32010R1062[1]

A Bizottság 1062/2010/EU felhatalmazáson alapuló rendelete ( 2010. szeptember 28. ) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a televíziókészülékek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 1062/2010/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2010. szeptember 28.)

a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a televíziókészülékek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet megállapítja a televíziókészülékek energiafogyasztási címkézésére és kísérő termékismertetővel való ellátására vonatkozó követelményeket.

2. cikk

Fogalommeghatározások

A 2010/30/EU irányelv 2. cikkében rögzített fogalommeghatározásokon kívül az alábbiak alkalmazandók:

1. "televízió" alatt televíziókészülék vagy televízió-képernyő értendő;

2. "televíziókészülék": egyetlen típus- vagy rendszermegjelölés alatt forgalomba hozott olyan termék, amelynek elsődleges rendeltetése audiovizuális jelek vétele és megjelenítése, és amely az alábbi elemekből áll:

a) kijelző;

b) egy vagy több hangoló- vagy vevőegység, valamint adattárolásra és/vagy képmegjelenítésre szolgáló opcionális kiegészítő funkciók (pl. DVD, HDD, VCR) a képernyővel egybeépítve, illetve egy vagy több külön részegységként.

3. "televízió-képernyő": különböző vételi forrásokból származó képfrekvenciás jelek, köztük televíziós adásjelek megjelenítésére alkalmas integrált képernyő, amely opcionálisan külső forrásegység audiojeleinek szabályozására és lejátszására is alkalmas, és amely szabványos képfrekvenciás jelúton keresztül, például RCA- (komponens, kevert), SCART-, HDMI-csatlakozó vagy jövőbeli szabványos vezeték nélküli megoldások segítségével (kivéve a nem szabványosított képfrekvenciás jelutakat, pl. DVI vagy SDI) fogadja a jeleket, de önmagában adásjelek vételére és feldolgozására nem képes;

4. "bekapcsolt üzemmód": olyan állapot, amelynek során a készülék a hálózati áramforráshoz csatlakozik, és képet és hangot állít elő;

5. "alapüzemmód": a gyártó által átlagos otthoni használatra javasolt beállítás;

6. "készenléti üzemmód(ok)": az az állapot, amelynek során a berendezés a hálózati áramforráshoz csatlakozik, rendeltetésszerű működéséhez a hálózati áramforrás tápellátását veszi igénybe, és kizárólag a következő, határozatlan ideig fenntartható funkciókat biztosítja:

a) reaktiválási funkció, illetve reaktiválási funkció és kizárólag a bekapcsolt reaktiválási funkció jelzése; és/vagy

b) információ- vagy állapotkijelzés;

7. "kikapcsolt üzemmód": olyan állapot, amelynek során a készülék a hálózati áramforráshoz csatlakozik, és egyetlen funkciója sem áll rendelkezésre; a következők ugyancsak kikapcsolt üzemmódnak tekintendők:

a) a kikapcsolt üzemmódot jelző állapot;

b) olyan állapot, amely kizárólag a 2004/108/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 1 ) szerinti elektromágneses összeférhetőség biztosítását célzó funkciókat nyújt.

8. "reaktiválási funkció": olyan funkció, amely egyéb üzemmódok (köztük a bekapcsolt üzemmód) aktiválását teszi lehetővé távkapcsoló (azaz pl. távvezérlő, belső érzékelő vagy időzítő) használatával, amely üzemmódokban további funkciók érhetők el (így a bekapcsolt üzemmód is);

9. "információ- vagy állapotkijelzés": tájékoztatást nyújtó, illetve a készülék állapotát a kijelzőn megjelenítő folyamatos funkció, amely az időjelzést is magában foglalja;

10. "előre optimalizált menü": a gyártó által előre meghatározott készülékbeállítások összessége, amelyből a felhasználónak a készülék beüzemelésekor választania kell;

11. "teljes HD felbontás": a televízió alapüzemmódjában vagy - a gyártó alapbeállításától függően - bekapcsolt üzemmódjában mért maximális fénysűrűség és a bekapcsolt állapot legnagyobb fényereje mellett mért maximális fénysűrűség százalékban kifejezett aránya;

12. "értékesítési hely": eladásra, bérletre vagy részletvásárlásra ajánlott tévékészülékek bemutatásának és értékesítésének helye;

13. "végfelhasználó": a tévékészülék vásárlója vagy potenciális vásárlója.

3. cikk

A beszállítók felelősségi köre

(1) A beszállítók biztosítják, hogy:

a) minden televíziókészüléket ellátnak egy, az V. mellékletben meghatározott formátumú és az ott meghatározott információkat tartalmazó nyomtatott címkével;

b) rendelkezésre áll a III. melléklet szerinti termékismertető adatlap;

c) a IV. mellékletben meghatározott műszaki dokumentációt kérésre a tagállamok hatóságai és a Bizottság rendelkezésére bocsátják;

d) az adott televíziókészülék-típusra vonatkozó reklámok tartalmazzák az energiahatékonysági osztályt, ha a reklám közzétesz energiával kapcsolatos vagy árra vonatkozó információkat;

e) egy az adott televíziókészülék-típusra vonatkozó, a konkrét műszaki paramétereket leíró minden műszaki promóciós anyag tartalmazza az adott készüléktípus energiahatékonysági osztályát;

f) a kereskedők a televíziókészülékek minden egyes, 2015. január 1. után új modellazonosítóval forgalomba hozott modelljére vonatkozóan megkapjanak egy, az V. mellékletben meghatározott formai és tartalmi követelményeket kielégítő elektronikus címkét. Ilyen címkék a televíziókészülékek más modelljei esetében is hozzáférhetővé tehetők a kereskedők számára;

g) a kereskedők a televíziókészülékek minden egyes, 2015. január 1. után új modellazonosítóval forgalomba hozott modelljére vonatkozóan megkapjanak egy, a III. mellékletben meghatározott követelményeket kielégítő elektronikus termékismertető adatlapot. Ilyen adatlapok a televíziókészülékek más modelljei esetében is hozzáférhetővé tehetők a kereskedők számára.

(2) Az energiahatékonysági osztály megállapítása a II. mellékletben foglaltak szerint kiszámított energiahatékonysági index alapján történik.

(3) A címke V. mellékletben meghatározott formai követelményeit a következő ütemezés szerint kell alkalmazni:

a) a 2011. november 30-tól forgalomba hozott televíziókészülékekre vonatkozóan:

i. az A, B, C, D, E, F és G energiahatékonysági osztályba sorolt készülékek címkéit az V. melléklet 1. pontjában, illetve a beszállító megítélésétől függően az V. melléklet 2. pontjában rögzített követelményeknek megfelelően kell kiállítani;

ii. az A+ energiahatékonysági osztályba sorolt készülékek címkéit az V. melléklet 2. pontjában rögzített követelményeknek megfelelően kell kiállítani;

iii. az A++ energiahatékonysági osztályba sorolt készülékek címkéit az V. melléklet 3. pontjában rögzített követelményeknek megfelelően kell kiállítani;

iv. az A+++ energiahatékonysági osztályba sorolt készülékek címkéit az V. melléklet 4. pontjában rögzített követelményeknek megfelelően kell kiállítani.

b) A 2014. január 1-jétől piaci forgalomba hozott és A+, A, B, C, D, E vagy F energiahatékonysági osztályba sorolt készülékek címkéit az V. melléklet 2. pontjában, illetve a gyártó megítélésétől függően az V. melléklet 3. pontjában rögzített követelményeknek megfelelően kell kiállítani.

c) A 2017. január 1-jétől piaci forgalomba hozott és A++, A+, A, B, C, D vagy E energiahatékonysági osztályba sorolt készülékek címkéit az V. melléklet 3. pontjában, illetve a gyártó megítélésétől függően az V. melléklet 4. pontjában rögzített követelményeknek megfelelően kell kiállítani.

d) A 2020. január 1-jétől piaci forgalomba hozott és A+++, A++, A+, A, B, C vagy D energiahatékonysági osztályba sorolt készülékek címkéit az V. melléklet 4. pontjában rögzített követelményeknek megfelelően kell kiállítani.

4. cikk

A kereskedők felelősségi köre

A kereskedők biztosítják, hogy:

a) az értékesítési helyeken kiállított televíziókészülékek előlapján - jól látható helyen - a beszállítók által a 3. cikk (1) bekezdésének megfelelően kiállított címke szerepeljen;

b) az eladásra, bérletre vagy részletvásárlásra kínált azon televíziókészülékek forgalmazása, amelyeket a végfelhasználóknak nincs alkalmuk kiállítva megtekinteni, a beszállítók által a VI. mellékletnek megfelelően rendelkezésre bocsátott információkkal történjék. A IX. melléklet rendelkezései szerint kell azonban eljárni abban az esetben, ha az eladásra, bérletre vagy részletvásárlásra való kínálás az interneten keresztül történik, és a 3. cikk (1) bekezdése f), illetve g) pontjának megfelelően a kereskedő megkapta a modell elektronikus címkéjét és termékismertető adatlapját;

c) az adott televíziókészülék-típusra vonatkozó reklámok tartalmazzák az energiahatékonysági osztályt, ha a reklám közzétesz energiával kapcsolatos vagy árra vonatkozó információkat;

d) az adott televíziókészülék-típusra vonatkozó, a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyagok tartalmazzák az adott készüléktípus energiahatékonysági osztályát.

5. cikk

Mérési módszerek

A 3. és 4. cikkben említett információkat megbízható, pontos és megismételhető, a VII. mellékletben meghatározott mérési eljárás alapján kell megadni, amely épít a technika mindenkori állása szerinti, általánosan elfogadott mérési módszerekre.

6. cikk

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok

A tagállamok a VIII. mellékletben meghatározott eljárás szerint felmérik, hogy egy adott készüléktípus teljesíti-e a bejelentett energiahatékonysági osztálynak megfelelő követelményeket.

7. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság ezt a rendeletet a műszaki fejlődés fényében legkésőbb a hatálybalépését követően öt évvel felülvizsgálja.

8. cikk

Átmeneti rendelkezések

A 3. cikk (1) bekezdésének d) és e) pontja, valamint a 4. cikk b), c) és d) pontja nem alkalmazandó a 2012. március 30. előtt közzétett nyomtatott hirdetésekre és nyomtatott műszaki promóciós anyagokra.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a felhatalmazáson alapuló rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A rendelet 2011. november 30-tól alkalmazandó. A 3. cikk (1) bekezdésének d) és e) pontja, valamint a 4. cikk b), c) és d) pontja azonban 2012. március 30-tól alkalmazandó.

Ez a felhatalmazáson alapuló rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

Energiahatékonysági osztály

A televíziókészülékek energiahatékonyságát az 1. táblázatban ismertetett energiahatékonysági index (EEI) alapján kell energiahatékonysági osztályokba sorolni. A televíziókészülék energiahatékonysági indexének meghatározásához a II. melléklet 1. pontja szolgál alapul.

1. táblázat

A televíziókészülékek energiahatékonysági osztályozása

Energiahatékonysági osztályEnergiahatékonysági index
A+++ (leghatékonyabb)EEI < 0,10
A++0,10 ≤ EEI < 0,16
A+0,16 ≤ EEI < 0,23
A0,23 ≤ EEI < 0,30
B0,30 ≤ EEI < 0,42
C0,42 ≤ EEI < 0,60
D0,60 ≤ EEI < 0,80
E0,80 ≤ EEI < 0,90
F0,90 ≤ EEI < 1,00
G (legkevésbé hatékony)1,00 ≤ EEI

II. MELLÉKLET

Az energiahatékonysági index és a bekapcsolt üzemmódbeli éves energiafogyasztás kiszámítása

1. Az energiahatékonysági index (EEI) számításának alapja a következő: EEI = P/Pref (A), ahol:

-

Pref (A)

=

Palap + A × 4,3224 W/dm2,

-

Palap

=

20 W televíziókészülékek esetében, egy hangoló- vagy vevőegységgel, merevlemez nélkül,

-

Palap

=

24 W beépített merevlemezzel (vagy merevlemezekkel) ellátott televíziókészülékek esetében,

-

Palap

=

24 W két vagy több hangoló- vagy vevőegységgel ellátott televíziókészülékek esetében,

-

Palap

=

28 W merevlemezzel (vagy merevlemezekkel) és két vagy több hangoló- vagy vevőegységgel ellátott televíziókészülékek esetében,

-

Palap

=

15 W televízió-képernyők esetében,

- "A" a látható képernyőfelület dm2-ben kifejezett nagysága,

- "P" a televízió wattban kifejezett energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban, a VII. mellékletben foglaltak szerinti mérés alapján, egy tizedesjegyre kerekítve.

2. A kilowattórában mért bekapcsolt üzemmódbeli éves energiafogyasztás (E) kiszámításának módja a következő: E = 1,46 × P.

3. Automatikus fényerő-szabályozó funkcióval rendelkező készülékek

Az 1. pontban említett energiahatékonysági index, illetve a 2. pontban említett bekapcsolt üzemmódbeli éves energiafogyasztás kiszámításához a VII. mellékletben rögzített eljárás szerint meghatározott bekapcsolt üzemmódbeli teljesítményfelvétel értékét 5 %-kal csökkenteni kell, amennyiben a televíziókészülék piaci forgalomba hozatalakor az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

a) a készülék fénysűrűsége alapüzemmódban vagy bekapcsolt állapotban (a gyártó alapbeállításától függően) automatikusan legalább 20 lux és 0 lux közötti térmegvilágítás-intenzitási értékre csökken;

b) alapüzemmódban vagy bekapcsolt üzemmódban (a gyártó alapbeállításától függően) működésbe lép az automatikus fényerő-szabályozás.

III. MELLÉKLET

Termékismertető adatlap

1. A televíziókészülék termékismertető adatlapján az információkat a következő sorrendben kell feltüntetni, és azoknak szerepelniük kell a termékismertető füzetben vagy a termékhez mellékelt más szakirodalomban:

a) a beszállító neve vagy védjegye;

b) a beszállító által megadott típusazonosító, vagyis az az (általában alfanumerikus) kód, amely alapján az ugyanazon védjegy vagy beszállítónév alatt forgalmazott különböző készüléktípusok megkülönböztethetők;

c) a készüléktípus energiahatékonysági osztálya az I. melléklet 1. táblázatának megfelelően; amennyiben a televíziókészülék a 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 2 ) alapján megkapta az "EU ökocímkéjét", ezt az információt fel lehet tüntetni;

d) a látható képátló nagysága centiméterben és hüvelykben;

e) a készülék bekapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztása a VII. mellékletben meghatározott eljárás szerint mérve;

f) az éves energiafogyasztás kilowattórában kifejezett értéke az első egész számra kerekítve, a II. mellékletben foglaltak szerint kiszámítva, a következőképpen: "A televíziókészülék napi 4 órás üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ."

g) a készülék készenléti és kikapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztása a VII. mellékletben meghatározott eljárás szerint mérve;

h) képernyőfelbontás a fizikai pixelek számában vízszintes és függőleges irányban.

2. Egy adott termékismertető adatlap ugyanazon beszállító több televíziótípusához is mellékelhető.

3. Az adatlapon közölt információt meg lehet adni a címkéről készült színes vagy fekete-fehér másolat formájában is. E módszer alkalmazásakor külön fel kell tüntetni azokat az adatokat, amelyek az 1. pontban felsorolt elemek közül nem szerepelnek a címkén.

IV. MELLÉKLET

A műszaki dokumentáció

A 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett műszaki dokumentáció az alábbiakat tartalmazza:

a) a beszállító neve és címe;

b) a készüléktípus általános leírása, amely alapján az egyértelműen és könnyen azonosítható;

c) ahol szükséges, hivatkozás az alkalmazott harmonizált szabványokra;

d) ahol szükséges, hivatkozás az alkalmazott egyéb műszaki szabványokra és termékleírásokra;

e) a beszállító képviseletében kötelemmel felruházott személy neve és aláírása;

f) a mérések vizsgálati paraméterei:

i. környezeti hőmérséklet;

ii. a vizsgálat során alkalmazott feszültség V-ban és a frekvencia Hz-ben;

iii. az áramellátó rendszer teljes harmonikus torzítása;

iv. az audio- és videotesztjelek bemeneti termináljának típusa;

v. az elektromos vizsgálathoz használt műszerek, beállítások és áramkörök adatai és dokumentációja;

g) bekapcsolt üzemmódra vonatkozó paraméterek:

i. az energiafogyasztás wattban kifejezett értéke 100 wattos méréshatárig egy tizedesjegyre, a felett pedig az első egész számra kerekítve;

ii. az átlagos televízióadás-tartalmat leképező dinamikus adástartalom-videojel jellemzői;

iii. az energiafogyasztás szempontjából stabilnak tekinthető állapot eléréséhez szükséges műveleti lépések sorozata;

iv. az előre optimalizált menüvel rendelkező készülékek esetében a televízió alapüzemmódjában mért maximális fénysűrűség és a bekapcsolt állapot legnagyobb fényereje mellett mért maximális fénysűrűség százalékban kifejezett aránya;

v. televízió-képernyők esetében a méréshez használt hangolóegység vonatkozó műszaki paraméterei;

h) a készenléti vagy kikapcsolt üzemmódok mindegyike esetében:

i. az energiafogyasztás wattban kifejezett értéke két tizedesjegyre kerekítve;

ii. az alkalmazott mérési módszer;

iii. az üzemmódválasztás vagy -programozás módjának leírása;

iv. az automatikus üzemmódváltásig végbemenő eseménysorozat.

V. MELLÉKLET

A címke

1. 1. CÍMKE

a) A címkén az alábbi adatoknak kell szerepelniük:

I. Beszállító neve vagy védjegye.

II. A beszállító által megadott típusazonosító, vagyis az az (általában alfanumerikus) kód, amely alapján az ugyanazon védjegy vagy beszállítónév alatt forgalmazott különböző készüléktípusok megkülönböztethetők.

III. A készüléknek az I. melléklet szerint megállapított energiahatékonysági osztálya. A készülék energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével.

IV. A készülék bekapcsolt állapotában mért energiafogyasztásának wattban kifejezett értéke, az első egész számra kerekítve.

V. A bekapcsolt üzemmódbeli éves energiafogyasztás kilowattórában kifejezett és a II. melléklet 2. pontjában foglaltak szerint kiszámított értéke az első egész számra kerekítve.

VI. A látható képátló nagysága hüvelykben és centiméterben.

Amennyiben a televízión jól látható helyen tápfeszültség-kapcsoló gomb található, amelynek kikapcsolt állásában a készülék energiafogyasztása legfeljebb 0,01 W, a címkén az 5. pont 8. pontjában meghatározott jelzés is szerepelhet.

A 66/2010/EK rendelet értelmében "az Európai Unió ökocímkés terméke" minősítéssel ellátott készüléktípusok esetében fel lehet tüntetni az ökocímke másolatát.

b) A címke kivitelére vonatkozó formai követelményeket az 5. pont rögzíti.

2. 2. CÍMKE

a) A címkén fel kell tüntetni az 1.a) pontban felsorolt adatokat.

b) A címke kivitelére vonatkozó formai követelményeket az 5. pont rögzíti.

3. 3. CÍMKE

a) A címkén fel kell tüntetni az 1.a) pontban felsorolt adatokat.

b) A címke kivitelére vonatkozó formai követelményeket az 5. pont rögzíti.

4. 4. CÍMKE

a) A címkén fel kell tüntetni az 1.a) pontban felsorolt adatokat.

b) A címke kivitelére vonatkozó formai követelményeket az 5. pont rögzíti

5.

A címke formátuma a következő kell, hogy legyen:

ahol:

a) A címke legyen legalább 60 mm széles és 120 mm magas. Amennyiben a címkét nagyobb formátumban nyomtatják ki, tartalmának arányosnak kell maradnia a fent megadott értékekkel.

b) 29 dm2-nél nagyobb képernyőfelülettel rendelkező televíziókészülékek esetén a háttér legyen fehér. 29 dm2-es vagy annál kisebb képernyőfelülettel rendelkező televíziókészülékek esetén a háttér legyen fehér vagy átlátszó.

c) A színek CMYK-színek (cián, bíbor, sárga és fekete) - keverési arányukat a következő séma szerint adjuk meg: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete.

d) A címkének kivétel nélkül meg kell felelnie az alábbi formai követelményeknek (számozás a fenti ábra szerint):

Szegélyvastagság: 3 pt - szín: 100 % cián - lekerekített sarkok: 3,5 mm.

EU-logó - szín: X-80-00-00 és 00-00-X-00

A címke logója:

szín: X-00-00-00

Piktogram az ábra szerint; EU-logó és a címke logója (együtt): szélesség: 51 mm, magasság: 9 mm

Logók alatti lénia: 1 pt - szín: 100 % cián - hossz: 51 mm.

A-tól G-ig terjedő skála

- Nyíl: magasság: 3,8 mm, a nyilak közti távolság: 0,75 mm - szín:

-

- legmagasabb energiaosztály: X-00-X-00,

- második energiaosztály: 70-00-X-00,

- harmadik energiaosztály: 30-00-X-00,

- negyedik energiaosztály: 00-70-X-00:

- ötödik energiaosztály: 00-30-X-00:

- hatodik energiaosztály: 00-70-X-00:

- utolsó energiaosztály: 00-X-X-00.

- Szöveg: Calibri bold 10 pt, nagybetűs, fehér; "+" szimbólumok: Calibri bold 7 pt, nagybetűs, fehér.

Energiahatékonysági osztály

- Nyíl: szélesség: 16 mm, magasság: 8 mm, 100 % fekete

- Szöveg: Calibri bold 15 pt, nagybetűs, fehér; "+" szimbólumok: Calibri bold 10 pt, nagybetűs, fehér.

Energia

- Szöveg: Calibri regular 7pt, nagybetűs, 100 % fekete

Kapcsolólogó:

- Piktogram az ábra szerint, Szegélyvastagság: 1 pt - szín: 100 % cián - lekerekített sarkok: 3,5 mm.

A bekapcsolt üzemmódban fogyasztott energiamennyiségre vonatkozó szöveg:

- Szegély: 1 pt - szín: 100 % cián - lekerekített sarkok: 3,5 mm.

- Érték: Calibri bold 14 pt, 100 % fekete.

- Második sor: Calibri regular 11 pt, 100 % fekete.

Képátló nagysága:

- Piktogram az ábra szerint

- Szegély: 1 pt - szín: 100 % cián - lekerekített sarkok: 3,5 mm.

- Érték: Calibri bold 14 pt, 100 % fekete. Calibri regular 11 pt, 100 % fekete.

Az éves energiafogyasztásra vonatkozó szöveg:

- Szegély: 2 pt - szín: 100 % cián - lekerekített sarkok: 3,5 mm.

- Érték: Calibri bold 25 pt, 100 % fekete.

- Második sor: Calibri regular 11 pt, 100 % fekete.

A beszállító neve vagy védjegye

A beszállító által megadott típusazonosító

A beszállító nevének vagy védjegyének és a típusra vonatkozó adatoknak a feltüntetésére összesen 51 × 8 mm áll rendelkezésre.

Referencia-időszak

Szöveg: Calibri bold 8 pt

Szöveg: Calibri light 9 pt.

VI. MELLÉKLET

Adatszolgáltatás azokban az esetekben, ahol a végfelhasználónak nem áll módjában megtekinteni a bemutatott készüléket

1. A 4. cikk b) pontjában említett információkat a következő sorrendben kell megadni:

a) a típus energiahatékonysági osztálya az I. mellékletben meghatározottak szerint;

b) a bekapcsolt üzemmódban mért energiafogyasztás a II. melléklet 1. pontja szerint;

c) az éves energiafogyasztás a II. melléklet 2. pontjának megfelelően;

d) a látható képátló nagysága.

2. A termékismertető adatlapon szereplő minden egyéb információt a III. mellékletben meghatározott sorrendben és formában kell feltüntetni.

3. A mellékletben említett összes információt olvasható betűméretben és betűtípussal kell kinyomtatni vagy egyéb módon megjeleníteni.

VII. MELLÉKLET

Mérések

1.

Az e rendeletben foglalt követelmények teljesülése és teljesülésük ellenőrzése céljából végzett méréseket olyan megbízható, pontos és megismételhető mérési módszerrel kell végezni, amelyek építenek az általánosan elismert technikai vívmányokra, köztük az ebből a célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú dokumentumokban leírt módszerekre.

2. A bekapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás II. melléklet 1. pontjában említett mérései

a) Általános feltételek:

i. A méréseket 23 °C (+/- 5 °C) környezeti hőmérséklet mellett kell elvégezni.

ii. A méréshez az átlagos televízióadás-tartalmat leképező dinamikus adástartalom-videojelet kell használni; a vizsgálat az átlagos energiafogyasztást méri 10 perces időtartamon belül.

iii. A méréshez a készüléknek legalább egy, de legfeljebb három órája bekapcsolt üzemmódban kell lennie, közvetlenül legalább egy órás kikapcsolt állapotot követően. A megadott videojelet a bekapcsolt üzemmód teljes tartama alatt meg kell jeleníteni a képernyőn. A fentiekben meghatározott mérési időtartam csökkenthető azon készülékek esetében, amelyek energiafogyasztási állapota közismerten egy órán belül stabilizálódik, amenynyiben a módosított időtartamok szerint végzett mérési eredmények az itt meghatározott módszerek szerint végzett méréshez képest legfeljebb 2 %-os eltérést mutatnak.

v. Méréskor ki kell kapcsolni az automatikus fényerő-szabályozó funkciót (amennyiben a készülék rendelkezik ilyennel). Ha nincs mód az automatikus fényerő-szabályozás kikapcsolására, a mérést úgy kell elvégezni, hogy legalább 300 lux erősségű fény essen közvetlenül a térmegvilágítás-érzékelőre.

b) A televízió bekapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztásának mérési feltételei:

i. Előre optimalizált menüvel nem rendelkező televíziókészülékek esetében: az energiafogyasztást a készülék bekapcsolt üzemmódjában, gyári beállításokkal kell mérni, azaz a televízió fényerő-szabályozóinak abban a helyzetében, amelyet a gyártó a végfelhasználó számára beállított.

ii. Előre optimalizált menüvel rendelkező televíziókészülékek esetében: Az energiafogyasztást a készülék "alapüzemmódjában" kell mérni.

iii. előre optimalizált menüvel nem rendelkező televízió-képernyők esetében: a televízió-képernyőt megfelelő hangolóegységhez kell csatlakoztatni. az energiafogyasztást a készülék bekapcsolt üzemmódjában, gyári beállításokkal kell mérni, azaz a televízió-képernyő fényerő-szabályozóinak abban a helyzetében, amelyet a gyártó a végfelhasználó számára beállított. A hangolóegység energiafogyasztása nem releváns a televízió-képernyő bekapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztásának mérése szempontjából.

iv. Előre optimalizált menüvel rendelkező televízió-képernyők esetében: a televízió-képernyőt megfelelő hangolóegységhez kell csatlakoztatni. Az energiafogyasztást a készülék "alapüzemmódjában" kell mérni.

4. A VIII. melléklet 2. táblázatában említett maximális fénysűrűségarány mérése

a) A maximális fénysűrűséget fénysűrűségmérővel kell megállapítani, mégpedig a "teljes képernyőteszt" vizsgálati minta azon része alapján, amelyen teljes (100 %) fehér kép látható, s amely nem lép át a kép átlagos világossági (APL) pontján, ahol a képernyő fénysűrűségvezérlő rendszere teljesítménykorlátozást érvényesít.

b) A fénysűrűségarányt a fénysűrűségmérő érzékelési pontjának megzavarása nélkül kell mérni a televízió alapüzemmódja vagy - a gyártó alapbeállításától függően - bekapcsolt üzemmódja, illetve a legnagyobb fényerejű bekapcsolt üzemmód között váltva.

VIII. MELLÉKLET

A termék megfelelésének vizsgálata a piacfelügyeleti hatóságok által

Az e mellékletben meghatározott ellenőrzési tűrések kizárólag a méréssel meghatározott paramétereknek a tagállami hatóságok általi ellenőrzésére vonatkoznak, és a szállító nem használhatja fel őket megengedett tűrésként a műszaki dokumentációban szereplő értékek meghatározására. A címkén és a termékismertető adatlapon megjelölt értékek és osztályok nem lehetnek kedvezőbbek a szállítóra nézve, mint a műszaki dokumentációban található értékek.

Amikor azt vizsgálják, hogy egy termékmodell teljesíti-e az e felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott követelményeket, a tagállami hatóságok az e mellékletben említett követelmények tekintetében a következő eljárást alkalmazzák:

1. A tagállami hatóságok a modellből egyetlen darabot vetnek vizsgálat alá.

2. Úgy kell tekinteni, hogy a modell teljesíti a vizsgált követelményeket, ha:

a) a műszaki dokumentációban a 2010/30/EU irányelv 5. cikkének b) pontja szerint megadott értékek (a továbbiakban: megadott értékek), valamint - ha alkalmazandó - az ezen értékek meghatározásához felhasznált értékek nem kedvezőbbek a szállítóra nézve, mint az említett pont iii. alpontja szerinti vizsgálati jelentések (jegyzőkönyvek) megfelelő értékei; és

b) a címkén és a termékismertető adatlapon feltüntetett értékek nem kedvezőbbek a szállítóra nézve, mint a megadott értékek, és a feltüntetett energiahatékonysági osztály nem kedvezőbb a szállítóra nézve, mint a megadott értékek alapján meghatározott energiahatékonysági osztály; és

c) akkor, amikor a tagállami hatóságok a modell adott darabját vizsgálatnak vetik alá, a meghatározott értékek (az egyes paramétereknek a vizsgálat során méréssel meghatározott értékei, illetőleg az ezen értékek alapján számítással meghatározott értékek) a 2. táblázat szerinti ellenőrzési tűréseken belül vannak.

3. Ha a 2. a) és a 2. b) pontban foglalt feltételek nem teljesülnek, akkor úgy kell tekinteni, hogy a modell nem teljesíti e felhatalmazáson alapuló rendelet követelményeit.

4. Ha a 2. c) pontban meghatározott feltétel nem teljesül, a tagállami hatóságok három további, ugyanahhoz a modellhez tartozó darabot újabb vizsgálatnak vetnek alá.

5. Úgy kell tekinteni, hogy a modell teljesíti a rá vonatkozó követelményeket, ha e három darab vonatkozásában a meghatározott értékek számtani középértéke a 2. táblázat szerinti tűréseken belül van.

6. Ha az 5. pontban foglalt feltétel nem teljesül, akkor úgy kell tekinteni, hogy a modell nem teljesíti e felhatalmazáson alapuló rendelet követelményeit.

7. A modell nem megfelelő voltának a 3. és a 6. pont szerinti megállapítását követően a tagállami hatóságok minden lényeges információt haladéktalanul átadnak a többi tagállam hatóságainak és a Bizottságnak.

A tagállami hatóságok a fenti vizsgálatok során a VII. mellékletben meghatározott mérési és számítási módszereket alkalmazzák.

A tagállami hatóságok az e mellékletben foglalt követelmények teljesülésének ellenőrzésére kizárólag a 2. táblázatban meghatározott ellenőrzési tűréseket és kizárólag az 1-7. pontban leírt eljárást alkalmazzák. Semmilyen más - például harmonizált szabványban vagy más mérési módszerben meghatározott - tűrés nem alkalmazható.

2. táblázat

Ellenőrzési tűrések

ParaméterEllenőrzési tűrés
Energiafogyasztás bekapcsolt üzemmódbanA meghatározott érték nem lehet nagyobb 7 %-nál nagyobb mértékben a megadott értéknél.
Energiafogyasztás kikapcsolt/készenléti üzemmódbanA meghatározott érték nem lehet nagyobb 0,10 W-nál nagyobb mértékben a megadott értéknél.
Maximális fénysűrűségarányA meghatározott érték nem lehet kisebb a televízió bekapcsolt állapotának legnagyobb fényerejéhez tartozó maximális fénysűrűség 60 %-ánál.

IX. MELLÉKLET

Az internetes eladási, bérleti és részletvásárlási ajánlatokban megadandó információk

1. E melléklet 2-5. pontja alkalmazásában:

a) "kijelző mechanizmus": minden képernyő, beleértve az érintőképernyőket és az internetes tartalom felhasználók számára történő megjelenítésére alkalmazott más vizuális megjelenítő technológiákat is;

b) "beágyazott megjelenítés": olyan vizuális interfész, amelyen a képhez vagy az adatokhoz másik képre vagy más adatokra való kattintással, a kurzor ilyen képre vagy adatokra való ráállításával vagy - érintőképernyő esetében - az ilyen képen vagy adatokon való koppintással lehet hozzáférni;

c) "érintőképernyő": érintés útján működtetett képernyő, mint például a hibrid notebook, a táblagép vagy az okostelefon képernyője;

d) "helyettesítő szöveg": grafika helyett megjelenített olyan szöveg, amelynek segítségével az információk nem grafikus formában jeleníthetők meg akkor, ha a kijelző nem képes a grafikát megjeleníteni, illetve ha kisegítő lehetőségként alkalmazott beszédszintetizátor bemenő adatainak előállításához erre szükség van.

2. A beszállítók által a 3. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján rendelkezésre bocsátott megfelelő címkét a kijelző mechanizmuson a termék ára közelében, a 3. cikk (3) bekezdésében meghatározott időütemezés szerint kell megjeleníteni. A megjelenített címke méreteit úgy kell megválasztani, hogy a címke könnyen látható és olvasható legyen, és méreteiben arányos legyen az V. melléklet 5. pontjában meghatározott címkével. A címke megjeleníthető beágyazott megjelenítés formájában; ekkor a címkéhez való hozzáférést biztosító képnek teljesítenie kell e melléklet 3. pontjának követelményeit. Beágyazott megjelenítés alkalmazása esetén a címkének a képen való első egérkattintás, kurzorráállítás vagy koppintás hatására meg kell jelennie.

3. Beágyazott megjelenítés alkalmazása esetén a címkéhez való hozzáférésre felhasznált képnek:

a) olyan nyílnak kell lennie, amelynek színe megegyezik a termék energiahatékonysági osztályát a címkén jelző színnel;

b) a nyílon fehér színnel, az áréval megegyező betűmérettel jeleznie kell a termék energiahatékonysági osztályát; és

c) az alábbi két forma valamelyikét kell követnie:

4. Beágyazott megjelenítés alkalmazása esetén a címke megjelenítéséről a következőképpen kell gondoskodni:

a) a 3. pontban meghatározott képet a kijelző mechanizmuson a termék ára közelében kell megjeleníteni;

b) a képnek hiperhivatkozásként kell mutatnia a címkére;

c) a címkének a képen való egérkattintás, kurzorráállítás vagy koppintás hatására meg kell jelennie;

d) a címkét előugró elemként, új lapként, új oldalként vagy beágyazott képernyőn kell megjeleníteni;

e) érintőképernyő esetében a címke nagyíthatóságát az érintőképernyőn való képnagyítás eszközspecifikus konvencióinak megfelelően kell biztosítani;

f) a címkét bezáró funkció vagy más szokásos bezáró mechanizmus alkalmazásával kell eltávolítani a kijelzőről;

g) a címke megjelenítésének meghiúsulása esetén megjelenítendő helyettesítő szövegnek az áréval megegyező betűmérettel a termék energiahatékonysági osztályára kell utalnia.

5. A beszállítók által a 3. cikk (1) bekezdésének g) pontja alapján rendelkezésre bocsátott megfelelő termékismertető adatlapot a kijelző mechanizmuson a termék ára közelében kell megjeleníteni. A méretet úgy kell megválasztani, hogy a termékismertető adatlap könnyen látható és olvasható legyen. A termékismertető adatlap megjeleníthető beágyazott megjelenítés formájában; ekkor a termékismertető adatlaphoz való hozzáférést biztosító hivatkozásnak egyértelműen és olvashatóan tartalmaznia kell a "Termékismertető adatlap" szöveget. Beágyazott megjelenítés alkalmazása esetén a termékismertető adatlapnak a hivatkozáson való első egérkattintás, kurzorráállítás vagy koppintás hatására meg kell jelennie.

( 1 ) HL L 390., 2004.12.31., 24. o.

( 2 ) HL L 27., 2010.1.30., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010R1062 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010R1062&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02010R1062-20170307 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02010R1062-20170307&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére