1058/1999. (V. 28.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége között 1998. október 1-jén létrejött Megállapodás közzétételéről

A Kormány

1. e határozat mellékleteként közzéteszi a Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége között 1998. október 1-jén létrejött Megállapodást;

2. felhívja az érintett minisztereket, hogy a Megállapodásban foglaltak végrehajtásáról gondoskodjanak.

Felelős:érintett miniszterek
Határidő:folyamatos

Melléklet az 1058/1999. (V. 28.) Korm. határozathoz

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyfelől a Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Kormány), másfelől a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (a továbbiakban: Egyház) között (a továbbiakban együtt: Felek) az 1997. évi CXXIV. törvény 3. §-a alapján fizetendő járadék folyósítására a következők szerint:

1. Az Egyház a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény előírásainak figyelembevételével összeállította azon volt ingatlanai jegyzékét, amelyeket természetben nem igényel. A jegyzékben feltüntetett ingatlanok értéke szakértők által meghatározásra került. A jegyzékben szereplő ingatlanok így meghatározott értéke 13,511 milliárd Ft.

2. A Kormány az 1. pontban említett jegyzéket és az ebben feltüntetett értéket elfogadja.

3. A Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott értéket járadék forrásává alakítják, amely az Egyház hitéleti tevékenységének finanszírozását szolgálja, és csak arra használható fel.

4. A járadék mértéke az 1997. évi CXXIV. törvény 3. §-ának (2) bekezdése szerint 13,511 milliárd Ft 4,5%-a 1998. és 2001. évek között, a 2001. évtől pedig 5%-a. A hivatkozott törvényi előírás figyelembevételével az előzőekben meghatározott járadék összegét évente - a forint átlagos leértékelésének a központi költségvetés éves tervezésekor számított üteméhez megfelelő mértékben - növelni és a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény elfogadását követően a tényleges leértékelés mértékének megfelelően módosítani kell.

A járadékot negyedévenként, az adott negyedév első hónapjának 10. napjáig kell rendelkezésre bocsátani, a szükséges korrekciót pedig egy összegben kell rendezni a költségvetés végrehajtásáról szóló törvény elfogadását követő hónap utolsó napjáig.

A járadék folyósítása az Egyház jogutód nélküli megszűnéséig tart.

5. Az Egyház az 1991. évi XXXII. törvényen alapuló - nem természetben, vagy a hivatkozott törvény 2. §-ának (4) bekezdése alapján rendezendő - ingatlanigényeiért járó kártalanítást a jelen Megállapodásban foglaltak teljesítésével kielégítettnek tekinti.

(Aláírások)

Tartalomjegyzék