32010R0066[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 66/2010/EK rendelete ( 2009. november 25.) az uniós ökocímkéről (EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 66/2010/EK RENDELETE

(2009. november 25.)

az uniós ökocímkéről

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet meghatározza az önkéntes uniós ökocímke-rendszer létrehozásának és alkalmazásának szabályait.

2. cikk

Hatály

(1) Ez a rendelet a közösségi piacon forgalmazás, fogyasztás vagy használat céljából - akár fizetés ellenében, akár térítésmentesen - kínált minden árura vagy szolgáltatásra alkalmazandó (a továbbiakban: a termékek).

(2) Ez a rendelet nem vonatkozik sem az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben ( 1 ) meghatározottak szerinti emberi felhasználásra szánt gyógyszerekre, sem az állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben ( 2 ) meghatározottak szerinti állatgyógyászati készítményekre, sem bármilyen orvostechnikai eszközre.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. "termékcsoport": hasonló rendeltetésű és felhasználású vagy hasonló funkcionális jellemzőkkel rendelkező, hasonló fogyasztói megítélésű termékek csoportja;

2. "piaci szereplő": valamennyi termelő, gyártó, importőr, szolgáltató, nagykereskedő vagy kiskereskedő.

3. "környezeti hatás": a környezet bárminemű változása, amelyet részben vagy egészben egy adott termék idéz elő életciklusa során.

4. "környezetvédelmi teljesítmény": a gyártó eredményei egy adott termék környezeti hatást kiváltó jellemzőinek kezelésében.

5. "ellenőrzés": olyan eljárás, amely tanúsítja, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megfelel a meghatározott uniós ökocímke-kritériumoknak.

4. cikk

Illetékes testületek

(1) Minden tagállam biztosítja az e rendeletben előírtak végrehajtásáért felelős, kormányzati minisztériumokon belüli vagy azokon kívüli testület vagy testületek (illetékes testület vagy testületek) kijelölését és működését. Ha párhuzamosan több illetékes testület is működik, a tagállam meghatározza azok hatáskörét és a rájuk vonatkozó koordinációs követelményeket.

(2) Az illetékes testületek összetétele garantálja a függetlenséget és a pártatlanságot, eljárásrendjük pedig biztosítja a működés és a bevont érdekelt felek tevékenységeinek átláthatóságát.

(3) A tagállamok megbizonyosodnak arról, hogy az illetékes testületek megfelelnek a V. mellékletben lefektetett követelményeknek.

(4) Az illetékes testületek biztosítják, hogy az ellenőrzési eljárást az ellenőrzött piaci szereplőtől független fél végezze következetes, semleges és megbízható módon a terméktanúsítási rendszereket működtető szervezetekre vonatkozó nemzetközi, európai vagy nemzeti szabványok és eljárások alapján.

5. cikk

Az Európai Unió ökocímkézésért felelős bizottsága

(1) A Bizottság létrehozza az Európai Unió ökocímkézésért felelős bizottságát (EUÖB), amely valamennyi tagállam 4. cikkben említett illetékes testületeinek, valamint egyéb érdekelt feleknek a képviselőiből áll. Az EUÖB eljárási szabályzata alapján megválasztja elnökét. Munkájával hozzájárul az uniós ökocímke-kritériumok kidolgozásához és módosításához, valamint az uniós ökocímke-rendszer végrehajtásának bármely felülvizsgálatához. Az említett területeken szaktanácsadást és támogatást biztosít a Bizottság részére, különösen a minimális környezetvédelmi teljesítménykövetelményekre vonatkozó ajánlásokkal.

(2) A Bizottság gondoskodik róla, hogy az EUÖB saját működési területén belül az egyes termékcsoportokban érdekelt felek, így az illetékes testületek, a termelők, a gyártók, az importőrök, a szolgáltatók, a nagykereskedők, a kiskereskedők, különösen a kkv-k és a környezet- és fogyasztóvédelmi szervezetek a bizottságon belül egyenlő arányban képviseltessék magukat.

6. cikk

Az uniós ökocímke-kritériumokra vonatkozó általános követelmények

(1) Az uniós ökocímke-kritériumok a termékek környezetvédelmi teljesítményén, valamint a Közösség legutóbbi környezetvédelmi stratégiáin alapulnak.

(2) Az uniós ökocímke-kritériumok rögzítik azokat a környezetvédelmi előírásokat, amelyeket egy adott terméknek teljesítenie kell az uniós ökocímke viseléséhez.

(3) Az uniós ökocímke-kritériumokat tudományos alapon, a termékek teljes életciklusának figyelembevételével kell meghatározni. E kritériumok meghatározásakor az alábbiakat kell figyelembe venni:

a) a környezetet érintő legjelentősebb hatások, különösen az éghajlatváltozásra gyakorolt hatások, a természetre és a biológiai sokféleségre gyakorolt hatás, az energia- és az erőforrás-felhasználás, a hulladéktermelés, a szennyezőanyag-kibocsátás minden környezeti elem esetében, a környezetszennyező fizikai hatások, valamint a veszélyes anyagok használata és kibocsátása;

b) a veszélyes anyagok helyettesítése biztonságosabb anyagokkal, illetve alternatív anyagok vagy tervezések használata révén, amennyiben ez technikailag megoldható;

c) a termékek tartósságának és újrahasznosíthatóságának köszönhetően a környezetre gyakorolt hatás csökkentésének lehetősége;

d) a környezeti előnyök és hátrányok tiszta egyenlege, s ezen belül egészségvédelmi és biztonsági szempontok a vizsgált termékek különböző életszakaszaiban;

e) szükség esetén a szociális és etikai szempontok, utalva például az olyan kapcsolódó nemzetközi egyezményekre és megállapodásokra, mint a vonatkozó ILO-szabványok és magatartási kódexek;

f) más környezetvédelmi címke-rendszerek követelményei - különösen a tagállami vagy regionális szinten hivatalosan elismert, EN ISO 14024 I. típusú környezetvédelmi szabvány kritériumait -, ha egy adott termékcsoportban már léteznek ilyenek.

g) amennyire lehetséges, az állatkísérletek csökkentésének célkitűzése.

(4) Az uniós ökocímke-kritériumok annak biztosítására is előrásokat tartalmaznak, hogy az uniós ökocímkével ellátott termékek eredeti rendeltetésüknek megfelelően működjenek.

(5) Mielőtt az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 2002. január 28-i178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben ( 3 ) meghatározottak szerinti élelmiszerek és takarmánytermékek vonatkozásában uniós ökocímke-kritériumokat dolgoznának ki, a Bizottság legkésőbb 2011. december 31-ig tanulmányt készít, amelyben megvizsgálja az ilyen termékek - ideértve a halászati és akvakultúra-termékeket is - teljes életciklusra vetített környezetvédelmi teljesítményét lefedő megbízható követelmények támasztásának kivitelezhetőségét. A tanulmány különös figyelmet fordít az uniós ökocímke-kritériumok élelmiszerekre, takarmánytermékekre, illetve a 834/2007/EK rendelet hatálya alá tartozó feldolgozatlan mezőgazdasági termékekre gyakorolt hatására. A tanulmánynak figyelembe kell vennie azt a lehetőséget, hogy a fogyasztók összezavarásának elkerülése érdekében csak az igazoltan ökológiai termékeknek ítélhető oda uniós ökocímke.

A tanulmány eredményének és az EUÖB véleményének figyelembevételével a Bizottság határoz arról, hogy az élelmiszerek és takarmányok csoportjai közül - ha lesz egyáltalán ilyen - melyek esetében valósítható meg az uniós ökocímke-kritériumok kidolgozása a 16. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban.

(6) Az uniós ökocímke nem ítélhető oda sem olyan termékeknek, amelyek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 4 ) értelmében mérgező, környezetre veszélyes, rákkeltő, mutagén vagy a szaporodóképességre káros besorolás követelményeinek megfelelő anyagokat, készítményt/keveréket tartalmaznak, sem a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 5 ) 57. cikkében hivatkozott anyagokat tartalmazó termékeknek.

(7) Az ilyen anyagokat tartalmazó adott árukategóriák tekintetében, és csak akkor, ha technikailag nem lehet azokat alternatív anyagok vagy tervezések használata révén helyettesíteni, vagy olyan termékek tekintetében, amelyek átfogó környezetvédelmi teljesítménye az ugyanolyan árukategóriába tartozó termékekkel összehasonlítva jelentősen jobb, a Bizottság az (6) bekezdéstől való eltérést lehetővé tevő intézkedéseket fogadhat el. Nem biztosítható eltérés azon anyagok tekintetében, amelyek megfelelnek az 1907/2006/EK rendelet 57. cikkében említett követelményeknek és amelyeket az 1907/2006/EK rendelet 59. cikkének (1) bekezdésében leírt eljárás szerint azonosítottak, illetve amelyek keverékekben, egy cikkben vagy egy összetett cikk bármely homogén részében 0,1 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban vannak jelen (súlyonként). Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 16. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

7. cikk

Az uniós ökocímke-kritériumok kidolgozása és felülvizsgálata

(1) Az EUÖB-vel folytatott konzultációt követően a Bizottság, a tagállamok, az illetékes testületek és egyéb érdekeltek kezdeményezhetik az uniós ökocímke-kritériumok kidolgozását vagy felülvizsgálatát, illetve az ez irányú törekvések élére állhatnak. Ahol az említett egyéb érdekeltek is felelnek a követelmények kidolgozásának vezetéséért, bizonyítaniuk kell szakértelmüket az adott termékterületen, valamint képességüket arra, hogy a folyamatot semlegesen és e rendelet céljainak megfelelően vezessék. E tekintetben előnyt élveznek majd az egynél több érdekcsoportból álló konzorciumok.

Az uniós ökocímke-kritériumok kidolgozását vagy felülvizsgálatát kezdeményező vagy koordináló érdekelt fél az I. melléklet A. részében foglalt eljárásrendnek megfelelően a következő dokumentációt készíti el:

a) előzetes jelentés

b) követelménytervezetre irányuló javaslat

c) a követelménytervezetre irányuló javaslatát adatokkal alátámasztó technikai jelentés

d) zárójelentés

e) kézikönyv az uniós ökocímke lehetséges használóinak és az illetékes testületeknek

f) kézikönyv a közbeszerzési eljárások ajánlatkérő hatóságai részére.

A dokumentumokat a Bizottságnak és az EUÖB-nek kell benyújtani.

(2) Amennyiben egy adott termékcsoport tekintetében még nincsenek megállapítva uniós ökocímke-kritériumok, de az EN ISO 14024 I. típusú környezetvédelmi szabvány követelményeinek megfelelő más ökocímke-rendszer azt már szabályozza, az adott ökocímke-rendszert elismerő tagállam - a Bizottsággal és az EUÖB-vel folytatott konzultációt követően - javaslatot tehet ezen kritériumok kidolgozására az uniós ökocímke-rendszeren belül.

Ilyen esetekben alkalmazható az I. melléklet B. részében rögzített gyorsított kritérium-kidolgozási eljárás, feltéve, hogy a javasolt kritériumokat az I. melléklet A. részében foglaltakkal összhangban dolgozták ki. Az ilyen eljárást vagy a Bizottság, vagy pedig a gyorsított kritérium-kidolgozási eljárást az első albekezdés szerint javasló tagállam irányítja.

(3) Ahol a kritériumok nem lényegi felülvizsgálata szükséges, az I. melléklet C. részében meghatározott gyorsított felülvizsgálati eljárás alkalmazható.

(4) 2011. február 19.-ig az EUÖB és a Bizottság megállapodik egy stratégiát és a termékcsoportok nem teljes listáját tartalmazó munkatervben. Ez a terv más közösségi fellépéseket is figyelembe vesz (például a zöld közbeszerzések területén) és a Közösség legújabb környezetvédelmi stratégiai célkitűzéseinek megfelelően frissíthető. A tervet rendszeresen frissíteni kell.

8. cikk

Az uniós ökocímke-kritériumok meghatározása

(1) Az I. mellékletben megállapított eljárásnak megfelelően és a munkaterv figyelembevételével ki kell dolgozni az uniós ökocímke-kritériumok tervezetét.

(2) A Bizottság az EUÖB-vel történő konzultációt követően legkésőbb kilenc hónappal intézkedéseket fogad el az egyes termékcsoportok tekintetében konkrét uniós ökocímke-kritériumok meghatározásához. Ezen intézkedéseket kihirdetik az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Zárójavaslatában a Bizottság tekintetbe veszi az EUÖB észrevételeit, és egyértelműen kiemeli és dokumentálja a kritérium-tervezetre irányuló javaslathoz képest az EUÖB-vel folytatott konzultációt követően a zárójavaslatában bekövetkezett változásokkal kapcsolatos érveket, valamint magyarázatokkal szolgál azokra vonatkozóan.

Az ezen rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítása irányuló ezen intézkedéseket a 16. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(3) A (2) bekezdésben említett intézkedések részeként a Bizottság:

a) megállapítja az uniós ökocímke-kritériumoknak való megfelelés ellenőrzésének kritériumait az egyes termékek vonatkozásában;

b) meghatározza minden termékcsoport azon három fő környezetvédelmi jellemzőjét, amelyek a II. mellékletben leírt, szövegmezővel ellátott opcionális címkén megfelelően feltüntethetők;

c) minden egyes termékcsoport tekintetében meghatározza a kritériumok és az értékelési követelmények érvényességi időtartamát;

d) meghatározza a c) pontban említett érvényességi időtartam alatt a termékek változtathatóságának engedélyezett mértékét.

(4) Az uniós ökocímke-kritériumok meghatározása során figyelmet kell fordítani arra, hogy ne kerüljön sor olyan intézkedések bevezetésére, amelyek végrehajtása aránytalan adminisztratív és gazdasági terheket róhat a kkv-kre.

9. cikk

Az uniós ökocímke odaítélése és használatának feltételei

(1) Bármely, az uniós ökocímkét használni kívánó piaci szereplőnek az alábbi szabályok szerint kell kérelmet benyújtania a 4. cikkben említett illetékes testületekhez:

a) ha a termék egyetlen tagállamból származik, a kérelmet az adott tagállam illetékes testületéhez kell benyújtani;

b) ha a termék azonos formában több tagállamból származik, a kérelmet az érintett tagállamok egyikének illetékes testületéhez lehet benyújtani.

c) ha a termék a Közösségen kívülről származik, a kérelmet a termék forgalombahozatalának vagy leendő forgalombahozatalának helye szerinti bármely tagállam illetékes testületéhez kell benyújtani.

(2) Az uniós ökocímke kötelező formátumát a II. melléklet mutatja.

Az uniós ökocímke kizárólag olyan termékekkel összefüggésben használható, amelyek megfelelnek az érintett termékekre alkalmazandó uniós ökocímke-kritériumoknak, és amelyeknek odaítélték az uniós ökocímkét.

(3) A kérelem tartalmazza a piaci szereplő valamennyi elérhetőségi adatát, az adott termékcsoport megnevezését, a termék teljes körű leírását, valamint az illetékes testület által kért valamennyi egyéb információt.

A kérelemhez csatolni kell az adott termékcsoportra vonatkozó uniós ökocímke-kritériumokat meghatározó bizottsági intézkedésben előírt valamennyi dokumentumot.

(4) A kérelmet fogadó illetékes testület a III. mellékletben foglaltak szerint díjat számít fel. Az uniós ökocímke használatának feltétele a díj határidőre történő befizetése.

(5) A kérelem kézhezvételétől számított két hónapon belül az illetékes testület ellenőrzi, hogy a dokumentáció teljes-e és értesíti a piaci szereplőt. Az illetékes testület elutasíthatja a kérelmet, amennyiben a piaci szereplő az értesítéstől számított hat hónapon belül nem pótolja a hiányzó adatokat.

Amennyiben a dokumentumokat hiánytalannak találja és ellenőrizte, hogy a termék valóban megfelel az uniós ökocímke-kritériumoknak és az értékelésére vonatkozó, a 8. cikknek megfelelően közzétett követelményeknek, az illetékes testület minden termékhez nyilvántartási számot rendel.

Az uniós ökocímke-kritériumoknak való megfelelés vizsgálatának és értékelésének költségei a piaci szereplőt terhelik. Utazási és szállásköltség számolható fel a piaci szereplőnek, ha az illetékes testület székhelyének tagállamán kívüli helyszíni ellenőrzés szükséges.

(6) Amennyiben az uniós ökocímke-kritériumok a termelő létesítmények számára bizonyos követelmények teljesítését írják elő, akkor ezeket az uniós ökocímkével ellátott terméket gyártó valamennyi létesítményben teljesíteni kell. Szükség esetén az illetékes testület helyszíni ellenőrzést végez vagy felhatalmazott képviselőt bíz meg ezzel a feladattal.

(7) Az illetékes testületek előnyben részesítik az ISO 17025 szerint akkreditált vizsgálatokat és az EN 45011 szabvány vagy ezzel egyenértékű nemzetközi szabvány szerint akkreditált testület által végzett ellenőrzéseket. Az illetékes testületeknek - különösen a 13. cikkben említett munkacsoport keretében - együtt kell működniük az értékelési és ellenőrzési eljárások hatékony és következetes végrehajtásának biztosítása érdekében.

(8) Az illetékes testület szerződést köt az egyes piaci szereplőkkel az uniós ökocímke használatának feltételeire vonatkozóan (ideértve az uniós ökocímke használatának engedélyezését és az engedély visszavonását, különösen a kritériumok felülvizsgálatát követően). Erre a célra szabványszerződés használandó, a IV. mellékletben foglalt mintának megfelelően.

(9) A piaci szereplő csak a szerződés megkötését követően tüntetheti fel a címkét a terméken. Az uniós ökocímkét viselő terméken a piaci szereplő a nyilvántartási számot is feltünteti.

(10) A termék vonatkozásában az uniós ökocímkét odaítélő illetékes testület tájékoztatja a Bizottságot az odaítélés tényéről. A Bizottság összesített jegyzéket készít, amelyet rendszeresen frissít. A jegyzék nyilvánosan hozzáférhető az uniós ökocímke honlapján.

(11) Az uniós ökocímke azokon a termékeken tüntethető fel, amelyek tekintetében az uniós ökocímkét odaítélték, valamint az azokhoz tartozó reklámanyagokon.

(12) Az uniós ökocímke odaítélése nem érinti az adott termék különböző életszakaszaiban érvényes nemzeti és közösségi jogszabályokban foglalt környezetvédelmi és egyéb törvényi kötelezettségeket.

(13) Az uniós ökocímke használatának joga nem jelenti azt, hogy az uniós ökocímke egyben védjegy részeként is használható.

10. cikk

Az uniós ökocímke használatának piaci felügyelete és szabályozása

(1) Tilos minden olyan címke vagy logó használata, illetve valótlan tartalmú vagy megtévesztő reklámozása, amely az uniós ökocímkével való összetévesztéshez vezethet.

(2) Az illetékes testületnek azon termékek vonatkozásában, amelyek tekintetében uniós ökocímkét ítélt oda, rendszeresen ellenőriznie kell, hogy a termék megfelel-e az uniós ökocímke és az értékelésére vonatkozó, 8. cikknek megfelelően közzétett követelményeknek. Az illetékes testület szükség esetén panasz alapján is végez ilyen ellenőrzést. Ezek az ellenőrzések szúrópróbaszerű helyszíni ellenőrzést is jelenthetnek.

Az uniós ökocímkét odaítélő illetékes testület az uniós ökocímkével ellátott termékekkel kapcsolatos minden panaszról tájékoztatja az uniós ökocímke jogos használóját, és tőle e panaszokra választ kérhet. Az illetékes testület nem köteles felfedni a jogos használó előtt a panaszos kilétét.

(3) Az uniós ökocímke jogos használója lehetővé teszi az uniós ökocímkét a terméknek odaítélő illetékes testület számára, hogy az elvégezzen minden szükségesnek ítélt vizsgálatot az adott termékcsoportra vonatkozó követelmények és a 9. cikkben foglaltak folyamatos teljesítésének nyomon követésére.

(4) Az uniós ökocímke jogos használója az uniós ökocímkét a terméknek odaítélő illetékes testület kérésére köteles bejárást biztosítani a kérdéses termék előállítási helyszínére.

Az erre vonatkozó kérés előzetes bejelentés nélkül, bármely ésszerű időpontban intézhető.

(5) Amennyiben bármely illetékes testület úgy találja, hogy egy uniós ökocímkével ellátott termék nem felel meg saját termékcsoportja követelményeinek, illetve az uniós ökocímke használatakor nem a 9. cikkben foglaltaknak megfelelően jártak el, megtiltja a kérdéses termékre vonatkozóan az uniós ökocímke használatát, illetve - amennyiben az uniós ökocímkét más illetékes szerv ítélte oda - értesíti az adott testületet. Az uniós ökocímke használója nem tarthat igényt a 9. cikk (4) bekezdésében említett díjak sem részleges, sem teljes visszatérítésére.

Az illetékes testület köteles haladéktalanul tájékoztatni a Bizottságot és minden más illetékes testületet a tilalomról.

(6) Az uniós ökocímkét odaítélő illetékes testület nem tesz közzé, illetve az uniós ökocímke használatának odaítéléséhez nem kapcsolódó célokra nem használ fel olyan információt, amelyről a megfelelőségi vizsgálat folyamán szerzett tudomást, amikor az uniós ökocímke használatára vonatkozó, a 9. cikkben foglalt rendelkezések teljesítését vizsgálta az uniós ökocímke jogos használójának esetében.

Minden jogosan elvárható lépést megtesz a hozzá benyújtott dokumentumok védelme érdekében, megakadályozva, hogy azokat meghamisítsák vagy illetéktelenül használják.

11. cikk

Tagállami ökocímke-rendszerek

(1) Az uniós ökocímke adott termékcsoportot érintő követelményeinek közzétételét követően egy adott termékcsoportra kizárólag abban az esetben kiterjeszthető ki a közzététel időpontjában a kérdéses termékcsoportra ki nem terjedő, a tagállami vagy regionális szinten hivatalosan elismert, EN ISO 14024 I. típusú szabvány szerinti ökocímkerendszer hatálya, ha az e rendszer keretében kidolgozott követelmények legalább olyan szigorúak, mint az uniós ökocímke-kritériumok.

(2) Az európai ökocímke-rendszerek kritériumainak (EN ISO 14024 I. típusú szabvány) harmonizálása érdekében az uniós ökocímke-kritériumok figyelembe veszik a tagállamokban hivatalosan elismert ökocímke-rendszerekben kidolgozott kritériumokat is.

12. cikk

Az uniós ökocímke népszerűsítése

(1) A tagállamok és a Bizottság az EUÖB tagjaival együttműködve meghatározott cselekvési tervet fogadnak el az uniós ökocímke használatának népszerűsítésére:

a) a fogyasztók, gyártók, termelők, nagykereskedők, szolgáltatók, közbeszerzők, kereskedők, kiskereskedők és a közvélemény számára hozott felvilágosító intézkedésekkel, tájékoztatási és közoktatási kampányokkal,

b) bátorítva különösen a kkv-k rendszerbe való belépését, és

ezzel támogatva a rendszer fejlesztését.

(2) Az uniós ökocímke népszerűsítése az uniós ökocímke honlapján keresztül is történhet, amely valamennyi közösségi nyelven alapvető információkkal és promóciós anyagokkal szolgál az uniós ökocímkéről, és tájékoztat arról, hogy hol lehet uniós ökocímkével ellátott termékeket beszerezni.

(3) A tagállamok támogatják az I. melléklet A. részének 5. pontjában említett, a közbeszerzési eljárások ajánlatkérő hatóságai részére készült kézikönyv használatát. E célból a tagállamok fontolóra veszik például célkitűzések megszabását a kézikönyvben lefektetett kritériumoknak megfelelő termékek vásárlása tekintetében.

13. cikk

Információ- és tapasztalatcsere

(1) A rendelet következetes végrehajtásának előmozdítása érdekében az illetékes testületeknek rendszeres információ- és tapasztalatcserét kell folytatniuk, különösen a 9. és 10. cikk alkalmazása tekintetében.

(2) A Bizottság e célból létrehozza az illetékes testületek munkacsoportját. A munkacsoport évente legalább kétszer ülésezik. Az utazási költségeket a Bizottság fedezi. A munkacsoport megválasztja elnökét és elkészíti eljárási szabályzatát.

14. cikk

Jelentéstétel

Legkésőbb 2015. február 19.-ig a Bizottság jelentést készít az Európai Parlament és a Tanács számára az uniós ökocímke-rendszer végrehajtásáról. A jelentésnek a rendszer esetleges felülvizsgálatára vonatkozó elemeket is tartalmaznia kell.

15. cikk

A mellékletek módosítása

A Bizottság módosíthatja a mellékleteket, beleértve a III. mellékletben rögzített díjhatár felső értékének módosítását is, figyelembe véve azt a tényt, hogy a díjaknak fedezniük kell a rendszer működtetésének költségeit.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 16. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

16. cikk

A bizottság eljárása

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, a 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

17. cikk

Szankciók

A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok érvényesítése érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A tagállamok haladéktalanul értesítik a Bizottságot ezen rendelkezésekről, és késedelem nélkül tájékoztatást küldenek az ezeket érintő esetleges későbbi módosításokról.

18. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1980/2000/EK rendelet hatályát veszti.

19. cikk

Átmeneti rendelkezések

Az 1980/2000/EK rendeletet továbbra is alkalmazni kell az annak 9. cikke szerint kötött szerződésekre, a szerződésekben meghatározott lejárati dátumig, kivéve a díjakra vonatkozó rendelkezéseit.

E rendelet 9. cikk (4) bekezdése és III. melléklete alkalmazandó ezekre a szerződésekre.

20. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

ELJÁRÁSREND AZ UNIÓS ÖKOCÍMKE-KRITÉRIUMOK KIDOLGOZÁSÁHOZ ÉS FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

A. Szokványos eljárás

Az eljárás során az alábbi dokumentumokat kell elkészíteni:

1. Előzetes jelentés

Az előzetes jelentés a következőket tartalmazza:

- az adott termékcsoport lehetséges környezetvédelmi előnyeinek számszerűsített értéke, más hasonló európai és tagállami vagy regionális, az EN ISO 14024 I. típusú szabvány szerinti ökocímke-rendszerek termékcsoportjaiból származó előnyökre is kitérve;

- a termékcsoport terjedelme és kiválasztásának indokolása;

- a lehetséges kereskedelmi vonatkozások számbavétele;

- egyéb környezetvédelmi címkerendszerek követelményeinek elemzése;

- az adott termékcsoport ágazatához kapcsolódó hatályos törvények és még le nem zárult jogalkotási folyamatok;

- a veszélyes anyagok technikailag megvalósítható, alternatív anyagok vagy tervezések felhasználása révén történő helyettesítésével kapcsolatos lehetőségek elemzése, különös tekintettel az 1907/2006/EK rendelet 57. cikkében említett, különösen veszélyes anyagokra;

- az ágazat közösségi piacára vonatkozó adatok, a mennyiség és a forgalom megjelölésével;

- az uniós ökocímkével ellátott termékek piaci térnyerésének jelenlegi és várható alakulása;

- a termékcsoporttal összefüggésben elvégzett vagy elvégzendő életciklus-értékelő vizsgálatok alapján megállapított környezeti hatások mértéke és általános kihatásai. Egyéb tudományos eredmények is felhasználhatók. A súlyosnak vagy ellentmondásosnak ítélt kérdésekről részletes jelentés és elemzés készül;

- a jelentés elkészítéséhez felhasznált és összegyűjtött adatok és információk forrásai.

A követelmények kidolgozásának szakaszában az előzetes jelentés véleményezés és hivatkozás céljából megjelenik a Bizottság uniós ökocímke tárgyú weboldalán.

Amennyiben élelmiszer- vagy takarmány-termékcsoportok számára kell kritériumokat kidolgozni a 6. cikk (5) bekezdése szerinti tanulmánynak megfelelően, az előzetes jelentésnek az alábbiakat kell kimutatnia:

- a kiválasztott termék vonatkozásában az uniós ökocímke-kritériumok kidolgozása valódi hozzáadott környezetvédelmi értéket teremt;

- az uniós ökocímke figyelembe veszi a termék teljes életciklusát; és

- a kiválasztott termék vonatkozásában az uniós ökocímke használata nem okoz zavart az élelmiszerekre vonatkozó más címkékkel összevetve.

2. A kritérium-tervezetre irányuló javaslat és az ahhoz kapcsolódó technikai jelentés

Az előzetes jelentés közzétételét követően a kritérium-tervezetre irányuló javaslat, valamint az ahhoz háttéradatokkal szolgáló technikai jelentés készül.

A tervezett kritériumok a következőknek kell hogy megfeleljenek:

- a teljes életciklusra vonatkozó környezetvédelmi teljesítmény terén a közösségi piacon jelenlévő legjobb termékeken kell alapulniuk, és a környezetvédelmi teljesítmény terén az elfogadásuk időpontjában a közösségi piacon jelenlévő termékek legjobb 10-20 %-ának kell indikatívan megfelelniük;

- a szükséges rugalmasság biztosítása érdekében a pontos százalékos értéket eseti alapon határozzák meg, és valamennyi esetben azzal a céllal, hogy a leginkább környezetbarát termékeket népszerűsítsék, és biztosítsák, hogy kellő választék álljon a fogyasztók rendelkezésére;

- figyelembe veszik a környezeti előnyök és hátrányok nettó egyenlegét, s ezen belül az egészségvédelmi és biztonsági szempontokat; szükség esetén a szociális és etikai szempontokat is figyelembe veszik, utalva, például, az olyan kapcsolódó nemzetközi egyezményekre és megállapodásokra, mint a vonatkozó ILO-szabványok és magatartási kódexek;

- a termékek legmeghatározóbb környezeti hatásaira épülnek, amelyeket a lehetőségekhez mérten a környezetvédelmi teljesítmény fő technikai mutatószámaiban kell kifejezni, és amelyek alkalmasak az e rendelet rendelkezéseinek megfelelő értékelésre;

- megbízható adatokat és információkat vesznek alapul, amennyire csak lehet, a közösségi piac teljes területét lefedve;

- az életciklus és a környezeti hatás számszerűsített adataira épülnek, lehetőség szerint az életciklus-adatok európai referenciarendszerével (ELCD) összhangban;

- figyelembe veszik a konzultációs eljárásban résztvevő minden érdekelt fél véleményét;

- a fogalmak, tesztmódszerek, technikai és adminisztratív dokumentumok meghatározásakor egységességet biztosítanak az adott termékcsoportra vonatkozó, egyéb meglévő jogszabályokkal;

- számításba veszik a vonatkozó közösségi szakpolitikákat és az egyéb, rokon termékcsoportokkal kapcsolatban végzett munkát.

A kritérium-tervezetre vonatkozó javaslat megfogalmazása világos, könnyen érthető az azt alkalmazni kívánók számára. Minden egyes kritériumot megindokol, pontosan ismertetve azok környezetvédelmi hozadékait. Kiemeli a kulcsfontosságú környezetvédelmi jellemzőkkel kapcsolatos kritériumokat.

A technikai jelentés kitér legalább a következőkre:

- az egyes követelmények és kritériumok tudományos magyarázata;

- az általános környezetvédelmi teljesítmény számszerűsített értéke, amely az adott követelmény alkalmazásával a piac átlagos termékeinek környezetvédelmi teljesítményével összehasonlításban, összességében elérhető;

- az adott követelmény alkalmazásának várható, becsült környezetvédelmi/gazdasági/társadalmi hatásai;

- a különböző követelmények értékelésére szolgáló tesztmódszerek;

- a becsült tesztköltségek;

- minden egyes kritérium esetében az összes teszt, jelentés és a 10. cikk (3) bekezdése értelmében az illetékes testület kérésére elkészített minden egyéb dokumentum adatai.

A kritérium-tervezetre irányuló javaslat és a technikai jelentés nyilvános konzultációra bocsátás, illetve véleményezés céljából a Bizottság uniós ökocímke tárgyú weboldalára kerül. A termékcsoport fejlesztését irányító fél minden érdekeltnek megküldi a javaslatot és a jelentést.

A kritérium-tervezet tárgyában legalább két alkalommal kerül sor nyílt munkacsoporti egyeztetésre, amelyre minden érdekelt felet, köztük az illetékes testületeket, az ágazat, ezen belül a kis- és középvállalkozások, a szakszervezetek, a nagykereskedők, az importőrök, a környezet- és fogyasztóvédelmi szervezetek képviselőit is meghívják. Az egyeztetéseken a Bizottság szintén részt vesz.

A kritérium-tervezetre irányuló javaslatot és a technikai jelentést legalább egy hónappal az első munkacsoporti egyeztetés előtt hozzáférhetővé kell tenni. Minden további tervezett kritériumra irányuló javaslatot szintén legalább egy hónappal a következő egyeztetések időpontja előtt rendelkezésre kell bocsátani. A későbbi tervezetekben javasolt módosításokat mindenre kiterjedően indokolni és dokumentálni kell a nyílt munkacsoporti egyeztetéseken elhangzottakra, illetve a nyilvános konzultáció folyamán megfogalmazott észrevételekre hivatkozva.

A kritérium-rendszer kidolgozása során beérkezett összes észrevételre válaszolni kell, feltüntetve a helybenhagyás, illetve az elutasítás tényét és indokait.

3. A zárójelentés és a követelmények

A zárójelentés a következőket tartalmazza:

Egyértelmű válasz minden észrevételre és felvetésre, a helybenhagyás vagy adott esetben az elutasítás tényének és indokainak ismertetésével. Az Európai Unión belüli és kívüli érdekelt felek ebben a tekintetben egyenlő bánásmódban részesülnek.

Emellett a következő elemeket foglalja magában:

- egyoldalas összefoglaló az illetékes testületek által a követelménytervezettel kapcsolatban biztosított támogatás szintjéről;

- a kritériumok kidolgozása során közzétett összes dokumentum összesített jegyzéke az egyes dokumentumok közzététele dátumának és címzettjének feltüntetésével, valamint a jegyzékben felsorolt dokumentumok egy példánya;

- a munkában résztvevő, szakvéleményt adó vagy észrevételt közlő érdekelt felek listája és elérhetősége;

- vezetői összefoglaló;

- azon három fő környezetvédelmi jellemző, amelyek az e rendelet II. mellékletében meghatározott, szövegmezővel ellátott választható címkén feltüntethetők;

- marketing és kommunikációs stratégiai javaslat az adott termékcsoportra vonatkozóan.

A zárójelentéssel kapcsolatban beérkező minden észrevételt figyelembe kell venni, és kérésre tájékoztatást kell adni az észrevételek további sorsáról.

4. Kézikönyv az uniós ökocímke lehetséges használóinak és az illetékes testületeknek

Kézikönyv készül az uniós ökocímke lehetséges használói és a termékek megfelelését a követelmények alapján értékelő, illetékes testületek részére.

5. Kézikönyv a közbeszerzési eljárások ajánlatkérő hatóságai részére

Kézikönyv készül, amely az uniós ökocímke-kritériumokkal kapcsolatban útmutatást biztosít a közbeszerzési eljárások ajánlatkérő hatóságai részére.

A Bizottság a Közösség valamennyi hivatalos nyelvére lefordított dokumentumsablonokat biztosít a lehetséges felhasználók és az illetékes testületek kézikönyvéhez, valamint a közbeszerzési megbízásokat odaítélő hatóságok felhasználói kézikönyvéhez.

B. Az egyéb EN ISO 14024 I. típusú szabvány szerinti ökocímke-rendszerek által meghatározott kritériumok esetében alkalmazandó gyorsított eljárás

A Bizottsághoz egyetlen jelentést kell benyújtani. A jelentés egyrészt szemlélteti, hogy teljesültek az A. részben foglalt technikai és konzultációs követelmények, másrészt kritérium-tervezetet javasol és előterjeszti az uniós ökocímke lehetséges használóinak és az illetékes testületeknek szóló kézikönyvet, illetve a közbeszerzési megbízásokat odaítélő hatóságoknak szóló kézikönyvet.

Amennyiben a Bizottság a jelentéssel kapcsolatban nem emel kifogást és a követelmények teljesítik az A. részben foglaltakat, a jelentés és a kritérium-tervezet javaslata nyilvános konzultáció céljából felkerül a Bizottság uniós ökocímke-rendszer tárgyú weboldalára, ahol két hónapon át véleményezhető.

A nyilvános konzultáció során beérkezett összes észrevételre válaszolni kell, feltüntetve a helybenhagyás, illetve az elutasítás tényét és indokait.

Ha a nyilvános konzultációs időszak során nem indítványoznak módosítást, illetve a tagállamok nem támasztanak igényt további nyílt munkacsoporti egyeztetésre, a Bizottság elfogadhatja a kritériumokat a 8. cikknek megfelelően.

A tagállamok bármelyikének kérésére nyílt munkacsoporti egyeztetést kell tartani a kritérium-tervezet tárgyában az összes érdekelt fél, köztük az illetékes testületek, az ágazat, ezen belül a kis- és középvállalkozások, a szakszervezetek, a nagykereskedők, az importőrök, a környezet- és fogyasztóvédelmi szervezetek képviselőinek részvételével. Ezeken az egyeztetéseken a Bizottság szintén részt vesz.

Ha a nyilvános konzultációs időszak vagy a munkacsoporti egyeztetés során nem indítványoznak módosítást, a Bizottság a 8. cikknek megfelelően elfogadhatja a kritériumokat.

C. A követelmények nem lényegi felülvizsgálatára vonatkozó rövidített eljárás

A Bizottság jelentést készít, amely az alábbiakat tartalmazza:

- indokolás, amely magyarázatot ad arra, hogy miért nincs szükség a kritériumok teljes körű felülvizsgálatára, és miért elégséges a kritériumok és követelményszintjük puszta frissítése;

- a kritériumok meghatározásához felhasznált korábbi piaci adatok frissítését tartalmazó technikai rész;

- felülvizsgált kritérium-tervezetre irányuló javaslat;

- az általános környezetvédelmi teljesítmény számszerűsített értéke, amely a felülvizsgált követelmények alkalmazásával a piac átlagos termékeinek környezetvédelmi teljesítményével összehasonlításban összességében elérhető

- felülvizsgált kézikönyv az uniós ökocímke lehetséges használóinak és az illetékes testületeknek; továbbá

- felülvizsgált kézikönyv a közbeszerzési eljárások ajánlatkérő hatóságai részére.

A jelentés és a kritérium-tervezet javaslata nyilvános konzultációra bocsátás, illetve véleményezés céljából két hónapos időszakra a Bizottság uniós ökocímke tárgyú weboldalára kerül.

A nyilvános konzultáció során beérkezett összes észrevételre válaszolni kell, feltüntetve a helybenhagyás, illetve az elutasítás tényét és indokait.

Ha a nyilvános konzultációs időszak során nem indítványoznak módosítást, illetve a tagállamok nem támasztanak igényt további nyílt munkacsoporti egyeztetésre, a Bizottság a 8. cikk alapján elfogadhatja a kritériumokat.

A tagállamok bármelyikének kérésére nyílt munkacsoporti egyeztetést kell tartani a felülvizsgált kritérium-tervezet tárgyában az összes érdekelt fél, köztük az illetékes testületek, az ágazat, ezen belül a kis- és középvállalkozások, a szakszervezetek, a kiskereskedők, az importőrök, valamint a környezet- és fogyasztóvédelmi szervezetek képviselőinek részvételével. Az egyeztetéseken a Bizottság is részt vesz.

Ha a nyilvános konzultációs időszak vagy a munkacsoporti egyeztetés során nem indítványoznak módosítást, a Bizottság a 8. cikknek megfelelően elfogadhatja a kritériumokat.

II. MELLÉKLET

Az uniós ökocímke formátuma

Az uniós ökocímke formátuma a következő:

Címke:

Választható címke szövegmezővel (a piaci szereplő e szövegmező használatára vonatkozó lehetősége és a felhasznált szöveg az érintett termékcsoportra vonatkozó kritériumokban meghatározottaknak felel meg):

Az uniós ökocímke nyilvántartási számának szintén szerepelnie kell a terméken. Formátuma a következő:

ahol XXXX a nyilvántartó országot, YYY a termékcsoportot, ZZZZZ pedig az illetékes testület által kibocsátott nyilvántartási számot jelöli.

Az Európai Bizottság az uniós ökocímke kialakítására és használatára vonatkozó további utasításokkal az EUÖB-vel folytatott konzultációt követően egy külön útmutatóban fog szolgálni.

III. MELLÉKLET

1. Kérelmezési díj

A kérelmet átvevő illetékes testület a kérelem elbírálásáért díjat számít fel. Ennek összege nem lehet 200 EUR-nál alacsonyabb, illetve 2 000 EUR-nál magasabb.

A kis- és középvállalkozások ( 6 ), valamint a fejlődő országok piaci szereplői esetében a kérelmezési díj maximális összege 600 EUR.

A mikrovállalkozások ( 7 ) esetében a kérelmezési díj maximális összege 350 EUR.

A kérelmezési díjat a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) keretében nyilvántartásba vett kérelmezők esetében 30 %-kal, az ISO 14001 szabvány alapján tanúsított kérelmezők esetében pedig 15 %-kal csökkenteni kell. A díjcsökkentés nem halmozható. Amennyiben a kérelmező mindkét kritériumnak megfelel, a magasabb csökkentési mérték alkalmazandó.

E csökkentés feltételeként a kérelmezőnek kifejezetten el kell köteleznie magát arra, hogy ökocímkével ellátott termékei a szerződés érvényességének időtartama alatt teljes mértékben megfeleljenek a vonatkozó uniós ökocímke-kritériumoknak, és ennek a kötelezettségvállalásnak megfelelő módon be kell épülnie a kérelmező környezeti politikájába és részletes környezetvédelmi célkitűzéseibe.

Az illetékes testületek díjat számíthatnak fel az engedély módosításáért vagy meghosszabbításáért. Ennek összege nem haladhatja meg a kérelmezési díj összegét, és a fenti csökkentések rá is vonatkoznak.

A kérelmezési díj nem fedezi a harmadik felek által végzett vizsgálatok és ellenőrzések költségeit, sem a valamely harmadik fél vagy illetékes testület által esetlegesen kért helyszíni szemlék költségeit. Az ilyen vizsgálatok, ellenőrzések és szemlék költségeit maguk a kérelmezők fedezik.

2. Éves díj

Az illetékes testület éves díj fizetésére kötelezheti azokat a kérelmezőket, akiknek uniós ökocímkét ítéltek oda. Ez lehet átalánydíj vagy az adott, uniós ökocímkével rendelkező termékből az Unión belül évente értékesített mennyiség összértékén alapuló díj.

A díjjal fedezett időszak az uniós ökocímke kérelmezőnek történő odaítélése napján kezdődik.

Amennyiben a díjat az évente értékesített mennyiség összértékének százalékában számítják, a díj összege nem lehet nagyobb a szóban forgó érték 0,15 %-ánál. A díjat a gyártelepi árak alapján kell meghatározni, amennyiben az uniós ökocímkében részesülő termék árunak minősül. A díjat a szállítási ár alapján kell meghatározni, amennyiben a termék valamilyen szolgáltatáshoz kapcsolódik.

A maximális éves díj termékcsoportonként és kérelmezőnként 25 000 EUR.

Kkv-k, mikrovállalkozások és fejlődő országok piaci szereplői esetében az éves díj összegét legalább 25 %-kal csökkenteni kell.

Az éves díj nem fedezi a vizsgálatok és az ellenőrzések költségeit, sem az esetleg szükséges helyszíni szemlék költségeit. Az ilyen vizsgálatok, ellenőrzések és szemlék költségeit maguk a kérelmezők fedezik.

3. Szemledíj

Az illetékes testület szemledíjat számíthat fel.

IV. MELLÉKLET

AZ UNIÓS ÖKOCÍMKE HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEIRE VONATKOZÓ SZABVÁNYSZERZŐDÉS

PREAMBULUM

Az illetékes testület: ... (teljes megnevezés) (a továbbiakban: az illetékes testület),

bejegyzett címe: ... (teljes cím), amelyet e szerződés aláírásának céljából ... (a felelős személy neve) képvisel, és ... (a jogosult teljes neve), termelői, gyártói, importőri, szolgáltatói, nagykereskedői vagy kiskereskedői minőségében, akinek hivatalosan bejegyzett címe ... (teljes cím) (a továbbiakban: a jogosult), akit ... (a felelős személy neve) képvisel, a következőkben állapodtak meg az uniós ökocímkéről szóló, 2009. november 25-i 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 8 ) (a továbbiakban: "uniós ökocímke-rendelet") szerinti uniós ökocímke használata tekintetében:

1. AZ UNIÓS ÖKOCÍMKE HASZNÁLATA

1.1.

Az illetékes testület odaítéli a jogosultnak az uniós ökocímke használatára vonatkozó jogot a mellékelt termékleírásban ismertetett, a vonatkozó, ... időszakra hatályos, az Európai Közösségek Bizottsága által ... (dátum) elfogadott, az Európai Unió Hivatalos Lapjában ... (teljes hivatkozás) közzétett és ehhez a szerződéshez mellékelt termékcsoport-kritériumoknak megfelelő termékei vonatkozásában.

1.2.

Az uniós ökocímkét kizárólag az uniós ökocímke-rendelet II. mellékletében meghatározott formákban használhatják.

1.3.

A jogosult biztosítja, hogy a felcímkézendő termék e szerződés időtartama alatt mindenkor eleget tegyen az uniós ökocímke-rendelet 9. cikkében megállapított összes használati feltételnek és rendelkezésnek. Nem kell új kérelmet benyújtani a termékek jellemzőinek olyan módosítására, amely nem befolyásolja a feltételek teljesülését. A jogosult azonban ajánlott levélben tájékoztatja az illetékes testületet az ilyen módosításokról. Az illetékes testület megfelelő ellenőrzéseket végezhet.

1.4.

A szerződés az illetékes testület beleegyezése függvényében kiterjeszthető a termékek kezdetben előirányzott körénél szélesebb körre, feltéve, hogy ugyanazon termékcsoporthoz tartoznak, és megfelelnek a számára előírt kritériumoknak. A illetékes testület ellenőrizheti e feltételek teljesülését. A termékleírásokat ismertető mellékletet ennek megfelelően módosítani kell.

1.5.

A jogosult nem folytat olyan reklámozási tevékenységet, nem tesz olyan kijelentéseket, nem használ olyan címkéket vagy logókat, amelyek hamisak vagy megtévesztőek, összetéveszthetők, vagy megkérdőjelezik az uniós ökocímke feddhetetlenségét.

1.6.

E szerződés értelmében a jogosult felelős azért, hogy az ökocímkét a terméke vonatkozásában hogyan használják, különösen a reklámozás összefüggésében.

1.7.

Az illetékes testület és annak erre a célra felhatalmazott képviselői elvégezhetnek minden szükségesnek ítélt vizsgálatot mind az adott termékcsoport-kritériumok, mind a használati feltételek és e szerződés rendelkezései jogosult általi folyamatos teljesítésének nyomon követésére az uniós ökocímke-rendelet 10. cikkében megállapított szabályokkal összhangban.

2. FELFÜGGESZTÉS ÉS VISSZAVONÁS

2.1.

Abban az esetben, ha a jogosult tudomására jut, hogy nem teljesíti a használati feltételeket vagy e szerződés 1. cikkének rendelkezéseit, a jogosult értesíti az illetékes testületet, és tartózkodik az uniós ökocímke használatától, amíg a fenti használati feltételeket vagy rendelkezéseket nem teljesíti és az illetékes testületet erről nem értesítik.

2.2.

Ha az illetékes testület úgy ítéli meg, hogy a jogosult megszegte valamelyik használati feltételt vagy e szerződés valamelyik rendelkezését, az illetékes testület jogosult a jogosult számára kiállított uniós ökocímke-használati engedély felfüggesztésére vagy visszavonására, és az ahhoz szükséges intézkedések meghozatalára, hogy a jogosult ne használhassa tovább a címkét, beleértve az uniós ökocímke-rendelet 10. és 17. cikkében megállapított intézkedéseket.

3. A FELELŐSSÉG ÉS A KÁRTÉRÍTÉS KORLÁTOZÁSA

3.1.

A jogosult az e szerződés 1. cikkének (1) bekezdésében említett termékkel kapcsolatos garanciák vagy jótállások közé nem veszi fel az uniós ökocímkét.

3.2.

Az illetékes testület és felhatalmazott képviselői nem felelősek a jogosult által elszenvedett olyan károkért vagy veszteségekért, amelyek az uniós ökocímke odaítéléséből és/vagy használatából adódnak.

3.3.

Az illetékes testület és felhatalmazott képviselői nem felelősek harmadik felek által elszenvedett olyan károkért vagy veszteségekért, amelyek az uniós ökocímke odaítéléséből és/vagy használatából - többek között a reklámozásából - adódnak.

3.4.

A jogosult kártérítést fizet az illetékes testületnek és felhatalmazott képviselőinek az illetékes testület és felhatalmazott képviselői által elszenvedett olyan károkért, veszteségekért vagy tartozásokért, amelyek e szerződés jogosult általi megszegéséből adódnak, vagy az illetékes testületnek a jogosult által benyújtott információkba vagy dokumentumokba vetett bizalmából adódnak, beleértve a harmadik felek általi követeléseket.

4. DÍJAK

4.1.

A kérelmezési díj és az éves díj összegét az uniósökocímke-rendelet III. mellékletével összhangban határozzák meg.

4.2.

Az uniós ökocímke használatának feltétele az összes vonatkozó díj határidőre történő befizetése.

5. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ÉS AZ ALKALMAZANDÓ JOG

5.1.

Az 5. cikk (2), (3) és (4) bekezdésében megállapítottak kivételével e szerződés az aláírásának időpontjától (...)-ig vagy a termékcsoport-követelmények lejáratáig érvényes, attól függően, hogy melyik történik korábban.

5.2.

Ha a jogosult a 2. cikk (2) bekezdésének értelmében megszegte valamelyik használati feltételt vagy e szerződés valamelyik rendelkezését, az illetékes testület jogosult arra, hogy ezt szerződésszegésnek tekintse, ami - a 2. cikk (2) bekezdésén túlmenően - feljogosítja az illetékes testületet a szerződés - az 5. cikk (1) bekezdésében megállapított időpontnál korábban, ... belül (az illetékes testület által meghatározott időszak) történő - felbontására a jogosultnak küldött ajánlott levél révén.

5.3.

A jogosult a szerződést az illetékes testületnek ajánlott levélben küldött három hónapos felmondási idővel mondhatja fel.

5.4.

Ha az 1. cikk (1) bekezdésében megállapított termékcsoport-követelményeket módosítás nélkül hosszabbítják meg egy adott időszakra, és ha a termékcsoport-követelmények és e szerződés lejárata előtt legalább három hónappal az illetékes testület nem küld írásos értesítést a szerződés megszüntetéséről, az illetékes testület legalább három hónappal korábban tájékoztatja a jogosultat arról, hogy a szerződést automatikusan megújítják a termékcsoport-követelmények érvényességének fennmaradó idejére.

5.5.

E szerződés felbontása után a jogosult nem használhatja az uniós ökocímkét az 1. cikk (1) bekezdésében és e szerződés mellékletében meghatározott termékkel kapcsolatban sem címkézési, sem reklámozási célból. Mindazonáltal az uniós ökocímkét a szerződés felbontását követő hathónapos időszakban fel lehet tüntetni a jogosult vagy mások által birtokolt és a szerződés felbontása előtt gyártott árukészleten. Ez utóbbi rendelkezés nem alkalmazandó, ha a szerződést az 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott indokok alapján bontották fel.

5.6.

Az illetékes testület és a jogosult közötti vitákra, vagy az egyik félnek a másik fél elleni, e szerződésen alapuló, a szerződő felek által peren kívül nem rendezett kereseteire a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 2008. június 17-i 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (Róma I.) ( 9 ) és a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról szóló, 2007. július 11-i 864/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (Róma II.) ( 10 ) vonatkozik.

A következő mellékletek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik:

- az uniós ökocímkéről szóló, 2009. november 25-i 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet egy példánya (a megfelelő közösségi nyelv(ek)en),

- termékleírások, amelyek legalább a neveket és/vagy a gyártó belső referenciaszámait, a gyártási telephelyeket és a vonatkozó az uniós ökocímke nyilvántartási számát vagy számait tartalmazzák,

- a (termékcsoport-kritériumokról szóló) ... bizottsági határozat egy példánya,

Kelt ... dátum ...

...

(illetékes testület)

Kijelölt személy ...

...

(jogilag kötelező erejű aláírás)

...

(jogosult)

Kijelölt személy ...

...

(jogilag kötelező erejű aláírás)

V. MELLÉKLET

AZ ILLETÉKES TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

1.

Az illetékes testület független az általa értékelt szervezettől vagy terméktől.

Illetékes testületnek minősül az a szerv is, amely az általa értékelt termék tervezésében, gyártásában, szállításában, üzembe helyezésében, használatában vagy karbantartásában részt vevő vállalkozásokat képviselő üzleti szerveződésekhez vagy szakmai szövetségekhez tartozik, feltéve, hogy bizonyítottan független és mentes az érdekütközésektől.

2.

Az illetékes testület, ennek felső szintű vezetése és a megfelelőség-értékelést végző munkavállalója nem lehet annak a terméknek a tervezője, gyártója, szállítója, üzembe helyezője, vásárlója, tulajdonosa, felhasználója vagy karbantartója, amelyet értékelnek, valamint nem lehet az érintett felek meghatalmazott képviselője sem. Ez nem zárja ki azoknak az értékelt termékeknek a használatát, amelyekre az illetékes testületnek van szüksége munkája során, illetve a termékek személyes célokra történő használatát.

Az illetékes testület, ennek felső szintű vezetése és a megfelelőség-értékelést végző munkavállalója nem vehet részt közvetlenül e termékek tervezésében, gyártásában/kialakításában, forgalomba hozatalában, üzembe helyezésében, használatában vagy karbantartásában, és nem képviselheti az ilyen tevékenységben részt vevő feleket sem. Nem vehet részt olyan tevékenységben, amely veszélyeztetné azon megfelelőség-értékelési tevékenységekkel kapcsolatos döntéshozói függetlenségét vagy feddhetetlenségét, amelyekre kijelölték. Ez különösen érvényes a szaktanácsadási szolgáltatásokra.

Az illetékes testületek biztosítják, hogy leányvállalataik és alvállalkozóik tevékenysége ne befolyásolja megfelelőség-értékelési tevékenységeik bizalmas jellegét, objektivitását és pártatlanságát.

3.

Az illetékes testületek és személyzetük a megfelelőség-értékelési tevékenységeket az adott területtel kapcsolatos legmagasabb szintű szakmai feddhetetlenséggel és a szükséges műszaki szaktudással végzik el, és függetlennek kell lenniük minden olyan, különösen az ilyen tevékenységek eredményeiben érdekelt személyektől vagy személyek csoportjaitól eredő - főként pénzügyi - nyomásgyakorlástól és ösztönzéstől, amely befolyásolhatná döntésüket vagy megfelelőség-értékelési tevékenységeik eredményeit.

4.

Az illetékes testületnek képesnek kell lennie valamennyi olyan megfelelőség-értékelési feladat elvégzésére, amelyre e rendelet kijelölte, akár maga végzi el, akár pedig a nevében, a felügyelete mellett végzik el azokat.

Az illetékes testületnek - minden alkalommal, valamint mindegyik megfelelőség-értékelési eljárás és minden olyan termékfajta vagy -kategória tekintetében, amelyre kijelölték - rendelkeznie kell a szükséges:

a) műszaki ismeretekkel, valamint elegendő és megfelelő tapasztalatokkal a megfelelőség-értékelési feladatok elvégzéséhez;

b) eljárások leírásával, amelyekkel összhangban a megfelelőség-értékelés zajlik, biztosítva ezen eljárások átláthatóságát és reprodukálhatóságát. Rendelkeznie kell megfelelő stratégiákkal és eljárásokkal, amelyek segítségével az illetékes testületként végzett feladatok és az egyéb tevékenységek elkülönülnek egymástól;

c) eljárásokkal, amelyek segítségével tevékenysége végzése során megfelelően figyelembe tudja venni a vállalkozás méretét, azon ágazatot, amelyben tevékenykedik, a vállalkozás szerkezetét, az adott gyártástechnológia összetettségének fokát és a gyártási folyamat tömegtermelési vagy sorozati jellegét.

Rendelkeznie kell a megfelelőség-értékelési tevékenységekkel kapcsolatos műszaki és adminisztrációs feladatok megfelelő ellátásához szükséges eszközökkel is, továbbá valamennyi szükséges felszereléssel vagy létesítménnyel.

5.

A megfelelőség-értékelési tevékenységek elvégzéséért felelős személyzetnek a következőkkel kell rendelkeznie:

a) az összes olyan megfelelőség-értékelési tevékenység alapos ismerete, amelyekre az illetékes testületet kijelölték;

b) az értékelés elvégzését bizonyító tanúsítványok, nyilvántartások és jelentések elkészítéséhez szükséges alkalmasság.

6.

Biztosítani kell az illetékes testületek, felső szintű vezetésük és értékelő személyzetük pártatlanságát.

Az illetékes testület felső szintű vezetésének és értékelő személyzetének javadalmazása nem függ az elvégzett értékelések számától vagy az értékelések eredményétől.

7.

Az illetékes testületek részt vesznek a vonatkozó szabványosítási tevékenységekben, valamint az illetékes testületek rendelet 13. cikke alapján létrehozott munkacsoportjának tevékenységeiben, illetve gondoskodnak arról, hogy értékelő személyzetük tájékoztatva legyen ezekről, továbbá általános útmutatóként alkalmazzák az említett csoport munkája eredményeként létrejött adminisztratív döntéseket és dokumentumokat.

( 1 ) HL L 311., 2001.11.28., 67. o.

( 2 ) HL L 311., 2001.11.28., 1. o.

( 3 ) HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

( 4 ) HL L 353., 2008.12.31., 1. o.

( 5 ) HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

( 6 ) A kkv-k fogalommeghatározását lásd a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.).

( 7 ) A mikrovállalkozások fogalommeghatározását lásd a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban.

( 8 ) HL L 27., 2010.1.30., 1. o.

( 9 ) HL L 177., 2008.7.4., 6. o.

( 10 ) HL L 199., 2007.7.31., 40. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010R0066 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010R0066&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02010R0066-20171114 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02010R0066-20171114&locale=hu

Tartalomjegyzék