31988L0378[1]

A Tanács irányelve (1988. május 3.) a játékok biztonságára vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1988. május 3.)

a játékok biztonságára vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

(88/378/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

az Európai Parlamenttel együttműködve ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel a tagállamokban a játékok biztonsági jellemzőire vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések tartalmukat és alkalmazási körüket tekintve különbözőek; mivel ezek az egyenlőtlenségek akadályokat jelenthetnek a kereskedelemben és egyenlőtlen versenyfeltételeket teremtenek a közös piacon, ugyanakkor nem biztosítják a közös piac fogyasztóinak, különösen a gyermekeknek a hatékony védelmét a szóban forgó termékekből eredő veszélyekkel szemben;

mivel fel kell számolni az akadályokat egy olyan belső piac megvalósítása elől, ahol csak megfelelően biztonságos termékek kerülnek forgalomba; mivel ehhez a játékok forgalomba hozatalát és szabad mozgását egységes szabályoknak kell alávetni a fogyasztók egészségének és biztonságának védelmét szolgáló célkitűzések alapján, amint azok az 1986. június 23-i, az Európai Gazdasági Közösség a fogyasztók érdekeinek védelmével és elősegítésével kapcsolatos politikájának jövőbeni irányáról szóló tanácsi határozatban ( 4 ) szerepelnek,

mivel az alapvető biztonsági követelményeknek való megfelelés bizonyításának megkönnyítéséhez szükséges, hogy európai szintű harmonizált szabványokat alakítsanak ki, különösen a játékok tervezése és gyártása terén, hogy a szabványoknak megfelelő játékokról feltételezhető legyen, hogy az alapvető biztonsági követelményeknek megfelelnek; mivel ezeket az európai szintű szabványokat magánszervezetek állapítják meg, és nem kötelező jellegüket megtartják; mivel ebből a célból az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) és az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (Cenelec) tekinthetők hatáskörrel rendelkező testületeknek a Bizottság és a két testület által 1984. november 13-án aláírt általános együttműködési iránymutatásoknak megfelelően harmonizált szabványok elfogadására; mivel ennek az irányelvnek az értelmében a harmonizált szabvány egy, a Bizottság megbízásából (mandátum), a Cenelec által elfogadott műszaki előírás (európai szabvány vagy harmonizációs dokumentum), a legutóbb Spanyolország és Portugália csatlakozási okmánya által módosított, a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1983. március 28-i 83/189/EGK tanácsi irányelvnek ( 5 ) megfelelően és a fent említett általános iránymutatásokkal összhangban;

mivel a műszaki összehangolás és a szabványok új megközelítéséről szóló 1985. május 7-i tanácsi állásfoglalásnak ( 6 ) megfelelően az összehangolás az alapvető biztonsági elvárások megállapítását foglalja magában, amely biztonsági elvárásoknak minden forgalomba hozott játék megfelel;

mivel a játékok piacának nagyságát és változékonyságát, illetve e termékek változatosságát figyelembe véve ennek az irányelvnek az alkalmazási körét a "játék" megfelelően tág fogalma alapján kell meghatározni; mivel ennek ellenére egyértelművé kell tenni, hogy bizonyos termékek ennek az irányelvnek az alkalmazásában nem minősülnek "játék"-nak, vagy mert nem gyermekek számára készülnek, vagy mert használatukhoz felügyelet és különleges körülmények szükségesek;

mivel a forgalomba hozott játékok nem veszélyeztethetik sem használójuk, sem harmadik személyek biztonságát és/vagy egészségét; mivel a játékok biztonsági szabványát a termék rendeltetésszerű használatának ismérvei alapján kell megállapítani, de figyelembe kell venni az összes lehetséges használati módot, szem előtt tartva a gyermekek szokásos viselkedését, akik általában kevesebb gondossággal járnak el, mint a felnőtt használók;

mivel a játék biztonsági szabványát akkor kell figyelembe venni, amikor a terméket forgalomba hozzák, szem előtt tartva annak szükségességét, hogy ez a szabvány biztosítva legyen a játék egész, előre látható és szokásos használati ideje alatt;

mivel az alapvető biztonsági követelményeknek megfelelő termék feltételezhetően garantálja a fogyasztó egészségét és biztonságát; mivel a forgalomba hozott minden játéknak meg kell felelnie ezeknek az előírásoknak, és amennyiben megfelelnek, forgalomba hozataluk nem akadályozható;

mivel feltételezhető, hogy egy játék megfelel ezeknek az alapvető biztonsági követelményeknek, amennyiben megfelel azoknak a harmonizált szabványoknak, amelyek hivatkozási számai megjelentek az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában;

mivel azok a játékok, amelyek megfelelnek annak a modellnek, amelyeket egy elismert szervezet elfogad, szintén úgy tekinthetők, hogy megfelelnek az alapvető biztonsági követelményeknek; mivel ezt a megfelelést a terméken elhelyezett európai jellel kell tanúsítani;

mivel tanúsítási eljárásokat kell kialakítani annak meghatározására, hogyan kell az elismert nemzeti szervezeteknek elfogadnia olyan játékmodelleket, amelyek nem felelnek meg a szabványoknak, és hogyan állítsanak ki típusvizsgálati tanúsítványt ezek és a szabványoknak megfelelő játékok számára, amelyeknek modelljét benyújtják nekik elismerés céljából;

mivel a tagállamoknak, a Bizottságnak és az összes elismert szervezetnek megfelelő információt kell kapnia a tanúsítási és vizsgálati eljárások minden szakaszáról;

mivel a tagállamoknak szervezeteket, úgynevezett "elismert szervezeteket" kell kijelölnie a játékok számára bevezetett szabályozás végrehajtására; mivel ezekről a szervezetekről megfelelő információt kell közölni, és az elismerés érdekében minimális feltételeknek kell megfelelniük;

mivel előfordulhat, hogy egy játék nem felel meg az alapvető biztonsági követelményeknek; mivel ilyen esetekben az ezt megállapító tagállamnak minden megfelelő intézkedést meg kell tennie, hogy ezt a terméket kivonja a piacról, vagy forgalomba hozatalát megtiltsa; mivel ezt a döntését indokolni kell, és amennyiben az indok a harmonizált szabványok vagy azok egy részének hiányosságára utal, a hiányos szabványokat vagy azok egy részét törölni kell a Bizottság által közzétett listáról;

mivel a Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy a II. mellékletben felsorolt alapvető követelmények által érintett minden területen a harmonizált európai szabványok időben elkészüljenek ahhoz, hogy a tagállamok elfogadhassák és közzétehessék a szükséges rendelkezéseket 1989. július 1-jéig; mivel az ezen irányelv alapján elfogadott nemzeti rendelkezések ennek megfelelően 1990. január 1-jétől lépnek hatályba;

mivel megfelelő intézkedést kell hozni azzal szemben, aki jogtalanul megfelelőségi jelölést helyez el valamely terméken;

mivel a már forgalomba hozott játékok biztonsági ellenőrzését a tagállamok illetékes hatóságai végzik;

mivel a játékok bizonyos csoportjaihoz, amelyek különösen veszélyesek vagy kisgyermekek számára készültek, veszélyre vonatkozó figyelmeztetést vagy használati utasítást kell mellékelni;

mivel a Bizottságnak rendszeres tájékoztatást kell kapnia azokról a tevékenységekről, amelyeket az elismert szervezetek ezen irányelv értelmében folytatnak;

mivel azoknak, akikre vonatkozóan ennek az irányelvnek az értelmében döntés születik, meg kell ismerniük a döntés okát és a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségeket;

mivel figyelembe vették a Tudományos Tanácsadó Bizottság véleményét a kémiai összetevők toxicitását és ökotoxicitását illetően, tekintettel a gyermekeknek szánt játékokban található fémvegyületek biológiai hozzáférhetőségének egészségügyi szempontból megállapított határértékeire,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) Ez az irányelv a játékokra vonatkozik. Játéknak minősül minden olyan termék, amelyet úgy alakítottak ki vagy egyértelműen arra szántak, hogy 14 évnél fiatalabb gyermekek játsszanak vele.

(2) Az I. mellékletben felsorolt termékek ezen irányelv alkalmazásában nem tekintendők játéknak.

2. cikk

(1) A játék csak akkor hozható forgalomba, ha nem veszélyezteti sem használói, sem harmadik személyek biztonságát és/vagy egészségét, amennyiben rendeltetésszerűen vagy előre látható módon használják, szem előtt tartva a gyermekek szokásos viselkedését.

(2) Abban az állapotában, amelyben forgalomba hozzák, figyelembe véve előre látható és szokásos használati idejét, a játéknak meg kell felelnie az ezen irányelvben megállapított biztonsági és egészségügyi feltételeknek.

(3) Ezen irányelv alkalmazásában a "forgalomba hozatal" kifejezés jelenti mind az eladást, mind az ingyenes szétosztást.

3. cikk

A tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy csak olyan játékok kerüljenek forgalomba, amelyek megfelelnek a II. mellékletben leírt alapvető biztonsági követelményeknek.

4. cikk

A tagállamok nem akadályozzák meg területükön olyan játékok forgalomba hozatalát, amelyek ezen irányelv előírásainak megfelelnek.

5. cikk

(1) A tagállamok feltételezik, hogy a 11. cikkben meghatározott CE-jelöléssel ellátott játékok ezen irányelv minden rendelkezésének megfelelnek, beleértve a 8., 9. és 10. cikkben említett megfelelőség-értékelési eljárásokat is.

A nemzeti szabványoknak - amelyekbe a harmonizált szabványokat átültették, és amelyek hivatkozásait az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétették - megfelelő játékok megfelelőségénél vélelmezni kell, hogy azok a 3. cikkben említett alapvető biztonsági követelményeknek megfelelnek. A tagállamok közzé teszik ezen nemzeti szabványok hivatkozásait.

(2) Azokról a játékokról, amelyeknél a gyártó nem, vagy csak részben alkalmazta az (1) bekezdésben említett szabványokat, vagy amelyeket illetően nincsenek ilyen szabványok, a tagállamok feltételezik, hogy megfelelnek a 3. cikkben említett alapvető követelményeknek, ha egy EGK-típusvizsgálatot követően igazolják az elismert modellnek való megfelelést a rajtuk elhelyezett CE-jelöléssel.

(3)

a) Ha a játékokra egyéb irányelvek is vonatkoznak, amelyek más szempontokat vesznek figyelembe, és amelyekben a CE-jelölést előírják, e jelölés azt jelzi, hogy e játékok e más irányelvek rendelkezéseinek való megfelelőségét is vélelmezni kell.

b) Ha azonban ezen egy vagy több irányelv a gyártónak egy átmeneti időszakban az alkalmazandó szabályozás megválasztását lehetővé teszik, akkor a CE-jelölés csupán a gyártó által alkalmazott irányelvek rendelkezéseinek való megfelelést jelzi. Ebben az esetben az ezen irányelvek szerint a játékhoz mellékelt dokumentációban, útmutatásban vagy utasításban, vagy más esetekben a csomagoláson a mindenkor alkalmazott irányelvek számait az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való közzétételüknek megfelelően fel kell tüntetni.

6. cikk

(1) Amennyiben egy tagállam vagy a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az 5. cikk (1) bekezdésében említett harmonizált szabványok nem elégítik ki teljes mértékben a 3. cikkben említett alapvető követelményeket, a Bizottság vagy a tagállam indoklással ellátva továbbítja az ügyet a 83/189/EGK irányelv alapján felállított állandó bizottságnak (a továbbiakban: bizottság). A bizottság sürgősségi alapon véleményt nyilvánít az ügyben.

A bizottság véleményének kézhezvételét követően a Bizottság értesíti a tagállamokat, hogy a vonatkozó szabványokat vagy azok egy részét vissza kell-e vonni az 5. cikk (1) bekezdésében említett kiadványból.

(2) A Bizottság értesíti az érintett európai szabványügyi testületet, és szükség esetén új szabványügyre vonatkozó megbízást jelentet meg.

7. cikk

(1) Amennyiben egy tagállam megbizonyosodik arról, hogy valamely, az CE-jelölést viselő játék rendeltetésszerű vagy a 2. cikkben leírtaknak megfelelő használata során veszélyezteti a használók és/vagy harmadik személyek biztonságát és/vagy egészségét, megteszi a megfelelő intézkedéseket, hogy a terméket kivonja a forgalomból, vagy a termék forgalomba hozatalát megtiltsa vagy korlátozza. A tagállam erről az intézkedésről azonnal értesíti a Bizottságot, megjelölve döntésének indokait, különösen, hogy a szabványoknak való meg nem felelés oka:

a) az, hogy a termék nem felel meg a 3. cikkben említett alapvető biztonsági követelményeknek, amennyiben a játék nem felel meg az 5. cikk (1) bekezdésében említett szabványoknak;

b) az 5. cikk (1) bekezdésében említett szabványok nem kielégítő alkalmazása;

c) az 5. cikk (1) bekezdésében említett szabványok hiányosságai.

(2) A Bizottság a lehető leghamarabb konzultál az érintett felekkel. Amennyiben a konzultációt követően a Bizottság úgy látja, hogy az (1) bekezdésben említett intézkedés megalapozott volt, erről haladéktalanul értesíti az intézkedést megtevő tagállamot és a többi tagállamot. Amennyiben az (1) bekezdésben említett intézkedés oka a szabványok hiányosságaiban található, a Bizottság, az érintett felekkel történő konzultációt követően, két hónapon belül a bizottság elé viszi az ügyet és a 6. cikkben említett eljárásokat kezdeményezi, amennyiben az intézkedést megtevő tagállam fenn akarja tartani ezeket az intézkedéseket.

(3) Amennyiben a követelményeknek nem megfelelő játék viseli az CE-jelölést, az illetékes tagállam megfelelő intézkedéseket tesz, és értesíti a Bizottságot, amely értesíti a többi tagállamot.

(4) A Bizottság búztositja azt, hogy a tagállamok információt kapjanak erröl a folyomatról és ennek eredményéröl.

8. cikk

(1)

a) Az 5. cikk (1) bekezdésében említett harmonizált szabványoknak megfelelően gyártott játékokat forgalomba hozataluk előtt CE-jelöléssel látják el, mellyel a gyártó vagy a gyártó Közösségen belül székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője igazolja, hogy a játék megfelel a vonatkozó szabványoknak;

b) a gyártó vagy a gyártó Közösségen belül székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője ellenőrzés céljából rendelkezésre bocsátja a következő adatokat:

- azoknak a módoknak (pl. vizsgálati jegyzőkönyv vagy műszaki dokumentáció) a leírását, amelyekkel a gyártó biztosítja a gyártási folyamat megfelelőségét az 5. cikk (1) bekezdésében említett szabványoknak; és ahol szükséges, egy EK-típusvizsgálati tanúsítványt, amelyet egy elismert szervezet állított ki; azoknak a dokumentumoknak a másolatait, amelyeket a gyártó az elismert szervezetnek benyújtott; azoknak a módoknak a leírását, amelyekkel a gyártó biztosítja, hogy a termék megfeleljen az elismert modellnek,

- a gyártás és a raktározás helyének címét,

- részletes információkat a tervezést és a gyártási folyamatot illetően.

Amennyiben sem a gyártó, sem a meghatalmazott képviselő nem rendelkezik székhellyel a Közösség területén, a fenti, rendelkezésre bocsátandó dokumentáció tartási kötelezettsége arra a személyre hárul, aki a játékot a Közösségen belül forgalomba hozza.

(2)

a) Azokat a játékokat, amelyek részben vagy egyáltalán nem felelnek meg az 5. cikk (1) bekezdésében említett szabványoknak, forgalomba hozataluk előtt el kell látni az CE-jelöléssel, amellyel a gyártó vagy a gyártó Közösségen belül székhellyel rendelkező meghatalmazottja igazolja, hogy a játék megfelel annak a modellnek, amelyet a 10. cikkben szabályozott eljárásoknak megfelelően vizsgáltak meg, és amelyről egy elismert szervezet megállapította, hogy megfelel a 3. cikkben említett alapvető biztonsági követelményeknek;

b) a gyártó vagy a gyártó Közösségen belül székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője ellenőrzés céljából rendelkezésre bocsátja a következő adatokat:

- részletes gyártási leírást,

- azoknak a módoknak (pl. vizsgálati jegyzőkönyv vagy műszaki dokumentáció) a leírását, amelyekkel a gyártó biztosítja az elismert modellnek való megfelelést,

- a gyártás és a raktározás helyének címét,

- azoknak a dokumentumoknak a másolatát, amelyeket a gyártó egy elismert szervezetnek benyújtott a 10. cikk (2) bekezdése értelmében,

- a típusvizsgálati tanúsítványt vagy annak hitelesített másolatát.

Amennyiben sem a gyártó, sem a meghatalmazott képviselő nem rendelkezik székhellyel a Közösség területén, a fenti, rendelkezésre bocsátandó dokumentáció tartási kötelezettsége arra a személyre hárul, aki a játékot a Közösségen belül forgalomba hozza.

(3) Amennyiben az (1) bekezdés b) pontjában és a (2) bekezdés b) pontjában előírt kötelezettségeket nem tartják be, az illetékes tagállam megteszi a megfelelő intézkedéseket e kötelezettségek betartatására.

Amennyiben egyértelmű, hogy a kötelezettségeket nem tartják be, megkövetelhetik, hogy elsősorban a gyártó vagy a gyártó Közösségen belül székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője meghatározott határidőn belül saját költségén vizsgálatot végeztessen el egy elismert szervezettel, hogy bizonyítsa, hogy a termék megfelel a harmonizált szabványoknak és az alapvető biztonsági követelményeknek.

9. cikk

(1) A III. melléklet tartalmazza azokat a minimumfeltételeket, amelyeket egy tagállamnak figyelembe kell vennie az ezen irányelvben említett elismert szervezetek kijelölésekor.

(2) A tagállamok értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot, hogy a 8. cikk (2) bekezdésében és a 10. cikkben említett eljárások végrehajtására mely szervezeteket jelölték ki, milyen különleges feladatokat ruháztak rájuk, és milyen azonosító számokat rendelt hozzájuk a Bizottság.

A Bizottság közzéteszi az Európai Közösség Hivatalos Lapjában a bejelentett szervezetek listáját, azonosító számukkal és a rájuk ruházott feladatokkal. A Bizottság gondoskodik e lista naprakész állapotban tartásáról.

(3) Ha egy tagállam elismert egy szervezetet, de úgy találja, hogy az már nem felel meg a III. mellékletben felsorolt feltételeknek, visszavonja az elismerést. Erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot.

10. cikk

(1) Az EK-típusvizsgálat olyan eljárás, amelynek során egy elismert szervezet megállapítja és igazolja, hogy valamely játék modellje megfelel a 3. cikkben említett alapvető biztonsági követelményeknek.

(2) Az EK-típusvizsgálati kérelmet a gyártó vagy a gyártó Közösségen belül székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője nyújtja be egy elismert szervezetnek.

A kérelem a következőket tartalmazza:

- a játék leírását,

- a gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének vagy képviselőinek nevét és címét, valamint a játék gyártási helyét,

- részletes gyártási és tervezési adatokat; mellékelni kell a gyártandó játék modelljét.

(3) Az elismert szervezet az alább leírt módon végzi el az EK-típusvizsgálatot:

- megvizsgálja a kérelmező által benyújtott dokumentumokat és megállapítja, hogy megfelelnek-e az előírásoknak,

- ellenőrzi, hogy a játék nem veszélyezteti-e a biztonságot és/vagy egészséget, a 2. cikkben leírtaknak megfelelően,

- elvégzi a megfelelő vizsgálatokat és ellenőrzéseket - amennyire csak lehetséges, az 5. cikk (1) bekezdésében említett harmonizált szabványok alkalmazásával - annak ellenőrzésére, hogy a modell megfelel a 3. cikkben említett alapvető biztonsági követelményeknek,

- a modellből további példányokat kérhet.

(4) Ha a modell megfelel a 3. cikkben említett alapvető biztonsági követelményeknek, az elismert szervezet EK-típusvizsgálati tanúsítványt állít ki, amelyet eljuttat a kérelmezőnek. Ez a tanúsítvány tartalmazza a vizsgálati eredményeket, az esetleges kapcsolódó feltételeket, és az elismert játék leírását és rajzát.

Kérésre a Bizottság, más elismert szervezetek és más tagállamok másolatot kaphatnak a tanúsítványról, valamint megalapozott kérésükre a játék tervéről, a gyártási leírásról és a lefolytatott vizsgálatok és ellenőrzések jegyzőkönyveiről.

(5) Ha egy elismert szervezet nem adja meg az EK-típusvizsgálati tanúsítványt, arról értesíti az őt felhatalmazó tagállamot, valamint a Bizottságot, megadva az elutasítás okait is.

11. cikk

(1) Általános szabály, hogy az 5., 7. és 8. cikkben említett CE-jelölést, valamint a gyártónak, meghatalmazott képviselőjének vagy a játékot a Közösségbe behozó importőrnek a nevét és/vagy megnevezését és/vagy azonosító jelét és címét látható, olvasható és letörölhetetlen módon elhelyezik a játékon vagy annak csomagolásán. Kisméretű, illetve több kis részből összerakható játékoknál ezeket az adatokat hasonló módon lehet elhelyezni a csomagoláson, a címkén vagy egy külön lapon. Amennyiben az említett adatok nem magán a játékon találhatóak, fel kell hívni a fogyasztók figyelmét, hogy ajánlatos azokat megőriznie.

(2) A CE-megfelelőségi jelölés az V. mellékletben mintaként megadott írásképű "CE" betűkből áll.

(3) Tilos a játékokon olyan jelöléseket elhelyezni, amelyek harmadik személyt a CE-jelölés jelentésére és írásképére vonatkozóan megtéveszthetnek. Minden más jelölés elhelyezhető a játékon, a csomagolásán vagy egy címkén, ha az a CE-jelölés láthatóságát vagy olvashatóságát nem befolyásolja.

(4) Az (1) bekezdésben említett adatok rövidítve is szerepelhetnek, feltéve hogy a rövidítés alapján a gyártó, annak meghatalmazott képviselője vagy a játékot a Közösségbe behozó importőr azonosítható.

(5) A IV. melléklet tartalmazza azokat a veszélyre vonatkozó figyelmeztetéseket és a használati utasításokat, amelyeket bizonyos játékok használatánál be kell tartani, és azokon jelezni kell. A tagállamok előírhatják, hogy ezeket a figyelmeztetéseket vagy használati utasításokat, vagy egy részüket a (4) bekezdésben meghatározott információval együtt a játék forgalomba kerülésekor az ország hivatalos nyelvén vagy nyelvein adják meg.

12. cikk

(1) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a forgalomban lévő játékokon szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végezzenek, ellenőrizve az ezen irányelvnek való megfelelésüket.

A vizsgálatért felelős hatóság:

- kérésére bejuthat a gyártás vagy raktározás helyére és hozzájuthat a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontjában és (2) bekezdésének b) pontjában említett információkhoz,

- kérheti a gyártót, annak meghatalmazott képviselőjét vagy azt, a Közösség területén a játék forgalomba hozataláért felelős személyt, hogy a tagállam által meghatározott határidőn belül juttassa el neki a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontjában és (2) bekezdésének b) pontjában említett információkat,

- kiválaszthat egy mintát, melyet vizsgálat és ellenőrzés céljára elvihet.

(1a) A 7. cikk sérelme nélkül:

a) ha egy tagállam megállapítja, hogy a CE-jelölést jogosulatlanul helyezték fel, a gyártó vagy a Közösségben székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője köteles arra, hogy a terméket ismét a CE-jelölésre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelővé tegye, és az e tagállam által elrendelt feltételek további megsértését megakadályozza;

b) a tagállamnak - ha a nem megfelelőség továbbra is fennáll - minden alkalmas intézkedést meg kell tennie, hogy az illető termék forgalomba hozatalát korlátozza vagy megtiltsa, illetve biztosítsa, hogy azt a 7. cikkben meghatározott eljárásoknak megfelelően a forgalomból kivonják.

(2) A tagállamok háromévenként jelentést küldenek a Bizottságnak ezen irányelv alkalmazásáról.

(3) A tagállamok és a Bizottság megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 10. cikk (4) bekezdésében említett EK-típusvizsgálat eredményeire vonatkozó másolatok átadásakor bizalmasan járjanak el.

13. cikk

A tagállamok rendszeresen tájékoztatják a Bizottságot azokról a tevékenységekről, amelyeket az általuk elismert szervezetek útján ezen irányelv keretében végeztek, hogy a Bizottság ellenőrizhesse azt, hogy az ellenőrzési eljárásokat helyesen és megkülönböztetésmentesen hajtják végre.

14. cikk

Minden olyan döntést, amelyet ezen irányelv alapján hoznak, és amely egy játék forgalomba hozatalának korlátozását vonja maga után, pontosan meg kell indokolni. A döntésről a lehető leghamarabb értesítik az érintett felet, akit ezzel egyidejűleg tájékoztatni kell az érintett tagállam hatályos jogszabályai szerint rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekről, és az ezek benyújtására nyitva álló határidőkről.

15. cikk

(1) A tagállamok 1989. június 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Ezeket a rendelkezéseket 1990. január 1-jétől alkalmazzák.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

16. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

EZEN IRÁNYELV ALKALMAZÁSÁBAN JÁTÉKNAK NEM MINŐSÜLŐ TERMÉKEK

(1. cikk (1) bekezdés)

1.

Karácsonyi díszek

2.

Méretarányos modellek felnőtt gyűjtők számára

3.

Játszótereken lévő közös használatú eszközök

4.

Sportfelszerelések

5.

Mélyvízi használatra szánt vízi felszerelések

6.

Népművészeti babák, díszbabák és más hasonló cikkek felnőtt gyűjtők számára

7.

Nyilvános helyeken (bevásárlóközpontokban, állomásokon stb.) működtetett professzionális játékok

8.

Több mint 500 darabból álló vagy minta nélküli, specialistáknak szánt kirakójátékok

9.

Légfegyverek

10.

Petárdák, beleértve a gyújtólapocskákat is ( 7 )

11.

Parittyák és csúzlik

12.

Fémhegyű dárdák

13.

Elektromos sütők, vasalók és egyéb használati eszközök, amelyek 24 voltnál nagyobb névleges feszültséggel működnek

14.

Fűtőelemet tartalmazó játékok, amelyeket felnőtt felügyelete mellett oktatási célra alkalmaznak

15.

Járművek belső égésű motorral

16.

Játék gőzgépek

17.

Sport vagy közúti közlekedés céljaira tervezett kerékpárok

18.

Videoképernyőhöz csatlakoztatható videojátékok, amelyek 24 voltnál nagyobb névleges feszültséggel működnek

19.

Cumi csecsemők részére

20.

Valódi lőfegyverek élethű másolatai

21.

Gyermekeknek szánt divatékszerek

II. MELLÉKLET

JÁTÉKOK ALAPVETŐ BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEI

I. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

1.

Ezen irányelv 2. cikkének értelmében a játékok használóit és a harmadik személyeket védeni kell az egészségügyi károsodásoktól és a fizikai sérülés veszélyeitől, amikor a játékot rendeltetésszerűen vagy előre látható módon használják, szem előtt tartva a gyermekek szokásos viselkedését. Ilyen veszélyek lehetnek azok:

a) amelyek a játék kialakításából, gyártásából vagy összetételéből fakadnak;

b) amelyek a játék használatával együtt járnak és nem zárhatók ki teljesen a játék kialakításának vagy összetevőinek megváltoztatásával anélkül, hogy megváltoztatnák annak funkcióját vagy megfosztanák azt alapvető tulajdonságaitól.

2.

a) A játék használatából eredő kockázat mértékét össze kell vetni a használók, és ahol szükséges, a felügyelő személyek képességeivel. Ez különösen olyan játékokra vonatkozik, amelyeket funkciójukból, méretükből és jellegükből adódóan 36 hónapnál fiatalabb gyermekeknek szántak;

b) ennek az elvnek a betartásához, ahol szükséges, meg kell állapítani a játék használóinak alsó korhatárát és/vagy annak szükségességét, hogy csak felnőtt felügyelete mellett használhassák azt.

3.

A játékon és/vagy csomagoláson található feliratoknak és a mellékelt használati utasításnak teljes mértékben és hatékonyan fel kell hívnia a használók vagy a felügyelő személyek figyelmét a játék használata során esetlegesen felmerülő veszélyekre, és e veszélyek elkerülésének módjaira.

II. SAJÁTOS KOCKÁZATOK

1. Fizikai és mechanikai jellemzők

a) A játékoknak és részeiknek, illetve helyhez kötött játékok esetén rögzítésüknek megfelelő mechanikai szilárdságúnak és, ahol szükséges, megfelelően stabilnak kell lenniük, hogy kiállják a használatukkal járó megterhelést anélkül, hogy eltörjenek vagy olyan módon deformálódjanak, hogy az fizikai sérülés veszélyével járjon.

b) A játékok hozzáférhető éleit, kiálló részeit, zsinórjait, vezetékeit és rögzítőszerkezeteit úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy a velük való érintkezésből származó fizikai sérülés veszélye a lehető legkisebb legyen.

c) A játékokat úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy a részeik mozgatásából származó fizikai sérülés veszélye a lehető legkisebb legyen.

d) Azoknak a játékoknak, alkotórészeiknek és azoknak a leválasztható részeknek, amelyek egyértelműen olyan játékok részei, amelyeket nyilvánvalóan 36 hónapnál fiatalabb gyermekek számára szántak, olyan méretűeknek kell lenniük, hogy a gyermek azokat ne nyelhesse le és/vagy lélegezhesse be.

e) A játékok, részeik és kiskereskedelmi forgalomban használt csomagolásuk nem okozhatják légcsőelzáródás vagy fulladás veszélyét.

f) Azokat a játékokat, amelyek sekély vízben használatosak, és alkalmasak arra, hogy egy gyereket elbírjanak vagy megtartsanak a víz felszínén, úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy a lehető legkisebb legyen annak a veszélye, hogy a játék javasolt használatát figyelembe véve a játék elveszíti lebegési képességét, illetve nem tudja megtartani a gyermeket a vízen.

g) Azoknak a játékoknak, amelyeknek a belsejébe be lehet jutni, és amelyek így a bent lévő személy számára zárt teret képeznek, rendelkezniük kell egy olyan kijárattal, amely belülről könnyen nyitható.

h) A közlekedésre használt játékoknak, amennyire lehetséges, rendelkezniük kell olyan fékrendszerrel, amely a játék típusának megfelelő, és arányban áll az általa kifejtett kinetikus energiával. Ennek a rendszernek a használó számára könnyen kezelhetőnek kell lennie a kiesés, illetve a használók vagy harmadik személyek fizikai sérülés veszélye nélkül.

i) A lövedékek alakjának és összetételének, és az erre a célra tervezett játékból való kilövésük során keletkező kinetikus energiának olyannak kell lennie, hogy a játék jellegét figyelembe véve ne okozzanak túlzott fizikai sérülésveszélyt a használónak vagy harmadik személyeknek.

j) A fűtőelemet tartalmazó játékokat úgy kell kivitelezni, hogy

- a hozzáférhető felületek maximális hőmérséklete ne érje el azt a pontot, hogy megérintésük esetén égési sérüléseket okozzanak,

- a játékban található folyadékok, gőzök vagy gázok ne érjenek el olyan hőmérsékletet vagy nyomást, hogy ezek az anyagok a játékból kijutva - kivéve, ha az anyag játékból történő kijutása a játék előírásszerű működéséhez szükséges - égési sérüléseket vagy egyéb fizikai sérülést okozzanak.

2. Gyúlékonyság

a) A játék nem képezhet veszélyes gyúlékony elemet a gyermek környezetében. Ezért olyan anyagokból kell állnia, amelyek:

1. nem égnek, ha lánggal, szikrával vagy egyéb tűzforrással kerülnek közvetlen kapcsolatba; vagy

2. nehezen gyulladnak meg (a láng kialszik, amint a tűzforrás megszűnik); vagy

3. ha mégis meggyulladnak, lassan égnek és a tűz lassan terjed rajtuk; vagy

4. a játék kémiai összetételétől függetlenül az égési folyamatot késleltetik.

Az ilyen éghető anyagok nem jelenthetnek gyulladásveszélyt a játékban található egyéb anyagok számára.

b) A játékok nem tartalmazhatnak nem gyúlékony komponenseik elpárolgása miatt gyúlékonnyá váló anyagokat vagy keverékeket, amennyiben az ilyen játékok működéséhez - különösen kémiai kísérletekhez, modellezéshez, műanyag- vagy agyagformázáshoz, zománcozáshoz, fényképezéshez vagy hasonló tevékenységekhez szükséges anyagok és felszerelések esetén - elengedhetetlen, hogy a 67/548/EGK irányelvben veszélyesként meghatározott keverékeket vagy az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 8 ) I. mellékletében meghatározott, alábbi veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikére vonatkozó kritériumoknak megfelelő anyagokat tartalmazzanak:

i. a 2.1-2.4., 2.6. és 2.7. veszélyességi osztály, a 2.8. veszélyességi osztály A. és B. típusa, a 2.9., 2.10., 2.12., és 2.13. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája, a 2.14. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája és a 2.15. veszélyességi osztály A-F. típusa;

ii. a 3.1-3.6., a 3.7. (a szexuális működésre és termékenységre vagy a fejlődésre gyakorolt káros hatások), a 3.8. (kivéve a kábító hatásokat), a 3.9. és a 3.10. veszélyességi osztály;

iii. a 4.1. veszélyességi osztály;

iv. az 5.1. veszélyességi osztály.

c) A játékok nem lehetnek robbanékonyak, illetve nem tartalmazhatnak olyan részeket vagy anyagokat, amelyek az irányelv 2. cikkének (1) bekezdésében megállapított módon történő használatkor felrobbanhatnak. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az I. melléklet 10. pontjában és az ahhoz kapcsolódó lábjegyzetben említett gyújtólapocskákra.

d) A játékok, és különösen a kémiai jellegű játékok nem tartalmazhatnak olyan anyagokat és keverékeket:

- amelyek összekeverve felrobbanhatnak:

- kémiai reakció vagy hő hatására,

- ha oxidáló anyagokkal keverednek,

- amelyek a levegőben gyúlékonnyá váló illékony komponenseket tartalmaznak, amelyek gyúlékony vagy robbanékony gőzt/levegőkeveréket alkothatnak.

3. Kémiai tulajdonságok

1.

A játékokat úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy az irányelv 2. cikkének (1) bekezdésében megállapított módon történő használatkor ne veszélyeztessék az egészséget, illetve lenyelésük, belélegzésük, illetve bőrrel, nyálkahártyával vagy szemmel való érintkezésük esetén ne okozzon fizikai sérülést.

Minden esetben meg kell felelniük a Közösség hatályos, bizonyos termékcsoportok, illetve bizonyos veszélyes anyagok és keverékek tilalmára, korlátozott használatára vagy címkézésére vonatkozó jogszabályainak.

2.

Különösen a gyermekek egészségének védelme érdekében a játékok használatából eredően az anyagok biológiai hozzáférhetőségének mértéke nem haladhatja meg a következő napi mennyiségeket:

0,2 μg antimon,

0,1 μg arzén,

25,0 μg bárium,

0,6 μg kadmium,

0,3 μg króm,

0,7 μg ólom,

0,5 μg higany,

5,0 μg szelén,

vagy ezek, illetve más anyagok egyéb értékei, amelyeket a Közösség jogszabályai tudományos bizonyítékok alapján megállapítanak.

Ezen anyagok biológiai hozzáférhetősége azt az oldható kivonatmennyiséget jelenti, amelynek toxikológiai szempontból jelentősége van.

3.

A játékok nem tartalmazhatnak a tagállamoknak veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről szóló, 1999. május 31-i 1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 9 ) értelmében vett veszélyes keverékeket vagy az 1272/2008/EK rendelet I. mellékletében meghatározott, alábbi veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikére vonatkozó kritériumoknak megfelelő anyagokat:

a) a 2.1-2.4., 2.6. és 2.7. veszélyességi osztály, a 2.8. veszélyességi osztály A. és B. típusa, a 2.9., 2.10., 2.12., és 2.13. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája, a 2.14. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája és a 2.15. veszélyességi osztály A-F. típusa;

b) a 3.1-3.6., a 3.7. (a szexuális működésre és termékenységre vagy a fejlődésre gyakorolt káros hatások), a 3.8. (kivéve a kábító hatásokat), a 3.9. és a 3.10. veszélyességi osztály;

c) a 4.1. veszélyességi osztály;

d) az 5.1. veszélyességi osztály

a játékot használó gyermekek egészségét károsító mennyiségben. Minden esetben szigorúan tilos játékban olyan anyagokat vagy keverékeket alkalmazni, amelyek a játék használata során ilyen minőségükben kerülnek felhasználásra.

Ellenben, ha korlátozott számú anyag vagy keverék feltétlenül szükséges bizonyos játékok működéséhez - különösen kémiai kísérletekhez, modellezéshez, műanyag- vagy agyagformázáshoz, zománcozáshoz, fényképezéshez vagy hasonló tevékenységekhez szükséges anyagok és felszerelés esetén -, ezek maximális koncentrációszint alatti használata megengedett, mely koncentrációszintet megbízás útján az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) határoz meg minden egyes anyagra és keverékre vonatkozóan, a 83/189/EGK irányelv alapján létrehozott bizottság eljárása szerint, amennyiben az engedélyezett anyagok és keverékek megfelelnek a Közösség címkézési előírásainak, a IV. melléklet 4. pontjának sérelme nélkül.

4. Elektromos tulajdonságok

a) Az elektromos játékok nem működhetnek 24 voltnál nagyobb névleges feszültségen, és a játék egyetlen részénél sem haladhatja meg a feszültség a 24 voltot.

b) A játékok olyan részeit, amelyek áramütést előidézni képes áramforrással kapcsolatba kerülnek vagy kerülhetnek, valamint a kábeleket vagy egyéb vezetékeket, amelyeken keresztül az áram ezekbe a részegységekbe eljut, megfelelően szigetelni, és mechanikusan védeni kell, hogy az áramütés veszélyét megakadályozzák.

c) Az elektromos játékokat úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy minden közvetlenül hozzáférhető felület érintése a legmagasabb hőmérséklet elérése esetén se okozzon égési sérüléseket.

5. Higiénia

A játékokat úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy megfeleljenek a higiéniai és tisztasági követelményeknek, hogy elkerülhető legyen a fertőzés, betegség és a szennyeződés veszélye.

6. Radioaktivitás

A játékok nem tartalmazhatnak radioaktív elemeket vagy anyagokat olyan mennyiségben, hogy az a gyermekek egészségét károsíthatná. A 80/836/Euratom tanácsi irányelv ( 10 ) az irányadó.

III. MELLÉKLET

AZ ELISMERT SZERVEZETEK ÁLTAL TELJESÍTENDŐ FELTÉTELEK

(9. cikk (1) bekezdés)

A tagállamok által kijelölt szervezeteknek a következő minimumfeltételeknek kell megfelelniük:

1. rendelkezésre álló személyzet, valamint a szükséges eszközök és felszerelés;

2. a személyzet műszaki hozzáértése és szakmai egysége;

3. az ezen irányelvben előírt vizsgálatok elvégzése, jelentések készítése, tanúsítványok kiállítása és ellenőrzés végrehajtása során a vezetés és a műszaki személyzet függetlensége minden olyan körtől, csoporttól és személyektől, akik vagy amelyek közvetve vagy közvetlenül a játékpiacon érdekeltek;

4. a személyzet szakmai titoktartásának biztosítása;

5. polgári felelősségbiztosításra vonatkozó szerződés kötése, kivéve ha nemzeti jogszabályban az állam ezt a kötelezettséget nem szabályozta.

Az 1. és 2. pontban leírt feltételek betartását a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai rendszeres időközönként ellenőrzik.

IV. MELLÉKLET

A JÁTÉK HASZNÁLATA SORÁN FIGYELEMBE VEENDŐ, A VESZÉLYRE VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

(11. cikk (5) bekezdés)

A játékokat megfelelő, jól olvasható figyelmeztetéssel kell ellátni, az alapvető biztonsági követelményeknél leírt, a használatukkal együtt járó veszélyek csökkentése érdekében, különösen:

1. 36 hónaposnál fiatalabb gyermekeknek nem ajánlott játékok

Azokat a játékokat, amelyek 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára veszélyesek lehetnek, figyelmeztetéssel látják el, például: "Nem alkalmas 36 hónapos kor alatti gyermek részére" vagy "Nem alkalmas 3 éves kor alatti gyermek részére", valamint egy rövid magyarázattal, amely a használati utasításban is szerepelhet, ismertetve ennek a korlátozásnak az okát.

Ez a rendelkezés nem vonatkozik azokra a játékokra, amelyek funkciójukból, méretükből, jellemzőikből, tulajdonságaikból vagy egyéb okból kifolyólag nyilvánvalóan nem alkalmasak a 36 hónaposnál fiatalabb gyermek számára.

2. Állványra szerelt csúszda, felfüggesztett hinta, gyűrű, trapéz, kötél és egyéb, hasonló játék

Az ilyen játékhoz használati utasítást kell mellékelni, amelyben felhívják a figyelmet a fő elemek (felfüggesztés, kötőelemek, a talajhoz történő rögzítések stb.) rendszeres ellenőrzésére és karbantartására, figyelmeztetve arra, hogy ezeknek az ellenőrzéseknek az elmulasztása esetén a játék leeshet vagy felborulhat.

Utasításokat kell adni a játék helyes összeszerelésére vonatkozóan is, megjelölve azokat a részeket, amelyek nem megfelelő összeszerelése esetén veszélyt jelenthetnek.

3. Funkcionális játékok

A funkcionális játékot vagy csomagolását a következő címkével kell ellátni: "Figyelem! Csak felnőtt felügyelete mellett használható!"

Ezekhez a játékokhoz használati utasítást kell mellékelni, amely az üzemeltetésre vonatkozó útmutatást, továbbá a használó által betartandó óvintézkedéseket tartalmaz, azzal a figyelmeztetéssel, hogy ezeknek a - részletesen meghatározandó - óvintézkedéseknek az elmulasztása a felhasználót olyan veszélyeknek teszi ki, mint az a készülék vagy termék, amelynek a játék a méretarányos modellje vagy utánzata. Arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy a játék kisgyermekek számára nem hozzáférhető helyen tartandó.

Funkcionális játék: azok a játékok, amelyeknek a funkciója azonos a felnőtteknek szánt berendezések vagy készülékek funkciójával, és gyakran azoknak méretarányos modelljei.

4. Veszélyes anyagokat vagy keverékeket tartalmazó játékok. Kémiai játékok.

a) Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott rendelkezések alkalmazásának sérelme nélkül, a veszélyes keverékeket vagy az 1272/2008/EK rendelet I. mellékletében meghatározott alábbi veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikére vonatkozó kritériumoknak megfelelő anyagokat tartalmazó játékok használati utasítása:

i. a 2.1-2.4., 2.6. és 2.7. veszélyességi osztály, a 2.8. veszélyességi osztály A. és B. típusa, a 2.9., 2.10., 2.12., és 2.13. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája, a 2.14. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája és a 2.15. veszélyességi osztály A-F. típusa;

ii. a 3.1-3.6., a 3.7. (a szexuális működésre és termékenységre vagy a fejlődésre gyakorolt káros hatások), a 3.8. (kivéve a kábító hatásokat), a 3.9. és a 3.10. veszélyességi osztály;

iii. a 4.1. veszélyességi osztály;

iv. az 5.1. veszélyességi osztály

figyelmeztet ezen anyagok vagy keverékek veszélyes jellegére, és jelzi azokat az óvintézkedéseket, amelyek segítségével a használó elkerülheti a velük kapcsolatos veszélyeket, amelyeket játéktípusonként röviden összefoglalnak. Továbbá leírják, hogy az ilyen típusú játék használatakor bekövetkező súlyos baleset esetén milyen elsősegélyt kell nyújtani. Arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy a játék kisgyermekek számára nem hozzáférhető helyen tartandó.

b) Az a) pontban leírtakon túl a kémiai játékok csomagolásán a következő figyelmeztetést kell feltüntetni: "Figyelem! Csak ... éven ( 11 ) felülieknek. Felnőtt felügyelete mellett használható!"

Különösen a következők minősülnek kémiai játéknak: kémiai kísérletekhez való készletek, műanyagöntő készletek, miniatűr fazekas-, zománcozó- vagy fényképészkészletek és hasonló játékok.

5. Görkorcsolya és gördeszka gyermekek számára

Ha ezek a termékek játékként kerülnek kereskedelmi forgalomba, a következő jelzés szerepel rajtuk: "Figyelem! Védőfelszereléssel használandó!"

Továbbá a használati utasítás emlékeztet arra, hogy a játékot óvatosan kell használni, mivel az nagy ügyességet igényel, hogy így elkerülhetők legyenek az esések, illetve ütközések, ami a használónak vagy harmadik személyeknek sérülést okozhat. Útmutatást ad az ajánlott védőfelszerelésre (sisak, kesztyű, térd- és könyökvédő stb.) is.

6. Vízben való használatra szánt játékok

A II. melléklet II. szakasz 1. pontja f) alpontjában meghatározott, vízben való használatra szánt játékokon a következő figyelmeztetést kell elhelyezni, a CEN megbízásának megfelelően az EN/71. szabvány 1. és 2. részének kiigazításáról:

"Figyelem! Csak sekély vízben és felügyelet mellett szabad használni."

V. MELLÉKLET

CE-MEGFELELŐSÉGI JELÖLÉS

- A CE-megfelelőségi jelölés a következő írásképű "CE" betűkből áll:

- A CE-jelölés kicsinyítésekor vagy nagyításakor a fent ábrázolt rácsból adódó arányokat be kell tartani.

- A CE-jelölés különböző alkotórészeinek kb. egyenlő méretűnek kell lenniük; a legkisebb méret 5 mm.

( 1 ) HL C 282., 1986.11.8., 4. o.

( 2 ) HL C 246., 1987.9.14., 91. o. és az 1988. március 9-i határozat (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 3 ) HL C 232., 1987.8.31., 22. o.

( 4 ) HL C 167., 1986.7.5., 1. o.

( 5 ) HL L 109., 1983.4.26., 8. o.

( 6 ) HL C 136., 1985.6.4., 1. o.

( 7 ) Kivéve azokat a gyújtólapocskákat, amelyeket speciálisan játékokban való használatra terveztek, az egyes tagállamokban már meglévő szigorúbb rendelkezések sérelme nélkül.

( 8 ) HL L 353., 2008.12.31., 1. o.

( 9 ) HL L 200., 1999.7.30., 1. o.

( 10 ) HL L 246., 1980.9.17., 1. o.

( 11 ) Az életkort a gyártó határozza meg.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31988L0378 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31988L0378&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01988L0378-20101201 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01988L0378-20101201&locale=hu

Tartalomjegyzék