31988L0407[1]

A Tanács irányelve (1988. június 14.) a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok mélyhűtött spermájának Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1988. június 14.)

a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok ----- spermájának Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról

(88/407/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel rendelkezéseket hoztak a legutóbb a 3768/85/EGK rendelettel ( 4 ) módosított 64/432/EGK irányelvben ( 5 ) a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen belüli kereskedelmére vonatkozó állat-egészségügyi problémák szabályozására; mivel ezenkívül a legutóbb a 3768/85/EGK rendelettel módosított 72/462/EGK irányelv ( 6 ) további rendelkezéseket tartalmaz a szarvasmarhafélék és sertések harmadik országokból történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi problémák szabályozásával kapcsolatban;

mivel az említett rendelkezések a szarvasmarhafélék és sertések Közösségen belüli kereskedelmére és azok harmadik országból a Közösségbe történő behozatalára vonatkozóan biztosították, hogy a származási ország biztosítja az állat-egészségügyi feltételek teljesítését, amellyel az állatbetegségek terjedésének veszélye majdnem teljesen elkerülhető; mindazonáltal azonban a spermák kereskedelme e betegségek terjedésének bizonyos veszélyét hordozza magában;

mivel az állatok és állati eredetű termékek Közösségen belüli kereskedelmét szabályozó nemzeti állat-egészségügyi rendelkezések harmonizációját célzó közösségi politika keretében szükségessé vált a szarvasmarhafélék spermájának Közösségen belüli kereskedelmével és azok Közösségbe történő behozatalával kapcsolatban egy összehangolt szabályozás megalkotása;

mivel a spermák Közösségen belüli kereskedelmével összefüggésben a tagállamnak, amelyben a spermát begyűjtötték, biztosítania kell, hogy az ilyen spermát engedélyezett és felügyelt spermagyűjtő központokban vagy állomásokon gyűjtötték be és dolgozták fel, hogy azok olyan állatokból származnak, amelyek egészségi állapota kizárja az állatbetegségek terjedésének veszélyét, hogy azokat olyan szabályoknak megfelelően gyűjtötték be, dolgozták fel, tárolták és szállították, amelyek lehetővé teszik egészségügyi állapotának megőrzését, és amelyet a rendeltetési országba történő szállítás során olyan állat-egészségügyi bizonyítvány kísér, amely igazolja, hogy e kötelezettségeknek eleget tettek;

mivel a Közösségen belüli, bizonyos betegségekkel szembeni vakcinázás területén alkalmazott politikák különbözősége indokolttá teszi az időben korlátozott eltérések fenntartását, amelyek a tagállamoknak bizonyos betegségek vonatkozásában, e betegségek elleni védelem kiegészítéseként adhatók meg;

mivel a spermák harmadik országokból a Közösségbe történő behozatala tekintetében a harmadik országokról listát kell összeállítani az állat-egészségügyi feltételek figyelembevételével; mivel az ilyen lista sérelme nélkül a tagállamok csak olyan spermagyűjtő központokból vagy állomásokról engedélyezhetik a sperma behozatalát, amelyek eleget tesznek bizonyos hatóságilag ellenőrzött szabványoknak; mivel ezenkívül - a körülmények függvényében - a listán szereplő országokat illetően különös állat-egészségügyi feltételeket kell meghatározni; mivel e feltételek betartásának igazolása céljából helyszíni ellenőrzéseket lehet végezni;

mivel eljárást kell kidolgozni annak érdekében, hogy a tagállamok között - adott esetben valamely gyűjtőközpont vagy -állomás engedélyezésének indokoltsága miatt - felmerülő vitákat el lehessen dönteni;

mivel a tagállam visszautasíthat egy spermaszállítmányt, ha megállapította, hogy az nem felel meg ezen irányelv rendelkezéseinek; mivel lehetővé kell tenni az ilyen sperma visszaszállítását, ha ez nem ellentétes az állat-egészségügyi megfontolásokkal, és ha az áru feladója vagy képviselője ezt kéri; mivel az áru feladójának vagy képviselőjének lehetővé kell tenni, hogy megismerje a tilalom vagy a korlátozás okait, valamint, hogy egy szakértő véleményét kérje;

mivel bizonyos fertőző betegségek átvitelének megakadályozása érdekében - közvetlenül a spermaszállítmány Közösség területére történő megérkezése után - behozatali ellenőrzéseket kell végezni, a külső árutovábbítási eljárás esetét kivéve;

mivel meg kell határozni azon intézkedéseket, amelyeket az ilyen ellenőrzés után - belső árutovábbítási eljárás esetén - a tagállamnak alkalmaznia kell;

mivel lehetővé kell tenni, hogy a tagállam valamely járványos betegségnek egy másik tagországban vagy egy harmadik országban való kitörése esetén sürgősségi intézkedéseket hozhasson; mivel az ilyen betegségekkel kapcsolatos veszélyeket és a szükséges védőintézkedéseket egységesen kell megítélni az egész Közösségben; mivel e célból vészhelyzetben alkalmazható közösségi eljárást kell létrehozni az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretein belül, amelynek keretében meg kell hozni a szükséges intézkedéseket;

mivel a Bizottságot kell megbízni azzal a feladattal, hogy fogadjon el bizonyos intézkedéseket ezen irányelv végrehajtása érdekében; mivel e célból egy eljárást kell kialakítani a Bizottság és a tagállamok közötti szoros és hatékony együttműködés érdekében az Állat-egészségügyi Állandó Bizottságon belül;

mivel ezen irányelv nem érinti azon spermák kereskedelmét, amelyeket azon időpont előtt gyűjtöttek be, amikor a tagállamoknak alkalmaznia kell ezen irányelvet,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. cikk

Ezen irányelv meghatározza a háziasított szarvasmarhák ----- spermájának a Közösségen belüli kereskedelmével és harmadik országból történő behozatalával szemben támasztott állat-egészségügyi követelményeket.

Ezen irányelv nem befolyásolja a közösségi és/vagy nemzeti tenyésztéstechnikai rendelkezéseket, amelyek általában a mesterséges termékenyítés megszervezését és különösen a sperma forgalmazását szabályozzák.

2. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában - szükség szerint - a 64/432/EGK irányelv 2. cikkében és a 72/462/EGK irányelv 2. cikkében található meghatározásokat kell alkalmazni.

Ezenkívül ezen irányelv alkalmazásában:

a) "sperma": a háziasított szarvasmarhából származó, elkészített vagy hígított ejakulátum;

- "spermagyűjtő központ": valamely tagállam vagy harmadik ország területén található, hatóságilag engedélyezett és hatóságilag felügyelt létesítmény, amelyben mesterséges termékenyítésre használt spermát állítanak elő;

- "spermatároló központ": valamely tagállam vagy harmadik ország területén található, hatóságilag engedélyezett és hatóságilag felügyelt létesítmény, amelyben mesterséges termékenyítésre használt spermát tárolnak;

c) "hatósági állatorvos": a tagállam vagy harmadik ország illetékes központi hatósága által kinevezett állatorvos;

d) "a központ állatorvosa": a spermagyűjtő központban vagy állomáson ezen irányelv követelményeinek betartására vonatkozó folyamatos felügyeletért felelős állatorvos;

e) "szállítmány": egyetlen bizonyítvánnyal kísért spermamennyiség;

f) "a gyűjtés országa": az a tagállam vagy harmadik ország, amelyben a spermát begyűjtötték, és amelyből valamely tagállamba küldték;

g) "engedélyezett laboratórium": valamely tagállam vagy harmadik ország területén található laboratórium, amelyet az illetékes állat-egészségügyi hatóság jelölt ki az ebben az irányelvben meghatározott vizsgálatok végrehajtására;

h) "gyűjtés": egy donor állattól tetszőleges időben levett bizonyos spermamennyiség.

II. FEJEZET

Közösségen belüli kereskedelem

3. cikk

Minden tagállam biztosítja, hogy területéről egy másik tagállam területére kizárólag a következő általános feltételeknek megfelelő spermát küldenek:

a) az e célra az 5. cikk (1) bekezdésével összhangban engedélyezett spermagyűjtő vagy -tároló központ(ok)ban gyűjtötték és dolgozták fel, és/vagy szükség esetén tárolták, mesterséges termékenyítés és a Közösségen belüli kereskedelem céljára;

b) olyan háziasított szarvasmarhákból gyűjtötték be, amelyek egészségi állapota a B. mellékletnek megfelel;

c) amelyeket az A. és C. mellékletnek megfelelően gyűjtöttek be, készítettek el, tároltak és szállítottak;

d) amelyet a 6. cikk (1) bekezdésében leírtaknak megfelelő állat-egészségügyi bizonyítvány kísér a rendeltetési országba történő szállítása során.

4. cikk

(3) A tagállamok nem tilthatják meg a ragadós száj- és körömfájás ellen vakcinázott állatoktól származó sperma behozatalát. Ha azonban a sperma olyan bikától származik, amelyet a levételt megelőző 12 hónapos időszak során ragadós száj- és körömfájás ellen vakcináztak, valamennyi, egy másik tagállamba történő szállításra szánt spermagyűjtés 5 %-át (legalább öt műszalmát) a rendeltetési tagállam valamely laboratóriumában vagy az általa kijelölt laboratóriumban vírusizolációs próbával kell megvizsgálni ragadós száj- és körömfájás szempontjából, amely vizsgálatnak negatív eredményt kell adnia.

5. cikk

(1) Azon tagállam, amelynek a területén a spermagyűjtő vagy -tároló központ található, biztosítja, hogy a 3. cikk a) pontjában előírt engedélyt csak akkor adják meg, ha az A. melléklet rendelkezéseit betartják, és ha a spermagyűjtő vagy -tároló központ ezen irányelv egyéb rendelkezéseinek is eleget tesz.

A tagállam azt is biztosítja továbbá, hogy a hatósági állatorvos felügyeli e rendelkezések betartását és visszavonja az engedélyt, ha egy vagy több rendelkezést nem tartanak be.

(2) Valamennyi spermagyűjtő vagy spermatároló központot és állomást nyilvántartásba kell venni, amely során valamennyi központ és állomás egy állat-egészségügyi nyilvántartási számot kap. A tagállamok összeállítják és naprakészen tartják a spermagyűjtő és spermatároló központok és állomások, valamint azok állat-egészségügyi nyilvántartási számának jegyzékét, és elérhetővé teszik azt a többi tagállam és a nyilvánosság számára.

(3) Az e cikk egységes alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat az 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

6. cikk

(1) A tagállamok a spermák bebocsátását azon tagállam hatósági állatorvosa által, amelyben a spermákat begyűjtötték, a D. mellékletben foglaltaknak megfelelően kiállított állat-egészségügyi bizonyítvány bemutatásának függvényében engedélyezik.

Ez(t) a bizonyítvány(t):

a) legalább a gyűjtés tagállama és a rendeltetési tagállam hivatalos nyelveinek egyikén kell kiállítani;

b) eredeti formájában kíséri a szállítmányt rendeltetési helyére;

c) egyetlen papírlapból áll;

d) egyetlen címzett nevére állították ki.

(2)

a) A rendeltetési tagállam megtilthatja a szállítmány befogadását, ha az okmányellenőrzés azt tanúsítja, hogy a 3. cikk rendelkezéseit nem tartották be.

b) A rendeltetési tagállam meghozhatja a szükséges intézkedéseket - beleértve a karanténba helyezést -, hogy egyértelmű bizonyságot nyerjen azon esetekben, amikor annak gyanúja áll fenn, hogy a sperma fertőzött vagy kórokozó szervezetekkel szennyezett.

c) Amennyiben az a) vagy b) pontban említett döntést hoznak, a feladó vagy képviselője kérésére engedélyezni kell a sperma visszaszállítását, amennyiben ez az állat-egészségügyi megfontolásokkal nem áll ellentétben.

(3) Ha a spermák behozatalát a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott okok miatt nem engedélyezik, és a gyűjtés tagállama 30 napon belül nem engedélyezi a sperma visszaszállítását, a rendeltetési tagállam illetékes állat-egészségügyi hatósága elrendelheti a spermák megsemmisítését.

(4) Az illetékes állat-egészségügyi hatóság (2) és (3) bekezdés értelmében hozott döntését - a döntés okaival együtt - ismertetni kell a feladóval vagy képviselőjével.

III. FEJEZET

Harmadik országból történő behozatal

8. cikk

(1) Valamely tagállam csak olyan harmadik országokból engedélyezheti sperma behozatalát, amelyek szerepelnek a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban összeállított listán.

E listát a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban lehet kiegészíteni vagy módosítani.

(2) Annak eldöntésekor, hogy valamely harmadik ország felkerülhet-e az (1) bekezdésben említett listára, különösen a következőket kell figyelembe venni:

a) a harmadik ország állatállományának, egyéb háziállatainak és vadon élő állatainak egészségügyi állapota a harmadik országban, különös tekintettel az egzotikus állatbetegségekre, valamint az adott országban fennálló járványügyi helyzetre, amennyiben az veszélyeztetheti a tagállamokban élő állatok egészségét;

b) a harmadik ország által közölt információk rendszeressége és gyorsasága arra vonatkozóan, milyen fertőző állatbetegségek fordulnak elő a területén, különösen azon betegségeket illetően, amelyek szerepelnek a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal A. és B. listáján;

c) az adott ország állatbetegségek megelőzésére és az ellenük való védekezésre vonatkozó szabályai;

d) az adott ország állat-egészségügyi szolgálatának felépítése és jogosítványai;

e) a fertőző állatbetegségek megelőzésére és felszámolására hozandó intézkedések szervezése és végrehajtása; valamint

f) azon biztosítékok, amelyeket a harmadik ország ezen irányelv rendelkezéseinek betartásával kapcsolatban nyújtani tud.

(3) Az (1) bekezdésben említett listát és ennek valamennyi módosítását közzéteszik az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában.

9. cikk

(1) A tagállamok csak olyan sperma behozatalát engedélyezik, amely a 8. cikkben említett listán szereplő harmadik országok egyikében található spermagyűjtő vagy spermatároló központból és állomásról származik, amely esetében az érintett harmadik ország illetékes hatósága garanciákat tud biztosítani az alábbi feltételek teljesülésére:

a) megfelel a következőknek:

i. a spermagyűjtő vagy spermatároló központok és állomások engedélyezésének az A. melléklet I. fejezetében meghatározott feltételei;

ii. e központoknak és állomásoknak a II. fejezetben meghatározott felügyeletével kapcsolatos feltételek;

b) a harmadik ország illetékes hatósága hivatalosan engedélyezte számára a Közösségbe irányuló kivitelt;

c) a központ állatorvosának felügyelete alatt áll;

d) évente legalább kétszer átesik a harmadik ország hatósági állatorvosa által végzett ellenőrzésen.

(2) A Bizottsággal közölni kell a 8. cikkben említett jegyzéken szereplő harmadik ország illetékes hatósága által az e cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételekkel összhangban engedélyezett spermagyűjtő vagy spermatároló központok és állomások jegyzékét, amelyekből sperma szállítható a Közösségbe.

A spermagyűjtő vagy spermatároló központ és állomás engedélyét a harmadik ország illetékes hatóságának azonnal fel kell függesztenie vagy vissza kell vonnia, ha az már nem felel meg az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek, és a Bizottságot erről haladéktalanul értesíteni kell.

A Bizottság benyújtja a tagállamoknak az új vagy frissített jegyzéket, amelyet a harmadik ország illetékes hatóságától e bekezdéssel összhangban megkap, tájékoztatás céljából elérhetővé téve azokat a nyilvánosság számára.

(3) Az e cikk egységes alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat az 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

10. cikk

(1) A spermának olyan állatokból kell származnia, amelyek közvetlenül spermájuk levétele előtt legalább hat hónapig a 8. cikk (1) bekezdésével összhangban összeállított listán szereplő harmadik ország területén tartózkodtak.

(2) A 8. cikk (1) bekezdése és e cikk (1) bekezdése sérelme nélkül a tagállamok csak abban az esetben engedélyezhetik a sperma behozatalát a listán szereplő harmadik országokból, ha a sperma megfelel az adott harmadik országból történő behozatalával kapcsolatban - a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban - elfogadott állat-egészségügyi követelményeknek.

Az előző albekezdésben említett követelmények meghatározásakor a következőket kell figyelembe venni:

a) a spermagyűjtő központot vagy állomást körülvevő terület egészségügyi állapota, különös tekintettel a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal A. listáján szereplő betegségekre;

b) a spermagyűjtő központban vagy állomáson található állomány egészségi állapota és a vizsgálati követelmények;

c) a donor állat egészségi állapota és a vizsgálati követelmények;

d) a vizsgálati követelmények a sperma vonatkozásában.

(3) A szarvasmarha gümőkórral és brucellózissal kapcsolatos állat-egészségügyi feltételek - a (2) bekezdéssel összhangban megfelelő - meghatározására szolgáló hivatkozási alapnak a 64/432/EGK irányelv A. mellékletében meghatározott szabványokat kell tekinteni. Esetenként olyan döntés is hozható a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban, hogy el lehet tekinteni e feltételektől, amennyiben az érintett harmadik ország hasonló állat-egészségügyi biztosítékokat nyújt; ez esetben az - A. mellékletben említettekkel legalább egyenértékű - állat-egészségügyi bizonyítványokat ugyanazon eljárással összhangban kell meghatározni annak érdekében, hogy lehetővé váljék az ilyen állatok bekerülése a spermagyűjtő központokba vagy állomásokra.

(4) A 4. cikket megfelelően kell alkalmazni.

11. cikk

(1) A tagállamok a sperma behozatalát csak a gyűjtési harmadik ország hatósági állatorvosa által kiállított és aláírt állat-egészségügyi bizonyítvány bemutatása ellenében engedélyezik.

Ez(t) a bizonyítvány(t):

a) legalább a rendeltetési tagállam és azon tagállam hivatalos nyelveinek valamelyikén kell kiállítani, amelyben a 12. cikkben előírt behozatali ellenőrzést végzik;

b) eredeti formájában kíséri a spermaszállítmányt;

c) egyetlen papírlapból áll;

d) egyetlen címzett nevére állítják ki.

(2) A bizonyítványnak meg kell felelnie a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban megállapított mintának.

12. cikk

A 97/78/EK irányelvben meghatározott szabályokat kell alkalmazni elsősorban a tagállamok által végrehajtandó ellenőrzések szervezése és nyomon követése vonatkozásában, valamint az említett irányelv 22. cikkében említett eljárással összhangban alkalmazandó védintézkedések tekintetében.

IV. FEJEZET

Védő- és ellenőrző intézkedések

15. cikk

Az egyes élő állatok és termékek Közösségen belüli kereskedelmében, a belső piac megteremtésére figyelemmel szükséges állat-egészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvben meghatározott szabályokat ( 7 ) alkalmazzák, különös tekintettel a származási helyen végzett vizsgálatokra, és a rendeltetési hely szerinti tagállam által végzett ellenőrzések szervezésére és nyomon követésére, valamint a végrehajtott védintézkedésekre.

16. cikk

(1) A Bizottság állatorvos-szakértői - a tagállam és a harmadik országok illetékes hatóságaival együttműködve - helyszíni ellenőrzéseket végezhetnek, amennyiben ez ezen irányelv egységes alkalmazása érdekében szükséges.

A gyűjtés országa - amelynek területén az ellenőrzést végzik - minden szükséges támogatást megad a szakértőknek feladataik elvégzéséhez. A Bizottság a vizsgálat eredményeiről értesíti az érintett gyűjtés országát.

Az érintett gyűjtés országa meghozza az adott esetben szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy e vizsgálat eredményeit figyelembe lehessen venni. Amennyiben a gyűjtés országa nem hozza meg ezen intézkedéseket, a Bizottság - miután a helyzetet az Állat-egészségügyi Állandó Bizottságban megvizsgálták - alkalmazhatja az 5. cikk (2) bekezdésének negyedik albekezdése, valamint a 9. cikk (1) bekezdésének rendelkezéseit.

(2) E cikk általános végrehajtási rendelkezéseit - különösen az (1) bekezdés első albekezdésében említett ellenőrzések végrehajtásának gyakoriságát és módját - a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell megállapítani.

V. FEJEZET

Záró rendelkezések

17. cikk

Az A. mellékletet a Tanács - különösen a technológiai fejlődéshez történő hozzáigazítás érdekében - a Bizottság javaslata alapján minősített többséggel módosítja.

A B., C. és D. mellékleteket a 18. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban kell módosítani.

18. cikk

(1) A Bizottság munkáját a 178/2002/EK rendelettel ( 8 ) létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Amennyiben e bekezdésre hivatkozás történik, az 1999/468/EK határozat ( 9 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikke (6) bekezdésében említett időtartam három hónap.

(3) A bizottság megállapítja saját eljárási szabályait.

20. cikk

(1) Ezen irányelv nem alkalmazható olyan spermára, amelyet 1990. január 1-je előtt gyűjtöttek be és dolgoztak fel valamely tagállamban.

(2) A 8., 9. és 10. cikk értelmében elfogadott határozatok hatálybalépéséig a tagállamok nem alkalmazhatnak a harmadik országokból származó spermák behozatalára kedvezőbb feltételeket, mint amelyek a II. fejezet alkalmazásából erednek.

21. cikk

A tagállamok legkésőbb 1990. január 1-jéig hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

22. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

A. MELLÉKLET

I. FEJEZET

A KÖZPONTOK HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉSÉNEK FELTÉTELEI

1.

A spermagyűjtő központ(ot):

a) a központ illetékes hatóság által felhatalmazott állatorvosának állandó felügyelete alatt áll;

b) legalább a következőkkel rendelkezik:

i. állatszállás, beleértve az elkülönítési létesítményeket;

ii. spermagyűjtő létesítmények, beleértve egy külön helyiséget a felszerelés tisztítására és fertőtlenítésére vagy sterilizálására;

iii. spermafeldolgozó helyiség, amelynek nem kell feltétlenül ugyanazon a telepen lennie;

iv. spermatároló helyiség, amelynek nem kell feltétlenül ugyanazon a telepen lennie;

c) úgy kell megépíteni vagy elszigetelni, hogy ne érintkezhessen külső állatállománnyal;

d) úgy kell megépíteni, hogy az állatszállás, valamint a spermagyűjtő, -feldolgozó és -tároló létesítmények könnyen tisztíthatók és fertőtleníthetők legyenek;

e) el kell látni elkülönített szállással, amely nem állhat közvetlen összeköttetésben a rendes állatszállással;

f) úgy kell megtervezni, hogy az állatszállás fizikailag teljesen el legyen választva a spermafeldolgozó helyiségtől, és mindkettő el legyen különítve a spermatároló helyiségtől.

2.

A spermatároló központ(ot):

a) a központ illetékes hatóság által felhatalmazott állatorvosának állandó felügyelete alatt áll;

b) úgy kell megépíteni vagy elszigetelni, hogy ne érintkezhessen külső állatállománnyal;

c) úgy kell megépíteni, hogy az állatszállás, valamint a tároló létesítmények könnyen tisztíthatók és fertőtleníthetők legyenek.

II. FEJEZET

A KÖZPONTOK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

1.

A gyűjtőközpontok(at):

a) felügyelete kiterjed arra, hogy azokban csak olyan fajú állatokat tartsanak, amelyek spermáját gyűjtik. Más, a gyűjtőközpont rendes működéséhez feltétlenül szükséges háziasított állatok is bebocsáthatóak azonban, amennyiben nem jelentenek fertőzési veszélyt azokra a fajokra, amelyek spermáját gyűjtik, és megfelelnek a központ állatorvosa által meghatározott feltételeknek;

b) felügyelete kiterjed arra, hogy a fajtára, a születés idejére és az egyes állatok azonosítására vonatkozó adatok megadásával nyilvántartást vezessenek a központban lévő valamennyi szarvasmarhaféléről, továbbá minden állatra nyilvántartsák valamennyi betegségvizsgálati eredményt és az elvégzett vakcinázásokat;

c) a hatósági állatorvosnak rendszeresen, legalább évente kétszer ellenőriznie kell, melynek során állandó jelleggel ellenőrizni kell az engedélyezés és a felügyelet feltételeit;

d) felügyelete kiterjed arra, hogy illetéktelen személyek ne léphessenek be. Ezenkívül az engedéllyel rendelkező látogatóknak is eleget kell tenniük a központ állatorvosa által megállapított feltételeknek;

e) olyan szakmailag képesített személyzetet alkalmaznak, amely megfelelő képzést kapott a betegségek terjedésének leküzdésére vonatkozó fertőtlenítési eljárások és a higiéniai technikák terén;

f) felügyelete kiterjed arra, hogy:

i. csak engedélyezett központban gyűjtött spermát dolgozzanak fel és tároljanak az engedélyezett központokban anélkül, hogy az bármilyen más spermaszállítmánnyal érintkezne. Ennek ellenére nem engedélyezett központokban gyűjtött spermát is feldolgozhatnak engedélyezett gyűjtőközpontokban, amennyiben

- ezt a spermát olyan szarvasmarhafélékből gyűjtötték, amelyek megfelelnek a B. melléklet I. fejezete 1. bekezdése d) pontjában megállapított feltételeknek,

- a feldolgozást a Közösségen belüli kereskedelemre szánt spermákhoz képest külön eszközzel vagy más időpontban végezték, utóbbi esetben a felszerelést használat után meg kell tisztítani és sterilizálni kell,

- az ilyen sperma nem kerülhet a Közösségen belüli kereskedelembe, és nem kerülhet érintkezésbe vagy nem tárolható együtt a Közösségen belüli kereskedelemre szánt spermával,

- az ilyen sperma a vii. pontban előírttól eltérő jelölés segítségével azonosítható;

Mélyhűtött embriók is tárolhatók az engedélyezett központokban, amennyiben:

- a tárolást az illetékes hatóság engedélyezte,

- az embriók megfelelnek a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok embrióinak Közösségen belüli kereskedelmét és harmadik országokból történő behozatalát szabályozó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1989. szeptember 25-i 89/556/EGK tanácsi irányelv ( 10 ) követelményeinek,

- az embriókat elkülönített tárolóedényekben tárolják az engedélyezett sperma tárolására szolgáló helyiségekben;

ii. a sperma gyűjtése, feldolgozása és tárolása csak az e célra elkülönített helyen és a legszigorúbb higiéniai feltételek mellett történik;

iii. a gyűjtés és a feldolgozás során a spermával vagy a donor állattal érintkezésbe kerülő valamennyi eszközt - az egyszer használatos eszközök kivételével - használat előtt megfelelően fertőtleníteni vagy sterilizálni kell;

iv. a sperma feldolgozása során használt állati eredetű termékek - beleértve az adalékanyagokat vagy hígítószert - vagy olyan forrásból származnak, amely nem jelent állat-egészségügyi veszélyt, vagy felhasználás előtt olyan kezelésen mennek keresztül, hogy az ilyen veszély kizárható;

v. a tároló- és a szállítóedényeket eszközt - az egyszer használatos eszközök kivételével - minden töltési művelet megkezdése előtt megfelelően fertőtlenítik vagy sterilizálják;

vi. a kriogén anyagot korábban más állati eredetű termékekhez nem használták;

vii. a sperma minden adagját egyértelműen megjelölték oly módon, hogy abból könnyen meg lehessen állapítani a sperma begyűjtésének időpontját, a donor állat fajtáját és azonosítását, valamint a központ engedélyezési számát; minden tagállam közli a Bizottsággal és a többi tagállammal a területén használt jelölés jellemzőit és formáját;

viii. a tárolóegységek megfelelnek a spermatároló központok felügyeletére vonatkozóan a 2. pontban előírt különleges feltételeknek.

2.

A tárolóközpontok(at):

a) felügyelete kiterjed arra, hogy nyilvántartást vezessenek a sperma minden mozgatásáról (a központba be és onnan kifelé) és a donor bikák állapotáról, amelyek spermáját ott tárolják, és amelyeknek meg kell felelniük ezen irányelv követelményeinek;

b) a hatósági állatorvosnak rendszeresen, legalább évente kétszer ellenőriznie kell, amelynek során állandó jelleggel ellenőrizni kell az engedélyezés és a felügyelet feltételeit;

c) felügyelete kiterjed arra, hogy illetéktelen személyek ne léphessenek be. Ezenkívül az engedéllyel rendelkező látogatóknak is eleget kell tenniük a központ állatorvosa által megállapított feltételeknek;

d) olyan szakmailag képesített személyzetet alkalmaznak, amely megfelelő képzést kapott a betegségek terjedésének leküzdésére vonatkozó fertőtlenítési eljárások és a higiéniai technikák terén;

e) felügyelete kiterjed arra, hogy:

i. csak az ezen irányelvnek megfelelően engedélyezett központban gyűjtött spermát tároljanak az engedélyezett tároló központokban anélkül, hogy az bármilyen más spermával érintkezne.

Ezen túlmenően, csak olyan spermát lehet engedélyezett tároló központba bevinni, amely engedélyezett gyűjtő- vagy tároló központból származik, valamennyi lehetséges egészségügyi biztosítékot nyújtó feltétel betartása mellett szállították, és amely nem került érintkezésbe semmilyen más spermával.

Mélyhűtött embriók is tárolhatók az engedélyezett központokban, amennyiben

- a tárolást az illetékes hatóság engedélyezte,

- az embriók megfelelnek a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok embrióinak Közösségen belüli kereskedelmét és harmadik országokból történő behozatalát szabályozó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1989. szeptember 25-i 89/556/EGK tanácsi irányelv követelményeinek,

- az embriókat elkülönített tárolóedényekben tárolják az engedélyezett sperma tárolására szolgáló helyiségekben;

ii. a sperma tárolása csak az e célra elkülönített helyiségekben és a legszigorúbb higiéniai feltételek mellett történik;

iii. a spermával érintkezésbe kerülő valamennyi eszközt - az egyszer használatos eszközök kivételével - használat előtt megfelelően fertőtlenítik vagy sterilizálják;

iv. a tároló- és a szállítóedényeket - az egyszer használatos eszközök kivételével - minden töltési tevékenység megkezdése előtt megfelelően fertőtlenítik vagy sterilizálják;

v. a kriogén anyagot korábban más állati eredetű termékekhez nem használták;

vii. a sperma minden adagját egyértelműen megjelölték oly módon, hogy abból könnyen meg lehessen állapítani a sperma begyűjtésének időpontját, a donor állat fajtáját és azonosítását, valamint a központ engedélyezési számát; minden tagállam közli a Bizottsággal és a többi tagállammal a területén használt jelölés jellemzőit és formáját.

B. MELLÉKLET

I. FEJEZET

AZ ÁLLATOK ENGEDÉLYEZETT SPRERMAGYŰJTŐ KÖZPONTOKBA TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁSA SORÁN ALKALMAZANDÓ FELTÉTELEK

1.

A spermagyűjtő központba bevitt valamennyi szarvasmarhafélé(t):

a) legalább 28 napig karanténban kellett tartani a tagállam illetékes hatósága által külön e cél érdekében engedélyezett szálláson, amelyen kizárólag legalább ugyanolyan egészségi állapotú, hasított körmű állatot tartanak;

b) az a) pontban leírt karanténban tartózkodása előtt olyan állományhoz tartozott, amely a 64/432/EGK irányelvnek megfelelően hivatalosan gümőkór- és hivatalosan brucellózismentes. Az állatokat korábban sem tarthatták ennél kedvezőtlenebb minősítésű állományban;

c) a 64/432/EGK irányelvben meghatározott, a szarvasmarhák enzootikus leukózisától hivatalosan mentes állományból, vagy olyan anyaállattól származik, amelyet a 64/432/EGK irányelv D. mellékletével (II. fejezet) összhangban, negatív eredménnyel az állatoknak az anyaállattól történő eltávolítását követően elvégzett vizsgálatnak vetettek alá. Az embriótranszfer útján nyert állatok esetében az " anyaállat" az embriórecipienst jelenti.

Ha e követelmény nem teljesíthető, a sperma nem bocsátható kereskedelmi forgalomba, amíg a donor állat a kétéves életkort el nem éri és a II. fejezet (1) bekezdése c) pontja szerint negatív eredménnyel meg nem vizsgálták;

d) esetében az a) pontban meghatározott elkülönítési időt megelőző 28 napon belül a következő vizsgálatot kell elvégezni, minden esetben negatív eredménnyel, kivéve az v. alpontban említett BVD/MD-antitest vizsgálatot:

i. szarvasmarhák tuberkulózisa vonatkozásában a 64/432/EGK irányelv B. mellékletében meghatározott eljárással összhangban elvégzett tuberkulin bőrpróba;

ii. szarvasmarhák brucellózisa vonatkozásában a 64/432/EGK irányelv C. mellékletében meghatározott eljárással összhangban elvégzett szerológiai vizsgálat;

iii. szarvasmarhák enzootikus leukózisa vonatkozásában a 64/432/EGK irányelv D. mellékletében (II. fejezet) meghatározott eljárással összhangban elvégzett szerológiai vizsgálat;

iv. IBR/IPV vonatkozásában vérmintán végzett szerológiai vizsgálat (egész vírus), ha az állatok nem a Nemzetközi Állat-egészségügyi Kódex 2.3.5.3. cikkében meghatározott IBR/IPV-mentes állományból származnak;

v. BVD/MD vonatkozásában,

- vírusizolációs próba vagy a vírusantigén kimutatását szolgáló vizsgálat, és

- az antitestek jelenlétének vagy hiányának meghatározását célzó szerológiai vizsgálat.

Az illetékes hatóság engedélyezheti, hogy a d) pontban említett próbákat a karanténszálláson gyűjtött mintákon is el lehessen végezni. Ebben az esetben a karantén a) pontban említett időtartama nem kezdődhet el a minták begyűjtése előtt. Ha azonban az a) pontban felsorolt vizsgálatok bármelyike pozitívnak bizonyulna, az érintett állatot azonnal el kell távolítani az elkülönítő egységből. Csoportos elkülönítés esetén az a) pontban említett karanténidőszak a visszamaradó állatok vonatkozásában nem kezdődhet el addig, amíg a pozitív eredményt adó állatot el nem távolították.

e) esetében az a) pontban meghatározott karanténidőszak alatt és legalább a karanténba történő bevitelt követő 21 nap után (legalább hét nappal a karanténba történt bevitel után a Campylobacter fetus ssp. venerealis és a Trichomonas foetus vizsgálata esetén) a következő vizsgálatot kell elvégezni, minden esetben negatív eredménnyel, kivéve a BVD/MD antitest vizsgálatot (lásd iii. pont alább):

i. szarvasmarhák brucellózisa vonatkozásában a 64/432/EGK irányelv C. mellékletében meghatározott eljárással összhangban elvégzett szerológiai vizsgálat;

ii. IBR/IPV vonatkozásában vérmintán végzett szerológiai vizsgálat (egész vírus);

Ha bármelyik állat pozitív eredményt ad, azokat az állatokat haladéktalanul el kell távolítani a karanténszállásról, az ugyanazon csoportba tartozó többi állatot a karanténban kell tartani, és legalább 21 nappal a pozitív állat(ok) eltávolítása után negatív eredményt hozó újabb vizsgálatnak alávetni.

iii. BDV/MD vonatkozásában:

- vírusizolációs próba vagy a vírusantigén kimutatását szolgáló vizsgálat, és

- az antitestek jelenlétének vagy hiányának meghatározását célzó szerológiai vizsgálat.

Bármely állatot (szeronegatívat és szeropozitívat) csak akkor lehet beengedni a spermagyűjtő központokba, amennyiben a karanténszállásra történő bevitelt megelőzően szeronegatív eredményt adó állatokban nem történik szerokonverzió.

Ha szerokonverzió történik, minden olyan állatot, amely szeronegatív marad, meghosszabbított ideig a karanténszálláson kell tartani, amíg a csoportban három héten keresztül nem történik több szerokonverzió. Szerológiailag pozitív állatokat be lehet vinni a spermagyűjtő központokba;

iv. Campylobacter fetus ssp. venerealis vonatkozásában:

- hat hónaposnál nem idősebb állatok esetében, vagy amelyeket a karantént megelőzően hat hónapos koruk óta egynemű állatokból álló csoportban tartottak: a mesterséges hüvelyöblítéssel vagy a tasakváladékból nyert mintán végzett egyszeri vizsgálat;

- hat hónapos vagy annál idősebb állatok esetében, amelyek érintkezésbe kerülhettek nőstényekkel a karantén előtt: a mesterséges hüvelyöblítéssel vagy a tasakváladékból nyert mintán egymást követő egyhetes időközönként elvégzett három vizsgálat.

v. Trichomonas foetus vonatkozásában:

- hat hónaposnál nem idősebb állatok esetében, vagy amelyeket a karantént megelőzően hat hónapos koruk óta egynemű állatokból álló csoportban tartottak: a tasakváladékból nyert mintán végzett egyszeri vizsgálat;

- hat hónapos vagy annál idősebb állatok esetében, amelyek érintkezésbe kerülhettek nőstényekkel a karantén előtt: a tasakváladékból nyert mintán egymást követő egyhetes időközönként elvégzett három vizsgálat.

Ha a fenti vizsgálatok bármelyike pozitív eredményt ad, az állatot haladéktalanul el kell távolítani az elkülönítő szállásról. Csoportos elkülönítés esetén az illetékes hatóság megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a többi állat ismét alkalmas legyen e melléklettel összhangban a gyűjtőközpontba történő bekerülésre.

f) a BVD/MD vonatkozásában szerológiailag pozitív állatoktól származó sperma szállításának megkezdése előtt minden állat egy spermamintáját a BVD/MD szempontjából vírusizolációs vagy a vírusantigén kimutatását célzó ELISA-tesztnek kell alávetni. Pozitív eredmény esetén a bikát el kell távolítani a gyűjtőközpontból és minden spermáját meg kell semmisíteni.

2.

Valamennyi vizsgálatot a tagállam által engedélyezett laboratóriumban kell elvégezni.

3.

Az állatokat csak a központ állatorvosának kifejezett hozzájárulásával lehet bebocsátani a spermagyűjtő központba. Valamennyi be- és kifelé irányuló mozgást nyilván kell tartani.

4.

A spermagyűjtő központba bebocsátott állatok egyikén sem mutatkozhatnak a bekerülésük napján betegségre utaló klinikai tünetek. Valamennyi állatnak - az (5) bekezdés sérelme nélkül - az (1) bekezdés a) pontjában említett elkülönítő szállásról kell érkeznie, amelynek a feladás napján hivatalosan meg kell felelnie a következő feltételeknek:

a) olyan 10 kilométer sugarú terület közepén helyezkedik el, amelyben legalább 30 napja nem fordult elő ragadós száj- és körömfájás;

b) legalább három hónapja mentes a ragadós száj- és körömfájástól és brucellózistól;

c) legalább 30 napja mentes olyan szarvasmarha-betegségektől, amelyek a 64/432/EGK irányelv E. mellékletével összhangban bejelentési kötelezettség alá tartoznak.

5.

Amennyiben a 4. pontban megállapított feltételek teljesülnek és a II. fejezetben említett rendszeres vizsgálatokat az elmúlt 12 hónap folyamán elvégezték, az állatokat - amennyiben közetlen szállításról van szó - elkülönítés vagy vizsgálatok végzése nélkül lehet átszállítani valamely engedélyezett spermagyűjtő központból egy másik, ugyanolyan egészségügyi minősítésű központba. Az érintett állat nem kerülhet sem közvetlen, sem közvetett érintkezésbe más, kedvezőtlenebb egészségügyi minősítésű hasított körmű állattal, az igénybe vett szállítási eszközt pedig használat előtt fertőtleníteni kell. Ha az állatokat az egyik spermagyűjtő központból egy másikba különböző tagállamok között szállítják, annak a 64/432/EGK irányelvvel összhangban kell történnie.

II. FEJEZET

ENGEDÉLYEZETT SPERMAGYŰJTŐ KÖZPONTBAN LÉVŐ VALAMENNYI SZARVASMARHAFÉLÉN ELVÉGZENDŐ ELLENŐRZŐ VIZSGÁLATOK

1.

Az engedélyezett spermagyűjtő központban tartott valamennyi szarvasmarhafélén évente legalább egyszer a következő vizsgálatokat kell negatív eredménnyel elvégezni:

a) szarvasmarhák tuberkulózisa vonatkozásában a 64/432/EGK irányelv B. mellékletében megállapított eljárással összhangban elvégzett tuberkulin bőrpróba;

b) szarvasmarhák brucellózisa vonatkozásában a 64/432/EGK irányelv C. mellékletében meghatározott eljárással összhangban elvégzett szerológiai vizsgálat;

c) enzootikus szarvasmarha leukózis vonatkozásában a 64/432/EGK irányelv D. mellékletében (II. fejezet) meghatározott eljárással összhangban elvégzett szerológiai vizsgálat;

d) IBR/IPV vonatkozásában vérmintán végzett szerológiai vizsgálat (egész vírus);

e) BVD/MD vonatkozásában az antitestek szerológiai vizsgálata, amelyet csak szeronegatív állatokon kell elvégezni;

Ha egy állat szerológiailag pozitívvá válik, az adott állatnak a legutóbbi negatív eredménye óta gyűjtött minden ejakulátumát meg kell semmisíteni vagy a vírus jelenlétére negatív eredménnyel meg kell vizsgálni.

f) Campylobacter fetus ssp. venerealis vonatkozásában a tasakváladékból vett mintán elvégzett vizsgálat. Csak azon bikákat kell vizsgálni, amelyek spermát adnak vagy érintkezésbe kerülnek spermát adó bikákkal. A gyűjtésbe több mint hathónapnyi pihenő után visszatérő bikákat a termelés újrakezdése előtt legfeljebb 30 nappal kell megvizsgálni;

g) Trichomonas foetus vonatkozásában a tasakváladékból vett mintán elvégzett vizsgálat. Csak azon bikákat kell vizsgálni, amelyek spermát adnak, vagy érintkezésbe kerülnek spermát adó bikákkal. A gyűjtésbe több mint hathónapnyi pihenő után visszatérő bikákat a termelés újrakezdése előtt legfeljebb 30 nappal kell megvizsgálni.

2.

Valamennyi vizsgálatot a tagállam által jóváhagyott laboratóriumban kell elvégezni.

3.

Ha a fenti vizsgálatok bármelyike pozitív eredményt ad, az állatot el kell különíteni, és az állattól a legutolsó negatív eredménye óta gyűjtött sperma nem kerülhet Közösségen belüli kereskedelembe, kivéve BVD/MD esetében az olyan ejakulátumokból származó spermát, amelyet BVD/MD vírusra megvizsgáltak és negatívnak találtak.

A központban lévő összes többi állattól a pozitív eredményt adó próba elvégzése óta begyűjtött spermát elkülönítve kell tárolni, és addig nem kerülhet a Közösségen belüli kereskedelembe, amíg a központ egészségügyi helyzete helyre nem áll.

C. MELLÉKLET

KÖZÖSSÉGEN BELÜLI KERESKEDELEM CÉLJÁRA SZÁNT VAGY A KÖZÖSSÉGBE BEHOZOTT SPREMÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK

1.

A spermát olyan állatoktól kell gyűjteni, amelyek(et):

a) a sperma begyűjtésének napján nem mutatnak klinikai tüneteket; i.

i. nem vakcináztak ragadós száj- és körömfájás ellen a gyűjtést megelőző 12 hónapban, vagy

ii. a gyűjtést megelőző 12 hónapban vakcináztak ragadós száj- és körömfájás ellen, amely esetben minden gyűjtés 5 %-át (de legalább öt műszalmát) a ragadós száj- és körömfájás betegség vírusának izolálására szolgáló vizsgálatnak kell alávetni, negatív eredménnyel;

c) a begyűjtést közvetlenül megelőző 30 napon belül nem vakcináztak ragadós száj- és körömfájás ellen;

d) friss sperma gyűjtése esetén a spermagyűjtést közvetlenül megelőzően legalább 30 napig folyamatosan engedélyezett spermagyűjtő központban tartottak;

e) természetes fedezés céljára nem használtak;

f) olyan spermagyűjtő központokban tartanak, amelyek a sperma begyűjtését megelőző legalább három hónapon és az azt követő legalább 30 napon keresztül, illetve - friss sperma esetében - a szállítás napjáig mentesek voltak a ragadós száj- és körömfájástól, és amelyek olyan 10 kilométer sugarú terület közepén helyezkednek el, amelyben legalább 30 napja nem fordult elő ragadós száj- és körömfájás;

g) olyan spermagyűjtő központokban tartottak, amelyek a begyűjtést megelőző és az azt követő 30 napon keresztül, illetve - friss sperma esetében - a szállítás napjáig mentesek voltak a 64/432/EGK irányelv E. melléklet I. szakaszának értelmében bejelentési kötelezettség alá tartozó szarvasmarha-betegségektől.

2.

Az alább felsorolt antibiotikumokat kell a spermához adni, hogy a végső hígított spermában a következő koncentrációk alakuljanak ki:

legalább:

- 500 μg/ml streptomicin a végső hígításban,

- 500 NE/ml penicillin a végső hígításban,

- 150 μg/ml linkomicin a végső hígításban,

- 300 μg/ml spektinomicin a végső hígításban.

Ettől eltérő, de a campylobacterek, leptospirák és mycoplasmák ellen egyenértékű hatással rendelkező antibiotikum-kombináció is alkalmazható.

Közvetlenül az antibiotikum hígított spermához adását követően a spermát legalább 45 percig legalább 5 °C hőmérsékleten kell tartani.

3.

A Közösségen belüli kereskedelemre szánt spermát:

i. az elszállítást megelőzően legalább 30 napig engedélyezett körülmények között kell tárolni. Ez a követelmény friss spermára nem vonatkozik;

ii. a rendeltetési tagállamba olyan edényekben kell szállítani, amelyeket használatuk előtt megtisztítottak és fertőtlenítettek vagy sterilizáltak, és amelyeket az engedélyezett tároló létesítményből történő elszállításuk előtt lepecsételtek és sorszámoztak.

D. MELLÉKLET

AZ UNIÓN BELÜLI KERESKEDELEMBEN HASZNÁLATOS ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNYMINTA

D1. MELLÉKLET

A házi szarvasmarhának a 2003/43/EK irányelvvel módosított 88/407/EGK tanácsi irányelv szerint gyűjtött, feldolgozott és tárolt, a spermagyűjtés helye szerinti spermagyűjtő központból (állomásról) feladott spermájának Unión belüli kereskedelmére vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványminta

D2. MELLÉKLET

A 88/407/EGK tanácsi irányelv 2004. július 1-jéig hatályban lévő rendelkezései szerint, 2004. december 31-ét megelőzően begyűjtött, feldolgozott és tárolt, valamint az említett határidőt követően a 2003/43/EK irányelv 2. cikke (2) bekezdésnek megfelelően kereskedelmi forgalomba került, a spermagyűjtés helye szerinti spermagyűjtő központból (állomásról) feladott spermaállományok Unión belüli kereskedelmére 2005. január 1-jétől alkalmazandó állat-egészségügyi bizonyítványminta

D3. MELLÉKLET

A 2003/43/EK irányelvvel módosított 88/407/EGK tanácsi irányelvnek megfelelően begyűjtött, feldolgozott és tárolt marhasperma Unión belüli kereskedelmére, valamint a 88/407/EGK tanácsi irányelv 2004. július 1-jéig hatályban lévő rendelkezései szerint, 2004. december 31-ét megelőzően begyűjtött, feldolgozott és tárolt, valamint az említett határidőt követően a 2003/43/EK irányelv 2. cikke (2) bekezdésének megfelelően kereskedelmi forgalomba került, spermagyűjtő központból (állomásról) feladott spermaállomány Unión belüli kereskedelmére vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványminta

( 1 ) HL C 267., 1983.10.6., 5. o.

( 2 ) HL C 342., 1983.12.19., 11. o.

( 3 ) HL C 140., 1984.5.28., 6. o.

( 4 ) HL L 362., 1985.12.31., 8. o.

( 5 ) HL 121., 1964.7.29., 1977/64. o.

( 6 ) HL L 302., 1972.12.31., 28. o.

( 7 ) HL L 224., 1990.8.18., 29. o.

( 8 ) HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

( 9 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 10 ) HL L 302., 1989.10.19., 1. o. A legutóbb a 94/113/EK bizottsági határozattal (HL L 53., 1994.2.24., 23. o.) módosított rendelet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31988L0407 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31988L0407&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01988L0407-20111101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01988L0407-20111101&locale=hu

Tartalomjegyzék