32013R0085[1]

A Tanács 85/2013/EU rendelete ( 2013. január 31. ) az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásairól szóló 1210/2003/EK rendelet módosításáról

A TANÁCS 85/2013/EU RENDELETE

(2013. január 31.)

az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásairól szóló 1210/2003/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel az Irakkal kapcsolatos 2003/495/KKBP közös álláspontot módosító, 2012. december 20-i 2012/812/KKBP tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és a Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1) Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT) 1483 (2003) számú határozatával összhangban az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásairól szóló, 2003. július 7-i 1210/2003/EK tanácsi rendelet (2) 4. cikke különösen azokat a pénzkészleteket és gazdasági erőforrásokat fagyasztja be, amelyek Száddám Husszein volt iraki elnök és rendszere más vezető tisztségviselőinek tulajdonát képezték.

(2) Az ENSZ BT 1483 (2003) határozatának 23. pontjával összhangban az 1210/2003/EK rendelet 6. cikkének (2) bekezdése lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy feloldhassák az ilyen pénzkészletek és gazdasági erőforrások befagyasztását azzal a céllal, hogy azokat az Iraki Fejlesztési Alap javára átutalják.

(3) 2010. december 15-én az ENSZ BT elfogadta az 1956 (2010) számú határozatot, amelyben az (5) bekezdés kimondja, hogy az Iraki Fejlesztési Alapból származó teljes bevételt az iraki kormány által az alap utódjaként létrehozott mechanizmus számlájára vagy számláira kell átutalni, és hogy az Iraki Fejlesztési Alapot legkésőbb 2011. június 30-án meg kell szüntetni.

(4) Helyénvaló módosítani az 1210/2003/EK rendeletet, hogy a befagyasztott pénzkészleteket, más befektetett pénzügyi eszközöket vagy gazdasági forrásokat az iraki kormány által az Iraki Fejlesztési Alap utódjaként létrehozott rendszer javára utalhassák át az ENSZ BT 1483 (2003) és 1956 (2010) számú határozataiban megállapított feltételek szerint.

(5) Helyénvaló továbbá naprakésszé tenni az 1210/2003/EK rendeletet a tagállamok által a hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok jegyzékére vonatkozóan benyújtott legfrissebb információk és a Bizottság értesítési címe tekintetében.

(6) Az 1210/2003/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1210/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 6. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Minden más körülmény esetén a 4. cikk értelmében befagyasztott pénzkészletek, gazdasági erőforrások és az azokból származó bevételek befagyasztása az ENSZ BT 1483 (2003) és 1956 (2010) számú határozataiban megállapított feltételek mellett és csak azzal a céllal oldható fel, hogy azokat az iraki kormány által az Iraki Fejlesztési Alap utódjaként létrehozott rendszer javára utalják át.".

2. Az V. melléklet helyébe az e rendelet mellékletében megállapított szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. január 31-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON

(1) HL L 352., 2012.12.21., 54. o.

(2) HL L 169., 2003.7.8., 6. o.

MELLÉKLET

"V. MELLÉKLET

A 6., 7. és 8. cikkben említett illetékes hatóságokra vonatkozó információkat tartalmazó honlapok és az Európai Bizottság értesítési címe

A. Az egyes tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai:

BELGIUM

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGÁRIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

CSEH KÖZTÁRSASÁG

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNIA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ÉSZTORSZÁG

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRORSZÁG

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANYOLORSZÁG

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

OLASZORSZÁG

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MAGYARORSZÁG

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MÁLTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

HOLLANDIA

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSZTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENGYELORSZÁG

http://www.msz.gov.pl

PORTUGÁLIA

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SZLOVÁKIA

http://www.foreign.gov.sk

FINNORSZÁG

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVÉDORSZÁG

http://www.ud.se/sanktioner

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B. Az Európai Bizottság értesítési vagy egyéb kommunikáció esetén alkalmazandó címe:

European Commission (Európai Bizottság)

Service for Foreign Policy Instruments (FPI) (Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat)

EEAS 02/309

B-1049 Brüssels

Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu"

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32013R0085 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32013R0085&locale=hu

Tartalomjegyzék