31987L0328[1]

A Tanács irányelve (1987. június 18.) a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatainak tenyésztés céljára történő engedélyezéséről

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1987. június 18.)

a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatainak tenyésztés céljára történő engedélyezéséről

(87/328/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 3768/85/EGK rendelettel ( 1 ) módosított, a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatairól szóló, 1977. július 25-i 77/504/EGK tanácsi határozatra ( 2 ) és különösen annak 3. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel a 77/504/EGK irányelv célja a szarvasmarhaféle fajtatiszta tenyészállatok Közösségen belüli kereskedelmének fokozatos liberalizálása; mivel e célból az ilyen állatok és spermáik tenyésztés céljára történő engedélyezésére vonatkozóan további harmonizációra van szükség;

mivel e tekintetben meg kell akadályozni, hogy a nemzeti rendelkezések megtiltsák, korlátozzák vagy akadályozzák a Közösségen belüli kereskedelmet a szarvasmarhaféle fajtatiszta tenyészállatok és spermáik tenyésztés céljára történő engedélyezésére vonatkozóan, ezt a természetes fedeztetés vagy a mesterséges termékenyítés esetén is alkalmazni kell;

mivel a nőivarú fajtatiszta tenyészmarhákra vonatkozóan nem állhat fenn tilalom, korlátozás vagy akadály;

mivel a mesterséges termékenyítés a legjobb tenyészállatok elterjesztésének és ezáltal a szarvasmarha-tenyésztés fejlesztésének értékes technikája; mivel ennek során azonban a származási tulajdonságok romlását el kell kerülni, különösen a hímivarú tenyészállatok esetében, amelyek genetikai értékeit, valamint örökletes hiányosságoktól való mentességeit biztosítani kell;

mivel különbséget kell tenni valamely tagállamban a tenyésztéshez előírt valamennyi vizsgálaton átesett fajtatiszta bikák és spermájuk mesterséges termékenyítés céljára történő engedélyezése, illetve a bikák és spermájuk kizárólag vizsgálati céljára történő engedélyezése között;

mivel létre kell hozni egy, különösen a vizsgálati eredmények értékelése során felmerülő nehézségek megoldására szolgáló eljárást;

mivel az a rendelkezés, hogy a spermának a mesterséges termékenyítésért felelős hivatalosan elismert központból kell származnia, alkalmas a kívánt cél eléréséhez szükséges biztosíték nyújtására;

mivel kívánatos, hogy a fajtatiszta tenyészbikákat és spermájukat e bikák vércsoportja alapján vagy valamely más megfelelő módszerrel azonosítsák;

mivel gondoskodni kell bizonyos testületek kijelöléséről, hogy együttműködjenek a vizsgálati módszerek és az eredmények értékelésének egységesítése során;

mivel Spanyolországban és Portugáliában - a jelenleg fennálló sajátos körülmények fényében - további haladékra van szükség ezen irányelv végrehajtására,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy - az állat-egészségügyi szabályok sérelme nélkül - az alábbi tevékenységek semmilyen tilalom, korlátozás alá nem esnek vagy akadályba nem ütköznek:

- a nőivarú fajtatiszta tenyészmarhák tenyésztés céljára történő engedélyezése,

- a fajtatiszta tenyészbikák természetes fedeztetés céljára történő engedélyezése,

- a nőivarú fajtatiszta tenyészmarháktól származó petesejtek és embriók felhasználása.

2. cikk

(1) Egy tagállam nem tilthatja, korlátozhatja vagy akadályozhatja:

- a fajtatiszta tenyészbikák hivatalos vizsgálat céljára történő engedélyezését vagy spermájuk használatát a hivatalos vizsgálat végrehajtására elismert szervezetek vagy szövetségek számára szükséges mennyiségi határokon belül,

- a fajtatiszta tenyészbikák területén történő mesterséges termékenyítés céljára történő engedélyezését vagy azok spermájának használatát, ha a bikákat egy tagállamban a 86/130/EGK irányelvvel ( 3 ) összhangban elvégzett vizsgálatok alapján mesterséges termékenyítés céljára engedélyezték.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés végrehajtása vitához vezetne, különösen a vizsgálatok eredményeinek értelmezése tekintetében, a tenyésztők kikérhetik szakember véleményét.

A szakértői vélemény alapján - egy tagállam kérésére - megfelelő intézkedéseket lehet elfogadni a 77/504/EGK irányelv 8. cikkében meghatározott eljárással összhangban.

(3) A (2) bekezdés végrehajtására vonatkozó általános szabályokat a 77/504/EGK irányelv 8. cikkében meghatározott eljárással összhangban fogadják el.

3. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy a 2. cikkben említett fajtatiszta tenyészbikák és spermájuk használatának feltétele, hogy e bikákat a 77/504/EGK irányelv 8. cikkében meghatározott eljárással összhangban megállapítandó vércsoportelemzéssel vagy más megfelelő módszerrel azonosítsák.

4. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy a Közösségen belüli kereskedelem céljára szánt, a 2. cikkben említett sperma gyűjtésére, kezelésére és tárolására spermagyűjtő központokban kerüljön sor, illetve, adott esetben a tárolásra a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok spermájának Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1988. június 14-i 88/407/EGK tanácsi irányelvnek ( 4 ) megfelelően engedélyezett spermatároló központokban kerüljön sor.

5. cikk

A Tanács a Bizottság javaslata alapján minősített többséggel egy vagy több referenciaközpontot jelöl ki, amelyek a vizsgálati módszereknek és a vizsgálati eredmények értékelésének egységesítéséért felelősek.

6. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1989. január 1-je előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

A Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság további három év haladékot kap, hogy megfeleljen ennek az irányelvnek.

7. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

( 1 ) HL L 362., 1985.12.31., 8. o.

( 2 ) HL L 206., 1977.8.12., 8. o.

( 3 ) HL L 101., 1986.4.17., 37. o.

( 4 ) HL L 194., 1988.7.22., 10. o. A legutóbb a 2004/101/EK bizottsági határozattal módosított (HL L 30., 2004.2.4., 15. o.) irányelv

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31987L0328 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31987L0328&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01987L0328-20050413 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01987L0328-20050413&locale=hu