32008R0177[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete ( 2008. február 20. ) a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 177/2008/EK RENDELETE

(2008. február 20.)

a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 285. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (1),

mivel:

(1) A 2186/93/EGK tanácsi rendelet (2) a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartásának felállítására vonatkozó közös keretet hozott létre harmonizált fogalommeghatározásokkal, jellemzőkkel, hatállyal és a naprakésszé tételre vonatkozó eljárásokkal. Annak érdekében, hogy egy harmonizált kereten belül fennmaradjon a vállalkozások nyilvántartásának fejlődése, új rendeletet kell elfogadni.

(2) A közösségi termelési rendszer megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről szóló, 1993. március 15-i 696/93/EGK tanácsi rendelet (3) tartalmazza a statisztikai egységekre használandó meghatározásokat. A belső piac jobb statisztikai összehasonlíthatóságot igényel a közösségi követelményeknek való megfelelés érdekében. E javulás elérése érdekében közös meghatározásokat és leírásokat kell elfogadni a gazdasági egységek és más jelentős statisztikai egységek lefedése érdekében.

(3) A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló, 1996. december 20-i 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet (4) és a rövid távú statisztikákról szóló, 1998. május 19-i 1165/98/EK tanácsi rendelet (5) közös keretet hozott létre a Közösségben található vállalkozások szerkezetére, tevékenységére, versenyképességére és teljesítményére vonatkozó közösségi statisztikák összegyűjtése, összeállítása, továbbítása és értékelése tekintetében. A vállalkozások statisztikai célú nyilvántartásai ezen közös keret alapvető alkotóelemét képezik, és egy harmonizált mintavételi keret biztosításával lehetővé teszik a statisztikai célú felmérések megszervezését és összehangolását.

(4) A vállalkozások nyilvántartásai az egyik módszer, amely által egyrészt a vállalkozásoknál a megnövekedett mennyiségű információ összehasonlíthatóságára vonatkozó, egymásnak ellentmondó követelmények összehangolhatók, és másrészt a vállalkozások adminisztratív terhei megkönnyíthetők, különösen a közigazgatási és jogi ügyiratokban már meglévő adatok felhasználásával, főként a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban (6) meghatározottak szerinti mikro-, kis- és középvállalkozások esetében.

(5) A közösségi statisztikákról szóló, 1997. február 17-i 322/97/EK tanácsi rendelet (7) megállapította a közösségi statisztikai program létrehozásának kereteit, és létrehozta a statisztikai adatok bizalmas kezelésének közös keretét.

(6) A közösségi statisztikai program keretén belül az adatfeldolgozásra vonatkozó különös szabályok nem érintik a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (8).

(7) A vállalkozások statisztikai célú nyilvántartásai a vállalkozási demográfia fő forrásai, mivel nyomon követik a vállalkozások létrehozását és megszüntetését, csakúgy mint a gazdaság koncentrációk és dekoncentrációk által megvalósuló szerkezeti változásait, amelyeket olyan műveletek idéznek elő, mint az egyesülések, az átvételek, a kiválások, a szétválások és a szerkezeti átalakítás.

(8) A vállalkozások nyilvántartásai biztosítják a vidékfejlesztéshez fűződő erőteljes politikai érdekeknek való megfeleléshez szükséges alapinformációkat nem kizárólag a mezőgazdaság tekintetében, hanem annak az egyéb tevékenységekkel való egyre gyakoribb összekapcsolódásával kapcsolatban is, amelyeket nem fednek le a termékalapú mezőgazdasági statisztikák.

(9) Az állami vállalkozások fontos szerepet játszanak a tagállamok nemzetgazdaságában. A tagállamok és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról szóló, 1980. június 25-i 80/723/EGK bizottsági irányelv (9) kiterjed az állami vállalkozások egyes típusaira. Az állami vállalkozásokat és közvállalatokat ezért azonosítani kell a vállalkozások nyilvántartásaiban, és ezt a gazdasági szektor szerinti besorolás biztosíthatja.

(10) Szükség van a jogi egységek közötti ellenőrzési kapcsolatokról szóló információkra a gazdasági egységek csoportjai meghatározásánál, a gazdasági egységek helyes megjelölésénél, a nagy és összetett egységek jellegének meghatározásánál, valamint a különböző piacok koncentrációjának tanulmányozásánál. A gazdasági egységek csoportjaira vonatkozó információ javítja a vállalkozások nyilvántartásainak minőségét, valamint felhasználható a bizalmas adatok felfedése kockázatának csökkentése érdekében. Bizonyos pénzügyi adat gyakran jelentőségteljesebb a gazdasági egységek csoportja vagy alcsoportja szintjén, mint a gazdasági egység szintjén; és esetleg csak a csoport vagy alcsoport szintjén hozzáférhetők. A gazdasági egységek csoportjainak nyilvántartása - amennyiben szükséges - lehetővé teszi a csoportot érintő közvetlen felméréseket a csoportot alkotó egyes gazdasági egységek helyett, és így jelentősen csökkentheti a válaszadásból eredő terheket. A gazdasági egységek csoportjainak nyilvántartása érdekében a vállalkozások nyilvántartásait tovább kell harmonizálni.

(11) A gazdaság fokozódó globalizációja kihívásokat támaszt számos statisztika jelenlegi feldolgozásával szemben. A gazdasági egységek multinacionális csoportjainak nyilvántartása által a vállalkozások nyilvántartásai alapvető eszközül szolgálnak a globalizációval kapcsolatos számos statisztika fejlesztéséhez: az áruk és szolgáltatások nemzetközi kereskedelme, a fizetési mérlegek, a közvetlen külföldi befektetések, a külföldi leányvállalatok, a kutatás, a fejlesztés és innováció és a munkaerőpiac statisztikái. E statisztikák többsége lefedi az egész gazdaságot, és megköveteli, hogy a vállalkozások nyilvántartásai lefedjék az összes gazdasági ágazatot.

(12) A titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló, 1990. június 11-i 1588/90/Euratom, EGK tanácsi rendelet (10) 3. cikkének (2) bekezdése értelmében nem lehet a statisztikai adatok bizalmas kezeléséről szóló nemzeti szabályokra hivatkozni a bizalmas statisztikai adatoknak a Közösség hatósága (Eurostat) számára történő továbbítása megakadályozása érdekében akkor, ha valamely közösségi jogszabály előírja az ilyen adatok továbbítását.

(13) Az e rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítésének garantálása érdekében a tagállamok adatgyűjtésért felelős nemzeti intézményeinek szükségessé válhat a hozzáférése a közigazgatás - mint például az adó- és társadalombiztosítási hatóságok, a központi bankok, más közintézmények - adatforrásaihoz, és más olyan adatbázisokhoz, amelyek határokon átnyúló ügyletekre és pozíciókra vonatkozó információt tartalmaznak, amennyiben a közösségi statisztikák előállításához ilyen adatokra van szükség.

(14) A fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról szóló, 2005. január 12-i 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (11) egységes keretet hozott létre a megfelelő közösségi statisztikák összeállítására, továbbítására és értékelésére.

(15) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (12) összhangban kell elfogadni.

(16) A Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy a legkisebb gazdasági egységeknek és a teljesen honos gazdasági egységek csoportjainak lefedésére vonatkozó határozatot meghozza, a mellékletben található nyilvántartási jellemzők felsorolását, meghatározását és folytonossági szabályait naprakésszé tegye, a minőségjelentések közös minőségi előírásait, tartalmát és gyakoriságát megállapítsa, valamint a nyilvántartások naprakésszé tételére vonatkozó szabályokat elfogadja. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak, és e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek, többek között új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésével történő módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(17) A 2186/93/EGK rendeletet ezért hatályon kívül kell helyezni.

(18) A 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozattal (13) létrehozott statisztikai programbizottsággal konzultációt folytattak,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Cél

E rendelet közös keretet hoz létre a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartására a Közösségben.

A tagállamok egy vagy több harmonizált statisztikai célú nyilvántartást hoznak létre, amelyek eszközként szolgálnak felmérések előkészítéséhez és összehangolásához, információforrásként működnek a vállalkozások populációjának és demográfiájának statisztikai elemzése, a közigazgatási adatok felhasználása, valamint a statisztikai egységek azonosítása és létrehozása tekintetében.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározások alkalmazandók:

a) "jogi egység", "gazdasági egység", "telep" és a "gazdasági egységek csoportja" meghatározását a 696/93/EGK rendelet melléklete tartalmazza;

b) "nemzeti hatóságok" meghatározását a 322/97/EK rendelet 2. cikke tartalmazza;

c) "statisztikai cél" meghatározását az 1588/90/EGK rendelet 2. cikkének (4) bekezdése tartalmazza;

d) "gazdasági egységek multinacionális csoportja": olyan gazdasági egységek csoportja, amely legalább kettő, különböző országokban található gazdasági egységgel vagy jogi egységgel rendelkezik;

e) "gazdasági egységek csonka csoportja": a gazdasági egységek multinacionális csoportjának azon gazdasági és jogi egységei, amelyek ugyanazon országban honosak. Ez állhat mindössze egy egységből is, ha a többi egység nem honos. Egy gazdasági egység képezheti a gazdasági egységek csonka csoportját vagy annak egy részét.

3. cikk

Hatály

(1) A 2. cikkben található meghatározásokkal összhangban, és az e cikkben megállapított korlátozások mellett a nyilvántartásokat a következőkből állítják össze:

a) minden olyan gazdasági egység, amely a bruttó hazai termékhez (GDP) hozzájáruló gazdasági tevékenységet végez, valamint annak telepei;

b) azon jogi egységek, amelyekből ezek a gazdasági egységek állnak;

c) a gazdasági egységek csonka csoportja és a gazdasági egységek multinacionális csoportjai; és

d) teljesen honos gazdasági egységek csoportja.

(2) Az (1) bekezdés követelményét nem kell azonban a háztartásokra alkalmazni, amennyiben az általuk előállított áruk és szolgáltatások saját fogyasztásukra szolgálnak, illetve saját tulajdonuk bérbeadását foglalja magába.

(3) Az olyan önálló jogi személyiséggel nem rendelkező telepeket (fióktelepeket), amelyek külföldi gazdasági egységektől függenek, és a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló, 1996. június 25-i 2223/96/EK tanácsi rendelet (14) által létrehozott számlák 1995-ös európai rendszerével és az Egyesült Nemzetek Szervezetének a nemzeti számlák 1993-as rendszerével összhangban kvázi vállalatokként kerülnek besorolásra, a vállalkozások nyilvántartásai értelmében gazdasági egységnek tekintendők.

(4) A gazdasági egységek csoportjai a jogi egységeik között fennálló ellenőrzési kapcsolatokon keresztül azonosíthatók. A gazdasági egységek csoportjainak leírására a 2223/96/EK rendelet A. mellékletének 2.26. pontjában található ellenőrzésre vonatkozó meghatározást kell alkalmazni.

(5) E rendeletet kizárólag olyan egységekre kell alkalmazni, amelyek egészben vagy részben gazdasági tevékenységet folytatnak. Egy meghatározott piacon áruk vagy szolgáltatások kínálását magába foglaló tevékenység gazdasági tevékenységnek minősül. Ezenfelül a bruttó hazai termékhez hozzájáruló nem piaci szolgáltatásokat, valamint az aktív jogi egységek közvetlen vagy közvetett működtetését a vállalkozások nyilvántartásai szempontjából gazdasági tevékenységnek kell tekinteni. A gazdaságilag nem aktív jogi egységek csak a gazdaságilag aktív jogi egységekkel összekapcsolva képezik a gazdasági egység részét.

(6) E rendelet nem alapvető elemeinek módosítására irányuló azon intézkedéseket, amelyek arra vonatkoznak, hogy milyen mértékig foglalják bele a nyilvántartásba a kevesebb mint fél alkalmazottat foglalkoztató gazdasági egységeket, valamint a tagállamok számára statisztikai jelentőséggel nem bíró, teljesen honos gazdasági egységek csoportjait, továbbá az egységek mezőgazdasági statisztikával összhangban álló fogalommeghatározását a 16. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell meghatározni.

4. cikk

Adatforrások

(1) A tagállamok - a 6. cikkben említett, a minőségre vonatkozó feltételek teljesítése mellett - az e rendeletben előírt információt az általuk lényegesnek ítélt bármely forrásból gyűjthetik. A nemzeti hatóságokat fel kell hatalmazni a hatáskörükön belül az e rendelet hatálya alá tartozó, a közigazgatási és jogi ügyiratokban található statisztikai célú információ összegyűjtésére.

(2) Ahol a kívánt adatokat nem lehet ésszerű költséggel összegyűjteni, a nemzeti hatóságok statisztikai becslési eljárásokat alkalmazhatnak a pontosság és minőség tiszteletben tartásával.

5. cikk

A nyilvántartások jellemzői

(1) A nyilvántartásokban felsorolt egységeket a mellékletben meghatározott azonosító számmal és leíró részletekkel kell jellemezni.

(2) E rendelet nem alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló azon intézkedéseket, amelyek a jellemzők felsorolásának naprakésszé tételére, valamint a jellemzők és a folytonossági szabályok meghatározására vonatkoznak, a 16. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell meghatározni.

6. cikk

Minőségi előírások és beszámolók

(1) A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek a vállalkozások nyilvántartásai minőségének biztosítása érdekében.

(2) A tagállamok a Bizottság (Eurostat) kérésére megküldik a vállalkozások nyilvántartásai minőségéről szóló beszámolót (a továbbiakban: minőségről szóló beszámóló).

(3) A közös minőségi előírásokra vonatkozó intézkedéseket, amelyek e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, valamint a minőségről szóló beszámolók tartalmát és elkészítésük gyakoriságát - figyelemmel az adatok összeállításának költségeire - a 16. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(4) A tagállamok az olyan lényeges módszerbeli vagy egyéb változásokról, amelyek hatással lehetnek a vállalkozások nyilvántartásainak minőségére, ezek ismertté válásától, és legkésőbb a bármely ilyen változás hatálybalépését követő hat hónapon belül értesítik a Bizottságot (Eurostat-ot).

(5) A Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról, különös tekintettel a statisztikai rendszer költségeire, a vállalkozásokat terhelő költségekre és a megvalósuló előnyökre.

7. cikk

Ajánlások kézikönyve

A Bizottság közzéteszi a vállalkozások nyilvántartásaira vonatkozó ajánlások kézikönyvét. A kézikönyvet a tagállamokkal folytatott szoros együttműködésben kell naprakésszé tenni.

8. cikk

Ütemezés és gyakoriság

(1) A nyilvántartásba történő bejegyzéseket és az onnan való törléseket legalább évente kell naprakésszé tenni.

(2) A naprakésszé tétel gyakorisága az egység jellegétől, az érintett változótól, az egység méretétől és a naprakésszé tételhez általában alkalmazott forrástól függ.

(3) A naprakésszé tételre vonatkozó szabályokkal összefüggő intézkedéseket, amelyek e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, a 16. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(4) A tagállamok évente készítenek a nyilvántartás év végi állapotát tükröző másolatot, és ezt elemzés céljából legalább 30 évig megőrzik.

9. cikk

Jelentések továbbítása

(1) A tagállamok elvégzik a nyilvántartások statisztikai elemzéseit, majd a Bizottságnak (Eurostat) a Bizottság által a 16. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási eljárással összhangban meghatározott formátumban és eljárásnak megfelelően továbbítják az információt.

(2) A tagállamok a Bizottság (Eurostat) kérésére az e rendelet tagállamokban megvalósuló végrehajtására tekintettel minden jelentős információt továbbítanak.

10. cikk

Bizalmas adatok cseréje a tagállamok között

A bizalmas adatok cseréje kizárólag statisztikai célból folytatható a különböző tagállamok megfelelő nemzeti hatóságai között, a nemzeti jogszabályoknak megfelelően, amennyiben a csere annak érdekében szükséges, hogy biztosítsák az Európai Unióban a gazdasági egységek multinacionális csoportjaira vonatkozó információ minőségét. A nemzeti központi bankok a nemzeti jogszabályoknak megfelelően részt vehetnek az adatcserében.

11. cikk

Bizalmas adatok cseréje a Bizottság (Eurostat) és a tagállamok között

(1) A nemzeti hatóságok a gazdasági egységek multinacionális csoportjaira és azok alkotóegységeire vonatkozó egyéni adatokat a mellékletben meghatározottaknak megfelelően továbbítják a Bizottságnak (Eurostat), hogy kizárólag statisztikai célból biztosítsák az Európai Unióban található gazdasági egységek multinacionális csoportjaira vonatkozó információkat.

(2) Az adatok következetes nyilvántartásának kizárólag statisztikai célú biztosítása érdekében a Bizottság (Eurostat) minden tagállam megfelelő nemzeti hatóságának továbbítja a gazdasági egységek multinacionális csoportjaira vonatkozó adatokat, beleértve a csoportok alkotóegységeire vonatkozó adatokat is, ha a csoport legalább egy jogi egysége a tagállam területén található.

(3) Annak érdekében, hogy az e cikk értelmében továbbított adatokat kizárólag statisztikai célokra használják, az egyéni adatoknak a Bizottsághoz (Eurostathoz), valamint a gazdasági egységek multinacionális csoportjaira vonatkozó adatoknak az illetékes nemzeti hatóságokhoz történő eljuttatásának formáját, biztonsági és titoktartási intézkedéseit és eljárási rendjét a 16. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási eljárással összhangban fogadják el.

12. cikk

Bizalmas adatok cseréje a Bizottság (Eurostat) és a központi bankok között

(1) E rendelet alkalmazásában bizalmas adatok cseréje kizárólag statisztikai célokból folytatható a Bizottság (Eurostat) és a nemzeti központi bankok, valamint a Bizottság (Eurostat) és az Európai Központi Bank között, az európai uniós gazdasági egységek multinacionális csoportjaira vonatkozó információk minőségének biztosítása céljából, amennyiben az illetékes nemzeti hatóságok kifejezetten hozzájárultak a cseréhez.

(2) Az e cikk értelmében cserélt adatok kizárólagosan statisztikai célú felhasználásának biztosítása érdekében a gazdasági egységek multinacionális csoportjaira vonatkozó adatoknak a nemzeti központi bankok és az Európai Központi Bank felé történő eljuttatásának formáját, biztonsági és titoktartási intézkedéseit és eljárási rendjét a 16. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási eljárással összhangban kell megállapítani.

13. cikk

Titoktartási kötelezettség és hozzáférés az azonosítható adatokhoz

(1) Amennyiben a Bizottság (Eurostat), a nemzeti hatóságok, a nemzeti központi bankok és az Európai Központi Bank a 10., 11. és 12. cikk szerinti bizalmas adatokat kapnak, az ilyen adatokat a 322/97/EK rendeletben foglaltaknak megfelelően bizalmasan kell kezelniük.

(2) E rendelet alkalmazásában és a 322/97/EK rendelet 14. cikkétől eltérve, a bizalmas adatoknak a nemzeti hatóságok és a Bizottság (Eurostat) között történő bármely továbbítása a meghatározott közösségi statisztikák feldolgozásához szükséges mértékben történhet. Minden újabb továbbítást azon nemzeti hatóságnak kell kifejezetten engedélyeznie, amely az adatokat összegyűjtötte.

14. cikk

Átmeneti időszak és eltérések

Amikor a vállalkozások nyilvántartásai jelentősebb átdolgozást igényelnek, a Bizottság egy tagállam kérésére 2010. március 25-ét nem meghaladó átmeneti időszakra vonatkozóan eltérést engedélyezhet.

A mezőgazdaság, a halászat, a közigazgatás és a védelem, a kötelező szociális biztonság, valamint a gazdasági egységek csoportjaihoz kapcsolódó további jellemzők esetében a Bizottság a tagállamok kérésére 2013. március 25-ét meg nem haladó átmeneti időszakra eltérést engedélyezhet.

15. cikk

Végrehajtási intézkedések

(1) Az e rendelet nem alapvető elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló intézkedéseket a 16. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni:

a) a legkisebb gazdasági egységeknek és a teljesen honos gazdasági egységek csoportjainak a 3. cikk (6) bekezdésében meghatározott szabályozása;

b) a mellékletben található nyilvántartási jellemzők felsorolásának, meghatározásaiknak és folytonossági szabályaiknak az 5. cikkben meghatározott naprakésszé tétele azon elv figyelembevételével, hogy a naprakésszé tétel előnyei meghaladják annak költségeit, valamint hogy a pótlólagos forrásoknak a tagállamok és a gazdasági egységek részéről történő bevonása ésszerű korlátok között marad;

c) a 6. cikk (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően a közös minőségi előírásoknak, valamint a minőségről szóló beszámolók tartalmának és gyakoriságának megállapítása; és

d) a nyilvántartások naprakésszé tételének a 8. cikk (3) bekezdése szerinti szabályai.

(2) A következőkhöz kapcsolódó intézkedéseket a 16. cikk (2) bekezdésében meghatározott szabályozási eljárással összhangban kell elfogadni:

a) a nyilvántartások statisztikai elemzéseiből származó információknak a 9. cikkben meghatározott továbbítása;

b) a 11. cikkben meghatározottaknak megfelelően a gazdasági egységek multinacionális csoportjaira vonatkozó egyes egységekre vonatkozó adatoknak a Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti továbbítása; és

c) a 12. cikk értelmében a gazdasági egységek multinacionális csoportjaira vonatkozó adatoknak a Bizottság (Eurostat) és a központi bankok közötti továbbítása.

16. cikk

A bizottság

(1) A Bizottság munkáját a statisztikai programbizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel annak 8. cikke rendelkezéseire.

17. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2186/93/EGK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozást az e rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni.

18. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2008. február 20-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J. LENARČIČ

(1) Az Európai Parlament 2006. június 1-jei véleménye (HL C 298. E, 2006.12.8., 127. o.), a Tanács 2007. május 21-i közös álláspontja (HL C 193. E, 2007.8.21., 1. o.) és az Európai Parlament 2007. október 25-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. január 21-i határozata.

(2) HL L 196., 1993.8.5., 1. o. Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 76., 1993.3.30., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel módosított rendelet.

(4) HL L 14., 1997.1.17., 1. o. A legutóbb az 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 393., 2006.12.30., 1. o.) módosított rendelet.

(5) HL L 162., 1998.6.5., 1. o. A legutóbb az 1893/2006/EK rendelettel módosított rendelet.

(6) HL L 124., 2003.5.20., 36. o.

(7) HL L 52., 1997.2.22., 1. o. Az 1882/2003/EK rendelettel módosított rendelet.

(8) HL L 281., 1995.11.23., 31. o. Az 1882/2003/EK rendelettel módosított irányelv.

(9) HL L 195., 1980.7.29., 35. o. A legutóbb a 2005/81/EK irányelvvel (HL L 312., 2005.11.29., 47. o.) módosított irányelv.

(10) HL L 151., 1990.6.15., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel módosított rendelet.

(11) HL L 35., 2005.2.8., 23. o. A 602/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 106., 2006.4.19., 10. o.) módosított rendelet.

(12) HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

(13) HL L 181., 1989.6.28., 47. o.

(14) HL L 310., 1996.11.30., 1. o. A legutóbb az 1392/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 324., 2007.12.10., 1. o.) módosított rendelet.

MELLÉKLET

A vállalkozások nyilvántartásai egységenként tartalmazzák a következő információkat. Az információt nem kell minden egyes egységre vonatkozóan elkülönítve tárolni, ha más egység(ek)től származtatni lehet.

A jelzés nélküli pontok kötelezőek, a "Feltételes" jelöléssel ellátottak akkor kötelezőek, ha a tagállamok rendelkezésére állnak, a "Választható" jelöléssel ellátottak ajánlottak.

SZÖVEG HIÁNYZIK

További jellemzők azon jogi egységek vonatkozásában, amelyek gazdasági egységek csoportjához tartozó gazdasági egység részét képezik:

SZÖVEG HIÁNYZIK

Gazdasági egységek csoportjához tartozó gazdasági egységek további jellemzői

SZÖVEG HIÁNYZIK

További jellemzők gazdasági egységek multinacionális csoportjai vonatkozásában (4.4. pont 2. és 3. típusa)

A 4.11. és 4.12a. változó rögzítése mindaddig választható, amíg a multinacionális csoportokra vonatkozó információ 11. cikkben foglaltak szerinti továbbítása meg nem valósult.

AZONOSÍTÓ JELLEMZŐK4.11.A teljes csoport azonosító száma
4.12a.A teljes csoport neve
4.12b.VálaszthatóA teljes csoport székhelyének nyilvántartási országa, postai, elektronikus és webcímei
4.13a.A teljes csoport székhelyének azonosító száma, amennyiben a csoport székhelye honos (megegyezik azon jogi egység azonosító számával, amely a csoport székhelye). Amennyiben a teljes csoport székhelye nem honos, a nyilvántartási ország
4.13b.VálaszthatóA teljes csoport vezető gazdasági egységének azonosító száma vagy neve és címe, ha nem honos
GAZDASÁGI/RÉTEGZÉSI JELLEMZŐK4.14.VálaszthatóAz összesen foglalkoztatott személyek száma
4.15.VálaszthatóMérleg szerinti teljes forgalom
4.16.VálaszthatóA teljes csoport döntéshozatali központjának országa
4.17.VálaszthatóAzok az országok, ahol a gazdasági egységek és a telepek találhatók

(1) A tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról szóló, 2004. március 31-i 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 102., 2004.4.7., 1. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008R0177 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008R0177&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére