32008R1099[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete ( 2008. október 22. ) az energiastatisztikáról (EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1099/2008/EK RENDELETE

(2008. október 22.)

az energiastatisztikáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

Tárgy és hatály

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő meghatározásokat kell alkalmazni:

a) "közösségi statisztikák": a 322/97/EK rendelet 2. cikkének első francia bekezdésében meghatározott közösségi statisztikák;

b) "statisztikák előállítása": a 322/97/EK rendelet 2. cikke második francia bekezdésében meghatározott statisztikák előállítása;

c) "Bizottság (Eurostat)": a 322/97/EK rendelet 2. cikke negyedik francia bekezdésében meghatározott közösségi hatóság;

d) "energiatermékek": éghető üzemanyagok, megújuló energiák, villamos energia, vagy az energia bármely más formája;

e) "aggregátumok": az energiatermékek kezelésével vagy felhasználásával - nevezetesen az energiarendszer termelési, kereskedési, átalakítási, fogyasztási és szerkezeti jellemzőivel, így a villamosenergia-termelés beépített kapacitásával vagy a kőolajtermékek termelési kapacitásával - kapcsolatos, nemzeti szinten összesített adatok;

f) "adatminőség": a statisztikai minőség következő aspektusai: relevancia, pontosság, időszerűség és időbeli pontosság, hozzáférhetőség és érthetőség, összehasonlíthatóság, koherencia és teljesség.

3. cikk

Adatforrások

A válaszadókra nehezedő csökkentett teher elvének és az adminisztráció egyszerűsítése elvének alkalmazása mellett a tagállamoknak a következő forrásokból kell összegyűjteniük az energiatermékekre és azok Közösségen belüli összesítéseire vonatkozó adatokat:

a) az elsődleges és az átalakított energia termelőire és forgalmazóira, valamint az energiaszolgáltatókra, az elsődleges és az átalakított energia kereskedőire, importőreire és exportőreire irányuló különleges statisztikai felmérések;

b) más, a feldolgozóipari, közlekedési és egyéb ágazatokbeli - beleértve a háztartásokat - végső energiafelhasználókra irányuló statisztikai felmérések;

c) más statisztikai becslési eljárások vagy egyéb források, beleértve az adminisztratív forrásokat, mint például a villamosenergia- és gázpiac szabályozását végző szervek.

4. cikk

Aggregátumok, energiatermékek és a nemzeti statisztikák továbbítási gyakorisága

A közlésre javasolt nemzeti statisztikákat a mellékletekben határozzák meg. Ezeket a következő gyakorisággal kell továbbítani:

a) a B. mellékletben szereplő energiastatisztika esetében évente;

b) a C. mellékletben szereplő energiastatisztika esetében havonta;

c) a D. mellékletben szereplő energiastatisztika esetében rövid határidővel, havonta.

5. cikk

Adatközlés és -terjesztés

6. cikk

Minőségértékelés és jelentések

E rendelet alkalmazásában a továbbítandó adatokra a következő minőségértékelési szempontok vonatkoznak:

a) "relevancia": arra utal, hogy a statisztika milyen mértékben felel meg a felhasználók jelenlegi és lehetséges szükségleteinek;

b) "pontosság": arra utal, hogy a becslések milyen mértékben közelítik meg a valódi, nem ismert értékeket;

c) "időszerűség": az információ elérhetősége és a leírt esemény vagy jelenség között eltelt időre utal;

d) "időbeli pontosság": az adatok közzétételének tervezett időpontja és az adatok megjelenésének időpontja között eltelt időre utal;

e) "hozzáférhetőség" és "érthetőség": azokra a feltételekre és rendelkezésekre utal, amelyek mellett a felhasználó hozzáférhet az adatokhoz, használhatja és értelmezheti őket;

f) "összehasonlíthatóság": az alkalmazott statisztikai fogalmak, mérési módszerek és eljárások közötti különbségek hatásának mértékére utal a statisztikai adatok földrajzi, ágazati vagy időbeli összehasonlítása során;

g) "koherencia": arra utal, hogy az adatok mennyire alkalmasak különböző típusú, különböző okokból alkalmazott, megbízható összekapcsolásra.

7. cikk

Ütemezés és gyakoriság

A tagállamok e rendelet elfogadását követően a naptári év elejétől kezdve gyűjtik az e rendeletben meghatározott adatokat, és azt követően azokat a 4. cikk (1) bekezdésének megfelelően megállapított gyakorisággal továbbítják.

8. cikk

Éves atomenergia-statisztika

A Bizottság (Eurostat) az EU atomenergia-ágazatával együttműködésben éves atomenergia-statisztikákat határoz meg, amelyek bejelentésére és kiadására 2009-től, az első beszámolási évvel kezdődően kerül sor, szükség esetén a titoktartási követelmények sérelme nélkül és a kettős adatszolgáltatás elkerülésével, ezzel egyidejűleg pedig az előállítási költségek alacsonyan tartásával, a beszámolási terhek elviselhetősége mellett.

Az éves atomenergia-statisztikákat a 11. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban készítik el és módosítják.

9. cikk

A megújuló energiákra és a végső energiafogyasztásra vonatkozó statisztikák

A megújuló energiákra és a végső energiafogyasztásra vonatkozó statisztikák minőségének javítása érdekében a Bizottság (Eurostat) a tagállamokkal együttműködve a következőképpen biztosítja e statisztikák összehasonlíthatóságát, átláthatóságát, részletességét és rugalmasságát:

a) felülvizsgálja a megújuló energiákkal kapcsolatos statisztikák kialakításához alkalmazott módszert annak érdekében, hogy minden egyes megújuló energiaforrásra vonatkozóan évente, költséghatékony módon elérhetőek legyenek kiegészítő, megfelelő és részletes adatok. A Bizottság (Eurostat) elkészíti és terjeszti a 2010-től (a referenciaévtől) kezdődően készített statisztikákat;

b) felülvizsgálja és meghatározza a nemzeti és közösségi szinten alkalmazott módszereket azoknak a végső energiafogyasztásra (forrásokra, változókra, minőségre, költségekre) vonatkozó statisztikáknak az elkészítésénél, amelyek a jelenlegi helyzeten, létező tanulmányokon, tervezett kísérleti megvalósíthatósági tanulmányokon és költség-haszon elemzéseken alapulnak, valamint értékeli a kísérleti tanulmányokat és költség-haszon elemzéseket annak érdekében, hogy az ágazatonkénti végső energiák lebontási kulcsait és a fő energiafelhasználásokat meg lehessen állapítani, és a kapott eredményeket 2012-től (a referenciaévtől) fokozatosan be lehessen építeni a statisztikákba.

10. cikk

Végrehajtási intézkedések

Az e rendelet végrehajtásához szükséges, e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló alábbi intézkedéseket a 11. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni:

a) az adatforrások jegyzékének módosítása (3. cikk (3) bekezdés);

b) a nemzeti statisztikák és az alkalmazandó pontosítások vagy fogalommeghatározások módosítása (4. cikk (3) bekezdés);

c) a statisztikák továbbításának rendjére vonatkozó rendelkezések módosítása (5. cikk (3) bekezdés);

d) az éves atomenergia-statisztikák elkészítése és módosítása (8. cikk);

e) a megújuló energiákra vonatkozó statisztikák módosítása (9. cikk (2) bekezdés);

f) végső energiafogyasztásra vonatkozó statisztikák elkészítése és módosítása (9. cikk (3) bekezdés).

11. cikk

A bizottság

Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a határozat 5. és 7. cikkében előírt szabályozási bizottsági eljárást kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

12. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételét követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

A. MELLÉKLET

A FOGALOMMEGHATÁROZÁSOKRA VONATKOZÓ PONTOSÍTÁSOK

Ez a melléklet - egyéb, e mellékletekben szereplő meghatározás hiányában - a többi mellékletben alkalmazott szakkifejezések magyarázatát, földrajzi vonatkozású megjegyzéseit vagy meghatározását tartalmazza.

1. FÖLDRAJZI MEGJEGYZÉSEK

Kizárólag statisztikai jelentési célra a következő földrajzi meghatározások alkalmazandók:

- Ausztrália nem foglalja magában a tengerentúli területeit,

- Dánia nem foglalja magában a Feröer-szigeteket és Grönlandot,

- Franciaország magában foglalja Monacót, valamint Guadeloupe, Martinique, Guyana, Réunion és Mayotte francia tengerentúli területeket,

- Olaszország magában foglalja San Marinót és a Vatikánt (Szentszék),

- Japán magában foglalja Okinavát,

- Portugália magában foglalja az Azori-szigeteket és Madeirát,

- Spanyolország magában foglalja a Kanári-szigeteket, a Baleár-szigeteket, valamint Ceutát és Melillát,

- Svájc nem foglalja magában Liechtensteint,

- Az Egyesült Államok magában foglalja az 50 államot, a szövetségi fővárost (Washington D.C.), az Amerikai Virgin-szigeteket, Puerto Ricót és Guamot.

2. AGGREGÁTUMOK

A villamosenergia- és hőtermelők a termelés célja szerint csoportosítandók:

- főtevékenységű termelők: olyan magán- vagy állami tulajdonú termelők, amelyek fő tevékenységükként harmadik feleknek történő eladásra termelnek villamos energiát és/vagy hőt,

- saját célra termelők: olyan magán- vagy állami tulajdonú termelők, amelyek teljes egészében vagy részben saját felhasználásra, elsődleges tevékenységük támogatására termelnek villamos energiát és/vagy hőt.

Megjegyzés: a NACE-osztályozás felülvizsgálatának hatálybalépését követően a Bizottság tovább pontosíthatja a fogalommeghatározásokat a vonatkozó NACE ( 2 )-hivatkozásoknak a 11. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás szerinti beemelésével.

2.1. Ellátási ágazat

2.1.1. TERMELÉS/BELFÖLDI TERMELÉS

Inert anyagok eltávolítására irányuló műveletek után számított, kitermelt vagy előállított tüzelőanyag-mennyiségek. A termelés magában foglalja a termelő által a termelési folyamat során (pl. fűtésre vagy berendezések és segédberendezések működtetéséhez) felhasznált mennyiségeket, valamint a más energiatermelőknek átalakításra vagy más felhasználásra szánt energiamennyiségeket.

"Belföldi termelés": az érintett területen belüli forrásokból való termelést jelenti.

2.1.2. VISSZANYERT TERMÉKEK

Csak a feketekőszénre alkalmazandó. Bányák által visszanyert iszapszerű hulladékok és meddőhányókból származó pala.

2.1.3. Egyéb forrásokból származó termékek

Olyan tüzelőanyag-mennyiségek, amelyek előállítását más tüzelőanyagok között tüntetik fel, de amelyeket más tüzelőanyagokhoz kevernek és keverékként használnak fel. E komponens további részleteit a következőképpen kell meghatározni:

- Egyéb forrásokból származó termékek: Szén

- Egyéb forrásokból származó termékek: Olaj- és kőolajtermékek

- Egyéb forrásokból származó termékek: Földgáz

- Egyéb forrásokból származó termékek: Megújuló energiák

2.1.4. IMPORT/EXPORT

Egyéb meghatározás hiányában az "import" a végső származásra (az az ország, ahol az energiaterméket előállították) az országon belüli felhasználásra, az "export" pedig az előállított energiatermék fogyasztásának végső országára utal. Az országok politikai határait átlépő mennyiséget tekintjük importáltnak vagy exportáltnak, függetlenül attól, hogy sor került-e vámkezelésre.

Ha a származási vagy rendeltetési helyet nem lehet bejelenteni, a "Nem meghatározott/Egyéb" megnevezést kell használni.

2.1.5. NEMZETKÖZI (TENGERJÁRÓ) HAJÓK TARTÁLYAI

A nemzetközi hajózásban részt vevő valamennyi lobogó alatt hajózó hajókra szállított tüzelőanyag-mennyiségek. A nemzetközi hajózás történhet tengeren, belvízi tavakon és vízi utakon, továbbá parti tengervizeken. Nem tartoznak ide a következők:

- a belföldi hajózásban részt vevő hajók fogyasztása; azt, hogy belföldi vagy nemzetközi hajózásról van szó, az indulási, valamint az érkezési kikötő alapján kell meghatározni, nem pedig a hajó lobogója vagy nemzetisége alapján,

- a halászhajók fogyasztása,

- a fegyveres erők fogyasztása.

2.1.6. NEMZETKÖZI LÉGI KÖZLEKEDÉS

Légi járművekre nemzetközi légi közlekedés céljából szállított üzemanyagok mennyiségei. Azt, hogy belföldi vagy nemzetközi repülésről van szó, az indulási, valamint az érkezési légikikötő alapján kell meghatározni, nem pedig a légitársaság nemzetisége alapján. Nem foglalja magában a légitársaságok közúti járműveihez felhasznált üzemanyagot (a "Máshol nem szereplő - Közlekedési ágazat" cím alatt kell jelenteni) és a repülőgép-üzemanyagok katonai felhasználását (a "Máshol nem szereplő - Egyéb" cím alatt kell jelenteni).

2.1.7. KÉSZLETVÁLTOZÁSOK

A nemzeti területen tárolt készletek nyitó készletszintje és záró készletszintje közötti különbség. Egyéb meghatározás hiányában a készletfelhalmozás negatív, a készletfelhasználás pedig pozitív számként van feltüntetve.

2.1.8. A NEMZETI TERÜLETEN TÁROLT NYITÓ- ÉS ZÁRÓKÉSZLETEK ÖSSZESEN

A nemzeti területen tárolt valamennyi készlet, beleértve a kormányok, a nagyfogyasztók vagy a készletező szervezetek készleteit, a belépő óceánjárók fedélzetén, a vámszabad területeken tárolt készleteket, illetve a mások számára tárolt készleteket - kétoldalú kormányközi megállapodások keretében vagy sem. A "nyitó" és "záró" fogalmak a beszámolási időszak első, illetve utolsó napjára vonatkoznak. A készletek közé tartoznak a különleges tárolóhelyek valamennyi típusán tárolt készletek, a felszínen vagy a felszín alatt egyaránt.

2.1.9. KÖZVETLEN FELHASZNÁLÁS

Olaj (Nyersolaj és kőolajtermékek), amelyet kőolaj-finomítókban történő feldolgozás nélkül, közvetlenül használnak fel. Magában foglalja a villamos energia termeléséhez elégetett nyersolajat.

2.1.10. KAPOTT ELSŐDLEGES TERMÉKEK

Magában foglalja a közvetlenül, kőolaj-finomítóban történő feldolgozás nélkül felhasznált belföldi vagy importált nyersolajmennyiségeket (beleértve a kondenzátumokat) és a belföldi földgáz-kondenzátumokat ( 3 ), és a petrolkémiai iparból visszaáramló mennyiségeket, amelyeket, bár nem elsődleges tüzelőanyagok, közvetlenül használnak fel.

2.1.11. BRUTTÓ FINOMÍTÓI TERMELÉS

Finomító vagy keverőüzemben előállított késztermékek. Nem foglalja magában a finomítói veszteségeket, magában foglalja viszont a finomítói tüzelőanyagot.

2.1.12. ÚJRAHASZNOSÍTOTT TERMÉKEK

Olyan késztermékek, amelyek, miután egyszer már eljutottak a végső fogyasztókhoz, másodszor is visszakerülnek a piaci értékesítési hálózatba (pl. használt kenőanyagok, amelyeket újra feldolgoznak). E mennyiségeket meg kell különböztetni a petrolkémiai iparból történő visszaáramlásoktól.

2.1.13. VISSZAÁRAMLÁS

A végfogyasztóktól a finomítókba feldolgozásra, keverésre vagy eladásra visszakerült kész- vagy félkész termékek. Rendszerint a petrolkémiai eljárások melléktermékei.

2.1.14. TERMÉKEK KÖZÖTTI TRANSZFEREK

Minőségi előírásuk megváltozása, vagy más termékkel történő keverésük miatt átminősített mennyiségek. Egy termék negatív értékét egy (vagy több) pozitív értéknek kell kompenzálnia egy vagy több termék esetében és fordítva; az összes nettó eredménynek nullát kell kiadnia.

2.1.15. TRANSZFERÁLT TERMÉKEK

Importált kőolajtermékek, amelyeket további finomítás céljából nyersanyaggá minősítenek vissza, a végfogyasztók részére történő szállítás nélkül.

2.1.16. STATISZTIKAI KÜLÖNBSÉGEK

Számított érték az ellátás szempontjából történő számítás (felülről építkező megközelítés) és a felhasználás szempontjából történő számítás (alulról építkező megközelítés) különbségeként kerül meghatározásra. A nagyobb statisztikai különbségek okát meg kell állapítani.

2.2. Átalakítási ágazat

Az átalakítási ágazaton belül csak a más tüzelőanyaggá átalakított tüzelőanyagok mennyiségeit kell bejelenteni. A fűtésre, a berendezések működtetéséhez és általában véve az átalakítás támogatására felhasznált tüzelőanyag-mennyiségeket az "Energiaágazat" alatt kell feltüntetni.

2.2.1. FŐTEVÉKENYSÉGŰ CSAK VILLAMOS ENERGIÁT TERMELŐ LÉTESÍTMÉNYEK (ERŐMŰVEK)

Főtevékenységű termelők által csak villamos energiát termelő egységekben/erőművekben villamos energia termelésére felhasznált tüzelőanyag-mennyiségek.

2.2.2. FŐTEVÉKENYSÉGŰ, HŐT ÉS VILLAMOS ENERGIÁT KAPCSOLTAN TERMELŐ (CHP) LÉTESÍTMÉNYEK

Főtevékenységű termelők által CHP-egységekben villamos energia és/vagy hő termelésére felhasznált tüzelőanyag-mennyiségek.

2.2.3. FŐTEVÉKENYSÉGŰ TERMELŐK ÁLTAL CSAK HŐT TERMELŐ LÉTESÍTMÉNYEK (FŰTŐMŰVEK)

Főtevékenységű termelők által csak hőfejlesztő egységekben/erőművekben hő termelésére felhasznált tüzelőanyag-mennyiségek.

2.2.4. SAJÁT CÉLRA CSAK VILLAMOS ENERGIÁT TERMELŐ LÉTESÍTMÉNYEK (ERŐMŰVEK)

Saját célra termelők által csak villamos energiát termelő egységekben/erőművekben villamos energia termelésére felhasznált tüzelőanyag-mennyiségek.

2.2.5. SAJÁT CÉLRA HŐT ÉS VILLAMOS ENERGIÁT KAPCSOLTAN (CHP) TERMELŐ LÉTESÍTMÉNYEK

Saját célra termelők által CHP-egységekben villamos energia termelésére felhasznált tüzelőanyagok teljes, és a hőtermelésre felhasznált tüzelőanyagoknak az értékesített hő előállítására használt arányos része. A hőtermelésre felhasznált tüzelőanyagok arányos, nem értékesített részét (saját célra felhasznált hő) a NACE-osztályozáson alapuló végsőenergia-felhasználás meghatározott ágazata szerint kell jelenteni. A nem értékesített, hanem nem pénzügyi megállapodások alapján más szervekhez vagy más tulajdonában lévő szervekhez szállított hőt az értékesített hővel azonos elv szerint kell jelenteni.

2.2.6. SAJÁT CÉLRA CSAK HŐT TERMELŐ LÉTESÍTMÉNYEK (FŰTŐMŰVEK)

Saját célra termelők által csak hőt termelő létesítményekben (fűtőművek) felhasznált tüzelőanyagok azon arányos része, amely megfeleltethető az értékesített hő mennyiségének. A hőtermelésre felhasznált tüzelőanyagok arányos, nem értékesített részét (saját célra felhasznált hő) a NACE-osztályozáson alapuló végsőenergia-felhasználás meghatározott ágazata szerint kell jelenteni. A nem értékesített, hanem nem pénzügyi megállapodások alapján más szervekhez vagy más tulajdonában lévő szervekhez szállított hőt az értékesített hővel azonos elv szerint kell jelenteni.

2.2.7. KŐSZÉNBRIKETT-ÜZEMEK

Kőszénbrikett-üzemekben kőszénbrikett előállítására használt tüzelőanyag-mennyiségek.

2.2.8. KOKSZOLÓ KEMENCÉK

Kokszoló kemencékben kokszolókemence-koksz és kamragáz előállítására használt tüzelőanyag-mennyiségek.

2.2.9. BARNASZÉNBRIKETT-/TŐZEGBRIKETT-ÜZEMEK

Barnaszénbrikett-üzemekben barnaszénbrikett előállításához használt tüzelőanyag-mennyiségek, illetve tőzegbrikett előállításához használt tőzegmennyiségek.

2.2.10. GÁZGYÁRAK

Gázgyárakban és széngázosító üzemekben gázgyári gáz előállítására használt tüzelőanyag-mennyiségek.

2.2.11. NAGYOLVASZTÓ

A nagyolvasztókba - vagy a tetején keresztül a vasérccel együtt, vagy az alul lévő csöveken keresztül a felmelegített fújtatott levegővel együtt - érkező tüzelőanyag-mennyiségek.

2.2.12. A SZÉN CSEPPFOLYÓSÍTÁSA

Szintetikus olaj termelésére felhasznált tüzelőanyag-mennyiségek.

2.2.13. GÁZT CSEPPFOLYÓSSÁ ALAKÍTÓ ÜZEMEK

Folyékony tüzelőanyaggá átalakított gáz-halmazállapotú tüzelőanyag-mennyiségek.

2.2.14. FASZÉN-ELŐÁLLÍTÓ ÜZEM

Faszénné átalakított szilárd biotüzelőanyag-mennyiségek.

2.2.15. KŐOLAJ-FINOMÍTÓK

Kőolajtermékek előállítására felhasznált tüzelőanyag-mennyiségek.

2.2.16. FÖLDGÁZKEVERŐ ÜZEMEK (KEVERT FÖLDGÁZHOZ)

Földgázzal kevert és a földgázhálózatba bevezetett gázmennyiségek.

2.2.17. A MOTORBENZINNEL/DÍZELLEL/KEROZINNEL VALÓ KEVERÉS ESETÉBEN:

Fosszilis anyagokkal kevert, folyékony bioüzemanyag-mennyiségek.

2.2.18. MÁSHOL NEM SZEREPLŐ

Máshol nem szereplő átalakítási tevékenységekhez felhasznált tüzelőanyag-mennyiségek. Az esetleg e pont alá kerülő elemeket a jelentés megjegyzések részében meg kell magyarázni.

2.3. Energiaágazat

Az energiaipar által a kitermelés (bányászat, kőolaj- és földgáztermelés) vagy az átalakítási tevékenységeket végző üzemek működtetésének támogatására felhasznált mennyiségek. Ez a következő NACE Rev. 2 ágazatoknak felel meg: 05, 06, 19 és 35, NACE Rev.2 alágazat: 09.1, valamint NACE Rev. 2. szakágazatok: 07.21. és 08.92.

Nem foglalja magában a más energiaformába átalakított tüzelőanyag-mennyiségeket (amelyeket az "Átalakítási ágazat" cím alatt kell feltüntetni, vagy az olaj-, gáz- és szénzagy-csővezetékek működtetéséhez felhasznált mennyiségeket [amelyeket a "Közlekedési/Szállítási ágazat" cím alatt kell feltüntetni]).

Magában foglalja az atommaghasításhoz és -fúzióhoz felhasznált vegyi anyagok gyártását és az ezekből a folyamatokból származó termékeket.

2.3.1. A (KAPCSOLT ÉS NEM-KAPCSOLT) ERŐMŰVEK ÉS FŰTŐMŰVEK SAJÁT FELHASZNÁLÁSA

A csak villamos energiát termelő, illetve kapcsolt erőművekben, valamint fűtőművekben támogatási műveletekre energiaként felhasznált tüzelőanyag-mennyiségek.

2.3.2. SZÉNBÁNYÁK

A szénbányászatban a szén kitermelésére és előkészítésére energiaként felhasznált tüzelőanyag-mennyiségek. A bányához tartozó erőművekben elégetett szénmennyiségeket az "Átalakítási ágazat" cím alatt kell feltüntetni.

2.3.3. KŐSZÉNBRIKETT-ÜZEMEK

Kőszénbrikett-üzemekben a műveletek támogatására energiaként felhasznált tüzelőanyag-mennyiségek.

2.3.4. KOKSZOLÓ KEMENCÉK

Kokszoló kemencékben (kokszolóüzemek) a műveletek támogatására energiaként felhasznált tüzelőanyag-mennyiségek.

2.3.5. BARNASZÉNBRIKETT-/TŐZEGBRIKETT-ÜZEMEK

Barnaszénbrikett-/tőzegbrikett-üzemekben (brikettüzemek) a műveletek támogatására energiaként felhasznált tüzelőanyag-mennyiségek.

2.3.6. GÁZGYÁRAK/GÁZOSÍTÓ ÜZEMEK

Gázgyárakban és széngázosító üzemekben a műveletek támogatására energiaként felhasznált tüzelőanyag-mennyiségek.

2.3.7. NAGYOLVASZTÓK

Nagyolvasztókban a műveletek támogatására energiaként felhasznált tüzelőanyag-mennyiségek.

2.3.8. A SZÉN CSEPPFOLYÓSÍTÁSA

Széncseppfolyósító üzemekben a műveletek támogatására energiaként felhasznált tüzelőanyag-mennyiségek.

2.3.9. CSEPPFOLYÓSÍTÁS (LNG)/VISSZAGÁZOSÍTÁS

Földgáz-cseppfolyósító és visszagázosító üzemekben a műveletek támogatására energiaként felhasznált tüzelőanyag-mennyiségek.

2.3.10. GÁZOSÍTÓ ÜZEMEK (BIOGÁZ)

Biogáz gázosító üzemekben a műveletek támogatására energiaként felhasznált tüzelőanyag-mennyiségek.

2.3.11. GÁZT CSEPPFOLYÓSSÁ ALAKÍTÓ (GTL) ERŐMŰVEK

Gázt cseppfolyóssá alakító üzemekben a műveletek támogatására energiaként felhasznált tüzelőanyag-mennyiségek.

2.3.12. FASZÉN-ELŐÁLLÍTÓ ÜZEMEK

Faszén-előállító üzemekben a műveletek támogatására energiaként felhasznált tüzelőanyag-mennyiségek.

2.3.13. KŐOLAJ-FINOMÍTÓK

Kőolaj-finomítókban a műveletek támogatására energiaként felhasznált tüzelőanyag-mennyiségek.

2.3.14. KŐOLAJ- ÉS FÖLDGÁZKITERMELÉS

Kőolaj- és földgázkitermelő létesítményekben felhasznált tüzelőanyag-mennyiségek. Nem foglalja magában a csővezetékek veszteségeit (amelyeket az "Elosztási veszteségek" cím alatt kell jelenteni), valamint a csővezetékek működtetéséhez felhasznált energiamennyiségeket (amelyeket a "Közlekedési/Szállítási ágazat" cím alatt kell jelenteni).

2.3.15. MÁSHOL NEM SZEREPLŐ - ENERGIA

Máshol nem szereplő energiával összefüggő tevékenységekhez kapcsolódó tüzelőanyag-mennyiségek. Az esetleg e pont alá kerülő elemeket a jelentés megjegyzések részében meg kell magyarázni.

2.4. Továbbítási és elosztási veszteségek

2.4.1. TOVÁBBÍTÁSI VESZTESÉGEK

A továbbítás következtében a tüzelőanyag-mennyiségekben keletkező veszteség, a továbbításirendszer-üzemeltető által működtetett rendszer részeként. Magában foglalja a technikai és nem technikai veszteséget is. A villamos energia esetében magában foglalja a nem az erőművek szerves részének tekintett transzformátorok veszteségeit is. A földgáz esetében magában foglalja a továbbítás során alkalmazott lefúvatást és fáklyázást is.

2.4.2. HÁLÓZATI (ELOSZTÁSI) VESZTESÉGEK

Az elosztás következtében a tüzelőanyag-mennyiségekben keletkező veszteség, az elosztásirendszer-üzemeltető által működtetett rendszer részeként. Magában foglalja a technikai és nem technikai veszteséget is. A földgáz esetében magában foglalja az elosztás során alkalmazott lefúvatást és fáklyázást is.

2.5. Végső, nem energetikai célú fogyasztás

A nem energiacélra felhasznált fosszilis tüzelőanyag-mennyiségek - el nem égetett tüzelőanyagok.

2.6. Végsőenergia-fogyasztás (a végfelhasználás meghatározása)

2.6.1. IPARI ÁGAZAT

Ez az ipari vállalat által elsődleges tevékenységei támogatására felhasznált tüzelőanyag-mennyiségekre vonatkozik.

A csak hőt termelő vagy CHP-egységek esetében csak az adott szerv által felhasznált hő termelésére elfogyasztott tüzelőanyag-mennyiségeket kell jelenteni. Az értékesített hő, illetve a villamos energia termelésére felhasznált tüzelőanyag-mennyiségeket a megfelelő "Átalakítási ágazat" kategóriánál kell feltüntetni.

2.6.1.1. Bányászat és kőfejtés: NACE Rev., 2., 07. (a 07.21. kivételével) és a 08. ágazatok (a 08.92. kivételével); NACE Rev. 2., 09.9. alágazat.

2.6.1.1.1. Fémtartalmú érc bányászata: [NACE Rev. 2., 07. ágazat; a NACE Rev. 2., 07.21. szakágazat: Urán- és tóriumérc-bányászat kivételével]

2.6.1.1.2. Egyéb bányászat [NACE Rev. 2., 08. ágazat; a NACE Rev. 2., 08.92. szakágazat: Tőzegkitermelés kivételével]

2.6.1.1.3. Bányászati szolgáltatás [NACE Rev. 2., 09. ágazat; a NACE Rev.2., 09.1. alágazat: Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás kivételével]

2.6.1.2. Élelmiszer-, ital- és dohányáru NACE Rev. 2., 10., 11. és 12. ágazat.

2.6.1.2.1. Élelmiszeripari termékek gyártása [NACE Rev. 2., 10. ágazat]

2.6.1.2.2. Italgyártás [NACE Rev. 2., 11. ágazat]

2.6.1.2.3. Dohánytermékek gyártása [NACE Rev. 2., 12. ágazat]

2.6.1.3. Textil és bőr [NACE Rev. 2., 13., 14. és 15. ágazat] idetartozik a textilgyártás, a ruházati termékek gyártása, valamint a bőrgyártás és kapcsolódó termékek gyártása]

2.6.1.4. Fa és faipari termékek - Fa és faipari, valamint parafatermékek gyártása, kivéve bútoráruk; Szalma és fonott áru gyártása [NACE Rev. 2., 16. ágazat]

2.6.1.5. Cellulóz, papír és nyomdai tevékenység: NACE Rev. 2., 17. és 18. ágazat.

2.6.1.5.1. Papír és papírtermékek [NACE Rev. 2., 17. ágazat]

2.6.1.5.1.1. Cellulózgyártás [NACE Rev. 2., 17.11. szakágazat]

2.6.1.5.1.2. Egyéb papír és papírtermékek [NACE Rev. 2., 17.12. szakágazat és NACE Rev. 2., 17.2. alágazat]

2.6.1.5.2. Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység [NACE Rev. 2., 18. ágazat]

2.6.1.6. Vegyi és petrolkémiai ipar: NACE Rev. 2., 20. és 21. ágazat.

2.6.1.6.1. Vegyi anyagok, termékek gyártása [NACE Rev. 2., 20. ágazat]

2.6.1.6.2. Gyógyszeralapanyag és gyógyszerkészítmény gyártása [NACE Rev. 2., 21. ágazat]

2.6.1.7. Nemfém-ásványok [NACE Rev. 2., 23. ágazat]

2.6.1.7.1. Üveg, üvegtermékek gyártása [NACE Rev. 2., 23.1. alágazat]

2.6.1.7.2. Cement-, mész-, gipszgyártás (beleértve a cementklinkert is) [NACE Rev. 2., 23.5. alágazat]

2.6.1.7.3. Egyéb nemfém ásványi termékek [NACE Rev. 2., 23.2., 23.3., 23.4., 23.6., 23.7. és 23.9. alágazat]

2.6.1.8. Vas és acél [Fémalapanyag gyártása A: NACE Rev. 2., 24.1., 24.2. és 24.3. alágazat és 24.51. és 24.52. szakágazat]

2.6.1.9. Nemvasfémiparágak [Fémalapanyag gyártása B: NACE Rev. 2., 24.4. alágazat és 24.53. és 24.54. szakágazat]

2.6.1.9.1. Alumíniumgyártás [NACE Rev. 2., 24.42. szakágazat]

2.6.1.9.2. Egyéb nemvasfémek: NACE Rev. 2., 24.4. alágazat - NACE Rev. 2., 24.42. szakágazat kivételével; NACE Rev. 2., 24.53. és 24.54. szakágazat]

2.6.1.10. Gépek: NACE Rev. 2., 25., 26., 27. és 28. ágazat.

2.6.1.10.1. Fémfeldolgozási termékek gyártása a gépek és berendezések kivételével (NACE Rev. 2., 25. ágazat]

2.6.1.10.2. Számítógépek, elektronikai és optikai termékek gyártása [NACE Rev. 2., 26. ágazat]

2.6.1.10.3. Villamos berendezések gyártása [NACE Rev. 2., 27. ágazat]

2.6.1.10.4. Máshova nem sorolt gépek, berendezések gyártása [NACE Rev. 2., 28. ágazat]

2.6.1.11. Szállítóeszköz: Szállítóeszközökkel kapcsolatos iparágak [29. és 30. NACE-ágazat; idetartozik a gépjárművek, pótkocsik és félpótkocsik gyártása, valamint az egyéb járműgyártás]

2.6.1.12. Máshol nem szereplő - Ipar: NACE 22., 31. és 32. ágazat

2.6.1.12.1. Gumi-, műanyag termékek gyártása [NACE 22. ágazat]

2.6.1.12.2. Bútorgyártás: NACE Rev. 2., 31. ágazat]

2.6.1.12.3. Más gyártás [NACE Rev. 2., 32. ágazat]

2.6.1.13. Építőipar [NACE Rev. 2., 41., 42. és 43. ágazat]

2.6.2. KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT

Az összes közlekedési tevékenységhez felhasznált energia, tekintet nélkül a NACE-kategóriára (gazdasági ágazatra), amelyben a tevékenységet végzik. A vasúti és autóbusz-pályaudvarokon, hajóállomásokon és repülőtereken fűtésre és világításra felhasznált tüzelőanyag-mennyiségeket nem a "Közlekedési ágazat", hanem a "Kereskedelmi és közszolgáltatások" pont alatt kell feltüntetni.

2.6.2.1. Vasút

A vasúti közlekedésben - beleértve az iparvasutat és a városi vagy elővárosi közlekedési rendszer részét képező vasúti közlekedést (például vonaton, villamoson, metrón) - felhasznált tüzelőanyag-mennyiségek.

2.6.2.1.1. Nagysebességű vasút

Az olyan vonalakon közlekedő vonatok által felhasznált energia, ahol a sebesség meghaladhatja a 200 km/h-t.

2.6.2.1.2. Hagyományos vasút

A vasúti közlekedésben felhasznált energia, a nagysebességű vasút, a metró és villamos kivételével.

2.6.2.1.2.1. Személyszállítás hagyományos vasúton

A vasút által személyszállításra felhasznált energia, azaz a vasúti járművekkel közlekedő utasoknak a beszállás és a kiszállás helye közötti mozgása. Az utas minden, a vasúton utazó személy, a vonat személyzetének tagjai kivételével.

2.6.2.1.2.2. Árufuvarozás hagyományos vasúton

A vasút által áruszállításra felhasznált energia, azaz az áruknak a berakodás és a kirakodás helye közötti vasúti járművekkel történő mozgatása.

2.6.2.1.3. Metró és villamos

A metró, a villamos, a helyiérdekű vasút és más magas vagy földalatti városi vasúti rendszerek által felhasznált energia.

2.6.2.2. Belvízi hajózás

A nemzetközi hajózásban (lásd a "Nemzetközi (tengerjáró) hajók tartályai" pontot) részt nem vevő valamennyi lobogó alatt hajózó hajókra szállított tüzelőanyag-mennyiségek. Azt, hogy belföldi vagy nemzetközi hajózásról van szó, az indulási, valamint az érkezési kikötő alapján kell meghatározni, nem pedig a hajó lobogója vagy nemzetisége alapján.

2.6.2.3. Közút

Közúti járművekben felhasznált tüzelőanyag-mennyiségek. Magában foglalja a mezőgazdasági járművek közúti tüzelőanyag-fogyasztását és a közúti járművekhez használt kenőanyagokat is.

Nem foglalja magában a helyhez kötött motorok (lásd "Egyéb ágazat") energiafelhasználását, a traktorok nem közúti fogyasztását (lásd "Mezőgazdaság"), a közúti járművek katonai célú felhasználását (lásd "Egyéb ágazat - Máshol nem szereplő"), az útburkolásra felhasznált bitument és az építkezési területeken, motorok által felhasznált energiát (lásd "Ipari ágazat" - "Építőipari alágazat").

2.6.2.3.1. Teherszállító nehézgépjárművek

A 3,5 tonna terhelhetőségnél nagyobb teherbírású tehergépkocsikban felhasznált, rakományt szállító tüzelőanyag-mennyiségek (N2 és N3 kategóriájú járművek a járműkategóriák európai osztályozási rendszere szerint, az ENSZ-EGB előírásai alapján).

2.6.2.3.2. Csoportos személyszállítás

Nagy járművekben, személyszállításban, például autóbuszokban, távolsági buszokban, nagyteherautókban stb. felhasznált tüzelőanyag-mennyiségek (M2 és M3 kategóriájú járművek a járműkategóriák európai osztályozási rendszere szerint, az ENSZ-EGB előírásai alapján).

2.6.2.3.3. Személygépkocsik és kisteherautók

A kis járművekben, például személy- és teherszállító személygépkocsikban és kisteherautókban felhasznált tüzelőanyag-mennyiségek (N1 és M1 kategóriájú járművek a járműkategóriák európai osztályozási rendszere szerint, az ENSZ-EGB szabványai alapján).

2.6.2.3.4. Egyéb közúti járművek:

A közúti szállítás valamennyi formájában felhasznált tüzelőanyag-mennyiségek, kivéve az árufuvarozást, a tömegközlekedést, valamint a személygépkocsikat és kisteherautókat szállító nehézgépjárműveket.

2.6.2.4. Csővezetékes szállítás

A gázt, folyadékokat, iszapszerű anyagokat és egyebet szállító csővezetékek működtetésének támogatásához energiaként felhasznált tüzelőanyag-mennyiségek. Magában foglalja a szivattyútelepeken és a csővezeték karbantartásához felhasznált energiát is. Nem foglalja magában a természetes vagy feldolgozott gáz, a forró víz vagy gőz elosztótól végfelhasználókig való, csővezetékes elosztásához felhasznált energiát (az "Energiaágazat" alatt kell jelenteni), a víz háztartásokba, ipari, kereskedelmi és egyéb felhasználókhoz való végső elosztásához felhasznált energiát (a "Kereskedelmi és közszolgáltatások" pont alá tartozik) és az elosztó és a végső felhasználók közötti szállítás során bekövetkező veszteségeket (ezeket hálózati veszteségként kell jelenteni).

2.6.2.5. Belföldi légi közlekedés

Légi járművekre belföldi légi közlekedés céljából szállított üzemanyagok mennyiségei. Magában foglalja a repülésen kívüli egyéb célokra - pl. motorok sorozatvizsgálatára - felhasznált üzemanyagot is. Azt, hogy belföldi vagy nemzetközi repülésről van szó, az indulási, valamint az érkezési légikikötő alapján kell meghatározni, nem pedig a légitársaság nemzetisége alapján. Ez magában foglalja egy tengerentúli területekkel rendelkező országban lévő két repülőtér közötti meglehetősen hosszú utakat. Nem foglalja magában a légitársaságok közúti járműveihez felhasznált üzemanyagot (a "Máshol nem szereplő - Közlekedési ágazat" cím alatt kell jelenteni) és a repülőgép-üzemanyagok katonai felhasználását (a "Máshol nem szereplő - Egyéb" cím alatt kell jelenteni).

2.6.2.6. Máshol nem szereplő - Közlekedés/Szállítás

Máshol nem szereplő közlekedési tevékenységekhez felhasznált üzemanyag-mennyiségek. Magában foglalja a légitársaságok által közúti járműveikhez, illetve a kikötőkben a hajókról kirakodó, különböző típusú darukhoz felhasznált üzemanyagokat. Az esetleg e pont alá kerülő elemeket a jelentés megjegyzések részében meg kell magyarázni.

2.6.3. Egyéb ágazatok

E kategória a külön nem említett ágazatokban vagy az átalakításhoz, az energiához, az iparhoz vagy a közlekedéshez nem tartozó ágazatokban felhasznált tüzelőanyag-mennyiségeket tartalmazza.

2.6.3.1. Kereskedelmi és közszolgáltatások

A köz- és magánszféra vállalkozásai és hivatalai által fogyasztott tüzelőanyag-mennyiségek. NACE Rev. 2., 33., 36., 37., 38., 39., 45., 46., 47., 52., 53., 55., 56., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 84. (a 84.22. szakágazat kivételével), 85., 86., 87., 88., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 96. és 99. ágazat. A vasúti és autóbusz-pályaudvarokon, hajóállomásokon és repülőtereken fűtésre és világításra felhasznált tüzelőanyag-mennyiségeket nem ebben a kategóriában kell feltüntetni. Ez magában foglalja a NACE Rev. 2., 49., 50. és 51. ágazat összes, nem szállítási tevékenységéhez felhasznált tüzelőanyagokat is.

2.6.3.1.1. Ipari gép, berendezés, eszköz javítása [NACE Rev. 2., C. nemzetgazdasági ág, 33. ágazat]

2.6.3.1.2. Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés [NACE Rev. 2., E. nemzetgazdasági ág]

2.6.3.1.3. Nagy- és kiskereskedelem; gépjárműjavítás [NACE Rev. 2., G. nemzetgazdasági ág]

2.6.3.1.3.1. Nagykereskedelem [NACE Rev. 2., G. nemzetgazdasági ág, 46. ágazat]

2.6.3.1.3.2. Kiskereskedelem [NACE Rev. 2., G. nemzetgazdasági ág, 47. ágazat]

2.6.3.1.4. Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység [NACE Rev. 2., H. nemzetgazdasági ág, 52. ágazat]

2.6.3.1.5. Postai, futárpostai tevékenység [NACE Rev. 2., H. nemzetgazdasági ág, 53. ágazat]

2.6.3.1.6. Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás [NACE Rev. 2., I. nemzetgazdasági ág]

2.6.3.1.6.1. Szálláshely-szolgáltatás [NACE Rev. 2., I. nemzetgazdasági ág, 55. ágazat]

2.6.3.1.6.2. Vendéglátás [NACE Rev. 2., I. nemzetgazdasági ág, 56. ágazat]

2.6.3.1.7. Információ és kommunikáció [NACE Rev. 2., J. nemzetgazdasági ág]

2.6.3.1.8. Pénzügyi, biztosítási tevékenység és ingatlanügyletek [NACE Rev. 2., K. nemzetgazdasági ág és NACE Rev. 2., L. nemzetgazdasági ág]

2.6.3.1.9. Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység [NACE Rev. 2., N. nemzetgazdasági ág]

2.6.3.1.10. Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás [NACE Rev. 2., O. nemzetgazdasági ág]

2.6.3.1.11. Oktatás [NACE Rev. 2., P. nemzetgazdasági ág]

2.6.3.1.12. Humán-egészségügyi és szociális ellátási tevékenységek [NACE Rev. 2., Q. nemzetgazdasági ág]

2.6.3.1.12.1. Fekvőbeteg-ellátás [NACE Rev. 2., Q. nemzetgazdasági ág, 86.1 alágazat]

2.6.3.1.13. Művészet, szórakoztatás, szabadidő [NACE Rev. 2., R. nemzetgazdasági ág]

2.6.3.1.13.1. Sporttevékenység [NACE Rev. 2., R. nemzetgazdasági ág, 93. ágazat]

2.6.3.1.14. Területen kívüli szervezetek és testületek tevékenységei [NACE Rev. 2., U. nemzetgazdasági ág]

2.6.3.1.15. Szakmai, tudományos és műszaki tevékenység és egyéb szolgáltatások [NACE Rev. 2., M. nemzetgazdasági ág és NACE Rev. 2., S. szakasz]

2.6.3.1.16. Adatközpontok. Az adatközpont a számítógépes rendszerek/szerverek, valamint az adattároláshoz, -feldolgozáshoz és/vagy -elosztáshoz, valamint a kapcsolódó tevékenységekhez használt berendezések tárolására, összekapcsolására és üzemeltetésére használt struktúra vagy struktúrák csoportja.

2.6.3.2. Háztartások

Valamennyi háztartás - beleértve az "alkalmazottat foglalkoztató háztartásokat" - által fogyasztott tüzelőanyag-mennyiségek. NACE Rev. 2., 97. és 98. ágazat.

A következő egyedi fogalommeghatározások a háztartási ágazatra alkalmazandók:

"magánháztartás": egy egyedül élő személy, egy család vagy ugyanabban a magánlakásban együtt élő olyan egyének csoportja, akik megosztják a közüzemi és a létfenntartáshoz szükséges egyéb költségeket. A háztartási szektor, más néven lakossági ágazat ezért egy ország valamennyi háztartását magában foglalja.

A kollektív lakóhelyek - akár állandóak (pl. börtönök), akár ideiglenesek (pl. kórházak) - nem tartoznak ide, mivel azokat a szolgáltatási ágazat alatti fogyasztásként kell feltüntetni. Az összes közlekedési célra felhasznált energiát a közlekedési ágazat alatt és nem a háztartási ágazat alatt kell jelenteni.

A háztartások által végzett jelentős gazdasági tevékenységekhez kapcsolódó energiafogyasztást ki kell venni a háztartások összes energiafogyasztásából. E tevékenységek magukban foglalják a kisgazdaságokban folytatott mezőgazdasági tevékenységeket és egy háztartás lakóhelyén végzett egyéb gazdasági tevékenységeket, amelyeket a végfelhasználás megfelelő ágazata alatt kell jelenteni.

2.6.3.2.1. Helyiségek fűtése

Ez az energiaszolgáltatás egy lakóhely belső terében fűtést biztosító energia felhasználására vonatkozik.

2.6.3.2.2. Helyiségek hűtése

Ez az energiaszolgáltatás a hűtéshez szükséges energiának egy lakóhely hűtőrendszere és/vagy -egysége által történő felhasználására vonatkozik.

A ventilátorok, fúvóberendezések és egyéb készülékek, amelyek nem kapcsolódnak a hűtőegységre, nem tartoznak ide, azokat a "világítás és elektromos készülékek" alatt kell feltüntetni.

2.6.3.2.3. Vízfűtés

Ez az energiaszolgáltatás a meleg folyóvízhez, fürdéshez, tisztításhoz és egyéb, nem főzéshez kapcsolódó alkalmazásokhoz szükséges víz melegítését szolgáló energia felhasználására vonatkozik.

Nem tartozik ide az úszómedence fűtése, azt az "egyéb végfelhasználás" szakaszban kell feltüntetni.

2.6.3.2.4. Főzés

Ez az energiaszolgáltatás az ételkészítéshez szükséges energia felhasználására vonatkozik.

A főzést kiegészítő készülékek (mikrohullámú sütő, vízforraló, kávéfőzőgép stb.) nem tartoznak ide; azokat a "világítás és elektromos készülékek" alatt kell feltüntetni.

2.6.3.2.5. Világítás és elektromos készülékek (kizárólag villamos energia):

A világításhoz és az egyéb elektromos készülékekhez szükséges villamos energia lakóhelyen történő felhasználása, amely nem tartozik az "egyéb végfelhasználás" kategóriába.

2.6.3.2.6. Egyéb végfelhasználás

Bármely egyéb, háztartások általi energiafogyasztás, például a kültéri, és bármely a fent említett öt energia-végfelhasználás kategóriájába nem tartozó egyéb tevékenységekhez (pl. fűnyíró, úszómedence fűtése, kültéri fűtőberendezések, szabadtéri használatú önálló tűzhelyek és grillsütők, szauna stb.) szükséges energia felhasználása.

2.6.3.3. Mezőgazdaság

Növénytermesztésként és az állattenyésztésként, vadászatként és hasonló szolgáltatásként besorolt tevékenységet folytató felhasználók által fogyasztott tüzelőanyag-mennyiségek; NACE Rev. 2., 01. ágazat.

2.6.3.4. Erdőgazdálkodás

Erdőgazdálkodásként és fakitermelésként besorolt tevékenységet folytató felhasználók által fogyasztott tüzelőanyag-mennyiségek; NACE Rev. 2., 02. ágazat.

2.6.3.5. Halászat

A belvízi, part menti és mélytengeri halászathoz szállított üzemanyag-mennyiségek. Magában foglalja a valamennyi lobogó alatt hajózó hajókra szállított üzemanyagot, amelyek az országban töltöttek üzemanyagot (beleértve a nemzetközi halászatot is), valamint a halászati iparban felhasznált energiát. NACE Rev. 2., 03. ágazat.

2.6.3.6. Máshol nem szereplő - Egyéb

Máshol nem szereplő tevékenységekhez felhasznált tüzelőanyag-mennyiségek (például NACE Rev. 2., 84.22. szakágazat). Ez a kategória foglalja magában az összes katonai célú mozgó és helyhez kötött jellegű tüzelőanyag-felhasználást (pl. hajó, légi jármű, közút és lakótereken felhasznált energia) tekintet nélkül arra, hogy a tüzelőanyagot az adott ország, vagy más ország katonasága számára szállították oda. Az esetleg e pont alá kerülő elemeket a jelentés megjegyzések részében meg kell magyarázni.

3. TERMÉKEK

3.1. SZÉN (Szilárd fosszilis tüzelőanyagok és feldolgozott gázok)

3.1.1. FEKETEKŐSZÉN

A feketekőszén az antracit, a kokszolható szén és az egyéb bitumenes kőszén összegével azonos termékaggregátum.

3.1.2. ANTRACIT

Jó minőségű szén ipari és lakossági felhasználásra. Jó minőségű szén ipari és lakossági felhasználásra, általában legfeljebb 10 % illóanyag-tartalommal és magas széntartalommal (mintegy 90 % rögzített széntartalom). Bruttó fűtőértéke nedves, hamumentes bázison több mint 24 000 kJ/kg.

3.1.3. KOKSZSZÉN

Bitumenes kőszén, amelynek minősége lehetővé teszi nagyolvasztókban való felhasználásra alkalmas koksz (kokszolókemence-koksz) előállítását. Bruttó fűtőértéke nedves, hamumentes bázison több mint 24 000 kJ/kg.

3.1.4. EGYÉB BITUMENES KŐSZÉN

Gőzképzéshez felhasznált kőszén, a kokszolható szén és az antracit kategóriájába tartozók kivételével magában foglal valamennyi bitumenes kőszenet. Az antraciténál magasabb illóanyag-tartalom (több mint 10 %) és alacsonyabb széntartalom (kevesebb mint 90 % rögzített széntartalom) jellemzi. Bruttó fűtőértéke nedves, hamumentes bázison több mint 24 000 kJ/kg.

3.1.5. BARNASZÉN

A barnaszén a szubbitumenes szén és a lignit összegével azonos termékaggregátum.

3.1.6. SZUBBITUMENES SZÉN

Szén nem brikettezve, amelynek bruttó fűtőértéke száraz, ásványianyag-mentes bázison 20 000 kJ/kg és 24 000 kJ/kg között van, és illóanyag-tartalma több mint 31 %.

3.1.7. LIGNIT

Kőszén nem brikettezve, amelynek bruttó fűtőértéke száraz, ásványianyag-mentes bázison kevesebb mint 20 000 kJ/kg, illóanyag-tartalma pedig több mint 31 %.

3.1.8. KŐSZÉNBRIKETT

Finomított feketekőszénből kötőanyag hozzáadásával előállított kevert tüzelőanyag. Az előállított kőszénbrikett mennyisége ennélfogva valamivel nagyobb lehet, mint az átalakítási folyamat során fogyasztott szén tényleges mennyisége.

3.1.9. KOKSZOLÓKEMENCE-KOKSZ

A szén - elsősorban kokszolható szén - karbonizálásából nyert szilárd termék, magas hőmérsékleten, nedvesség- és illóanyag-tartalma alacsony. A kokszolókemence-kokszot elsősorban a vas- és acéliparban használják energiaforrásként és vegyi anyagként.

Ez a kategória magában foglalja a kokszport és az öntödei kokszot.

A félkoksz (a szén alacsony hőmérsékleten történő karbonizálásából nyert szilárd termék) is e kategóriába tartozik. A félkokszot tüzelőanyagként (fűtésre) használják, vagy maga az átalakító üzem használja fel.

E pont magában foglalja a lignitből készült kokszot, kokszport és félkokszot is.

3.1.10. GÁZKOKSZ

Gázgyárakban városi gáz előállításához használt feketőkőszén-melléktermék. A gázkokszot fűtésre használják.

3.1.11. KŐSZÉNKÁTRÁNY

A bitumenes szén roncsoló lepárlásának eredménye. A kőszénkátrány a szén lepárlásának - amelynek során a kokszolókemencében kokszot állítanak elő - folyékony mellékterméke, vagy barnaszénből állítják elő ("alacsony hőmérsékletű kátrány").

3.1.12. BARNASZÉNBRIKETTEK (BKB)

A barnaszénbrikett lignitből vagy szubbitumenes szénből előállított kevert tüzelőanyag, amelyet magas nyomás alatt, kötőanyag hozzáadása nélkül, brikettezve állítanak elő, beleértve a szárított lignit szemcséket vagy port.

3.1.13. FELDOLGOZOTT GÁZOK

A feldolgozott gázok a gázgyári gáz, a kamragáz, a kohógáz és az egyéb visszanyert gázok összegével azonos termékaggregátum.

3.1.14. GÁZGYÁRI GÁZ

Magában foglalja az állami vagy magánüzemekben - amelyek fő célja a gázfeldolgozás, -szállítás és -elosztás - termelt valamennyi típusú gázt. Magában foglalja a karbonizálás útján (beleértve a kokszoló-kemencékben termelt és gázgyárakhoz átadott gázt) olajtermékekkel (LPG, pakura stb.) való dúsítással vagy anélkül teljes gázzá alakítás útján előállított gázokat, és a gázok és/vagy levegő átalakításával és egyszerű keverésével létrehozott gázokat, ideértve a földgázzal való keverést is, amelyet a földgázhálózaton keresztül osztanak el és használnak fel. A más széngázok transzferéből származó gázgyári gáz teljes mennyiségét a gázgyári gázok előállításának sorában kell feltüntetni.

3.1.15. KAMRAGÁZ

A kamragáz a vas- és acélgyártáshoz előállított kokszolókemence-koksz gyártási melléktermékeként kapott gáz.

3.1.16. KOHÓGÁZ

A kohógáz a vas- és acéliparban a koksz nagyolvasztókban való égése során keletkezik. Részben az üzemben, részben más acélipari folyamatok során, vagy az elégetésére megfelelő berendezéssel rendelkező erőművekben nyerik vissza és használják fel tüzelőanyagként.

3.1.17. EGYÉB VISSZANYERT GÁZOK

Az oxigénkohóban történő acélgyártás során keletkező melléktermék, amelyet a kohóból való távozásakor gyűjtenek össze. E gázok konvertergáz, LD-gáz vagy BOS-gáz néven is ismertek. A visszanyert tüzelőanyag-mennyiséget a bruttó fűtőérték alapján kell jelenteni. Magában foglalja a fent nem említett, meg nem határozott feldolgozott gázokat is, például a másutt pontosan nem megjelölt gyártási és kémiai folyamatokból kinyert, szilárd szén eredetű éghető gázokat.

3.1.18. TŐZEG

A tőzeg éghető, puha, porított vagy sűrített, növényi eredetű, magas víztartalmú (nyers állapotban akár 90 %), könnyen vágható, a világosbarnától a sötétbarnáig terjedő színű üledékes kőzet. A tőzeg magában foglalja a préselt tőzeget és finomra aprított tőzeget. A nem energiacélú tőzeget nem foglalja magában.

3.1.19. TŐZEGTERMÉKEK

Például a préselt tőzegből és finomra aprított tőzegből közvetlenül vagy közvetve gyártott tőzegbrikett.

3.1.20. OLAJPALA ÉS OLAJHOMOK

Az olajpala és a olajhomok üledékes kőzet, amely kerogén formájában szerves anyagot tartalmaz. A kerogén viaszos, szénhidrogénben gazdag anyag, amelyet a kőolaj előanyagának tekintenek. Az olajpala közvetlenül elégethető, vagy felmelegítéssel kezelhető a palaolaj kivonása érdekében. A palaolajat és a cseppfolyósítás útján keletkezett más termékeket egyéb szénhidrogénként a kőolajtermékek között kell jelenteni.

3.2. Földgáz

3.2.1. FÖLDGÁZ

A földgáz magában foglalja a felszín alatti készletekben fellelhető, cseppfolyós vagy gáz-halmazállapotú, elsősorban metánból álló gázokat, függetlenül a kitermelés módjától (hagyományos és nem hagyományos). Egyaránt magában foglalja a kizárólag gáz-halmazállapotú szénhidrogént termelő lelőhelyekről származó, "nem kísérőgázokat" a nyersolajjal együtt termelt "kísérőgázokat", illetve szénbányákból (bányagáz) vagy szénrétegekből (bányagáz) kinyert metánt. A földgáz nem foglalja magában a biogázt és a feldolgozott gázokat. Az ilyen termékek földgázhálózatba történő transzferét a földgáztól külön kell jelenteni. A földgáz magában foglalja a cseppfolyósított földgázt (LNG) és a sűrített földgázt (CNG) is.

3.3. Villamos energia és hő

3.3.1. VILLAMOS ENERGIA

Villamos energia olyan energiaátvitelként azonosítható fizikai jelenség, mely elektromos töltések valamint azok nyugalmi helyzetében és mozgása során megvalósuló hatásait jelenti. Valamennyi felhasznált, megtermelt és elfogyasztott villamos energiát jelenteni kell, ideértve a hálózattól független és a saját fogyasztású energiát is. A hálózaton kívüli villamos energiát olyan létesítmények állítják elő, amelyek termelési szempontból le vannak kapcsolva a hálózatról; a létesítmény nem tudja a termelt villamos energiát bejuttatni a hálózatba. A saját fogyasztású villamos energia a termelő által a hálózatba való betáplálás előtt felhasznált villamos energia.

3.3.2. HŐ (SZÁRMAZTATOTT HŐ)

A hő az anyag alkotóelemeinek transzlációs, rotációs és vibrációs mozgásából, valamint annak halmazállapot-változásából nyert energia. Valamennyi előállított hőmennyiséget jelenteni kell, a saját célra termelők által saját felhasználásra előállított és nem értékesített hő kivételével; a hő minden más formáját olyan termékek felhasználásaként kell jelenteni, amelyekből a hőt előállították.

3.4. OLAJ (nyersolaj és kőolajtermékek)

3.4.1. NYERSOLAJ

A nyersolaj természetben előforduló ásványolaj, amely szénhidrogének és kísérő szennyező anyagaik (pl. kén) elegyét tartalmazza. Normál felszíni hőmérsékleten és nyomáson folyékony halmazállapotban fordul elő, fizikai jellemzői (sűrűség, viszkozitás stb.) pedig igen változóak. E kategóriába tartoznak a lelőhelyeken vagy külfejtések során, kísérő és nem kísérő gázból kinyert kondenzátumok, ez utóbbi esetben a kereskedelmi nyersolajárammal keveredve. A mennyiségeket a kitermelés módjától (hagyományos és nem hagyományos) függetlenül kell jelenteni. A nyersolaj nem foglalja magában a földgáz-kondenzátumot (NGL).

3.4.2. CSEPPFOLYÓSÍTOTT FÖLDGÁZ (LNG)

A földgáz-kondenzátumok folyékony vagy cseppfolyósított szénhidrogének, amelyeket a földgázból szétválasztó vagy gázfeldolgozó üzemekben nyernek ki. A földgáz-kondenzátum fogalmába tartozik az etán, a propán, a bután (normál és izobután), az (izo)pentán, és a (néha földgázbenzin vagy földgáz-kondenzátum-gazolin néven említett) ötnél nagyobb szénatomszámú szénhidrogének.

3.4.3. FINOMÍTÓI NYERSANYAGOK

A finomítói nyersanyag további feldolgozásra - kivéve a keverést - szánt feldolgozott olaj (pl. közvetlen lepárlású fűtőolaj vagy vákuumgázolaj). A további feldolgozás során egy vagy több összetevőre és/vagy késztermékekre bomlik. Ugyancsak magában foglalja a petrolkémiai iparból a finomítóiparba visszakerült anyagokat (pl. pirolízis olaj, C4-frakciók, gázolaj- és fűtőolaj-frakciók).

3.4.4. ADALÉKOK/OXIGENÁTOK

Az adalékok olyan, szénhidrogént nem tartalmazó vegyületek, amelyek egy kőolajtermékhez hozzáadva vagy azzal elegyítve megváltoztatják a tüzelőanyag tulajdonságait (oktánszám, cetánszám, hidegfelhasználási tulajdonságok stb.). Az adalékok magukban foglalják a következőket: oxigenátok (például alkoholok (metanol, etanol), éterek (MTBE [metil-tercierbutil-éter], ETBE [etil-tercier-butil-éter] és TAME [tercier-amil-metil-éter], stb.), észterek (repcemagolaj vagy dimetil-észter stb.), kémiai vegyületek (TML [tetrametil-ólom], TEL [tetraetil-ólom] és tisztítószerek). Az e kategóriában bejelentett adalék-/oxigenátmennyiségeknek (alkoholok, éterek, észterek és más kémiai vegyületek) a tüzelőanyagokkal való keverésre vagy tüzelőanyagként történő felhasználásra szánt mennyiségekre kell vonatkozniuk. Ez a kategória magában foglalja a likvid fosszilis tüzelőanyagokkal kevert bio-tüzelőanyagokat.

3.4.5. ADALÉKOKBAN/OXIGENÁTOKBAN LÉVŐ BIOÜZEMANYAGOK

Az ebben a kategóriában jelentett folyékony bioüzemanyag-mennyiségek a kevert folyékony bio-tüzelőanyagokra és csak a folyékony bioüzemanyag-részre vonatkoznak, nem pedig azon folyadékok teljes mennyiségére, amelyekbe a bioüzemanyagokat keverik. Nem foglalja magában az összes be nem kevert folyékony bioüzemanyagot.

3.4.6. EGYÉB SZÉNHIDROGÉNEK

Szurokföldből, palaolajból stb. előállított szintetikus nyersolaj, szén cseppfolyósításából előállított folyadékok, földgáz benzinné történő átalakítása során keletkezett folyadékok, hidrogén és emulgeált olajok (pl. Orimulsion). nem foglalja magában az olajpalát; magában foglalja a palaolajat (másodlagos termék).

3.4.7. KŐOLAJTERMÉKEK

A kőolajtermékek a finomítói gáz, etán, cseppfolyósított szénhidrogéngáz, nafta, motorbenzin, repülőbenzin, benzin típusú sugárhajtómű-üzemanyag, kerozin típusú sugárhajtómű-üzemanyag, egyéb kerozin, gázolaj/dízelolaj, fűtőolaj, lakkbenzin és SBP, kenőanyagok, bitumen, paraffinviaszok, petrolkoksz és egyéb termékek összegével azonos termékaggregátum.

3.4.8. FINOMÍTÓI GÁZ

A finomítói gáz főleg a nyersolaj lepárlásakor vagy olajtermékek feldolgozása (pl. krakkolás) során finomítókban kinyert hidrogénből, metánból, etánból és olefinből álló, nem cseppfolyósított gázok elegyét foglalja magában. Magában foglalja továbbá azon gázokat, amelyek a petrolkémiai iparból jutnak vissza a finomítóiparba.

3.4.9. ETÁN

A természetben gáz-halmazállapotú, nyílt láncú szénhidrogén (C2H6), amelyet földgázból, illetve finomítói fűtőgázból nyernek ki.

3.4.10. CSEPPFOLYÓSÍTOTT SZÉNHIDROGÉNGÁZ (LPG)

A cseppfolyósított szénhidrogéngázok a finomítási eljárásokból, nyersolaj stabilizálását végző és földgázfeldolgozó üzemekből származó könnyű paraffinos szénhidrogének. Elsősorban propánból (C3H8) és butánból (C4Hl0), vagy a kettő keverékéből állnak. Tartalmazhatnak továbbá propilént, butilént, izopropilént és izobutilént. A cseppfolyósított szénhidrogéngázokat szállítás és tárolás céljából rendszerint nyomás alatt cseppfolyósítják.

3.4.11. NAFTA

A nafta a petrolkémiai ipar (pl. etilén- vagy aromás előállítás) vagy a benzingyártás nyersanyaga, finomítóbeli reformálás vagy izomerizáció útján. Olyan anyagból áll, amelyet 30 °C és 210 °C közötti forrástartomány vagy e tartomány egy része jellemez.

3.4.12. MOTORBENZIN

A motorbenzin 35 °C és 215 °C között átdesztilláló, könnyű szénhidrogének elegyéből áll. Földfelszíni, szikragyújtású motorok üzemanyaga. A motorbenzin tartalmazhat adalékokat, oxigenátokat és oktánszámnövelőket, beleértve az ólomvegyületeket is. Magában foglalja a motorbenzin keverőkomponenseket (kivéve az adalékokat/oxigenátokat), pl. alkilátok, izomerátok, reformbenzin, krakkolt benzin motorbenzin készterméknél történő felhasználásra. A motorbenzin a bekevert biobenzin (motorbenzinben lévő biobenzin) és a nem biobenzin összegével azonos termékaggregátum.

3.4.12.1. Bekevert biobenzin (motorbenzinben lévő biobenzin)

Motorbenzinbe kevert biobenzin

3.4.12.2. Nem biobenzin

A motorbenzin fennmaradó része - motorbenzin, a bekevert biobenzin nélkül (túlnyomórészt fosszilis eredetű motorbenzin).

3.4.13. REPÜLŐGÉPBENZIN

Dugattyúmotoros légi járművek üzemanyaga, jellemzője a motorhoz igazított oktánszám, a -60 °C-os fagyáspont és a rendszerint 30 °C és 180 °C közötti forrástartomány.

3.4.14. BENZIN TÍPUSÚ SUGÁRHAJTÓMŰ-ÜZEMANYAG (NAFTA TÍPUSÚ SUGÁRHAJTÓMŰ-ÜZEMANYAG VAGY JP4)

Valamennyi, 100 °C és 250 °C között átdesztilláló, repülőgép-turbina hajtóműegységei által felhasznált könnyű szénhidrogén-olaj. Előállítása kerozin és benzin vagy nafták keverésével történik úgy, hogy az aromás tartalom legfeljebb a térfogat 25 %-át teszi ki, a gőznyomás pedig 13,7 kPa és 20,6 kPa között van.

3.4.15. KEROZIN TÍPUSÚ SUGÁRHAJTÓMŰ-ÜZEMANYAG

Repülőgép-turbina hajtóműegységei által felhasznált párlat. Desztillációs jellemzői - 150 °C és 300 °C között (általában maximum 250 °C-on) - és lobbanáspontja megegyezik a kerozinéval. Ezenfelül egyedi jellemzőkkel rendelkezik (pl. fagyáspont), amelyeket a Nemzetközi Légiszállítási Szövetség állapít meg. Magában foglalja a kerozin keverőkomponenseit. Kerozin típusú sugárhajtómű-üzemanyag a bekevert bio sugárhajtómű-kerozin (kerozin típusú sugárhajtómű-üzemanyagban lévő bio sugárhajtómű-kerozin) és a nem bio sugárhajtómű-kerozin összegével azonos termékaggregátum.

3.4.15.1. Bekevert bio sugárhajtómű-kerozin (kerozin típusú sugárhajtómű-üzemanyagban lévő bio sugárhajtómű-kerozin)

Kerozin típusú sugárhajtómű-üzemanyagba kevert bio sugárhajtómű-kerozin.

3.4.15.2. Nem bio sugárhajtómű-kerozin

A kerozin típusú sugárhajtómű-üzemanyag fennmaradó része - kerozin típusú sugárhajtómű-üzemanyag, a bekevert bio sugárhajtómű-kerozin kivételével (túlnyomórészt fosszilis eredetű kerozin típusú sugárhajtómű-üzemanyag).

3.4.16. EGYÉB KEROZIN

A légi közlekedésen kívüli más ágazatokban felhasznált finomított kőolajpárlat. 150 °C és 300 °C között desztillál át.

3.4.17. GÁZOLAJ/DÍZELOLAJ (FŰTŐOLAJPÁRLAT)

A gázolaj/dízelolaj elsősorban 180 °C és 380 °C között átdesztilláló középpárlatot jelent, beleértve a keverőkomponenseket. A felhasználás szerint számos osztálya létezik: A gázolaj/dízelolaj magában foglalja az autók és teherautók közúti használatra szánt kompressziógyújtású dízelmotorjainak dízelolaj üzemanyagát. A gázolaj/dízelolaj magában foglalja az ipari és kereskedelmi felhasználásra szánt könnyű tüzelőolajat, a tengeri és vasúti közlekedésben használt dízelolajat, egyéb gázolajokat, beleértve a 380 °C és 540 °C között átdesztilláló nehéz gázolajokat, valamint a petrolkémiai nyersanyagként felhasznált gázolajokat. A gázolaj/dízelolaj a bekevert biodízelek (gázolajban/dízelolajban lévő biodízelek) és nem biodízelek összegével azonos termékaggregátum.

3.4.17.1. Bekevert biodízelek (gázolajban/dízelolajban lévő biodízelek)

Gázolajba/dízelolajba kevert biodízelek.

3.4.17.2. Nem biodízelek

A gázolaj/dízelolaj fennmaradó része - gázolaj/dízelolaj, a bekevert biodízelek kivételével (túlnyomórészt fosszilis eredetű gázolaj/dízelolaj).

3.4.18. TÜZELŐOLAJ (NEHÉZ FŰTŐOLAJ)

Valamennyi (nehéz) fűtőolaj (beleértve a keveréssel előállítottakat). Kinematikus viszkozitása 80 °C-n meghaladja a 10 cSt-t. Lobbanáspontja mindig 50 °C felett van, sűrűsége pedig mindig 0,90 kg/l felett van. A fűtőolaj az alacsony és magas kéntartalmú fűtőolaj összegével azonos termékaggregátum.

3.4.18.1. Alacsony kéntartalmú fűtőolaj (LSFO)

1 % alatti kéntartalmú fűtőolaj.

3.4.18.2. Magas kéntartalmú fűtőolaj (HSFO)

Legalább 1 %-os kéntartalmú fűtőolaj.

3.4.19. LAKKBENZIN ÉS SPECIÁLBENZINEK

A lakkbenzin és speciálbenzin finomított középpárlat, amely a nafta-/kerozintartományban desztillál át. Magukban foglalják az ipari benzint (más néven SBP-t, 30 °C és 200 °C között átdesztilláló könnyű olajok az ipari benzin 7-8 kategóriájában, a forrástartomány határértékeinek felfogásától függően; a kategóriákat az 5 és 90 térfogatszázalékra jellemző forráspontok közötti hőmérséklet-különbség (amely nem haladja meg a 60 °C-t) szerint határozzák meg; és a lakkbenzint (30 °C-t meghaladó lobbanáspontú ipari benzin, amelynek forrástartománya 135 °C és 200 °C között van).

3.4.20. KENŐANYAGOK

Lepárlás melléktermékéből előállított szénhidrogének. főként csapágyakban tartófelületek közötti súrlódás csökkentésére használják. Magában foglalja a kenőolajok valamennyi késztermék-kategóriáját az orsóolajtól a hengerolajig, továbbá a kenőzsírokhoz, motorolajokhoz és a kenőanyagok bázisolajainak valamennyi kategóriájához felhasznált kenőolajokat.

3.4.21. BITUMEN

Szilárd, félig szilárd vagy viszkózus, kolloid szerkezetű szénhidrogén, színe barna vagy fekete, a nyersolaj lepárlása során, illetve atmoszferikus desztillációból visszamaradó olajmaradékok vákuumdesztillációjából keletkező maradék. A bitument gyakran nevezik aszfaltnak is, és elsősorban útépítés, illetve tetőfedés során használják. Magában foglalja a cseppfolyósított és a higított bitument.

3.4.22. PARAFFINVIASZOK

Telített alifás szénhidrogének. Kenőolajok viaszmentesítése során kinyert maradékok. Kategóriától függően többé-kevésbé finom kristályos szerkezetűek. Elsődleges jellemzőik a következők: színtelen, szagtalan, áttetsző, olvadáspontjuk meghaladja a 45 °C-ot.

3.4.23. PETRÓLEUMKOKSZ

Elsősorban a kőolajszármazék-nyersanyagok, vákuum alá helyezett üledékek, kátrány és szurok olyan eljárások, mint pl. a késleltetett vagy fluidágyas kokszolás során történő krakkolása és szenesítése során nyert fekete színű, szilárd melléktermék. Főként szénből áll (90-95 %), hamutartalma alacsony. Az acéliparban kokszoló kemencékben nyersanyagként, fűtési célokra, elektródagyártásra és vegyszerek gyártására használják. Két legfontosabb kategóriája a "nyers koksz" és a "kalcinált koksz". Magában foglalja a "katalizátorkokszot" is, amely a finomítási folyamatok során rakódik le a katalizátoron; ez a koksz nem újrafelhasználható, és általában finomítói tüzelőanyagként égetik el.

3.4.24. EGYÉB TERMÉKEK

Minden más, fent nem említett termék, például: kátrány és kén. Idetartoznak a finomítókban előállított aromások (pl. a BTX vagy benzol, a toluol és a xilol), valamint az olefinek (pl. a propilén).

3.5. Megújuló és hulladékból nyert energiák

3.5.1. VÍZENERGIA

A víz vízerőművekben villamos energiává átalakított helyzeti és mozgási energiája. A vízenergia tiszta vízerőművek, vegyes üzemű vízerőművek és tisztán szivattyús-tározós erőművek összegével azonos termékaggregátum.

3.5.1.1. Tiszta vízerőművek

A természetes beömlő vizet közvetlenül felhasználó vízerőművek, amelyek nem rendelkeznek kapacitással a víz szivattyúzására és tározására (a víz felfelé történő szivattyúzására).

3.5.1.2. Vegyes üzemű vízerőművek

A természetes beömlő vizet egy magasan lévő víztározóban felhasználó vízerőművek, ahol a berendezések egy része vagy egésze használható a víz felfelé szivattyúzásához; a megtermelt villamos energia a természetes vízbeömlés és a korábban felfelé szivattyúzott víz következménye.

3.5.1.3. Tisztán szivattyús-tározós erőművek

A vízerőművek, amelyekben nincs természetes vízbeömlés a magasan lévő víztározóba; az esővízből és olvadt hóból nyert és a villamos energiát termelő víz legnagyobb részét korábban felfelé szivattyúzták, kivéve a csapadékot és a hóesést.

3.5.2. GEOTERMIKUS ENERGIA

A földkéreg belseje által kibocsátott hőből nyert, rendszerint forró víz vagy gőz formájában megjelenő energia; a talajból hőszivattyúk révén nyert környezeti hő kivételével. A geotermikus energia a kúton kitermelt folyadék entalpiája (energiatartalma), és a folyamat végén nem hasznosított folyadék entalpiája közötti különbséget jelenti.

3.5.3. NAPENERGIA

A napenergia a fotovoltaikus napenergia és a naphőenergia összegével azonos termékaggregátum.

3.5.3.1. Fotovoltaikus napenergia

A napfény átalakítása villamos energiává olyan napelemek felhasználásával, amelyek fény hatására villamos energiát termelnek. Minden megtermelt villamos energiát (beleértve a kisléptékű termelést és a hálózattól független létesítményeket is) be kell jelenteni.

3.5.3.1.1. Tetőszerkezet

Itt az energiatermeléstől eltérő elsődleges célt szolgáló épületszerkezeteken elhelyezett fotovoltaikus napelemek által termelt energia mennyiségét kell megadni. Ide tartozik a BIPV (épített fotovoltaikus épület), ahol a fotovoltaikus panelek nem a tetőn vannak, hanem pl. az épülethez vannak csatlakoztatva. A fotovoltaikus napelemek nem tekinthetők a tetőszerkezet részének, ha azokat nagy területen, a földön helyezik el, amikor is többletterületet (pl. mezőgazdasági területeket) igényelnek.

3.5.3.1.2. Hálózattól független

Itt az A. melléklet 3.3.1. pontjában meghatározott hálózaton kívül kell az adatokat megadni.

3.5.3.2. Napból származó hőenergia

A napsugárzásból (napfény) hasznos energiacélból kinyert hő. Idetartoznak például a nap hőenergiájával működő üzemek és a használati célú melegvíz-előállítást és az épületek fűtését biztosító aktív rendszerek. Az energia a hőtovábbító közegben fellelhető hő (azaz a beeső napenergia) mínusz az optikai veszteségek és a napkollektorok veszteségei. Nem kell beszámítani az épületek fűtését, hűtését és világítását biztosító passzív rendszerek által kinyert napenergiát; csak az aktív rendszerekkel kapcsolatos napenergiát kell feltüntetni.

3.5.4. ÁRAPÁLY-, HULLÁM-, TENGERÁRAM-ENERGIA

Árapály, hullám vagy tengeráram mozgásából származó, villamosenergia-termelésre felhasznált mozgási energia.

3.5.5. SZÉLENERGIA

A szél szélerőművekben villamos energia termelésére felhasznált mozgási energiája. A szélenergia a szárazföldi és az offshore szélenergia összegével azonos termékaggregátum.

3.5.5.1. Szárazföldi szélenergia

A szél által előállított villamosenergia-termelés szárazföldi szélparkokban (szárazföldön, ideértve a szárazföldön található tavakat és más vizeket).

3.5.5.2. Offshore szélenergia

Villamosenergia-termelés offshore területeken (pl. tengeren, óceánon és mesterséges szigeteken) Az érintett területhez tartozó vizeken kívül történő offshore szélenergia-termelés tekintetében az adott ország kizárólagos gazdasági övezetén található valamennyi létesítményt figyelembe kell venni.

3.5.6. IPARI HULLADÉK (NEM MEGÚJULÓ RÉSZ)

Hasznosenergia-termelés céljából speciális létesítményekben közvetlenül elégetett, nem megújuló eredetű ipari hulladék. A tüzelőanyag-mennyiséget nettó fűtőérték alapon kell jelenteni. Nem tartozik ide az energiavisszanyerés nélkül elégetett hulladék. Az ipari hulladék megújuló részét az azt leginkább jellemző biotüzelőanyag-kategóriában kell jelenteni.

3.5.7. KOMMUNÁLIS HULLADÉK:

Hasznosenergia-termelés céljából speciális létesítményekben közvetlenül elégetett, háztartásokból, kórházakból és a szolgáltatási ágazatból származó hulladék (általánosságban minden, a háztartási hulladékhoz hasonlító hulladék). A tüzelőanyag-mennyiséget nettó fűtőérték alapon kell jelenteni. Nem tartozik ide az energiavisszanyerés nélkül elégetett hulladék. A kommunális hulladék a megújuló kommunális hulladék és a nem megújuló kommunális hulladék összegével azonos termékaggregátum.

3.5.7.1. Megújuló kommunális hulladék

A kommunális hulladék biológiai eredetű része.

3.5.7.2. Nem megújuló kommunális hulladék

A kommunális hulladék nem biológiai eredetű része.

3.5.8. BIO-TÜZELŐNYAGOK

A bio-tüzelőanyagok a szilárd bio-tüzelőanyagok, a biogáz és a folyékony bioüzemanyagok összegével azonos termékaggregátumok. A nem energiacélra felhasznált bio-tüzelőanyagok nem tartoznak az energiastatisztika hatókörébe (például az építőiparban vagy bútorként felhasznált faáruk, a motor kenésére használt biokenőanyagok és útburkolásra felhasznált biobitumen).

3.5.8.1. Szilárd bio-tüzelőanyagok

Hő- vagy villamosenergia-termelés céljából felhasználható, szilárd, biológiai eredetű, szerves, (biomasszaként is ismert) nem fosszilis anyag. A szilárd bio-tüzelőanyagok a faszén, a tűzifa, a fahulladék és melléktermékek, a feketelúg, a kipréselt cukornád, az állati hulladék, egyéb növényi anyagok és maradékok, valamint az ipari hulladék megújuló részének összegével azonos termékaggregátumok.

3.5.8.1.1. Faszén

A faszén a szilárd bio-tüzelőanyagokból előállított tüzelőanyag - fa és más, növényi eredetű anyagok roncsoló lepárlásának és pirolízisének szilárd maradéka.

3.5.8.1.2. Tűzifa, fahulladék és melléktermékek

Természetes vagy erdőgazdálkodással érintett erdőkből, illetve elszigetelten álló fákból kitermelt tűzifa (hasáb, gally, pellet vagy forgács formájában). Idetartozik a tüzelőanyagként használt és a fa eredeti összetételét megőrző fahulladék, valamint a fapellet is. Nem tartozik ide a faszén és a feketelúg. A tüzelőanyag-mennyiséget nettó fűtőérték alapon kell jelenteni.

3.5.8.1.2.1. Fapellet

A pellet fahulladékból sajtolással előállított henger alakú termék.

3.5.8.1.3. Feketelúg

Papírgyártáshoz szükséges szulfát- vagy nátroncellulóz előállítása során a főzőtartályokból nyert elhasznált feltárólúgból nyert energia. A tüzelőanyag-mennyiséget nettó fűtőérték alapon kell jelenteni.

3.5.8.1.4. Kipréselt cukornád

Cukornád-feldolgozás során a cukorlé kivonását követően a rostból nyert tüzelőanyag. A tüzelőanyag-mennyiséget nettó fűtőérték alapon kell jelenteni.

3.5.8.1.5. Állati hulladék

Állati ürülékből, hús- és halmaradványokból előállított energia, amelyet szárítás után közvetlenül tüzelőanyagként használnak fel. Nem tartozik ide az anaerob erjesztőüzemekben használt hulladék. Az ezen üzemekből származó fűtőgázok a biogázok alatt szerepelnek. A tüzelőanyag-mennyiséget nettó fűtőérték alapon kell jelenteni.

3.5.8.1.6. Egyéb növényi anyagok és maradékok

Máshol nem szereplő bio-tüzelőanyagok; idetartozik a szalma, a növényi maghéj, az összezúzott dióhéj, a metszett gally, az olívapogácsa és egyéb, a növények gondozása, aratása és feldolgozása során keletkező hulladék. A tüzelőanyag-mennyiséget nettó fűtőérték alapon kell jelenteni.

3.5.8.1.7. Az ipari hulladék megújuló része

Hasznosenergia-termelés céljából speciális létesítményekben közvetlenül elégetett ipari hulladék szilárd halmazállapotú, megújuló része (például, de nem kizárólag a gumiabroncs-hulladékban lévő természetes gumi része vagy a textilhulladékban lévő természetes rostok része - a 07.3. és 07.6. hulladékkategóriákból, a hulladékra vonatkozó statisztikáról szóló 2150/2002/EK rendeletben foglaltak szerint). A tüzelőanyag-mennyiséget nettó fűtőérték alapon kell jelenteni.

3.5.8.2. Biogáz

A biomassza - ideértve a hulladékban található biomasszát is - anaerob lebomlása vagy termikus folyamatok során keletkező, elsősorban metánból és szén-dioxidból álló gáz. A tüzelőanyag-mennyiséget nettó fűtőérték alapon kell jelenteni. A biogáz a depóniagáz, a szennyvíziszap-gáz, az anaerob lebomlás során keletkező egyéb biogázok és termikus folyamatokból származó biogázok összegével azonos termékaggregátumok.

3.5.8.2.1. Depóniagáz

Hulladéklerakóban lévő hulladék anaerob lebontásából származó biogáz.

3.5.8.2.2. Szennyvíziszap-gáz

A szennyvíziszap anaerob erjesztéséből keletkező biogáz.

3.5.8.2.3. Anaerob lebontásból származó egyéb biogázok

Állati eredetű iszapszerű hulladékok és vágóhídi, sörfőzdei és egyéb mezőgazdasági, élelmiszer-ipari hulladékok anaerob erjesztéséből származó biogáz.

3.5.8.2.4. Termikus folyamatokból származó biogáz

Biomassza termikus gyártásfolyamataiból származó biogáz (gázzá alakítása vagy pirolízis útján).

3.5.8.3. Folyékony bioüzemanyagok

E kategória magában foglalja az összes természetes eredetű (pl. biomasszából és/vagy a hulladék biológiailag lebontható részéből előállított) folyékony üzemanyagot, amely alkalmas a fosszilis eredetű folyékony üzemanyagokkal való keverésre vagy annak helyettesítésére. Az e kategóriában jelentett folyékony bioüzemanyag-mennyiségek csak a tiszta, a fosszilis tüzelőanyagokkal nem bekevert bioüzemanyagok mennyiségére vonatkoznak. A folyékony bioüzemanyagok importjának és exportjának konkrét esetében csak azon mennyiségek kereskedelme tartozik ide, amelyeket nem kevertek közlekedési üzemanyagokkal (azaz csak tiszta formájukban); a közlekedési üzemanyagokkal kevert folyékony bioüzemanyagokkal folytatott kereskedelmet az olajkategórába tartozó termékek között kell jelenteni. Csak energetikai célra felhasznált - közvetlenül elégetett vagy fosszilis tüzelőanyagokkal kevert folyékony bioüzemanyagokat kell jelenteni. A folyékony bioüzemanyagok a biobenzin, a biodízel, a bio sugárhajtómű-kerozin és egyéb folyékony bioüzemanyagok összegével azonos termékaggregátumok.

3.5.8.3.1. Biobenzin

Folyékony bioüzemanyagok, amelyek alkalmasak a fosszilis eredetű motorbenzinnel való keverésre vagy annak helyettesítésére.

3.5.8.3.1.1. Bioetanol

Etanol a biobenzin részeként.

3.5.8.3.2. Biodízel

Folyékony bioüzemanyagok, amelyek alkalmasak a fosszilis eredetű gázolajjal/dízelolajjal való keverésre vagy annak helyettesítésére.

3.5.8.3.3. Bio sugárhajtómű-kerozin

Folyékony bioüzemanyagok, amelyek alkalmasak a fosszilis eredetű sugárhajtómű-kerozinnal való keverésre vagy annak helyettesítésére.

3.5.8.3.4. Egyéb folyékony bioüzemanyagok

A korábbi kategóriák egyikében sem szereplő folyékony bioüzemanyagok.

3.5.9. Környezeti hő

Működésükhöz villamos energiát vagy más kisegítő energiát igénylő hőszivattyúk útján hasznos hőmérsékleten kitermelt (kinyert) hőenergia. Ez a hőenergia a környezeti levegőben, a talaj szilárd felszíne alatt vagy felszíni vízben tárolható. A bejelentett értékek tekintetében ugyanazt a módszertant kell alkalmazni, mint a hőszivattyúk útján kinyert hőenergia 2009/28/EK irányelv és (EU) 2018/2001 irányelv szerinti jelentése esetében, jóllehet valamennyi hőszivattyút fel kell tüntetni teljesítményszintjüktől függetlenül.

3.6. HIDROGÉN

Az alapanyagként, tüzelőanyagként vagy energiahordozóként/tároláshoz felhasznált hidrogént jelenteni kell. Minden hidrogént jelenteni kell, függetlenül attól, hogy értékesítették-e vagy sem. Keverékben lévő hidrogént csak akkor kell jelenteni, ha az a nagy tisztaságú fő összetevő.

B. MELLÉKLET

ÉVES ENERGIASTATISZTIKA

Ez a melléklet az energiastatisztika évenkénti gyűjtésének hatáskörét, egységeit, beszámolási időszakát, gyakoriságát, határidejét és továbbítási módszereit írja le.

Egyéb meghatározás hiányában a következő rendelkezések vonatkoznak az e mellékletben meghatározott valamennyi adatgyűjtésre:

a) Jelentési időszak: A bejelentett adatok jelentési időszaka egy naptári év lesz (január 1-jétől december 31-ig) a 2022. referenciaévvel kezdődően.

b) Gyakoriság: Az adatokat évente kell bejelenteni.

c) Az adatok továbbításának határideje: Egyéb meghatározás hiányában az adatokat a jelentési évet követő év október 31-éig kell továbbítani.

d) Az adattovábbítás formátuma: Az adattovábbítás formátumának meg kell felelnie az Eurostat által meghatározott megfelelő adatcsereszabványnak.

e) A továbbítás módszere: Az adatokat elektronikusan kell továbbítani vagy feltölteni az Eurostat egyablakos adatbeviteli rendszerébe.

Az e mellékletben külön nem megmagyarázott szakkifejezésekre az A. melléklet ad magyarázatot.

1. SZILÁRD FOSSZILIS TÜZELŐANYAGOK ÉS FELDOLGOZOTT GÁZOK

1.1. Alkalmazandó energiatermékek

Eltérő rendelkezés hiányában az adatgyűjtés valamennyi, az A. melléklet 3.1. SZÉN (Szilárd fosszilis tüzelőanyagok és feldolgozott gázok) fejezetében felsorolt energiatermékre alkalmazandó.

1.2. Aggregátumok jegyzéke

Az aggregátumok következő jegyzékét eltérő rendelkezés hiányában az előző bekezdésben felsorolt valamennyi energiatermék esetében jelenteni kell.

1.2.1. ELLÁTÁSI ÁGAZAT

1.2.1.1. Termelés

1.2.1.1.1. Mélyműveléses termelés

Csak az antracitra, a kokszszénre, más bitumenes szénre, sovány szénre és a lignitre alkalmazandó.

1.2.1.1.2. Külfejtéses termelés

Csak az antracitra, a kokszszénre, más bitumenes szénre, sovány szénre és a lignitre alkalmazandó.

1.2.1.2. Egyéb forrásokból származó termékek

Ez két összetevőből áll:

- visszanyert iszapszerű hulladékok, közbenső termékek, valamint más rossz minőségű széntermékek, amelyeket nem lehet a megfelelő széntípusba besorolni. Ez a kategória magában foglalja a meddőhányókból és más gyűjtőhelyekről származó szenet is,

- egyéb forrásokból származó termékek.

1.2.1.3. Egyéb forrásokból származó termékek: olajtermékekből

Nem alkalmazandó az antracitra, a kokszolható szénre, egyéb bitumenes kőszénre, szubbitumenes szénre, a lignitre, a tőzegre, az olajpalára és az olajhomokra.

1.2.1.4. Egyéb forrásokból származó termékek: földgázból

Nem alkalmazandó az antracitra, a kokszolható szénre, egyéb bitumenes kőszénre, szubbitumenes szénre, a lignitre, a tőzegre, az olajpalára és az olajhomokra.

1.2.1.5. Egyéb forrásokból származó termékek: megújuló energiákból

Nem alkalmazandó az antracitra, a kokszolható szénre, egyéb bitumenes kőszénre, szubbitumenes szénre, a lignitre, a tőzegre, az olajpalára és az olajhomokra.

1.2.1.6. Import

1.2.1.7. Export

1.2.1.8. Nemzetközi (tengerjáró) hajók tartályai

1.2.1.9. Készletváltozások

1.2.2. ÁTALAKÍTÁSI ÁGAZAT

1.2.2.1. Főtevékenységű csak villamos energiát termelő létesítmények (erőművek)

1.2.2.2. Főtevékenységű, hőt és villamos energiát kapcsoltan termelő (CHP) erőművek

1.2.2.3. Főtevékenységű termelők által csak hőt termelő létesítmények (fűtőművek)

1.2.2.4. Saját célra csak villamos energiát termelő létesítmények (erőművek)

1.2.2.5. Hőt és villamos energiát saját célra kapcsoltan termelő (CHP) erőművek

1.2.2.6. Saját célra csak hőt termelő létesítmények (fűtőművek)

1.2.2.7. Kőszénbrikett-üzemek

1.2.2.8. Kokszolókemencék

1.2.2.9. Barnaszénbrikett-/tőzegbrikett-üzemek

1.2.2.10. Gázművek

1.2.2.11. Kohók

1.2.2.12. A szén cseppfolyósítása

1.2.2.13. Kevert földgázhoz

1.2.2.14. Máshol nem szereplő - Átalakítás

1.2.3. ENERGIAÁGAZAT

1.2.3.1. Villamosenergia-, CHP- és hőerőművek

1.2.3.2. Szénbányák

1.2.3.3. Kőszénbrikett-üzemek

1.2.3.4. Kokszolókemencék

1.2.3.5. Barnaszénbrikett-/tőzegbrikett-üzemek

1.2.3.6. Gázművek

1.2.3.7. Kohók

1.2.3.8. Kőolaj-finomítók

1.2.3.9. A szén cseppfolyósítása

1.2.3.10. Máshol nem szereplő - Energia

1.2.4. TOVÁBBÍTÁSI ÉS ELOSZTÁSI VESZTESÉGEK

1.2.5. NEM ENERGIAKÉNT TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁS

1.2.5.1. Ipari, átalakítási és energiaágazat

Nem energetikai célú felhasználás valamennyi ipari, átalakítási és energetikai alágazatban, pl. metanol vagy ammónia előállításához felhasznált szén.

1.2.5.1.1. Vegyi és petrolkémiai ágazat

NACE Rev. 2., 20. és 21. ágazat; a szén nem energiacélú felhasználása magában foglalja a nyersanyagként történő felhasználást műtrágya és más petrolkémiai termékek gyártásához.

1.2.5.2. Közlekedési ágazat

Nem energiacélú felhasználás valamennyi közlekedési alágazatban.

1.2.5.3. Egyéb ágazatok

Nem energiacélú felhasználás a "Kereskedelmi és közszolgáltatások", "Háztartások", "Mezőgazdaság" és "Máshol nem szereplő - egyéb" kategóriákban.

1.2.6. VÉGSŐENERGIA-FOGYASZTÁS - IPARI ÁGAZAT

1.2.6.1. Vas és acél

1.2.6.2. Vegyi és petrolkémiai ipar

1.2.6.3. Nemvasfémek

1.2.6.4. Nemfém ásványok

1.2.6.5. Szállítóeszköz

1.2.6.6. Gépek

1.2.6.7. Bányászat és kőfejtés

1.2.6.8. Élelmiszer-, ital- és dohányáru

1.2.6.9. Cellulóz, papír és nyomdai tevékenység

1.2.6.10. Fa és fatermékek

1.2.6.11. Építőipar

1.2.6.12. Textil- és bőripar

1.2.6.13. Máshol nem szereplő - Ipar

1.2.7. VÉGSŐENERGIA-FOGYASZTÁS - KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT

1.2.7.1. Vasút

1.2.7.2. Belvízi hajózás

1.2.7.3. Máshol nem szereplő - Közlekedés

1.2.8. Végsőenergia-fogyasztás - Egyéb ágazatok

1.2.8.1. Kereskedelmi és közszolgáltatások

1.2.8.2. Háztartások

1.2.8.3. Mezőgazdaság

1.2.8.4. Erdőgazdálkodás

1.2.8.5. Halászat

1.2.8.6. Máshol nem szereplő - Egyéb

1.2.9. IMPORT A SZÁRMAZÁSI ORSZÁG ÉS EXPORT A RENDELTETÉSI ORSZÁG SZERINT

Az importot a származási ország szerint, az exportot a rendeltetési ország szerint kell jelenteni. Alkalmazandó antracitra, kokszolható szénre, egyéb bitumenes kőszénre, szubbitumenes szénre, lignitre, kőszénbrikettre, kokszolókemence-kokszra, kőszénkátrányra, barnaszénbrikettre, tőzegre, tőzegtermékekre, olajpalára és olajhomokra.

1.2.10. Fűtőérték

Alkalmazandó antracitra, kokszolható szénre, egyéb bitumenes kőszénre, szubbitumenes szénre, lignitre, kőszénbrikettre, kokszolókemence-kokszra, gázkokszra, kőszénkátrányra, barnaszénbrikettre, tőzegre, tőzegtermékekre, olajpalára és olajhomokra.

A következő fő aggregátumok esetében mind a bruttó, mind a nettó fűtőértéket jelenteni kell:

1.2.10.1. Termelés

1.2.10.2. Import

1.2.10.3. Export

1.2.10.4. Kokszoló kemencében történő felhasználás

1.2.10.5. Nagyolvasztókban történő felhasználás

1.2.10.6. Főtevékenységű, csak villamos energiát, csak hőt, vagy kapcsoltan termelő létesítményekben történő felhasználás

1.2.10.7. Ipari felhasználás

1.2.10.8. Más célra

1.3. Mértékegységek

A mennyiségeket kt-ban (kilotonnában) kell bejelenteni, kivéve a feldolgozott gázok (gázgyári gáz, kamragáz, kohógáz, egyéb visszanyert gázok) esetében, amikor a bejelentett mennyiséget bruttó fűtőértéken alapuló terajoule-ban (TJ GCV) kell megadni.

A fűtőértéket megajoule/tonnában (MJ/t) kell jelenteni.

1.4. Eltérések és mentességek

Tárgytalan.

2. FÖLDGÁZ

2.1. Alkalmazandó energiatermékek

Ez a fejezet a földgázzal kapcsolatos jelentésre terjed ki.

2.2. Aggregátumok jegyzéke

Az aggregátumok következő listáját kell jelenteni a földgáz vonatkozásában.

2.2.1. Ellátási ágazat

Az ellátási ágazatra vonatkozó jelentett mennyiségeket volumenben és energiaegységben egyaránt ki kell fejezni, beleértve a bruttó és a nettó fűtőértéket is.

2.2.1.1. Belföldi termelés

Magában foglalja az offshore termelést is.

2.2.1.1.1. Kísérőgáz

Nyersolajjal elegyítve termelt földgáz.

2.2.1.1.2. Nem kísérőgáz

Csak gáz halmazállapotú szénhidrogént termelő lelőhelyekről származó földgáz.

2.2.1.1.3. Bányagáz

Szénbányában vagy szénrétegekben keletkező metán, amelyet a felszínre juttatnak, és a bányákban használnak fel, vagy csővezetéken továbbítanak a fogyasztókhoz.

2.2.1.2. Egyéb forrásokból származó termékek

2.2.1.2.1. Egyéb forrásokból származó termékek: Olaj- és kőolajtermékek

2.2.1.2.2. Egyéb forrásokból származó termékek: Szén

2.2.1.2.3. Egyéb forrásokból származó termékek: Megújuló energiák

2.2.1.3. Import

2.2.1.4. Export

2.2.1.5. Nemzetközi tartályhajók

2.2.1.6. Készletváltozások

2.2.1.7. Primer belföldi felhasználás

2.2.1.8. Visszanyerhető gáz

A nyitó és záró készletszinteket nemzeti területen, illetve külföldön tárolt készletként külön-külön kell jelenteni. "Készletszint": a bármely input-output ciklus során szállításra rendelkezésre álló gázmennyiség. Ez a különleges helyen (kimerült gáz- és/vagy olajmező, víztározó, sóbarlang, egyéb barlangok vagy egyéb), illetve cseppfolyósföldgáz-tárolóban tárolt, visszanyerhető földgázra utal. A párnagáz nem tartozik ide. A fűtőértékek jelentésére vonatkozó kötelezettség itt nem alkalmazandó.

2.2.1.9. A légkörbe visszajuttatott gáz

A termelőhelyen vagy a gázfeldolgozó üzemben a levegőbe juttatott gázmennyiség. A fűtőértékek jelentésére vonatkozó kötelezettség itt nem alkalmazandó.

2.2.1.10. Fáklyázott gáz

A termelőhelyen vagy a gázfeldolgozó üzemben fáklyákban elégetett gázmennyiség. A fűtőértékek jelentésére vonatkozó kötelezettség itt nem alkalmazandó.

2.2.2. ÁTALAKÍTÁSI ÁGAZAT

2.2.2.1. Főtevékenységű csak villamos energiát termelő létesítmények (erőművek)

2.2.2.2. Saját célra csak villamos energiát termelő létesítmények (erőművek)

2.2.2.3. Főtevékenységű CHP-létesítmények

2.2.2.4. Saját célra termelő CHP-létesítmények

2.2.2.5. Főtevékenységű termelők által csak hőt termelő létesítmények (fűtőművek)

2.2.2.6. Saját célra csak hőt termelő létesítmények (fűtőművek)

2.2.2.7. Gázművek

2.2.2.8. Kokszolókemencék

2.2.2.9. Kohók

2.2.2.10. Gáz cseppfolyóssá alakítása

2.2.2.11. Máshol nem szereplő - Átalakítás

2.2.3. ENERGIAÁGAZAT

2.2.3.1. Szénbányák

2.2.3.2. Kőolaj- és földgázkitermelés

2.2.3.3. Kőolaj-finomítókban történő felhasználás

2.2.3.4. Kokszolókemencék

2.2.3.5. Kohók

2.2.3.6. Gázművek

2.2.3.7. Villamosenergia-, CHP- és hőerőművek

2.2.3.8. Cseppfolyósítás (cseppfolyósított földgáz, LNG) vagy gázosítás

2.2.3.9. Gáz cseppfolyóssá alakítása

2.2.3.10. Máshol nem szereplő - Energia

2.2.4. TOVÁBBÍTÁSI VESZTESÉGEK

2.2.5. HÁLÓZATI VESZTESÉGEK

2.2.6. KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT

A végső energetikai célú felhasználást és a végső, nem energetikai célú felhasználást külön-külön kell jelenteni a következő aggregátumok vonatkozásában.

2.2.6.1. Közút

2.2.6.2. Csővezetékes szállítás

2.2.6.3. Belvízi hajózás

2.2.6.4. Máshol nem szereplő - Közlekedés/Szállítás

2.2.7. IPARI ÁGAZAT

A végső energetikai célú felhasználást és a végső, nem energetikai célú felhasználást külön-külön kell jelenteni a következő aggregátumok vonatkozásában.

2.2.7.1. Vas és acél

2.2.7.2. Vegyi és petrolkémiai ipar

2.2.7.3. Nemvasfémek

2.2.7.4. Nemfém ásványok

2.2.7.5. Szállítóeszközök

2.2.7.6. Gépek

2.2.7.7. Bányászat és kőfejtés

2.2.7.8. Élelmiszer-, ital- és dohányáru

2.2.7.9. Cellulóz, papír és nyomdai tevékenység

2.2.7.10. Fa és fatermékek

2.2.7.11. Építőipar

2.2.7.12. Textil- és bőripar

2.2.7.13. Máshol nem szereplő - Ipar

2.2.8. EGYÉB ÁGAZATOK

A végső energetikai célú felhasználást és a végső, nem energetikai célú felhasználást külön-külön kell jelenteni a következő aggregátumok vonatkozásában.

2.2.8.1. Kereskedelmi és közszolgáltatások

2.2.8.2. Lakossági

2.2.8.3. Mezőgazdaság

2.2.8.4. Erdőgazdálkodás

2.2.8.5. Halászat

2.2.8.6. Máshol nem szereplő - Egyéb

2.2.9. IMPORT A SZÁRMAZÁSI ORSZÁG ÉS EXPORT A RENDELTETÉSI ORSZÁG SZERINT

Jelenteni kell a teljes földgázmennyiséget és annak cseppfolyósított földgáz (LNG) részét, az import vonatkozásában származási, az export vonatkozásában rendeltetési országonként.

2.2.10. GÁZTÁROLÁSI KAPACITÁS

A gázhalmazállapotú gáztárolóhelyek és LNG-terminálok (az LNG-importterminálok és LNG-exportterminálok között további különbségtétellel) szerint külön kell jelenteni.

2.2.10.1. Elnevezés

A tárolóhely vagy az LNG-terminál neve.

2.2.10.2. Típus (csak a gázhalmazállapotú gáztárolóhelyek esetében)

A tárolóhely típusa (pl. kimerült gázmező, víztározó (víztartó réteg), sóbarlang stb.).

2.2.10.3. Hasznos kapacitás

A gáz-halmazállapotú gáz tárolóhelyei esetében: A teljes gáztárolási kapacitás mínusz a párnagáz. A párnagáz a teljes gázmennyiség, amely a megfelelő föld alatti tárolási nyomás fenntartásához és a termelési ciklus alatt a termelékenységi mutatók fenntartásához szükséges.

Az LNG-terminálok esetében: a teljes gáztárolási kapacitás gáz-halmazállapotú gázegyenértékben kifejezve.

2.2.10.4. Maximális termelés

A legnagyobb érték, amelyen a gáz az érintett tárolóhelyről kinyerhető; ez megfelel a maximális kinyerési kapacitásnak.

2.2.10.5. Újragázosítási vagy cseppfolyósítási kapacitás (kizárólag az LNG-terminálok esetében)

Jelenteni kell az importterminálok újragázosítási kapacitását és az exportterminálok cseppfolyósítási kapacitását.

2.3. Mértékegységek

A földgázmennyiségeket azok energiatartalma szerint, azaz terajoule-ban (TJ) a bruttó fűtőértéken kell jelenteni. Amennyiben fizikai mennyiségek megadását kérik, a mértékegység 106 m3 a gázra vonatkozó referenciafeltételek között (15 °C, 101 325 Pa).

A fűtőértéket kJ/m3-ben kell megadni a gázra vonatkozó referenciafeltételek között (15 °C, 101 325 Pa).

A hasznos kapacitást 106 m3-ben kell megadni a gázra vonatkozó referenciafeltételek között (15 °C, 101 325 Pa).

A maximális kitárolási, újragázosítási vagy cseppfolyósítási kapacitást 106 m3/napban kell megadni a gázra vonatkozó referenciafeltételek között (15 °C, 101 325 Pa).

3. VILLAMOS ENERGIA ÉS HŐ

3.1. Alkalmazandó energiatermékek

Ez a fejezet a hőre és a villamos energiára vonatkozik.

3.2. Aggregátumok jegyzéke

Az aggregátumok következő jegyzékét eltérő rendelkezés hiányában a hő és a villamos energia esetében jelenteni kell.

3.2.1. VILLAMOSENERGIA- ÉS HŐTERMELÉS

A következő egyedi meghatározások vonatkoznak az ebben a fejezetben szereplő villamosenergia- és hőaggregátumokra:

- Bruttó villamosenergia-termelés: valamennyi érintett áramfejlesztő egység által termelt villamos energia összessége (beleértve a szivattyús energiatározást), amelyet a fő generátorok termelési termináljain mértek.

- Bruttó hőtermelés: a létesítmény által termelt összes hő, beleértve a létesítmény (a helyiségek fűtésére, folyékony üzemanyaggal való fűtésre stb.) forró folyadékot használó segédberendezéseiben felhasznált hőt és a létesítmény/hálózat hőcseréje során fellépő veszteségeket, továbbá a kémiai folyamatokból származó, primer energiaformaként felhasznált hőt.

- Nettó villamosenergia-termelés: a bruttó villamosenergia-termelés, mínusz a segédüzemi berendezések által fogyasztott villamos energia és a fő transzformátorokban fellépő veszteségek.

- Nettó hőtermelés: az elosztórendszer számára átadott, a kimenő és visszajövő áramlás mérése által meghatározott hő.

A 3.2.1.1-3.2.1.11. pontokban szereplő aggregátumokat a főtevékenységű termelők és a saját célra termelők esetében külön-külön kell jelenteni. E két létesítménytípuson belül adott esetben a bruttó és nettó villamosenergia- és hőtermelést külön kell jelenteni a csak villamos energia-, a csak hőtermelő és a kapcsolt (CHP) erőművek esetében. A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő egységekben termelt bruttó villamos energia esetében annak alkategóriáját teljes egészében kapcsolt hő- és villamosenergia-üzemmódban kell megadni. A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő egységekben termelt nettó hő esetében az önállóan fogyasztott hőre vonatkozó külön tételt kell feltüntetni.

3.2.1.1. Nukleáris energia

3.2.1.2. Vízenergia (csak villamos energia esetében alkalmazandó)

3.2.1.3. Geotermikus energia

3.2.1.4. Napenergia

3.2.1.5. Árapály-, hullám-, tengeráram-energia (csak villamos energia esetében alkalmazandó)

3.2.1.6. Szélenergia (csak villamos energia esetében alkalmazandó)

3.2.1.7. Éghető tüzelőanyagok

Gyúlékony vagy éghető, azaz az oxigénnel reakcióba lépve jelentős hőmérséklet-növekedést okozó tüzelőanyagok, amelyeket közvetlenül villamosenergia- és/vagy hőtermelés céljából égetnek el.

3.2.1.8. Hőszivattyúk (csak hőtermelés esetében alkalmazandó)

3.2.1.9. Elektromos kazánok (csak hőtermelés esetében alkalmazandó)

3.2.1.10. Kémiai eljárásokból származó hő

Energia hozzáadása nélküli folyamatokból, pl. kémiai reakcióból származó hő. Nem tartozik ide az energiával működő folyamatokból származó hő, amelyet a megfelelő üzemanyagból termelt hőként kell bejelenteni.

3.2.1.11. Egyéb források

3.2.2. ELLÁTÁSI ÁGAZAT

A 3.2.2.1. és a 3.2.2.2. tekintetében a jelentett mennyiségeknek összhangban kell lenniük a 3.2.1.1-3.2.1.11. között szereplő aggregátumokra vonatkozóan jelentett értékekkel.

3.2.2.1. Bruttó összfogyasztás

3.2.2.2. Nettó összfogyasztás

3.2.2.3. Import

Az ország politikai határait átlépő villamosenergia-mennyiséget tekintjük importáltnak vagy exportáltnak, függetlenül attól, hogy sor került-e vámkezelésre. Ha a villamos energiát átszállítják egy ország területén, a mennyiséget importként és exportként is jelenteni kell.

3.2.2.4. Export

Lásd a 3.2.2.3. alatti magyarázatot. "Import".

3.2.2.5. Nemzetközi tartályhajók

3.2.2.6. Hőszivattyúk esetében használt (csak villamos energia esetében alkalmazandó)

3.2.2.7. Elektromos kazánok által felhasznált (csak villamos energia esetében alkalmazandó)

3.2.2.8. A szivattyús energiatározás esetében használt - tisztán szivattyús-tározós erőművek (csak villamos energia esetében alkalmazandó)

3.2.2.9. A szivattyús energiatározás esetében használt - vegyes üzemű vízerőművek (csak villamos energia esetében alkalmazandó)

3.2.2.10. Villamosenergia-termelésre fordított (csak hőtermelés esetében alkalmazandó)

3.2.3. TOVÁBBÍTÁSI VESZTESÉGEK

3.2.4. HÁLÓZATI VESZTESÉGEK

3.2.5. VÉGSŐENERGIA-FOGYASZTÁS - KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT

A végső energetikai célú felhasználást és a végső, nem energetikai célú felhasználást külön-külön kell jelenteni a következő aggregátumok vonatkozásában.

3.2.5.1. Vasút

3.2.5.2. Csővezetékes szállítás

3.2.5.3. Közút

3.2.5.4. Belvízi hajózás

3.2.5.5. Máshol nem szereplő - Közlekedés/Szállítás

3.2.6. VÉGSŐENERGIA-FOGYASZTÁS - EGYÉB ÁGAZATOK

3.2.6.1. Kereskedelmi és közszolgáltatások

3.2.6.2. Háztartások

3.2.6.3. Mezőgazdaság

3.2.6.4. Erdőgazdálkodás

3.2.6.5. Halászat

3.2.6.6. Máshol nem szereplő - Egyéb

3.2.7. ENERGIAÁGAZAT

Nem tartoznak ide az erőmű saját felhasználása, és a szivattyús energiatározáshoz, hőszivattyúkhoz és az elektromos kazánokhoz felhasznált mennyiségek.

3.2.7.1. Szénbányák

3.2.7.2. Kőolaj- és földgázkitermelés

3.2.7.3. Kőszénbrikett-üzemek

3.2.7.4. Kokszolókemencék

3.2.7.5. Barnaszénbrikett-/tőzegbrikett-üzemek

3.2.7.6. Gázművek

3.2.7.7. Kohók

3.2.7.8. Kőolaj-finomítók

3.2.7.9. Nukleáris ipar

3.2.7.10. Széncseppfolyósító üzemek

3.2.7.11. Cseppfolyósítás (cseppfolyósított földgáz, LNG)/Gázzá visszaalakító üzemek

3.2.7.12. Gázosító üzemek (biogáz)

3.2.7.13. Gáz cseppfolyóssá alakítása

3.2.7.14. Faszén-előállító üzemek

3.2.7.15. Máshol nem szereplő - Energia

3.2.8. IPARI ÁGAZAT

3.2.8.1. Vas és acél

3.2.8.2. Vegyi és petrolkémiai ipar

3.2.8.3. Nemvasfémek

3.2.8.4. Nemfém ásványok

3.2.8.5. Szállítóeszköz

3.2.8.6. Gépek

3.2.8.7. Bányászat és kőfejtés

3.2.8.8. Élelmiszer-, ital- és dohányáru

3.2.8.9. Cellulóz, papír és nyomdai tevékenység

3.2.8.10. Fa és fatermékek

3.2.8.11. Építőipar

3.2.8.12. Textil- és bőripar

3.2.8.13. Máshol nem szereplő - Ipar

3.2.9. IMPORT ÉS EXPORT

A villamosenergia- és hőmennyiség-behozatalt és -kivitelt az import vonatkozásában származási, az export vonatkozásában rendeltetési országonként kell jelenteni. Lásd a 3.2.2.3. alatti magyarázatot. «Import».

3.2.10. A SAJÁT CÉLRA TERMELŐK NETTÓ TERMELÉSE

A saját célra termelők nettó villamosenergia-termelését és nettó hőfejlesztését külön kell jelenteni a csak villamosenergia-, a csak hőtermelő és a kapcsolt (CHP) létesítmények esetében, a következő üzemekre vagy tevékenységekre:

3.2.10.1. Energiaágazat: Szénbányák

3.2.10.2. Energiaágazat: Kőolaj- és földgázkitermelés

3.2.10.3. Energiaágazat: Kőszénbrikett-üzemek

3.2.10.4. Energiaágazat: Kokszolókemencék

3.2.10.5. Energiaágazat: Barnaszénbrikett-/tőzegbrikett-üzemek

3.2.10.6. Energiaágazat: Gázművek

3.2.10.7. Energiaágazat: Kohók

3.2.10.8. Energiaágazat: Kőolaj-finomítók

3.2.10.9. Energiaágazat: Széncseppfolyósító üzemek

3.2.10.10. Energiaágazat: Cseppfolyósítás (cseppfolyósított földgáz, LNG)/Gázzá visszaalakító üzemek

3.2.10.11. Energiaágazat: Gázosító üzemek (biogáz)

3.2.10.12. Energiaágazat: Gáz cseppfolyóssá alakítása

3.2.10.13. Energiaágazat: Faszén-előállító üzemek

3.2.10.14. Energiaágazat: Máshol nem szereplő - Energia

3.2.10.15. Gazdasági ágazat: Vas és acél

3.2.10.16. Gazdasági ágazat: Vegyi és petrolkémiai ipar

3.2.10.17. Gazdasági ágazat: Színesfémipar

3.2.10.18. Gazdasági ágazat: Nemfém ásványok

3.2.10.19. Gazdasági ágazat: Szállítóeszköz

3.2.10.20. Gazdasági ágazat: Gépek

3.2.10.21. Gazdasági ágazat: Bányászat és kőfejtés

3.2.10.22. Gazdasági ágazat: Élelmiszer-, ital- és dohányáru

3.2.10.23. Gazdasági ágazat: Cellulóz, papír és nyomdai tevékenység

3.2.10.24. Gazdasági ágazat: Fa és fatermékek

3.2.10.25. Gazdasági ágazat: Építőipar

3.2.10.26. Gazdasági ágazat: Textil- és bőripar

3.2.10.27. Gazdasági ágazat: Máshol nem szereplő - Ipar

3.2.10.28. Közlekedési ágazat: Vasút

3.2.10.29. Közlekedési ágazat: Csővezetékes szállítás

3.2.10.30. Közlekedési ágazat: Közút

3.2.10.31. Közlekedési ágazat: Máshol nem szereplő - Közlekedés/Szállítás

3.2.10.32. Egyéb ágazatok: Lakossági

3.2.10.33. Egyéb ágazatok: Kereskedelmi és közszolgáltatások

3.2.10.34. Egyéb ágazatok: Mezőgazdaság/erdőgazdálkodás

3.2.10.35. Egyéb ágazatok: Halászat

3.2.10.36. Egyéb ágazatok: Máshol nem szereplő - Egyéb

3.2.11. NETTÓ VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS ÁGAZATONKÉNT

A teljes nettó villamosenergia-termelést és a saját célra felhasznált részt (a főtevékenységű termelő és a saját célra termelő közötti felosztás nélkül) a háztartásokra, a kereskedelmi és közszolgáltatásokra, az energiaágazatra, az ipari ágazatra és más ágazatokra vonatkozóan külön kell bejelenteni a következő tüzelőanyag-csoportok mindegyikére vonatkozóan:

3.2.11.1. Nap-fényelektromos energia

3.2.11.2. Szilárd, folyékony és gázhalmazállapotú bioüzemanyagok

3.2.11.3. Egyéb megújuló anyagok

3.2.11.4. Földgáz

3.2.11.5. Egyéb (nem megújuló anyagok)

3.2.12. BRUTTÓ VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS ÉS HŐFEJLESZTÉS ÉGHETŐ ÜZEMANYAGOKBÓL

Az alábbiakban felsorolt tüzelőanyagokból előállított bruttó villamos energia, az értékesített hő és a felhasznált tüzelőanyag mennyiségét, beleértve ezek teljes energiatartalmát a főtevékenységű termelők és a saját célra termelők vonatkozásában külön-külön kell jelenteni. E két termelőtípuson belül adott esetben ezt a villamosenergia- és hőtermelést külön kell jelenteni a csak villamosenergia-, a csak hőtermelő és a kapcsolt (CHP) erőművek tekintetében.

3.2.12.1. Antracit

3.2.12.2. Kokszolható szén

3.2.12.3. Egyéb bitumenes kőszén

3.2.12.4. Szubbitumenes szén

3.2.12.5. Lignit

3.2.12.6. Tőzeg

3.2.12.7. Kőszénbrikett

3.2.12.8. Kokszolókemence-koksz

3.2.12.9. Gázkoksz

3.2.12.10. Kőszénkátrány

3.2.12.11. Barnaszénbrikettek

3.2.12.12. Gázgyári gáz

3.2.12.13. Kokszolókemence-gáz

3.2.12.14. Kohógáz

3.2.12.15. Egyéb visszanyert gázok

3.2.12.16. Tőzegtermékek

3.2.12.17. Olajpala és olajhomok

3.2.12.18. Nyersolaj

3.2.12.19. Földgáz-kondenzátum (NGL)

3.2.12.20. Finomítói gáz

3.2.12.21. Cseppfolyósított szénhidrogéngáz

3.2.12.22. Nafta

3.2.12.23. Kerozin típusú sugárhajtómű-üzemanyag

3.2.12.24. Egyéb kerozin

3.2.12.25. Gázolaj/dízelolaj

3.2.12.26. Fűtőolaj

3.2.12.27. Bitumen

3.2.12.28. Petróleumkoksz

3.2.12.29. Egyéb olajtermékek

3.2.12.30. Földgáz

3.2.12.31. Ipari hulladék

3.2.12.32. Megújuló kommunális hulladék

3.2.12.33. Nem megújuló kommunális hulladék

3.2.12.34. Szilárd bio-tüzelőanyagok

3.2.12.35. Biogázok

3.2.12.36. Biodízel

3.2.12.37. Biobenzin

3.2.12.38. Egyéb folyékony bioüzemanyagok

3.2.13. MAXIMÁLIS NETTÓ ELEKTROMOS KAPACITÁS

A kapacitást a vonatkozó beszámolási év december 31-én érvényes állapot szerint és az alább feltüntetett tüzelőanyagok tekintetében kell jelenteni. Magában foglalja a csak villamosenergia- és a CHP-egységek elektromos kapacitását egyaránt. A maximális nettó elektromos kapacitást a főtevékenységű és a saját célra termelők esetében egyaránt jelenteni kell. A maximális nettó elektromos kapacitás a valamennyi erőmű adott működési időszak során egyénileg mért maximális nettó kapacitásának összege. A jelen célok vonatkozásában a működési időszakot folyamatosnak kell tekinteni: a gyakorlatban ez legalább napi 15 órát jelent. A maximális nettó kapacitás az a maximális potenciál, amely az egyetlen, folyamatos működésre képes aktív potenciál, miközben valamennyi erőmű működik, a hálózat kimeneti pontján.

3.2.13.1. Nukleáris energia

3.2.13.2. Tiszta vízerőművek

3.2.13.3. Vegyes üzemű vízerőművek

3.2.13.4. Tisztán szivattyús-tározós erőművek

3.2.13.5. Geotermikus energia

3.2.13.6. Fotovoltaikus napenergia

3.2.13.7. Napból származó hőenergia

3.2.13.8. Árapály-, hullám-, tengeráram-energia

3.2.13.9. Szélenergia

3.2.13.10. Éghető tüzelőanyagok

3.2.13.10.1. Az előállítás típusa: Gőz

3.2.13.10.2. Az előállítás típusa: Belső égés

3.2.13.10.3. Az előállítás típusa: Gázturbina

3.2.13.10.4. Az előállítás típusa: Kombinált ciklus

3.2.13.10.5. Az előállítás típusa: Egyéb

3.2.13.11. Egyéb források

3.2.14. ÉGHETŐ TÜZELŐANYAGOK MAXIMÁLIS NETTÓ ELEKTROMOS KAPACITÁSA

Az éghető tüzelőanyagok maximális nettó elektromos kapacitását a főtevékenységű és a saját célra termelők esetében egyaránt jelenteni kell, az alábbiakban említett, egyféle tüzelőanyagot használó vagy vegyes tüzelésű erőművek valamennyi típusa esetén külön-külön. A vegyes tüzelésű rendszerek csak olyan egységeket foglalnak magukban, amelyek folyamatosan képesek egynél többfajta tüzelőanyagot elégetni. A különböző tüzelőanyagokat használó, különálló egységekkel rendelkező erőműveket a megfelelő egyféle tüzelőanyagot használó kategóriák között kell felosztani. Minden vegyes tüzelésű erőmű esetében jelezni kell, melyek az elsődleges és melyek az alternatív tüzelőanyagok.

3.2.14.1. Egyféle tüzelőanyagot használó (az elsődleges tüzelőanyagok valamennyi kategóriája tekintetében)

3.2.14.2. Vegyes tüzelésű, szilárd és folyékony tüzelőanyagok

3.2.14.3. Vegyes tüzelésű, szilárd tüzelőanyagok és földgáz

3.2.14.4. Vegyes tüzelésű, folyékony tüzelőanyagok és földgáz

3.2.14.5. Vegyes tüzelésű, szilárd/folyékony tüzelőanyagok és földgáz

3.2.15. ÚJONNAN BEÉPÍTETT ÉS LEÁLLÍTOTT ELEKTROMOS KAPACITÁS

Az újonnan telepített kapacitás a referenciaévben üzembe helyezett termelőegységek maximális nettó elektromos kapacitása. A leállított kapacitás az a maximális nettó elektromos kapacitás, amely a referenciaévben már nem üzemel.

A 3.2.13. és 3.2.14. pontban feltüntetett összes tüzelőanyag esetében az újonnan beépített és leállított kapacitást a referenciaévre vonatkozóan kell jelenteni.

3.2.16. AKKUMULÁTOROK

Az akkumulátor tárolási kapacitása vagy energiakapacitása az akkumulátor által tárolható teljes energiamennyiség. A névleges teljesítmény az a maximális kisütési sebesség, amelyet az akkumulátor képes elérni, a teljesen feltöltött állapottól kezdve. Az alábbi információkat a hálózathoz csatlakoztatott és tárolási/kiegyenlítő elemként használt akkumulátorokra vonatkozóan kell bejelenteni. Csak az 1 MWh vagy annál nagyobb tárolókapacitású akkumulátorokat kell bejelenteni, és csak a hálózattal való cserét kell bejelenteni.

3.2.16.1. Az akkumulátorok tárolási kapacitása

3.2.16.2. Az akkumulátorok névleges teljesítménye

3.2.16.3. Az akkumulátorokból a hálózatba betáplált villamos energia

3.2.16.4. A hálózatból az akkumulátorok töltésére használt villamos energia

A fenti elemek mindegyikét a tárolási kapacitás következő méretcsoportjaira kell bontani:

- 1 MWh-tól 10 MWh-ig

- Több mint 10 MWh-tól 100 MWh-ig

- Több mint 100 MWh.

3.3. Mértékegységek

A villamos energiát GWh-ban (gigawattóra), a hőt TJ-ban (terajoule), a kapacitást pedig MW-ban (megawatt) kell jelenteni. Az akkumulátorok esetében a tárolási kapacitást MWh-ban, a névleges teljesítményt pedig MW-ban kell jelenteni.

Amennyiben meg kell adni egyéb tüzelőanyagokat is, az azok jelentéstételére vonatkozó mértékegységek az e melléklet vonatkozó fejezeteiben foglaltak szerint alkalmazandók.

4. OLAJ- ÉS KŐOLAJTERMÉKEK

4.1. Alkalmazandó energiatermékek

Eltérő rendelkezés hiányában az adatgyűjtés valamennyi, az A. melléklet 3.4. fejezetében felsorolt energiatermékre vonatkozik. OLAJ (nyersolaj és kőolajtermékek)

4.2. Aggregátumok jegyzéke

Az aggregátumok következő jegyzékét eltérő rendelkezés hiányában az előző bekezdésben felsorolt valamennyi energiatermék esetében jelenteni kell.

4.2.1. NYERSOLAJ, FÖLDGÁZ-KONDENZÁTUMOK (NGL), FINOMÍTÓI NYERSANYAGOK, ADALÉKOK ÉS EGYÉB SZÉNHIDROGÉNEK KÉSZLETEI

A következő aggregátumokat a nyersolaj, a földgáz-kondenzátumok, a finomítói nyersanyagok, az adalékok/oxigenátok, adalékokban/oxigenátokban lévő bioüzemanyagok és egyéb szénhidrogének vonatkozásában kell jelenteni:

4.2.1.1. Belföldi termelés

Finomítói nyersanyagokra és bioüzemanyagokra nem alkalmazandó.

4.2.1.2. Egyéb forrásokból származó termékek.

A nyersolajra, földgáz-kondenzátumokra és a finomítói nyersanyagokra nem alkalmazandó.

4.2.1.2.1. Egyéb forrásokból származó termékek: szénből

4.2.1.2.2. Egyéb forrásokból származó termékek: földgázból

4.2.1.2.3. Egyéb forrásokból származó termékek: megújuló energiákból

4.2.1.2.4. Egyéb forrásokból származó termékek: hidrogénből

4.2.1.3. A petrolkémiai ágazatból történő visszaáramlás

Csak finomítói nyersanyagokra alkalmazandó.

4.2.1.4. Transzferált termékek

Csak finomítói nyersanyagokra alkalmazandó.

4.2.1.5. Import

Magában foglalja a feldolgozási megállapodások keretében importált vagy exportált nyersolaj- és termékmennyiségeket (azaz a bérfinomítást). A nyersolajat és a földgáz-kondenzátumokat a végső származási országból származónak kell jelenteni; a finomítói nyersanyagokat és a késztermékeket az utolsó szállítás országából származónak kell jelenteni. Magában foglalja az importált cseppfolyósított földgáz visszagázosítása során nyert valamennyi gázfolyadékot (pl. a cseppfolyósított szénhidrogéngázt) és a petrolkémiai ipar által közvetlenül importált vagy exportált kőolajtermékeket. Megjegyzés: a közlekedési üzemanyagokkal nem kevert (azaz tiszta formájukban előforduló) bioüzemanyagokkal való kereskedelmet nem itt kell jelenteni. Vámszabad területen belüli feldolgozásra importált olaj újrakivitelét a feldolgozó országból a célországba történő termékexportként kell jelenteni.

4.2.1.6. Export

Az importra vonatkozó megjegyzés (4.2.1.5.) analóg módon alkalmazandó az exportra.

4.2.1.7. Közvetlen felhasználás

4.2.1.8. Készletváltozások

4.2.1.9. Megfigyelt finomítói felhasználás

A finomítói felhasználásnál mért mennyiségek.

4.2.1.10. Finomítói veszteségek

A (megfigyelt) finomítói felhasználás és a bruttó finomítói termelés különbsége. A veszteségekre a lepárlási folyamat során a párolgás miatt kerülhet sor. A jelentett veszteségek pozitívak. Térfogat-növekedés lehetséges, tömegnövekedés azonban nem.

4.2.1.11. A nemzeti területen tárolt teljes nyitókészletek

4.2.1.12. A nemzeti területen tárolt teljes zárókészletek

4.2.1.13. Fűtőérték (nettó)

4.2.1.13.1. Termelés (finomítói nyersanyagokra és adalékokban/oxigenátoknál lévő bioüzemanyagokra nem alkalmazandó)

4.2.1.13.2. Import (adalékokban/oxigenátoknál lévő bioüzemanyagokra nem alkalmazandó)

4.2.1.13.3. Export (adalékokban/oxigenátoknál lévő bioüzemanyagokra nem alkalmazandó)

4.2.1.13.4. Teljes átlag

4.2.2. OLAJTERMÉKEK ELLÁTÁSA

A következő aggregátumok csak a késztermékekre alkalmazandók (finomítói gáz, etán, cseppfolyósított szénhidrogéngáz, nafta, motorbenzin, beleértve a biobenzin részét, repülőbenzin, benzin típusú sugárhajtómű-üzemanyag, kerozin típusú sugárhajtómű-üzemanyag, beleértve a biokerozin részét, egyéb kerozin, gázolaj/dízelolaj, alacsony és magas kéntartalmú fűtőolaj, lakkbenzin és SBP, kenőanyagok, bitumen, paraffinviaszok, petrolkoksz és egyéb termékek). A közvetlen égetésre használt nyersolajat és földgáz-kondenzátumokat a késztermékek szállítása és a termékek közötti transzferek pont alatt kell bejelenteni.

4.2.2.1. Kapott elsődleges termékek

4.2.2.2. Bruttó finomítói termelés

4.2.2.3. Újrahasznosított termékek

4.2.2.4. Finomítói tüzelőanyag (Kőolaj-finomítók)

A finomítókban villamos energia és értékesített hő termelésére felhasznált tüzelőanyagokat is ebben a kategóriában kell feltüntetni.

4.2.2.4.1. Csak villamos energiát termelő egységekben/erőművekben felhasznált

4.2.2.4.2. CHP-egységekben felhasznált

4.2.2.4.3. Csak hőtermelő egységekben/fűtőművekben felhasznált

4.2.2.5. Import

Az importra vonatkozó megjegyzés (4.2.1.5.) analóg módon alkalmazandó itt is.

4.2.2.6. Export

Az importra vonatkozó megjegyzés (4.2.1.5.) analóg módon alkalmazandó itt is.

4.2.2.7. Nemzetközi tartályhajók

4.2.2.8. Termékek közötti transzferek

4.2.2.9. Transzferált termékek

4.2.2.10. Készletváltozások

4.2.2.11. Nyitó készletszintek

4.2.2.12. Záró készletszintek

4.2.2.13. Főtevékenységű termelők készletváltozásai

Közüzemek által fenntartott készletváltozások, amelyek más pontok alatt jelentett készletszintekbe, illetve készletváltozásokba nem tartoznak belek. A készletfelhalmozás negatív, a készletfelhasználás pedig pozitív számként van feltüntetve.

4.2.2.14. Átlagos nettó fűtőérték

4.2.3. SZÁLLÍTÁSOK A PETROLKÉMIAI ÁGAZATBA

A kőolajkésztermékek megfigyelt szállításai elsődleges forrásokból (pl. finomítók, keverőüzemek stb.) a hazai piacra.

4.2.3.1. Bruttó szállítások a petrolkémiai ágazatba

4.2.3.2. A petrolkémiai ágazat energetikai célú felhasználása

A petrolkémiai folyamatokhoz, pl. a gőzkrakkoláshoz tüzelőanyagként felhasznált olajmennyiségek.

4.2.3.3. A petrolkémiai ágazatban nem energetikai célú felhasználás

A petrolkémiai ágazatban etilén-, propilén-, butilén-, szintetikusgáz-, aromások, butadién- és egyéb szénhidrogén-alapú nyersanyagok előállításának céljából pl. gőzkrakkolás, aromatizálás, gőzreformálás és hasonló eljárások során felhasznált olajmennyiségek. Nem foglalja magában a tüzelőanyagként felhasznált olajmennyiségeket.

4.2.3.4. A petrolkémiai ágazatból a finomítókba történő visszaáramlás

4.2.4. ÁTALAKÍTÁSI ÁGAZAT

Mind az energetikai célú, mind a nem energetikai célú felhasználás mennyiségeit be kell jelenteni.

4.2.4.1. Főtevékenységű csak villamos energiát termelő létesítmények (erőművek)

4.2.4.2. Saját célra csak villamos energiát termelő létesítmények (erőművek)

4.2.4.3. Főtevékenységű CHP-létesítmények

4.2.4.4. Saját célra termelő CHP-létesítmények

4.2.4.5. Főtevékenységű termelők által csak hőt termelő létesítmények (fűtőművek)

4.2.4.6. Saját célra csak hőt termelő létesítmények (fűtőművek)

4.2.4.7. Gázgyárak/Gázosító üzemek

4.2.4.8. Kevert földgáz

4.2.4.9. Kokszolókemencék

4.2.4.10. Kohók

4.2.4.11. Petrolkémiai ipar

4.2.4.12. Kőszénbrikett-üzemek

4.2.4.13. Máshol nem szereplő - Átalakítás

4.2.5. ENERGIAÁGAZAT

Mind az energetikai célú, mind a nem energetikai célú felhasználás mennyiségeit be kell jelenteni.

4.2.5.1. Szénbányák

4.2.5.2. Kőolaj- és földgázkitermelés

4.2.5.3. Kokszoló kemencék

4.2.5.4. Nagyolvasztók

4.2.5.5. Gázgyárak

4.2.5.6. A (kapcsolt és nem kapcsolt) erőművek, fűtőművek saját felhasználása

4.2.5.7. Máshol nem szereplő - Energia

4.2.6. TOVÁBBÍTÁSI ÉS ELOSZTÁSI VESZTESÉGEK

Mind az energetikai célú, mind a nem energetikai célú felhasználás mennyiségeit be kell jelenteni.

4.2.7. VÉGSŐENERGIA-FOGYASZTÁS - IPARI ÁGAZAT

Mind az energetikai célú, mind a nem energetikai célú felhasználás mennyiségeit be kell jelenteni.

4.2.7.1. Vas és acél

4.2.7.2. Vegyi és petrolkémiai ipar

4.2.7.3. Nemvasfémek

4.2.7.4. Nemfém ásványok

4.2.7.5. Szállítóeszköz

4.2.7.6. Gépek

4.2.7.7. Bányászat és kőfejtés

4.2.7.8. Élelmiszer-, ital- és dohányáru

4.2.7.9. Cellulóz, papír és nyomdai tevékenység

4.2.7.10. Fa és fatermékek

4.2.7.11. Építőipar

4.2.7.12. Textil- és bőripar

4.2.7.13. Máshol nem szereplő - Ipar

4.2.8. VÉGSŐENERGIA-FOGYASZTÁS - KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT

Mind az energetikai célú, mind a nem energetikai célú felhasználás mennyiségeit be kell jelenteni.

4.2.8.1. Nemzetközi légi közlekedés

4.2.8.2. Belföldi légi közlekedés

4.2.8.3. Közút

4.2.8.4. Vasút

4.2.8.5. Belvízi hajózás

4.2.8.6. Csővezetékes szállítás

4.2.8.7. Máshol nem szereplő - Közlekedés/Szállítás

4.2.9. VÉGSŐENERGIA-FOGYASZTÁS - EGYÉB ÁGAZATOK

Mind az energetikai célú, mind a nem energetikai célú felhasználás mennyiségeit be kell jelenteni.

4.2.9.1. Kereskedelmi és közszolgáltatások

4.2.9.2. Háztartások

4.2.9.3. Mezőgazdaság

4.2.9.4. Erdőgazdálkodás

4.2.9.5. Halászat

4.2.9.6. Máshol nem szereplő - Egyéb

4.2.10. IMPORT A SZÁRMAZÁSI ORSZÁG ÉS EXPORT A RENDELTETÉSI ORSZÁG SZERINT

Az importot származási ország szerint, az exportot rendeltetési ország szerint kell jelenteni. Az importra vonatkozó megjegyzés (4.2.1.5.) analóg módon alkalmazandó itt is.

4.2.11. FINOMÍTÓI KAPACITÁS

A teljes nemzeti finomítói kapacitást és az éves kapacitást finomítónkénti bontásban, ezer tonna/évben kell megadni. A következő adatokat kell jelenteni:

4.2.11.1. Név/hely

4.2.11.2. Atmoszferikus lepárlás

4.2.11.3. Vákuumlepárlás

4.2.11.4. Krakkolás (termikus)

4.2.11.4.1. Ebből: viszkozitástörés

4.2.11.4.2. Ebből: kokszolás

4.2.11.5. Krakkolás (katalitikus)

4.2.11.5.1. Ebből: fluid katalitikus krakkolás

4.2.11.5.2. Ebből: hidrokrakkolás

4.2.11.6. Reformálás

4.2.11.7. Kéntelenítés

4.2.11.8. Alkilezés, polimerizáció, izomerizálás

4.2.11.9. Éterezés

4.3. Mértékegységek

A mennyiségeket kt-ban (kilotonna) kell jelenteni. A fűtőértéket megajoule/tonnában (MJ/t) kell jelenteni.

4.4. Mentességek

Ciprus mentesül a 4.2.9. szakaszban (Végsőenergia-fogyasztás - Egyéb ágazatok) meghatározott aggregátumok jelentése alól; csak a teljes értékeket kell jelenteni. Ciprus mentesül a nem energetikai célú felhasználás 4.2.4. szakaszban (Átalakítási ágazat), 4.2.5. szakaszban (Energiaágazat), 4.2.7. szakaszban (Ipar), 4.2.7.2. szakaszban (Ipari ágazat - ebből: vegyi és petrolkémiai ipar), 4.2.8. szakaszban (Közlekedés) és 4.2.9. szakaszban (Egyéb ágazatok) való jelentése alól.

5. MEGÚJULÓ ÉS HULLADÉKBÓL NYERT ENERGIA

5.1. Alkalmazandó energiatermékek

Eltérő rendelkezés hiányában az adatgyűjtés valamennyi, az A. melléklet 3.5. fejezetében felsorolt energiatermékre vonatkozik. MEGÚJULÓ ÉS HULLADÉKBÓL NYERT ENERGIÁK Csak energetikai célra (például villamosenergia- és hőtermelés, energia-visszanyeréssel együtt járó égés céljából, a közlekedésben használt mozgó motorokban és helyhez kötött motorokban) felhasznált tüzelőanyag-mennyiségeket kell jelenteni. A nem energetikai célú fosszilis tüzelőanyagok helyettesítésére felhasznált megújulóenergia-termékek mennyiségeit az 5.2.9. szakaszban kell feltüntetni, de azokat nem kell feltüntetni e fejezet többi szakaszában. Az 5.2.9. szakaszban szereplő jelentéstételből ki kell zárni a nem a fosszilis tüzelőanyagok helyettesítésére kifejlesztett megújuló termékeket, például a bútorgyártáshoz, az építőiparhoz és a papír-/kartonpapírgyártáshoz használt szilárd bioüzemanyagokat, az élelmiszeriparban használt alkoholokat és a textiliparban használt gyapotot/természetes szálakat. A passzív termikus energia nem tartozik az 5. cikkre vonatkozó jelentéstételbe (például: épületek fűtésére felhasznált passzív termikus napenergia).

5.2. Aggregátumok jegyzéke

Eltérő rendelkezés hiányában az aggregátumok következő jegyzékét az előző bekezdésben felsorolt valamennyi energiatermék esetében jelenteni kell. A környezeti hőt (hőszivattyúk) csak a következő ágazatok vonatkozásában kell jelenteni: Átalakítási ágazat (csak az értékesített hőre vonatkozó aggregátumok), Energiaágazat (csak a teljes, nincsenek alkategóriák), Ipar egésze (csak a teljes, nincsenek alkategóriák), Kereskedelmi és közszolgáltatások, Lakossági és Máshol nem szereplő - Egyéb. A környezeti hő (hőszivattyúk) esetében az Légtermikus, Geotermikus és Hidrotermikus alkategóriákat a belföldi termelés keretében kell bejelenteni. E három kategória mindegyikére vonatkozóan meg kell adni az "Ebből: a küszöbértéket meghaladó SPF-vel rendelkező hőszivattyúkból" alkategóriát. Az SPF (szezonális teljesítmény faktor) küszöbértékének összhangban kell lennie a 2009/28/EK irányelvvel és a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló (EU) 2018/2001 irányelvvel.

5.2.1. BRUTTÓ VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS ÉS HŐFEJLESZTÉS

A 3.2.1. fejezetben foglalt fogalommeghatározások alkalmazandók. Az 5.2.1.1.-5.2.1.18. pontokban szereplő aggregátumokat a főtevékenységű termelőkre és a saját célra termelőkre külön-külön kell jelenteni. E két létesítménytípuson belül adott esetben a bruttó villamosenergia- és bruttó hőtermelést a csak villamos energia-, a csak hőtermelő és a kapcsolt (CHP) erőművek esetében külön-külön kell jelenteni.

5.2.1.1. Tiszta vízerőművek (csak villamos energia esetében alkalmazandó)

5.2.1.2. Vegyes üzemű vízerőművek (csak villamos energia esetében alkalmazandó)

5.2.1.3. A tisztán szivattyús-tározós erőművek (csak villamos energia esetében alkalmazandó)

5.2.1.4. Geotermikus energia

5.2.1.5. Fotovoltaikus napenergia (csak villamos energia esetében alkalmazandó)

A fotovoltaikus napenergia tekintetében a következő, méretre vonatkozó alkategóriákat kell megadni:

5.2.1.5.1. Kevesebb mint 30 kW

5.2.1.5.2. 30 és 1 000 kW között

5.2.1.5.3. Több mint 1 000 kW

Az 5.2.1.5.1. - 5.2.1.5.3. tekintetében a tetőszerkezet és a hálózaton kívül alkategóriákat jelenteni kell. A hálózaton kívüli kategória megadása csak akkor kötelező, ha méretkategóriájában a fotovoltaikus kapacitás legalább 1 %-át teszi ki.

5.2.1.6. Napból származó hőenergia

5.2.1.7. Árapály-, hullám-, tengeráram-energia (csak villamos energia esetében alkalmazandó)

5.2.1.8. Szélenergia (csak villamos energia esetében alkalmazandó)

5.2.1.9. Szárazföldi szélenergia

5.2.1.10. Offshore szélenergia

5.2.1.11. Megújuló kommunális hulladék

5.2.1.12. Nem megújuló kommunális hulladék

5.2.1.13. Szilárd bio-tüzelőanyagok

5.2.1.14. Biogázok

5.2.1.15. Biodízel

5.2.1.16. Biobenzin

5.2.1.17. Egyéb folyékony bioüzemanyagok

5.2.1.18. Hőszivattyúk (csak hőtermelés esetében alkalmazandó)

5.2.2. ELLÁTÁSI ÁGAZAT

5.2.2.1. Termelés

5.2.2.2. Import

5.2.2.3. Export

5.2.2.4. Nemzetközi tartályhajók

5.2.2.5. Készletváltozások

5.2.3. ÁTALAKÍTÁSI ÁGAZAT

5.2.3.1. Főtevékenységű csak villamos energiát termelő létesítmények (erőművek)

5.2.3.2. Főtevékenységű, hőt és villamos energiát kapcsoltan termelő (CHP) erőművek

5.2.3.3. Főtevékenységű termelők által csak hőt termelő létesítmények (fűtőművek)

5.2.3.4. Saját célra csak villamos energiát termelő létesítmények (erőművek)

5.2.3.5. Hőt és villamos energiát saját célra kapcsoltan termelő (CHP) erőművek

5.2.3.6. Saját célra csak hőt termelő létesítmények (fűtőművek)

5.2.3.7. Kőszénbrikett-üzemek

5.2.3.8. Barnaszénbrikett-/tőzegbrikett-üzemek

5.2.3.9. Nagyolvasztók

5.2.3.10. A földgázhálózatba bevezetve (pl. kevert földgázt előállító üzemek)

5.2.3.11. Likvid fosszilis tüzelőanyagokkal keverve (pl. motorbenzin/dízel/kerozin)

5.2.3.12. Faszén-előállító üzemek

5.2.3.13. Máshol nem szereplő - Átalakítás

5.2.4. ENERGIAÁGAZAT

5.2.4.1. Gázosító üzemek (biogáz)

5.2.4.2. Villamosenergia-, CHP- és hőerőművek

5.2.4.3. Szénbányák

5.2.4.4. Kőszénbrikett-üzemek

5.2.4.5. Kokszolókemencék

5.2.4.6. Kőolaj-finomítók

5.2.4.7. Barnaszénbrikett-/tőzegbrikett-üzemek

5.2.4.8. Gázművek

5.2.4.9. Kohók

5.2.4.10. Faszén-előállító üzemek

5.2.4.11. Máshol nem szereplő - Energia

5.2.5. TOVÁBBÍTÁSI ÉS ELOSZTÁSI VESZTESÉGEK

5.2.6. VÉGSŐENERGIA-FOGYASZTÁS - IPARI ÁGAZAT

5.2.6.1. Vas és acél

5.2.6.2. Vegyi és petrolkémiai ipar

5.2.6.3. Nemvasfémek

5.2.6.4. Nemfém ásványok

5.2.6.5. Szállítóeszköz

5.2.6.6. Gépek

5.2.6.7. Bányászat és kőfejtés

5.2.6.8. Élelmiszer-, ital- és dohányáru

5.2.6.9. Cellulóz, papír és nyomdai tevékenység

5.2.6.10. Fa és fatermékek

5.2.6.11. Építőipar

5.2.6.12. Textil- és bőripar

5.2.6.13. Máshol nem szereplő - Ipar

5.2.7. VÉGSŐENERGIA-FOGYASZTÁS - KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT

5.2.7.1. Vasút

5.2.7.2. Közút

5.2.7.3. Belvízi hajózás

5.2.7.4. Belföldi légi közlekedés

5.2.7.5. Nemzetközi légi közlekedés

5.2.7.6. Máshol nem szereplő - Közlekedés/Szállítás

5.2.8. VÉGSŐENERGIA-FOGYASZTÁS - EGYÉB ÁGAZATOK

5.2.8.1. Kereskedelmi és közszolgáltatások

5.2.8.2. Háztartások

5.2.8.3. Mezőgazdaság

5.2.8.4. Erdőgazdálkodás

5.2.8.5. Halászat

5.2.8.6. Máshol nem szereplő - Egyéb

5.2.9. VÉGFELHASZNÁLÁS - NEM ENERGETIKAI CÉLÚ FELHASZNÁLÁS

a következő áruk esetében:

5.2.9.1. Közlekedési ágazat

5.2.9.2. Ipari ágazat

5.2.9.3. Egyéb ágazatok

A végfelhasználás - nem energetikai célú felhasználást a következő tüzelőanyag-csoportok tekintetében kell jelenteni:

5.2.9.4. Szilárd bio-tüzelőanyagok

5.2.9.5. Folyékony bioüzemanyagok

5.2.9.6. Biogázok

Az 5.2.9. szakaszban említett elemek jelentésére vonatkozó első referenciaév a 2024. A 2027. referenciaévig kizárólag az aggregát teljes végfelhasználás - nem energetikai célú felhasználás jelenthető az 5.2.9.1.-5.2.9.3. közötti cikkek helyett. Az 5.2.9. alatt jelentett mennyiségeket nem szükséges az 5.2.2.-5.2.8. alatt feltüntetni.

5.2.10. MAXIMÁLIS NETTÓ ELEKTROMOS KAPACITÁS

A kapacitást a vonatkozó beszámolási év december 31-én érvényes állapot szerint kell jelenteni. Magában foglalja a csak villamosenergia- és a CHP-egységek elektromos kapacitását egyaránt. A maximális nettó elektromos kapacitás a valamennyi állomás adott működési időszak során egyénileg mért maximális nettó kapacitásának összege. A jelen célok vonatkozásában a működési időszakot folyamatosnak kell tekinteni: a gyakorlatban ez legalább napi 15 órát jelent. A maximális nettó kapacitás az a maximális potenciál, amely az egyetlen, folyamatos működésre képes aktív potenciál, miközben valamennyi erőmű működik, a hálózat kimeneti pontján.

5.2.10.1. Tiszta vízerőművek

5.2.10.2. Vegyes üzemű vízerőművek

5.2.10.3. Tisztán szivattyús-tározós erőművek

5.2.10.4. Geotermikus energia

5.2.10.5. Fotovoltaikus napenergia

A fotovoltaikus napenergia tekintetében a következő, méretre vonatkozó alkategóriákat kell megadni:

5.2.10.5.1. Kevesebb mint 30 kW

5.2.10.5.2. 30 és 1 000 kW között

5.2.10.5.3. Több mint 1 000 kW

Az 5.2.10.5.1.-5.2.10.5.3. tekintetében a tetőszerkezet és a hálózaton kívül alkategóriákat jelenteni kell. A hálózaton kívüli kategória megadása csak akkor kötelező, ha méretkategóriájában a kapacitás legalább 1 %-át teszi ki.

5.2.10.6. Napból származó hőenergia

5.2.10.7. Árapály-, hullám-, tengeráram-energia

5.2.10.8. Szárazföldi szélenergia

5.2.10.9. Offshore szélenergia

5.2.10.10. Ipari hulladék

5.2.10.11. Kommunális hulladék

5.2.10.12. Szilárd bio-tüzelőanyagok

5.2.10.13. Biogázok

5.2.10.14. Biodízel

5.2.10.15. Biobenzin

5.2.10.16. Egyéb folyékony bioüzemanyagok

5.2.11. MŰSZAKI JELLEMZŐK

5.2.11.1. Napkollektorok felülete

A napkollektorok teljes felszerelt felületét kell jelenteni. A napkollektorok felülete csak a naphőenergia-termeléshez használt napkollektorokhoz kapcsolódik; a villamosenergia-termelésre használt napkollektor-felületről nem itt kell jelentést tenni (fotovoltaikus napenergia és koncentrált napenergia). Valamennyi napkollektor-felületet - mázas és mázatlan kollektorokat, sík és vákuumcsöves, energiahordozóként folyadékkal vagy levegővel működő kollektorokat - fel kell tüntetni.

5.2.11.2. Gyártási kapacitás a biobenzin esetében

5.2.11.3. Gyártási kapacitás a biodízel esetében

5.2.11.4. Gyártási kapacitás a bio sugárhajtómű-kerozin esetében

5.2.11.5. Gyártási kapacitás az egyéb folyékony bioüzemanyagok esetében

5.2.11.6. Átlagos nettó fűtőérték a biobenzin esetében

5.2.11.7. Átlagos nettó fűtőérték a bioetanol esetében

5.2.11.8. Átlagos nettó fűtőérték a biodízel esetében

5.2.11.9. Átlagos nettó fűtőérték a bio sugárhajtómű-kerozin esetében

5.2.11.10. Átlagos nettó fűtőérték az egyéb folyékony bioüzemanyagok esetében

5.2.11.11. Átlagos nettó fűtőérték a faszén esetében

5.2.11.12. A hőszivattyúk hőkapacitása: Légtermikus

5.2.11.12.1. A hőszivattyúk hőkapacitása: Légtermikus Levegő-levegő

5.2.11.12.2. A hőszivattyúk hőkapacitása: Légtermikus Levegő-víz

5.2.11.12.3. A hőszivattyúk hőkapacitása: Légtermikus Levegő-levegő (visszafordítható)

5.2.11.12.4. A hőszivattyúk hőkapacitása: Légtermikus Levegő-víz (visszafordítható)

5.2.11.12.5. A hőszivattyúk hőkapacitása: Légtermikus kipufogó Levegő-levegő

5.2.11.12.6. A hőszivattyúk hőkapacitása: Légtermikus kipufogó Levegő-víz

5.2.11.13. A hőszivattyúk hőkapacitása: Geotermikus energia

5.2.11.13.1. A hőszivattyúk hőkapacitása: Geotermikus energia Föld-levegő

5.2.11.13.2. A hőszivattyúk hőkapacitása: Geotermikus energia Föld-víz

5.2.11.14. A hőszivattyúk hőkapacitása: Hidrotermikus hő

5.2.11.14.1. A hőszivattyúk hőkapacitása: Hidrotermikus hő Víz-levegő

5.2.11.14.2. A hőszivattyúk hőkapacitása: Hidrotermikus hő Víz-víz

Az 5.2.11.12.-5.2.11.14.2. között említett cikkek mindegyikére vonatkozóan meg kell adni az alkategóriát "Ebből: a küszöbértéket meghaladó SPF-vel rendelkező hőszivattyúkból". A szezonális teljesítmény faktor (SPF) küszöbértékének meg kell felelnie a 2009/28/EK irányelvnek és a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek ( 4 ).

5.2.12. Szilárd bio-tüzelőanyagok és biogáz előállítása

A szilárd bio-tüzelőanyagok (faszén kivételével) össztermelését a következő tüzelőanyagok szerint kell megosztani:

5.2.12.1. Tűzifa, fahulladék és melléktermékek

5.2.12.1.1. Tűzifa, fahulladék és melléktermékek, ezen belül: fapellet

5.2.12.2. Feketelúg

5.2.12.3. Kipréselt cukornád

5.2.12.4. Állati hulladék

5.2.12.5. Egyéb növényi anyagok és maradékok

5.2.12.6. Az ipari hulladék megújuló része

A biogáz össztermelése a következő termelési módok között oszlik meg:

5.2.12.7. Anaerob erjesztésből származó biogáz: depóniagáz

5.2.12.8. Anaerob erjesztésből származó biogáz: szennyvíziszap-gáz

5.2.12.9. Anaerob erjesztésből származó biogáz: anaerob erjesztésből származó egyéb biogáz

5.2.12.10. Termikus folyamatokból származó biogáz

5.2.13. Import a származási ország ÉS export a rendeltetési ország szerint

Az importot származási ország szerint, az exportot rendeltetési ország szerint kell jelenteni. A biobenzinre, bioetanolra, a bio sugárhajtómű-kerozinra, a biodízelre, az egyéb folyékony bioüzemanyagokra és a fapelletre alkalmazandó.

5.3. Mértékegységek

A villamos energiát GWh-ban (gigawatt-óra), a hőt TJ-ban (terajoule), az elektromos kapacitást pedig MW-ban (megawatt) kell jelenteni.

A jelentett mennyiségeket terajoule-ban (TJ) a nettó fűtőértéken (NCV) kell bejelenteni, a faszén, a biobenzin, a bioetanol, a bio sugárhajtómű-kerozin, a biodízel és az egyéb folyékony bio-tüzelőanyagok kivételével, amelyeket kt-ban (kilotonna) kell bejelenteni.

A fűtőértéket megajoule/tonnában (MJ/t) kell jelenteni.

A napkollektorok felületét 1 000 m2-ben kell jelenteni.

A gyártási kapacitást kt (kilotonna)/év-ben kell jelenteni.

6. Éves atomenergia-statisztika

A nukleáris energia polgári felhasználására vonatkozóan a következő adatokat kell jelenteni:

6.1. Aggregátumok jegyzéke

6.1.1. DÚSÍTÓ KAPACITÁS

A működő dúsítóüzemek éves szeparációsmunka-kapacitása (urán izotópszeparációja).

6.1.2. FRISS FŰTŐELEMEK GYÁRTÁSI KAPACITÁSA

A fűtőanyaggyártó üzemek éves gyártási kapacitása. A MOX-fűtőanyagot gyártó üzemek nem tartoznak ide.

6.1.3. MOX-FŰTŐANYAGOT GYÁRTÓ ÜZEMEK KAPACITÁSA.

A MOX-fűtőelemgyártó üzemek éves gyártási kapacitása.

A MOX-fűtőanyag plutónium és urán keverékét tartalmazza (kevert oxid).

6.1.4. FRISS FŰTŐELEMEK GYÁRTÁSA

Befejezett friss fűtőelemek gyártása a nukleárisfűtőanyag-gyártó üzemekben. A pálcák vagy más résztermékek nem tartoznak ide. A MOX-fűtőanyagot gyártó üzemek szintén nem tartoznak ide.

6.1.5. MOX-FŰTŐELEMEK GYÁRTÁSA

Befejezett friss fűtőelemek gyártása a MOX-fűtőanyag-gyártó üzemekben. A pálcák vagy más résztermékek nem tartoznak ide.

6.1.6. NUKLEÁRIS HŐ TERMELÉSE

Az atomreaktorok által villamosenergia-termeléshez vagy más hasznos felhasználásra fejlesztett hő teljes mennyisége.

6.1.7. A VÉGLEGESEN KIMERÜLT, BESUGÁRZOTT FŰTŐELEMEK ÉVI ÁTLAGOS KIÉGÉSE

Azon fűtőelemek kiégésének számított átlaga, amelyeket az érintett tárgyév során végképp eltávolítottak az atomreaktorból. Nem tartoznak ide azok a fűtőelemek, amelyeket rövid időre kivettek, és valószínűleg később vissza fognak tölteni.

6.1.8. REPROCESSZÁLÓ ÜZEMEKBEN TÖRTÉNŐ URÁN- ÉS PLUTÓNIUMTERMELÉS

A tárgyév során reprocesszáló üzemekben megtermelt urán és plutónium.

6.1.9. A REPROCESSZÁLÓ ÜZEMEK KAPACITÁSA (URÁN ÉS PLUTÓNIUM)

Évi urán- és plutónium-reprocesszálási kapacitás.

6.2. Mértékegységek

tSWU (szeparációsmunkaegység-tonna) a 6.1.1. pont esetében

tHM (nehézfémtonna) a 6.1.4, a 6.1.5., a 6.1.8. pont esetében

tHM (nehézfémtonna) évente a 6.1.2, a 6.1.3., a 6.1.9. pont esetében

TJ (terajoule) a 6.1.6. pont esetében

GWd/tHM (gigawatt-nap/nehézfémtonna) a 6.1.7. pont esetében

7. HIDROGÉN

A következő, hidrogénre vonatkozó adatokat első alkalommal a 2024. referenciaévre vonatkozóan kell megadni.

7.1. Aggregátumok jegyzéke

7.1.1. Belföldi termelés

7.1.1.1. Földgázból

7.1.1.2. Kőolajból és kőolajtermékek

7.1.1.3. Szilárd tüzelőanyagokból

7.1.1.4. Megújuló energiákból

7.1.1.5. Elektrolízis útján

7.1.1.5.1. Ebből: a fenntartható megújuló energiákból származó villamos energia - közvetlen szállítóvezeték

7.1.1.5.2. Ebből: Atomerőművekből származó villamos energia - közvetlen szállítóvezeték

7.1.1.6. Egyéb forrásokból

7.1.2. Import

7.1.3. Export

7.1.4. Készletváltozások

7.1.5. Nemzetközi tartályhajók

7.1.6. Nemzetközi légi közlekedés

7.1.7. Statisztikai különbségek

7.1.8. Átalakítás: Főtevékenységű villamos energiát termelő létesítmények (erőművek)

7.1.9. Átalakítás: Saját célra villamos energiát termelő létesítmények (erőművek)

7.1.10. Átalakítás: Főtevékenységű CHP-létesítmények

7.1.11. Átalakítás: Saját célra hőt és villamos energiát kapcsoltan (CHP) termelő létesítmények

7.1.12. Átalakítás: Főtevékenységű termelők által hőt termelő létesítmények (fűtőművek)

7.1.13. Átalakítás: Saját célra hőt termelő létesítmények (fűtőművek)

7.1.14. Átalakítás: Gázgyárak (és egyéb, gázzá történő átalakítás)

7.1.15. Átalakítás: Finomítók

7.1.16. Átalakítás: Petrolkémiai ipar

7.1.17. Máshol nem szereplő átalakítás (Átalakítás)

7.1.18. Energiaágazat: Szénbányák

7.1.19. Energiaágazat: Kőolaj- és földgázkitermelés

7.1.20. Energiaágazat: Kokszolókemencék (energia)

7.1.21. Energiaágazat: Kohók (energia)

7.1.22. Energiaágazat: Gázgyárak (energia)

7.1.23. Energiaágazat: Villamos energia, CHP és hő

7.1.24. Energiaágazat: Máshol nem szereplő (Energia)

7.1.25. Továbbítási és elosztási veszteségek

7.1.26. Végső, nem energetikai célú felhasználás - Ipari ágazat: Vas és acél

7.1.27. Végső, nem energetikai célú felhasználás - Ipari ágazat: Vegyi és petrolkémiai ipar

7.1.28. Végső, nem energetikai célú felhasználás - Ipari ágazat: Nemvasfémek

7.1.29. Végső, nem energetikai célú felhasználás - Ipari ágazat: Nemfém ásványok

7.1.30. Végső, nem energetikai célú felhasználás - Ipari ágazat: Szállítóeszköz

7.1.31. Végső, nem energetikai célú felhasználás - Ipari ágazat: Gépek

7.1.32. Végső, nem energetikai célú felhasználás - Ipari ágazat: Bányászat és kőfejtés

7.1.33. Végső, nem energetikai célú felhasználás - Ipari ágazat: Élelmiszer-, ital- és dohányáru

7.1.34. Végső, nem energetikai célú felhasználás - Ipari ágazat: Cellulóz-, papír- és nyomdaipar

7.1.35. Végső, nem energetikai célú felhasználás - Ipari ágazat: Fa és fatermékek

7.1.36. Végső, nem energetikai célú felhasználás - Ipari ágazat: Építőipar

7.1.37. Végső, nem energetikai célú felhasználás - Ipari ágazat: Textil- és bőripar

7.1.38. Végső, nem energetikai célú felhasználás - Ipari ágazat: Máshol nem szereplő (Ipar)

7.1.39. Végső, nem energetikai célú fogyasztás: Egyéb ágazatok

7.1.40. Végsőenergia-fogyasztás - Ipari ágazat: Vas és acél

7.1.41. Végsőenergia-fogyasztás - Ipari ágazat: Vegyi és petrolkémiai ipar

7.1.42. Végsőenergia-fogyasztás - Ipari ágazat: Nemvasfémek

7.1.43. Végsőenergia-fogyasztás - Ipari ágazat: Nemfém ásványok

7.1.44. Végsőenergia-fogyasztás - Ipari ágazat: Szállítóeszköz

7.1.45. Végsőenergia-fogyasztás - Ipari ágazat: Gépek

7.1.46. Végsőenergia-fogyasztás - Ipari ágazat: Bányászat és kőfejtés

7.1.47. Végsőenergia-fogyasztás - Ipari ágazat: Élelmiszer-, ital- és dohányáru

7.1.48. Végsőenergia-fogyasztás - Ipari ágazat: Cellulóz-, papír- és nyomdaipar

7.1.49. Végsőenergia-fogyasztás - Ipari ágazat: Fa és fatermékek

7.1.50. Végsőenergia-fogyasztás - Ipari ágazat: Építőipar

7.1.51. Végsőenergia-fogyasztás - Ipari ágazat: Textil- és bőripar

7.1.52. Végsőenergia-fogyasztás - Ipari ágazat: Máshol nem szereplő (Ipar)

7.1.53. Végsőenergia-fogyasztás - Közlekedési ágazat: Belföldi légi közlekedés

7.1.54. Végsőenergia-fogyasztás - Közlekedési ágazat: Közút

7.1.55. Végsőenergia-fogyasztás - Közlekedési ágazat: Vasút

7.1.56. Végsőenergia-fogyasztás - Közlekedési ágazat: Belvízi hajózás

7.1.57. Végsőenergia-fogyasztás - Közlekedési ágazat: Csővezetékes szállítás

7.1.58. Végsőenergia-fogyasztás - Közlekedési ágazat: Máshol nem szereplő (Közlekedés/Szállítás)

7.1.59. Egyéb ágazatok: Kereskedelmi és közszolgáltatások

7.1.60. Egyéb ágazatok: Háztartások

7.1.61. Egyéb ágazatok: Mezőgazdaság

7.1.62. Egyéb ágazatok: Erdőgazdálkodás

7.1.63. Egyéb ágazatok: Halászat

7.1.64. Egyéb ágazatok: Máshol nem szereplő (Egyéb)

7.2. Gyártási kapacitás

A referenciaévben, december 31-én aktuális hidrogéntermelési-kapacitást ugyanolyan részletességgel kell jelenteni, mint a termelés (a 7.1.1.1.-7.1.1.6. között említett tételek) vonatkozásában.

7.3. Mértékegységek

A mennyiségeket évente bruttó fűtőértéken alapuló terajoule-ban (TJ) (GCV) és a termelési kapacitást terajoule-ban (TJ) (GCV) kell bejelenteni.

8. A végsőenergia-fogyasztásra vonatkozó részletes statisztika

A végsőenergia-fogyasztásra vonatkozó adatok bontását a következőképpen kell jelenteni.

8.1. Aggregátumok jegyzéke

8.1.1. Ipari ágazat

Az A. melléklet 2.6.1. szakaszában megadott meghatározások szerint kell jelenteni.

8.1.1.1. Bányászat és kőfejtés

8.1.1.1.1. Fémtartalmú érc bányászata

8.1.1.1.2. Egyéb bányászat

8.1.1.1.3. Bányászati szolgáltatás

8.1.1.2. Élelmiszer-, ital- és dohányáru

8.1.1.2.1. Élelmiszergyártás

8.1.1.2.2. Italgyártás

8.1.1.2.3. Dohánytermék gyártása

8.1.1.3. Textil- és bőripar

8.1.1.4. Fa és fatermékek

8.1.1.5. Cellulóz, papír és nyomdai tevékenység

8.1.1.5.1. Papír, papírtermékek gyártása

8.1.1.5.1.1. Papíripari rostanyag gyártása

8.1.1.5.1.2. Egyéb papír és papírtermékek

8.1.1.5.2. Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység

8.1.1.6. Vegyi és petrolkémiai ipar

8.1.1.6.1. Vegyi anyagok, termékek gyártása

8.1.1.6.2. Gyógyszeralapanyag és gyógyszerkészítmény gyártása

8.1.1.7. Nemfém ásványok

8.1.1.7.1. Üveg, üvegtermékek gyártása

8.1.1.7.2. Cement-, mész-, gipszgyártás (beleértve a cementklinkert is)

8.1.1.7.3. Egyéb nemfém ásványi termékek

8.1.1.8. Vas és acél [fémalapanyag gyártása A]

8.1.1.9. Nemvasfémiparágak [fémalapanyag gyártása B]

8.1.1.9.1. Alumíniumgyártás

8.1.1.9.2. Egyéb nemvasfémiparágak

8.1.1.10. Gépek

8.1.1.10.1. Fémfeldolgozási termékek gyártása, kivéve gépek és berendezések

8.1.1.10.2. Számítógépek, elektronikai és optikai termékek gyártása

8.1.1.10.3. Villamos berendezések gyártása

8.1.1.10.4. Máshova nem sorolt gépek, berendezések gyártása

8.1.1.11. Szállítóeszköz

8.1.1.12. Máshol nem szereplő - Ipar

8.1.1.12.1. Gumi-, műanyag termékek gyártása

8.1.1.12.2. Bútorgyártás

8.1.1.12.3. Egyéb gyártási tevékenység

8.1.2. Közlekedési ágazat

Az A. melléklet 2.6.2. szakaszában megadott meghatározások szerint kell jelenteni.

8.1.2.1. Vasút

8.1.2.1.1. Nagysebességű vasút

8.1.2.1.2. Hagyományos vasút

8.1.2.1.2.1. Személyszállítás hagyományos vasúton

8.1.2.1.2.1. Árufuvarozás hagyományos vasúton

8.1.2.1.3. Metró és villamos

8.1.2.2. Közút

8.1.2.2.1. Teherszállító nehézgépjárművek

8.1.2.2.2. Csoportos személyszállítás

8.1.2.2.3. Személygépkocsik és kisteherautók

8.1.2.2.4. Egyéb közúti járművek

8.1.3. Kereskedelmi és közszolgáltatási ágazat

Az A. melléklet 2.6.3.1. szakaszában megadott meghatározások szerint kell jelenteni.

8.1.3.1. Ipari gép, berendezés, eszköz javítása és üzembe helyezése

8.1.3.2. Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés

8.1.3.3. Nagy- és kiskereskedelem; gépjármű, motorkerékpár javítása

8.1.3.3.1. Nagykereskedelem

8.1.3.3.2. Kiskereskedelem

8.1.3.4. Raktározás és szállítást kiegészítő tevékenység

8.1.3.5. Postai és futárpostai tevékenység

8.1.3.6. Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

8.1.3.6.1. Szálláshely-szolgáltatás

8.1.3.6.2. Vendéglátás

8.1.3.7. Tájékoztatás és kommunikáció

8.1.3.8. Pénzügyi, biztosítási tevékenység és ingatlanügyletek

8.1.3.9. Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység

8.1.3.10. Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás

8.1.3.11. Oktatás

8.1.3.12. Humán-egészségügyi, szociális ellátás

8.1.3.12.1. Fekvőbeteg-ellátás

8.1.3.13. Művészet, szórakoztatás, szabadidő

8.1.3.13.1. Sportügyi tevékenységek

8.1.3.14. Területen kívüli szervezet

8.1.3.15. Szakmai, tudományos és műszaki tevékenység és egyéb szolgáltatások

8.1.3.16. Adatközpontok. Kizárólag az adatszolgáltató egységek által üzemeltetett, legfeljebb 1 MW teljes kapacitással rendelkező adatközpontokat (NACE-kódjuktól függetlenül) kell bejelenteni. E cikk tekintetében az első alkalommal a 2024. referenciaévre vonatkozóan kötelező adatokat szolgáltatni.

8.1.4. Háztartási szektor

Az A. melléklet 2.6.3.2. szakaszában megadott meghatározások szerint kell jelenteni.

8.1.4.1. Háztartások: Helyiségek fűtése

8.1.4.2. Háztartások: Helyiségek hűtése

8.1.4.3. Háztartások: Vízfűtés

8.1.4.4. Háztartások: Főzés

8.1.4.5. Háztartások: Világítás és készülékek

Csak villamos energiára vonatkozik

8.1.4.6. Háztartások: Egyéb végfelhasználás

8.2. Alkalmazandó energiatermékek

Eltérő rendelkezés hiányában az adatgyűjtés az A. mellékletben felsorolt összes energiatermékre alkalmazandó.

Az Eurostat meghatározza azon energiatermékek tényleges listáját, amelyekre vonatkozóan a B. melléklet 7. pontjának hatálya alá tartozó adatokat az A. melléklet 3. pontjában felsoroltak részhalmazaként kell jelenteni az adatszolgáltatási űrlapon.

8.3. Mértékegységek

A szilárd fosszilis tüzelőanyagok mennyiségét kt-ban (kilotonna) kell jelenteni.

A nyersolaj és kőolajtermékek mennyiségét kt-ban (kilotonna) kell jelenteni.

A földgáz és a feldolgozott gázok (gázgyári gáz, kamragáz, kohógáz, egyéb visszanyert gázok) mennyiségét azok energiatartalma szerint, azaz bruttó fűtőértéken alapuló terajoule-ban (TJ GCV) kell jelenteni.

A villamos energiát GWh-ban (gigawatt-óra) kell jelenteni.

A hő mennyiségét nettó fűtőértéken alapuló terajoule-ban (TJ) kell jelenteni.

A megújulóenergia- és hulladékmennyiségeket nettó fűtőértéken alapuló terajoule-ban (TJ NCV) kell jelenteni, a faszén, a biobenzin, a bioetanol, a bio sugárhajtómű-kerozin, a biodízel és az egyéb folyékony bio-tüzelőanyagok kivételével, amelyeket kt-ban (kilotonna) kell jelenteni.

A szilárd fosszilis tüzelőanyagok, a nyersolaj és a kőolajtermékek, valamint a megújuló energiaforrások és a hulladék fűtőértékét MJ/t-ban (megajoule/tonna) kell megadni.

A földgáz és a feldolgozott gázok fűtőértékét kJ/m3-ben kell megadni a gázra vonatkozó referenciafeltételek között (15 °C, 101 325 Pa).

Az egyéb, jelentendő energiatermékek esetében az alkalmazandó mértékegységek az e melléklet vonatkozó fejezeteiben kerülnek meghatározásra.

8.4. Az adatok továbbításának határideje:

Az adatokat a jelentési évet követő második év március 31-éig kell benyújtani.

8.5. Mentességek

Ciprus mentesül az e melléklet (Háztartások) 8.1.4. szakaszának hatálya alá tartozó valamennyi aggregátum tekintetében a nyersolaj és a kőolajtermékek (az A. melléklet 3.4. szakaszában foglaltak szerint) végsőenergia-fogyasztási adatainak bontásban történő jelentése alól.

9. ELŐZETES ÉVES ADATOK

9.1. Alkalmazandó energiatermékek

Ez az adatgyűjtés az e melléklet 1.1., 2.1., 3.1., 4.1. és 5.1. szakaszában foglalt valamennyi termékre vonatkozik.

9.2. Aggregátumok jegyzéke

Az aggregátumok következő jegyzékét kell bejelenteni:

9.2.1. Szilárd fosszilis tüzelőanyagok és feldolgozott gázok: 1.2.1.1., 1.2.1.2., 1.2.1.6., 1.2.1.7., 1.2.1.8., 1.2.1.9. az e melléklet 1. fejezetében meghatározottak szerint.

9.2.2. Földgáz esetében: 2.2.1.1., 2.2.1.2., 2.2.1.3., 2.2.1.4., 2.2.1.5., 2.2.1.6. az e melléklet 2. fejezetében meghatározottak szerint.

9.2.3. Villamos és hőenergia esetében: termékenkénti bruttó termelés valamennyi egyéni termék tekintetében, saját felhasználás, teljes továbbítási és elosztási veszteség (3.2.3. és 3.2.4.) és 3.2.2.3., 3.2.2.4., 3.2.2.5., 3.2.2.6., 3.2.2.7., 3.2.2.8., 3.2.2.9. az e melléklet 3. fejezetében meghatározottak szerint.

9.2.4. Kőolaj és kőolajtermékek esetében: 4.2.1.1., 4.2.1.2., 4.2.1.3., 4.2.1.4., 4.2.1.5., 4.2.1.6., 4.2.1.7., 4.2.1.8., 4.2.1.9., 4.2.1.10., 4.2.2.1., 4.2.2.2., 4.2.2.3., 4.2.2.4., 4.2.2.5., 4.2.2.6., 4.2.2.7., 4.2.2.8., 4.2.2.9., 4.2.2.10. az e melléklet 4. fejezetében meghatározottak szerint.

9.2.5. Megújuló és hulladékból nyert energia esetében: 5.2.2.1., 5.2.2.2., 5.2.2.3., 5.2.2.4., 5.2.10.1., 5.2.10.2., 5.2.10.3., 5.2.10.8., 5.2.10.9. az e melléklet 5. fejezetében meghatározottak szerint.

9.3. Mértékegységek

A mennyiségeket az e melléklet 1.3., 2.3., 3.3., 4.3. és 5.3. szakaszában foglalt egységekben kell bejelenteni.

9.4. Az adatok továbbításának határideje

Az adatokat a jelentési évet követő év május 31-éig kell benyújtani.

C. MELLÉKLET

HAVI ENERGIASTATISZTIKÁK

Ez a melléklet az energiastatisztika havonkénti gyűjtésének hatáskörét, egységeit, beszámolási időszakát, gyakoriságát, határidejét és továbbítási módszereit írja le.

Az e mellékletben külön nem megmagyarázott szakkifejezésekre az A. melléklet ad magyarázatot.

A következő rendelkezések vonatkoznak az e mellékletben meghatározott valamennyi adatgyűjtésre:

a) Jelentési időszak: A bejelentett adatok jelentési időszaka egy naptári hónap.

b) Gyakoriság: Az adatokat havonta kell jelenteni.

c) Az adattovábbítás formátuma: Az adattovábbítás formátumának meg kell felelnie az Eurostat által meghatározott megfelelő adatcsereszabványnak.

d) A továbbítás módszere: Az adatokat elektronikusan kell benyújtani vagy feltölteni az Eurostat egyablakos adatbeviteli rendszerébe.

1. SZILÁRD TÜZELŐANYAGOK

1.1. Alkalmazandó energiatermékek

Ez a fejezet a következőkkel kapcsolatos jelentésre terjed ki:

1.1.1. Feketekőszén

1.1.2. Barnaszén

1.1.3. Tőzeg

1.1.4. Olajpala és olajhomok

1.1.5. Kokszolókemence-koksz

1.2. Aggregátumok jegyzéke

1.2.1. A következő aggregátumokat kell jelenteni a feketekőszén vonatkozásában:

1.2.1.1. Termelés

1.2.1.2. Visszanyert termékek

1.2.1.3. Import

1.2.1.4. Az EU-n kívüli országokból származó import

1.2.1.5. Export

1.2.1.6. A nemzeti területen tárolt teljes nyitókészletek

Ezek a bányák, importőrök és közvetlenül importáló fogyasztók által tárolt mennyiségek.

1.2.1.7. A nemzeti területen tárolt teljes zárókészletek

Ezek a bányák, importőrök és közvetlenül importáló fogyasztók által tárolt mennyiségek.

1.2.1.8. A főtevékenységű termelőknek történő szállítások

1.2.1.9. Kokszolóüzemeknek történő szállítások

1.2.1.10. A teljes ipari ágazatnak történő szállítások

1.2.1.11. Vas- és acéliparnak történő szállítás

1.2.1.12. Egyéb szállítások (szolgáltatások, háztartások stb.) A külön nem említett, vagy nem az átalakítási, energia-, ipari vagy közlekedési ágazathoz tartozó ágazatoknak szállított feketekőszén mennyisége.

1.2.2. A következő aggregátumokat a barnaszén, a tőzeg, az olajpala és az olajhomok vonatkozásában kell jelenteni:

1.2.2.1. Termelés

1.2.2.2. Import

1.2.2.3. Export

1.2.2.4. A nemzeti területen tárolt teljes nyitókészletek

Ezek a bányák, importőrök és közvetlenül importáló fogyasztók által tárolt mennyiségek.

1.2.2.5. A nemzeti területen tárolt teljes zárókészletek

Ezek a bányák, importőrök és közvetlenül importáló fogyasztók által tárolt mennyiségek.

1.2.2.6. A tőzeg esetében a teljes nyitó- és zárókészletek helyett jelentés tehető a készletváltozások vonatkozásában.

1.2.2.7. A főtevékenységű termelőknek történő szállítások

1.2.3. A következő aggregátumokat kell jelenteni a kokszolókemence-koksz vonatkozásában:

1.2.3.1. Termelés

1.2.3.3. Import

1.2.3.4. Az EU-n kívüli országokból származó import

1.2.3.5. Export

1.2.3.6. A nemzeti területen tárolt teljes nyitókészletek

Ezek a bányák, importőrök és közvetlenül importáló fogyasztók által tárolt mennyiségek.

1.2.3.7. A nemzeti területen tárolt teljes zárókészletek

Ezek a bányák, importőrök és közvetlenül importáló fogyasztók által tárolt mennyiségek.

1.2.3.8. Vas- és acéliparnak történő szállítás

1.3. Mértékegységek

A mennyiségeket kt-ban (kilotonna) kell jelenteni.

1.4. Az adatok továbbításának határideje

A beszámolási hónapot követő két naptári hónapon belül.

2. VILLAMOS ENERGIA

2.1. Alkalmazandó energiatermékek

Ez a fejezet a villamos energiával kapcsolatos jelentésre terjed ki.

2.2. Aggregátumok jegyzéke

A következő aggregátumokat kell jelenteni a villamos energia vonatkozásában:

2.2.1. Atomerőművekből származó nettó villamosenergia-termelés

2.2.2. Szenet használó, hagyományos hőenergia-termelésből származó nettó villamosenergia-termelés

2.2.3. Olajat használó, hagyományos hőenergia-termelésből származó nettó villamosenergia-termelés

2.2.4. Gázt használó, hagyományos hőenergia-termelésből származó nettó villamosenergia-termelés

2.2.5. Éghető megújuló energiaforrásokat (például szilárd bio-tüzelőanyagokat, biogázt, folyékony bioüzemanyagokat, megújuló kommunális hulladékot) használó, hagyományos hőenergia-termelésből származó nettó villamosenergia-termelés

2.2.6. Egyéb, nem megújuló éghető tüzelőanyagokat (nem megújuló ipari és nem megújuló kommunális hulladékot) használó, hagyományos hőenergia-termelésből származó nettó villamosenergia-termelés

2.2.7. Tiszta vízerőművekből származó nettó villamosenergia-termelés

2.2.8. Vegyes üzemű vízerőművekből származó nettó villamosenergia-termelés

2.2.9. Tisztán szivattyús-tározós vízerőművekből származó nettó villamosenergia-termelés

2.2.10. Szárazföldi szélerőművekből származó nettó villamosenergia-termelés

2.2.11. Tengeri (offshore) szélerőművekből származó nettó villamosenergia-termelés

2.2.12. Fotovoltaikus naperőművekből származó nettó villamosenergia-termelés

2.2.13. Termikus napenergiával működő berendezésekből származó nettó villamosenergia-termelés

2.2.14. Geotermikus hőenergia-termelésből származó nettó villamosenergia-termelés

2.2.15. Egyéb megújuló forrásokból (például árapályból, hullámmozgásból, tengeráramokból és egyéb nem éghető megújuló energiaforrásokból) származó nettó villamosenergia-termelés

2.2.16. Meg nem határozott eredetű nettó villamosenergia-termelés

2.2.17. Import

2.2.17.1. ebből: az EU-ból származó import

2.2.18. Export

2.2.18.1. ebből: az EU-ból származó export

2.2.19. Szivattyús tározásnál felhasznált villamos energia

2.3. Mértékegységek

A mennyiségeket GWh-ban (gigawatt-óra) kell bejelenteni.

2.4. Az adatok továbbításának határideje

A beszámolási hónapot követő két naptári hónapon belül.

3. OLAJ- ÉS KŐOLAJTERMÉKEK

3.1. Alkalmazandó energiatermékek

Eltérő rendelkezés hiányában az adatgyűjtés valamennyi, az A. melléklet 3.4. fejezetében felsorolt energiatermékre vonatkozik. OLAJ (nyersolaj és kőolajtermékek)

Az "Egyéb termékek" kategória magában foglalja az A. melléklet 3.4. fejezetében szereplő meghatározásnak megfelelő mennyiségeket, ezenfelül a lakkbenzin és SBP, kenőanyagok, bitumen és paraffinviaszok mennyiségeit; e termékeket nem szükséges külön jelenteni.

3.2. Aggregátumok jegyzéke

A következő aggregátumokat eltérő rendelkezés hiányában az előző bekezdésben felsorolt valamennyi energiatermék esetében jelenteni kell.

3.2.1. NYERSOLAJ, FÖLDGÁZ KONDENZÁTUMOK, FINOMÍTÓI NYERSANYAGOK, ADALÉKOK ÉS EGYÉB SZÉNHIDROGÉNEK KÉSZLETEI

Megjegyzés az adalékokhoz és a bioüzemanyagokhoz: itt nemcsak a már bekevert mennyiségeket, hanem az összes keverésre szánt mennyiséget is fel kell tüntetni.

A következő aggregátumokat a nyersolaj, a földgáz-kondenzátumok, a finomítói nyersanyagok, az adalékok/oxigenátok, a bioüzemanyagok és egyéb szénhidrogének vonatkozásában kell jelenteni:

3.2.1.1. Belföldi termelés (a finomítói nyersanyagokra és bioüzemanyagokra nem alkalmazandó).

3.2.1.2. Egyéb forrásokból származó termékek (a nyersolajra, a földgáz-kondenzátumokra és a finomítói nyersanyagokra nem alkalmazandó).

3.2.1.3. Visszaáramlás

A végfogyasztóktól a finomítókba feldolgozásra, keverésre vagy eladásra visszakerült kész- vagy félkész termékek. Rendszerint a petrolkémiai eljárások melléktermékei. Csak finomítói nyersanyagokra alkalmazandó.

3.2.1.4. Transzferált termékek

Importált kőolajtermékek, amelyeket további finomítás céljából nyersanyaggá minősítenek vissza, a végfogyasztók részére történő szállítás nélkül. Csak finomítói nyersanyagokra alkalmazandó.

3.2.1.5. Import

3.2.1.6. Export

Az importra és exportra vonatkozó megjegyzés: Magában foglalja a feldolgozási megállapodások keretében importált vagy exportált nyersolaj- és termékmennyiségeket (azaz a bérfinomítást). A nyersolajat és a földgáz-kondenzátumokat a végső származási országból származónak kell jelenteni; a finomítói nyersanyagokat és a késztermékeket az utolsó szállítás országából származónak kell jelenteni. Magában foglalja az importált cseppfolyósított földgáz visszagázosítása során nyert valamennyi gázfolyadékot (pl. a cseppfolyósított szénhidrogéngázt) és a petrolkémiai ipar által közvetlenül importált vagy exportált kőolajtermékeket.

3.2.1.7. Közvetlen felhasználás

3.2.1.8. Készletváltozások

A készletfelhalmozás pozitív, a készletfelhasználás pedig negatív számként van feltüntetve.

3.2.1.9. Megfigyelt finomítói felhasználás

Ez a (megfigyelt) finomítási folyamatba (finomító felhasználás) belépett olaj (ideértve az Egyéb szénhidrogéneket/adalékokat) teljes mennyiségeként került meghatározásra.

3.2.1.10. Finomítói veszteségek

A (megfigyelt) finomítói felhasználás és a bruttó finomítói termelés különbsége. A veszteségekre a lepárlási folyamat során a párolgás miatt kerülhet sor. A jelentett veszteségek pozitívak. Térfogat-növekedés lehetséges, tömegnövekedés azonban nem.

3.2.2. KÉSZTERMÉKEK ELLÁTÁSA

A következő aggregátumokat a nyersolaj, a földgáz-kondenzátumok, a finomítói gáz, az etán, a cseppfolyósított szénhidrogéngáz, a nafta, a biobenzin, a nem biobenzin, a repülőbenzin, a benzin típusú sugárhajtómű-üzemanyag, a bio sugárhajtómű-kerozin, a nem bio sugárhajtómű-kerozin, az egyéb kerozin, a biodízel, a nem bio gázolaj/dízelolaj, az alacsony kéntartalmú fűtőolaj (LSFO), a magas kéntartalmú fűtőolaj (HSFO), a petrolkoksz és egyéb termékek vonatkozásában kell jelenteni:

3.2.2.1. Kapott elsődleges termékek

3.2.2.2. Bruttó finomítói termelés (a nyersolajra és a földgáz-kondenzátumokra nem alkalmazandó).

3.2.2.3. Újrahasznosított termékek (a nyersolajra és a földgáz-kondenzátumokra nem alkalmazandó).

3.2.2.4. Finomítói tüzelőanyag (a nyersolajra és a cseppfolyósított földgázra nem alkalmazandó).

A. melléklet, 2.3. fejezet Energiaágazat - Kőolaj-finomítók; Magában foglalja a finomítókban a villamosenergia-termelés és az értékesített hő céljából felhasznált tüzelőanyagokat.

3.2.2.5. Import (a nyersolajra, a földgáz-kondenzátumokra és a finomítói gázra nem alkalmazandó).

3.2.2.6. Export (a nyersolajra, a földgáz-kondenzátumokra és a finomítói gázra nem alkalmazandó).

A 3.2.1. szakaszban szereplő, az importra és exportra vonatkozó megjegyzés analóg módon alkalmazandó itt is.

3.2.2.7. Nemzetközi (tengerjáró) hajók tartályai (a nyersolajra és a földgáz-kondenzátumokra nem alkalmazandó).

3.2.2.8. Termékek közötti transzferek

3.2.2.9. Transzferált termékek (a nyersolajra és földgáz-kondenzátumokra nem alkalmazandó).

3.2.2.10. Készletváltozások (a nyersolajra, a földgáz-kondenzátumokra és a finomítói gázra nem alkalmazandó).

A készletfelhalmozás pozitív, a készletfelhasználás pedig negatív számként van feltüntetve.

3.2.2.11. Megfigyelt bruttó belföldi szállítások

A kőolajkésztermékek megfigyelt szállításai elsődleges forrásokból (pl. finomítók, keverőüzemek stb.) a hazai piacra.

3.2.2.11.1. Nemzetközi légi szállítás (kizárólag a repülőbenzinre, a benzin típusú sugárhajtómű-üzemanyagra, a bio sugárhajtómű-kerozinra és a nem bio sugárhajtómű-kerozinra alkalmazandó).

3.2.2.11.2. Főtevékenységű erőművek

3.2.2.11.3. Közút (kizárólag a cseppfolyósított szénhidrogéngázra alkalmazandó)

3.2.2.11.4. Belvízi hajózás és vasút (biodízel, a nem bio gázolaj/dízelolaj)

3.2.2.12. Petrolkémia

3.2.2.13. Visszaáramlás a finomítókba (a nyersolajra és a földgáz-kondenzátumokra nem alkalmazandó).

3.2.3. SZÁRMAZÁS SZERINTI IMPORT - RENDELTETÉS SZERINTI EXPORT

Az importot származási ország szerint, az exportot rendeltetési ország szerint kell jelenteni. A 3.2.1. szakaszban szereplő, az importra és exportra vonatkozó megjegyzés analóg módon alkalmazandó itt is.

3.2.4. KÉSZLETSZINTEK

A következő nyitó- és zárókészleteket a finomítói gáz kivételével minden energiatermék esetében - beleértve az adalékokat/oxigenátokat - jelenteni kell:

3.2.4.1. Nemzeti területen tárolt készletek

A következő helyszíneken tárolt készletek: finomítói tartályok, ömlesztettáru-kirakodóhelyek, csővezeték tartályai, uszályok és part menti tartályhajók (ha a kiindulási és célkikötő ugyanabban az országban található), tartályhajók tagállami kikötőben (ha rakományukat a kikötőben fogják kirakni), belvízi bunkerhajók. Nem foglalja magában a csővezetékekben, vasúti tartálykocsikban, közúti tartálykocsikban, tengerjáró hajók tartályaiban, töltőállomásokon, kiskereskedelemben és tengeri bunkerhajókon tárolt olajkészleteket.

3.2.4.2. Kétoldalú kormányzati megállapodások keretében más országok számára tárolt készletek

Nemzeti területen tárolt, de más ország tulajdonában lévő készletek, amelyekhez a hozzáférést az érintett kormányok közötti megállapodás garantálja.

3.2.4.3. Ismert külföldi rendeltetésű készletek

A 3.2.4.2. pontba nem sorolható, nemzeti területen tárolt készletek, amelyek másik ország tulajdonát képezik, illetve amelyeket más országnak szánnak. E készletek vámszabad területeken belül, illetve kívül is elhelyezkedhetnek.

3.2.4.4. Vámszabad területeken tárolt egyéb készletek

Magában foglalja a 3.2.4.2. és 3.2.4.3. pontba nem tartozó készleteket, tekintet nélkül arra, hogy vámkezeltek-e.

3.2.4.5. Nagyfogyasztók készletei

A kormányzati ellenőrzés alá tartozó készleteket beleértve. E meghatározás nem foglalja magában az egyéb fogyasztói készleteket.

3.2.4.6. A kikötőbe belépő vagy lehorgonyzott óceánjárók fedélzetén tárolt készletek

Tekintet nélkül arra, hogy vámkezeltek-e vagy sem. E kategória nem foglalja magában a nyílt tengeren tartózkodó hajók készleteit.

Magában foglalja a part menti tartályhajókon tárolt olajat, ha a kiindulási és célkikötő ugyanabban az országban található. A több kirakodási kikötőbe tartó, belépő hajók esetében csak a bejelentő országban kirakandó mennyiséget kell jelenteni.

3.2.4.7. Az állam által a nemzeti területen tárolt készletek

Magában foglalja az állam által nem katonai célra nemzeti területen tárolt készleteket, amelyek az állam tulajdonát képezik, vagy állami ellenőrzés alatt állnak, kizárólag szükséghelyzetekre fenntartva.

Nem foglalja magában az állami olajtársaságok vagy villamos közművek készleteit, vagy a közvetlenül olajtársaságok által az állam részére tárolt készleteket.

3.2.4.8. Készletező szervezetek által nemzeti területen tárolt készletek

Kizárólag szükséghelyzetekre fenntartott készletek tartására létrehozott állami és magántársaságok által tárolt készletek.

Nem foglalja magában a magánvállalatok által tárolt kötelező készleteket.

3.2.4.9. Nemzeti területen tárolt valamennyi egyéb készlet

A fenti 3.2.4.1. pontban leírt feltételeknek megfelelő valamennyi egyéb készlet.

3.2.4.10. Kétoldalú kormányzati megállapodás keretében külföldön tárolt készletek

A jelentő ország tulajdonában lévő, de más országban tárolt készletek, amelyhez a hozzáférést az érintett kormányok közötti megállapodás garantálja.

3.2.4.10.1. Ebből: Kormányzati készletek

3.2.4.10.2. Ebből: Készletező szervezetek készletei

3.2.4.10.3. Ebből: Egyéb készletek

3.2.4.11. Véglegesen importkészletnek nyilvánított, külföldön tárolt készletek

A 10. kategóriába nem tartozó készletek, amelyek a bejelentő állam tulajdonát képezik, de amelyeket más országban tárolnak, az importálást megelőzően.

3.2.4.12. Vámszabad területeken tárolt egyéb készletek

A fenti kategóriákba nem tartozó, a bejelentő ország területén tárolt egyéb készletek.

3.2.4.13. A csővezetékek tartalma

A csővezetékekben lévő, ott az áramlás fenntartásához szükséges olaj (nyersolaj és kőolajtermékek).

Ezenfelül a mennyiségek országok szerinti bontását a következő készletek esetében kell jelenteni:

3.2.4.13.1. hivatalos megállapodások keretében más országok számára tárolt zárókészletek, kedvezményezettek szerint,

3.2.4.13.2. hivatalos megállapodások keretében más országok számára tárolt zárókészletek, köztük "stock ticketek" (garantált szállítási megállapodások), kedvezményezettek szerint,

3.2.4.13.3. egyéb ismert, külföldi rendeltetésű zárókészletek, kedvezményezettek szerint,

3.2.4.13.4. hivatalos megállapodás keretében külföldön tárolt zárókészletek, helyszín szerint,

3.2.4.13.5. hivatalos megállapodások keretében külföldön tárolt zárókészletek, köztük "stock ticketek" (garantált szállítási megállapodások), helyszín szerint,

3.2.4.13.6. véglegesen a bejelentő országba szánt importkészletnek nyilvánított, külföldön tárolt zárókészletek, helyszín szerint.

A nyitókészlet a beszámolási hónapot megelőző hónap utolsó napján rendelkezésre álló készletet jelenti. A zárókészlet a beszámolási hónap utolsó napján rendelkezésre álló készletet jelenti.

3.3. Mértékegységek

A mennyiségeket kt-ban (kilotonna) kell jelenteni.

3.4. Az adatok továbbításának határideje

A beszámolási hónapot követő 55 napon belül.

3.5. Földrajzi megjegyzések

Kizárólag statisztikai jelentések esetében az A. melléklet 1. fejezetének megjegyzései alkalmazandók a következő kivételekkel: Svájc magában foglalja Liechtensteint.

4. FÖLDGÁZ

4.1. Alkalmazandó energiatermékek

Ez a fejezet a földgázzal kapcsolatos jelentésre terjed ki.

4.2. Aggregátumok jegyzéke

A következő aggregátumokat kell bejelenteni a földgáz vonatkozásában.

4.2.1. Belföldi termelés

A nemzeti határokon belüli teljes forgalmazható száraztermelés, beleértve az offshore termelést is. A termelést a földgáz-kondenzátumok és a kén megtisztítása és kinyerése után kell mérni. Nem foglalja magában a kinyeréssel járó veszteségeket és a visszafecskendezett, lefúvatott vagy elfáklyázott mennyiségeket. Magában foglalja a földgáziparban, a gázkitermelésben, a csővezetékekhez és a feldolgozó üzemekben felhasznált mennyiségeket.

4.2.2. Import (belépés)

4.2.3. Export (kilépés)

Az importra és exportra vonatkozó megjegyzés: Jelenteni kell az összes olyan földgáz mennyiségét, amely fizikailag átlépte az ország határait, függetlenül attól, hogy sor került-e vámkezelésre. Idetartoznak az adott országon áthaladó mennyiségek; a tranzitmennyiségeket importként és exportként kell feltüntetni. A cseppfolyósított földgáz importja esetében csak a száraz forgalmazható mennyiséget kell megadni, ideértve a visszagázosítási folyamatban saját fogyasztásra felhasznált mennyiségeket. A visszagázosítási folyamat során saját fogyasztásra felhasznált mennyiségeket "A földgázipar saját felhasználása és veszteségei" című pont (lásd a 4.2.11. pontot) alatt kell jelenteni. Az importált LNG visszagázosítási folyamata során kinyert bármely cseppfolyósított gázt (pl. LPG) az e melléklet 3. fejezetében (OLAJ ÉS KŐOLAJTERMÉKEK) foglaltak szerint az "Egyéb szénhidrogének""Egyéb forrásokból származó termékek" alatt kell jelenteni.

4.2.4. Készletváltozások

A készletfelhalmozás pozitív, a készletfelhasználás pedig negatív számként van feltüntetve.

4.2.5. Megfigyelt bruttó belföldi szállítások

E kategória tartalmazza a belföldi piacokra szállított forgalmazható gázt, ideértve a gáziparban fűtésre és berendezéseik működtetésére felhasznált gázt (pl. a gázkinyerés során, a csővezetékrendszerben és a feldolgozóüzemekben történő fogyasztást); a szállítási és elosztási veszteségeket is fel kell tüntetni.

4.2.6. A nemzeti területen tárolt készletek nyitó szintje

4.2.8. A nemzeti területen tárolt készletek záró szintje

4.2.9. A külföldön tárolt készletek nyitó szintje

4.2.10. A külföldön tárolt készletek záró szintje

A készletszintekre vonatkozó megjegyzés: magában foglalja a gáz halmazállapotban és cseppfolyósított formában tárolt földgázt.

4.2.11. A földgázipar saját felhasználása és veszteségei

Magában foglalja a gáziparban fűtésre és a berendezések működtetésére saját célra felhasznált gázmennyiséget (pl. a gázkinyerés során, a csővezetékrendszerben és a feldolgozóüzemekben történő fogyasztást); magában foglalja a szállítási és elosztási veszteségeket.

4.2.12. A származás szerinti import (belépés) és a rendeltetés szerinti export (kilépés)

Az importot (belépést) a származási ország szerint, az exportot (kilépést) a rendeltetési ország szerint kell jelenteni. A 4.2.3. szakaszban foglalt, az importra és exportra vonatkozó megjegyzés analóg módon alkalmazandó itt is. Az importot és exportot csak a szomszédos ország vagy a közvetlen gázvezeték-kapcsolattal rendelkező ország, illetve azon ország tekintetében kell jelenteni, ahol az LNG esetében sor került a gáz szállítóhajóba történő rakodására.

4.2.13. Villamosenergia-termeléshez történő szállítások

4.3. Mértékegységek

A mennyiségeket két mértékegységben kell bejelenteni:

4.3.1. fizikai mennyiség szerint, millió m3-ben (millió köbméter) a gázra vonatkozó referenciafeltételek között (15 °C, 101 325 Pa),

4.3.2. energiatartalom szerint TJ-ban (terajoule), bruttó fűtőértéken.

4.4. Az adatok továbbításának határideje

A beszámolási hónapot követő 55 napon belül.

D. MELLÉKLET

RÖVID TÁVÚ HAVI STATISZTIKÁK

E melléklet a statisztikai adatok rövid határidős, havonkénti gyűjtésének hatáskörét, mértékegységeit, beszámolási időszakát, gyakoriságát, határidejét és továbbítási módszereit írja le.

Az e mellékletben külön nem megmagyarázott szakkifejezésekre az A. melléklet ad magyarázatot.

A következő rendelkezések vonatkoznak az e mellékletben meghatározott valamennyi adatgyűjtésre:

a) Jelentési időszak: A bejelentett adatok jelentési időszaka egy naptári hónap.

b) Gyakoriság: Az adatokat havonta kell jelenteni.

c) Az adattovábbítás formátuma: Az adattovábbítás formátumának meg kell felelnie az Eurostat által meghatározott megfelelő adatcsereszabványnak.

d) A továbbítás módszere: Az adatokat elektronikusan kell benyújtani vagy feltölteni az Eurostat egyablakos adatbeviteli rendszerébe.

1. Nyersolajimport és -forgalmazás

1.1. Alkalmazandó energiatermékek

Ez a fejezet a nyersolajjal kapcsolatos jelentésre terjed ki.

1.2. Fogalommeghatározások

1.2.1. Import

Az import minden olyan nyersolajmennyiségre kiterjed, amely vagy belép a tagállam vámterületére, vagy árutovábbítástól eltérő célból egy másik tagállamból érkezik. A készletfelhalmozásra használt nyersolajat fel kell tüntetni.

Az olyan tengerfenékből nyert olajat, amely felett egy tagállam kőolajkitermelés és a Közösség vámterületére történő belépés céljából kizárólagos jogokat gyakorol, ki kell zárni az importból.

1.2.2. Beszerzés

A beszerzés a referencia-időszakban behozott és a tagállamban termelt nyersolajra vonatkozik. A korábban felhalmozott készletekből származó nyersolaj rendelkezésre bocsátása kizárt.

1.2.3. CIF-ár

A CIF-ár (költség, biztosítás és fuvardíj) magában foglalja az FOB-árat (költségmentesen a hajófedélzetre), amely a kikötőben/berakodási helyen ténylegesen kiszámlázott ár a nyersolajszállítási műveletekhez kapcsolódó szállítási, biztosítási költségeken és díjakon felül.

A valamely tagállamban termelt nyersolaj CIF-árát vámmentesen kell számítani a kirakodási kikötőbe vagy a határra érkezéskor, azaz amikor a nyersolaj az importáló ország vámhatóságának joghatósága alá kerül.

1.2.4. API-sűrűség

Az API-sűrűség azt méri, hogy milyen nehéz/könnyű a nyersolaj a vízhez képest. Az API-sűrűséget a fajsúly (SG) tekintetében a következő képlet szerint kell jelenteni: API = (141.5 ÷ SG) - 131.5

1.3. Aggregátumok jegyzéke

1.3.1. A következő aggregátumokat a nyersolajimport vonatkozásában a termelés típusa és földrajzi területe szerinti bontásban kell jelenteni:

1.3.1.1. a nyersolaj megnevezése

1.3.1.2. az átlagos API-sűrűség

1.3.1.3. az átlagos kéntartalom

1.3.1.4. a teljes importvolumen

1.3.1.5. a teljes CIF-ár

1.3.1.6. az adatszolgáltatásra kötelezett szervezetek száma.

1.3.2. Az aggregátumok következő listáját kell jelenteni a nyersolajellátás vonatkozásában:

1.3.2.1. a szállított mennyiség

1.3.2.2. a súlyozott CIF-átlagár

1.4. Mértékegységek

- bbl (hordó) a 2.3.1.4. és a 2.3.2.1. esetében

- kt (ezer tonna) a 2.3.2.1. esetében

- % (százalék) a 2.3.1.3. esetében

- ° (fok) a 2.3.1.2. esetében

- $ (USA dollár) hordónként a 2.3.1.5. és a 2.3.2.2. esetében

- $ (USA dollár) tonnánként a 2.3.2.2. esetében

1.5. Alkalmazandó rendelkezések

1. Jelentési időszak: Egy naptári hónap.

2. Gyakoriság: Havonkénti.

3. Az adatok továbbításának határideje: A beszámolási hónapot követő egy naptári hónapon belül.

4. Az adattovábbítás formátuma: Az adattovábbítás formátumának meg kell felelnie az Eurostat által meghatározott megfelelő adatcsereszabványnak.

5. A továbbítás módszere: Az adatokat elektronikusan kell benyújtani vagy feltölteni az Eurostat egyablakos adatbeviteli rendszerébe.

( ) HL L 55., 2005.3.1., 57. o.

( 1 ) Nace Rev. 2. - Az uniós gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere, Rev. 2. (2008).

( 2 ) Cseppfolyósított földgáz.

( 3 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/2001 irányelve (2018. december 11.) a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról (HL L 328., 2018.12.21., 82. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008R1099 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008R1099&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02008R1099-20220220 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02008R1099-20220220&locale=hu

Tartalomjegyzék