31992R2434[1]

A Tanács 2434/92/EGK rendelete (1992. július 27.) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK rendelet II. részének módosításáról

A Tanács 2434/92/EGK rendelete

(1992. július 27.)

a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK rendelet II. részének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 49. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

az Európai Parlamenttel együttműködve [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgása a Szerződésben megállapított alapvető jog;

mivel a tagállami állampolgár munkavállalók szabad mozgásának megkönnyítéséhez szükség van a 1612/68/EGK rendeletben [4] rögzített munkaközvetítésre és az álláspályázatokra vonatkozó eljárások fejlesztésére;

mivel a közösségi munkavállalók közötti megkülönböztetés tilalmának elve mind a jogszabályokban, mind a hétköznapokban magában foglalja a tagállamok állampolgárait megillető azon jog elismerését, amely szerint a tagállamok állampolgárai a munkaerőpiacon ugyanolyan jogokat élveznek, mint amilyeneket a nemzeti munkavállalók; mivel az esélyegyenlőségnek a munkaközvetítésre és az álláshelyek megpályázására szolgáló eljárásokban is érvényesülnie kell;

mivel a Közösség munkaerőpiacának átláthatóságát biztosítani kell, különösen a betölthető munkahelyek és az álláspályázatok tekintetében, amelyek a közösségi munkaközvetítés területei,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 1612/68/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. a magyar szöveget nem érinti;

2. a 14. cikkben:

- az (1) bekezdésben a "régiónként és tevékenységi áganként" szavak kimaradnak,

- a (2) bekezdés helyére a következő bekezdés kerül:

"(2) A Bizottság figyelemmel a Technikai Bizottság véleményére, meghatározza az (1) bekezdésben említett információ szolgáltatás módját.",

- a (3) bekezdés első mondatában a "Technikai Bizottsággal egyetértésben" szavak helyére a "kiemelt figyelmet fordítva a Technikai Bizottság véleményére" szavak kerülnek,

- a magyar szöveget nem érinti;

3. A 15. cikk helyére a következő cikk kerül:

"15. cikk

(1) Az egyes tagállamok szakszolgálatai rendszeresen megküldik a többi tagállam szakszolgálatainak és az Európai Koordinációs Irodának:

a) a más tagállamok állampolgárai által betölthető megüresedett munkahelyek adatait;

b) a nem tagállamoknak felkínált betölthető munkahelyek adatait;

c) adatokat azokról az álláspályázatokról, amelyeket olyan személyek nyújtottak be, akik hivatalosan jelezték, hogy egy másik tagállamban kívánnak munkát vállalni;

d) régiónként és tevékenységi áganként összesített információkat azokról a pályázókról, akik kifejezték azt a szándékukat, hogy készek más országban dolgozni.

Minden tagállam szakszolgálata a lehető leghamarabb eljuttatja ezeket az információkat az illetékes foglalkoztatási szolgálatoknak és munkaközvetítési hivataloknak.

(2) A betölthető munkahelyek és álláspályázatok (1) bekezdésben említett adatait az Európai Koordinációs Iroda által a Technikai Bizottsággal történő együttműködés során létrehozott egységes rendszerben kell megküldeni.

Szükség esetén az Európai Koordinációs Iroda a Technikai Bizottsággal együttműködve megváltoztathatja a rendszert."

4. A 16. cikk helyére a következő cikk kerül:

"16. cikk

(1) A 15. cikkben említett, a tagállam foglalkoztatási szolgálatának bejelentett állásajánlatokról értesítik az adott tagállamok illetékes foglalkoztatási szolgálatát.

E szolgálatok az alkalmas pályázatok adatait közlik az első tagállam hivatalaival.

(2) A 15. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett álláspályázatokra a tagállamok illetékes hivatalai ésszerű időn belül reagálnak, ami nem haladja meg az egy hónapot.

(3) A munkaügyi hivatalok a tagállamok állampolgárainak ugyanazokat a jogokat biztosítják, mint amilyeneket a vonatkozó rendelkezések értelmében a tagállam saját állampolgárai élveznek a nem tagállamokból érkező munkavállalókkal szemben."

5. A 17. cikk (1) bekezdése:

- a magyar szöveget nem érinti,

- az a) pont i. alpontjában a "jelentések" szó helyére a "részletek" szó kerül,

- a b) pont helyére a következő pont kerül:

- "b) a két vagy több tagállam határ menti régióiért felelős szolgálatok rendszeresen kicserélik a területükre vonatkozóan a szabad állásajánlatokra vonatkozó adatokat és az álláspályázatokat, és a többi hazai munkaügyi szolgálattal kötött megállapodásnak megfelelően összegyűjtik az álláspályázatokat és az állásajánlatokat és betöltik a megüresedett munkahelyeket.

Szükség esetén a határ menti régiókért területileg felelős szolgálatok együttműködési és szolgáltatási szervezeteket hoznak létre a következők biztosítására:

- a mobilitás különféle szempontjairól a felhasználók számára a lehető legszélesebb körű gyakorlati információk nyújtására, és

- a gazdasági vezetők, a munkaügyi és szociális (elsősorban állami, magán- és közérdekű) szolgálatok és minden érintett intézmény számára a mobilitással kapcsolatos összehangolt intézkedések keretbefoglalására;"

6. A 19. cikkben

- az (1) bekezdés helyére a következő bekezdés kerül:

"(1) A tagállamoktól kapott információkból összeállított bizottsági jelentés alapján a tagállamok és a Bizottság évente legalább egyszer közösen elemzik az állásajánlatok és álláspályázatok kapcsán hozott rendelkezések eredményeit."

- a cikk a következőkkel egészül ki:

"(3) A Bizottság kétévente jelentést terjeszt az Európai Parlament, a Tanács és a Gazdasági és Szociális Bizottság elé e rendelet II. részének végrehajtásáról, amelyben összegzi a kért információkat és az elvégzett tanulmányok és kutatások eredményeként kapott adatokat, továbbá kiemeli a Közösség munkaerőpiacán végbement fejlődés főbb jellemzőit."

7. a 20. cikket el kell hagyni;

8. a mellékletet el kell hagyni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1992. július 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

N. Lamont

[1] HL C 254., 1991.9.28., 9. o. és HL C 107., 1992.4.28., 10. o.

[2] HL C 94., 1992.4.13., 202. o. és 1992. július 8-i határozat (a Hivatalos Lapban még nem jelent meg)

[3] HL C 40., 1992.2.17., 1. o.

[4] HL L 257., 1968.10.19., 2. o. A legutóbb a 312/76/EGK rendelettel módosítva (HL L 39., 1976.2.14., 2. o.).

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31992R2434 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31992R2434&locale=hu