32016L0011[1]

A Bizottság (EU) 2016/11 végrehajtási irányelve (2016. január 5.) az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló 2002/57/EK tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/11 VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE

(2016. január 5.)

az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló 2002/57/EK tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/57/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 24. cikkére,

mivel:

(1) A 2002/57/EK irányelv II. mellékletének I. szakaszában szereplő 2. pont b) alpontja meghatározza a káposztarepce hibridjeinek vetőmagjára vonatkozóan előírt minimális fajtatisztaságot.

(2) A jelenlegi 90 %-os tisztasági előírás, amely a tavaszi és őszi káposztarepce hibrid fajtáira is vonatkozik, már nem tükrözi megfelelően a tavaszi káposztarepce vetőmagjának előállítására jellemző különleges műszaki feltételeket és korlátokat.

(3) A vetőmag-előállításra vonatkozó, a 2002/57/EK irányelvben rögzített feltételek az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) által létrehozott vetőmagrendszerek nemzetközileg elfogadott szabványain alapulnak.

(4) A tavaszi káposztarepce vetőmagjára vonatkozó fajtatisztasági előírást az OECD által meghatározott szabványhoz kell igazítani.

(5) A 2002/57/EK irányelv II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2002/57/EK irányelv II. mellékletének módosítása

A 2002/57/EK irányelv II. mellékletének I. szakaszában a 2. pont b) alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"b) A vetőmag minimális fajtatisztasága:

- elit vetőmag nőivarú összetevője esetén: 99,0 %;

- elit vetőmag hímivarú összetevője esetén: 99,9 %;

- az őszi káposztarepce fajtáinak minősített vetőmagja esetén: 90,0 %;

- a tavaszi káposztarepce fajtáinak minősített vetőmagja esetén: 85,0 %."

2. cikk

Átültetés a nemzeti jogba

(1) A tagállamok legkésőbb 2016. december 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Ezeket a rendelkezéseket 2017. január 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2016. január 5-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 193., 2002.7.20., 74. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32016L0011 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32016L0011&locale=hu