31997L0042[1]

A Tanács 97/42/EK irányelve (1997. június 27.) a munkájuk során rákkeltő anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 90/394/EGK irányelv (a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében a hatodik egyedi irányelv) első módosításáról

A Tanács 97/42/EK irányelve

(1997. június 27.)

a munkájuk során rákkeltő anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 90/394/EGK irányelv (a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében a hatodik egyedi irányelv) első módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 118a. cikkére,

tekintettel a munkájuk során rákkeltő anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 1990. június 28-i 90/394/EGK tanácsi irányelvre [1], amely a hatodik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében és különösen annak 16. cikkére,

tekintettel a Bizottságnak a munkahelyi biztonsági, higiéniai és egészségvédelmi tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően kidolgozott javaslatára [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

a Szerződés 189c. cikkében [4] megállapított eljárásnak megfelelően,

(1) mivel a Szerződés 118a. cikke előírja, hogy a Tanács irányelvek útján minimumkövetelményeket fogadjon el azért, hogy, különösen a munkakörnyezet tekintetében, javításokat ösztönözzön a munkavállalók munkahelyi biztonsága és egészsége védelmének magasabb szintű biztosítása érdekében;

(2) mivel e cikk értelmében ezekben az irányelvekben kerülni kell az olyan közigazgatási, pénzügyi és jogi korlátozások előírását, amelyek gátolnák a kis- és középvállalkozások alapítását és fejlődését;

(3) mivel a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelvet tizenkettedik alkalommal a műszaki fejlődéshez hozzáigazító 1991. március 1-jei 91/325/EGK bizottsági irányelv [5] a III. mellékletében új, veszélyre utaló kifejezéseket vezet be a rákkeltő anyagokkal huzamos időn keresztül való érintkezésből származó egészségügyi kockázatok és a belélegzés útján keletkező rák kockázatának jelölésére;

(4) mivel a munkavállalókat minden munkahelyzetben védeni kell a munkájuk során keletkező egy vagy több rákkeltő anyagot tartalmazó készítményekkel és a rákkeltő vegyületekkel szemben;

(5) mivel néhány anyag esetében a lehető legnagyobb védelem biztosítása érdekében figyelembe kell venni minden felszívódási utat, beleértve a bőrön keresztül való behatolás lehetőségét is;

(6) mivel a 90/394/EGK irányelv I. melléklete 2. pontjának policiklusos aromás szénhidrogénekre vonatkozó szövegezése sok tagállamban értelmezési problémákat okozott; mivel ezért új és pontosabb megfogalmazás szükséges;

(7) mivel a 90/394/EGK irányelv 16. cikke rendelkezik arról, hogy a rendelkezésre álló információ alapján - beleértve a tudományos és műszaki adatokat - minden olyan rákkeltő anyag tekintetében, amelynél ez lehetséges, meg kell állapítani az ilyen anyag hatásának való kitettség határértékeit;

(8) mivel a foglalkozási expozíció határértékeit a munkavállalók védelmére vonatkozó általános rendelkezések fontos elemének kell tekinteni; mivel az ilyen határértékeket szükség esetén a legújabb tudományos adatok figyelembevételével felül kell vizsgálni;

(9) mivel a benzol sok munkahelyzetben jelen lévő rákkeltő anyag; mivel ezért nagyszámú munkavállaló van kitéve lehetséges, egészséget érintő kockázatnak; mivel a tudomány jelenlegi állása szerint ugyan nem alakítható ki olyan szint, amely alatt az egészséget érintő kockázatok megszűnnének, azonban a benzolnak való kitettség mérséklése mindenképpen csökkenteni fogja ezeket a kockázatokat;

(10) mivel a munkavállalók biztonságának és egészségének a rákkeltő anyagokkal kapcsolatos különleges kockázatokkal szembeni védelmére vonatkozó minimumkövetelmények figyelembevétele nemcsak az egyéni munkavállalók egészségének és biztonságának védelmét kívánja biztosítani, hanem minimális védelmi szintet kíván nyújtani a Közösségen belül valamennyi munkavállaló számára;

(11) mivel meg kell határozni a rákkeltő anyagokkal kapcsolatos kockázatok elleni védelem egységes szintjét a Közösség egésze számára, és mivel ezt a védelmi szintet nem részletes előírásokat tartalmazó követelményekkel, hanem általános elvek keretében kell meghatározni, hogy a tagállamok számára lehetővé váljon a minimumkövetelmények egységes alkalmazása;

(12) mivel ez a módosítás a belső piac szociális dimenziója megvalósításának gyakorlati szempontját testesíti meg;

(13) mivel a 74/325/EGK határozat [6] értelmében a Bizottságnak konzultálnia kell a munkahelyi biztonsági, higiéniai és egészségvédelmi tanácsadó bizottsággal az e területre vonatkozó javaslatok kidolgozása céljából,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 90/394/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az azbesztre és a vinilklorid monomerre - amelyekkel külön irányelvek foglalkoznak - ennek az irányelvnek a rendelkezései alkalmazandók, amennyiben ezek a rendelkezések a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre nézve kedvezőbbek."

2. A cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. cikk

Az irányelv alkalmazásában,

a) "rákkeltő anyag":

i. a 67/548/EGK irányelv VI. mellékletében foglalt, az 1. vagy a 2. kategóriába sorolt rákkeltő anyag kritériumainak megfelelő anyag;

ii. egy vagy több, az i. pontban említett anyagból álló készítmény, ahol az egyes anyagok közül egynek vagy többnek a koncentrációja megfelel egy készítménynek az 1. vagy 2. kategóriába sorolt rákkeltő anyagok közé sorolásához megkövetelt koncentrációra megállapított határértékeknek, amely anyagok vagy:

- a 67/548/EGK irányelv I. mellékletében, vagy

- a 88/379/EGK irányelv I. mellékletében szerepelnek, ha az anyag vagy anyagok nem szerepelnek a 67/548/EGK irányelv I. mellékletében, vagy koncentrációra megállapított határértékek nélkül szerepelnek abban;

iii. az I. mellékletben említett anyag, készítmény vagy eljárás, valamint az I. mellékletben említett eljárás során létrejövő anyag vagy készítmény;

b) "a határérték" - más meghatározás hiányában - a munkavállaló légzési zónáján belül a levegőben előforduló "rákkeltő anyag" idővel súlyozott koncentrációátlagának meghatározott referenciaidőre vonatkozó határértéke a III. mellékletben foglaltak szerint;"

3. A 3. cikk (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Továbbá, a kockázatértékelésnél figyelembe kell venni a rákkeltő anyagoknak való kitétel minden egyéb útját, mint például a bőrbe, illetve a bőrön keresztül történő felszívódást is."

4. Az 5. cikk a (3) bekezdés után a következő bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az expozíció mértéke nem haladhatja meg a rákkeltő anyagra a III. mellékletben meghatározott határértéket."

A korábbi (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre változik.

5. Az I. melléklet 2. pontja helyébe a következő lép:

"(2) A szénkoromban, kőszénkátrányban vagy kőszén-kátrányszurokban jelenlévő policiklusos aromás szénhidrogéneknek való kitettséget magában foglaló munka."

6. A III. melléklet A. része helyébe a követező rész lép:

"A. A FOGLALKOZÁSI EXPOZÍCIÓ HATÁRÉRTÉKEI

Az anyag neve | Einecs | CAS | Határértékek | Megjegyzés | Átmeneti intézkedések |

mg/m3 | ppm |

Benzol | 200-753-7 | 71-43-2 | 3,25 | 1 | Bőr | Határérték: 3 ppm (= 9,75 mg/m3 (a 97/42/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésében szereplő időpontot követő három évig)" |

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2000. június 27-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadtak el.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1997. június 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. Melkert

[1] HL L 196., 1990.7.26., 1. o.

[2] HL C 317., 1995.11.28., 16. o.

[3] HL C 97., 1996.4.1., 25. o.

[4] Az Európai Parlament 1996. június 20-i véleménye (HL C 198., 1996.7.8., 182. o.), a Tanács 1996. december 2-i közös álláspontja (HL C 6., 1997.1.9., 15. o.) és az Európai Parlament 1997. április 9-i határozata (HL C 132., 1997.4.28.).

[5] HL L 180., 1991.7.8., 1. o.

[6] HL L 185., 1974.7.9., 15. o. A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított határozat.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31997L0042 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31997L0042&locale=hu