32018L1581[1]

A Bizottság (EU) 2018/1581 végrehajtási irányelve (2018. október 19.) a 2009/119/EK tanácsi irányelvnek a készletezési kötelezettségek számítási módszerei tekintetében történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1581 VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE

(2018. október 19.)

a 2009/119/EK tanácsi irányelvnek a készletezési kötelezettségek számítási módszerei tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tagállamok minimális kőolaj- és/vagy kőolajtermék-készletezési kötelezettségéről szóló, 2009. szeptember 14-i 2009/119/EK tanácsi irányelve (1) és különösen annak 3. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2009/119/EK irányelv 22. cikkének megfelelően a Bizottság elvégezte az irányelv működésének és végrehajtásának felülvizsgálatát ("félidős értékelés"), amely rávilágított arra, hogy a végrehajtás megkönnyítése érdekében számos technikai kiigazításra van szükség az irányelv szövegében (2).

(2) A 2009/119/EK irányelv szerinti új éves készletezési kötelezettség megkezdésének három hónappal későbbre halasztása révén több időt kell biztosítani a tagállamok számára a belső igazgatási eljárások lefolytatására és a határidőig történő, valamint lehetőség szerint alacsonyabb költségek melletti megfelelés megkönnyítésére.

(3) Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (3) hivatkozási pontként szolgál a "kőolajkészletek" fogalmának meghatározásához, a készletezési kötelezettség kiszámítása szempontjából releváns különböző kőolajtermékek azonosításához, a tárolt biztonsági vagy különleges készletek szintjének meghatározásához, valamint a jelentéstételhez. Az 1099/2008/EK rendelet többször módosult. Ennek következtében a 2009/119/EK irányelvben az 1099/2008/EK rendelet egyes rendelkezéseire való hivatkozások elavultak, és azokat ki kell igazítani annak érdekében, hogy az említett rendelet megfelelő rendelkezéseire hivatkozzanak.

(4) A készletezési kötelezettség kiszámítása tekintetében nem releváns nafta mennyiségének kiszámítására vonatkozó két különböző képlet alkalmazása - attól függően, hogy az előző év során a nafta hozama 7 %-nál alacsonyabb vagy magasabb volt-e - a gyakorlatban az egyes tagállamok készletezési kötelezettségeinek ingadozását eredményezte, ami jelentős pénzügyi terhet és a megfelelés hiányát okozhatja anélkül, hogy azt az irányelv célkitűzései indokolnák. A 7 %-os küszöbérték eltörlése és ugyanazon lehetőségek megadása valamennyi tagállamnak várhatóan megszünteti az egyenlőtlenségeket és az indokolatlan ingadozásokat.

(5) A tagállamok és a Bizottság magyarázó dokumentumokról szóló 2011. szeptember 28-i együttes politikai nyilatkozatának (4) megfelelően a tagállamok vállalták, hogy indokolt esetben az átültető intézkedéseikről szóló értesítéshez az irányelv egyes elemei és az azt átültető nemzeti jogi eszköz megfelelő részei közötti kapcsolatot magyarázó egy vagy több dokumentumot mellékelnek.

(6) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a 2009/119/EK irányelv 23. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2009/119/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk i) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"i) »kőolajkészletek«: az 1099/2008/EK rendelet A. mellékletének 3.4. fejezetében felsorolt energiatermékekből tárolt készletek;".

2. A 3. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A (2) bekezdés ellenére azonban minden naptári év tekintetében a január 1-je és június 30-a közötti, az említett bekezdésben szereplő napi átlagos nettó behozatalt és napi átlagos belföldi fogyasztást az érintett naptári évet megelőző második évben behozott és fogyasztott mennyiségek alapján kell megállapítani."

3. A 6. cikkben az (1) bekezdés második mondata helyébe a következő szöveg lép:

"Ez a jegyzék tartalmazza különösen azokat az adatokat, amelyek lehetővé teszik azon raktár, finomító- vagy tárolólétesítmény pontos helyének megállapítását, ahol a szóban forgó készletek találhatók, valamint azok mennyiségének, tulajdonosának és az 1099/2008/EK rendelet A. mellékletének 3.4. fejezetében található kategóriák szerinti jellegének meghatározását."

4. A 9. cikk (2) bekezdésének első mondata helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A különleges készletek kizárólag az 1099/2008/EK rendelet A. mellékletének 3.4. fejezetében meghatározott, következő egy vagy több terméktípusból állhatnak:".

5. A 9. cikkben a (3) bekezdés harmadik albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"A használt kategóriákba tartozó vagy érintett termékekre vonatkozóan, az első és második bekezdésben említett kőolaj-egyenértéket úgy kell kiszámítani, hogy 1,2-es szorzótényezővel meg kell szorozni az 1099/2008/EK rendelet C. mellékletének 3.2.2.11. pontjában meghatározott »megfigyelt bruttó belföldi szállítás« összegét. A nemzetközi tartályhajókat figyelmen kívül kell hagyni."

6. A II. melléklet második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"A belföldi fogyasztást kizárólag a következő termékek - az 1099/2008/EK rendelet C. mellékletének 3.2.2.11. pontjában meghatározott - »megfigyelt bruttó belföldi szállításának« összege adja: az 1099/2008/EK rendelet A. mellékletének 3.4. fejezetében meghatározott motorbenzin, repülőbenzin, benzin típusú sugárhajtómű-üzemanyag (nafta típusú sugárhajtómű üzemanyag vagy JP4), kerozin típusú sugárhajtómű-üzemanyag, egyéb kerozin, gázolaj/dízelolaj (fűtőolajpárlat), (alacsony és magas kéntartalmú) fűtőolaj."

7. A III. melléklet hatodik albekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"a) vagy az 1099/2008/EK rendelet A. mellékletének 3.4. fejezetében szereplő kőolajtermékekből tárolt egyéb készleteket veszik számításba, és ehhez megállapítják azok kőolaj-egyenértékét a szóban forgó mennyiségeknek az 1,065-es szorzóval való megszorzásával; vagy".

8. Az I. melléklet helyébe ezen irányelv melléklete lép.

2. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 2019. október 19-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Ezeket a rendelkezéseket 2020. január 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2018. október 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 265., 2009.10.9., 9. o.

(2) A Bizottság szolgálati munkadokumentuma: A tagállamok minimális kőolaj- és/vagy kőolajtermék-készletezési kötelezettségéről szóló 2009/119/EK tanácsi irányelv félidős értékelése (SWD(2017) 439 final).

(3) Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az energiastatisztikáról (HL L 304., 2008.11.14., 1. o.).

(4) HL C 369., 2011.12.17., 14. o.

MELLÉKLET

I. MELLÉKLET

A KŐOLAJTERMÉK-BEHOZATAL KŐOLAJ-EGYENÉRTÉKÉNEK KISZÁMÍTÁSA

A tagállamok az alábbi módszer alkalmazásával számítják ki a kőolajtermék-behozatal 3. cikkben említett kőolaj-egyenértékét.

1. Az 1099/2008/EK rendelet (*1) A. mellékletének 3.4. fejezetében meghatározottak szerinti kőolaj, földgáz-kondenzátumok (NGL), finomítói nyersanyagok és egyéb szénhidrogének nettó behozatalának összmennyiségét ki kell kiszámítani, és a készletekben bekövetkező változások figyelembevételével ki kell igazítani. Az eredményt csökkenteni kell a következő értékek egyikével:

- 4 %,

- az átlagos naftahozam,

- a naftafogyasztás tényleges nettó mennyisége.

2. A naftán kívül az 1099/2008/EK rendelet A. mellékletének 3.4. fejezetében meghatározottak szerinti minden más kőolajtermék nettó behozatalának összmennyiségét ki kell kiszámítani, a készletekben bekövetkező változások figyelembevételével ki kell igazítani, és meg kell szorozni az 1,065-es szorzóval.

Az 1. és a 2. pontban kapott eredmények összege a kőolaj-egyenérték.

A nemzetközi tartályhajókat figyelmen kívül kell hagyni.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32018L1581 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32018L1581&locale=hu

Tartalomjegyzék