32009L0127[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/127/EK irányelve ( 2009. október 21. ) a 2006/42/EK irányelvnek a peszticidek kijuttatására szolgáló gépek tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/127/EK IRÁNYELVE

(2009. október 21.)

a 2006/42/EK irányelvnek a peszticidek kijuttatására szolgáló gépek tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1) Elismert tény, hogy a peszticidek használata veszélyezteti mind az emberi egészséget, mind a környezetet. A "Tematikus stratégia a peszticidek fenntartható használatáról" című, 2006. július 12-i közleményében a Bizottság a peszticidek használatából eredő, az emberi egészséget és a környezetet veszélyeztető kockázatok csökkentését célzó stratégiát fogadott el. Ezen kívül az Európai Parlament és a Tanács elfogadta a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/128/EK irányelvet (3) ("keretirányelv").

(2) A peszticidek kijuttatására szolgáló gépek tervezése, összeállítása és karbantartása jelentős szerepet játszik a peszticidek emberi egészségre és környezetre káros hatásainak csökkentésében. A peszticidek kijuttatására szolgáló, már üzemi használatban lévő berendezések tekintetében a keretirányelv követelményeket vezet be az ilyen berendezések ellenőrzésére és karbantartására vonatkozóan.

(3) E keretirányelv azon peszticidekre alkalmazandó, amelyek növényvédő szerek. Ezért helyénvaló az irányelv hatályát az olyan peszticidek kijuttatását biztosító gépekre korlátozni, amelyek növényvédő szerek. Mivel azonban várható, hogy a keretirányelv hatályát kiterjesztik a biocid termékekre is, a Bizottságnak 2012. december 31-ig meg kell vizsgálnia a környezetvédelmi követelmények hatályának a biocid termékek kijuttatását biztosító gépekre való kiterjesztését.

(4) A gépekről szóló, 2006. május 17-i 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) már kiterjed a személyek egészsége és biztonsága, és adott esetben a háziállatok és a tulajdon védelmére vonatkozó követelményekre. Helyénvaló tehát, hogy a peszticidek kijuttatására szolgáló új gépek tervezésére és megépítésére vonatkozó alapvető környezetvédelmi követelményeket is tartalmazza a 2006/42/EK irányelv, biztosítva ugyanakkor, hogy ezek a követelmények összhangban legyenek a karbantartásra és ellenőrzésre vonatkozó keretirányelv követelményeivel is.

(5) Ennek érdekében a 2006/42/EK irányelvben utalni kell a környezet védelmére is, ugyanakkor ezt a célkitűzést a konkrét környezetvédelmi követelmények hatálya alá tartozó gépkategóriára és kockázatokra kell korlátozni.

(6) A peszticidek kijuttatására szolgáló gépek közé a peszticidek kijuttatására szánt, üzemi vagy nem üzemi használatra szolgáló, önjáró, vontatott, járműre szerelt vagy félpótkocsis, légi járműre szerelt, valamint álló helyzetű gépek tartoznak. Ide tartoznak továbbá a nyomáskamrával rendelkező, gépi hajtású vagy kézi működtetésű, háton és kézben hordozható gépek.

(7) Ez az irányelv azokra az alapvető követelményekre korlátozódik, amelyeknek a peszticidek kijuttatására szolgáló gépeknek a forgalomba hozatal és/vagy az üzembe helyezés előtt meg kell felelniük, míg az európai szabványügyi szervezetek feladata, hogy kidolgozzák az ilyen gépek különböző kategóriáira vonatkozó részletes előírásokról rendelkező harmonizált szabványokat, annak érdekében, hogy képessé tegyék a gyártókat e követelmények teljesítésére.

(8) Kulcsfontosságú, hogy minden érdekelt fél - beleértve az ipart, a termelőket és a környezetvédelmi szervezeteket is - egyaránt részt vegyen az ilyen harmonizált szabványok megállapításában, annak biztosítására, hogy azokat az összes érdekelt fél közötti egyértelmű konszenzus alapján fogadják el.

(9) A 2006/42/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10) A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás (5) 34. pontjával összhangban a tagállamokat ösztönzik arra, hogy - maguknak és a Közösség érdekében - készítsék el táblázataikat, bemutatván azokban - amennyire lehetséges - a jelen irányelv és az azt átültető intézkedések közötti megfelelést, és e táblázatokat tegyék közzé.

(11) Amennyiben a rendelkezésre álló tudományos bizonyíték nem elégséges a pontos kockázatértékelés lehetővé tételére, a tagállamoknak, amikor ezen irányelv értelmében hoznak intézkedéseket, alkalmazniuk kell az elővigyázatosság elvét, amely egy közösségi jogi elv, és szerepel többek között a Bizottság 2000. február 2-i közleményében is, miközben kellően figyelembe veszik a 2006/42/EK irányelvben foglalt egyéb szabályokat és elveket, például az áruk szabad mozgását és a megfelelőség vélelmezését is,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2006/42/EK irányelv módosításai

A 2006/42/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk második bekezdése a következő ponttal egészül ki:

"m) »alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmények«: az ezen irányelv hatálya alá tartozó termékek tervezésével és gyártásával kapcsolatos, olyan kötelező rendelkezések, amelyek célja a személyek egészsége és biztonsága, és adott esetben a háziállatok és a tulajdon, továbbá szükség esetén a környezet magas szintű védelmének biztosítása.

Az alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeket az I. melléklet tartalmazza. A környezetvédelemmel kapcsolatos alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmények csak az e melléklet 2.4. szakaszában említett gépekre alkalmazandók.";

2. A 4. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A tagállamok minden megfelelő intézkedést meghoznak annak biztosítására, hogy egy gépet csak akkor lehessen forgalomba hozni és/vagy üzembe helyezni, ha megfelel ezen irányelv vonatkozó rendelkezéseinek, és nem veszélyezteti a személyek egészségét és biztonságát, és adott esetben a háziállatokat és a tulajdont, valamint adott esetben a környezetet sem, amennyiben megfelelően van felszerelve és karbantartva, és rendeltetésszerűen vagy ésszerűen előrelátható körülmények között használják";

3. A 9. cikk (3) bekezdése első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"Az (1) bekezdésben említett esetekben a Bizottság konzultál a tagállamokkal és más érdekelt felekkel, megjelölve az általa megtenni kívánt intézkedéseket annak érdekében, hogy biztosítsa közösségi szinten a személyek egészsége és biztonsága és adott esetben a háziállatok és a tulajdon, valamint adott esetben a környezet magas szintű védelmét.";

4. A 11. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Ha egy tagállam megbizonyosodik arról, hogy a jelen irányelv hatálya alá tartozó, CE-jelölést viselő gép, amelyhez EK-megfelelőségi nyilatkozatot csatoltak, és amelyet rendeltetésszerűen vagy ésszerűen előrelátható körülmények között használnak, veszélyeztetheti a személyek egészségét vagy biztonságát és adott esetben a háziállatokat vagy a tulajdont és adott esetben a környezetet is, meghoz minden megfelelő intézkedést az ilyen gép forgalomból történő kivonására, forgalomba hozatalának és/vagy üzembe helyezésének megtiltására vagy szabad mozgásának korlátozására.";

5. Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a) az általános alapelvek 4. pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"4. Ez a melléklet több részből épül fel. Az első rész általános hatályú, és mindenfajta gépre alkalmazandó. A többi rész egyes konkrét veszélyekről szól. Mindazonáltal fontos megvizsgálni az egész mellékletet annak érdekében, hogy meg lehessen bizonyosodni arról, minden vonatkozó alapvető követelmény teljesül. A gépek tervezésekor figyelembe kell venni az általános rész követelményeit és egy vagy több további rész követelményeit, az általános alapelvek 1. pontjával összhangban elvégzett kockázatelemzés eredményétől függően. A környezetvédelemre vonatkozó alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmények csak a 2.4. szakaszban említett gépekre alkalmazandók.";

b) A 2. fejezet a következőképpen módosul:

i. az első bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"Élelmiszer-ipari gépek, kozmetikai és gyógyszeripari gépek, hordozható kézi és/vagy kézi irányítású gépek, hordozható rögzítő és egyéb összekapcsoló gépek, famegmunkáló és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok megmunkálására alkalmas gépek, valamint a peszticidek kijuttatására szolgáló gépek esetében be kell tartani az ebben a fejezetben foglalt valamennyi alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményt (lásd: Általános alapelvek, 4. pont).";

ii. a szöveg a következő szakasszal egészül ki: "2.4. PESZTICIDEK KIJUTTATÁSÁRA SZOLGÁLÓ GÉPEK 2.4.1. Fogalommeghatározások »Peszticidek kijuttatására szolgáló gép«: kifejezetten a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 2009. október 21-i 107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) 2. cikkének (1) bekezdése értelmében vett növényvédő szerek kijuttatására szolgáló gép. 2.4.2. Általános A peszticidek kijuttatására szolgáló gép gyártójának vagy meghatalmazott képviselőjének biztosítania kell, hogy az Általános alapelvek 1. pontjában foglalt kockázatelemzésnek és kockázatcsökkentésnek megfelelően elemzés készüljön a környezet peszticidek általi, nem szándékos veszélyeztetésének kockázatairól. A peszticidek kijuttatására szolgáló gépeket úgy kell megtervezni és gyártani az első bekezdésben említett kockázatelemzés eredményének figyelembevételével, hogy a gépeket a környezet peszticidek általi, nem szándékos veszélyeztetése nélkül lehessen működtetni, beállítani és karbantartani. A szivárgást minden esetben meg kell akadályozni. 2.4.3. Irányítás és felügyelet A peszticid kibocsátását a kezelő helyzetéből tudni kell könnyedén és pontosan irányítani, felügyelni és azonnal leállítani. 2.4.4. Feltöltés és ürítés A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy megkönnyítse a szükséges mennyiségű peszticiddel való pontos feltöltést, és biztosítsa a könnyű és teljes kiürítést, ugyanakkor megelőzze a peszticid szivárgását, és elkerülje a vízforrás szennyeződését az ilyen műveletek során. 2.4.5. A peszticidek kijuttatása 2.4.5.1. Kijuttatási arány A gépet fel kell szerelni a kijuttatási arány könnyű, pontos és megbízható beállítására szolgáló eszközzel. 2.4.5.2. Elosztás, elhelyezés és a peszticid szétszóródása A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy biztosított legyen a peszticid célterületre jutása, és minimális legyen a többi területre jutó veszteség, továbbá megelőzzék a peszticid szétszóródását a környezetbe. Adott esetben biztosítani kell az egyenletes és homogén eloszlást. 2.4.5.3. Vizsgálatok Annak biztosítására, hogy a gép releváns részei megfeleljenek a 2.4.5.1. és a 2.4.5.2. szakaszban foglalt követelményeknek, a gyártó vagy meghatalmazott képviselője köteles minden érintett géptípus esetén elvégezni vagy elvégeztetni a megfelelő vizsgálatokat. 2.4.5.4. Leállás közbeni veszteség A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy megakadályozza a permetező berendezés leállításakor bekövetkező veszteségeket. 2.4.6. Karbantartás 2.4.6.1. Tisztítás A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy lehetséges legyen annak a környezet szennyezése nélküli, könnyű és alapos tisztítása. 2.4.6.2. Szervizelés A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy könnyen és a környezet szennyezése nélkül kicserélhetők legyenek az elhasználódott alkatrészek. 2.4.7. Ellenőrzések A helyes működés ellenőrzése érdekében lehetővé kell tenni a szükséges mérőműszerek könnyű csatlakoztatását a géphez. 2.4.8. A fúvókák, szűrők és filterek megjelölése A fúvókákat, szűrőket és filtereket olyan jelöléssel kell ellátni, hogy típusuk és méretük világosan azonosítható legyen. 2.4.9. Az alkalmazott peszticid feltüntetése A gépet adott esetben olyan külön tartóval kell ellátni, amelyen a kezelő elhelyezheti az alkalmazott peszticid nevét. 2.4.10. Használati utasítás A használati utasításnak a következő tájékoztatást kell tartalmaznia:

a) a környezetszennyezés elkerülése érdekében a kikeverés, a feltöltés, a permetezés, a kiürítés, a tisztítás, a karbantartási és szállítási munkálatok során megteendő óvintézkedéseket;

b) a peszticid célterületekre való kibocsátásának és a más területekre jutó veszteségek minimalizálásának biztosításához szükséges, és a peszticid környezetbe való szétszóródásának megelőzését, adott esetben egyenletes és homogén elosztását biztosító, a különböző működési környezetekre vonatkozó részletes üzemi feltételeket, ideértve az ezeknek megfelelő előkészítést és beállításokat is;

c) a géphez használható fúvókák, szűrők és filterek típusait és méreteit;

d) a gép helyes működését befolyásoló, kopásra hajlamos alkatrészek, mint például a fúvókák, szűrők és filterek ellenőrzésének gyakoriságát, továbbá cseréjének kritériumait és módját;

e) a kalibrálásra, mindennapi karbantartásra, téli előkészítésre és a gép megfelelő működéséhez szükséges egyéb ellenőrzésekre vonatkozó előírásokat;

f) a gép rendellenes működését előidézni képes peszticidek típusait;

g) útmutatást, hogy a kezelőnek a 2.4.9. szakaszban említett külön tartón aktualizálnia kell az alkalmazott peszticid nevét;

h) különleges berendezések vagy kiegészítők csatlakoztatását és használatát, valamint a meghozandó szükséges óvintézkedéseket;

i) útmutatást, hogy a gépet a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (7) foglaltak értelmében a nemzeti követelmények szerint a kijelölt szervek rendszeresen ellenőrizhetik;

j) a gép azon jellemzőit, amelyeket ellenőrizni kell a megfelelő működés biztosítása érdekében;

k) útmutatást a szükséges mérőműszerek csatlakoztatásához.

2. cikk

Átültetés a nemzeti jogba

(1) A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2011. június 15-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

E rendelkezéseket 2011. december 15-től kell alkalmazni.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkoznak erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával azokhoz ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2009. október 21-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BUZEK

a Tanács részéről

az elnök

C. MALMSTRÖM

(1) HL C 182., 2009.8.4., 44. o.

(2) Az Európai Parlament 2009. április 22-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2009. szeptember 24-i határozata.

(3) HL L 309., 2009.11.24., 71. o.

(4) HL L 157., 2006.6.9., 24. o.

(5) HL C 321., 2003.12.31., 1. o.

(6) HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(7) HL L 309., 2009.11.24., 71. o."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009L0127 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009L0127&locale=hu