32008L0004[1]

A Bizottság 2008/4/EK irányelve ( 2008. január 9.) a 94/39/EK irányelv módosításáról az ellési bénulás csökkentésére szánt takarmányok vonatkozásában (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2008/4/EK IRÁNYELVE

(2008. január 9.)

a 94/39/EK irányelv módosításáról az ellési bénulás csökkentésére szánt takarmányok vonatkozásában

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a különleges táplálkozási célokra szánt takarmányokról szóló, 1993. szeptember 13-i 93/74/EGK tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 6. cikke c) pontjára,

(1)

A Bizottság 94/39/EK irányelve ( 2 ) létrehozta a különleges táplálkozási célokra szánt takarmányok tervezett alkalmazási listáját.

(2)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2004. december 8-i véleményében megállapította, hogy a zeolit (szintetikus nátrium-alumínium-szilikát) csökkentheti az ellési bénulás kockázatát a tejelő teheneknél ( 3 ). Ugyanakkor adatok hiányában nem tudta maradéktalanul felmérni az állatok és emberek egészségére fennálló kockázatot. Figyelembe véve a kapott kiegészítő információkat, a Hatóság 2007. július 11-i véleményében megállapította, hogy a zeolit hozzáadása a tejelő tehenek takarmányához az ellés előtti körülbelül kéthetes időtartamban nem jelent kockázatot az állati vagy emberi egészségre és a környezetre sem ( 4 ). Ezért a zeolitot fel kell venni a 94/39/EK irányelv mellékletének B. részében található tervezett alkalmazások listájában "az ellési bénulás kockázatának csökkentése" sorba.

(3)

2007. június 12-i véleményében a Hatóság megállapította, hogy a tejelő tehenek magas kalciumtartalmú takarmányozása az ellés környékén nagyon hatásos lehet az ellési bénulás enyhe eseteinek kezelésére és a betegség súlyosbodásának megelőzésére, ezért az ellési bénulás kockázatának kiküszöbölésére vonatkozó listát ( 5 ) egy új bejegyzéssel kell kiegészíteni. A Hatóság továbbá megállapította, hogy az állatok egészségére vonatkozó, elhanyagolható kockázatot nem lehet teljesen kizárni, ezért az egyedi kockázatot a takarmányozás globális előnyeivel szembeállítva kell mérlegelni. A tejelő állományt tartó, illetve tenyésztő döntéshozatalát megkönnyítendő, a különböző kalciumforrásokat - a mennyiséggel együtt - jelölni kell a címkén. A címkén feltüntetendő továbbá, hogy takarmányozási szakértő véleményének kikérése javasolt. A Hatóság nem számol azzal, hogy kockázat merül fel a fogyasztóra nézve, sem azzal, hogy többletkockázat keletkezik a környezetre vonatkozóan. Ezért a 94/39/EK irányelv mellékletének B. részében található tervezett alkalmazások listájában "az ellési bénulás kockázatának csökkentése" sorba fel kell venni a magas kalciumtartalmú takarmányokat.

(4)

Ezért a 94/39/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 94/39/EK irányelv melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, melyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2008. július 30-ig megfeleljenek.

Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

A 94/39/EK irányelv B. mellékletében az "Ellési bénulás kockázatának csökkentése" különleges takarmányozási cél oszlop szövegének helyébe a következő szöveg lép:

Különleges táplálkozási célAlapvető táplálkozási jellemzőkÁllatfajok vagy -kategóriákCímkén feltüntetendő jellemzőkAjánlott alkalmazási időszakEgyéb rendelkezések
„Ellési bénulás kockázatának csökkentése— Alacsony kalciumtartalomTejelő tehenek— Kalcium
— Foszfor
— Magnézium
1–4 hét ellés előttA használati utasításban feltüntetendő:
»Adagolását ellés után be kell szüntetni.«
és/vagy
— Alacsony kation/anion-arány— Kalcium
— Foszfor
— Nátrium
— Kálium
— Klorid
— Kén
1–4 hét ellés előttA használati utasításban feltüntetendő:
»Adagolását ellés után be kell szüntetni.«
vagy
— Magas zeolittartalom (szintetikus nátrium-alumínium-szilikát)Szintetikus nátrium-alumínium-szilikát)2 hét ellés előttA használati utasításban fel kell tüntetni:
— »A takarmány mennyiségének meghatározásakor biztosítani kell, hogy a nátrium-alumínium-szilikát napi bevitele ne lépje túl az állatonkénti 500 grammot.«
— »Adagolását ellés után be kell szüntetni.«
vagy
— Magas kalciumtartalom nagy mennyiségben rendelkezésre álló kalciumsók formájábanTeljes kalciumtartalom, kalciumforrás és mindenkori mennyiségAz ellés első jeleitől, az ellést követő két napon keresztülA csomagoláson, tartályon vagy címkén feltüntetendő:
— A használati utasítás, vagyis az alkalmazások száma és időtartama az ellés előtti és utáni időszakban.
— A következő szöveg: »Alkalmazás előtt takarmányozási szakértő véleményének kikérése javasolt.« ”

( 1 ) HL L 237., 1993.9.22., 23. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított irányelv.

( 2 ) HL L 207., 1994.8.10., 20. o. A legutóbb a 2002/1/EK irányelvvel (HL L 5., 2002.1.9., 8. o.) módosított irányelv.

( 3 ) A takarmány-adalékanyagokkal és -termékekkel vagy -hatóanyagokkal foglalkozó tudományos testület a Bizottság kérésére szakvéleményt bocsátott ki a szintetikus nátrium-alumínium-szilikát (zeolit) használatáról a tejelő teheneknél előforduló ellési bénulás kockázatának csökkentésére. Elfogadva: 2004. december 8-án. Az EFSA Lapja (2004) 160., 1-11. o.

( 4 ) A takarmány-adalékanyagokkal és -termékekkel vagy -hatóanyagokkal foglalkozó tudományos testület véleménye a zeolit (szintetikus nátrium-alumínium-szilikát) használatának biztonságosságáról a tejelő teheneknél előforduló ellési bénulás kockázatának csökkentésére. Elfogadva: 2007. július 11-én. Az EFSA Lapja (2007) 523., 1-11. o.

( 5 ) A takarmány-adalékanyagokkal és -termékekkel vagy -hatóanyagokkal foglalkozó tudományos testület véleménye a magas kalcium-tartalmú takarmányok használatának biztonságosságáról a tejelő teheneknél fennálló ellési bénulás kockázatának csökkentésére. Elfogadva: 2007. június 12-én. Az EFSA Lapja (2007) 504., 1-10. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008L0004 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008L0004&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02008L0004-20080130 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02008L0004-20080130&locale=hu

Tartalomjegyzék