32009D0860[1]

2009/860/EK: A Bizottság határozata ( 2009. november 30.) a triazoxidnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2009) 9271. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. november 30.)

a triazoxidnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról

(az értesítés a C(2009) 9271. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2009/860/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésére,

mivel:

(1) A 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a tagállamok az irányelvről szóló értesítést követő 12 éves időszakon belül engedélyezhetik olyan növényvédő szerek forgalomba hozatalát, amelyek az irányelv I. mellékletében nem szereplő hatóanyagokat tartalmaznak, és amelyek az irányelvről szóló értesítés időpontja után két évvel már forgalomban voltak, miközben e hatóanyagokat munkaprogram keretében fokozatosan vizsgálják.

(2) A 451/2000/EK (2) és az 1490/2002/EK (3) bizottsági rendelet megállapítja a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram harmadik szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat, és létrehozza azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétel céljából értékelni kell. E jegyzék tartalmazza a triazoxidot is.

(3) A triazoxid esetében a bejelentő által javasolt felhasználási kört illetően megtörtént az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatásoknak a 451/2000/EK és az 1490/2002/EK rendelet rendelkezései szerinti értékelése. Az említett rendeletek kijelölik továbbá a referens tagállamokat, amelyek az 1490/2002/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdésével összhangban a releváns értékelő jelentéseket és ajánlásokat benyújtják az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósághoz (EFSA). A triazoxid esetében a referens tagállam az Egyesült Királyság volt, amely 2007. június 25-én minden releváns információt benyújtott.

(4) Értékelő munkacsoportja keretében az EFSA, valamint a tagállamok az értékelő jelentést szakmai vizsgálatnak vetették alá, majd 2008. szeptember 30-án a triazoxid hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok értékelésének szakmai vizsgálatából levont EFSA-következtetés (4) formájában benyújtották a Bizottsághoz. A jelentést a Bizottság a tagállamokkal közösen az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság keretében megvizsgálta, majd a triazoxidról szóló bizottsági vizsgálati jelentésként 2009. február 26-án véglegesítette.

(5) A hatóanyag értékelése során számos aggály merült fel. Mindenekelőtt lehetetlen volt megbízható fogyasztói kockázatértékelést készíteni, mivel hiányoznak egyes, a növényekben megtalálható szermaradványok jellegének, valamint az állatokban lévő szermaradványok esetleges átvitelének meghatározásához szükséges adatok. A rendelkezésre álló adatokból továbbá nem derült ki, hogy az emlősökre, madarakra, halakra és földigilisztákra gyakorolt hosszú távú kockázat elfogadható-e. A rendelkezésre álló információk alapján ezért nem lehetett azt a következtetést levonni, hogy a triazoxid megfelel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvétel kritériumainak.

(6) A Bizottság felkérte a bejelentőt, nyújtsa be a szakmai vizsgálat eredményeire vonatkozó észrevételeit, és jelezze, hogy kívánja-e továbbra is támogatni a hatóanyag felvételét. A bejelentő benyújtotta észrevételeit, amelyeket körültekintően megvizsgáltak. A fenti aggályokat azonban a bejelentő által felhozott érvek ellenére sem sikerült eloszlatni, és a benyújtott és az EFSA szakértői ülésein elemzett információk alapján végzett értékelések sem támasztották alá azt, hogy a javasolt felhasználási körülmények között a triazoxidot tartalmazó növényvédő szerek általában megfelelnének a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában előírt követelményeknek.

(7) A triazoxid ebből következően nem vehető fel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

(8) Intézkedéseket kell hozni annak biztosítására, hogy a triazoxidot tartalmazó növényvédő szerek engedélyét meghatározott határidőn belül visszavonják, megújításukra ne kerüljön sor, és az ilyen termékekre ne adjanak ki új engedélyeket.

(9) A triazoxidot tartalmazó növényvédő szerek meglévő készleteinek ártalmatlanítására, tárolására, forgalomba hozatalára és felhasználására a tagállamok által megszabható türelmi idő legfeljebb tizenkét hónap lehet, hogy a meglévő készleteket még egy vegetációs időszakban fel lehessen használni, ami biztosítja, hogy a triazoxidot tartalmazó növényvédő szerek a mezőgazdasági termelők számára e határozat elfogadásától számított 18 hónapig elérhetők maradjanak.

(10) Ez a határozat nem korlátozza azt a jogot, hogy a 91/414/EGK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének rendelkezései és a 91/414/EGK tanácsi irányelv alkalmazására vonatkozó részletes szabályoknak az irányelv 8. cikke (2) bekezdésében említett munkaprogramban szereplő, de az irányelv I. mellékletébe fel nem vett hatóanyagok szokásos és gyorsított eljárással való értékelése tekintetében történő megállapításáról szóló, 2008. január 17-i 33/2008/EK bizottsági rendeletben (5) foglalt részletes végrehajtási szabályok szerint a triazoxidnak a fenti irányelv I. mellékletébe történő felvételére kérelmet lehessen benyújtani.

(11) Az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt az említett határozatban előírt intézkedésekről, a Bizottság ezért ennek megfelelően továbbította a Tanácsnak az intézkedésekre vonatkozó javaslatot. Mivel a Tanács a 91/414/EGK irányelv 19. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében meghatározott lejárati időn belül sem el nem fogadta a javasolt intézkedéseket, sem pedig ellenvéleményt nem nyilvánított velük kapcsolatban, a Bizottság elfogadja azokat,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A triazoxid hatóanyag nem vehető fel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

2. cikk

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy:

a) a triazoxidot tartalmazó növényvédő szerek engedélyét 2010. május 30-ig visszavonják;

b) a triazoxidot tartalmazó növényvédő szerekre e határozat kihirdetését követően ne adjanak ki engedélyeket, illetve a már meglévő engedélyeket ne újítsák meg.

3. cikk

A tagállamok által a 91/414/EGK irányelv 4. cikkének (6) bekezdése értelmében biztosított türelmi idő a lehető legrövidebb, és legkésőbb 2011. május 30-án lejár.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. november 30.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(2) HL L 55., 2000.2.29., 25. o.

(3) HL L 224., 2002.8.21., 23. o.

(4) Az EFSA 193. tudományos jelentése (2008), A triazoxid hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felméréséről szóló szakértői értékelésből levont következtetések (2008. szeptember 26-án véglegesítve).

(5) HL L 15., 2008.1.18., 5. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009D0860 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009D0860&locale=hu