Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

32007L0071[1]

A Bizottság 2007/71/EK irányelve ( 2007. december 13.) a hajókon keletkező hulladék és a rakománymaradványok fogadására alkalmas kikötői létesítményekről szóló 2000/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 2007/71/EK IRÁNYELVE

(2007. december 13.)

a hajókon keletkező hulladék és a rakománymaradványok fogadására alkalmas kikötői létesítményekről szóló 2000/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a hajókon keletkező hulladék és a rakománymaradványok fogadására alkalmas kikötői létesítményekről szóló, 2000. november 27-i 2000/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 15. cikkére,

mivel:

(1) A 73/78 Marpol egyezménynek a hajókról történő szennyvízszennyezés megelőzéséről szóló IV. melléklete 2003. szeptember 27-én lépett hatályba, átdolgozott formában pedig 2005. augusztus 1. óta hatályos.

(2) A 2000/59/EK irányelv 16. cikke úgy rendelkezik, hogy szennyvízzel kapcsolatos előírásainak alkalmazását a Marpol 73/78 egyezményének IV. melléklete hatálybalépését követően 12 hónapra felfüggesztik.

(3) A 2000/59/EK irányelv 6. cikke értelmében a Közösség területén található kikötő felé tartó hajó parancsnoka köteles a valóságnak megfelelően és pontosan kitölteni az irányelv II. mellékletben található űrlapot, és az abban szereplő adatokat be kell jelentenie ahhoz a hatósághoz vagy szervhez, amelyet a kikötő szerinti tagállam erre a célra kijelölt.

(4) A II. mellékletben nem szerepel a szennyvíz, ezért módosítani kell annak érdekében, hogy a kikötőbe lépés előtt a hajón található hulladékok között a szennyvízről is jelentést kelljen tenni. Az irányelvnek a szennyvízzel kapcsolatos előírásait a Marpol egyezmény IV. mellékletének rendelkezéseire figyelemmel kell értelmezni; e rendelkezések bizonyos körülmények között lehetővé teszik a szennyvíz tengerbe való ürítését. Ezt a nemzetközi joggal összhangban elfogadott, a hajókra vonatkozó szigorúbb ürítési követelmények sérelme nélkül kell megtenni.

(5) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a 2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) által létrehozott, a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2000/59/EK irányelv II. mellékletének helyébe az ezen irányelv mellékletében szereplő szöveg lép.

2. cikk

Átültetés

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2009. június 15-ig megfeleljenek. A tagállamok továbbá haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz az említett rendelkezések szövegét, valamint az említett rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos közzétételük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 13-án.

a Bizottság részéről

Jacques BARROT

alelnök

(1) HL L 332., 2000.12.28., 81. o. A 2002/84/EK irányelvvel (HL L 324., 2002.11.29., 53. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 324., 2002.11.29., 1. o. A legutóbb a 93/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 22., 2007.1.31., 12. o.) módosított rendelet.

MELLÉKLET

A ... KIKÖTŐBE VALÓ ÉRKEZÉS ELŐTT KÖZLENDŐ ADATOK

(A 2000/59/EK irányelv 6. cikkében meghatározottak szerinti érkezési kikötő.)

1. A hajó neve, hívójele, valamint adott esetben IMO-száma:

2. Lobogó szerinti állam:

3. Várható érkezési időpont:

4. Várható kifutási időpont:

5. Előző érkezési kikötő:

6. Következő érkezési kikötő:

7. A hajón keletkező hulladék utolsó ürítésének kikötője és időpontja:

8. A hajó mennyi hulladékot ürít a kikötői befogadólétesítményekbe? (jelölje be a megfelelő választ)

az összes hulladékot a hulladék egy részét semennyi hulladékot sem 

9. A kiürítendő és/vagy a fedélzeten maradó hulladék és rakománymaradványok típusa és mennyisége, a maximális tárolókapacitás százalékában:

Ha az összes hulladékot kiüríti, a második oszlopot töltse ki megfelelően!

Ha csak a hulladék egy részét üríti ki vagy semennyit sem, valamennyi oszlopot töltse ki!

TípusKiürítendő hulladék,
m3
Maximális tárolókapacitás,
m3
A fedélzeten visszatartott hulladék mennyisége,
m3
Melyik kikötőben rakja ki a hátramaradó mennyiséget?A bejelentés és a következő kikötő között képződő hulladék becsült mennyisége,
m3
Hulladék olajok
Iszap
Fenékvíz
Egyéb (határozza meg)
Szemét
Konyhai hulladék
Műanyag
Egyéb
Szennyvíz (1)
A rakományhoz kapcsolódó hulladék (2) (határozza meg)
Rakománymaradványok (2) (határozza meg)

Figyelem:

1. Ezek az adatok a kikötő szerinti állam által végzett ellenőrzéshez és egyéb vizsgálati célokra is felhasználhatóak.

2. A tagállamok határozzák meg, mely szervek kapnak másolatot ebből az értesítésből.

3. Az űrlapot minden esetben ki kell tölteni, ha a hajó nem tartozik a 2000/59/EK irányelv 9. cikkében meghatározott kivételek körébe.

Kijelentem, hogy

- a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és pontosak,

- elegendő kijelölt fedélzeti tárolóhely van azon hulladék számára, amely e jelentés kitöltése és a hulladék kiürítésének helyéül szolgáló következő kikötő között keletkezik.

Kelt ...

Időpont ...

Aláírás ...

(1) A 73/78 Marpol-egyezmény IV. mellékletének 11. szabályával összhangban megengedett a szennyvíz tengerbe engedése. Amennyiben ilyen engedélyezett kibocsátást terveznek végrehajtani, nem szükséges kitölteni ezeket a mezőket.

(2) Becsült érték is lehet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007L0071 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007L0071&locale=hu

Tartalomjegyzék