31998L0014[1]

A Bizottság 98/14/EK irányelve (1998. február 6.) a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/156/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításárólEGT vonatkozású szöveg.

A Bizottság 98/14/EK irányelve

(1998. február 6.)

a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/156/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 97/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel [1] módosított, a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 13. cikke 2. bekezdésére,

tekintettel a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1992. június 18-i 70/156/EGK tanácsi irányelvet módosító 92/53/EGK irányelvre [3] és különösen annak 3. cikkére,

mivel a 92/53/EGK irányelv felszólítja a Bizottságot, hogy egy 1994. december 31-ig elkészítendő ajánlás alapján tegyen javaslatot azokra a módosításokra, amelyek a típus-jóváhagyási eljárás javításához és a gépjárművek tagállamokban történő forgalomba helyezésének megkönnyítéséhez szükségesek;

mivel a 70/156/EGK irányelv 9. cikke szerint az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ/EGB) azon irányelv IV. melléklete II. részében szereplő nemzetközi rendeleteinek egyenértékűségét az egyes megfelelő külön irányelvekkel elismerni szükséges; továbbá mivel a rendeletek és az irányelvek közötti átláthatóság fenntartása érdekében a vonatkozó mellékletek és az egyenértékűségi táblázatok módosítása és naprakészen tartása szükséges;

mivel a 70/156/EGK irányelv 10. cikke szerint a típusjóváhagyást kiadó tagállamok megteszik a X. mellékletnek megfelelő szükséges intézkedéseket a gyártott járművek, rendszerek, alkatrészek és önálló szerelési egységek a jóváhagyott típusnak való megfelelésének biztosítására;

mivel alapvető fontosságú a jóváhagyottal egyező kivitelű gyártásra vonatkozó, a típusjóváhagyást végző hatóságok által betartatandó követelmények harmonizálása; mivel az alkalmazás és az értelmezés egységességének biztosítása érdekében ezért külön iránymutatások szükségesek a követendő eljárásokra vonatkozóan;

mivel az ezen irányelvben foglalt rendelkezések összhangban vannak az irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 70/156/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. a 3. cikk 1. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. A járműtípus-jóváhagyásra vonatkozó kérelmet a gyártó a tagállam jóváhagyó hatóságához nyújtja be. A kérelemhez csatolni kel a III. melléklet szerinti adatokat tartalmazó adatközlő lapot, valamint a IV., illetve XI. melléklet szerint alkalmazható külön irányelvek szerinti típusbizonyítványokat. Ezenfelül legkésőbb a típusjóváhagyás kiadásának vagy megtagadásának időpontjáig a jóváhagyó hatóság számára hozzáférhetővé kell tenni a rendszerek és az önálló szerelési egységek típusjóváhagyásával kapcsolatos adatközlő lapokat is minden egyes külön irányelvre tekintettel.";

2. a 4. cikk 1. bekezdése a következőképpen módosul:

a) a c) pontban, a "vonatkozó külön irányelv" helyébe a "a IV. vagy a XI. mellékletben említett vonatkozó külön irányelv" lép;

b) a d) pontban, a "vonatkozó külön irányelv" helyére a "a IV. vagy a XI. mellékletben említett vonatkozó külön irányelv" lép;

c) az irányelv a következő albekezdésekkel egészül ki:

"A XI. melléklet vagy a 8. cikk 2. bekezdésének c) pontja szerinti olyan járműjóváhagyás, vagy valamely a XI. melléklet vagy a 8. cikk. 2. bekezdésének c) pontja szerinti olyan rendszer-, alkatrész- vagy önálló szerelési egység jóváhagyása esetén, amely a vonatkozó külön irányelvek egyes rendelkezései alól mentességet vagy korlátozásokat tartalmaz, a típusbizonyítványban feltüntetik az érvényességre vonatkozó korlátozásokat és a megadott mentességet, s azt a VII. melléklet rendelkezései szerinti különleges jóváhagyási számmal kell ellátni.

Amennyiben az a), b), c), és d) pontokban említett adatközlő lapokon olyan adatok szerepelnek, amelyek a XI. melléklet és annak függelékei rovataiban szereplő, különleges rendeltetésű járművek előírásaira vonatkoznak, úgy ezeket a rendelkezéseket és mentességeket a típusbizonyítványban szintén feltüntetik.";

3. az 5. cikk helyérbe a következő rendelkezés lép:

"5. cikk

A típusjóváhagyások módosításai

(1) A típusjóváhagyást megadó tagállamnak minden szükséges intézkedést meg kell tennie annak biztosítására, hogy az információs csomagban szereplő bármely adat változásáról tudomást szerezzen.

(2) A típusjóváhagyás módosítására vonatkozó kérelmet kizárólag az eredeti jóváhagyást kiadó tagállamnak lehet benyújtani.

(3) Amennyiben rendszerek-, alkatrészek- vagy önálló szerelési egységek típusjóváhagyása esetében történt változás az információs csomagban, úgy az érintett tagállam jóváhagyó hatósága szükség szerint kiadja az információs csomag felülvizsgált lapját/lapjait, egyértelműen megjelölve a változás jellegét és az új kiadás időpontját; az információs csomag megújított, naprakész változatát, a módosítások részletes leírásával kiegészítve úgyszintén olyannak kell tekinteni, mint amely megfelel e követelménynek.

Felülvizsgált lapok, vagy megújított, naprakész változat kiadása esetén az információs csomag tartalomjegyzékét (amely mellékletként a típusbizonyítványhoz van csatolva) szintén módosítani kell úgy, hogy abból a felülvizsgált lapok, illetve a naprakész változat által leírt legújabb határidők kiderüljenek.

Amennyiben mindezeken felül az eredeti típusjóváhagyás óta eltelt időben a típusbizonyítványban szereplő adatokban (kivéve annak mellékleteit) vagy az irányelv követelményeiben változás következett be, úgy a módosulást "kiterjesztésként"; kell megjelölni, és az adott tagállam jóváhagyó hatósága egy felülvizsgált típusbizonyítványt ad ki (kiterjesztési számmal jelölve), amelyből a kiterjesztés oka és dátuma egyértelműen kitűnik.

Amennyiben az adott tagállam jóváhagyó hatósága megállapítja, hogy az információs csomagban történt módosítás újabb méréseket, illetve vizsgálatokat indokol, úgy erről értesíti a gyártót, és az 1., 2. és 3. albekezdésekben említett dokumentumokat csak az új vizsgálatok és ellenőrzések sikeres elvégzése után állítja ki.

(4) Amennyiben járműtípus-jóváhagyás esetében történt változás az információs csomagban, úgy az érintett tagállam jóváhagyó hatósága szükség szerint kiadja az információs csomag felülvizsgált lapját/lapjait, egyértelműen megjelölve a változás jellegét és az új kiadás időpontját; az információs csomag megújított, naprakész változatát, a módosítások részletes leírásával kiegészítve úgyszintén olyannak kell tekinteni, mint amely megfelel e követelménynek.

Felülvizsgált lapok, vagy megújított, naprakész változat kiadása esetén az információs csomag tartalomjegyzékét (amely mellékletként a típusbizonyítványhoz van csatolva) szintén módosítani kell úgy, hogy abból a felülvizsgált lapok, illetve a naprakész változat által leírt legújabb határidők kiderüljenek.

Amennyiben mindezeken felül további vizsgálatokra van szükség, vagy az eredeti típusjóváhagyás óta eltelt időben a típusbizonyítványban szereplő adatokban (kivéve annak mellékleteit) változás következett be, vagy valamely külön irányelvnek az első forgalomba helyezést megtiltó időpontra vonatkozó követelményében az eredeti típusjóváhagyás óta eltelt időben változás következett be, úgy a módosulást "kiterjesztésként"; kell megjelölni, és az adott tagállam jóváhagyó hatósága egy felülvizsgált típusbizonyítványt ad ki (kiterjesztési számmal jelölve), amelyből a kiterjesztés oka és időpontja egyértelműen kitűnik.

Amennyiben az adott tagállam jóváhagyó hatósága megállapítja, hogy az információs csomagban történt módosítás újabb méréseket, illetve vizsgálatokat indokol, úgy erről értesíti a gyártót és az 1., 2. és 3. albekezdésekben említett dokumentumokat csak az új vizsgálatok és ellenőrzések sikeres elvégzése után állítja ki. Az összes módosított iratot egy hónapon belül meg kell küldeni az egyéb jóváhagyó hatóságoknak.

(5) Amennyiben az a helyzet következik be, hogy egy járműtípus-jóváhagyás érvénytelenné válik azért, mert a külön irányelvek szerinti típusjóváhagyások közül egy vagy több, amelyeket az információs csomagban említ, érvénytelenné válik, vagy mert a IV. melléklet 1. részébe egy új külön irányelv kerül felvételre, úgy annak a tagállamnak a jóváhagyó hatósága, mely a jóváhagyást kiadta, erről a típusjóváhagyás érvényességének megszűnését megelőzően legalább egy hónappal tájékoztatja a többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságait az időpont megadásával, vagy közli velük annak az utolsó járműnek az azonosító számát, amelyet a régi bizonyítványnak megfelelően gyártottak le.

(6) Olyan járműkategóriák esetén, amelyeket a külön irányelvek, illetve ezen irányelvnek követelményeinek módosulása nem érint, nincs szükség a típusjóváhagyás módosítására.";

4. a 6. cikk 1. bekezdése az alábbi albekezdéssel egészül ki:

"A megfelelőségi bizonyítványnak védettnek kell lennie hamisítás ellen. E célból a nyomtatáshoz olyan papír használandó fel, mely vagy színes grafikai ábrákkal van védve, vagy pedig a gyártó azonosítási jelét tartalmazza vízjelként.";

5. a 8. cikk 2. bekezdése a következőképpen módosul:

a) a b) pont az alábbiak szerint módosul:

i) az 1. pontban a "mennyiségi" szót el kell hagyni;

ii) a 2. pont helyére az alábbi rendelkezés lép:

"2. Az 1. pont egy adott osztályba tartozó egy vagy több járműtípusra történő alkalmazásához a gyártónak a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaihoz kell a megfelelő kérelmet benyújtania, amelyek az ilyen típusú járművek forgalomba helyezésében érintettek. A kérelemben fel kell tüntetni a kérelmezés műszaki és/vagy gazdasági okait.

E tagállamok három hónapon belül döntenek arról, hogy elfogadják-e, s ha igen, milyen mennyiségben, az adott járműtípus területükön történő bejegyzését.

Az e járműtípusok forgalomba helyezésében érintett tagállamok felelnek azért, hogy a gyártó betartsa a XII. melléklet B. pontjának rendelkezéseit.

A tagállamok évente megküldik a Bizottságnak a megadott mentesítések jegyzékét.";

b) a c) pont helyébe a következő rendelkezés lép:

"c) Olyan járművek, alkatrészek vagy önálló szerelési egységek, amelyek bizonyos alkalmazott technológiák vagy jellemzők alapján egy vagy több külön irányelv egy vagy több követelményének nem képesek eleget tenni.

Ebben az esetben a tagállam egy csak a saját területére érvényes típusjóváhagyást adhat ki, azonban ilyen esetben köteles egy hónapon belül megküldeni a többi tagállamnak és a Bizottságnak a típusbizonyítványnak és mellékleteinek egy példányát. Egyidejűleg kérelmezi a Bizottságtól az ezen irányelvnek megfelelő típusjóváhagyás megadásának engedélyezését. Ehhez a kérelemhez a következőket tartalmazó iratokat kell mellékelni:

- annak indoklása, hogy az adott technológiák és jellemzők miért nem teszik lehetővé egy vagy több vonatkozó irányelv követelményeinek teljesítését az adott jármű, alkatrész vagy önálló szerelési egység vonatkozásában,

- az érintett biztonsági és környezetvédelmi területek és a megtett intézkedések leírása,

- az elvégzett vizsgálatok és eredményeik leírása, amelyek igazolják, hogy egy vagy több vonatkozó külön irányelv biztonsági és környezetvédelmi követelményei közül legalább egy azonos szinten teljesül,

- javaslatok a vonatkozó külön irányelvek módosítására, vagy ha szükséges, új külön irányelvre/irányelvekre.

A Bizottság a teljes dokumentáció beérkezését követő három hónapon belül határozat-tervezetet terjeszt a 13. cikkben említett bizottság elé. A Bizottság a 13. cikkben megállapított eljárás szerint dönt arról, hogy engedélyezi vagy nem a tagállam számára az irányelv szerinti típusjóváhagyás kiadását.

A tagállamok csak a típusjóváhagyás kiadására vonatkozó kérelmet és a határozat-tervezetet kapják meg saját nyelvükön, de a tagállamok a 13. cikkben megállapított eljárás szerinti döntéshez előfeltételként kérhetnek minden iratot az eredeti nyelven.

Amennyiben a határozat a kérelem jóváhagyásáról szól, úgy a tagállam kiadhatja az irányelv szerinti típusjóváhagyást. Ezen esetben a határozatban azt is rögzítik, hogy annak érvényessége (pl. időben) korlátozott-e. A típusjóváhagyás érvényessége semmi esetre sem lehet kevesebb harminchat hónapnál.

Amikor a vonatkozó külön irányelvnek/irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása megtörtént oly módon, hogy azok a járművek, alkatrészek vagy önálló szerelési egységek, amelyek a c) albekezdés rendelkezései szerint kaptak típusjóváhagyást teljesítik a módosító irányelvet/irányelveket, akkor a tagállamok e típusjóváhagyásokat rendes típusjóváhagyásokká alakítják át, és ennek során elegendő átmeneti határidőt biztosítanak ahhoz, hogy például a gyártók módosítani tudják az alkatrészeken feltüntetett típus-jóváhagyási jelöléseket. Ebbe beletartozik a korlátozásokra és mentesítésekre történő hivatkozások törlése és az esetleges különleges jóváhagyási számok rendes típus-jóváhagyási számokkal történő cseréje.

Amennyiben a külön irányelv/irányelvek bevezetéséhez szükséges lépések nem történtek meg, akkor az e pont rendelkezései szerint kiadott típusjóváhagyások érvényességi ideje a tagállam kérelmére egy további, a 13. cikkben megállapított eljárásban hozott határozattal meghosszabbítható.";

6. a 10. cikk 2. bekezdés második mondata helyébe a következő szöveg lép:

"A gyártott termékek jóváhagyottal megegyező kivitelű gyártásának ellenőrzését a X. melléklet 2. és 3. szakaszában megadott eljárásokra, valamint a külön irányelvek egyedi követelményeiben megadottakra kell korlátozni.";

7. a 13. cikk az alábbi 5. bekezdéssel egészül ki:

"(5) Amennyiben a Bizottság módosításokat fogad el egy külön irányelvhez, akkor ezeknek a módosításoknak az alapján megfelelő módosításokat fogad el az irányelv vonatkozó mellékleteihez is.";

8. a mellékletek ezen irányelv mellékletének megfelelően módosulnak.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1998. szeptember 30-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkoznak erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

(3) A tagállamok az 1. cikkben említett rendelkezéseket új gépjárműtípusokra 1998. október 1-től kezdődően alkalmazzák. A gyártó kérelmére azonban a megfelelőségi bizonyítvány korábbi mintája használható fel teljes járművekre még tizenkét hónapig a fenti időponttól számítva, teljes járművekre pedig a többszintű típus-jóváhagyási eljárást követve még tizennyolc hónapig.

(4) Ezen irányelv nem érvényteleníti a hatályba lépése előtt kiadott típusjóváhagyásokat, sem ezen irányelv szerinti kiterjesztéseiket, amelyek szerint eredetileg kiadásra kerültek. A 3. bekezdésben szereplő időponttól kezdődően, amely teljes járművek esetén tizenkét hónappal később, a többlépcsős típus-jóváhagyási eljárás szerinti minősített járművek esetén pedig tizennyolc hónappal később következik be, a gyártó által kiadott összes megfelelőségi bizonyítvány megegyezik az ezen irányelv szerint módosított 70/156/EGK irányelv IX. mellékletében meghatározott mintával.

(5) A járműtípus-jóváhagyás során a tagállamok ezen irányelvet csak az M1 kategóriába tartozó, belsőégésű motorokkal felszerelt járművekre alkalmazzák mindaddig, amíg a mellékleteknek az M1 kategória nem belsőégésű motorral felszerelt járműveire és más járműkategóriákra történő kiterjesztését tartalmazó módosítása meg nem történt. Addig a 87/403/EGK irányelvvel [4] módosított 70/156/EGK irányelv 10. cikkének rendelkezéseit kell alkalmazni más járműkategóriák típusjóváhagyására.

(6) A tagállamok az ezen irányelvvel módosított 70/156/EGK irányelv 4. cikke 1. bekezdését csak a XI. melléklet szerinti különleges rendeltetésű járművek gyártóinak kérelmére alkalmazzák az ezen irányelvben meghatározott időpontig/időpontokig az M1 kategórián kívüli járműveknél.

Addig a tagállamok nemzeti típusjóváhagyást adnak ki ilyen járművekre, alkatrészekre vagy ezek önálló szerelési egységeire és engedélyezik ezek bejegyzését, értékesítését és forgalomba helyezését a 70/156/EGK irányelv 10. cikkének rendelkezései szerint.

(7) 1997. december 31-ig a teljes járművek esetén, 1999. december 31-ig a többszintű típus-jóváhagyási eljárás szerint minősített járművek esetén, valamint a 6. bekezdésben említett időpontig a XI. mellékletben szereplő különleges rendeltetésű járművek esetén az ezen irányelvvel módosított 70/156/EGK irányelv 7. cikkének 1. és 2. bekezdését nem alkalmazzák olyan járművekre, alkatrészekre vagy ezek önálló szerelési egységeire, amelyek olyan típushoz tartoznak, amelyre nemzeti típusjóváhagyás került kiadásra 1996. január 1-jét megelőzően teljes járművek esetén, illetve 1998. január 1-jét megelőzően többszintű típus-jóváhagyási eljárás szerint minősített járművek esetén, s nem alkalmazzák a különleges rendeltetésű járművekre sem a 6. bekezdésben említett időpontot megelőzően, illetve azokra a típusokra, amelyeket valamely tagállam nyilvántartásba vételét, illetve értékesítését vagy forgalomba helyezését engedélyezte 1996. január 1-jét megelőzően teljes járművek esetén, 1998. január 1.-t megelőzően többszintű típus-jóváhagyási eljárás szerint minősített járművek esetén, illetve a 6. bekezdésben szereplő időpontot megelőzően.

(8) Azok a jóváhagyások, amelyek a 6. és 7. bekezdésben említett nemzeti típus-jóváhagyási eljárás során a külön irányelveknek megfelelően kerültek kiadásra, a 6. és 7. bekezdésben megállapított időpontokat követően is hatályban maradnak, kivéve ha ezekre az ezen irányelvvel módosított 70/156/EGK irányelv 5. cikkének. 3. bekezdése vonatkozik.

(9) Mindaddig, amíg a tagállamokban az ezen irányelv által szabályozott járművekkel kapcsolatos nyilvántartásba vételi és adóztatási rendszerek harmonizálása nem történik meg, a tagállamok használhatnak nemzeti kódrendszereket a nyilvántartásba vétel és az adóztatás saját területükön történő megkönnyítése céljából. E célból a tagállamok feloszthatják a III. melléklet II. részében szereplő változatokat, feltéve hogy a felosztáshoz használt jellemzők az információs csomagban kifejezetten fel vannak tüntetve vagy abból egy egyszerű számítással levezethetők. A tagállamok azt is kérhetik, hogy a megfelelőségi bizonyítványon szerepeljen/szerepeljenek a nemzeti kódszám/kódszámok is.

(10) A 70/156/EGK irányelv M1-en kívüli kategóriákra történő kiterjesztését célzó módosításáig, a tagállamok olyan típusjóváhagyásokat adhatnak ki a XI. melléklet szerinti többszintű típusjóváhagyással, melyek az ilyen kategóriákba tartozó járművek alap-, illetve nem teljes típusának gyártói részére kiadott típusbizonyítványokon alapulnak, amennyiben a jármű a XI. melléklet rendelkezései alapján teljesíti az arra a kategóriára vonatkozó követelményeket, amelyekhez az alap-, illetve nem teljes jármű tartozik.

Az M1-en kívüli kategóriákba tartozó alap-, illetve nem teljes jármű gyártója emellett, a későbbi bejegyzési eljárás céljából, kiadja a XV. melléklet szerinti írásos nyilatkozatot is.

(11) Az ezen irányelvvel módosított 70/156/EGK irányelv 8. cikkének 2. bekezdése a) és b) pontjaira is figyelemmel, ezen cikk 6. és 7. bekezdése nem mentesíti a tagállamokat a külön irányelvek, illetve ezen irányelv olyan rendelkezéseinek betartása alól, amelyekben követelményeket állapítanak meg a járművek, alkatrészek vagy önálló szerelési egységek típusjóváhagyásának és első forgalomba helyezésének teljes harmonizációját illetően.

(12) A 8. cikk 2. bekezdése b) pontjának rendelkezései "az 5. cikk 5. bekezdés szerint" szavak kivételével, valamint az 1. pont második franciabekezdésének rendelkezései érvényesek minden olyan belsőégésű motorral felszerelt, M1 kategóriájú járműre, amelyet ezen irányelv 7. cikkében meghatározott időpontokat követően vesznek nyilvántartásba, és nem rendelkezik érvényes megfelelőségi bizonyítvánnyal.

(13) A 70/156/EGK irányelv 8. cikkének 2. bekezdése c) pontjának rendelkezései szerint korábban kiadott típusjóváhagyások érvényességét, az eredeti lejárattól számított tizenkét hónapos időszakkal, egyszeri alkalommal meghosszabbítottnak kell tekinteni.

3. cikk

(1) A Bizottság a hatáskörrel rendelkező jóváhagyó hatóságoktól kapott vonatkozó információk alapján legkésőbb 2000. december 31-ig jelentést készít az európai típus-jóváhagyási eljárások alkalmazásáról, különös, de nem kizárólagos figyelmet fordítva a többszintű kialakításban résztvevő kis- és középvállalatokra (KKV) gyakorolt hatására és adott esetben javaslatot tesz a harmonizálási folyamat javításához szükséges módosításokra.

(2) A Bizottság legkésőbb 2000. december 31.-ig jelentést készít az ezen irányelvvel módosított 70/156/EGK irányelv II. melléklete B. szakaszának 1. pontja rendelkezéseinek gyakorlati alkalmazásáról a tagállamokban, s szükség esetén javaslatot e követelmények egyszerűsítésére.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1998. február 6-án.

a Bizottság részéről

Martin Bangemann

a Bizottság tagja

[1] HL L 233., 1997.8.25., 1. o.

[2] HL L 42., 1970.2.23., 1. o.

[3] HL L 225., 1992.8.10., 1. o.

[4] HL L 220., 1987.8.8., 44. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Lásd: A Bizottság 2001/116/EK irányelve, HL L 18., 2002.1.21, 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31998L0014 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998L0014&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék