31997R1056[1]

A Bizottság 1056/97/EK rendelete (1997. június 11.) a közúti közlekedésben alkalmazott menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról

A Bizottság 1056/97/EK rendelete

(1997. június 11.)

a közúti közlekedésben alkalmazott menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közúti közlekedésben alkalmazott menetíró készülékekről szóló 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendeletre [1], amelyet utoljára a 2479/95/EK bizottsági rendelet [2] módosított és különösen annak 17. cikkére,

mivel szükséges a közúti közlekedésben alkalmazott elektronikus menetíró készülékek használatával való visszaélés bármely lehetőségének kizárása;

mivel a 2479/95/EK rendelet kötelezővé teszi a menetíró készüléket a jeladóval összekötő kábelek fizikai védelmét, hacsak a manipuláció elleni egyenértékű védelmet biztosító egyéb eszköz nem áll rendelkezésre (például elektronikus figyelőrendszer, mint amilyen a jelek elektronikus kódolása), mivel a leplombált kapcsolódási pontok folyamatosnak tekintendők;

mivel minden új, 1996. január 1-je óta üzembe helyezett járműbe épített menetíró készüléknek meg kell felelnie ennek a rendeletnek;

mivel az ipar és a gépjárműgyártók komoly problémákat tapasztaltak az M1 és N1 kategóriájú járművek esetében a védett kábelek beszerelésénél, ahol a sebesség-/távolságimpulzusokat integrált érzékelők vagy ABS érzékelők bocsátják ki;

mivel ezeket az érzékelőket nem védett kábelek beszereléséhez tervezték, mivel szükséges megengedni azt, hogy a védett kábel beszerelése ne legyen kötelező az érzékelő és az adapter összekötésénél, csak az adapter és a menetíró készülék között; mivel ezekből következőleg szükséges a rendelet megfelelő módosítása;

mivel az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 3821/85/EGK rendeletnek a technikai fejlődéshez való igazítását végző bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A következő bekezdésekkel kell kiegészíteni a 3821/85/EGK rendelet I. melléklet V. fejezetének 5. pontját.

"Ennek a pontnak az alkalmazásában az M1 és N1 járművek azok, amelyeket a Tanács 70/156/EGK [3] irányelve II. mellékletének A része meghatároz. Azokban a járművekben, amelyeket a rendelet értelmében tachográffal szereltek fel, és nem úgy terveztek, hogy a megtettút- és sebességérzékelők és a menetíró készülék között védett kábel legyen, egy adaptert kell elhelyezni a lehető legközelebb a megtettút- és sebességérzékelőkhöz.

A védett kábelt az adapter és a menetíró készülék közé kell elhelyezni."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Rendelkezéseit 1996. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1997. június 11-én.

a Bizottság részéről

Neil Kinnock

a Bizottság tagja

[1] HL L 370., 1985.12.31., 8. o.

[2] HL L 256., 1995.10.26., 8. o.

[3] HL L 42., 1970.2.23., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31997R1056 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31997R1056&locale=hu