kezelő felelősségének korlátja.

16. A számlabirtokos felelősségének korlátja.

Harmadik személyek jogai

Képviselet, értesítések és alkalmazandó jog

VI. MELLÉKLET

Az azonosító kódok fogalom-meghatározásai

Bevezetés

1. Ez a melléklet az alábbi azonosító kódok elemeit ismerteti:

a) egységazonosító-kód;

b) számlaazonosító-kód;

c) engedélyazonosító-kód;

d) számlabirtokos-azonosító kód;

e) létesítmény-azonosító kód;

f) korreláció-azonosító kód;

g) ügylet-azonosító kód;

h) egyeztetés-azonosító kód;

i) projektazonosító kód.

Az ISO3166 kódok verzióját a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti - az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott - kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban kell meghatározni.

Az azonosító kódok megjelenítése és bemutatása

2. Az ebben a mellékletben meghatározott azonosító kódok megjelenítése és bemutatása céljából az azonosító kódok minden egyes elemét kötőjellel "-" és szóközök nélkül kell megjeleníteni. A számértékeknél nem szabad vezető nullákat megjeleníteni. Az azonosító kód elemei nem tartalmazhatják az elválasztó kötőjelet.

Egységazonosító-kód

3. A VI-1. táblázat részletezi az egységazonosító-kód elemeit. Minden kiotói egységhez és kibocsátási egységhez egy egységazonosító-kódot kell hozzárendelni. Az egységazonosító-kódokat a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek generálják és azoknak az egész jegyzékrendszerben egyedieknek kell lenni.

4. Egy egységekből álló sorozatot egység-blokként kell továbbítani, amelyet a kezdő és a záró blokk-azonosító határoz meg. Minden egyes egység-blokk azonos, egyedi azonosító elemük kivételével. Az egység-blokk egységeinek egyedi azonosító elemeit folyamatosan kell sorszámozni. Amennyiben egy egységgel vagy egység-blokkal valamilyen ügyletet kell végrehajtani, nyomon kell követni, nyilvántartásba kell venni, vagy egyéb módon jellemezni kell, akkor a jegyzékek vagy az ügyleti jegyzőkönyvek több egység-blokkot hozhatnak létre egyetlen egység-blokkból. Egyetlen egység továbbításánál a kezdő és a záró blokk-azonosító megegyezik.

5. Több egység-blokk esetén nem lehet átfedés ezek azonosító elemét illetően. Egy üzeneten belüli több egység-blokk esetén ezeknek kezdő azonosítójuk növekvő sorrendjében kell megjelenniük az üzenetben.

VI-1. táblázat: Egységazonosító-kód

ElemMegjelenítési sorrendAz alábbi egységtípusokhoz szükséges azonosítóAdattípusHosszTartomány vagy kódok
Származási jegyzék1KME, ETE, IKCs, KCsEA3ISO3166 (kétbetűs kód), „EU” a közösségi jegyzék esetén
Egységtípus2KME, ETE, IKCs, KCsEN20 = nem kiotói egység
1 = KME
2 = ETE
3 = KCsE, KME-ből átalakított
4 = KCsE, ETE-ből átalakított
5 = IKCs (nem htIKCS ill. tIKCs)
6 = tIKCs
7 = htIKCS
Kiegészítő egységtípus3KME, ETE, IKCs, KCsEN2kiotói egységeknél üres
1 = A 2008–2012 közötti időszakra és az azt következő ötéves időszakokra kiadott kibocsátási egység
2 = A 2005–2007 közötti időszakra kiadott kibocsátási egység
3 = Vis maior kibocsátási egység
Soros egység-blokk kezdete4KME, ETE, IKCs, KCsEN15Jegyzék által hozzárendelt 1-től 999 999 999 999 999 -ig terjedő egyedi számértékek
Soros egység-blokk vége5KME, ETE, IKCs, KCsEN15Jegyzék által hozzárendelt 1-től 999 999 999 999 999 -ig terjedő egyedi számértékek
Eredeti kötelezettségvállalási időszak6KME, ETE, IKCs, KCsEN20 = 2005–2007
1 = 2008–2012

99
Alkalmazható kötelezettségvállalási időszak7KME, IKCs, KCsEN20 = 2005–2007
1 = 2008–2012

99
LULUCF tevékenység8ETE, IKCs, KCsEN31 = Erdősítés és újraerdősítés
2 = Erdőirtás
3 = Erdőgazdálkodás
4 = Szántóföldi gazdálkodás
5 = Legeltetés
6 = Rekultiváció
Projektazonosító9IKCs, KCsEN7A projekthez rendelt egyedi numerikus érték
Útvonal10KCsEN21 vagy 2
Lejárati dátum11htIKCS, tIKCsDátumLejárati dátum htIKCS-k vagy tIKCs-k esetén

6. VI-2. táblázat az érvényes kezdeti egységtípus - kiegészítő egységtípus kombinációkat sorolja fel. A kibocsátási egységeknek rendelkezniük kell kiegészítő egységtípussal függetlenül attól, hogy mely időszakra kerültek kiadásra és, hogy KME-ből vagy más kiotói egységből kerültek-e átalakításra. Olyan KME-k vagy más kiotói egységek, melyek nem kerültek átalakításra kibocsátási egységgé, nem rendelkezhetnek kiegészítő egységtípussal. KME-knek e rendelet rendelkezései szerint kibocsátási egységgé történő átalakítása esetén a kiegészítő egységtípust 1-re kell állítani. Kibocsátási egység KME-vé alakítása esetén nincs kiegészítő egységtípus.

VI-2. táblázat: Érvényes kezdeti egységtípus - Kiegészítő egységtípus

Kezdeti egységtípusKiegészítő egységtípusLeírás
1[nem alkalmazható]KME
2[nem alkalmazható]ETE
3[nem alkalmazható]KCsE, KME-ből átalakított
4[nem alkalmazható]KCsE, ETE-ből átalakított
5[nem alkalmazható]IKCs (nem tIKCs vagy htIKCS)
6[nem alkalmazható]tIKCs
7[nem alkalmazható]htIKCS
11A 2008–2012 időszakra és az azt követő ötéves időszakokra kiadott és KME-ből átalakított kibocsátási egység
02A 2005–2007 közötti időszakra kiadott, nem KME-ből vagy kiotói egységből átalakított kibocsátási egység
03Vis maior kibocsátási egység

Számlaazonosító-kód

7. A VI-3. táblázat a számlaazonosító-kód elemeit részletezi. Minden számlához hozzá kell rendelni egy számlaazonosító-kódot. A számlaazonosító-kódokat a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek generálják és azoknak az egész jegyzékrendszerben egyedieknek kell lenni. A korábban lezárt számlák számlaazonosító-kódjait nem szabad újra felhasználni.

8. Egy üzemeltetőiszámla-azonosító kódnak egyetlen létesítményhez kell kapcsolódnia. Egy létesítménynek egyetlen üzemeltetőiszámla-azonosító kódhoz kell kapcsolódnia. A 11. cikk (1) és (2) bekezdésében említett birtokosi számlák nem rendelkezhetnek alkalmazható kötelezettségvállalási időszakkal, függetlenül a számlatípustól.

VI-3. táblázat: Számlaazonosító-kód

ElemMegjelenítési sorrendAdattípusHosszTartomány vagy kódok
Származási jegyzék1A3ISO3166 (kétbetűs kód), „CDM” a TFM-jegyzék, „EU” a közösségi jegyzék esetén
Számlatípus2N3100 = Részes Fél számla
120 = üzemeltetői számla
121 = személyi számla
A többi számlatípus a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti – az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott – kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban meghatározottaknak megfelelően
Számlaazonosító3N15Jegyzék által hozzárendelt 1-től 999 999 999 999 999 -ig terjedő egyedi számértékek
Alkalmazható kötelezettségvállalási időszak4N20 birtokosi számlák esetén
0-99 megszüntetési és törlési számlák esetén

Engedélyazonosító-kód

9. Az VI-4. táblázat az engedélyazonosító-kód elemeit részletezi. Minden engedélyhez egy engedélyazonosító-kódot kell hozzárendelni. Az engedélyazonosító-kódokat az illetékes hatóság generálja és azoknak egyedieknek kell lenni az egész jegyzékrendszerben.

10. Az engedélyazonosító-kód egyetlen üzemeltetőhöz van hozzárendelve. Egy üzemeltetőhöz legalább egy engedélyazonosító-kódot hozzá kell rendelni. Egy engedélyazonosító-kódnak legalább egy létesítményhez hozzárendelve kell lennie. Egy létesítménynek bármely adott időpontban csak egyetlen engedélyazonosító-kódja lehet.

VI-4. táblázat: Engedélyazonosító-kód

ElemMegjelenítési sorrendAdattípusHosszTartomány vagy kódok
Származási jegyzék1A3ISO3166 (kétbetűs kód), „EU” a közösségi jegyzék esetén
Engedély-azonosító2A50([0-9] | [A-Z] |[„-”]) +

Számlabirtokos-azonosító kód

11. Az VI-5. táblázat a számlabirtokos-azonosító kód elemeit részletezi. Minden egyes számlabirtokoshoz hozzá kell rendelni egy számlabirtokos-azonosító kódot. A számlabirtokos-azonosító kódokat a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek generálják és azoknak az egész jegyzékrendszerben egyedieknek kell lenni. A számlabirtokos-azonosító kódokat nem szabad más számlabirtokosnál újrafelhasználni és teljes létük alatt változatlanul az adott számlabirtokosra kell vonatkozniuk.

VI-5. táblázat: Számlabirtokos-azonosító kód

ElemMegjelenítési sorrendAdattípusHosszTartomány vagy kódok
Származási jegyzék1A3ISO3166 (kétbetűs kód), „EU” a közösségi jegyzék esetén
Személyi azonosító2A50([0-9] | [A-Z]) +

Létesítmény-azonosító kód

12. Az VI-6. táblázat a létesítmény-azonosító kód elemeit részletezi. Minden egyes létesítményhez hozzá kell rendelni egy létesítmény-azonosító kódot. A létesítmény-azonosító kódokat a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek generálják és azoknak az egész jegyzékrendszerben egyedieknek kell lenni. A létesítmény azonosító egy 1-től kezdődően monoton növekvő sorrendben kiadott egész szám. A létesítmény azonosítók között nem lehetnek kihagyások. Az "n" létesítmény azonosító generálásakor ezért az 1-től n-1-ig tartó tartományba eső összes azonosítónak már generálva kell lenni. A létesítmény-azonosító kódokat nem szabad újrafelhasználni más létesítményhez és fennállásuk alatt nem változtathatók meg egy adott létesítményre vonatkozóan.

13. Egy létesítmény-azonosító kód csak egyetlen létesítményhez lehet hozzárendelve. Egy adott létesítményhez egyetlen létesítmény-azonosító kódot kell hozzárendelni.

VI-6. táblázat: Létesítmény-azonosító kód

ElemMegjelenítési sorrendAdattípusHosszTartomány vagy kódok
Származási jegyzék1A3ISO3166 (kétbetűs kód), „EU” a közösségi jegyzék esetén
Létesítmény azonosító2N15Jegyzék által hozzárendelt 1-től 999 999 999 999 999 -ig terjedő egyedi számértékek

Korreláció-azonosító kód

14. A VI-7. táblázat részletezi a korrelációazonosító kódok elemeit. A VIII. melléklet szerinti minden folyamathoz egy korreláció-azonosító kódot kell hozzárendelni. A korreláció-azonosító kódokat a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek generálják és azoknak az egész jegyzékrendszerben egyedieknek kell lenni. A korreláció-azonosító kódokat nem szabad újrafelhasználni. Egy korábban megszakított vagy törölt, számlával vagy hitelesített kibocsátásokkal kapcsolatos folyamat újra-benyújtása esetén ehhez egy új, egyedi korreláció-azonosító kódot kell hozzárendelni.

VI-7. táblázat: Korreláció-azonosító kód

ElemMegjelenítési sorrendAdattípusHosszTartomány vagy kódok
Származási jegyzék1A3ISO3166 (kétbetűs kód), „EU” a közösségi jegyzék esetén
Korreláció-azonosító2N15Jegyzék által hozzárendelt 1-től 999 999 999 999 999 -ig terjedő egyedi számértékek

Ügylet-azonosító kód

15. A IX. melléklet szerinti minden folyamathoz egy ügylet-azonosító kódot kell hozzárendelni. Az ügylet-azonosító kódokat a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek generálják és azoknak az egész jegyzékrendszerben egyedieknek kell lenni. Az ügylet-azonosító kódokat nem szabad újrafelhasználni. Egy korábban megszakított ügylettel kapcsolatos folyamat újra-benyújtása esetén ehhez egy új, egyedi ügylet-azonosító kódot kell hozzárendelni.

16. Az ügylet-azonosító kódok elemei a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti - az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott - kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban vannak meghatározva.

Egyeztetés-azonosító kód

17. A X. melléklet szerinti minden folyamathoz egy egyeztetés-azonosító kódot kell hozzárendelni. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat létrejöttét megelőzően, a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv generálja az egyeztetés-azonosító kódot, amikor egy adott dátumra és időpontra egyeztetési adatokat kér a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékektől. A kapcsolat létrejötte után a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek az egyeztetés-azonosító kódot az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyvtől kapják. Az egyeztetés-azonosító kódnak egyedinek kell lenni a teljes jegyzékrendszerben, és az egy adott dátumra és időpontra vonatkozó egyeztetési folyamat összes fázisa során váltott üzeneteknél ugyanazt az egyeztetés-azonosító kódot kell használni.

18. Az egyeztetés-azonosító kódok elemei a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti - az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott - kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban vannak megadva.

Projektazonosító kód

19. Minden projekthez hozzá kell rendelni egy projektazonosító kódot. A projektazonosító kódokat IKCs-k esetén a TFM igazgatósága és a Részes Fél illetékes szerve illetve KCsE-k esetén az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 16/CP.7 határozatának megfelelően a 6. cikk felügyelő bizottság generálja, és azoknak egyedinek kell lenni a teljes jegyzékrendszerben.

20. A projektazonosító kódok elemei a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti - az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott - kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban vannak meghatározva.

VII. MELLÉKLET

Inputkódok listája

Bevezetés

1. Ez a melléklet meghatározza a kódokat az összes elemhez és kódtámogató táblázathoz. Az ISO3166 kódok verziója a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti - az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott - kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban meghatározottaknak felel meg.

EU-specifikus kódok

2. Mezőnév: tevékenységtípus

Mező leírás: Numerikus kód, mely a létesítmény tevékenységi típusát jelzi

KódLeírás
1Tüzelőberendezések 20 MW-ot meghaladó névleges bemenő hőteljesítménnyel
2Ásványolaj-finomítók
3Kokszolókemencék
4Fémérc (beleértve a szulfid ércet) pörkölő és szinterező létesítmények
5Vas vagy acél előállítására szolgáló létesítmények (elsődleges vagy másodlagos olvasztás), beleértve a folyamatos öntést is
6Cement-klinkernek forgókemencében vagy mésznek forgókemencében vagy egyéb égetőkemencékben történő gyártására szolgáló létesítmények
7Üveg gyártására szolgáló létesítmények, beleértve az üvegszálat is
8Kerámiatermékek, különösen tetőcserép, tégla, tűzálló-tégla, kőagyag vagy porcelán, égetéses előállítására szolgáló létesítmények
9Ipari üzemek (a) papírpép fából és más szálas anyagból történő (b) papír és karton előállítására
99A 2003/87/EK irányelv 24. cikke alapján felvett egyéb tevékenység

3. Mezőnév: Kapcsolattípus

Mező-leírás: Egy számla és egy személy vagy üzemeltető közötti kapcsolat típusát jelző numerikus kód

KódLeírás
1Számlabirtokos
2A számlabirtokos elsődleges felhatalmazott képviselője
3A számlabirtokos másodlagos felhatalmazott képviselője
4A számlabirtokos további felhatalmazott képviselője
5A hitelesítő felhatalmazott képviselője
6Létesítményi kapcsolattartó személy

4. Mezőnév: Folyamattípus

Mező-leírás: Folyamat típusát jelző numerikus kód

KódLeírás
01-00KME-k és ETE-k kiadása
02-00KME-k és ETE-k átalakítása KCsE-kké
03-00Külső átruházás (2008–2012 és tovább)
04-00Törlés (2008–2012 és tovább)
05-00Megszüntetés (2008–2012 és tovább)
06-00tIKCs-k és htIKCS-k törlése és helyettesítése
07-002008–2012 közötti időszakra és az utána következő ötéves időszakokra kiadott kiotói egység és kibocsátási egységek átvitele
08-00tIKCs-k és l IKCs-k lejárati dátumának változása
10-00Belső átruházás
01-51Kibocsátási egység kiadás (2005–2007)
10-52Kibocsátási egység kiadás (2008–2012 és tovább)
10-53Kibocsátási egység kiosztás
01-54Vis maior kibocsátási egység kibocsátás
10-55Kibocsátási egységek helyesbítése
03-21Külső átruházás (2005–2007)
10-01Kibocsátási egység törlés (2005–2007)
10-02Kibocsátási egység leadás
04-03Megszüntetés (2005–2007)
10-41Törlés és helyettesítés

5. Mezőnév: Kiegészítő egységtípus

Mező-leírás: Egységek kiegészítő típusát jelző numerikus kód

KódLeírás
0Nincs kiegészítő egységtípus
1A 2008–2012 időszakra és az azt követő ötéves időszakokra kiadott kibocsátási egység, KME-ből átalakítva
2A 2005–2007 közötti időszakra kiadott kibocsátási egység, nem KME-ből vagy más kiotói egységből átalakítva
3Vis maior kibocsátási egység

6. Mezőnév: Akciókód

Mező-leírás: Az akciót jelző kód a számlaaktualizálási folyamatban

KódLeírás
1Emberek hozzáadása a számlához vagy létesítményhez
2Emberek aktualizálása
3Emberek törlése

UNFCCC kódok

7. Az UNFCCC kódok a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti - az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott - kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban vannak megadva.

VIII. MELLÉKLET

Számlákkal és hitelesített kibocsátásokkal kapcsolatos válaszkódos folyamatok

Követelmények minden folyamat esetén

A számlákkal és hitelesített kibocsátásokkal kapcsolatos folyamatokra az alábbi üzenet-sorrend vonatkozik:

a) a számla felhatalmazott képviselője kérést nyújt be az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék kezelőjéhez;

b) a jegyzék-kezelő egy a VI. mellékletben meghatározott elemekből álló egyedi korreláció-azonosító kódot rendel hozzá a kérelemhez;

c) amíg a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat még nem jött létre, a jegyzék-kezelő meghívja a megfelelő műveletet a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv számlakezelési webszolgálatán, az követően pedig a jegyzék-kezelő meghívja a megfelelő műveletet az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv számlakezelési webszolgálatán;

d) a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv érvényesíti a kérést azzal, hogy meghívja a megfelelő érvényesítési funkciót a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvben;

e) ha a kérés érvényesítése és ezzel elfogadása sikeresen megtörtént, a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv a kérésnek megfelelően módosítja a benne lévő adatot;

f) a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv meghívja a "Számla.Műv.Ell.Eredm.Fogadás" műveletet annak a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek a számlakezelési webszolgálatán, amelyik a kérést küldte, értesítve a jegyzéket arról, hogy a kérés érvényesítése és ezzel elfogadása sikeresen megtörtént-e, avagy eltérést találtak a kérésben és ezért visszautasították;

g) ha a kérést sikeresen érvényesítették és ezzel elfogadták, akkor a jegyzék-kezelő, aki a kérést küldte, az érvényesített kérésnek megfelelően módosítja a jegyzékben lévő adatot; különben, ha a kérésben eltérést találtak és ezért visszautasították, akkor a jegyzék-kezelő, aki a kérést küldte, nem módosítja a visszautasított kérésnek megfelelően a jegyzékben lévő adatot.

VIII-1. táblázat: Számlát vagy hitelesített kibocsátásokat érintő folyamatokra vonatkozó üzenetsorozat ábrázolása

2. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat létrejöttét megelőzően a kérést küldő jegyzék-kezelő a kérés vételét igazoló elismervényt kell kapjon a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvtől 60 másodpercen belül. A kapcsolat létrejötte után a kérést küldő jegyzék-kezelőnek az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyvtől kell megkapnia a kérés vételét igazoló elismervényt 60 másodpercen belül. A kérést küldő jegyzék-kezelőnek 24 órán belül érvényesítési értesítést kell kapnia a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvtől.

A folyamat státusza az üzenetsorozat folyamán az alábbi lesz:

VIII-2. táblázat: Számlát vagy hitelesített kibocsátásokat érintő folyamatokra vonatkozó státusz-diagram

4. Az üzenetsorozat folyamán felhasznált összetevők és funkciók a VIII-3-VIII-18. táblázatokban láthatók. A nyilvános funkciókat a megadottak szerint kell végrehajtani. A titkos funkciók csak tájékoztatási célra szolgálnak. Az összes funkció bemenő adatai úgy vannak strukturálva, hogy illeszkedjenek a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti - az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott - kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsereszabványok funkcionális és technikai specifikációiban megadott formátum- és információs követelményekhez, webszolgáltatásokat leíró nyelv segítségével leírva. A csillag "(*)" jel annak jelzésére szolgál, hogy egy adott elem többször is megjelenhet bemenő paraméterként.

VIII-3. táblázat: Számlával vagy hitelesített kibocsátásokkal kapcsolatos folyamatokra vonatkozó összetevők és funkciók

ÖsszetevőFunkcióHatókör
Számla kezelése webszolgáltatásSzámlaLétrehoz()Nyilvános
SzámlaAktualizál()Nyilvános
SzámlaLezár()Nyilvános
Hitel.Kibocs.Aktualizál()Nyilvános
Számla.Műv.Ell.Eredm.Fogadás()Nyilvános
SzámlakezelésSzámlaLétrehozÉrvényesítés()Titkos
SzámlaLétrehoz()Titkos
SzámlaAktualizálÉrvényesítés()Titkos
SzámlaAktualizál()Titkos
SzámlaLezárÉrvényesítés()Titkos
SzámlaLezár()Titkos
Hitel.Kibocs.Aktual.Érvényesítés()Titkos
Hitel.Kibocs.Aktualizál()Titkos
Adat-érvényesítésÜzenetHitelesítés()Titkos
VerzióEllenőrzés()Titkos
AdatFormátumEllenőrzések()Titkos

VIII-4. táblázat: A számla kezelése webszolgáltatás összetevő

Cél
Ennek az összetevőnek a célja a számlákra és hitelesített kibocsátásokra vonatkozó webszolgáltatási kérések kezelése.
A webszolgáltatásban megjelenő funkciók
SzámlaLétrehoz()Kezeli a számlalétrehozási kéréseket
SzámlaAktualizál()Kezeli a számla-aktualizálási kéréseket
SzámlaLezár()Kezeli a számla-lezárási kéréseket
Hitel.Kibocs.Aktualizál()Kezeli a hitelesített kibocsátások aktualizálására vonatkozó kéréseket
Számla.Műv.Ell.Eredm.Fogadás()Fogadja egy számlaművelet (létrehozás, aktualizálás, …) ellenőrzési eredményét ( „elfogadva” vagy „visszautasítva”
Egyéb funkciók
Nincs
Szerepek
Közösségi független ügyleti jegyzőkönyv (minden funkció) és kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék (csak a Számla.Műv.Ell.Eredm.Fogadás funkció esetén)

VIII-5. táblázat: Számla kezelése webszolgáltatás. SzámlaLétrehoz() funkció

SZÖVEG HIÁNYZIK

VIII-6. táblázat: Számla kezelése webszolgáltatás. SzámlaAktualizál() funkció

SZÖVEG HIÁNYZIK

VIII-7. táblázat: Számla kezelése webszolgáltatás. SzámlaLezár() funkció

SZÖVEG HIÁNYZIK

VIII-8. táblázat: Számla kezelése webszolgáltatás. Hitel.Kibocs.Aktualizál() funkció

SZÖVEG HIÁNYZIK

VIII-9. táblázat: Számla kezelése webszolgáltatás. Számla.Műv.Ell.Eredm.Fogadás() funkció

SZÖVEG HIÁNYZIK

VIII-10. táblázat: A számlakezelés összetevő

Cél
Ennek az összetevőnek az a célja, hogy érvényesítési és aktualizálási funkciókat biztosítson a számlák és hitelesített kibocsátások kezeléséhez.
A webszolgáltatásban megjelenő funkciók
Nincs.
Egyéb funkciók
SzámlaLétrehozÉrvényesítés()Érvényesít egy számla-létrehozást
SzámlaAktualizálÉrvényesítés()Érvényesít egy számla-aktualizálást
SzámlaLezárÉrvényesítés()Érvényesít egy számla-lezárást
Hitel.Kibocs.Aktual. Érvényesítés()Érvényesít egy hitelesített kibocsátások aktualizálást
SzámlaLétrehoz()Létrehoz számlákat
SzámlaAktualizál()Aktualizál számlákat
SzámlaLezár()Lezár számlákat
Hitel.Kibocs.Aktualizál()Aktualizál létesítményekre vonatkozó hitelesített kibocsátásokat
Szerepek
Ügyleti jegyzőkönyv (összes funkció), kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék (csak tájékoztatásra).

VIII-11. táblázat: Számla kezelése. SzámlaLétrehozÉrvényesítés() funkció

Cél
Ez a funkció egy számla-létrehozási kérelmet érvényesít.
Amennyiben az érvényesítési ellenőrzés sikertelen, a válaszkód lista kiegészül a számlaazonosítóval és a válaszkóddal.
Bemenő paraméterek
KüldiKötelező
KapjaKötelező
Korreláció-IDKötelező
FőverzióKötelező
AlverzióKötelező
Számla (*)Kötelező
SzámlaTípusKötelező
SzámlaAzonosítóKötelező
AzonosítóAJegyzékbenKötelező
KötelezettségvállalásiIdőszakVálasztható
LétesítményVálasztható
LétesítményAzonosítóKötelező
EngedélyAzonosítóKötelező
NévKötelező
FőtevékenységTípusKötelező
OrszágKötelező
IrányítószámKötelező
VárosKötelező
1.CímKötelező
2.CímVálasztható
AnyavállalatVálasztható
LeányvállalatVálasztható
EPER-AzonosítóVálasztható
SzélességVálasztható
HosszúságVálasztható
Kapcsolattartók (lásd Emberek)Kötelező
Emberek (*)Kötelező
KapcsolatKódKötelező
SzemélyAzonosítóKötelező
KeresztnévVálasztható
VezetéknévKötelező
OrszágKötelező
IrányítószámKötelező
VárosKötelező
1.CímKötelező
2.CímVálasztható
1.TelefonszámKötelező
2.TelefonszámVálasztható
FaxszámKötelező
EmailVálasztható
Kimenő paraméterek
EredményAzonosítóKötelező
VálaszListaVálasztható
Üzenetek
7101–7110; 7122–7160.

VIII-12. táblázat: Számla kezelése. SzámlaLétrehoz() funkció

Cél
Ez a funkció számlákat hoz létre.
Minden számla esetében:
Létrehozza a számlát és annak adatait.
Létrehozza az összes embert, ha azok még nem léteztek, azok adataival együtt, s azokat a számlához kapcsolja.
Aktualizálja a már létező és a számlához kapcsolódó ember(ek) összes adatát.
Létrehozza a létesítményt és a létesítmény adatait, ha a számlához létesítmény kapcsolódik.
Létrehozza a létesítményhez kapcsolódó összes embert (kapcsolattartó), ha azok még nem léteztek.
Aktualizálja a már létező és a létesítményhez kapcsolódó ember(ek) összes adatát.
Bemenő paraméterek
KüldiKötelező
KapjaKötelező
Korreláció-IDKötelező
FőverzióKötelező
AlverzióKötelező
Számla (*)Kötelező
SzámlaTípusKötelező
SzámlaAzonosítóKötelező
AzonosítóAJegyzékbenKötelező
KötelezettségvállalásiIdőszakVálasztható
LétesítményVálasztható
LétesítményAzonosítóKötelező
EngedélyAzonosítóKötelező
NévKötelező
FőtevékenységTípusKötelező
OrszágKötelező
IrányítószámKötelező
VárosKötelező
1.CímKötelező
2.CímVálasztható
AnyavállalatVálasztható
LeányvállalatVálasztható
EPER-AzonosítóVálasztható
SzélességVálasztható
HosszúságVálasztható
Kapcsolattartók (lásd Emberek)Kötelező
Emberek (*)Kötelező
KapcsolatKódKötelező
SzemélyAzonosítóKötelező
KeresztnévVálasztható
VezetéknévKötelező
OrszágKötelező
IrányítószámKötelező
VárosKötelező
1.CímKötelező
2.CímVálasztható
1.TelefonszámKötelező
2.TelefonszámVálasztható
FaxszámKötelező
EmailVálasztható
Kimenő paraméterek
EredményAzonosítóKötelező
Felhasználások
Nincs.
Felhasználó
Nincs (meghívása webszolgáltatásként történik).

VIII-13. táblázat: Számlakezelés. SzámlaAktualizálÉrvényesítés() funkció

Cél
Ez a funkció egy számla-aktualizálási kérést érvényesít.
Amennyiben az érvényesítési ellenőrzés sikertelen, a válaszkódlista kiegészül a számlaazonosítóval és a válaszkóddal.
Bemenő paraméterek
KüldiKötelező
KapjaKötelező
Korreláció-IDKötelező
FőverzióKötelező
AlverzióKötelező
Számla (*)Kötelező
SzámlaAzonosítóKötelező
AzonosítóAJegyzékbenVálasztható
LétesítményVálasztható
EngedélyAzonosítóVálasztható
NévVálasztható
FőtevékenységTípusVálasztható
OrszágVálasztható
IrányítószámVálasztható
VárosVálasztható
1.CímVálasztható
2.CímVálasztható
AnyavállalatVálasztható
LeányvállalatVálasztható
EPER-AzonosítóVálasztható
SzélességVálasztható
HosszúságVálasztható
Kapcsolattartók (lásd Emberek)Választható
Emberek (*)Választható
AkcióKötelező
KapcsolatKódKötelező
SzemélyAzonosítóKötelező
KeresztnévVálasztható
VezetéknévVálasztható
OrszágVálasztható
IrányítószámVálasztható
VárosVálasztható
1.CímVálasztható
2.CímVálasztható
1.TelefonszámVálasztható
2.TelefonszámVálasztható
FaxszámVálasztható
EmailVálasztható
Kimenő paraméterek
EredményAzonosítóKötelező
VálaszListaVálasztható
Üzenetek
7102–7107; 7111–7113; 7120; 7122; 7124; 7126–7158.

VIII-14. táblázat: Számla kezelése. SzámlaAktualizál() funkció

Cél
Ez a funkció egy adott számla adatait aktualizálja.
Ha az akció = „Hozzáad”:
Minden kapcsolatnál hozzáadandó:
Ha az ember(ek) létezett (léteztek), aktualizáld adatai(ka)t, ha szükséges.
Ha az ember(ek) nem létezett (léteztek), hozd létre az ember(eke)t és kapcsold hozzá a számlához.
Ha az akció = „Aktualizál”:
Minden aktualizálandó és számlához kapcsolódó embernél aktualizáld azok adatait.
Ha az akció = „Töröl”:
Távolítsd el az ember(ek) és a számla közötti kapcsolatot (például egy további felhatalmazott képviselő eltávolítása).
Ha a számlához létesítmény kapcsolódik, aktualizáld a létesítmény adatait, ha szükséges.
Aktualizáld a létesítményhez kapcsolódó ember(ek) adatait, ha ilyen adatokat nyújtanak be (ugyanezen „Hozzáad”, „Aktualizál” és „Töröl” akcióknak a segítségével).
Bemenő paraméterek
KüldiKötelező
KapjaKötelező
Korreláció-IDKötelező
FőverzióKötelező
AlverzióKötelező
Számla (*)Kötelező
SzámlaTípusKötelező
SzámlaAzonosítóKötelező
AzonosítóAJegyzékbenKötelező
LétesítményVálasztható
LétesítményAzonosítóKötelező
EngedélyAzonosítóKötelező
NévKötelező
FőtevékenységTípusKötelező
OrszágKötelező
IrányítószámKötelező
VárosKötelező
1.CímKötelező
2.CímVálasztható
AnyavállalatVálasztható
LeányvállalatVálasztható
EPER-AzonosítóVálasztható
SzélességVálasztható
HosszúságVálasztható
Kapcsolattartók (lásd Emberek)Kötelező
Emberek (*)Kötelező
KapcsolatKódKötelező
SzemélyAzonosítóKötelező
KeresztnévVálasztható
VezetéknévKötelező
OrszágKötelező
IrányítószámKötelező
VárosKötelező
1.CímKötelező
2.CímVálasztható
1.TelefonszámVálasztható
2.TelefonszámVálasztható
FaxszámVálasztható
EmailVálasztható
Kimenő paraméterek
EredményAzonosítóKötelező
Felhasználások
Nem alkalmazható.
Felhasználó
Nincs (meghívása webszolgáltatásként történik).

VIII-15. táblázat: Számla kezelése. SzámlaLezárÉrvényesítés() funkció

Cél
Ez a funkció egy számlalezárási műveletet érvényesít.
Amennyiben az érvényesítési ellenőrzés sikertelen, a válaszkód lista kiegészül a számlaazonosítóval és a válaszkóddal.
Bemenő paraméterek
KüldiKötelező
KapjaKötelező
Korreláció-IDKötelező
FőverzióKötelező
AlverzióKötelező
Számla (*)Kötelező
Cél
SzámlaAzonosítóKötelező
Kimenő paraméterek
EredményAzonosítóKötelező
VálaszListaVálasztható
Üzenetek
7111; 7114–7115; 7117; 7153–7156; 7158.

VIII-16. táblázat: Számla kezelése. SzámlaLezár() funkció

Cél
Ez a funkció egy vagy több számlát zár le azzal, hogy a lezárandó számla(k) érvényességének záró dátumát az éppen aktuális dátumra állítja át.
Bemenő paraméterek
JegyzékKötelező
Korreláció-IDKötelező
FőverzióKötelező
AlverzióKötelező
Számla (*)Kötelező
SzámlaAzonosítóKötelező
Kimenő paraméterek
EredményAzonosítóKötelező

VIII-17. táblázat: Számla kezelése. Hitel.Kibocs.Aktual.Érvényesítés() funkció

Cél
Ez a funkció hitelesített kibocsátásokat aktualizál.
Amennyiben egy érvényesítési ellenőrzés sikertelen, a válaszkód lista kiegészül a számlaazonosítóval és a válaszkóddal.
Bemenő paraméterek
KüldiKötelező
KapjaKötelező
Korreláció-IDKötelező
FőverzióKötelező
AlverzióKötelező
HitelesítettKibocsátások (*)Kötelező
ÉvKötelező
Létesítmények (*)Kötelező
LétesítményAzonosítóKötelező
HitelesítettKibocsátásokKötelező
Kimenő paraméterek
EredményAzonosítóKötelező
VálaszListaVálasztható
Üzenetek
7118–7119; 7152–7156; 7159.

VIII-18. táblázat: Számla kezelése. Hitel.Kibocs.Aktualizál funkció

Cél
Aktualizálja a hitelesített kibocsátásokat az év és a meghatározott létesítmény vonatkozásában.
Bemenő paraméterek
KüldiKötelező
KapjaKötelező
Korreláció-IDKötelező
FőverzióKötelező
HitelesítettKibocsátások (*)Kötelező
ÉvKötelező
Létesítmények (*)Kötelező
LétesítményAzonosítóKötelező
HitelesítettKibocsátásokKötelező
Kimenő paraméterek
EredményAzonosítóKötelező

Előzetes ellenőrzések minden egyes folyamatot illetően

5. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv leellenőrzi a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék státuszát minden egyes számlára vagy hitelesített kibocsátásra vonatkozó folyamat esetén. Ha a kibocsátásegység-forgalmi jegyzék és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat nem jött létre, vagy a 6. cikk (3) bekezdése alapján felfüggesztésre került a kért, számlákat vagy hitelesített kibocsátásokat érintő folyamatot illetően, azt vissza kell utasítani és 7005-ös válaszkód-listát kell visszaküldeni.

6. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat létrejötte előtt a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv jegyzék-verzió és jegyzék-hitelesítő ellenőrzéseket és üzenet-életképességi ellenőrzéseket hajt végre minden számlát vagy hitelesített kibocsátásokat érintő folyamatra, és eltérés észlelése esetén visszaküldi a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti - az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott - kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban meghatározott megfelelő válaszkódokat. A kapcsolat létrejötte után a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek ezeket a válaszkódokat az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyvtől kapják meg.

7. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv adatépségi ellenőrzéseket végez minden számlát vagy hitelesített kibocsátásokat érintő folyamatra, és a 7122-7159 tartományba eső válaszkódokat küld vissza, ha eltérést észlelt.

Másodlagos ellenőrzések minden folyamatot illetően

8. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv másodlagos ellenőrzéseket hajt végre minden olyan számlát vagy hitelesített kibocsátásokat érintő folyamatra, amely már átment az összes elsődleges ellenőrzésen. A másodlagos ellenőrzések és az eltérés észlelése esetén visszaküldött kapcsolódó válaszkódok a VIII-19. táblázatban vannak megadva.

VIII-19. táblázat: Másodlagos ellenőrzések

Folyamat-leírásKözösségi független ügyleti jegyzőkönyv válaszkódok
Számla létrehozás7101–7110 tartomány
7160
Számla aktualizálás7102–7105 tartomány
7107–7108 tartomány
7111
7113
7120
7160
Számla lezárás7111
7114–7115 tartomány
7117
Hitelesített kibocsátások aktualizálása7118–7119 tartomány

IX. MELLÉKLET

Ügyletekkel kapcsolatos folyamatok válaszkódokkal

Folyamat-típusok

1. Minden ügylettel kapcsolatos folyamathoz hozzá kell rendelni egy folyamattípust, amely egy indítási folyamattípusból és egy kiegészítő folyamattípusból tevődik össze. Az indítási folyamattípus a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti - az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott - kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban meghatározottaknak megfelelően írja le a kategóriát. A kiegészítő folyamattípus ennek a rendeletnek a 2003/87/EK irányelv alapján kidolgozott rendelkezéseiben meghatározottaknak megfelelően írja le a kategóriát. A folyamattípusok a IX-1. táblázatban vannak megadva.

Folyamatokra vonatkozó követelmények

2. Az ügylettel kapcsolatos folyamatok üzenetsorozata, az ügylet státusza valamint az ügyletben érintett kiotói vagy kibocsátási egységek üzenetsorozat alatti státusza, továbbá az üzenetsorozat folyamán felhasznált összetevők és funkciók a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti - az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott - kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban vannak meghatározva.

Előzetes ellenőrzések minden egyes folyamatot illetően

3. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyvnek le kell ellenőriznie a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék státuszát minden egyes ügylettel kapcsolatos folyamatnál. Ha a kibocsátásegység-forgalmi jegyzék és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat nem jött létre, vagy a 6. cikk (3) bekezdése alapján felfüggesztésre került a kért folyamatot illetően, azt vissza kell utasítani és 7005-ös vagy 7006-os válaszkód-listát kell visszaküldeni.

4. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat létrejötte előtt a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv a következő fajtájú előzetes ellenőrzéseket minden ügylettel kapcsolatos folyamatra végrehajtja:

a) kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék verzió- és hitelesítési ellenőrzések,

b) üzenet-életképességi ellenőrzések,

c) adatépségi ellenőrzések,

d) általános ügyleti ellenőrzések és

e) üzenetsorozat ellenőrzések,

és a megfelelő válaszkódokat küldi vissza, ha eltérést észlelt, a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti - az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott - kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban meghatározottaknak megfelelően. A kapcsolat létrejötte után a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek ezeket a válaszkódokat az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyvtől kapják meg.

Másodlagos és harmadlagos ellenőrzések minden egyes folyamatot illetően

5. Olyan, ügylettel kapcsolatos folyamat esetén, amely már átment az összes előzetes ellenőrzésen, a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv végrehajtja az alábbi másodlagos ellenőrzéseket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy:

a) a kiotói illetve kibocsátási egységek ott vannak-e az átruházó számlán (eltérés esetén a visszaküldött válaszkód: 7027);

b) az átruházó számla létezik-e a megadott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben (eltérés esetén a visszaküldött válaszkód: 7021);

c) a megszerző számla létezik-e a megadott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben (eltérés esetén a visszaküldött válaszkód: 7020);

d) a két számla ugyanabban a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben létezik-e belső átruházás esetén (eltérés esetén a visszaküldött válaszkód: 7022);

e) a két számla különböző kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben létezik-e külső átruházás esetén (eltérés esetén a visszaküldött válaszkód: 7023);

f) az átruházó számla nincs-e zárolva a 27. cikk alapján (eltérés esetén a visszaküldött válaszkód: 7025);

g) a vis maior kibocsátási egységeket nem ruházzák át (eltérés esetén a visszaküldött válaszkód: 7024).

6. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv harmadlagos ellenőrzéseket hajt végre minden olyan, ügylettel kapcsolatos folyamat esetén, amely már átment az összes előzetes ellenőrzésen. A harmadlagos ellenőrzések és az eltérés észlelése esetén visszaküldött kapcsolódó válaszkódok a IX-1. táblázatban vannak megadva.

IX-1. táblázat: Harmadlagos ellenőrzések

FolyamatleírásFolyamat-típusKözösségi független ügyleti jegyzőkönyv válaszkódok
KME-k és ETE-k kiadása01-00[nem alkalmazható]
KME-k és ETE-k átalakítása KCsE-vé02-007218
Külső átruházás (2008–2012 és tovább)03-007301–7302 tartomány
7304
Törlés (2008–2012 és tovább)04-00[nem alkalmazható]
Megszüntetés (2008–2012 és tovább)05-007358–7361 tartomány
tIKCs-k és htIKCS-k törlése és helyettesítése06-00[nem alkalmazható]
2008–2012 közötti időszakra és az utána következő ötéves időszakokra kiadott kiotói és kibocsátási egységek átvitele07-00[nem alkalmazható]
tIKCs-k és htIKCS-k lejárati dátumának megváltoztatása08-00[nem alkalmazható]
Belső átruházás10-007304
7406–7407 tartomány
Kibocsátási egység kiadás (2005–2007)01-517201–7203 tartomány
7219
Kibocsátási egység kiadás (2008–2012 és tovább)10-527201–7203 tartomány
7205
7219
Kibocsátási egység kiosztás10-537202
7203
7206–7208 tartomány
7214
7216
7304
7360
Vis maior kibocsátási egység kiadás01-547202
7210–7211 tartomány
7215
7217
7220
Kibocsátási egységek helyesbítése10-557212–7213 tartomány
Külső átruházás (2005–2007)03-217302
7304–7305 tartomány
7406–7407 tartomány
Kibocsátási egység törlés (2005–2007)10-017212
7305
Kibocsátási egység leadás10-027202
7304
7353–7356 tartomány
Megszüntetés (2005–2007)04-037209
7305
7357
7360–7362 tartomány
Törlés és helyettesítés10-41(2005–2007)
7205
7212
7219
7360
7402
7404
7406–7407 tartomány
(2008–2012 és tovább)
7202
7205
7219
7360
7401–7402 tartomány
7404–7407 tartomány

X. MELLÉKLET

Egyeztetési folyamat válaszkódokkal

Követelmények a folyamatra vonatkozóan

1. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat létrejötte előtt minden kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek válaszolnia kell a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvnek egy adott időpontra és dátumra vonatkozó alábbi információk benyújtására vonatkozó kérésére:

a) az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben lévő minden egyes számlatípusba tartozó kibocsátási egységek összes száma;

b) az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben lévő minden egyes számlatípusba tartozó bármely kibocsátási egység egységazonosító-kódja;

c) az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben lévő minden egyes számlatípusba tartozó bármely kibocsátási egység teljes ügyleti és auditálási jegyzőkönyve;

d) az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék minden egyes számláján lévő kibocsátási egységek összes száma;

e) az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék minden egyes számláján lévő kibocsátási egységek egységazonosító-kódjai; és

f) az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék bármely számláján lévő minden egyes kibocsátási egység teljes ügyleti és auditálási jegyzőkönyve.

2. Miután létrejött a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat, minden kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek válaszolnia kell az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyvnek egy adott időpontra és dátumra vonatkozó alábbi információk benyújtására vonatkozó kérésére:

a) az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben lévő minden egyes számlatípusba tartozó kibocsátási egységek, KME-k, ETE-k, KCsE-k, IKCs-k (nem tIKCs-k vagy htIKCS-k), htIKCS-k és tIKCs-k összes száma;

b) az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben lévő minden egyes számlatípusba tartozó bármely kibocsátási egység, KME, ETE, KCsE, IKCs (nem tIKCs vagy htIKCS), htIKCS és tIKCs egységazonosító-kódja; és

c) az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben lévő minden egyes számlatípusba tartozó bármely kibocsátási egység, KME, ETE, KCsE, IKCs (nem tIKCs vagy htIKCS), htIKCS és tIKCs teljes ügyleti és auditálási jegyzőkönyve.

3. Miután létrejött a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat, minden kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek válaszolnia kell az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv által egy adott időpontra és dátumra vonatkozó alábbi információk benyújtására vonatkozó - a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv nevében hozzá intézett - kérésére:

a) az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék minden egyes számláján lévő kibocsátási egységek, KME-k, ETE-k, KCsE-k, IKCs-k (nem tIKCs-k vagy htIKCS-k), htIKCS-k és tIKCs-k összes száma;

b) az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék minden egyes számláján lévő bármely kibocsátási egység, KME, ETE, KCsE, IKCs (nem tIKCs vagy htIKCS), htIKCS és tIKCs egységazonosító-kódja; és

c) az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék minden egyes számláján lévő bármely kibocsátási egység, KME, ETE, KCsE, IKCs (nem tIKCs vagy htIKCS), htIKCS és tIKCs teljes ügyleti és auditálási jegyzőkönyve.

4. Az egyeztetési folyamat üzenetsorozata, az egyeztetési folyamat státusza valamint az egyeztetésben érintett kiotói vagy kibocsátási egységek üzenetsorozat alatti státusza, továbbá az üzenetsorozat folyamán felhasznált összetevők és funkciók a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti - az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott - kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban vannak meghatározva.

Előzetes ellenőrzések a folyamatot illetően

5. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv leellenőrzi a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék státuszát az egyeztetési folyamat során. Ha a kibocsátásegység-forgalmi jegyzék és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat nem jött létre, vagy a 6. cikk (3) bekezdése alapján felfüggesztésre került, az egyeztetési folyamatot illetően, a folyamatot vissza kell utasítani és 7005-ös válaszkódot kell visszaküldeni.

6. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat létrejötte előtt a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv jegyzék-verzió és jegyzék-hitelesítő ellenőrzéseket, üzenet-életképességi ellenőrzéseket és adatépségi ellenőrzéseket hajt végre az egyeztetési folyamat alatt, és eltérés észlelése esetén visszaküldi a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti - az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott - kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban meghatározott megfelelő válaszkódokat. A kapcsolat létrejötte után a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek ezeket a válaszkódokat az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyvtől kapják meg.

Másodlagos ellenőrzések a folyamatot illetően

7. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv másodlagos ellenőrzéseket hajt végre az egyeztetési folyamat során, miután az előzetes ellenőrzések sikeresen lezajlottak. A másodlagos ellenőrzések és az ellentmondás észlelése esetén visszaküldött kapcsolódó válaszkódok a VIII-19. táblázatban vannak megadva.

X-1. táblázat: Másodlagos ellenőrzések

Folyamat-leírásKözösségi független ügyleti jegyzőkönyv válaszkódok
Egyeztetés7501–7524 tartomány

Kézi beavatkozás

8. Ha egy kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben lévő adat módosításra került egy megindított, de a 34., 35. vagy 36. cikk alapján nem véglegesített folyamatra való válaszként, akkor a központi tisztviselő utasítja az adott jegyzék kezelőjét, hogy fordítsa vissza a folyamatot, visszaállítva az adatot annak eredeti állapotába.

Ha egy kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben lévő adat módosítására nem került sor egy megindított, de a 34., 35. vagy 36. cikk alapján nem véglegesített folyamatra való válaszként, akkor a központi tisztviselő utasítja az adott jegyzék kezelőjét, hogy véglegesítse a folyamatot az adat megfelelő módosításával.

9. Amennyiben az egyeztetési folyamat ellentmondást fedez fel, a központi tisztviselő konzultál az érintett jegyzék-kezelővel vagy kezelőkkel az ellentmondás eredetének meghatározása céljából. A központi tisztviselő ezután, ha szükséges, vagy módosítja a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvben lévő adatot, vagy pedig felkéri az érintett jegyzék-kezelőt vagy kezelőket, hogy végezzenek kézi helyreigazításokat a jegyzékükben lévő adatokon.

XI. MELLÉKLET

Adminisztratív folyamatok válaszkódokkal

Adminisztratív folyamatok

1. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv az alábbi adminisztratív folyamatokat biztosítja:

a) Ügylet-takarítás: minden olyan, a IX. melléklet szerinti ügyletet törölni kell, amelyet megindítottak, de 24 órán belül nem befejezték be, nem vetettek véget neki, vagy nem törölték. Az ügylet-takarítás óránként történik.

b) Kinnlevő egységek: azonosítani kell minden olyan kibocsátási egységet, amely 2008. május 1-jén vagy azt követően, továbbá minden következő ötéves időszak első évének május 1-jén vagy azt követően még nem került törlésre a 60. vagy 61. cikk alapján.

c) Folyamat-státusz: a jegyzék-kezelő lekérdezheti egy olyan IX. melléklet szerinti folyamat státuszát, melyet ő indított el.

d) Időszinkronizálás: felszólításra minden jegyzék-kezelőnek közölnie kell kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékének rendszeridejét, hogy a jegyzékek és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv rendszeridői közötti egyezőséget le lehessen ellenőrizni és szinkronizálni lehessen. A jegyzékkezelő, felszólításra, köteles jegyzékének rendszeridejét megváltoztatni az idő-szinkronizálás biztosítása érdekében.

2. Miután létrejött a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat, kizárólag a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv folytatja az 1. bekezdés b) pontja szerinti adminisztratív folyamat elvégzését.

3. Minden egyes kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek képesnek kell lenni az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv által előírt, a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti - az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott - kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban meghatározott további adminisztratív folyamatok helyes végrehajtására.

Követelmények minden folyamatra

4. Az adminisztratív folyamatokra vonatkozó üzenetsorozat, és az üzenetsorozat folyamán felhasznált összetevők és funkciók a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti - az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott - kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban vannak meghatározva.

Az egyes folyamatokra vonatkozó ellenőrzések

5. Ha a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv - a 2. bekezdésben említett időszak során - az 1. bekezdés a) pontja szerinti eltérést észlel, a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti - az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott - kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban meghatározottaknak megfelelő válaszkódokat küld vissza.

6. Ha a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv az 1. bekezdés b) pontja szerinti eltérést észlel, a 7601-es válaszkódot küldi vissza.

7. A 2. bekezdésben említett időszak során, ha valamely 1. bekezdés c) pont szerinti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéktől egy IX. mellékletben említett folyamatra vonatkozó üzenet jön, a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv az alábbi ellenőrzéseket hajtja végre:

a) Kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék státusz: Ha a kibocsátásegység-forgalmi jegyzék és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat nem jött létre, vagy a 6. cikk (3) bekezdése alapján felfüggesztésre került a kért folyamatot illetően, az üzenetet vissza kell utasítani és 7005-ös válaszkódot kell visszaküldeni.

b) Jegyzék-verzió és jegyzék-hitelesítés, üzenet életképesség és adatépség: ha a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv eltérést észlel, az üzenetet vissza kell utasítani és a szerinti - az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott - kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban meghatározottak szerinti megfelelő válaszkódokat kell visszaküldeni.

8. A 2. bekezdésben említett időszak során, ha valamely 1. bekezdés d) pont szerinti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéktől egy IX. mellékletben említett folyamatra vonatkozó üzenet jön, a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv az alábbi ellenőrzéseket hajtja végre:

a) Kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék státusz: Ha a kibocsátásegység-forgalmi jegyzék és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat nem jött létre, vagy a 6. cikk (3) bekezdése alapján felfüggesztésre került a kért folyamatot illetően, az üzenetet vissza kell utasítani és 7005-ös válaszkódot kell visszaküldeni.

b) Jegyzék-verzió és jegyzék-hitelesítés, üzenet életképesség és adatépség: ha a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv eltérést észlel, az üzenetet vissza kell utasítani és a szerinti - az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott - kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban meghatározottak szerinti megfelelő válaszkódokat kell visszaküldeni.

XII. MELLÉKLET

Válaszkódok listája valamennyi folyamatra vonatkozólag

1. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyvnek, ahol ezt a VIII. melléklet, a IX. melléklet, a X. melléklet és a XI. melléklet előírja, válaszkódokat kell a folyamat részeként visszaküldeni. Minden válaszkód egy a 7000-7999 tartományba eső egész számból áll. Az egyes válaszkódok jelentése a XII-1. táblázatban van megadva.

2. Minden jegyzék-kezelőnek biztosítania kell, hogy az egyes válaszkódok jelentése megmaradjon, amikor valamely XVI. melléklet szerinti folyamattal kapcsolatosan információ jelenik meg a folyamatot megindító felhatalmazott képviselő számára.

XII-1. táblázat: Közösségi független ügyleti jegyzőkönyv válaszkódok

VálaszkódLeírás
7005A kezdeményező (vagy átruházó) kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék pillanatnyi státusza nem engedi meg, hogy ez a folyamat végbemenjen.
7006A megszerző kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék pillanatnyi státusza nem engedi meg, hogy ez a folyamat végbemenjen.
7020A megadott számlaazonosító-kód nem létezik a megszerző kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben.
7021A megadott számlaazonosító-kód nem létezik az átruházó kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben.
7022Az átruházó és a megszerző számlának ugyanabban a jegyzékben kell lennie minden ügyletnél, kivéve a külső átruházásokat.
7023Az átruházó számlának és a megszerző számlának eltérő kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben kell szerepelni külső átruházások esetén.
7024A vis maior kibocsátási egységek nem átruházhatók a Részes Fél számláról, kivéve ha azt az 58. cikkel összhangban szüntetik meg vagy törlik.
7025Az átruházó számla zárolva van az adott számláról történő minden kibocsátásiegység-átruházást illetően, kivéve az 52., 53., 60. és 61. cikk szerinti leadási, valamint törlés és helyettesítési folyamat kivételével.
7027A soros blokk egy vagy több egysége nem található az átruházó számlán.
7101Ez a számla már korábban létrehozásra került.
7102Egy adott számlának egy és csakis egy számlabirtokosa lehet.
7103Egy adott számlának egy és csakis egy elsődleges felhatalmazott képviselője lehet.
7104Egy adott számlának egy és csakis egy másodlagos felhatalmazott képviselője lehet.
7105Egy létesítménynek egy és csakis egy kapcsolattartó személye lehet.
7106Az ehhez a számlához hozzákapcsolt létesítmény már hozzá van kapcsolva egy másik számlához.
7107A számla felhatalmazott képviselőinek külön személyeknek kell lenni.
7108A számlához megadott alfanumerikus azonosító már meg van adva egy másik számlához.
7109A létrehozás alatt álló számlatípushoz nem a helyes kötelezettségvállalási időszakot adott meg.
7110Egy üzemeltetői számlánál csak egy és csakis egy létesítmény kapcsolható az adott számlához.
7111A megadott számla nem létezik, ezért azt nem lehet aktualizálni vagy lezárni.
7113Személyi számláknál nem lehet a számlabirtokost megváltoztatni.
7114A megadott számla már le van zárva, ezért azt nem lehet lezárni.
7115A megadott számlán még vannak egységek, ezért azt nem lehet lezárni.
7117A megadott számlához kapcsolódó létesítmény nem egyező, ezért a számlát nem lehet lezárni.
7118A megadott létesítmény nem létezik, ezért nem lehet az erre a létesítményre vonatkozó hitelesített kibocsátások táblát aktualizálni.
7119A megadott év egy jövőbeni év, ezért nem lehet az adott évre vonatkozó hitelesített kibocsátások táblát aktualizálni.
7120A személyek és számlával való kapcsolataik nem léteznek, ezért ezt a kapcsolatot nem lehet aktualizálni.
7122A korreláció-azonosító érvénytelen formátumú vagy számtartományon kívül eső.
7124A számla alfanumerikus azonosítója érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.
7125Az engedély-azonosító érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.
7126A létesítmény neve érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.
7127A létesítmény főtevékenysége érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.
7128A létesítmény országa érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.
7129A létesítmény irányítószáma érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.
7130A létesítmény városa érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.
7131A létesítmény 1. címe érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.
7132A létesítmény 2. címe érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.
7133A létesítmény anyavállalata érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.
7134A létesítmény leányvállalata érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.
7135A létesítmény EPER-azonosítója érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.
7136A létesítmény hosszúsági fok adata érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.
7137A létesítmény szélességi fok adata érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.
7138A személy kapcsolati kód érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.
7139A személyi azonosító érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.
7140A személy keresztneve érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.
7141A személy vezetékneve érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.
7142A személy országa érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.
7143A személy irányítószáma érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.
7144A személy városa érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.
7145A személy 1. címe érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.
7146A személy 2. címe érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.
7147A személy 1. telefonszáma érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.
7148A személy 2. telefonszáma érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.
7149A személy faxszáma érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.
7150A személy e-mail érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.
7151A személy akció érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.
7152A létesítmény hitelesített kibocsátása érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.
7153A Küldi elem érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.
7154A Kapja elem érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.
7155A főverzió érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.
7156Az alverzió érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.
7157A számlatípus érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.
7158A számlaazonosító érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.
7159A létesítmény-azonosító érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.
7160Személyi számlához kapcsolódóan nem szerepelhet kapcsolattartó személy és annak adatai, vagy létesítmény és annak (a 2004/156/EK bizottsági határozat I. mellékletének 11.1 szakaszában felsorolt) adatai.
7201A megadott időszakra szóló kiadni kért kibocsátási egységek mennyisége meghaladja a nemzeti kiosztási tervben szereplő, a Bizottság által jóváhagyott mennyiséget.
7202A megszerző számla nem Részes Fél számla.
7203A nemzeti kiosztási terv táblát nem nyújtották be a Bizottsághoz, ezért a megadott időszakra nem lehetséges kibocsátási egységek kiadása illetve kiosztása.
7205A kibocsátási egységgé átalakítani kért egységeknek olyan KME-knek kell lenni, amelyeket ugyanarra a kötelezettségvállalási időszakra adtak ki, mint amelyikre a kibocsátási egységeket adták ki.
7206A megadott megszerző számla nem az az üzemeltetői számla, amelyik a megadott létesítményhez kapcsolódik.
7207A létesítmény nem létezik a nemzeti kiosztási terv táblában.
7208A megadott év nem szerepel a nemzeti kiosztási terv táblában.
7209A megszerző számla nem a 2005–2007 közötti időszakra vonatkozó megszüntetési számla.
7210Vis maior kibocsátási egységeket csak 2008. június 30-át megelőzően lehet kiadni.
7211A kiadni kért vis maior kibocsátási egységek mennyisége meghaladja a Bizottság által a kötelezettségvállalási időszakra jóváhagyott mennyiséget.
7212A megszerző számla nem egy 2005–2007 közötti időszakhoz tartozó törlési számla.
7213A kibocsátási egységek számában történő csökkenés meghaladja a nemzeti kiosztási terv Bizottság által jóváhagyott helyesbítését.
7214Az átruházott kibocsátási egységek száma nem egyezik meg pontosan a nemzeti kiosztási tervben a megadott létesítményre és adott évre előirányzott számmal.
7215A létesítmény nem létezik.
7216A megadott létesítmény és adott év vonatkozásában a nemzeti kiosztási tervben előirányzott számú kibocsátási egység átruházása már megtörtént.
7217A megadott év nem része a 2005–2007 időszaknak.
7218A megadott KME-k kibocsátási egységek, ezért nem lehet ezeket a KME-ket átalakítani KCsE-kké.
7219A kiadni kért egységek nem rendelkeznek helyes kibocsátásiegység-azonosító kóddal, ezért a kiadás nem lehetséges.
7220A kiadni kért egységek nem rendelkeznek helyes vis maior kibocsátásiegység-azonosító kóddal, ezért a kiadás nem lehetséges.
7301Figyelmeztetés: közeledünk a kötelezettségvállalási időszaki tartalék megszegéséhez.
7302Az átruházó jegyzék és a megszerző jegyzék között nincs kölcsönös elismerési megállapodás, amely lehetővé tenné a kibocsátási egységek átruházását.
7304A jelenlegi időszak első évében április 30-a után az előző időszakra kiadott kibocsátási egységeket csak az adott időszakra vonatkozó törlési számlára vagy megszüntetési számlára lehet átruházni.
7305A kibocsátási egységek nem a 2005–2007 közötti időszakra kiadottak.
7353A 2005–2007 időszakra kiadott kibocsátási egységeket nem lehet leadni a 2008–2012 időszakra és az azt követő öt éves időszakokra.
7354Az átruházó számla nem üzemeltetői számla.
7355A jelenlegi időszakra kiadott kibocsátási egységeket nem lehet leadni az előző időszakra.
7356Az egységek nem alkalmasak az 53. cikk szerinti leadásra.
7357A megszüntetési számlára átruházni kért kibocsátási egységek és vis maior kibocsátási egységek száma nem egyenlő az 52. és 54. cikk alapján leadott kibocsátási egységek számával.
7358A kibocsátási egységekből átalakítani kért KME-k száma nem egyenlő az 52. cikk alapján leadott kibocsátási egységek számával.
7359A megszüntetési számlára átruházni kért egységek száma nem egyenlő az 52. és 54. cikk alapján leadott kibocsátási egységek számával.
7360Az átruházó számla (számlák) nem Részes Fél számla (számlák).
7361Az egységek nem alkalmasa megszüntetésre az 58. és 59. cikk alapján.
7362A törlési számlára átruházni kért IKCs-k száma nem egyenlő az 53. cikk alapján leadott kibocsátási egységek számával.
7401A kibocsátási egységekké átalakítani kért KME-k száma nem egyenlő a törölt kibocsátási egységek számával.
7402A helyettesítés előtt törölni kért egység típusa nem az előző időszakra kiadott kibocsátási egység.
7404A törölt kibocsátási egységek száma nem egyenlő a 60. cikk a) és 61. cikk b) pontja alapján törlendő kibocsátási egységek számával.
7405Az átruházó számláról törölt kibocsátási egységek mennyisége nem egyenlő az erre a számlára vissza-ruházott kibocsátási egységek mennyiségével.
7406Az átruházó számlá(k)nak a 11. cikk (1) és (2) bekezdésében említett számlának kell lenni.
7407A megszerző számlá(k)nak a 11. cikk (1) és (2) bekezdésében említett számlának kell lenni.
7501Ellentmondás van a jegyzék és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv (KFÜJ) között az üzemeltetői számla egység blokkokban.
7502Ellentmondás van a jegyzék és a KFÜJ között a személyi számla egység blokkokban.
7503Tájékoztatás: nincs ellentmondás a jegyzék és a KFÜJ között az üzemeltetői számla egység blokkokban.
7504Tájékoztatás: nincs ellentmondás a jegyzék és a KFÜJ között a személyi számla egység blokkokban.
7505Ellentmondás van a jegyzék és a KFÜJ között az üzemeltetői számla egység blokkok összegében.
7506Ellentmondás van a jegyzék és a KFÜJ között a személyi számla egység blokkok összegében.
7507Tájékoztatás: nincs ellentmondás a jegyzék és a KFÜJ között az üzemeltetői számla egység blokkok összegében.
7508Tájékoztatás: nincs ellentmondás a jegyzék és a KFÜJ között a személyi számla egység blokkok összegében.
7509Ellentmondás van a jegyzék és a KFÜJ között a Részes Fél számla egység blokkokban.
7510Ellentmondás van a jegyzék és a KFÜJ között a megszüntetési számla egység blokkokban.
7511Ellentmondás van a jegyzék és a KFÜJ között a törlési számla egység blokkokban.
7512Tájékoztatás: nincs ellentmondás a jegyzék és a KFÜJ között a Részes Fél számla egység blokkokban.
7513Tájékoztatás: nincs ellentmondás a jegyzék és a KFÜJ között a megszüntetési számla egység blokkokban.
7514Tájékoztatás: nincs ellentmondás a jegyzék és a KFÜJ között a törlési számla egység blokkokban.
7515Ellentmondás van a jegyzék és a KFÜJ között a Részes Fél számla egység blokkok összegében.
7516Ellentmondás van a jegyzék és a KFÜJ között a megszüntetési számla egység blokkok összegében.
7517Ellentmondás van a jegyzék és a KFÜJ között a törlési számla egység blokkok összegében.
7518Tájékoztatás: nincs ellentmondás a jegyzék és a KFÜJ között a Részes Fél számla egység blokkok összegében.
7519Tájékoztatás: nincs ellentmondás a jegyzék és a KFÜJ között a megszüntetési számla egység blokkok összegében.
7520Tájékoztatás: nincs ellentmondás a jegyzék és a KFÜJ között a törlési számla egység blokkok összegében.
7521Ellentmondás van a jegyzék és a KFÜJ között a helyettesítési számla egység blokkokban.
7522Tájékoztatás: nincs ellentmondás a jegyzék és a KFÜJ között a helyettesítési számla egység blokkokban.
7523Ellentmondás van a jegyzék és a KFÜJ között a helyettesítési számla egység blokkok összegében.
7524Tájékoztatás: nincs ellentmondás a jegyzék és a KFÜJ között a helyettesítési számla egység blokkok összegében.
7601Emlékeztető: az előző időszakra kiadott kibocsátási egységek megadott egység blokkjai még nem kerültek törlésre a 60. és 61. cikk alapján.

XIII. MELLÉKLET

Tesztelési eljárások

1. A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv az alábbi tesztelési fázisokat végzi el:

a) Egység tesztek: egyedi összetevők ellenőrző vizsgálata specifikációikhoz képest.

b) Integrációs tesztek: összetevő-csoportok, a komplett rendszer alkotó részeinek ellenőrző vizsgálata specifikációikhoz képest.

c) Rendszertesztek: a rendszer, mint egész vizsgálata, specifikációihoz képest.

d) Terhelési tesztek: a rendszert működési csúcsterheléseknek teszik ki, amelyek a rendszerrel szemben a felhasználói által támasztott várható igényeket tükrözik.

e) Biztonsági tesztelés: a rendszer esetleges biztonsági gyengeségeinek a feltárására.

2. A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek 1. bekezdés szerinti tesztelési fázisainak részeként végzett egyedi tesztjeit egy előre meghatározott tesztelési terv szerint kell végezni és az eredményeket dokumentálni kell. Ezt a dokumentációt kérésre a központi tisztviselő rendelkezésére kell bocsátani. Az 1. bekezdés szerinti tesztelési fázisok során a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeknél észlelt hiányosságokkal még az előtt kell foglalkozni, mielőtt az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv közötti adatcsere tesztelését megkezdenék.

3. A központi tisztviselő a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékektől az alábbi tesztelési fázisok végrehajtását követeli meg:

a) Hitelesítési tesztek: a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék képességnek tesztelése a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv azonosítására, és fordítva.

b) Idő-szinkronizálási tesztek: a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék képességének tesztelése, hogy megállapítsa saját rendszeridejét és azt meg tudja változtatni úgy, hogy megegyezzen a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv rendszeridejével.

c) Adatformátum tesztek: annak tesztelése, hogy a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék képes üzeneteket generálni a megfelelő folyamat státusznak, fázisnak és formátumnak megfelelően a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti - az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott - kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban meghatározottak szerint.

d) Programozási kód és adatbázis műveleti tesztek: annak tesztelése, hogy a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék képes olyan üzenetek feldolgozására, amelyek megfelelnek a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti - az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott - kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban meghatározott formátumnak.

e) Integrált folyamat tesztelés: annak tesztelése, hogy a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék képes végrehajtani az összes folyamatot, beleértve a VIII. mellékletben, a IX. mellékletben, a X. mellékletben és a XI. mellékletben meghatározott összes státuszt és fázist, és lehetővé teszi a kézi beavatkozást az adatbázisba a X. mellékletnek megfelelően.

f) Adat jegyzőkönyvi tesztek: a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék képességének tesztelése a 73. cikk (2) bekezdés szerinti nyilvántartások létrehozására és karbantartására.

4. A központi tisztviselő felszólítja a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeket, annak bemutatására, hogy a VII. mellékletben említett bemenő kódokat és a VIII. mellékletben, a IX. mellékletben, a X. mellékletben és a XI. mellékletben említett válaszkódokat tartalmazza a jegyzék adatbázisa és azok megfelelően értelmezettek és használatosak a folyamatokkal kapcsolatosan.

5. A 3. paragrafusban meghatározott tesztelési fázisoknak a kibocsátás tesztelési területe és a közösség független tranzakciós naplójának tesztelési területe között kell megtörténni, amely tesztelési területek a 71. cikk szerint lettek létrehozva.

6. A 3. bekezdésben meghatározott tesztelési fázisok részeként végrehajtott egyedi tesztek változhatnak az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék által használt szoftvernek és hardvernek megfelelően.

7. A 3. bekezdésben meghatározott tesztelési fázisok részeként végrehajtott egyedi teszteket egy előre meghatározott tesztelési terv szerint kell végezni és az eredményeket dokumentálni kell. Ezt a dokumentációt kérésre a központi tisztviselő rendelkezésére kell bocsátani. A 3. bekezdés szerinti tesztelési fázisok során a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeknél észlelt hiányosságokkal még az előtt kell foglalkozni, mielőtt az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat létrejött. A jegyzék-kezelőnek a 3. bekezdésben meghatározott tesztelési fázisok sikeres befejezésével kell demonstrálnia, hogy az ilyen hiányosságokat kiküszöbölése megtörtént.

XIV. MELLÉKLET

Inicializálási eljárások

1. Legkésőbb 2004. szeptember 1-jéig minden tagállam közli a Bizottsággal az alábbi adatokat:

a) Kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéke kezelőjének név, cím, irányítószám, ország, telefonszám, faxszám és e-mail-cím adatai.

b) A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék fizikai helyének ország, város és egyéb cím-adatai.

c) A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék biztonsági területének és nyilvános területének egységes erőforráshely meghatározóját (URL) és portját/portjait, valamint a tesztelési terület URL-jét és portját/portjait.

d) A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék által használt elsődleges és háttér szoftver és hardver leírása, továbbá a 68. cikk szerinti tesztelési területet támogató szoftver és hardver leírása.

e) Az adatok biztonságos megőrzésére szolgáló rendszerek és eljárások leírása, beleértve, hogy milyen gyakran történik az adatbázis biztonsági másolása, és hogy milyen rendszerek és eljárások szolgálnak az adatok és műveletek azonnali helyreállítására a 68. cikk szerinti károsodás bekövetkezése esetén.

f) A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék - a XV. melléklet szerinti általános biztonsági követelmények alapján elkészített - biztonsági tervének leírása.

g) A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék 72. cikk szerinti változás-kezelésre vonatkozó rendszerének és eljárásainak leírása.

h) A központi tisztviselő által a XV. melléklet szerinti digitális igazolásokhoz kért adatok.

Bármely későbbi változást azonnal közölni kell a Bizottsággal.

2. A 2005-2007 időszakra minden tagállam közli a Bizottsággal a kiadandó vis maior kibocsátási egységek számát azt követően, hogy megkapta a Bizottságtól a 2003/87/EK irányelv 29. cikke szerinti felhatalmazást az ilyen kibocsátási egységek kiadására.

3. A 2008-2012 időszakot és minden azt követő öt éves időszakot megelőzően minden tagállam közli a Bizottsággal az alábbi adatokat:

a) A KCsE-k és IKCs-k összes száma, amelyeket a kezelők az egyes időszakokra felhasználhatnak a 2003/87/EK irányelv 11. cikkének (1) bekezdése alapján.

b) A kötelezettségvállalási időszaki tartalék, amely az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 18/CP.7 határozatának értelmében a tagállam kibocsátható mennyiségének 90 %-a, vagy utolsó felülvizsgált nyilvántartása ötszörösének 100 %-a, a kettő közül az alacsonyabb érték a mérvadó. Bármely későbbi változást azonnal közölni kell a Bizottsággal.

Nemzeti kiosztási terv tábla követelmények

4. A nemzeti kiosztási terveket az 5. és a 7. cikkben meghatározott formátumoknak megfelelően kell benyújtani.

5. A nemzeti kiosztási terv tábla Bizottsághoz történő benyújtási formátuma a következő:

a) Kiosztott kibocsátási egységek összes száma: egyetlen cellában azoknak a kibocsátási egységeknek az összes száma, amelyek a nemzeti kiosztási tervvel lefedett időszakra kiosztásra kerültek.

b) Kibocsátási egységek összes száma az új kibocsátók tartalékában: egyetlen cellában azoknak a kibocsátási egységeknek az összes száma, amelyek a nemzeti kiosztási tervvel lefedett időszakra új kibocsátók számára tartalékolásra kerültek.

c) Évek: a nemzeti kiosztási terv által lefedett évek mindegyikére egyedi cellákban, 2005-től kezdődően emelkedő sorrendben.

d) Létesítmény-azonosító kód: a VI. mellékletben meghatározott elemekből állóan, külön cellákban és növekvő sorrendben.

e) Kiosztott kibocsátási egységek: egy adott évre egy adott létesítményre kiosztandó kibocsátási egységeket az adott évet az adott létesítmény-azonosító kódjával összekapcsoló cellába kell bejegyezni.

6. Az 5. bekezdés d) pontjában felsorolt létesítményekbe beletartoznak a 2003/87/EK irányelv 24. cikke szerint egyoldalúan felvett létesítmények, és nem tartoznak bele a 2003/87/EK irányelv 27. cikke szerint átmenetileg kizárt létesítmények.

7. A nemzeti kiosztási terv tábla Bizottsághoz történő benyújtására szolgáló XML-séma a következő:

8. A Kiotói Jegyzőkönyv szerinti - az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott - kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban meghatározott inicializálási eljárások részeként a Bizottság közli az UNFCCC titkárságával az egyes kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek törlési számláinak, megszüntetési számláinak és helyettesítési számláinak számlaazonosító-kódjait.

XV. MELLÉKLET

Biztonsági előírások

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az egyes kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek közötti kommunikációs kapcsolat

1. 2005. január 1-jétől amíg a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat létre nem jön, a kibocsátási egységeket, hitelesített kibocsátásokat és számlákat érintő összes folyamatot az alábbi tulajdonságokkal rendelkező kommunikációs kapcsolat segítségével kell végezni:

a) A biztonságos átvitelt az SSL biztonsági átviteli protokoll használatával, legalább 128 bites titkosítással kell elérni.

b) A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek azonosságát digitális igazolásokkal kell hitelesíteni a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvtől származó kéréseknél. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv azonosságát digitális igazolásokkal kell hitelesíteni minden egyes kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéktől származó kérésnél. A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek azonosságát felhasználónév és jelszó segítségével kell hitelesíteni minden egyes jegyzéktől érkező kérés esetében. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv azonosságát felhasználónév és jelszó segítségével kell hitelesíteni minden egyes a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvtől érkező kérés esetében. A digitális igazolásokat az igazoló hatóságnak kell érvényesként bejegyezni. A digitális igazolások, valamint a felhasználónevek és jelszavak tárolására biztonságos rendszereket kell használni és a hozzáférést korlátozni kell. A felhasználónevek és jelszavak minimális hossza 10 karakter lehet, és meg kell feleljenek a hipertext átviteli protokoll (HTTP) alapvető hitelesítési sémának (http://www.ietf.org/rfc/rfc2617.txt).

2. Miután létrejött a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat, a kibocsátási egységekkel, hitelesített kibocsátásokkal, számlákkal és kiotói egységekkel kapcsolatos összes folyamatot a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti - az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott - kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban meghatározott tulajdonságokkal rendelkező kommunikációs kapcsolat segítségével kell végezni.

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és annak felhatalmazott képviselői közötti, valamint az egyes kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek és az adott jegyzék összes felhatalmazott képviselője közötti kommunikációs kapcsolat

3. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és annak felhatalmazott képviselői valamint egy adott jegyzék és olyan számlabirtokosi felhatalmazott képviselők, hitelesítők és a jegyzékkezelő közötti kommunikációs kapcsolatnak, amennyiben a felhatalmazott képviselők a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvet vagy az adott jegyzéket kiszolgáló hálózaton kívüli hálózattól kapnak hozzáférési lehetőséget, az alábbi tulajdonságokkal kell rendelkeznie:

a) A biztonságos átvitelt az SSL biztonsági átviteli protokoll használatával, legalább 128 bites titkosítással kell elérni.

b) Minden egyes felhatalmazott képviselő azonosságát olyan felhasználónevek és jelszavak használatával kell hitelesíteni, amelyek a jegyzék által érvényesként vannak bejegyezve.

4. A rendszernek, amely felhasználóneveket és jelszavakat ad ki a felhatalmazott képviselőknek a 3. bekezdés b) az alábbi tulajdonságokkal kell rendelkeznie:

a) Minden felhatalmazott képviselőnek bármely időpontban rendelkezni kell egy egyedi felhasználónévvel és egy egyedi jelszóval.

b) A jegyzék-kezelő egy listát vezet az összes felhatalmazott képviselőről, aki hozzáférést kapott a jegyzékhez, és azok adott jegyzéken belüli hozzáférési jogairól.

c) A központi tisztviselő felhatalmazott képviselőinek számát a minimumon kell tartani, és hozzáférési jogokat kizárólag az elvégzendő feladatokhoz szükséges mértékben szabad kiadni.

d) A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv vagy kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék szoftverének és hardverének beszerzésekor esetleg kapott, központi tisztviselői vagy jegyzék-kezelői hozzáférési jogokat biztosító alapértelmezésű jelszavakat a telepítés után azonnal meg kell változtatni.

e) A felhatalmazott képviselők kötelesek a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv biztonságos területéhez történő első hozzáféréskor kapott ideiglenes jelszavukat megváltoztatni, ezt követően pedig legalább kéthavonta meg kell változtatniuk jelszavukat.

f) A jelszókezelő rendszernek nyilvántartást kell vezetni a felhatalmazott képviselők korábbi jelszavairól, és meg kell akadályoznia az előző tíz jelszó újrafelhasználását az adott felhatalmazott képviselőnél. A jelszavaknak legalább 8 karakter hosszúnak kell lenni, és számok és betűk keverékéből kell állni.

g) A jelszavakat nem szabad megjeleníteni a számítógép képernyőjén, amikor a felhatalmazott képviselők beírják, és a jelszófájlok nem lehetnek közvetlenül megtekinthetők a központi tisztviselő vagy jegyzék-kezelő felhatalmazott képviselői által.

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és a nagy nyilvánosság, valamint az egyes kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek és a nagy nyilvánosság közötti kommunikációs kapcsolat

5. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv weboldalának nyilvános területe és a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek nyilvános weboldala nem követel meg hitelesítést a nagy nyilvánosságot képviselő felhasználóitól.

6. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv weboldalának nyilvános területe és a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék weboldalának nyilvános területe a nagy nyilvánosságot képviselő felhasználóinak nem enged közvetlen hozzáférést a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv adatbázisából vagy az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék adatbázisából származó adatokhoz. A XVI. melléklet szerinti nyilvános hozzáférésű adatokhoz egy külön adatbázison keresztül lehet hozzáférni.

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyvre és minden kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékre vonatkozó általános biztonsági követelmények

7. Az alábbi általános biztonsági követelmények érvényesek a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvre és minden egyes kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékre:

a) A közösségi független ügyleti jegyzőkönyvet és minden egyes kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket egy tűzfallal kell védeni az internettől, és úgy kell konfigurálni, hogy minél korlátozottabb legyen a forgalom az internet felől és felé.

b) A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és minden kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek rendszeres vírusellenőrzéseket kell végezni a hálózatukban lévő csomópontokon, munkaállomásokon és szervereken. A vírusellenes szoftvereket rendszeresen frissíteni kell.

c) A közösségi független ügyleti jegyzőkönyvnek és minden kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek biztosítani kell az összes csomópont-, munkaállomás- és szerverszoftver helyes konfigurálását és rutinszerű frissítését, amikor biztonsági és funkcionális frissítések érkeznek.

d) Szükség esetén a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és minden kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék kiegészítő követelményeket alkalmaz annak biztosítására, hogy a jegyzékrendszer képes legyen válaszolni az új biztonsági fenyegetésekre.

XVI. MELLÉKLET

A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék-kezelők és a központi tisztviselő jelentéstételi követelményei

A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv nyilvánosan rendelkezésre álló adatai

1. A központi tisztviselő a közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerre vonatkozó 2-4. bekezdés szerinti adatokat a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv weboldalának nyilvános területén megjeleníti és aktualizálja a megadott időütemezéssel összhangban, az egyes jegyzék-kezelők pedig a jegyzékükkel kapcsolatos ilyen adatokat jelenítik meg és aktualizálják a megadott időütemezéssel összhangban az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék weboldalának nyilvános területén.

2. Az alábbi, számlákra vonatkozó adatokat a számla jegyzékben történt létrehozását követő héten kell megjeleníteni és heti rendszerességgel aktualizálni:

a) számlabirtokos neve: a számla birtokosa (személy, üzemeltető, Bizottság, tagállam);

b) alfanumerikus azonosító: az egyes számlákhoz hozzárendelt, a számlabirtokos által megadott azonosító;

c) a számla elsődleges és másodlagos felhatalmazott képviselőinek a számlabirtokos által megadott név, cím, város, irányítószám, ország, telefonszám, faxszám és e-mail-cím adatai.

3. Az egyes üzemeltetői számlákra vonatkozóan az alábbi kiegészítő adatokat kell a számla jegyzékben történt létrehozását követő héten megjeleníteni és heti rendszerességgel aktualizálni:

a) A 2004/156/EK határozat I. mellékletének 11.1 szakaszában felsoroltak közül az 1-4.1., 4.4-5.5. és 7. (1. tevékenység) pont szerinti létesítmény-azonosító adatok;

b) engedélyazonosító-kód: az üzemeltetői számlához kapcsolódó létesítményhez hozzárendelt, a VI. mellékletben meghatározott elemekből álló kód;

c) létesítmény-azonosító kód: az üzemeltetői számlához kapcsolódó létesítményhez hozzárendelt, a VI. mellékletben meghatározott elemekből álló kód;

d) az üzemeltetői számlához kapcsolódó azon létesítményhez kiosztott kibocsátási egységek és esetleges vis maior kibocsátási egységek, amely része a nemzeti kiosztási terv táblának vagy pedig új kibocsátó, a 2003/87/EK irányelv 11. cikke szerint.

4. Az egyes üzemeltetői számlákra vonatkozóan az alábbi kiegészítő adatokat kell a 2005-től kezdődő éveket illetően az alább megadott dátumoknak megfelelően megjeleníteni:

a) az üzemeltetői számlához kapcsolódó létesítményre vonatkozó, az X. évre szóló hitelesített kibocsátások számadatot az X+1. év május 15. napjától kezdődően kell megjeleníteni;

b) az X. évre szóló, az 52., 53. és 54. cikk alapján leadott kibocsátási egységeket, egységazonosító-kóddal, az X+1. év május 15. napjától kezdődően kell megjeleníteni;

c) azt a szimbólumot, mely megmutatja, hogy az üzemeltetői számlához kapcsolódó létesítmény megszegte-e vagy sem a 2003/87/EK irányelv 6. cikk (2) bekezdés e) pontja szerinti X évre vonatkozó kötelezettségét, az X+1. év május 15. napjától kezdődően kell megjeleníteni.

A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek nyilvánosan rendelkezésre álló adatai

5. Az egyes jegyzék-kezelők a jegyzékükben lévő 6-10. bekezdés szerinti adatokat az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék weboldalának nyilvános területén a megadott időbeli rendszerességgel megjelenítik és aktualizálják.

6. A Kiotói Jegyzőkönyv 6. cikke alapján megvalósított projekttevékenységek - amelyekkel szemben a tagállam KCsE-ket adott ki - projektazonosítóira vonatkozó alábbi adatokat a kiadás megtörténte utáni héten kell megjeleníteni:

a) a projekt neve: a projekt egyedi neve;

b) a projekt helye: az a tagállam és város vagy régió, ahol a projekt zajlik;

c) a KCsE-kiadás évei: azok az évek, amelyekben KCsE-ket adtak ki a Kiotói Jegyzőkönyv 6. cikke alapján megvalósított projekttevékenység folytán;

d) jelentések: a projekttel kapcsolatos nyilvánosan rendelkezésre álló dokumentáció - beleértve javaslatok, nyomon követés, KCsE-k hitelesítése és kiadása - letölthető elektronikus változatai, a Kiotói Jegyzőkönyv Részes Feleinek találkozójául szolgáló UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája -/CMP.1 [6. cikk] határozatában foglalt titkossági rendelkezésektől függően.

7. Az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékre a 2005 utáni évekre vonatkozó alábbi birtokosi és ügyleti adatokat, a VI. mellékletben meghatározott elemekből álló egységazonosító-kóddal azonosítva, az alább megadott dátumoknak megfelelően megjeleníteni:

a) Az egyes (személyi, üzemeltetői, Részes Fél, törlési, helyettesítési illetve megszüntetési) számlákon az X. év január 1-jén lévő KCsE-k, IKCs-k, KME-k és ETE-k összes számát az X+5. év január 15-étől kezdődően kell megjeleníteni;

b) az X. évben a 280/2004/EK határozat 7. cikke szerint kibocsátható mennyiség alapján kiadott KME-k összes számát az X+1. év január 15-étől kezdődően kell megjeleníteni;

c) az X. évben a Kiotói Jegyzőkönyv 6. cikk szerint megvalósított projekttevékenység alapján kiadott KCsE-k összes számát az X+1. év január 15-étől kezdődően kell megjeleníteni;

d) az X. évben más kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékektől megszerzett KCsE-k, IKCs-k, KME-k és ETE-k összes számát, valamint az átruházó számlák és jegyzékek azonosítását az X+5. év január 15-étől kezdődően kell megjeleníteni;

e) az X. évben a Kiotói Jegyzőkönyv 3. cikk (3) és (4) bekezdése szerinti tevékenységek alapján kiadott ETE-k összes számát az X+1. év január 15-étől kezdődően kell megjeleníteni;

f) az X. évben más kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeknek átruházott KCsE-k, IKCs-k, KME-k és ETE-k összes számát, valamint az átruházó számlák és jegyzékek azonosítását az X+5. év január 15-étől kezdődően kell megjeleníteni;

g) az X. évben a Kiotói Jegyzőkönyv 3. cikk (3) és (4) bekezdése szerinti tevékenységek alapján törölt KCsE-k, IKCs-k, KME-k és ETE-k összes számát az X+1. év január 15-étől kezdődően kell megjeleníteni;

h) az X. évben azt követően törölt KCsE-k, IKCs-k, KME-k és ETE-k összes számát, hogy a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti megfelelőségi bizottság megállapítása szerint a tagállam nem felel meg a Kiotói Jegyzőkönyv 3. cikk (1) bekezdése szerinti kötelezettségvállalásának, az X+1. év január 15-étől kezdődően kell megjeleníteni;

i) az X. évben törölt egyéb KCsE-k, IKCs-k, KME-k és ETE-k vagy kibocsátási egységek összes számát, továbbá a hivatkozást arra a cikkre, amelynek alapján ezeket a kiotói illetve kibocsátási egységeket e rendelet szerint törölték, az X+1. év január 15-étől kezdődően kell megjeleníteni;

j) az X. évben megszüntetett KCsE-k, IKCs-k, KME-k, ETE-k és kibocsátási egységek összes számát az X+1. év január 15-étől kezdődően kell megjeleníteni;

k) az X. évben az előző kötelezettségvállalási időszakról átvitt KCsE-k, IKCs-k, KME-k összes számát az X+1. év január 15-étől kezdődően kell megjeleníteni;

l) az előző kötelezettségvállalási időszakba tartozó, az X. évben törölt vagy helyettesített kibocsátási egységek összes számát az X. év május 15. napjától kezdődően kell megjeleníteni;

m) az X. év december 31-én az egyes (személyi, üzemeltetői, Részes Fél, törlési, helyettesítési illetve megszüntetési) számlákon lévő KCsE-k, IKCs-k, KME-k és ETE-k állományát az X+5. év január 15-étől kezdődően kell megjeleníteni.

8. A tagállam által KCsE-k, IKCs-k, KME-k és/vagy ETE-k birtoklására felhatalmazott személyek listáját, a tagállam felelőssége mellett, az ilyen felhatalmazások megadását követő héten kell megjeleníteni és heti rendszerességgel kell aktualizálni.

9. Az IKCs-k és KCsE-k összes számát, amelyeket az üzemeltetők az egyes időszakokra a 2003/87/EK irányelv 11. cikk (1) bekezdése alapján felhasználhatnak, a 2003/87/EK irányelv 30. cikk (3) bekezdésével összhangban kell megjeleníteni.

10. A kötelezettségvállalási időszaki tartalékot, amely az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 18/CP.7 határozatának értelmében a tagállam kibocsátható mennyiségének 90 %-a, vagy utolsó felülvizsgált nyilvántartása ötszörösének 100 %-a, a kettő közül az alacsonyabb érték a mérvadó, továbbá a kiotói egységek azon számát, amellyel a tagállam ezt meghaladja, és ezért teljesíti kötelezettségvállalási időszaki tartalékát, kívánságra meg kell jeleníteni.

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv nyilvánosan rendelkezésre álló adatai

11. A központi tisztviselő a jegyzékrendszerre vonatkozó 12. bekezdés szerinti adatokat a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv weboldalának nyilvános területén a megadott időütemezésnek megfelelően megjeleníti és aktualizálja.

12. Az X. évre szólóan a jegyzékrendszerrel kapcsolatos befejezett ügyletekre vonatkozó alábbi adatokat az X+5. év január 15-étől kezdődően kell megjeleníteni:

a) az átruházó számla számlaazonosító-kódja: a számlához hozzárendelt, a VI. mellékletben meghatározott elemekből álló kód;

b) a megszerző számla számlaazonosító-kódja: a számlához hozzárendelt, a VI. mellékletben meghatározott elemekből álló kód;

c) az átruházó számla birtokosának neve: a számla birtokosa (személy, üzemeltető, Bizottság, tagállam);

d) a megszerző számla birtokosának neve: a számla birtokosa (személy, üzemeltető, Bizottság, tagállam);

e) az ügyletben érintett kibocsátási illetve kiotói egységek, a VI. mellékletben meghatározott elemekből álló egységazonosító-kóddal azonosítva;

f) ügylet-azonosító kód: az ügylethez hozzárendelt, a VI. mellékletben meghatározott elemekből álló kód;

g) dátum és időpont (greenwichi idővel megadva), amikor az ügylet befejeződött;

h) a folyamat típusa: egy, a VII. mellékletben meghatározott elemekből álló folyamat kategóriába való sorolása.

A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek számlabirtokosok számára rendelkezésre bocsátandó adatai

13. Az egyes jegyzék-kezelők a jegyzékükben lévő 14. bekezdés szerinti adatokat az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék weboldalának nyilvános területén a megadott időbeli rendszerességgel megjelenítik és aktualizálják.

14. Az egyes - a VI. mellékletben meghatározott elemekből álló egységazonosító-kóddal azonosított - számlák alábbi elemeit a számlabirtokos kérésére meg kell jeleníteni, de kizárólag az adott számlabirtokos számára:

a) a kibocsátási egységek vagy kiotói egységek pillanatnyi állománya;

b) az adott számlabirtokos által kezdeményezett javasolt ügyletek, részletezve minden egyes ügyletre a 12. bekezdés a)-f) pontjai szerinti elemeket, az ügylet javasolásának dátumát és időpontját (greenwichi idővel megadva), az adott javasolt ügylet pillanatnyi státuszát és a IX. melléklet szerint végzett ellenőrzéseket követően kapott esetleges válaszkódokat;

c) a befejezett ügyletek révén az adott számla által megszerzett kibocsátási egységek illetve kiotói egységek listája, részletezve minden egyes ügyletre a 12. bekezdés a)-g) pontjai szerinti elemeket;

d) a befejezett ügyletek révén az adott számláról átruházott kibocsátási egységek illetve kiotói egységek listája, részletezve minden egyes ügyletre a 12. bekezdés a)-g) pontjai szerinti elemeket.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004R2216 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004R2216&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére