32000D0375[1]

A Tanács határozata (2000. május 29.) az Interneten megjelenő gyermek-pornográfia elleni küzdelemről

A Tanács határozata

(2000. május 29.)

az Interneten megjelenő gyermek-pornográfia elleni küzdelemről

(2000/375/IB)

(2000/375/IB)AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 34. cikke (2) bekezdésének c) pontjára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

tekintettel az Osztrák Köztársaság kezdeményezésére,

figyelembe véve az Európai Parlament 1996. szeptember 19-én elfogadott állásfoglalását az erőszak kiskorú áldozatairól [2], az 1996. december 12-én elfogadott állásfoglalását az Európai Unióban a kiskorúak védelmét szolgáló intézkedésekről [3], az 1997. április 24-én elfogadott állásfoglalását az Internet illegális és ártalmas tartalmáról szóló bizottsági közleményről [4], valamint az 1997. november 6-án elfogadott állásfoglalását a gyermekszex-turizmus elleni küzdelemről szóló bizottsági közleményről, valamint az Európai Uniónak a gyermekek szexuális zaklatása és kizsákmányolása megelőzésének erősítéséhez történő hozzájárulásáról szóló emlékeztetőről [5],

szem előtt tartva az 1996 augusztusában Stockholmban megtartott, a gyermekek kereskedelmi célú szexuális kizsákmányolása elleni Világkongresszus küldöttei által egyhangúan elfogadott cselekvési nyilatkozatot és napirendet, valamint az 1998 áprilisában Strasbourgban megtartott, a Világkongresszust követő európai konferencia következtetéseit és ajánlásait;

szem előtt tartva az 1950. november 4-én Rómában elfogadott, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményt, különösen annak 2. és 3. cikkét, valamint 10. cikkének (2) bekezdését;

emlékeztetve az 1996. január 25-én Strasbourgban elfogadott, a gyermekek jogainak gyakorlásáról szóló európai egyezményre, különösen annak 1., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. és 15. cikkére;

tekintettel az 1948. december 10-én Párizsban az ENSZ Közgyűlésének 217 A (III) számú határozatával elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, különösen annak 2., 3., 7., 25. és 26. cikkére;

emlékeztetve a gyermekek jogairól szóló, 1989. november 20-i egyezmény 34. cikkére;

szem előtt tartva az emberkereskedelem és a gyermekek szexuális kizsákmányolása elleni küzdelemért felelős személyek részére ösztönző és csereprogram létrehozásáról szóló, 1996. november 29-i 96/700/IB tanácsi együttes fellépést [6];

szem előtt tartva a Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselőinek 1997. február 17-i állásfoglalását az Internet illegális és ártalmas tartalmáról [7];

szem előtt tartva az emberkereskedelem és a gyermekek szexuális kizsákmányolása elleni küzdelemről szóló, 1997. február 24-i 97/154/IB tanácsi együttes fellépést [8];

szem előtt tartva az "emberkereskedelem" bűncselekmény fogalmának az Europol Egyezmény mellékletében található meghatározásának kiegészítéséről szóló, 1998. december 3-i tanácsi határozatot [9], és tekintettel a Tanács 1998. december 3-án elfogadott nyilatkozatára;

figyelembe véve a kiskorúak és az emberi méltóság összehasonlítható és hatékony védelmének megvalósítását célzó nemzeti keretek elősegítése által az európai audiovizuális és információs szolgáltatási ágazat versenyképességének fejlesztéséről szóló, 1998. szeptember 24-i tanácsi ajánlást [10];

emlékeztetve az 1997 júniusában az amszterdami Európai Tanács által jóváhagyott, a szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 1997. április 28-i tanácsi cselekvési tervre [11], valamint a G8 10 alapelvére a csúcstechnológiai bűnözésről, amelyekről a Tanács 1998. március 19-i ülésén értesült, továbbá a bécsi Európai Tanács 1998. december 11-i és 12-i ajánlására a gyermekek európai és nemzetközi szintű, különösen az Interneten található gyermekpornográfia területén folytatott védelmére vonatkozó kezdeményezések hatékony ellenőrzésének biztosításáról;

figyelembe véve az Internet biztonságosabb felhasználásának a globális hálózatokon található illegális és ártalmas tartalmak elleni küzdelem által történő elősegítésére vonatkozó többéves közösségi cselekvési terv elfogadásáról szóló, 1999. január 25-i 276/1999/EK európai parlamenti és tanácsi határozatot [12];

emlékeztetve a számítógépes bűnözésről szóló egyezménytervezetről az Európai Tanácsban 1999. május 27-én tartott tárgyalásokról szóló, 1999. május 27-i 1999/364/IB tanácsi közös álláspontra [13];

mivel az emberkereskedelem és a gyermekek szexuális kizsákmányolása az alapvető emberi jogok és különösen az emberi méltóság súlyos megsértésének minősül;

tekintettel arra, hogy a gyermekek szexuális zaklatása, valamint a gyermekpornográfiát tartalmazó anyagok előállítása, kidolgozása, birtoklása és terjesztése a nemzetközi szervezett bűnözésnek egy jelentős formáját képezi, amelynek mértéke az Európai Unión belül folyamatosan növekvő odafigyelést indokol;

meggyőződve arról, hogy a gyermekek fizikai és érzelmi sértetlensége, valamint a szexuális kizsákmányolás áldozatainak védelme alapvető jelentőségű, és annak az Unió figyelmének középpontjában kell maradnia;

tekintettel arra, hogy az Internet biztonságos használatának elősegítése érdekében az Uniónak további intézkedéseket szükséges tennie;

a gyermekek szexuális zaklatásának, különösen az Internet útján a gyermekpornográfiát tartalmazó anyagok előállításának, kidolgozásának, terjesztésének és birtoklásának megakadályozása és leküzdése érdekében,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 276/1999/EK határozatának keretén belül, valamint a gyermekpornográfiát tartalmazó anyagok előállításának, kidolgozásának, birtoklásának és terjesztésének megakadályozása és az az elleni küzdelem érdekében tett intézkedések hatékonyságának növelése céljából, továbbá az e területen elkövetett bűncselekmények hatékony felderítése és üldözésének elősegítése érdekében, a tagállamok megteszik a szükséges lépéseket, hogy az Internet-használókat arra ösztönözzék, hogy a bűnüldözési hatóságokat akár közvetlenül, akár közvetve tájékoztassák a gyermekpornográfiát tartalmazó anyagok Interneten történő terjesztésének gyanújáról, ha ilyen anyagokkal kerülnek kapcsolatba. Az Internet-használókat tájékoztatni kell a bűnüldözési hatóságokkal, vagy a bűnüldözési hatóságokkal privilegizált kapcsolatban álló szevekkel történő kapcsolatfelvétel módjáról, ezáltal elősegítve, hogy e hatóságok az Interneten található gyermekpornográfia elleni küzdelemmel kapcsolatos feladataikat teljesítsék.

(2) Ha szükséges, az egyes tagállamok közigazgatási felépítésének figyelembevételével, az e területen elkövetett bűncselekmények hatékony kinyomozásának és üldözésének elősegítése azáltal is megvalósítható, hogy a bűnüldözési hatóságokon belül specializált egységeket hoznak létre a szükséges szakértelemmel és eszközökkel, hogy a gyermekpornográfiát tartalmazó anyagok feltételezett előállítására, kidolgozására, terjesztésére és birtoklására vonatkozó információkat gyorsan képesek legyenek kezelni.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a bűnüldözési hatóságok a gyermekpornográfiát tartalmazó anyagok feltételezett előállítására, kidolgozására, terjesztésére és birtoklására vonatkozó információk birtokában gyorsan képesek legyenek cselekedni. A bűnüldözési hatóságok az intézkedést késleltethetik, ha és ameddig az taktikai szempontból szükséges például a bűncselekmények mögött állók személyek, vagy hálózatok (gyermekpornográf hálózatok) felderítése érdekében.

2. cikk

(1) A tagállamok biztosítják a lehető legszélesebb körű és leggyorsabb együttműködés feltételeit, hogy elősegítsék az Interneten megjelenő gyermekpornográfiával kapcsolatos bűncselekmények hatékony felderítése és üldözését a hatályos megállapodásoknak és rendelkezéseknek megfelelően.

(2) Annak érdekében, hogy e bűncselekmények ellen korszerű és hatékony válaszlépéseket tegyenek, a tagállamok tájékoztatják egymást az olyan, már meglévő 24 órás alapon működő és tapasztalt személyzetre épülő kapcsolattartási pontokról, valamint az 1. cikk (2) bekezdésében említett specializált egységekről, amelyek a tagállamok közötti információcserében és a további kapcsolattartásban használhatók. A tagállamok által más feladatokra létrehozott kapcsolattartási pontok szintén használhatók e célokra. A már meglévő kommunikációs csatornák, mint az Europol és az Interpol, hasonlóképpen használhatók.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy az Europol tájékoztatást kapjon a gyermekpornográfiával kapcsolatosan feltételezett bűncselekményekről, hatáskörének korlátain belül.

(4) A tagállamok az Europollal megfelelően együttműködve megvizsgálják az Interneten megjelenő gyermekpornográfia elleni küzdelemre specializálódott, hatáskörrel rendelkező hatóságok rendszeres találkozói megszervezésének lehetőségét, az általános információcsere, a helyzetelemzés és a krimináltaktikai lépések összehangolásának elősegítése céljából.

(5) Az egyes tagállamok értesítik a Tanács Főtitkárságát a (2) bekezdés szerinti kapcsolattartási pontokként működő szervezeti egységükről vagy egységeikről. A Főtitkárság e kapcsolattartási pontokról tájékoztatja a többi tagállamot.

3. cikk

A tagállamok az ipari ágazattal konstruktív párbeszédeket folytatnak és megvizsgálják a szükséges, önkéntes vagy jogilag kötelező jellegű intézkedéseket a gyermekpornográfia visszaszorításáért az Interneten. Különösen, a tagállamok tapasztalatot cserélnek az Interneten a gyermekpornográfia visszaszorítása érdekében már megtett intézkedések hatékonyságára vonatkozóan. Ebben az összefüggésben megvizsgálják az Internet szolgáltatókra a következő kötelezettségeket rovó intézkedéseket:

a) az 1. cikk (1) bekezdésében említett illetékes szervek, vagy az 1. cikk (2) bekezdésében említett egységek tájékoztatása a tudomásukra jutott, és a rajtuk keresztül terjesztett, gyermekpornográfiát tartalmazó anyagokról;

b) a tudomásukra jutott, és a rajtuk keresztül terjesztett gyermekpornográfiát tartalmazó anyagok kivonása a forgalomból, kivéve, ha a hatáskörrel rendelkező hatóságok másként rendelkeznek;

c) a távközlés jogszerű ellenőrzéséről szóló, 1995. január 17-i tanácsi határozattal [14] összhangban kereskedelmi vonatkozású adatok visszatartása, adott esetben, és ha az technikailag célszerűen megvalósítható - különösen bűnüldözési célokra, gyermekek szexuális zaklatásának, valamint gyermekpornográfia előállításának, kidolgozásának és terjesztésének a gyanúja esetén - az alkalmazandó nemzeti jogszabályokban meghatározott ideig, annak érdekében, hogy a bűnüldözési hatóságok az alkalmazandó eljárási szabályoknak megfelelően azokat megvizsgálhassák;

d) saját ellenőrzési rendszer felállítása a gyermekpornográfiát tartalmazó anyagok előállításának, kidolgozásának, birtoklásának és terjesztésének a megakadályozása céljából.

4. cikk

A tagállamok rendszeresen megvizsgálják, hogy az Interneten terjedő gyermekpornográfia elleni küzdelem hatékonyságának fenntartása érdekében a technológiai fejlődés milyen változtatásokat tesz szükségessé a büntető eljárásjogban, annak alapelveit szem előtt tartva és, ha szükséges, e célból megfelelő új jogszabályok megalkotását kezdeményezik.

5. cikk

A tagállamok az ipari ágazattal kapcsolatot tartva együttműködnek tapasztalataik megosztásában, és lehetőség szerint ösztönözve a gyermekpornográfiát tartalmazó anyagok terjesztésének megakadályozására szolgáló és azok felderítését lehetővé tevő szűrők és egyéb technikai eszközök gyártását.

6. cikk

(1) A Tanács megvizsgálja, hogy a tagállamok mennyiben tettek eleget a 97/154/IB együttes fellépésben meghatározott kötelezettségeiknek, valamint hogy az e határozatban javasolt intézkedések mennyiben bizonyultak hatékonynak.

(2) Az (1) bekezdésben említett vizsgálatot a szervezett bűnözés elleni küzdelemmel kapcsolatban tett nemzetközi kötelezettségvállalások nemzeti szintű alkalmazásának és végrehajtásának értékelésére szolgáló eljárás létrehozásáról szóló, 1997. december 5-i 97/827/IB tanácsi együttes fellépés [15] szerint kell lefolytatni, az alábbiakra is figyelemmel:

a) az értékelést végző csoportok két szakértőből állnak;

b) a helyszíni vizsgálatot nehézkes eljárások elkerülésével kell végezni.

(3) A 97/154/IB együttes fellépés IV. B. címében meghatározott értékelést nem kell elvégezni. Annak helyébe az e cikk (2) bekezdésében említett értékelés lép.

(4) A (2) bekezdés szerinti értékelés során szerzett információk alapján a Tanács megvizsgálja, hogy milyen további intézkedésekkel tehető a gyermekpornográfia és a gyermekek szexuális kizsákmányolása elleni küzdelem még hatékonyabbá.

7. cikk

Ezt a határozatot Gibraltárra is alkalmazni kell.

8. cikk

A tagállamok legkésőbb 2000. december 31-ig végrehajtják az e határozatban szereplő intézkedéseket.

Kelt Brüsszelben, 2000. május 29-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. Costa

[1] A véleményt 2000. április 11-én fogadták el (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[2] HL C 320., 1996.10.28., 190. o.

[3] HL C 20., 1997.1.20., 170. o.

[4] HL C 150., 1997.5.19., 38. o.

[5] HL C 358., 1997.11.24., 37. o.

[6] HL L 322., 1996.12.12., 7. o.

[7] HL C 70., 1997.3.6., 1. o.

[8] HL L 63., 1997.3.4., 2. o.

[9] HL C 26., 1999.1.30., 21. o.

[10] HL L 270., 1998.10.7., 48. o.

[11] HL C 251., 1997.8.15., 1. o.

[12] HL L 33., 1999.2.6., 1. o.

[13] HL L 142., 1999.6.5., 1. o.

[14] HL C 329., 1996.11.4., 1. o.

[15] HL L 344., 1997.12.15., 7. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32000D0375 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32000D0375&locale=hu