31998L0091[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 98/91/EK irányelve (1998. december 14.) a veszélyes áruk közúti szállítására szánt gépjárművekről és pótkocsijaikról, valamint a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyásáról szóló 70/156/EGK irányelv módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 98/91/EK irányelve

(1998. december 14.)

a veszélyes áruk közúti szállítására szánt gépjárművekről és pótkocsijaikról, valamint a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyásáról szóló 70/156/EGK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 189b. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3],

tekintettel a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1994. november 21-i 94/55/EK tanácsi irányelvre [4], amely közösségi jogszabályba ülteti át a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodást (ADR),

mivel a belső piac egy olyan belső határok nélküli térséget jelent, ahol az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása biztosítva van;

mivel e cél elérésének érdekében teljes mértékben össze kell hangolni a veszélyes áruk közúti szállítására szánt járművekre vonatkozó műszaki követelményeket;

mivel fel kell számolni a veszélyes áruk közúti szállítására szánt járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó intézkedéseket illetően a kereskedelem útjában álló műszaki akadályokat, lehetővé téve az említett piacszervezés zökkenőmentes működését;

mivel ennélfogva a belső piaccal összefüggésben szükség van a veszélyes áruk közúti szállítására szánt eszközökre vonatkozó szabványok harmonizálására;

mivel szükség van a tagállamok jóváhagyási eljárásainak összehangolására;

mivel ezen irányelv egyike azon egyedi irányelveknek, amelyeknek meg kell felelni a 70/156/EGK irányelvvel [5] megalkotott EK-típusjóváhagyási eljárás betartása érdekében és a járműveknek az ezen irányelvvel megalkotott EK-típusjóváhagyási eljárás követelményeinek való megfelelősége biztosítása érdekében; mivel ezért a járművekre vonatkozó 70/156/EGK irányelv rendelkezéseit ezen irányelvre is alkalmazni kell;

mivel pedig a 70/156/EGK irányelv 3. cikkének (4) bekezdése és 4. cikkének (3) bekezdése meghatározza, hogy minden egyedi irányelvhez egy, az ezen irányelv I. mellékletének vonatkozó tételeit tartalmazó adatközlő lapot, továbbá egy, az ezen irányelv VI. melléklete szerinti típusbizonyíványt kell csatolni a típusjóváhagyás számítógépre vitele érdekében,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ezen irányelvet a veszélyes áruk tagállamokon belüli vagy azok közötti közúti szállítására szánt, a 70/156/EGK irányelv 2. cikke és II. melléklete szerinti N és O kategóriájú járművekre kell alkalmazni.

A hatályra, a fogalommeghatározásra, az osztályozásra és a követelményekre vonatkozó rendelkezéseket, valamint a járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó közigazgatási rendelkezéseket e járművek vonatkozásában ezen irányelv I. és II. melléklete tartalmazza.

2. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában:

- "veszélyes áruk": a 94/55/EK irányelv 2. cikkében meghatározott anyagok és tárgyak,

- "szállítás": a 94/55/EK irányelv 2. cikkében meghatározott közúti szállítási tevékenység.

3. cikk

A 70/156/EGK irányelv a következő szövegrésszel egészül ki:

a) az I. melléklet a következő ponttal egészül ki:"

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

";

b) a IV. melléklet I. része a következő ponttal egészül ki:

"Tárgy | Irányelv száma | Hivatkozás a Hivatalos Lapra | Alkalmazhatóság |

M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 |

56. Veszélyes áruk szállítására szánt járművek | 98/91/EK | L 11. szám, 1999.01.16. | | | | x | x | x | x | x | x | x" |

4. cikk

(1) A tagállamok:

- nem tagadhatják meg egy járműtípusra vonatkozóan az EK-típusjóváhagyás vagy nemzeti típusjóváhagyás megadását, illetve

- nem tilthatják meg a 70/156/EGK irányelv 2. cikkében meghatározott alapjárművek vagy teljes járművek nyilvántartásba vételét, kereskedelmi forgalomba hozatalát vagy közúti forgalomba helyezését

a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos indokok miatt, ha az ezen irányelv mellékleteiben meghatározott követelményeket betartják.

(2) A tagállamok nem tilthatják meg egy a 70/156/EGK irányelv 2. cikkében meghatározott alapjárműből készült, befejezett jármű nyilvántartásba vételét, kereskedelmi forgalomba hozatalát vagy közúti forgalomba helyezését az alapjárművel vagy a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos indokok alapján:

- ha az alapjármű megfelel az ezen irányelv mellékleteiben meghatározott követelményeknek, és a befejezett jármű készítése az alapjárműből nem befolyásolja a megfelelőséget, vagy

- ha a befejezett jármű megfelel az ezen irányelv mellékleteiben meghatározott követelményeknek.

5. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2000. január 16-a előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

6. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

7. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1998. december 14-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. M. Gil-Robles

a Tanács részéről

az elnök

W. Molterer

[1] HL C 29., 1997.1.30., 17. o., és HL C 207., 1998.7.3., 18. o.

[2] HL C 296., 1997.9.29., 1. o.

[3] Az Európai Parlament 1998. február 19-i véleménye (HL C 80., 1998.3.16., 209. o.), a Tanács 1998. június 29-i közös álláspontja (HL C 262., 1998.8.19., 1. o.) és az Európai Parlament 1998. október 20-i határozata (HL C 341., 1998.11.9). A Tanács 1998. december 7-i határozata.

[4] HL L 319., 1994.12.12., 7. o.A 96/86/EK irányelvvel (HL L 335., 1996.12.24., 43. o.) módosított irányelv.

[5] A gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelv (HL L 42., 1970.2.23., 1. o.). A 98/14/EK irányelvvel (HL L 91., 1998.3.25., 1. o.) módosított irányelv.

--------------------------------------------------

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

I. melléklet: | Hatály, fogalommeghatározás, osztályozás, követelmények | |

II. melléklet: | Az EK-típusjóváhagyással kapcsolatos közigazgatási rendelkezések | |

| 1. függelék: | Adatközlő lap |

| 2. függelék: | EK-típusbizonyítvány |

| | Függelék |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31998L0091 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998L0091&locale=hu