32012L0037[1]

A Bizottság 2012/37/EU végrehajtási irányelve ( 2012. november 22. ) a 66/401/EGK és a 66/402/EGK tanácsi irányelv egyes mellékleteinek a Galega orientalis Lam. vetőmagjára vonatkozó feltételek, egyes takarmánynövény-vetőmagok tételeinek maximális tömege és a Sorghum spp. mintamérete tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 2012/37/EU VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE

(2012. november 22.)

a 66/401/EGK és a 66/402/EGK tanácsi irányelv egyes mellékleteinek a Galega orientalis Lam. vetőmagjára vonatkozó feltételek, egyes takarmánynövény-vetőmagok tételeinek maximális tömege és a Sorghum spp. mintamérete tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmánynövény-vetőmagok forgalmazásáról szóló, 1966. június 14-i 66/401/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 21a. cikkére,

tekintettel a gabonavetőmagok forgalmazásáról szóló, 1966. június 14-i 66/402/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 21a. cikkére,

mivel:

(1) A Galega orientalis Lam. faj jellegzetessége a keménymagvasság. Ezért a minimális csírázásra vonatkozóan a faj minőségi követelményeit ki kell egészíteni bizonyos, az említett tulajdonságokkal kapcsolatos információkkal.

(2) A 66/401/EGK irányelv a magok heterogenitásának elkerülése érdekében a vetőmagok vizsgálatához előírja a tételek maximális súlyát.

(3) Mivel a vetőmag-termesztési és -forgalmazási gyakorlatokban, különösen a fokozott mértékű vetőmagtermesztésben és a vetőmagszállítás módszereiben bekövetkezett változások azt mutatták, hogy kívánatos lenne a tétel előírt maximális tömegét növelni, ezért a 2007/66/EK bizottsági határozattal (3) összhangban ideiglenes kísérletet végeztek.

(4) E kísérletből kiderült, hogy az új feltételek közepette a termelő növények nagyobb méretű és kellőképp homogén tételeket tudnak létrehozni. Ezért a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy engedélyezzék a fűfélék maximális vetőmagtételi tömegének növelését.

(5) A 66/402/EGK irányelvben előírt vetőmagtermesztés, a szántóföldi ellenőrzés, a mintavétel és a vizsgálatok feltételei nemzetközileg elismert, például a Nemzetközi Vetőmagvizsgálati Szövetség (ISTA) által kidolgozott módszereken és standardokon alapulnak.

(6) A Sorghum spp. fajra vonatkozóan előírt minőségi követelmények elsősorban a Sorghum bicolor (L.) Moench faj tulajdonságain alapulnak. A takarmány- és biomassza-előállítás közelmúltban létrejött piacának eredményeként nőtt a Sorghum spp. egyéb, kisebb magméretű, vékonyabb és laposabb alfajai és hibridjei iránti kereslet. Következésképp a külön alfajokra vonatkozó követelmények a vetőmag tulajdonságainak figyelembevétele érdekében további kidolgozást igényelnek.

(7) A Sorghum spp. fajt fel kell osztani a Sorghum bicolor (L.) Moench, a Sorghum sudanense (Piper) Stapf és annak hibridjei között, mintaméretüket pedig az ISTA által meghatározott standardokhoz kell igazítani.

(8) A 66/401/EGK és a 66/402/EGK irányelvet ezért megfelelően módosítani kell.

(9) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 66/401/EGK irányelv módosításai

A 66/401/EGK irányelv az alábbiak szerint módosul:

1. A Galega orientalis Lam. fajra vonatkozó bejegyzés tekintetében a II. melléklet 1. szakasza 2. pontja A. táblázatának 2. oszlopában szereplő "60" szám helyébe a következő lép:

"60 a)b)".

2. A III. melléklet 1. oszlopában a "Poaceae (Gramineae)" bejegyzés helyébe a következő lép:

" Poaceae (Gramineae) (4)

2. cikk

A 66/402/EGK irányelv módosítása

A 66/402/EGK irányelv III. melléklete a következőképpen módosul:

1. A Sorghum bicolor, Sorghum bicolor x Sorghum sudanense és Sorghum sudanense bejegyzések helyébe a következő lép:

1234
„Sorghum bicolor (L.) Moench30900900
Sorghum sudanense (Piper) Stapf10250250”

2. A melléklet a következő bejegyzéssel egészül ki a Sorghum sudanense (Piper) Stapf bejegyzés után:

1234
„A Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf hibridjei30300300”

3. cikk

Átültetés a nemzeti jogba

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2013. december 31-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv tárgykörében fogadnak el.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

5. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2012. november 22-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL 125., 1966.7.11., 2298/66. o.

(2) HL 125., 1966.7.11., 2309/66. o.

(3) HL L 32., 2007.2.6., 161. o.

(4) A tétel maximális tömege 25 tonnára növelhető, amennyiben a szállító erre vonatkozó engedélyt kapott az illetékes hatóságtól."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32012L0037 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32012L0037&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.