32009R0222[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 222/2009/EK rendelete ( 2009. március 11. ) a tagállamok közötti áruforgalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 638/2004/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 222/2009/EK RENDELETE

(2009. március 11.)

a tagállamok közötti áruforgalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 638/2004/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 285. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárással (1) összhangban,

mivel:

(1) A 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) meghatározza az alapvető rendelkezéseket a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikák tekintetében.

(2) A "közösségi statisztikák terén az adatszolgáltatói terhek csökkentéséről, az egyszerűsítésről és prioritások kitűzéséről" szóló, 2006. november 14-i bizottsági közlemény keretében az Intrastatot - vagyis a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó közösségi statisztika gyűjtésének rendszerét - olyan területnek minősítették, ahol lehetséges és kívánatos az egyszerűsítés.

(3) A statisztikai terhek csökkentése azonnali intézkedésként az Intrastaton keresztül gyűjtött adatok lefedettségi arányának csökkentésével érhető el. Ez úgy valósítható meg, hogy emelik azt a küszöbértéket, mely alatt az adatszolgáltatók mentesülnek az Intrastat adatszolgáltatási kötelezettség alól. Ennek az a következménye, hogy növekszik a nemzeti hatóságok által végzett becsléseken alapuló statisztika aránya.

(4) A hosszú távú hatékonyság érdekében más lépéseket is meg kell fontolni a statisztikai terhek további csökkentésére, de olyan statisztikát kell fenntartani, amely eleget tesz a hatályos minőségi mutatóknak és szabványoknak. Ezek közé tartozhat a teljes kiszállítási és teljes beérkezési forgalom kötelező minimális lefedettségi arányainak további csökkentése, valamint az egyirányú megfigyelési rendszer lehetséges jövőbeni bevezetése. E célból a Bizottságnak részletesebben meg kell vizsgálnia ezen lépések értékét, megvalósíthatóságát és a minőségre gyakorolt hatását.

(5) A tagállamoknak a Bizottság (Eurostat) részére éves összesített adatokat kell szolgáltatniuk a kereskedelmi forgalomról üzleti mutatók szerinti bontásban. Ezáltal a felhasználók fontos gazdasági kérdésekre vonatkozó, új statisztikai információkhoz jutnak, és lehetőség nyílik egy új típusú elemzés végzésére - például annak elemzésére, hogy miként működnek az európai vállalatok a globalizálódó környezetben -, anélkül, hogy ez új statisztikai követelményeket jelentene az adatszolgáltató vállalatok számára. A vállalkozási és a kereskedelmi statisztikák közötti kapcsolatot úgy kell kialakítani, hogy a Közösségen belüli kereskedelem szereplőinek nyilvántartásából származó adatokat összevonják a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló, 2008. február 20-i 177/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (3) előírt adatokkal.

(6) A minimális kereskedelmi lefedettség csökkentésével kapcsolatos végrehajtási hatásköröket a Bizottságra kell ruházni. E végrehajtási hatáskörök a küszöbértékeknek a nemzeti hatóságokkal szoros együttműködésben végzett rendszeres értékelése alapján rugalmasságot biztosítanak a jövőbeli lehetséges változtatásokhoz, a statisztikai terhek és az adatok pontossága közti optimális egyensúly megtalálása érdekében.

(7) A minimális kereskedelmi lefedettség csökkentése olyan intézkedések bevezetését teszi szükségessé, amelyek kompenzálják a kevésbé teljeskörű adatgyűjtést és így a minőségre gyakorolt kedvezőtlen hatást, különös tekintettel az adatok pontosságára. Hatáskörrel kell felruházni a Bizottságot a tagállamok minőségi követelményeinek szigorítása és különösen az Intrastaton keresztül be nem gyűjtött kereskedelmi adatok becslésére vonatkozó kritériumok meghatározása érdekében.

(8) A 638/2004/EK rendelet előírja, hogy bizonyos intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat (4) szerint kell elfogadni.

(9) Az 1999/468/EK határozatot a 2006/512/EK határozat (5) módosította, mely bevezette az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást az olyan általános hatályú intézkedések elfogadásához, amelyek a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alapján elfogadott alap jogi aktus nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, ideértve néhány ilyen elem törlését vagy a jogi aktus új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését.

(10) A 2006/512/EK határozatról szóló európai parlamenti, tanácsi és bizottsági nyilatkozattal (6) összhangban ahhoz, hogy az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást alkalmazni lehessen a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alapján elfogadott és már hatályban lévő jogi aktusokra, ezeket a jogi aktusokat az alkalmazandó eljárásokkal összhangban ki kell igazítani.

(11) Hatáskörrel kell felruházni a Bizottságot különösen arra, hogy meghatározza, milyen feltételek mellett fogadhat el eltérő vagy különleges szabályokat a különleges termékekre vagy termékmozgásokra vonatkozóan; kiigazítsa a tárgyidőszakot a hozzáadottérték-adóval és a vámkötelezettségekkel fennálló kapcsolat figyelembevételével; meghatározza a nemzeti hatóságok által gyűjtött információk gyűjtésére vonatkozó szabályokat, különös tekintettel az alkalmazandó kódokra; hozzáigazítsa a minimális Intrastat-lefedettséget a technikai és gazdasági fejlődéshez; meghatározza azon feltételeket, amelyek mellett a tagállamok egyszerűsíthetik a kis értékű egyedi ügyletek esetében szolgáltatandó adatokat; meghatározza a továbbítandó összesített adatokat és azon kritériumokat, amelyeknek a becslések eredményeinek meg kell felelniük; végrehajtási rendelkezéseket fogadjon el a 177/2008/EK rendeletben szereplő üzleti mutatókra vonatkozó adatok és a termékkiszállításokra és -beérkezésekre vonatkozó statisztikák összekapcsolása alapján előállítandó statisztikákra; valamint egyéb intézkedéseket hozzon az adatok minőségének biztosítása érdekében. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak, és a 638/2004/EK rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel való kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(12) A 638/2004/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 638/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(4) A Bizottság a különleges termékekre vagy termékmozgásokra eltérő vagy különleges szabályokat fogadhat el. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására, beleértve a kiegészítéssel történő módosítást is, irányuló intézkedéseket a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. 6. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A tárgyidőszakot a Bizottság a hozzáadottérték-adóval (héa) és a vámkötelezettségekkel fennálló kapcsolat figyelembevételével is meghatározhatja. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására, beleértve a kiegészítéssel történő módosítást is, vonatkozó intézkedéseket a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. 7. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: "(1) Az Intrastat rendszer keretében történő adatszolgáltatásra kötelezettek a következők:

a) az a feladó tagállamban a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (7) III. címe szerinti adóalany, aki a 2006/112/EK irányelv szerinti adóügyi képviselője; vagy

i. olyan szerződést kötött, a szállítási szerződések kivételével, amely termékek kiszállítását eredményezi; vagy ennek hiányában

ii. kiszállítja a terméket, vagy annak kiszállításáról gondoskodik; vagy ennek hiányában

iii. birtokolja a kiszállítás tárgyát képező terméket; vagy

b) az a rendeltetési tagállamban a 2006/112/EK irányelv III. címe szerinti adóalany, aki vagy a 2006/112/EK irányelv szerinti adóügyi képviselője.

i. olyan szerződést kötött, a szállítási szerződések kivételével, amely termékek beérkezését eredményezi; vagy ennek hiányában

ii. átveszi a terméket, vagy gondoskodik annak átvételéről; vagy ennek hiányában

iii. birtokolja a kiszállítás tárgyát képező terméket; vagy

4. A 8. cikk (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"a) legalább havonta egyszer azoknak az adóalanyoknak a jegyzéke, akik úgy nyilatkoztak, hogy adott tárgyidőszakban másik tagállamba terméket szállítottak, vagy másik tagállamból terméket szereztek be. A jegyzékekben fel kell tüntetni az egyes adóalanyok által adózási célból bejelentett termékek összértékét;".

5. A 9. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a) az első albekezdés a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"a) a 2006/112/EK irányelv 214. cikkével összhangban az információk biztosításáért felelős félnek kiadott egyéni azonosító szám;"

b) a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"Az e)-h) pontban említett statisztikai adatok meghatározását a melléklet tartalmazza. A Bizottság szükség esetén meghatározza az adatok gyűjtésére vonatkozó szabályokat, különös tekintettel az alkalmazandó kódokra. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására, beleértve a kiegészítéssel történő módosítást is, irányuló intézkedéseket a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

6. A 10. cikk a következőképpen módosul:

a) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A küszöbértékeket, amelyek alatt az adatszolgáltatók mentesülnek az Intrastat adatszolgáltatási kötelezettség alól, olyan szinten kell meghatározni, amely biztosítja, hogy az érintett tagállam adóalanyaira nézve az összes kiszállítás legalább 97 %-ának és az összes beérkezés legalább 95 %-ának értékét lefedik.

A Bizottság hozzáigazítja ezeket az Intrastat lefedettségi arányokat a technikai és gazdasági fejlődéshez, ha az arányok csökkentése lehetővé válik a hatályos minőségi mutatóknak és szabványoknak megfelelő statisztikákkal. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedéseket a 14. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

b) a (4) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Az e küszöbértékek meghatározására vonatkozó feltételeket a Bizottság állapítja meg. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására, beleértve a kiegészítéssel történő módosítást is, irányuló intézkedéseket a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

c) az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(5) A tagállamok - bizonyos, a minőségi követelményeknek megfelelő feltételek mellett - a kis értékű egyedi ügyletek tekintetében egyszerűsíthetik a szolgáltatandó adatokat. A feltételeket a Bizottság határozza meg. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására, beleértve a kiegészítéssel történő módosítást is, irányuló intézkedéseket a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

7. A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"11. cikk

A statisztikai adatok védelme

A nemzeti hatóságok - kizárólag amennyiben a statisztikai adatot szolgáltató fél vagy felek kérik - határoznak arról, hogy azok a statisztikai eredmények, amelyek lehetővé teszik az említett adatszolgáltató(k) azonosítását, közzétehetők-e, vagy azokat úgy kell módosítani, hogy közzétételük ne sértse a statisztikai adatok védelmének követelményét."

8. A 12. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"a) 40 nappal a tárgyhónap végét követően az összesített adatokat, melyeket a Bizottság határoz meg. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására, beleértve a kiegészítéssel történő módosítást is, irányuló intézkedéseket a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

b) a (2) bekezdés a következő mondatokkal egészül ki:

"A becslések eredményei megfelelnek a Bizottság által meghatározott kritériumoknak. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására, beleértve a kiegészítéssel történő módosítást is, irányuló intézkedéseket a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

c) a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(4) A tagállamok éves statisztikákat továbbítanak a Bizottságnak (Eurostatnak) a kereskedelmi adatokról a vállalkozások jellemzői szerinti bontásban, nevezetesen az alapján, hogy a vállalkozás által végzett gazdasági tevékenység az 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) által létrehozott, az Európai Közösségben végzett gazdasági tevékenységek közös statisztikai osztályozása rendszerének (NACE) mely osztályába vagy két számjegyű szintjéhez tartozik, és a vállalkozás az alkalmazottak száma alapján mely nagyságkategóriába sorolható be.

E statisztikákat a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló, 2008. február 20-i 177/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (9) megfelelően nyilvántartott, a vállalkozások jellemzőire vonatkozó adatok és az e rendelet 3. cikkében említett statisztikák összekapcsolásával kell összeállítani.

A Bizottság végrehajtási rendelkezéseket hoz a statisztikák összeállítása érdekében. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására, beleértve a kiegészítéssel történő módosítást is, irányuló intézkedéseket a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

9. A 13. cikk helyébe a következő szöveg lép: "13. cikk Minőség (1) E rendelet alkalmazásában a megküldendő statisztikákra a következő minőségértékelési szempontok vonatkoznak: (2) A tagállamok éves jelentést küldenek a Bizottságnak (Eurostatnak) a megküldött statisztikák minőségéről. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott minőségértékelési szempontoknak a rendelet hatálya alá tartozó statisztikákra történő alkalmazása során a minőségi jelentések módját és szerkezetét a 14. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell meghatározni. A Bizottság (Eurostat) értékeli a továbbított statisztikák minőségét. (4) A Bizottság határoz meg minden olyan intézkedést, amely a továbbított statisztikák minőségértékelési szempontok szerinti minőségének biztosításához szükséges. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására, beleértve a kiegészítéssel történő módosítást is, irányuló intézkedéseket a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

a) »relevancia« a statisztika jelenlegi és lehetséges felhasználói igényeknek való megfelelésének mértéke;

b) »pontosság«: a becsült és a nem ismert valós értékek közelségének mértéke;

c) »időszerűség«: az információ elérhetősége és a leírt esemény vagy jelenség között eltelt idő;

d) »időbeli pontosság«: az adatok közzétételének tervezett időpontja és az adatok megjelenésének időpontja között eltelt idő;

e) »hozzáférhetőség« és »egyértelműség«: azok a feltételek és rendelkezések, amelyek mellett a felhasználó hozzáférhet az adatokhoz, használhatja és értelmezheti őket;

f) »összehasonlíthatóság«: az alkalmazott statisztikai fogalmak, mérési módszerek és eljárások közötti különbségek hatásának mértéke a statisztikai adatok földrajzi, ágazati vagy időbeli összehasonlítása során;

g) »koherencia«: az adatok azon jellemzője, hogy mennyire alkalmasak különböző típusú, különböző okokból alkalmazott, megbízható összekapcsolásra.

10. A 14. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az erre a bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, a határozat 8. cikkében foglalt rendelkezések figyelembevételével."

11. A melléklet 3. pontja a) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"a) az adóalappal, amely az adózási célból a 2006/112/EK irányelvvel összhangban meghatározandó érték;".

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2009. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2009. március 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

A. VONDRA

(1) Az Európai Parlament 2008. október 21-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2009. február 19-i határozata.

(2) HL L 102., 2004.4.7., 1. o.

(3) HL L 61., 2008.3.5., 6. o.

(4) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(5) HL L 200., 2006.7.22., 11. o.

(6) HL C 255., 2006.10.21., 1. o.

(7) HL L 347., 2006.12.11., 1. o."

(8) HL L 393., 2006.12.30., 1. o.

(9) HL L 61., 2008.3.5., 6. o."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009R0222 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009R0222&locale=hu