32004R1415[1]

A Tanács 1415/2004/EK rendelete (2004. július 19.) bizonyos halászati területekre és a halászatra vonatkozó éves halászati erőkifejtés felső határának meghatározásáról

A TANÁCS 1415/2004/EK RENDELETE

(2004. július 19.)

bizonyos halászati területekre és a halászatra vonatkozó éves halászati erőkifejtés felső határának meghatározásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes közösségi halászati területekre és erőforrásokra vonatkozó halászati erőkifejtések irányításáról szóló, 2003. november 4-i 1954/2003/EK tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 11. cikke (2) bekezdésére,

(1)

Az 1954/2003/EK rendelet meghatározza az egyes közösségi halászati területekre és erőforrásokra vonatkozó halászati erőkifejtések irányításának létrehozására vonatkozó feltételeket és eljárásokat.

(2)

A tagállamok megküldték a Bizottságnak az 1954/2003/EK rendelet által előírt információkat és különösen a legalább 15 méter teljes hosszal rendelkező hajóknak az 1998-2002 közötti időszakra vonatkozó, az említett rendeletben meghatározott területeken történő halászati erőkifejtésének éves átlagát, valamint a legalább 10 méter teljes hosszal rendelkező hajóknak az 1998-2002 közötti időszakra vonatkozó, az említett rendeletben meghatározott, biológiai szempontból érzékeny területeken történő halászati erőkifejtésének éves átlagát.

(3)

Az 1954/2003/EK rendelet szerinti halászati erőkifejtés megállapításánál a beépített teljesítményen a hajó teljesítménye értendő, az 1986. szeptember 22-i, a halászhajók jellemzőiről szóló 2930/86/EGK rendeletben ( 2 ) meghatározottak szerint.

(4)

A Bizottság továbbította a tagállamoknak az 1954/2003/EK rendelet által előírt információkat, és - a velük folytatott konzultációt követően - értékelte a benyújtott, olyan korábbi és folyamatban lévő közösségi intézkedések alapján elfogadott halászati erőkifejtés korlátozására vonatkozó adatokat, amelyek magukban foglalják vagy foglalták a halászati erőkifejtés irányítását.

(5)

A bármely tagállam lobogója alatt hajózó hajókra meghatározott, fajcsoportra, területre, illetve halászati területre vonatkozó maximális éves halászati erőkifejtésnek meg kell egyeznie a halászhajók által az 1998-2002 közötti ötéves periódus alatt folytatott teljes halászati erőkifejtés ötödével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

E rendelet megállapítja az 1954/2003/EK rendelet 3. és 6. cikkében meghatározott valamennyi tagállamra, valamennyi területre és halászterületre vonatkozó maximális éves halászati erőkifejtés mértékét.

2. cikk

A halászati erőkifejtések felső határának meghatározása

(1) A fajcsoportra, vonatkozó, tagállamonkénti éves halászati erőkifejtés felső határa az 1954/2003/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett területekre vonatkozóan e rendelet I. mellékletében került meghatározásra.

(2) A fajcsoportra, területre, illetve halászterületre vonatkozó, tagállamonkénti éves halászati erőkifejtés felső határa az 1954/2003/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésben említett területre vonatkozóan e rendelet II. mellékletében került meghatározásra.

3. cikk

A területen való áthaladás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a halászati erőkifejtéseknek területenkénti, az 1954/2003/EK rendelet 3. és 6. cikke szerinti felhasználása nem eredményezi a halászattal töltött idő megnövekedését a referencia-időszak során alkalmazott halászati erőkifejtési szinttel összehasonlítva.

(2) Az olyan területeken áthaladó hajók által létrehozott halászati erőkifejtés, amelyeken a referencia-időszak során halászati tevékenység nem folyt, nem alkalmazható az érintett területen való halászati tevékenység tekintetében. Az ilyen halászati erőkifejtéseket valamennyi tagállam elkülönítetten tartja nyilván.

4. cikk

Módszertan

A tagállamok biztosítják, hogy a halászati erőkifejtések nyilvántartási módszere megegyezzen az 1954/2003/EK rendelet 3. és 6. cikke szerinti erőkifejtési szintek értékelésére alkalmazott módszerrel.

5. cikk

Egyéb halászati korlátozási rendszereknek való megfelelés

Az I. és II. mellékletben meghatározott éves halászati erőkifejtés felső határa nem érinti a helyreállítási terv alapján, illetve egyéb közösségi jogszabályok szerinti gazdálkodási intézkedés alapján rögzített halászati korlátozásokat, feltéve hogy a kisebb mértékű halászati erőkifejtésre vonatkozó intézkedés ennek megfelel.

6. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

Az 1954/2003/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett területre vonatkozóan meghatározott éves halászati erőkifejtés mértéke

Halászterület (az 1954/2003/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésében meghatározott terület kivételével)Éves, átlagos halászati erőkifejtés, kW(x)/napban (1), a legalább 15 méter teljes hosszal rendelkező hajókra vonatkozóan
BelgiumDániaNémetországSpanyolországFranciaországÍrországHollandiaPortugáliaEgyesült Királyság
A. táblázat
Összes8 197 827215 234424 88288 117 78577 270 09510 229 052759 60635 728 84450 021 901
ICES V, VI58 452215 234186 3702 460 00011 649 1542 324 9326 000024 017 229
ICES VII7 396 9100233 56017 957 78540 657 8447 904 120350 279025 756 266
ICES VIII742 46504 95233 100 00024 963 0970403 3272 552 222248 406
ICES IX00015 300 00000029 936 6060
ICES X00000002 360 0330
CECAF 34.1.100014 500 00000094 6590
CECAF 34.1.20004 800 000000378 4520
CECAF 34.2.00000000406 8720
B. táblázat
Összes354 06600380 0008 349 182530 778155 15705 290 044
ICES V, VI000005 766001 974 425
ICES VII354 0660007 447 932525 012155 15703 315 619
ICES VIII000170 000901 2500000
ICES IX000210 00000000
ICES X000000000
CECAF 34.1.1000000000
CECAF 34.1.2000000000
CECAF 34.2.0000000000
C. táblázat
Összes0002 920 0002 465 482505 960001 245 658
ICES V, VI00000465 00000702 292
ICES VII00001 946 71940 96000543 366
ICES VIII000500 000518 7630000
ICES IX000750 00000000
ICES X000000000
CECAF 34.1.1000000000
CECAF 34.1.20001 670 00000000
CECAF 34.2.0000000000
(1) Egy adott területen való hajónkénti halászati erőkifejtés kiszámításához, a tevékenységet a kikötőtől távol lévő hajóra vonatkozóan az utanként e területen, tengeren töltött napok számaként határozzák meg, e számot a legközelebbi egész számra kerekítve.

II. MELLÉKLET

Az 1954/2003/EK rendelet 6. cikkében említett biológiailag érzékeny területre vonatkozóan meghatározott éves halászati erőkifejtés mértéke

Célfajok az 1954/2003/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésében meghatározott biológiailag érzékeny területenÉves, átlagos halászati erőkifejtés, kW(x)/napban (1), a legalább 15 méter teljes hosszal rendelkező hajókra vonatkozóan
BelgiumDániaNémetországSpanyolországFranciaországÍrországHollandiaPortugáliaEgyesült Királyság
Tengerfenéken élő fajok, a 2347/2002/EK rendelet hatálya alá tartozó fajok kivételével135 43208 3265 642 2159 559 6537 154 490003 061 485
Fésűkagyló000031 039109 395001 223
Nagy tarisznyarák és nagy tengeri pók000084 69063 19800393
Összes135 43208 3265 642 2159 675 3827 327 083003 063 101
(1) Egy adott területen való hajónkénti halászati erőkifejtés kiszámításához, a tevékenységet a kikötőtől távol lévő hajóra vonatkozóan az utanként e területen, tengeren töltött napok számaként határozzák meg, e számot a legközelebbi egész számra kerekítve.

( 1 ) HL L 289., 2003.11.7., 1. o.

( 2 ) HL L 274., 1986.9.25., 1. o. A legutóbb a 3259/94/EK rendelettel (HL L 339., 1994.12.29., 11. o.) módosított rendelet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004R1415 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004R1415&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02004R1415-20140821 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02004R1415-20140821&locale=hu

Tartalomjegyzék